3. Betwistingen Réclamation Complaints

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Betwistingen Réclamation Complaints"

Transcriptie

1 OreikO bvba Koning Albertlaan 146 Datum opstelling / Publication / Issue date : 1-nov Machelen Belgium Fax : N Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente Conditions of sale Deze verkoopsvoorwaarden staan ook op onze website. Ces conditions de vente se trouvent aussi sur notre site web. These conditions of sale can also be found on our web site. 1. Bevoegdheid Compétence Competence Het contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Vilvoorde. Deze algemene voorwaarden zijn ook opgemaakt in het Frans en het Engels. Bij verschillen met de Nederlandse tekst is deze steeds beslissend. Indien één artikel van deze voorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden. Betreffende het vervoer wordt onderhavig contract beheerd, zelfs in binnenlands verkeer en met uitdrukkelijk akkoord van de partijen, door de beschikkingen van de wet van 4 september 1962, houdende goedkeuring van de overeenkomst met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg (C.R.M.) en de door de hierna vermelde bijzondere voorwaarden. Ce contract est régi par la loi belge. Tous les litiges seront de la compétence exclusive des Tribunaux de Vilvoorde. Ces conditions générales sont aussi rédigées en néerlandais et en anglais. Si des différences du texte néerlandais se trouvent, ce dernier est décisif. Au cas où un article de ces conditions serait contraire à la loi, seulement cet article sera considéré comme nul. En ce qui concerne le transport, le contrat est régi, même en trafic intérieur et de l'accord exprès des parties, par les dispositions de la loi du 4 septembre 1962, portant approbation de la convention relative au contrat de transport de marchandises par la route (C.M.R.) et par les conditions particulières ci-après énoncées. The contract is subject to the Belgian Law. All disputes fall under the exclusive jurisdiction of the Vilvoorde Court. These general conditions are also drawn up in French and Dutch. The Dutch text shall always override in case of dispute. In case of one article being contrary to the law, only this article will be considered as void. Concerning transport, even for domestic transport and with explicit agreement of the parties, this contract is subject to the stipulations of the Belgian Law of the 4th of September 1962, concerning approval of the contract with regard to the transport of goods by road (C.R.M.), and to the particular conditions stipulated hereafter. 2. Toepassing Applicabilité Application Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers. Sauf convention expresse, exceptionnelle et écrite, les présentes conditions générales de vente sont en vigueur pour toutes les ventes. Elles sont censées être connues de toutes les parties contractantes et prévalent sur celles de l'acheteur. Except for explicit, exceptional and written agreement, the following conditions of sale are valid. They are supposed to be known by the contracting parties and they prevail against those of the buyers. 3. Betwistingen Réclamation Complaints Alle klachten of protesten dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk gedaan te Toute réclamation doit être faite par écrit : les réclamations concernant le poids worden: voor klachten inzake gewicht en beschadiging onmiddellijk na ontvangst et l'endommagement immédiatement après réception de la marchandise; dans van de goederen; voor alle andere gevallen binnen de vijf dagen na levering en tous les autres cas dans les 5 jours après livraison et en tout cas avant in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen. l'utilisation ou la revente des marchandises. Een bezwaar schort in geen geval de betalingsverplichting op. Indien van een En aucun cas, une réclamation suspend l'obligation de paiement. Si la klacht de gegrondheid is vastgesteld, zal de verkoper naar zijn keuze een réclamation a été jugée justifiée, le vendeur, à son choix, allouera une remise redelijke prijsreductie toekennen, de partij terugnemen of voor herlevering op raisonnable, reprendra la quantité des articles ou bien prendra soin d'une zijn kosten zorg dragen. Een eventuele retourzending van de goederen mag nouvelle livraison à ses frais. Le vendeur ne sera jamais tenu de réparer plus slechts na zijn schriftelijke goedkeuring plaatsvinden. De verkoper is nimmer que le prix de facture des marchandises en question. gebonden meer dan de factuurwaarde van de desbetreffende goederen te vergoeden. All complaints and contestations shall be made in writing to be admissible : for complaints concerning weight and damage immediately after receipt of the goods; in all other cases within 5 days after delivery and in all cases before the use or resale of the goods. A complaint does not postpone the obligation to pay. If a complaint is found justified, the seller will, at his discretion, allow a reasonable price reduction, take back the delivery or arrange for another delivery at his own expense. Return of the goods may only take place following the written approval of the seller. The seller will never be bound to com-pensate more than the invoice-value of the goods in question. 4. Schade en ontbinding Dommages et résiliations Damage and rescission OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 1 of 6

2 De verkoper kan het contract verbreken in het geval de koper zijn verplichtingen t.o.v. de verkoper niet nakomt. In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 20% van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. Le vendeur peut résilier le contrat en cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations vis-à-vis du vendeur. En cas de résiliation du contrat aux torts de l'acheteur, le fournisseur peut exiger un dédommagement forfaitaire de 20%, sous réserve de majoration si le dommage causé est supérieur. Le vendeur peut annuler le contrat en cas de force majeure, grève, lock-out, guerre, mesures de la part des pouvoirs publics, etc. Le vendeur se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans mise en demeure préliminaire en cas de faillite ou n'importe quel changement dans l'état juridique de l'acheteur. The seller can cancel the agreement in case of non-observance of the agreement by the buyer. In case the contract is cancelled by the buyer, the seller can claim damages equal to 20% of the contract's worth, under reserve of increase if the losses are higher. When, due to force majeure, strike, lock-out, war, government measures and the like, the seller is in the impossibility to carry out the agreement, he retains the right to cancel the agreement without the buyer having the right to claim compensation. The seller retains the right to consider the agreement as disbanded by law without serving notice upon the buyer, in case of bankruptcy, insolvency or whatever change in the legal state of the buyer. 5. Eigendomsvoorbehoud Réserve de propriété Property provisions De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan. In het geval van niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico's aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze ter zijne beschikking staan. La propriété de la marchandise vendue ne passe à l'acheteur qu'après paiement intégral du montant de la facture. En cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée, sans intervention des tribunaux. Tous les risques que pourrait courir la marchandise sont à la charge de l'acheteur dès qu'elle est mise à sa disposition. The goods sold remain the property of the seller until full payment of the invoice. In case of non-payment the seller retains the right to take back the goods delivered without any mediation of a Court. All risks to which the goods are exposed shall pass to the buyer upon delivery. 6. Prijs, betaling en betalingsachterstand Prix, paiement et retard de paiement Price, payment and delay in payment OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 2 of 6

3 De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan de verkoper nog steeds de prijs ervan herzien of aanpassen in uitvoering van de wet van 30 maart 1976 (art. 57), zijnde in funktie van de parameters die de reële kosten van de prijs samenstellen en dit enkel voor het deel van de prijs die zij in die prijs vertegenwoordigen en dit tot een maximum van 80% van de uiteindelijk vastgestelde prijs. Op leveringen met een waarde beneden een minimumwaarde wordt een hoeveelheidstoeslag aangerekend. De minimumwaarde en de hoeveelheidstoeslag kunnen aangevraagd worden bij de commerciële dienst. Alle facturen zijn betaalbaar te Vilvoorde contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk bevestigd. Het opmaken van wissels of andere betalingsvoorwaarden verandert hieraan niets en veroorzaakt geen vernieuwing van schuldvordering. De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging getekend door een gevolmachtigde van de firma hebben onze agenten of vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven. In geval van niet-betaling van een factuur of wissel op de gestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning een verwijlinterest toegepast die vastgesteld is op de gerechtelijke rente verhoogd met 4%, ofwel, te onzer keuze, de hoogste geldende rente in het land waar de koper kantoor houdt, dit alles ongeacht de overeengekomen valuta. Tevens wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat. Elke achterstal van betaling geeft de verkoper ambtshalve het volle recht elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ontbonden te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen. Door het louter verstrijken van de vervaldatum is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding schuldig gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en een maximum van EUR. Les prix et offres sont remis à titre purement indicatif. Le vendeur se réserve le droit de les adapter à tout moment, jusqu'au moment de l'acceptation de la commande. Une fois cette même commande acceptée, le vendeur peut encore adapter ou revoir le prix en vertu de la loi du 3O mars 1976 (art. 57), soit en fonction des paramètres qui ont trait à des coûts réels constituant des élements du prix final, et seulement pour la partie qu'ils représentent dans ce même prix final; et ce jusqu'à concurrence de 80% du prix final fixé. Quant aux livraisons en-dessous de la valeur minimale, un supplément pour quantité sera porté au compte de l'acheteur. La valeur minimale et le supplément pour quantité sont à la disposition de l'acheteur sur simple demande au service des ventes. Tous les paiements seront effectués à Vilvoorde au comptant, net et sans escompte, sauf dérogation écrite contraire et formelle. La caution pour l'emballage doit être réglée en même temps que la facture. Sans autorisation spéciale, écrite par un délégué de la firme, les agents et les représentants n'ont pas de compétence pour engager la firme, ni pour décharger ou remettre une dette en son nom. Les sommes dues en vertue des factures ou des traites porteront de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard au taux judiciaire augmenté de 4%, ou, au choix du vendeur, les intérêts les plus élevés en vigueur dans le pays dans lequel l'acheteur a son siège, tout cela sans considération des unités monétaires convenues. Tout retard de paiement entraîne d'office pour le vendeur le droit de résilier ou de suspendre tout marché en cours ou non encore exécuté, il se réserve aussi le droit de reprendre les marchandises déjà livrées ou en expédition, et toute somme due même non échue devient exigible de suite. A la date d'échéance, l'acheteur est dû de plein droit à un dédommagement forfaitaire s'élevant à 12% du montant de la facture, avec un minimum de 75 EUR, et un maximum de EUR. The provided prices and tenders are merely approximate and not binding for the seller. He can change them at any time until the acceptance of an order. Once the order is accepted, the seller can still revise or adjust the price in accordance with the Law of the 30th of March 1976 (art. 57), namely in function of the parameters that make up the real costs of the price and this only for that part that they represent in the price and this to a maximum of 80% of the finally determined price. A surcharge shall be invoiced for deliveries under a minimum value. This minimum value and the surcharge can be applied for at the commercial department. All invoices are payable at Vilvoorde cash, nett and without discount, unless otherwise agreed on and confirmed in writing. Bills of exchange and other conditions of payment do not change this and do not cause renewal of the claim. The deposit charged for packing is to be paid along with the price of the goods. When not provided with a special written authorization signed by a delegate of the firm, the seller's agents and representatives do not have the authority to bind the firm nor to give acquittal or exemption in her name. In case of non-payment of an invoice or a bill of exchange on the appointed due date, an interest will be applied, by law and without reminder, at the legal interest rate increased by 4%, or at the seller's discretion, the highest interest rate valid in the country where the buyer has his head office, all this regardless of the agreed currency. At the same time, immediate payment of all amounts, expired or not, that the buyer is due by whatever reason, will be claimed. Every delay in payment gives the seller in his official capacity, the full right to declare each current sale, also those of which the goods are not yet delivered, to be disbanded or postponed and he retains the right to take back the goods that were already delivered or that were in dispatch. On the due date the buyer is in default by law without reminder by application of art BWB. In case of complete or partial non-payment of the amount due on the expiry date, without serious reasons and after serving notice upon the buyer, the amount due shall be increased by 12% with a minimum of 75 EUR and a maximum of EUR, even if terms of respite are given. 7. Levering(stermijn) Livraison - délai Delivery(times) De goederen worden verondersteld in ontvangst genomen en aanvaard te zijn in onze magazijnen. Zij worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van franco zending. In dit laatste geval worden de goederen afgeleverd op de drempel van het leveringsadres. In geval de koper of een aangestelde ter plaatse instructies zou geven aan het personeel van de verkoper om de goederen op een aangeduide plaats te brengen in zijn instelling of woning kan dit slechts gebeuren onder zijn toezicht en op zijn risico. Eenmaal de afhalings- of verzendingsbon door de koper getekend is voor aanvaarding en goedkeuring, kan deze op geen enkele manier nog verhaal uitoefenen tegen de verkoper, zelfs in het geval van een levering niet conform de bestelling. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest vanwege de verkoper. Toutes les marchandises sont censées être réceptionnées et agréées par l'acheteur dans les magasins du vendeur avant l'expédition. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, même en cas d'expédition franco. Dans ce dernier cas les marchandises sont livrées au seuil de l'adresse de livraison. Si, sur place, l'acheteur ou son remplacant donnait des instructions au personnel du vendeur pour apporter les marchandises sur un lieu indiqué dans sa propriété, cela se passerait sous surveillance et à riques et périls de l'acheteur. Une fois le bon d'enlèvement ou le bon de livraison signé pour acceptation et approbation, l'acheteur ne pourra plus se retourner contre le vendeur, même en cas de livraison de marchandise non conforme à celle commandée. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif; ils sont respectés dans la mesure du possible, mais ne constituent cependant aucune obligation formelle de la part du vendeur. Un retard de livraison ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêt. The goods shall be received and accepted at the seller's warehouses. They are always dispatched at the buyer's risk, even in case of carriage paid. In this case the goods are delivered on the doorstep at the delivery address. If the buyer or a person appointed by him gives on the spot instructions to the seller's personnel to bring the goods to a specific place on his territory, than this can only take place under supervision and at the risk of the buyer. Once the receipt is signed by the buyer for acceptance and approval, the buyer has no more means to recover from the seller, even in case of a delivery not in accordance with the order. The terms of delivery are always approximate, they are observed as much as possible, but they are never binding to the seller. A delay in delivery can in no case give cause for damages or interests due by the seller. 8. Afname, transport, lossing L'achat, le transport, le déchargement Taking delivery, transport, unloading OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 3 of 6

4 Elke verkoop, al dan niet schriftelijk bevestigd, wordt slechts bindend en uitvoerbaar, indien de verkoper de nodige zekerheden (kredietbrief, bankgarantie, Delcredere-dekking of andere) worden verschaft binnen een termijn van 4 weken na onze verkoopbevestiging. Indien de goederen, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en levering, ter afname voor de koper gereed staan en de verkoper zulks aan de koper heeft medegedeeld, is de koper terstond tot afname verplicht. Indien op afroep geleverd wordt, is de koper zonder sommatie of ingebrekestelling gehouden af te nemen, uiterlijk op de laatste dag van de periode waarin de afroep kon worden gedaan. Niet nakoming van de verplichting tot afname geeft de verkoper het recht de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden, en aan de koper te factureren zonder dat daarna betaling wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname geweigerd kan worden. De wijze van verzending en de verzendroute zijn naar keuze van de verkoper. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van verloren gaan of van beschadiging van de goederen vanaf het tijdstip van verzending bij de koper. De koper aanvaardt het risico ongeacht welke schade voor hem mocht voortvloeien uit het in ontvangst nemen, de opslag en het gebruik van de ontvangen goederen, al dan niet in combinatie met andere stoffen, behalve ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds. De in de handel gebruikelijke clausules als F.O.B., C.A.F, enz. worden gebruikt in de betekenis die daaraan gegeven is in de meest recente versie van de Incoterms. Toute vente, confirmée par écrit ou non, n'obligera le vendeur qu'après réception des garanties nécessaires (lettre de crédit, garantie bancaire, couverture Ducroire ou autre) dans un délai maximale de 4 semaines après la confirmation de vente par le vendeur. Si les marchandises, quel que soit la façon convenue de transport ou de livraison, sont prêtes à être livrées et l'achteur est mis au courant de ce fait, il est aussitôt obligé de prendre les marchandises. En cas de livraison sur appel, l'achteur est tenu de prendre sans sommation ni mise en demeure, au plus tard au dernier jour du délai durant lequel la demande pouvait être faite. Le non-acquittement de l'obligation d'achat donne au vendeur le droit de stocker les marchandises pour le compte et les risques de l'acheteur, respectivement de les tenir en stock et de facturer l'achteur sans qu'ensuite le refus de paiement puisse être invoqué pour non-achat. Le mode d'expédition et l'itinéaire d'expédition sont au choix du vendeur. Pour autant que non autrement formellement convenu, les risques de pertes ou de dommages des marchandises à partir du moment d'envoi sont pour l'acheteur. L'acheteur accepte les risques de quel que soit le dommage qui pourrait résulter de la réception, le stockage et l'usage des marchandises reçues, en combinaison ou non d'autres matières, sauf dans le cas de dommages dus à un acte de malveillance ou un négligence coupable du part du vendeur. Les clauses de style dans le commerce telles que F.O.B., C.A.F., etc. sont employées dans le sens donné dans la version la plus récente des Incoterms. Orders shall only become binding and can only be put into execution if the necessary securities (letter of credit, bank guarantee, Delcredere-cover, or other) have been provided within a delay of 4 weeks after the sales confirmation by the seller. If the goods regardless of the agreed method of transport and delivery, are ready and waiting for the buyer to take delivery and the seller has so informed the buyer, the buyer shall be bound to take delivery without summons or notice, at the latest on the last day of the period during which call can be made. Failure to fulfil the liability to take delivery shall give the seller the right to store the goods or keep them in storage at the buyer's expense and risk, and to charge the buyer for this without him having the right to refuse payment on the grounds of non-accepted delivery. The method and route of dispatch shall be at the discretion of the seller. Insofar as it has not been expressly agreed to the contrary, the risk of loss or of damage to the goods from the moment of dispatch shall be borne by the buyer. The buyer shall accept the risk of whatever damage resulting from reception, storage or use of the goods received, whether or not in combination with other substances, unless the damage is due to serious fault on the side of the seller. The customary trade terms, such as F.O.B., C.A.F., etc. shall be used with the meaning ascribed to them in the latest edition of Incoterms. Algemene garantie voorwaarden Conditions général de garantie General warranty conditions 1. Termijn Terme Term In de vermelde prijzen geldt er een fabrieksgarantie van 1 jaar. Een garantietermijn van 2 jaar kan tegen meerprijs bekomen worden. De garantieperiode start vanaf het moment dat het goed is verkocht aan de eindklant. Dans les prix mentionés, une garantie d'usine d'un an est inclus. Une garantie de 2 ans est une option (en surplus). La ppériode de garantie débute dès le moment le produit est vendu au client final. In the mentioned prices, a factory warranty of 1 year is included. An optional 2 year warranty is possible against a surplus. The warranty period starts from the moment the machine is sold to the end customer. 2. Garantiekaart Carte de garantie Warranty card Onmiddellijk na aankoop moet de garantiefiche ingevuld per post / / fax opgestuurd worden naar OreikO op de hierboven vermeld adres. Immédiatement après l'achat, l'achteteur doit remplir la carte de garantie et l'envoyer par poste / / fax à OreikO. 3. Procedure Procédure Procedure De garantieafhandeling zal uitgevoerd worden door OreikO of een erkende OreikO dealer. Een aankoopbewijs moet steeds voorzien worden. Demontage-, montage- en transport kosten van en naar het bedrijf of dealer zijn voor rekening van de eigenaar. Als u ervoor kiest zelf een defect onderdeel te herstellen of de herstelling laat uitvoeren door iemand anders dan een erkende OreikO dealer, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OreikO zal de aansprakelijkheid in geval van schade, defect of verlies vervallen. OreikO même ou un distributeur reconnu OreikO prendront soin des services de garantie. La preuve d achat est indispensable. Les frais de démontage, montage et transport du et vers la firme ou le distributeur sont au compte du propriétaire. Si vous choisissez de réparer une pièce défectueuse vous-même ou de la laisser réparer par quelqu un d autre que le distributeur reconnu, sans la permission explicite de OreikO ne peut être rendu responsable de dégâts, défauts ou pertes à cause d usage de services ou pièces non autorisées. Immediately after purchase, de buyer have to fill the warranty card and sent it to OreikO (mail, fax, ). The warranty settlement will be executed by OreikO or an official dealer. A proof of purchase is always necessary. Costs of disassembly, assembly and transportation from and to the seller or dealer are on behalf of the buyer. When the buyer chooses to repair a part himself or by a third, without the permission of OreikO, the seller is not responsable for damages, accidents or broken parts. 4. Beperkingen Réstrictions Restrictions OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 4 of 6

5 Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Er worden geen terugbetalingen in cash uitgevoerd. OreikO is in geen geval aansprakelijk voor incidentele verliezen, schade of onkosten gerelateerd aan de haar verkochten goederen. De aansprakelijkheid van OreikO beperkt zich tot het repareren of vervangen van de aangekochte goederen. In het geval OreikO een defect onderdeel vervangt, zal een nieuw onderdeel van een gelijke of grotere waarde voorzien worden. Het nieuwe onderdeel kan een ander model zijn dan oorspronkelijk aangekocht omdat de vervanging afhankelijk is van de voorraad en/of het gamma op het moment van vervanging. Cette garantie s applique seulement au propriétaire original et ne peut pas être transférée. En aucun cas OreikO ne peut être rendu responsable des pertes, dégâts ou frais faux ou dérivants en rapport avec ses produits. La responsabilité de OreikO comme décrite ici est strictement limitée au remplacement ou réparation des pièces conforme à cette garantie. En cas de remplacement d une pièce défectueuse, une nouvelle pièce de valeur égale ou supérieure sera fournis. La nouvelle pièce peuvent différer du modèle acheté, suivant le stock et l assortiment de OreikO au moment de la garantie. In case the machine is sold to anothe, the warranty lapses. OreikO is in no way responsable for possible loss, damage or costs related to the sold goods. The responsability of OreikO is limited to the repair or change of spare parts of the sold goods. When OreikO replaces a broken part, a new spare part of the same or higher value will be used. The new spare part is not necessary the same model as the initial part because the spare parts is not available or in stock at t he moment of repair or change. 5. Volgende zaken vallen niet onder garantie Cette garantie ne couvre pas This warranty covers not Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met het aangekochte product, schade of defecten ten gevolge van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, aanpassingen aan het toesel of onderdelen. Elke schade of defect ten gevolge van oneigenlijk gebruik. Usage et usure normal, assemblage erroné ou manque d entretien, montage de pièces ou composants non voulus ou non compatibles avec le produit acheté, des dégâts ou défauts causés par un accident, abus ou négligence ou modifications du produitet des composants. Chaque dégât, défaut ou perte causés par l abus. Normal use and wear, assembly errors or lack of maintenance, assembly of (spare) parts not designed for or incompatible with the product, damages or broken parts caused by an accident, misuse, neglection, changes to the product or parts. Every damage caused by misuse. Specifieke garantie voorwaarden 1. Zie garantiefiche van het product. Voire fiche de garantie du produit. See warranty sheet of the product. OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 5 of 6

6 OreikO Vehicle lifts +++ Diesel generators +++ Compressors Power Equipment - OreikO Garantiekaart / Carte de garantie / Warranty Card Product / produit / product : Type : Serienummer / Numéro de série / serial number : Datum aankoop / Date d'achat / Date : Factuurnummer / N de facture / Invoice number : Op te sturen naar / Envoyer à / Mail to : OreikO bvba Koning Albertlaan Machelen Belgium Fax : OreikO Power Equipment Voorwaarden / Conditions - Page 6 of 6

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Version Française ci-dessous. Artikel 1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden. Elke afwijking

Nadere informatie

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder - Verkoper: BVBA Verstraeten Agritechnieken, met maatschappelijke zetel te 2890 Sint- Amands, Provincialeweg

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE

GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION* *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE GOLD COLLECTION * *COLLECTION OR GOUDCOLLECTIE CREATIONS AU 600 90 AU 60 9 AU 606 96 AU 60 9 AU 600 90 AU 608 98 AU 60 9 AU 609 99 6 CREATIONS AU 600 90 AU

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland.

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Toepasselijkheid. Art.1.1. Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene

Nadere informatie

Engels Logistics NV. Schemkensstraat 15 B-3583 Paal-Beringen

Engels Logistics NV. Schemkensstraat 15 B-3583 Paal-Beringen ALGEMENE VERKOOPS-EN LEVERVOORWAARDEN 1. Tegenstelbaarheid van huidige voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, zijn alle contracten door onze firma afgesloten, onderworpen aan

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

HERREGODS - FRANSSEN. heck@herregods-franssen.be. deweghe@herregods-franssen.be

HERREGODS - FRANSSEN. heck@herregods-franssen.be. deweghe@herregods-franssen.be S.A. HERREGODS - FRANSSEN N.V. mor mo re than 100.000 tons Quartum Center / Hütte 79 - B.23, B - 4700 EUPEN Oude Kaai 34 - Bus 2-3 / B-9400 NINOVE Tel +32 (0)87-55 27 77 / FAX +32 (0)87-74 03 46 Tel +32

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit

Jacob 1,25' Muurplaat Etagère Wall unit Jacob Muurplaat Etagère Wall unit Gebruik deze handleiding van begin tot einde voor het probleemloos monteren van uw aangekocht meubel aub.. Veuillez bien suivre nos instructions ci-après lors du montage

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016

Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Algemene verkoopsvoorwaarden groepsbezoeken 2016 Reservering Reserveer schriftelijk of per mail minimum 3 weken voor de dag van je bezoek. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Het boeken van een groepsbezoek

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA LIVRAISON À DES NON-CONSOMMATEURS. Noordlaan 21 9200 Dendermonde

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA LIVRAISON À DES NON-CONSOMMATEURS. Noordlaan 21 9200 Dendermonde ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LA LIVRAISON À DES NON-CONSOMMATEURS Van: Murrelektronik B.V.B.A. Noordlaan 21 9200 Dendermonde hierna te noemen: gebruiker

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV

ISIN: FR0010613471 Code Euronext: FR0010613471 Mnémonique: SEV Augmentation du nombre d'actions en circulation COMPANY PLACE: AVIS N : DATE: 31/03/2015 MARCHE: Suite à l'avis PAR_20150331_02596_EUR Marché de référence: EURONEXT PARIS Augmentation du nombre d'actions

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules )

Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Artikel 1 : Organisatie Article 1: Organisation Dit Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden (de algemene voorwaarden

Nadere informatie

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack

VWM-Basic. Quick install video wall Installatie systeem. Audipack VWM-Basic Quick install video wall Installatie systeem Voor een juiste installatie zijn de onderstaande gereedschappen benodigd. De minimale benodigdheden voor een videowall systeem bestaat uit: VWM-BPH,

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober 1973 56 (1973) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1985 Nr. 81 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen); München, 5 oktober

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

N O I T C E OLL D C OL G

N O I T C E OLL D C OL G GOLD COLLECTION www.nona-jewels.com Genieten van het leven met een glimlach op je gezicht, dat is Nona. Samen met familie kostbare tijd doorbrengen, vrienden entertainen, volledig opgaan in een spannend

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente

Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente Avasco Verkoopvoorwaarden Avasco Conditions of sales Avasco Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. INLEIDING Onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden die op de onderhavige

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden. Conditions de vente en français: p. 4 Terms and Conditions in English: see p. 7

Verkoopsvoorwaarden. Conditions de vente en français: p. 4 Terms and Conditions in English: see p. 7 FHG Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente en français: p. 4 Terms and Conditions in English: see p. 7 Bijzondere Verkoopsvoorwaarden 1. Deze Bijzondere Verkoopsvoorwaarden gelden voor de verkoop van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 drievrienden Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer

Pricelist June 2007 Mitsubishi Servo Trainer Table of contents SERVO TRAINER...3 BEDIENINGSPANEEL MET SERVO VERSTERKER EN GEÏNTEGREERDE MOTION CONTROLLER... 3 MOTORPANEEL MET 100W SERVO MOTOR EN ENCODER... 3 KOPPELFRAME T.B.V. MITSUBISHI SERVO TRAINER...

Nadere informatie

Price list. Adalit WMH N.V. Industriepark De Nest Walgracht 55 9940 Evergem. tel: 09/253.20.48 fax: 09/253.25.78. sales@wmh.be www.wmh.

Price list. Adalit WMH N.V. Industriepark De Nest Walgracht 55 9940 Evergem. tel: 09/253.20.48 fax: 09/253.25.78. sales@wmh.be www.wmh. Price list Adalit 2013 WMH N.V. Industriepark De Nest Walgracht 55 9940 Evergem tel: 09/253.20.48 fax: 09/253.25.78 sales@wmh.be www.wmh.be ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasselijkheid van de algemene

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

DELTA LLOYD N.V. Libellé: DELTA LLOYD ISIN: NL Code Euronext: NL Mnémonique: DL

DELTA LLOYD N.V. Libellé: DELTA LLOYD ISIN: NL Code Euronext: NL Mnémonique: DL Augmentation du nombre d'actions en circulation N.V. PLACE: AVIS N : DATE: 17/03/2015 MARCHE: Following the Market of Reference AMS_20150317_01930_EUR Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid

BELGISCHE KAMER VAN. houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 8 december 2016 8 décembre 2016 WETSONTWERP houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Conditions générales

Conditions générales Conditions générales 1. GÉNÉRALITÉS Toute commande à la société The Cotton Group SA («The Cotton Group») est régie exclusivement par les conditions ci-après. En conséquence, le fait de passer commande

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 54

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 54 6 (2003) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 54 A. TITEL Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland; Brussel, 26 maart

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Vinyl Touch.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Vinyl Touch. Algemene verkoopsvoorwaarden Artikel 1: Algemene bepalingen De electronische webwinkel van The Vinyl Touch, een BVBA met maatschappelijke zetel te Mechelen (België), BTW BE 0453 970 886, (hierna '[...]')

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79 4 (2000) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 79 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van

Nadere informatie

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific Terms and Conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene Voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl.

HONDA4.nl. Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. HONDA4.nl Verzenden & Retourneren (Dutch) Dit document bevat de voorwaarden en rechten voor het verzenden en retourneren van onderdelen van en naar HONDA4.nl. Shipping and Returns (English) This document

Nadere informatie