Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op. Heeft u vragen bij het invullen?"

Transcriptie

1 Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een van) de beschermde natuurgebieden in Fryslan. Let op Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij u nadrukkeiijk om contact op te nemen met de provincie over de voorgenomen activiteit. Dat kan via telefoonnummer: of via de website ebruik bij het invullen van dit formulier de beschikbare gebiedsinformatie. U vindt de gebiedsinformatie (ook) op Verstrek alle gegevens in de Friese of Nederlandse taal. Als u het formulier met pen invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bijlage meesturen. eef duidelijk aan dat de bijlage bij de aanvraag hoort: voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag. Lever het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen en kaarten, in A4 formaat aan. Lever de (uitgeprinte) aanvraag en alle bijbehorende stukken in 5voud aan (tenzij met de behandelend ambtenaar anders is afgesproken). Mogelijk is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslissen. Als dit zo is, dan stuurt de provincie uw aanvraag door en krijgt u daarover bericht. Deze aanvraag is via de website beschikbaar en in te vullen als PDFbestand. (met behulp van de Tabtoets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen). Heeft u vragen bij het invullen? Als u hulp nodig heeft bij het invullen of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Fryslan. Dat kan via telefoonnummer: of via de website Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

2 1. Algemene gegevens 1.1 Aanvrager / gemachtigde Organisatie: Firma Oudshoorn Naam: N.J.M. Oudshoorn Q man vrouw Adres: (straat, huisnummer) (postcode en plaats) Munnikhiisterwei 2, 9133 DK Anjum Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.2 ebruiker Organisatie: Firma Oudshoorn Naam: N.J.M. Oudshoorn man U vrouw Adres: (straat, huisnummer) Munnikhiisterwei 2 (postcode en plaats) 9133DK Anjum Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.3 Locatie van de door u voorgenomen activiteit: Adres: (straat en huisnummer) Munnikhusterwei 2 (postcode en plaats 9133 DK Anjum Omschrijving (indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres): n.v.t Kadastrale gegevens: Anjum, sectie, nummer 346 emeente(n) waar locatie is gelegen: Dongeradeel Voeg als bijlage een topografische kaart toe, zie Naam van de/het natuurgebied(en) waar het project of de handeling effect op kan hebben Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

3 gebied(en): 1 Naam gebied: rj uj nen Schiermonikooog en duinen Ameland. 1.5 Korte omschrijving van de activiteit op hoofdlijnen. Voeg als bijlage een situatietekening toe, zie 4.2 Er is sprake van een melkveehouderijbedrijf. Er is sprake van de volgende veebezetting: 190 melkkoeien; 100 stuks jongvee. De totaie ammoniakemissie wordt aangegeven in een aparte bijlage bij deze aanvraag. De koeien krijgen weidegang toegediend. Daartoe is de huiskavel voldoende groot van omvang. Milieuvergunningtechnisch valt net bedrijf valt onder de AMvB. 1.6 Kruis aan wat voor soort Nbwet vergunning wordt aangevraagd: U Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning is verleend. a door naar vraag 1.9 LJ Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning aangevraagd. a door naar vraag 1.9 LJ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nbwet vergunning is verleend. 1.7 Vermeld de laatst verleende Nbwet vergunning voor deze activiteit (naam activiteit, datum en nummer): Naam activiteit: Datum vergunning: Nummer vergunning: Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen, zie Maak hiervoor gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

4 1.8 eef voor een bestaande activiteit aan wat er verandert ten opzichte van de laatst verleende vergunning: 1.9 eef aan of een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangevraagd. Indien de activiteit waarvoor de Nbwet vergunning wordt aangevraagd voor een bepaalde tijd is, vermeld dan de periode waarvoor de Nbwet vergunning wordt gevraagd. U Onbepaalde tijd I J Bepaalde tijd, periode: van tot 1.10 eef in onderstaande tabel aan welke andere vergunningen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de activiteit. Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora en faunawet, etc. Vermeld de soort vergunning en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is / wordt aangevraagd. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 vereiste Soort vergunning Datum (ddmmjjjj) Aangevraagd / Aan te vragen bij (organisatie + afdeling) 1. een alle benodigde vergunningen zijn in het verleden verleend Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

5 2. Beschrijving van de (effecten van de) activiteit 2.1 Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op net betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten. Maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn: a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoals wijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijvoorbeeid verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijvoorbeeid door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoais bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijvoorbeeid dagelijks en/ of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijvoorbeeid door het plaatsen van lichtmasten. j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt bijvoorbeeid denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven. De locatie ligt op voldoende afstand van de betreffende gevoelige gebieden. Het leidt daardoor niet tot negatieve effecten. Op basis van het beleid van de provincie Fryslan kan dan ook worden geconcludeerd dat stikstof niet tot problemen leidt. Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

6 2.2 eef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (habitattypen, zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en/ of aanwezige relevante soorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit rnogeiijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website: Deze site geeft per natuurgebied (Natura2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn en in welke mate. ebied: Storende factoren <u Habitattypen n.v.t. Soorten n.v.t > CD 4* ^ (0 > <D Q. Q. O ~ C Ol 'c '<L> c o QJ > ~ en c D1 o "a > ~ ' 1 ~ c c " ~ «Habitattypen Drijvende waterweegbree 2310'heide' 3130 'stilstaande water' Z N NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Soorten Usvogel Rivierdonderpad Z Z N 7 N J N? evoelig voor deze sto Z Zeer gevoelig voor dez N Niet gevoelig voor dezt? Niet voldoende inforrru NVT Deze storende factor is ende facte >r ; storende factor > storende factor itie om hie rover een uitspraak te doen op deze n atuurwaar de niet va n toepassii >g Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

7 2.3 Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kan de (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zkh opstapelen (cumulatie). eef aan of en in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. Is niet van toepassing, er is voldoende afstand. 2.4 Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen om eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? eef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op een overeengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Zie antwoord op 2.3 Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslan u vragen om een aanvullende analyse: de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan! Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

8 De aanvrager verklaart: 3.1 alle lie gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslan onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij een of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voorts dat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats Hantumhuizen Datum Naam ondertekenaar S.F. Overdijk Functie / hoedanigheid ondertekenaar adviseur Machtiging (bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend) )yis> c//,^^^, ^<?<j<r «.'»'<*t^ci Handtekening Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

9 Voeg een topograf ische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen activiteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten: a. minimaal schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op kaart; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). (Indien de activiteit buiten het natuurgebied valt) Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Voeg indien van toepassing een afschrift toe van het Milieueffectrapport / de Strategische milieubeoordeling. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Checklist bij het aanvraagformulier Heeft u... alle vragen in de aanvraag beantwoord? Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen? op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag? het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5voud aangeleverd? LJ het aanvraagformulier gericht aan: Het college van edeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Sted en Plattelan Postbus HM Leeuwarden (Het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden) Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

10 Veel vragen die ons bereiken gaan over uitbreidingen van veehouders nabij Natura 2000gebieden, waarbij ons verzocht wordt om te beoordelen of in deze gevallen vergunningpiicht bestaat o.g.v. de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Hieronder vindt u de informatie over de vereisten waaraan een beoordelingsverzoek of aanvraag moet voldoen. Ook geven wij een indicatie van de afstand waarbinnen het waarschijnlijk is dat een uitbreiding van een veehouderij kan leiden tot negatieve effecten en daarmee tot een vergunningplichtige activiteit o.g.v. de Nbwet. Uiteraard gelden deze vereisten voor alle beoordelingsverzoeken of aanvragen voor een Nbwetvergunning in geval van het voornemen tot uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij. Het gaat om het volgende. Hierbij moeten de volgende onderdelen duidelijk aangegeven worden: voor de situatie 7 december 2004[1] en toekomstige situatie (na uitbreiding): 1. staltypen (RAVcode); is sprake van opstallen jaarrond, of beweiding (duur van de beweiding aangeven in aantai uur per dag, aantal dagen per jaar); 3. per stal: aantal en categorie dieren (zoals weergegeven in de RAVsystematiek); 4. per stal: de Amersfoortse x,ycoordinaten van de exacte ligging van het emissiepunt (locatie emissiepunt is, indien aanwezig, locatie van de ventilatoren; indien geen geforceerde ventilatie: het middelpunt van de stal); 5. per stal: gemiddelde gebouwhoogte in meters (gemiddelde van goothoogte en dakhoogte), let op: deze kan op 1,5 m worden gesteld, indien de ventilatieopening(en) niet hoger is dan 1,5 m; 6. per stal: hoogte uitstroomopening ventilatie in meters (als geforceerde ventilatie aanwezig) ; 7. per stal: (inwendige) diameter uitstroomopening in meters (als geforceerde ventilatie aanwezig); 8. per stal: verticale uittreesnelheid in m/s (als geforceerde ventilatie aanwezig); in geval van natuurlijke ventilatie moet de waarde van 1 m/s worden ingevoerd (is gewijzigd); Verder is benodigd: 1. Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de situatie 7 december 2004[2], zo mogelijk via een gedetailleerde kaart (1:10.000) met daarop de bebouwing met functie aanduiding (ook aantallen dieren per gebouw aangeven!); 2. Een duidelijke gedetailleerde kaart (1:10.000) van de toekomstige situatie met daarop de huidige bebouwing met functie aanduiding (ook aantallen dieren per gebouw); [1] Voor een aantal gebieden een andere referentieperiode: Aide Feanen: 10 juni 1994, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Terschelling: 24 maart 2000, Fochteloerveen: 30 november 1998, Drents Friese Wold: 24 maart 2000 en Van Oordt's Mersken: 24 maart [2] Voor een aantal gebieden een andere referentieperiode: Aide Feanen: 10 juni 1994, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Terschelling: 24 maart 2000, Fochteloerveen: 30 november 1998, Drents Friese Wold: 24 maart 2000 en Van Oordt's Mersken: 24 maart 2000 Afstand tot Natura 2000gebieden. Depositie is afhankelijk van vele factoren naast de factor afstand. Een duidelijk afstandscriterium kan daarom niet worden gegeven. Een indicatie kan zijn dat een reguliere uitbreiding van een veehouderij (met 70 stuks melkvee en 40 stuks jongvee) op 6 km afstand niet tot een te meten depositietoename leidt. Uitbreidingen met deze aantallen en gelegen op een afstand van minimaal 6 km van gevoelige vegetatie leiden daardoor niet tot negatieve effecten op deze vegetatie. Wij raden u overigens aan om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het PAS door regelmatig de site met als adres raadplegen. Vergunningaanvraag Nbwet 10

11 / :. Bestemmingsplan en milieuadvies Machtiging/volmacht Ondertekende: N.J.M. Oudshoom. vertegenwoordiger van de Firma Oudshoorn Munnikhusterwei DKAnjum Machtigt hierbij Dhr. S.F. Overdijk van Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei CWHantumhuizen Om: de aanvraag in het kader van de natuurbeschermingswet in te dienen bij de provincie Fryslan; de belangen te behartigen/ te vertegenwoordigen bij het maken en behandelen van de aanvraag natuurbeschermingswet vergunning. Hamumhuizen, Ing. S.F. Overdijk (adviseur) N.J.M. Oudshoom (Firma Oudshoorn)

12 2013 Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Firma Oudshoorn, Munnikhusterwei 2 Anjum S.F.O. Overdijk Bestemmingsplan en milieuadvies

13 Inhoud l.samenvatting Depositieberekening Conclusie 4 2. Aanvraag Nb vergunning 4 3. Technische gegevens van de locatie Munnikhusterwei 2 te Anjum Topografische kaart van de omgeving van het bedrijf Situatieschets Landerijen Fa. Oudshoorn, Munnikhusterwei 2 Anjum, totaal 48,25 ha 6 4. Meetpuntenkaart Natura 2000 gebieden 6 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning 8 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) 9 Rapport: Oudshoorn Munnikhusterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen Pagina /

14 l.samenvatting De Firma Oudshoorn aan de Munikhusterwei 2 te Anjum wil voor onbepaalde tijd een vergunning ex. Art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen voor deze locatie. Voor deze locatie is een AMvB melding geaccepteerd door de gemeente Dongeradeel. De veebezetting daarbij is 190 melkkoeien (beweiden) en 100 stuksjongvee. Voor deze veebezetting is nog geen Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. De provincie gaat bij Aagrostacksberekeningen uit van hele getallen, vanwege de onnauwkeurigheid die gepaard gaat met gebruik van rekenmodellen. Hiermee wordt schijnnauwkeurigheid voorkomen. Dat houdt in dat rekenresultaten t.a.v. verschilberekeningen worden aangeduid met hele getallen. Firma Oudshoorn aan de Munikhusterwei 2 te Anjum wil graag gebruik maken van dit huidige beleid van de provincie Fryslan. De gewenste situatie voor de Firma Oudshoorn is in onderstaande tabei af te lezen Ravcode A.l A3 Stal Omschrijving Melkkoeien (beweiden Jongvee Vergund Nb 0 0 Aantal aan te vragen Emissiefactor (NH3/dier) 9,5 3,9 Totaie emissie (NHS) Totaal Voor vergunningverlening op grand van de Natuurbeschermingswet dient aan de eisen van de provincie Fryslan te worden voldaan. Om te bepalen of aan eventuele aanvullende eisen moet worden voldaan moet eerst worden bepaald of de gevraagde situatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt. Natuurgebied volgens Natura 2000 Duinen van Schiermonnikoog Duinen van Ameland Lauwersmeergebied Afstand vanaf de stallen (in meters) Bron: Rapport: Oudshoorn Munnikhusterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 3

15 1.1 Depositieberekening De provincie heeft aangegeven dat het Lauwersmeergebied en de Waddenzee geen stikstofgevoelige gebieden zijn. Met deze gebieden hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden voor wat betreft de stikstofdepositie. Natuurgebied Duinen Schiermonnikoog (12065 ml Duinen Ameland (18686) Lauvn eergebied (310) Kritische Depositiewaarde (KDW) 700 mol/ha/jaar 770 mol/ha/jaar Aangevraagde situatie , < > in hele getallen Depositie in mol Uit de depositie berekening in bovenstaande tabel blijkt dat de toename van de depositie binnen de toegestane 0,49 mol stikstof per hectare blijft (voor de gebieden Duinen Schiermonnikoog en Duinen Ameland). Dit betekent dat de Firma Oudshoorn aan de Munnikhusterwei 2 te Anjum op grond van het beleid van de provincie Fryslan de gewenste veebezetting kan aanhouden. 1.2 Conclusie De conclusie is dat de gewenste veebezetting van 190 stuks melkkoeien (beweiden) en 100 stuks jongvee kunnen worden gehouden binnen de voorwaarden van het beleid van de provincie Fryslan en daarom is deze veebezetting met bijbehorende NH r emisssie van 2195 kg NrVjaar vergunbaar. 2. Aanvraag Nb vergunning Deze aanvraag Natuurbeschermingswet is als bijlage bij dit document gevoegd. Rapport: Oudshoorn Munnikhusterwei 2 Anjum Overdiik bestemminesolan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 4

16 3. Technische gegevens van de locatie Munnikhusterwei 2 te Anjurn 3.1 Topografische kaartvan de omgeving van hetbedrijf 3.2 Situatieschets Rapport:OudshoornMunnikhusterwei 2 Anjurn Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 5

17 Naam sta! ligboxenstal Nokhoogte S meter oothoogte 4,2 meter emiddelde gebouwhoogte 6,5 meter venthatiehoogte 2 meter Diameter venti latieo pe ni ng 0,75 meter Uittreesnelheid venti latie 0,4 Nr i Naam stal Ligboxenstal Coordinaten X 1 Coordinaten Y Landerijen Fa. Oudshoorn, Munnikhiisterwei 2 Anjum, totaal 48,25 ha 4. Meetpuntenkaart Natura 2000 gebieden De volgende Natura 2000 en vogelrichtlijngebieden zijn meegenomen in de depositieberekeningen. Natuurgebied Af stand vanaf stailen (in meters) Coordlnaat x CoOrdlnaat y uinen Schiermonnikoog Duinen Ameland Wadden2ee Lauwersmeergebied na.asdx Het Lauwersmeergebied en de Waddenzee zijn echter niet stikstofgevoelig en hoeven voorde depositieberekening niet meegenomen te worden. Rapport: Oudshoorn Munnikhiisterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhui2en / Pagtna 6

18 In de twee volgende paragrafen worden de stikstofgevoelige gebieden met de vastgestelde coordinaten aangegeven van de Duinen Schiermonnikoog en de Duinen van Ameland. Figuur: Firma Oudshoorn en stikstofgevoelige duinen op Schiermonnikoog Figuur: Firma Oudshoorn en stikstofgevoelige duinen op Ameland Figuur: Firma Oudshoorn en stikstofgevoelige duinen op Ameland Rapport: Oudshoorn Munnikhiisterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 7

19 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning Naam van de berekening: Anjum emaakt op: :46:10 Zwaartepunt X: 196,700 Y: 596,900 Cluster naam: Oudshoorn Anjum Berekende ruwheid: 0,13 m Emissie Punten: Volgnr. BronID Xcoord. Ycoord. Hoogte em.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 ligboxenstal ,0 6,5 0,8 1, evoelige locaties: Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 1 Lauwersmeergebied ,29 2 Schiermonnikoog duin ,21 3 Amland duinen ,14 Details van Emissie Punt: ligboxenstal (1) Volgnr. 1 2 Code A.l A.3 Type melkkoeien jongvee Aantal Emissie Totaal Rapport: Oudshoorn Munnikhusterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsdlan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhui2en / Pagina 8

20 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) ; ' Rapport: Oudshoorn Munnikhusterwei 2 Anjum Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 9

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 6-11-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 6-11 nav 2006 min 2 stuks vleesv Gemaakt op: 6-11-2014 15:46:02 Zwaartepunt X: 236,700 Y: 554,700 Cluster naam: Deurze 35,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb)

Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb) Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb) Het formulier heeft betrekking op het verzoek Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Invulinstructies Vul het formulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal en stuur het naar: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING EEMSTER 34 DWINGELOO Januari 2014 Johan Keizer Agrifirm Exlan Baaiman Eemster 34 Dwingeloo Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: H. en A. Baaiman en J.

Nadere informatie

Gegenereerd op: 11-06-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Hogenesch - gewenst Gemaakt op: 11-06-2014 10:57:11 Zwaartepunt X: 254,500 Y: 558,600 Cluster naam: 0644010 - Hogenesch (Gasselternboerveenschemond)

Nadere informatie

Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. swet. R. Harke en stal Harke Domineesakker RD Punthorst

Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. swet. R. Harke en stal Harke Domineesakker RD Punthorst Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet swet R. Harke en stal Harke Domineesakker 20 7715 RD Punthorst Opgesteld door: In opdracht van: H.J. Hof R. Harke en stal Harke Mobiel: 06-5332 1893

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag.

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag. Formulier Ondertekening aanvraag Adres locatie: Ydermade 3, De Punt De aanvrager verklaart dat: 1 hij/zij wijzigingen in de aanvraag zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de provincie Drenthe onder vermelding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten Algemene aanwijzingen: - Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de

Nadere informatie

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r al/a ^ accountants en adviseurs PROVINSJE FRYSLAN Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r Ban. door; i Aid. Hoofd r.w6,.m«k

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: R.J. Tissingh Dorpsstraat 74 7948 BT Nijeveen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet:

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum:

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum: AANVULLINGEN AANVRAAG NB- VERGUNNING Aanvraag NB- vergunning voor dhr. J.H. van der Werf aan de Meenscharweg 27 te Vegelinsoord Opdrachtgever: Dhr. J.H. van der Werf Meenscharweg 27 8467 SC Vegelinsoord

Nadere informatie

Overzicht toegevoegde bijlagen

Overzicht toegevoegde bijlagen Overzicht toegevoegde bijlagen Bijlage 1; Algemeen...2 Bijlage 2; Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden...3 Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebieden...4 Bijlage 4; Toelichting

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd, lid 1, onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010311 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-016928 - gemeente Hof van Twente Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 16 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-003086 - gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Aanvraag Nbwetvergunning locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Opdrachtgever Naam : J.M. ten Berge Postadres : Steggerdaweg 51, 8395 PJ Steggerda Intake : 112-55212 Rombou Bezoekadres : Zwartewaterallee

Nadere informatie

AANVRAAG VVGB DRENTHE

AANVRAAG VVGB DRENTHE AANVRAAG VVGB DRENTHE HOOFDSTRAAT 52 EEN Projectleider: Ing. A.S. Dijkstra Juni 2015 Bijlagen bij aanvraag VVGB Natuurbeschermingswet Drenthe AANVRAGER: Maatschap R. Feringa & R.J. & S.R.E. Meursing Hoofdstraat

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 5 juni 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-003923 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

"'nnisg. eangenomen/tel. efssössn

'nnisg. eangenomen/tel. efssössn Gedeputeerde Staten van Frysiän Afdeling Landelijk Gebied Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden p R OVlIMSJE F B Doc. nr.: Class, nr.: gek.: 1 1 UEL ZOU ^^Hplina. i^h.door:' lafd. Hoofd l AWB, weken "'nnisg.

Nadere informatie

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN alfa accountants en adviseurs Het College van Gedeputeerde Staten van Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVIN8JB PRY6LAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Böli.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden bij het aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000

Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000 Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000 Kruis aan wat voor uw aanvraag van toepassing is (meerdere opties mogelijk): Is er ontwikkelingsruimte 1 in relatie tot stikstofdepositie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 20 april 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001015 - gemeente Berkelland Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

Aanvraag vergunning. Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof. Wet Natuurbescherming (Wnb)

Aanvraag vergunning. Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof. Wet Natuurbescherming (Wnb) Wet Natuurbescherming (Wnb) Aanvraag vergunning Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor een activiteit die

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd

P n O V I N 9 j r. r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.:  O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd saccon Bavin adviseurs en accountants P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd AWB.. weken ACCONBAVM ACCOUNTANTS B.V. KVK NUMMER 91739260000

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Maatschap Nijenhuis-Overgaauw Brink 2 9494 PG Yde tel. 050-4061724 30 januari 2015 Samengesteld door: ing. E.S. (Bert) Wiekema Hoeve Advies BV Oude Rijksweg

Nadere informatie

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan rombou aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016 Afdelir'1. I

Nadere informatie

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan rombou awovin«jg ^RVPkAN aan College van Gedeputeerde Statin! DOC. nr.: van de provincie Frysiän! Class, ClaSS. nr. Afdeling Stêd en Piattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN ingek. 2 1 SEP Z015 Afdeling.

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 30 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-011635 - gemeente Ermelo

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw Deiman-Ottens,

Geachte heer / mevrouw Deiman-Ottens, Maatschap Deiman-Ottens Datum : Briefnummer : Zaaknummer : 582107 Behandeld door : P.Stevens Telefoonnummer : (050) 316 4548 E-mailadres : Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 26 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-002937 gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-005393 - gemeente Barneveld Activiteit :

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 24 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-000028 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet artikel 19d

Natuurbeschermingswet artikel 19d Natuurbeschermingswet artikel 19d Gegevens aanvrager Naam * Brouwerseiland BV (Post)Adres * Waalhaven O.Z. 85 Postcode * 3087 BM Plaats * Rotterdam Naam contactpersoon * Peter Mulder Telefoonnummer * (06)

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016115 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 25 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-014198- gemeente Hof van

Nadere informatie

I* agrifirm * k exlan AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING. Xlaagenomen/tel.afgedaan voor kcnmsg ALDE DYK 33A - TERWISPEL. Ir. E. Wind.

I* agrifirm * k exlan AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING. Xlaagenomen/tel.afgedaan voor kcnmsg ALDE DYK 33A - TERWISPEL. Ir. E. Wind. Xlaagenomentel.afgedaan voor kcnmsg AANVRAAG OM NBWETVERGUNNING ALDE DYK 33A TERWISPEL Ir. E. Wind Maart2014 Mts de Vos Veenstra AideDyk33A Terwispel I* agrifirm * k exlan r~ Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-006217 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 28 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-002219 - gemeente Bronckhorst Activiteit

Nadere informatie

Hierbij doen wij U een verzoek vooreen NB-vergunning voor bovengenoemdwerk toekomen.

Hierbij doen wij U een verzoek vooreen NB-vergunning voor bovengenoemdwerk toekomen. BOUWKUNDI BUREAU HAVERKAMPB.V. S I N T N I C O L A A S A Tsjukemarwei 2 Het college van edeputeerde Statenvan Fryslan Afdeling: Stad en platteland Team: Vergunningen en beheer Postbus 2020 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 9 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010956 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding

Nadere informatie

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659 ^ccon =avm e)/ adviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCONaAVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 SIXMASTRAAT4 POSTBUS 2330 8901 JH LEEUWARDEN TEL 058-28 87 887 FAX 058-2890211 WWWACCONAVM.NL

Nadere informatie

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d

Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 20140331.R02e Bijlage 5A Formulier Natuurbeschermingswet artikel 19d 02-01-2015 1 / 8 1 Gegevens aanvrager Naam J. Jakobsen (Post)Adres Oude Schroeweg 124 Postcode 4339 PV Plaats Nieuw- en St. Joosland

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004562 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland Rundveehouderij

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004562 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland Rundveehouderij

Nadere informatie

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule Dit formulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast; raadpleeg voor de meest recente versie daarom www.zeeland.nl FORMULIER Postadres Postbus 6001 4330 LA Middelburg E provincie@zeeland.nl

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Verbeterd exemplaar BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 april 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013269 - gemeente

Nadere informatie

Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning

Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning Bijlagen bij aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning R. van den Berg Eemster 38 7991 PS Dwingeloo Opdrachtgever R. van den Berg Eemster 38 7991 PS Dwingeloo Opgesteld door Ir. I.J.M. van der Vegte Specialist

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 6 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010581 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-006833 - gemeente Woudrichem Activiteit

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

AANVRAAG VVGB FRIESLAND

AANVRAAG VVGB FRIESLAND AANVRAAG VVGB FRIESLAND HOOFDSTRAAT 52 EEN Projectleider: Ing. A.S. Dijkstra Juni 2015 Bijlagen bij aanvraag VVGB Natuurbeschermingswet Friesland AANVRAGER: Maatschap R. Feringa & R.J. & S.R.E. Meursing

Nadere informatie

NB-CHECK TOETSING GEVOLGEN NATUURBESCHERMINGSWET EN PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) DOOR:

NB-CHECK TOETSING GEVOLGEN NATUURBESCHERMINGSWET EN PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) DOOR: NB-CHECK TOETSING GEVOLGEN NATUURBESCHERMINGSWET EN PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS) VOOR HET BEDRIJF VAN: P. Veehouder Landweg 1 Woonplaats DOOR: V.H. van t Erve Postbus 48, 8100 AA Raalte Tel. 0572-363218

Nadere informatie

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord

Q,dbn. Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Omgevingsdienst Brabant Noord Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Q,dbn Omgevingsdienst Brabant Noord Op het op 1 maart 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 7 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005866 - gemeente Montferland Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-009440 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 13 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016477 - gemeente Buren

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 30 december 2015 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016268 - gemeente Winterswijk

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet

Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 van de Flora- en faunawet Aanvraag ontheffingverlening ex art. 68 de Flora- en faunawet A AANVRAGER 1. Naam aanvrager: M/V* Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: E-mailadres: Relatienummer: (indien bekend) Indien

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Verbeterd exemplaar BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 4 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-008837 - gemeente

Nadere informatie

Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 0 JUIM ZUH

Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 0 JUIM ZUH accountants en adviseurs PROV1NSJEFRYSLAN 1 Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 0 JUIM ZUH Het collega van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Sted en Plattelan Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden AfrlAlinn.

Nadere informatie

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 6 januari 2016 door ons ontvangen verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 mei 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001600 - gemeente

Nadere informatie