Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme- en industrieel georiënteerde marktsegmenten. Visie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excellereren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels optimalisatie van (bedrijfs) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Organisaties die deel uit maken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Global Pump Investment (GPI), was founded in 1997 as an investment company, participating in organisations with a strong own product and / or service, that are or aim to be active in a niche market. GPI has developed into an investment company with a strong international character, with an interest in maritime and industry oriented markets. Vision / GPI has a strong commitment to the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are an important part of the policies used. People, planet and profit are crucial pillars in realising the commonly agreed goals. Mission / One of GPI s targets is to enable organisations to grow and excel in niche markets, with passion and innovation. To discover synergy, to make and use connections. Employees of the GPI group feel motivated by this, and feel responsible to optimise business processes to ensure a return on investment of at least 15%. Organisations that are part of the GPI group are clearly recognisable by their corporate identity. Global Pump Investment

3 In dit Jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) MarFlex 6 Veelzijdig productassortiment Versatile range of products 12 Klaar voor verdere groei Ready for further growth 20 Adequaat gereageerd op wereldwijde financiële crisis Effective response to global financial crisis 21 Financiële kerncijfers Financial key figures Snijders Elektrotechniek 25 Voorwoord door Jan Visser (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Visser (Snijders Elektrotechniek) 37 Financiële kerncijfers Financial key figures Klaar voor verdere groei Ready for further growth COO Michael Smits, MarFlex 12 Gewoon is niet meer gewoon Usual is no longer usual CEO Jan Visser, Snijders Elektrotechniek 25 Global Pump Investment Global Pump Investment 2009 // 1

4 Jaarverslag Global Pump Investment 2009 Global Pump Investment Annual Report 2009 Ik ben trots op het feit dat ik u het eerste jaarverslag nieuwe stijl van Global Pump Investment B.V. (GPI) mag overhandigen. GPI is sinds 1997 een privé investeringsmaatschappij die zich toelegt op productiebedrijven met een nicheproduct in de maritieme industrie. Tevens zoekt GPI een onderling toegevoegde waarde tussen de bedrijven die deel uitmaken van de groep. Na een aantal jaren minderheidsaandeelhouder binnen MarFlex Holding B.V. (MarFlex) te zijn geweest, heeft GPI in 2007 een aandeel van 75% in MarFlex verworven. Met het verwerven van dit meerderheidsbelang kon de MarFlex-organisatie aan de dynamische maritieme wereldmarkt aangepast worden. Onderwerpen als verbetermanagement, kwaliteit, wereldwijde service, ontwikkeling van ideeën op basis van marktinput, pro-actief inspelen op veranderende wet- en regelgeving zijn van cruciaal belang voor een succesvolle organisatie. GPI had been a minority shareholder within MarFlex Holding B.V. (MarFlex) for a number of years before acquiring a 75% share in MarFlex in The acquisition of this majority interest made it possible to adapt the MarFlex organisation to the dynamic global maritime market. Aspects such as improvement management, quality, worldwide service, development of ideas on the basis of market input and proactive response to changing legislation and regulations are crucial for the success of an organisation. Sinds eind 2008 maakt Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) deel uit van de GPI groep. In de loop van 2009 is Snijders Elektrotechniek begonnen met het ontwikkelen van elektrotechnische besturingssystemen ten behoeve van de MarFlex elektrisch aangedreven deepwell pompen. Deze activiteit werd tot 2009 door MarFlex uitbesteed. In het belang van behoud van intellectueel eigendom, flexibele service en ontwikkeling van nieuwe ideeën heeft GPI in 2008 besloten Snijders Elektrotechniek toe te voegen aan de groep. Het uitbreiden van de GPI activiteiten heeft grotendeels plaatsgevonden in een zonnig economisch klimaat. Eind 2008 is snel en adequaat gereageerd om het groeiscenario van de GPI groep om te zetten in een scenario van krimp als gevolg van de economische crisis. Met dank aan alle werknemers binnen de GPI groep kon in 2009 een bescheiden positief resultaat geboekt worden ondanks een omzetterugval van 20%. Het afgelopen jaar stond in het teken van het verder optimaliseren van de processen en procedures met als doelstelling een verbetering van het rendement te waarborgen. Er is meer dan ooit tijd vrijgemaakt voor het trainen en opleiden van collega s. At the end of 2008 Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) also became part of the GPI group. In 2009 Snijders Elektrotechniek started on the development of electrical control systems for the MarFlex electric-drive deepwell pumps. Until 2009 MarFlex had outsourced this activity. GPI decided in 2008 that in the interest of retaining intellectual property, providing flexible service and developing new ideas Snijders Elektrotechniek should be added to the group. This expansion of GPI activities mostly took place in a sunny economic climate. At the end of 2008 a rapid and effective response was made to convert the GPI group s growth scenario into a shrinkage scenario as a consequence of the economic crisis. Thanks to all the employees within the GPI group, a modestly positive result was achieved in 2009, despite a decrease in turnover of 20%. 2 // Global Pump Investment 2009

5 I am proud of the fact that I can present to you the first new-style annual report of Global Pump Investment B.V. (GPI). GPI is a private investment company, founded in 1997, which specialises in manufacturing companies with a niche product in the maritime industry. GPI also strives to achieve reciprocal added value between the companies within the group. In 2009 is ook begonnen met een verdere productontwikkeling. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2010 op de markt geïntroduceerd worden. Door nu te investeren in onze medewerkers en productontwikkeling bereiden we ons voor op het aantrekken van de markt. Hoewel ik het gevoel heb dat de markt langzaam aan het herstellen is, zullen 2010 en een gedeelte van 2011 nog lastige jaren zijn. Voor veel bedrijven zal de cashflow de komende tijd een groot aandachtspunt blijven. Als gevolg van een dominoeffect hebben we te maken met een uitstel van leveringen (of in het ergste geval met annuleringen) en dus in vele gevallen met uitstel van betalingen. Goede informatiestromen, adequaat handelen en onderlinge transparantie zorgen ervoor dat deze onberekenbare consequenties van de economische crisis de continuïteit van de GPI groep niet in gevaar brengen. Ik hoop dat dit jaarverslag tot inspiratie mag leiden en u een goed gevoel geeft bij de activiteiten en producten van de GPI groep. The past year was dominated by further optimisation of the processes and procedures, with the aim of ensuring an improvement in the return. More than ever, time was devoted to the training and education of personnel also saw the start of further product development, the results of which will be introduced to the market during By investing now in our personnel and in product development, we are preparing ourselves for when the market picks up again. Although I feel that the market is slowly recovering, 2010 and part of 2011 will continue to be difficult years. Cash flow will remain a significant consideration for many companies during that time. The domino effect means that we are having to deal with postponement of deliveries (or in the worst case, with cancellations) and therefore in many cases with postponement of payments. Good information flows, effective action and transparency on all sides will ensure that these unpredictable consequences of the economic crisis do not pose a threat to the continuity of the GPI group. I hope that this annual report may lead to inspiration, and gives you a favourable feeling in relation to the activities and products of the GPI group. Hoogachtend With best regards Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren Global Pump Investment Global Pump Investment 2009 // 3

6 Missie en visie Mission and vision Missie statement MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: - totaal one pump per tank systemen die de standaard in de markt bepalen - een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat m 2 Mission statement MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customer focused organisation are essential for achieving: - total one pump per tank systems that set the standard in the market - a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 4 // Global Pump Investment 2009

7 MarFlex Production and service Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Visie statement MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision statement MarFlex supplies a product that must exceed the customer's expectations in all respects. We achieve this level through continual engagement in customer focused thinking and acting, innovation and quality. Employees will experience MarFlex as a professional and challenging environment, in which they can and may realise their ambitions with great enjoyment. The stakeholders will also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. Global Pump Investment 2009 // 5

8 Veelzijdig productassortiment Versatile range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook de omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdrive cargo, bilge and ballast pumps and hydraulic-drive portable pumps. MarFlex also supplies the converter systems for regulating the speed of the pump. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel During the development of our pump systems, we devote a aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. great deal of attention to safety, durability and reliability. To Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen ensure reliability, the pump heads are detachable and we keep demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het them in stock as exchange parts, so that the work on board can werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude continue as normal when an old pump head is being over- pompkop overhalen. 6 // Global Pump Investment 2009hauled. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen MarFlex beschikt over 10 typen pompen met een capaciteit die varieert van 80 m 3 /uur tot 2500 m 3 /uur, waarbij de pomplengte varieert van 5 tot 30 meter. Alle pompen worden in Nederland geproduceerd. Deepwell cargo, bilge and ballast pumps MarFlex has 10 types of pumps with a capacity ranging from 80 m 3 /hour to 2500 m 3 /hour, and the pump length ranging from 5 to 30 metres. All the pumps are manufactured in the Netherlands. Electric motors Several different versions of electric motors are available. Variable Speed Drive systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex supplies not only parts from stock for all products in the range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. David Fastl, Chief Commercial Officer

9 Pumping Excellence In 2009 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en onze interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. Aan dit proces wordt continu gewerkt. In 2009 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan articulates our quality requirements for our products and our internal organisation. We want the MarFlex pump systems to perform faultlessly and to do what they promise. We also want customers to have a good feeling about MarFlex. Essential elements for this are contactability and professional handling of questions and complaints. MarFlex endeavours to work in the most customer-specific manner possible, and to surpass customers' expectations. We work continually on this process. Elektromotoren Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Variable Speed Drive systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlossysteem. Services Everywhere in the world, a network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training courses The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses for these. They can take place at the professionally designed training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. Spare Parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Global Pump Investment 2009 // 7

10 MarFlex goes arctic In 2009 leverde MarFlex de lading-, ballast- en sloppompen maar ook de omvormers en elektromotoren voor twee Arctic tankers van de Russische rederij Sovcomflot. Deze schepen zijn gebouwd door Admiralty Shipyard in Sint Petersburg en hebben een capaciteit van Dwt. Deze schepen zullen gaan varen tussen de Arctic en Noord-West Europa wat betekent dat de MarFlex systemen zijn uitgelegd voor omstandigheden van -46 C. In 2009 MarFlex supplied not only the cargo, ballast and bilge pumps but also the converters and electric motors for two Arctic tankers belonging to the shipping company Sovcomflot. The ships are being built at the Admirality Shipyard in Saint Petersburg and have a capacity of 75,000 DWT. Their future work area is the Arctic area and North- West Europe, where they will operate in extreme conditions. That is not a problem for the MarFlex products, which can withstand temperatures down to minus 46 C. 8 // Global Pump Investment 2009

11 Sterke relatie met de klant Strong relationship with the customer Met behulp van moderne IT-applicaties kunnen de sales-specialisten van MarFlex klanten gericht benaderen en snel voorzien van de juiste informatie. De salesafdeling van MarFlex bestaat uit een binnendienst en area salesmanagers. De afdeling werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van verkoopagenten. In 2009 is de dienstverlening naar specifieke doelgroepen geoptimaliseerd. Voortaan houdt zich één Area Sales Manager exclusief met de binnenvaart bezig. Daarnaast richt MarFlex zich sinds 2009 ook op de offshoremarkt. Automatisering In 2009 nam de salesafdeling een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het opstellen van offertes. Om de klantrelaties optimaal te beheren, wordt in 2010 een CRM-pakket (Customer Relationship Management) geïmplementeerd. Met behulp van de CRM-software zien we in één oogopslag welke interactie met een klant heeft plaatsgevonden, aldus CCO Chief Commercial Officer David Fastl. Dit stelt ons in staat klantencontacten beter te managen, klantgerichter te werken en klanten sneller te voorzien van informatie. Een verdere stap in de professionalisering van onze organisatie. Using the latest IT applications, the MarFlex sales specialists can approach specific customers and rapidly provide them with the correct information. The Sales department of MarFlex consists of an inside office and area sales managers. The department works in close conjunction with a global network of sales agents. In 2009 the service provision to specific target groups was optimised. From now on, one Area Sales Manager will work exclusively with inland shipping. In addition, since 2009 MarFlex has also targeted the offshore market. IT In 2009 the Sales department started to use a new software application for producing offers. In order to optimally manage customer relations, in 2010 a CRM package (Customer Relationship Management) will be implemented. The CRM software allows us to see at a glance what interactions with a customer have taken place, says David Fastl, CCO Chief Commercial Officer. This enables us to manage customer contacts better, to work with greater customer focus, and to provide customers with information faster. A further step in the professionalisation of our organisation. Global Pump Investment 2009 // 9

12 Serviceverlening op hoog niveau Wereldwijd voorziet een netwerk van service -monteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Deze dienstverlening is in 2009 verder uitgebouwd. Nieuwe servicestations In 2009 trof MarFlex de voorbereidingen om het netwerk van servicestations uit te breiden. In de loop van 2010 komen er nieuwe servicestations bij aan de Zwarte Zee (Novorossiysk) en de Barentszee (Moermansk). MarFlex beschikt daarmee over zeven servicestations op de volgende locaties: Oud-Beijerland Singapore Tokio Jakarta Houston Novorossiysk Moermansk Dit netwerk wordt in 2011 verder uitgebreid met een servicestation in Brazilië. Vakbekwame professionals Op de servicestations werken ervaren vakspecialisten die door MarFlex zorgvuldig geselecteerd, getraind en gecertificeerd worden. In 2009 namen de service engineers uit Singapore deel aan een training op het hoofdkantoor in Oud- Beijerland. De opleiding van service engineers wordt in 2010 voortgezet, zodat wereldwijd hetzelfde, hoge serviceniveau kan worden aangeboden. Servicecontracten uitgebreid De servicecontracten die MarFlex voor al haar producten aanbiedt staan garant voor een snelle en adequate oplossing van eventuele problemen. In 2009 zijn de servicecontracten aangevuld met een preventief onderhoudsplan. Tevens kunnen klanten voortaan voorafgaand aan de docking een predocking laten uitvoeren. Deze geeft inzicht in de aard en kosten van de werkzaamheden die tijdens de docking moeten worden uitgevoerd. Een predocking vindt altijd plaats tijdens het lossen en veroorzaakt dus geen extra oponthoud. Nieuwe dienstverlening ARA-gebied Sinds 2009 bezoekt MarFlex alle schepen die het ARAgebied (Amsterdam Rotterdam Antwerpen) binnenvaren. Onze servicemedewerkers komen na goedkeuring van de rederij aan boord om de pompsystemen te controleren. Eventuele klachten tracht MarFlex nog dezelfde dag te verhelpen. Aangezien klanten enthousiast op de nieuwe dienstverlening reageren, wordt deze in de toekomst ook aangeboden in andere havengebieden zoals Houston en Singapore. Onderhoud op afstand Vanaf 2010 kunnen klanten hun omvormersystemen door MarFlex op afstand laten servicen. Hierbij loggen de servicemonteurs na toestemming van de klant in op het systeem. Dit stelt MarFlex in staat om nog sneller en accurater op storingen te reageren. Voor de klant levert onderhoud op afstand een kostenbesparing op. 10 // Global Pump Investment 2009

13 Service provision of a high standard Everywhere in the world, a network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. This service provision was further expanded in New service stations In 2009 MarFlex made the preparations for expanding the network of service stations. During the course of 2010 new service stations will be opened for the Black Sea (Novorossiysk) and the Barents Sea (Murmansk). MarFlex will then have seven service stations at the following locations: Oud-Beijerland Singapore Tokyo Jakarta Houston Novorossiysk Murmansk This network will be further expanded in 2011 with the addition of a service station in Brazil. Skilled professionals The service stations are staffed by highly experienced specialists who are carefully selected, trained and certified by MarFlex. In 2009 the service engineers from Singapore took a training course at the head office in Oud-Beijerland. The training of service engineers will continue in 2010, so that the same high standard of service can be offered throughout the world. Service contracts expanded The service contracts that MarFlex offers for all its products are a guarantee of rapid and effective resolution of any problems. In 2009 a preventive maintenance plan was added to the service contracts. In addition, customers can now ask us to perform a predocking prior to the docking. This gives an insight into the nature and costs of the work that must be carried out during the docking. A predocking will always be performed at the same time as the discharging, and will therefore cause no extra delay. New service in the ARA area Since 2009 MarFlex has approached all ships that enter the ARA area (Amsterdam Rotterdam Antwerp). After receiving the approval of the shipping company, our service engineers go on board to check the pump systems. If there are any problems, MarFlex tries to resolve them on the same day. Given the enthusiastic response from customers to the new service, in future it will also be offered in other ports, such as Houston and Singapore. Remote maintenance Starting in 2010, customers will be able to ask MarFlex to perform remote servicing of their converter systems. For this, the service engineers log into the system, after the customer has given permission. This enables MarFlex to respond to malfunctions with even greater speed and accuracy. Remote maintenance also reduces the customer's costs. Global Pump Investment 2009 // 11

14 Klaar voor verdere groei Ready for further growth Kwalitatief goede producten, voortdurende productverbetering en -innovatie en een hoge leverbetrouwbaarheid. Dat is wat klanten van MarFlex mogen verwachten. Om hieraan tegemoet te komen, is de interne organisatie in 2009 naar een hoger niveau getild. De klant als part ner in de keten High quality products, continual product improvement and innovation and high delivery reliability. This is what customers of MarFlex can expect. In order to fulfil these expectations, in 2009 the internal organisation was raised to a higher level. Eind jaren negentig diende zich een At the end of the 1990s, there was a first eerste hausse aan in de nieuwbouw van boom period in the new-build of oceangoing ships, followed by a second zeeschepen, gevolgd door een tweede hausse tussen 2006 en MarFlex boom period between 2006 and heeft hiervan geprofiteerd. MarFlex took advantage of these. Als gevolg van de explosieve ordergroei As a result of the explosive growth in in de afgelopen jaren moesten we een orders in recent years, we had to eliminate a production backlog. This backlog productieachterstand wegwerken. Deze inhaalslag is in 2009 voltooid. Parallel was cleared in Parallel to this, hieraan zijn de interne processen beter the internal processes were made more beheersbaar gemaakt en is de planning controllable and the planning was put in op orde gebracht. We hebben onze order. We now have our processes well processen nu goed onder controle en under control and are ready for further zijn klaar voor verdere groei, aldus COO growth, says Michael Smits, COO Chief Operating Chief Operating Officer. Officer Michael Smits. Michael Smits, Chief Operating Officer De elektrisch aangedreven pompsystemen van MarFlex verbruiken minder energie en maken minder lawaai dan hydraulische systemen. De afdeling R&D is voortdurend op zoek naar productverbeteringen. Ook klanten denken mee over de ontwikkeling van ons productportfolio. Het R&D-team is een intern kenniscentrum voor andere afdelingen bij MarFlex. Zo kan de projectafdeling er terecht met technische klantenvragen en wordt de service-afdeling door R&D ondersteund bij problemen aan geleverde systemen. Daarnaast werkt R&D aan de permanente verbetering van de MarFlexpompsystemen. De input hiervoor komt niet alleen uit de eigen organisatie, maar ook bij klanten vandaan. Wij beschouwen de klant als partner in de keten, zegt Engineering/R&D Manager Jeroen Heijndijk. Met grote klanten sparren we regelmatig over de kwaliteit van onze producten. Op die manier betrekken we klanten actief bij de verdere verbetering van onze producten. Klanten zijn ook de motor achter de ontwikkeling van nieuwe producten. Uit klantengesprekken bleek dat de integratie van de MarFlex-pompen met andere systemen aan boord een meerwaarde oplevert. Met deze ontwikkeling is de afdeling R&D momenteel druk doende.

15 The customer as a partner in the chain MarFlex electric-drive pump systems use less energy and make less noise than hydraulic systems. The R&D department is constantly looking for product improvements. Customers also participate with ideas about the development of our product portfolio. The R&D team is an internal knowledge centre for other departments at MarFlex. For instance, the Project department can ask about technical questions posed by customers, and the Service department is supported by R&D in the event of problems in supplied systems. In addition, R&D works on the continual improvement of the MarFlex pump systems. The input for this comes not only from our own organisation, but also from customers. We regard the customer as a partner in the chain, says Jeroen Heijndijk, Engineering/R&D Manager. We regularly spar with large customers about the quality of our products. In this way, we actively involve customers in the further improvement of our products. Customers are also the motor behind the development of new products. Discussions with customers revealed that the integration of the MarFlex pumps with other systems on board provided additional value. The R&D department is currently working hard on this development. Planning is leading Bij MarFlex geldt dat planning leading is. Hierdoor garanderen we dat klanten hun bestelling volgens afspraak geleverd krijgen. In 2009 heeft MarFlex de planning op de lange, middellange en korte termijn verder geoptimaliseerd. Regelmatig nemen de afdelingen logistiek, inkoop en verkoop samen de orders en offertes door. Dit wordt gekoppeld aan de productiecapaciteit en de kritische onderdelen met lange levertijden. Door ver vooruit te kijken kunnen we de benodigde mens- en machinecapaciteit ook op lange termijn nauwkeurig bepalen, zegt Logistics Manager Niels Ellenbroek. Via de planning op middellange termijn, de zogenoemde factory planning, hebben werkvoorbereiders goed inzicht in wat er gedaan moet worden en wat de bottlenecks zijn. Vanuit factory planning worden de orders verdeeld over workcenters. Dit garandeert een soepele overgang van het administratieve naar het productieproces. Ook de voorraadbeheersing, de opslag en het transport zijn in 2009 geoptimaliseerd. Als resultaat van deze verbeterprocessen is de leverbetrouwbaarheid van spare parts verhoogd naar ca. 95% en worden nieuwbouwprojecten gegarandeerd op tijd geleverd. Planning is the leading principle At MarFlex, planning is the leading principle. As a result of this, we guarantee that customers' orders will be delivered according to agreement. In 2009 MarFlex further optimised the planning in the long, medium and short term. Together, the Logistics, Purchasing and Sales departments regularly scrutinise the orders and offers. The link is then made to the production capacity and the critical components with long delivery times. By looking very far ahead, we can specify precisely the required human and machine capacity, also in the long term, says Niels Ellenbroek, Logistics Manager. Via the medium-term planning - the socalled factory planning - planners have a good insight into what must be done and what the bottlenecks are. On the basis of factory planning, the orders are distributed among workcentres. This guarantees a smooth transition from the administrative process to the production process. The stock control, storage and transport were also optimised in As a result of these improvement processes, the delivery reliability of spare parts was increased to approx. 95% and new-build projects are guaranteed to be delivered on time. Global Pump Investment 2009 // 13

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing

Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing Bijgaand presenteren wij u het booklet Strategic Sourcing Visions 2010, waarin EquaTerra niet alleen nieuwe cijfers over de Europese outsourcing markt presenteert, maar ook analyses heeft opgenomen over

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie