Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme- en industrieel georiënteerde marktsegmenten. Visie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excellereren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels optimalisatie van (bedrijfs) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Organisaties die deel uit maken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Global Pump Investment (GPI), was founded in 1997 as an investment company, participating in organisations with a strong own product and / or service, that are or aim to be active in a niche market. GPI has developed into an investment company with a strong international character, with an interest in maritime and industry oriented markets. Vision / GPI has a strong commitment to the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are an important part of the policies used. People, planet and profit are crucial pillars in realising the commonly agreed goals. Mission / One of GPI s targets is to enable organisations to grow and excel in niche markets, with passion and innovation. To discover synergy, to make and use connections. Employees of the GPI group feel motivated by this, and feel responsible to optimise business processes to ensure a return on investment of at least 15%. Organisations that are part of the GPI group are clearly recognisable by their corporate identity. Global Pump Investment

3 In dit Jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) MarFlex 6 Veelzijdig productassortiment Versatile range of products 12 Klaar voor verdere groei Ready for further growth 20 Adequaat gereageerd op wereldwijde financiële crisis Effective response to global financial crisis 21 Financiële kerncijfers Financial key figures Snijders Elektrotechniek 25 Voorwoord door Jan Visser (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Visser (Snijders Elektrotechniek) 37 Financiële kerncijfers Financial key figures Klaar voor verdere groei Ready for further growth COO Michael Smits, MarFlex 12 Gewoon is niet meer gewoon Usual is no longer usual CEO Jan Visser, Snijders Elektrotechniek 25 Global Pump Investment Global Pump Investment 2009 // 1

4 Jaarverslag Global Pump Investment 2009 Global Pump Investment Annual Report 2009 Ik ben trots op het feit dat ik u het eerste jaarverslag nieuwe stijl van Global Pump Investment B.V. (GPI) mag overhandigen. GPI is sinds 1997 een privé investeringsmaatschappij die zich toelegt op productiebedrijven met een nicheproduct in de maritieme industrie. Tevens zoekt GPI een onderling toegevoegde waarde tussen de bedrijven die deel uitmaken van de groep. Na een aantal jaren minderheidsaandeelhouder binnen MarFlex Holding B.V. (MarFlex) te zijn geweest, heeft GPI in 2007 een aandeel van 75% in MarFlex verworven. Met het verwerven van dit meerderheidsbelang kon de MarFlex-organisatie aan de dynamische maritieme wereldmarkt aangepast worden. Onderwerpen als verbetermanagement, kwaliteit, wereldwijde service, ontwikkeling van ideeën op basis van marktinput, pro-actief inspelen op veranderende wet- en regelgeving zijn van cruciaal belang voor een succesvolle organisatie. GPI had been a minority shareholder within MarFlex Holding B.V. (MarFlex) for a number of years before acquiring a 75% share in MarFlex in The acquisition of this majority interest made it possible to adapt the MarFlex organisation to the dynamic global maritime market. Aspects such as improvement management, quality, worldwide service, development of ideas on the basis of market input and proactive response to changing legislation and regulations are crucial for the success of an organisation. Sinds eind 2008 maakt Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) deel uit van de GPI groep. In de loop van 2009 is Snijders Elektrotechniek begonnen met het ontwikkelen van elektrotechnische besturingssystemen ten behoeve van de MarFlex elektrisch aangedreven deepwell pompen. Deze activiteit werd tot 2009 door MarFlex uitbesteed. In het belang van behoud van intellectueel eigendom, flexibele service en ontwikkeling van nieuwe ideeën heeft GPI in 2008 besloten Snijders Elektrotechniek toe te voegen aan de groep. Het uitbreiden van de GPI activiteiten heeft grotendeels plaatsgevonden in een zonnig economisch klimaat. Eind 2008 is snel en adequaat gereageerd om het groeiscenario van de GPI groep om te zetten in een scenario van krimp als gevolg van de economische crisis. Met dank aan alle werknemers binnen de GPI groep kon in 2009 een bescheiden positief resultaat geboekt worden ondanks een omzetterugval van 20%. Het afgelopen jaar stond in het teken van het verder optimaliseren van de processen en procedures met als doelstelling een verbetering van het rendement te waarborgen. Er is meer dan ooit tijd vrijgemaakt voor het trainen en opleiden van collega s. At the end of 2008 Snijders Elektrotechniek B.V. (Snijders Elektrotechniek) also became part of the GPI group. In 2009 Snijders Elektrotechniek started on the development of electrical control systems for the MarFlex electric-drive deepwell pumps. Until 2009 MarFlex had outsourced this activity. GPI decided in 2008 that in the interest of retaining intellectual property, providing flexible service and developing new ideas Snijders Elektrotechniek should be added to the group. This expansion of GPI activities mostly took place in a sunny economic climate. At the end of 2008 a rapid and effective response was made to convert the GPI group s growth scenario into a shrinkage scenario as a consequence of the economic crisis. Thanks to all the employees within the GPI group, a modestly positive result was achieved in 2009, despite a decrease in turnover of 20%. 2 // Global Pump Investment 2009

5 I am proud of the fact that I can present to you the first new-style annual report of Global Pump Investment B.V. (GPI). GPI is a private investment company, founded in 1997, which specialises in manufacturing companies with a niche product in the maritime industry. GPI also strives to achieve reciprocal added value between the companies within the group. In 2009 is ook begonnen met een verdere productontwikkeling. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2010 op de markt geïntroduceerd worden. Door nu te investeren in onze medewerkers en productontwikkeling bereiden we ons voor op het aantrekken van de markt. Hoewel ik het gevoel heb dat de markt langzaam aan het herstellen is, zullen 2010 en een gedeelte van 2011 nog lastige jaren zijn. Voor veel bedrijven zal de cashflow de komende tijd een groot aandachtspunt blijven. Als gevolg van een dominoeffect hebben we te maken met een uitstel van leveringen (of in het ergste geval met annuleringen) en dus in vele gevallen met uitstel van betalingen. Goede informatiestromen, adequaat handelen en onderlinge transparantie zorgen ervoor dat deze onberekenbare consequenties van de economische crisis de continuïteit van de GPI groep niet in gevaar brengen. Ik hoop dat dit jaarverslag tot inspiratie mag leiden en u een goed gevoel geeft bij de activiteiten en producten van de GPI groep. The past year was dominated by further optimisation of the processes and procedures, with the aim of ensuring an improvement in the return. More than ever, time was devoted to the training and education of personnel also saw the start of further product development, the results of which will be introduced to the market during By investing now in our personnel and in product development, we are preparing ourselves for when the market picks up again. Although I feel that the market is slowly recovering, 2010 and part of 2011 will continue to be difficult years. Cash flow will remain a significant consideration for many companies during that time. The domino effect means that we are having to deal with postponement of deliveries (or in the worst case, with cancellations) and therefore in many cases with postponement of payments. Good information flows, effective action and transparency on all sides will ensure that these unpredictable consequences of the economic crisis do not pose a threat to the continuity of the GPI group. I hope that this annual report may lead to inspiration, and gives you a favourable feeling in relation to the activities and products of the GPI group. Hoogachtend With best regards Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren Global Pump Investment Global Pump Investment 2009 // 3

6 Missie en visie Mission and vision Missie statement MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: - totaal one pump per tank systemen die de standaard in de markt bepalen - een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat m 2 Mission statement MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customer focused organisation are essential for achieving: - total one pump per tank systems that set the standard in the market - a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 4 // Global Pump Investment 2009

7 MarFlex Production and service Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Visie statement MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision statement MarFlex supplies a product that must exceed the customer's expectations in all respects. We achieve this level through continual engagement in customer focused thinking and acting, innovation and quality. Employees will experience MarFlex as a professional and challenging environment, in which they can and may realise their ambitions with great enjoyment. The stakeholders will also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. Global Pump Investment 2009 // 5

8 Veelzijdig productassortiment Versatile range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook de omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdrive cargo, bilge and ballast pumps and hydraulic-drive portable pumps. MarFlex also supplies the converter systems for regulating the speed of the pump. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel During the development of our pump systems, we devote a aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. great deal of attention to safety, durability and reliability. To Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen ensure reliability, the pump heads are detachable and we keep demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het them in stock as exchange parts, so that the work on board can werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude continue as normal when an old pump head is being over- pompkop overhalen. 6 // Global Pump Investment 2009hauled. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen MarFlex beschikt over 10 typen pompen met een capaciteit die varieert van 80 m 3 /uur tot 2500 m 3 /uur, waarbij de pomplengte varieert van 5 tot 30 meter. Alle pompen worden in Nederland geproduceerd. Deepwell cargo, bilge and ballast pumps MarFlex has 10 types of pumps with a capacity ranging from 80 m 3 /hour to 2500 m 3 /hour, and the pump length ranging from 5 to 30 metres. All the pumps are manufactured in the Netherlands. Electric motors Several different versions of electric motors are available. Variable Speed Drive systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex supplies not only parts from stock for all products in the range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. David Fastl, Chief Commercial Officer

9 Pumping Excellence In 2009 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en onze interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. Aan dit proces wordt continu gewerkt. In 2009 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan articulates our quality requirements for our products and our internal organisation. We want the MarFlex pump systems to perform faultlessly and to do what they promise. We also want customers to have a good feeling about MarFlex. Essential elements for this are contactability and professional handling of questions and complaints. MarFlex endeavours to work in the most customer-specific manner possible, and to surpass customers' expectations. We work continually on this process. Elektromotoren Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Variable Speed Drive systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlossysteem. Services Everywhere in the world, a network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training courses The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses for these. They can take place at the professionally designed training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. Spare Parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Global Pump Investment 2009 // 7

10 MarFlex goes arctic In 2009 leverde MarFlex de lading-, ballast- en sloppompen maar ook de omvormers en elektromotoren voor twee Arctic tankers van de Russische rederij Sovcomflot. Deze schepen zijn gebouwd door Admiralty Shipyard in Sint Petersburg en hebben een capaciteit van Dwt. Deze schepen zullen gaan varen tussen de Arctic en Noord-West Europa wat betekent dat de MarFlex systemen zijn uitgelegd voor omstandigheden van -46 C. In 2009 MarFlex supplied not only the cargo, ballast and bilge pumps but also the converters and electric motors for two Arctic tankers belonging to the shipping company Sovcomflot. The ships are being built at the Admirality Shipyard in Saint Petersburg and have a capacity of 75,000 DWT. Their future work area is the Arctic area and North- West Europe, where they will operate in extreme conditions. That is not a problem for the MarFlex products, which can withstand temperatures down to minus 46 C. 8 // Global Pump Investment 2009

11 Sterke relatie met de klant Strong relationship with the customer Met behulp van moderne IT-applicaties kunnen de sales-specialisten van MarFlex klanten gericht benaderen en snel voorzien van de juiste informatie. De salesafdeling van MarFlex bestaat uit een binnendienst en area salesmanagers. De afdeling werkt nauw samen met een wereldwijd netwerk van verkoopagenten. In 2009 is de dienstverlening naar specifieke doelgroepen geoptimaliseerd. Voortaan houdt zich één Area Sales Manager exclusief met de binnenvaart bezig. Daarnaast richt MarFlex zich sinds 2009 ook op de offshoremarkt. Automatisering In 2009 nam de salesafdeling een nieuwe softwareapplicatie in gebruik voor het opstellen van offertes. Om de klantrelaties optimaal te beheren, wordt in 2010 een CRM-pakket (Customer Relationship Management) geïmplementeerd. Met behulp van de CRM-software zien we in één oogopslag welke interactie met een klant heeft plaatsgevonden, aldus CCO Chief Commercial Officer David Fastl. Dit stelt ons in staat klantencontacten beter te managen, klantgerichter te werken en klanten sneller te voorzien van informatie. Een verdere stap in de professionalisering van onze organisatie. Using the latest IT applications, the MarFlex sales specialists can approach specific customers and rapidly provide them with the correct information. The Sales department of MarFlex consists of an inside office and area sales managers. The department works in close conjunction with a global network of sales agents. In 2009 the service provision to specific target groups was optimised. From now on, one Area Sales Manager will work exclusively with inland shipping. In addition, since 2009 MarFlex has also targeted the offshore market. IT In 2009 the Sales department started to use a new software application for producing offers. In order to optimally manage customer relations, in 2010 a CRM package (Customer Relationship Management) will be implemented. The CRM software allows us to see at a glance what interactions with a customer have taken place, says David Fastl, CCO Chief Commercial Officer. This enables us to manage customer contacts better, to work with greater customer focus, and to provide customers with information faster. A further step in the professionalisation of our organisation. Global Pump Investment 2009 // 9

12 Serviceverlening op hoog niveau Wereldwijd voorziet een netwerk van service -monteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Deze dienstverlening is in 2009 verder uitgebouwd. Nieuwe servicestations In 2009 trof MarFlex de voorbereidingen om het netwerk van servicestations uit te breiden. In de loop van 2010 komen er nieuwe servicestations bij aan de Zwarte Zee (Novorossiysk) en de Barentszee (Moermansk). MarFlex beschikt daarmee over zeven servicestations op de volgende locaties: Oud-Beijerland Singapore Tokio Jakarta Houston Novorossiysk Moermansk Dit netwerk wordt in 2011 verder uitgebreid met een servicestation in Brazilië. Vakbekwame professionals Op de servicestations werken ervaren vakspecialisten die door MarFlex zorgvuldig geselecteerd, getraind en gecertificeerd worden. In 2009 namen de service engineers uit Singapore deel aan een training op het hoofdkantoor in Oud- Beijerland. De opleiding van service engineers wordt in 2010 voortgezet, zodat wereldwijd hetzelfde, hoge serviceniveau kan worden aangeboden. Servicecontracten uitgebreid De servicecontracten die MarFlex voor al haar producten aanbiedt staan garant voor een snelle en adequate oplossing van eventuele problemen. In 2009 zijn de servicecontracten aangevuld met een preventief onderhoudsplan. Tevens kunnen klanten voortaan voorafgaand aan de docking een predocking laten uitvoeren. Deze geeft inzicht in de aard en kosten van de werkzaamheden die tijdens de docking moeten worden uitgevoerd. Een predocking vindt altijd plaats tijdens het lossen en veroorzaakt dus geen extra oponthoud. Nieuwe dienstverlening ARA-gebied Sinds 2009 bezoekt MarFlex alle schepen die het ARAgebied (Amsterdam Rotterdam Antwerpen) binnenvaren. Onze servicemedewerkers komen na goedkeuring van de rederij aan boord om de pompsystemen te controleren. Eventuele klachten tracht MarFlex nog dezelfde dag te verhelpen. Aangezien klanten enthousiast op de nieuwe dienstverlening reageren, wordt deze in de toekomst ook aangeboden in andere havengebieden zoals Houston en Singapore. Onderhoud op afstand Vanaf 2010 kunnen klanten hun omvormersystemen door MarFlex op afstand laten servicen. Hierbij loggen de servicemonteurs na toestemming van de klant in op het systeem. Dit stelt MarFlex in staat om nog sneller en accurater op storingen te reageren. Voor de klant levert onderhoud op afstand een kostenbesparing op. 10 // Global Pump Investment 2009

13 Service provision of a high standard Everywhere in the world, a network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. This service provision was further expanded in New service stations In 2009 MarFlex made the preparations for expanding the network of service stations. During the course of 2010 new service stations will be opened for the Black Sea (Novorossiysk) and the Barents Sea (Murmansk). MarFlex will then have seven service stations at the following locations: Oud-Beijerland Singapore Tokyo Jakarta Houston Novorossiysk Murmansk This network will be further expanded in 2011 with the addition of a service station in Brazil. Skilled professionals The service stations are staffed by highly experienced specialists who are carefully selected, trained and certified by MarFlex. In 2009 the service engineers from Singapore took a training course at the head office in Oud-Beijerland. The training of service engineers will continue in 2010, so that the same high standard of service can be offered throughout the world. Service contracts expanded The service contracts that MarFlex offers for all its products are a guarantee of rapid and effective resolution of any problems. In 2009 a preventive maintenance plan was added to the service contracts. In addition, customers can now ask us to perform a predocking prior to the docking. This gives an insight into the nature and costs of the work that must be carried out during the docking. A predocking will always be performed at the same time as the discharging, and will therefore cause no extra delay. New service in the ARA area Since 2009 MarFlex has approached all ships that enter the ARA area (Amsterdam Rotterdam Antwerp). After receiving the approval of the shipping company, our service engineers go on board to check the pump systems. If there are any problems, MarFlex tries to resolve them on the same day. Given the enthusiastic response from customers to the new service, in future it will also be offered in other ports, such as Houston and Singapore. Remote maintenance Starting in 2010, customers will be able to ask MarFlex to perform remote servicing of their converter systems. For this, the service engineers log into the system, after the customer has given permission. This enables MarFlex to respond to malfunctions with even greater speed and accuracy. Remote maintenance also reduces the customer's costs. Global Pump Investment 2009 // 11

14 Klaar voor verdere groei Ready for further growth Kwalitatief goede producten, voortdurende productverbetering en -innovatie en een hoge leverbetrouwbaarheid. Dat is wat klanten van MarFlex mogen verwachten. Om hieraan tegemoet te komen, is de interne organisatie in 2009 naar een hoger niveau getild. De klant als part ner in de keten High quality products, continual product improvement and innovation and high delivery reliability. This is what customers of MarFlex can expect. In order to fulfil these expectations, in 2009 the internal organisation was raised to a higher level. Eind jaren negentig diende zich een At the end of the 1990s, there was a first eerste hausse aan in de nieuwbouw van boom period in the new-build of oceangoing ships, followed by a second zeeschepen, gevolgd door een tweede hausse tussen 2006 en MarFlex boom period between 2006 and heeft hiervan geprofiteerd. MarFlex took advantage of these. Als gevolg van de explosieve ordergroei As a result of the explosive growth in in de afgelopen jaren moesten we een orders in recent years, we had to eliminate a production backlog. This backlog productieachterstand wegwerken. Deze inhaalslag is in 2009 voltooid. Parallel was cleared in Parallel to this, hieraan zijn de interne processen beter the internal processes were made more beheersbaar gemaakt en is de planning controllable and the planning was put in op orde gebracht. We hebben onze order. We now have our processes well processen nu goed onder controle en under control and are ready for further zijn klaar voor verdere groei, aldus COO growth, says Michael Smits, COO Chief Operating Chief Operating Officer. Officer Michael Smits. Michael Smits, Chief Operating Officer De elektrisch aangedreven pompsystemen van MarFlex verbruiken minder energie en maken minder lawaai dan hydraulische systemen. De afdeling R&D is voortdurend op zoek naar productverbeteringen. Ook klanten denken mee over de ontwikkeling van ons productportfolio. Het R&D-team is een intern kenniscentrum voor andere afdelingen bij MarFlex. Zo kan de projectafdeling er terecht met technische klantenvragen en wordt de service-afdeling door R&D ondersteund bij problemen aan geleverde systemen. Daarnaast werkt R&D aan de permanente verbetering van de MarFlexpompsystemen. De input hiervoor komt niet alleen uit de eigen organisatie, maar ook bij klanten vandaan. Wij beschouwen de klant als partner in de keten, zegt Engineering/R&D Manager Jeroen Heijndijk. Met grote klanten sparren we regelmatig over de kwaliteit van onze producten. Op die manier betrekken we klanten actief bij de verdere verbetering van onze producten. Klanten zijn ook de motor achter de ontwikkeling van nieuwe producten. Uit klantengesprekken bleek dat de integratie van de MarFlex-pompen met andere systemen aan boord een meerwaarde oplevert. Met deze ontwikkeling is de afdeling R&D momenteel druk doende.

15 The customer as a partner in the chain MarFlex electric-drive pump systems use less energy and make less noise than hydraulic systems. The R&D department is constantly looking for product improvements. Customers also participate with ideas about the development of our product portfolio. The R&D team is an internal knowledge centre for other departments at MarFlex. For instance, the Project department can ask about technical questions posed by customers, and the Service department is supported by R&D in the event of problems in supplied systems. In addition, R&D works on the continual improvement of the MarFlex pump systems. The input for this comes not only from our own organisation, but also from customers. We regard the customer as a partner in the chain, says Jeroen Heijndijk, Engineering/R&D Manager. We regularly spar with large customers about the quality of our products. In this way, we actively involve customers in the further improvement of our products. Customers are also the motor behind the development of new products. Discussions with customers revealed that the integration of the MarFlex pumps with other systems on board provided additional value. The R&D department is currently working hard on this development. Planning is leading Bij MarFlex geldt dat planning leading is. Hierdoor garanderen we dat klanten hun bestelling volgens afspraak geleverd krijgen. In 2009 heeft MarFlex de planning op de lange, middellange en korte termijn verder geoptimaliseerd. Regelmatig nemen de afdelingen logistiek, inkoop en verkoop samen de orders en offertes door. Dit wordt gekoppeld aan de productiecapaciteit en de kritische onderdelen met lange levertijden. Door ver vooruit te kijken kunnen we de benodigde mens- en machinecapaciteit ook op lange termijn nauwkeurig bepalen, zegt Logistics Manager Niels Ellenbroek. Via de planning op middellange termijn, de zogenoemde factory planning, hebben werkvoorbereiders goed inzicht in wat er gedaan moet worden en wat de bottlenecks zijn. Vanuit factory planning worden de orders verdeeld over workcenters. Dit garandeert een soepele overgang van het administratieve naar het productieproces. Ook de voorraadbeheersing, de opslag en het transport zijn in 2009 geoptimaliseerd. Als resultaat van deze verbeterprocessen is de leverbetrouwbaarheid van spare parts verhoogd naar ca. 95% en worden nieuwbouwprojecten gegarandeerd op tijd geleverd. Planning is the leading principle At MarFlex, planning is the leading principle. As a result of this, we guarantee that customers' orders will be delivered according to agreement. In 2009 MarFlex further optimised the planning in the long, medium and short term. Together, the Logistics, Purchasing and Sales departments regularly scrutinise the orders and offers. The link is then made to the production capacity and the critical components with long delivery times. By looking very far ahead, we can specify precisely the required human and machine capacity, also in the long term, says Niels Ellenbroek, Logistics Manager. Via the medium-term planning - the socalled factory planning - planners have a good insight into what must be done and what the bottlenecks are. On the basis of factory planning, the orders are distributed among workcentres. This guarantees a smooth transition from the administrative process to the production process. The stock control, storage and transport were also optimised in As a result of these improvement processes, the delivery reliability of spare parts was increased to approx. 95% and new-build projects are guaranteed to be delivered on time. Global Pump Investment 2009 // 13

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS

BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS GENERAL SALES APPLICATION TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BREEDVELD & WEAVER HYDRAULICS Revision and repair of hydraulics Already 50 years of experience in repairing hydraulic components. We are especially

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

SABIC TECHNICAL MEETING

SABIC TECHNICAL MEETING SABIC TECHNICAL MEETING Bedrijfspresentatie 2006 Dia 1 Bedrijfspresentatie 2006 Dia 2 Locaties Lemmens Nederland BV Lemmens België NV Bedrijfspresentatie 2006 Dia 3 Vision Business Mission To expand the

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Stretching T. Mertens

Stretching T. Mertens Stretching T. Mertens Stretching??? Why? Pourquoi? How long? Long? When? Quand? How frequently? Frequent? Which muscles? Quels muscles? Do I prevent muscle soreness? Raideur? Do I get slower? Je deviens

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT Op weg naar de Digitale Fabriek Op weg naar de Digitale Fabriek Auke Hylarides, Exact Software Bart Nijhof, A.B. Software en Consultancy MENU Op weg naar de Digitale Fabriek DIGITALE INNOVATIE ONZE VISIE

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie