Jaaroverzicht 2012 Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2012 Voorwoord"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2012 Voorwoord Foto Dutchphoto Wat mij als opvolger van Jan Kuiper al snel opviel is dat er bij Landschap Noord-Holland zoveel passievolle mensen werken. Bijvoorbeeld de mensen van Onderzoek & Advies, maar ook al die collega s in het veld, de vele vrijwilligers en niet te vergeten de medewerkers op ons kantoor in Heiloo. Tijdens werkbezoeken werd één ding duidelijk: met deze mensen kunnen we bergen verzetten. Het rijksbeleid onder het kabinet Rutte 1 legde vorig jaar een enorme rem op natuur- en landschapsbeheer. Na het demissionair worden van het kabinet Rutte I, klonk in het Lenteakkoord een ander geluid. Eerdere bezuinigingen werden met 200 miljoen teruggedraaid. Met het aantreden van Rutte II werd de positieve lijn van het Lenteakkoord doorgezet. In Haarlem zijn bestuurders in vergelijking met enkele andere provincies natuur en landschap gunstig gezind. Dat blijkt onder meer uit Licht op groen! de nieuwe Agenda Groen van de provincie Noord-Holland. Begin 2013 kregen we te maken kregen met een financiële tegenvaller door de definitieve vaststelling van subsidiebedragen voor het natuurbeheer in 2011 en Dit kwam als een vervelende verrassing en tekent het financieel resultaat over Om te voorkomen dat dit ons in de toekomst parten speelt, is het noodzakelijk dat we de begroting toekomstbestendig maken. Daar zetten we met elkaar de schouders onder. We verwierven negen natuurgebieden, onze Groenploegen richtten andere terreinen in en zorgden voor duurzaam beheer in overige terreinen. We organiseerden honderden excursies en evenementen en bij Bezoekerscentrum Ilperveld ontvingen we bijna bezoekers. Medewerkers van Onderzoek en Advies verhoogden de inzet op acquisitie en zorgden met name bij gemeenten, voor nieuwe klanten en opdrachten. Het aantal Beschermers en Bedrijfsvrienden is helaas gedaald ten opzichte van In het Ilperveld en op Balgzand werden 150 schoolklassen ontvangen. Voor maatschappelijke stages waren we met meer dan leerlingen een van de grootste landelijke aanbieders. Ook hielp Landschap Noord-Holland samen met It Fryske Gea, Flevo-landschap, Waddenvereniging en IJsselmeervereniging (IJV) de nieuwe Stichting Het Blauwe Hart in het zadel. Ik heb er met zoveel fantastische vrijwilligers en medewerkers vertrouwen in dat we de komende jaren veel kunnen doen om Noord- Holland mooi te houden. Directeur, Landschap Noord-Holland foto: richard rood Het complete verantwoordingsjaarverslag, inclusief de financiële verantwoording vindt u vanaf half juni op:

2 Giften van Beschermers goed besteed De Beschermers van Landschap Noord- Holland zijn onmisbaar voor het behoud van natuur en landschap in de provincie. Naast hun jaarbijdrage geven Beschermers vaak extra steun na een oproep. Met de opbrengst van deze giften zijn in 2012 allerlei projecten gefinancierd en nieuwe terreinen aangekocht. Een selectie. Natuurwinst dankzij ons Grondfonds Ook in 2012 kon de organisatie een aantal natuurgebieden aankopen of in erfpacht nemen. Dit was mogelijk dankzij ons eigen Grondfonds, dat is gevuld met bijdragen van Beschermers. Ook de provincie en gemeenten dragen soms bij. Veel van de nieuwe gebieden zijn belangrijk als ecologische verbinding of ter afronding van een bestaand natuurgebied. De volgende terreinen kwamen in beheer: Batterij en Spaarnwouderveen bij Halfweg (0,23 ha), het Zeerijdtsdijkje bij Bakkum (0,14 ha) en percelen in de Schoonwatervallei aan de Startingerweg bij Limmen (6,35 ha). Particulieren, waaronder Beschermers, schonken de volgende terreinen: percelen in het Ilperveld (17,7 ha), het Veldje van Ien (0,37 ha) bij Schardam en percelen in het Oostzanerveld (2,7 ha). In erfpacht werden stukken grond geschonken bij de Liede (1,32 ha) bij Haarlem. Inventarisatie gierzwaluwen Op verzoek van het Gierzwaluw Platform is gestart met een gierzwaluweninventarisatie. Samen is een plan opgesteld, financiering gezocht en zijn in tien steden en dorpen gierzwaluw tellers gezocht. Ook is een telmethode uitgewerkt die veranderingen in de gierzwaluwpopulatie zichtbaar maakt. Ruim veertig vrijwilligers deden mee aan drie telronden tussen 15 juni en 15 juli. De tellingen krijgen een vervolg in 2013 en de daaropvolgende jaren en zullen in 2016 zijn afgerond. De oproep onder onze Beschermers bracht bijna op. ervoor dat grutto s, kieviten en tureluurs ook in droge tijden voldoende voedsel kunnen vinden. Dankzij de Beschermers konden veel weidevogels ook in extra kwetsbare gebieden hun jongen groot brengen. Het geld is nog niet op, zodat we ook in 2013 en daarna kunnen inspelen op risico s. Grutto met pullen foto M. Schaefer Gierzwaluw Foto Gierzwaluwplatform Spaarnwouderveen foto J. Teeuwisse Steun voor weidevogel bescherming In het voorjaar vroegen we extra steun voor weidevogelbescherming. Uitgangspunt was het behoud van weide vogels in gebieden waarvoor geen subsidiepotjes of fondsen zijn. Beschermers toonden hiervoor veel belangstelling, met als resultaat een prachtige opbrengst van Hiermee is bij veel boeren in het droge voorjaar de greppelwaterstand verhoogd, zijn nesten beschermd en is schrikdraad geplaatst om vossen op afstand te houden. Greppel-plasdras zorgt Nieuwe blikvanger voor de Overplaats Landschap Noord-Holland liet met steun van Beschermers een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerp van een nieuwe blikvanger tussen de buitenplaatsen Hartekamp en Over plaats. Het nieuwe bouwwerk vervangt de theekoepel die in de vorige eeuw door brand werd verwoest. Uit dertig inzendingen koos een vakjury het ontwerp Mijmer en Focus, dat zichtbaar refereert aan de rijke historie. Eind 2012 is gestart met de bouwwerkzaamheden en begin 2013 was hij klaar. 2

3 Vrijwilligers zijn onmisbaar In 2012 hebben vrijwilligers zich in Noord-Holland ingespannen voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Omgerekend naar voltijdsbanen hebben onze vrijwilligers 195 fte aan werk verzet. Dat is 6,7% meer dan in Een impressie van de activiteiten. Weidevogelbeheer op 923 boerenbedrijven Vrijwilligers boden ondersteuning bij talloze activiteiten. Samen met agrariërs beschermden vrijwilligers, verdeeld over 25 weidevogelgroepen weidevogelnesten op hectare land van 923 boerenbedrijven. Legsels werden ge markeerd, zodat ze niet verloren gingen bij agrarisch werk. Ook deden vrijwilligers inventarisaties en zogeheten alarmtellingen om inzicht te krijgen in de reproductie van weidevogels. Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligers en boeren met materialen, informatieavonden en cursussen, zoals een cursus alarmtellen. Ook wierven we vorig jaar 104 nieuwe vrijwilligers voor weidevogelbescherming. Lees alles over de resultaten van hun inzet in het Jaarboek Weidevogels van Noord-Holland 2012, op Ruim groene maatschappelijke stages Ons aanbod van maatschappelijke stages 2011/2012 was zeer succesvol. Meer dan leerlingen liepen een groene stage. De scholen, die 300 per groep per stagedag betalen, zijn zeer tevreden over onze professionele aanpak. Bij het aanbieden van groene stages werken we samen met Staatsbosbeheer, PWN en aangesloten vrijwilligersgroepen, zoals Stichting de Kalverpolder. We ondersteunen onze samenwerkingsparters ook met een cursus omgaan met jongeren. Pimp it green Stadspleinen zijn vooral van steen en beton, met soms wat bomen en lage struiken. Dat ze ook anders kunnen worden Weidevogelvrijwilligers Foto Idde Lammers ingericht, lieten we zien met Pimp it Green. Met scholieren van een basisschool in Amsterdam West is een plein tijdelijk omgetoverd tot een groene speeloase. Meer informatie. 124 Activiteiten in de Noordkop Hier organiseerden enthousiaste vrijwilligers maar liefst 124 publieksactiviteiten. Ze waren actief als coördinator, excursieleider en organisator van kinderactiviteiten. Vrijwilligers lieten veel mensen kennismaken met onze natuurgebieden. Aan de activiteiten namen mensen deel. Ook in andere natuurgebieden geven vrijwilligers informatie en voorlichting. Vrijwilligers telden zwarte zee-eenden Zeetrektellers tellen soms al tientallen jaren meerdere keren per week vogels die over zee langs trekken. Deze telgegevens geven inzicht in de maatregelen die Rijkswaterstaat ter hoogte van Bergen heeft getroffen om de schelpenbanken te herstellen. Het aantal schelpdieren is erg afgenomen door visserijdruk; daardoor is ook het aantal zwarte zee-eenden afgenomen. De zeetrektellers hebben hun gegevens ter beschikking gesteld en hun telmethode iets aangepast. De tellingen kunnen onderdeel gaan uitmaken van een langjarig monitoringsproject van Rijkswaterstaat. Het Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer staat op Foto T. Falentijn Naschoolse opvang weet Ilperveld te vinden In 2012 kwamen er recreanten en natuurlief hebbers naar Bezoekerscentrum Ilperveld. Er is een groei te zien bij de naschoolse opvanggroepen: dat waren er maar liefst 31. Nieuw waren de piratentochten die op een hele aansprekende manier kinderen betrekken bij de natuur in het Ilperveld. 3

4 Natuur en landschap beschermen kommavlinder Foto Buiten-beeld Landschap Noord-Holland zorgt voor behoud en herstel van duinen, veenweiden, polders, het wad, bossen, forten en landgoederen. Dat doen we met duurzaam beheer, onderzoek en advies, beleidsbeïnvloeding en recreatieactiviteiten. Ook in 2012 boekten we aansprekende resultaten. Noordse woelmuis in Weideveld In Weideveld bij de nieuwbouwwijk Weidevenne in Purmerend is in 2012 wederom de Noordse woelmuis gezien. Weideveld is ooit aangekocht om een ecologische verbinding te behouden tussen de veengebieden Wormer- en Jisperveld en het Ilperveld, waar de Noordse woelmuis volop voorkomt. Meer kommavlinders in Grafelijkheidsduinen Het aantal kommavlinders neemt toe. In het kader van ons Life-project verwijderden we struweel en plagden en maaiden we verruigde delen. Voor de kommavlinder werpt dat nu vruchten af. Afronding Ilperveld Integraal in zicht Om de Europese Natura-2000-doelen te halen zijn in het Ilperveld een groot aantal petgaten gegraven en zijn terreindelen geplagd. Met de grond zijn oude vuilstortplaatsen afgedekt. Ook is gestart met het project Omhoog met het Veen. Een gebied van 7 hectare wordt omgevormd tot moerasnatuur. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hopen te leren hoe we de veenbodem weer kunnen laten stijgen door aangroei van het veen. Herbestemming Huis Leyduin Huis Leyduin is vorig jaar door de voormalige bewoner aan Landschap Noord-Holland overgedragen. Er werd een plan gemaakt voor herbestemming dat economisch rendabel en in samenhang is met andere ontwikkelingen op de buitenplaats. De begane grond heeft een publieksfunctie gekregen en de verdiepingen zijn verhuurd als woon- en bedrijfsruimten. Huis Leyduin foto Dutchphoto 4

5 Fort bij Krommeniedijk foto LNH Bennebroekbos. Op basis van landschappelijk en historisch onderzoek maakte een landschapsarchitect een plan voor een parkbos. Dit plan voorziet - met instemming van omwonenden - in de aanplant van bomen en struiken, in de reconstructie van de Belvedère, de aanleg van wandelpaden en het vergroten van de vijver. In 2013 staat een boomplantdag gepland. Het Landschap behaalt keurmerken Rond de jaarwisseling werd bekend dat we in januari 2013 twee belangrijke keurmerken ontvangen: het veiligheidskeurmerk VCA voor de Groenploeg en het ISO 9001 keurmerk voor het onderzoek- en advieswerk dat we doen. Plasdras rond Fort bij Krommeniedijk Uit tellingen is gebleken dat het jaarlijks onder water zetten van 50 hectare grasland rond het fort grote groepen kieviten, grutto s, meeuwen, ganzen en smienten aantrekt. Om vooral grutto s langer in het gebied te houden, is een deel langer plasdras gezet. Een houten windmolen voert het water op, zodat grutto s er overdag voldoende voedsel vinden. Tweede Bezoekerscentrum Fort bij Krommeniedijk wordt een bezoekerscentrum van Landschap Noord-Holland. De plannen hiervoor zijn in 2012 uitgewerkt in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam, The Care Factory, Amsterdam Museum en de actieve Vrijwilligersgroep. Een deel van het fort gaat open voor publiek. Een ander deel wordt woonwerkgemeenschap voor autistische jongeren. De provincie, de Nationale Postcode Loterij, Stadsherstel Amsterdam en het Achmea fonds SGS dragen financieel bij. In 2012 zijn informatieavonden gehouden en publiceerde het Landschap een informatiefolder voor omwonenden. Vogelkalender voor Schiphol Van Bird Control kreeg Landschap Noord-Holland opdracht een vogelkalender voor Schiphol samen te stellen. Op en rond de luchthaven foerageren en broeden meer dan zeventig vogelsoorten die een bedreiging kunnen zijn voor de vliegveiligheid. Met de vogelkalender informeert Bird Control zestien vogelwachters over de vogelsoorten die voorkomen, broed- en trekperiodes, risico s en maatregelen. Bescherming vooroevers Oosteinderpoel De oevers langs de ringvaart bij de Oosteinderpoel in Aalsmeer krijgen Geotubes. De van kunststof geweven tubes worden over een lengte van 760 m in een bedding gelegd, volgespoten met bagger en ingeplant met riet en andere moerasplanten. Dit biedt een uit stekende bescherming tegen af kalvende oevers en zorgt voor broedgelegenheid voor water- en moerasvogels. In 2012 is gestart met de werkzaamheden. Bollen planten foto Dutchphoto Meer jongeren met diploma groenbeheer In 2012 is een tweede lichting mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geslaagd voor hun BBL-1 diploma Groen en openbare ruimte. Onze (assistent)voormannen geven deze opleiding in samenwerking met het Clusius College. De leerthema s zijn afgestemd op ons werkpakket. Inmiddels is een derde groep met de opleiding gestart. Bennebroekers blij met bosinrichting Na klachten over boomkap is samen met omwonenden gezocht naar een andere inrichting van een stuk van het 5

6 Natuur en landschap ontwikkelen Naast het beschermen van natuur en cultuurhistorisch erfgoed, werkte Landschap Noord-Holland in 2012 ook aan landschaps ontwikkeling. Oeverzwaluw foto Paul Hobson/ Foto Natura Monitoring en beheeradviezen in Heiloo De Noorderneg in Heiloo is een groene buffer tussen het dorp en het omringende landschap. Onze Groenploeg beheert dit gebied en vanaf 2012 volgen we in opdracht van de gemeente ook de effecten van dat ecologisch beheer. Ook zijn beheeradviezen gegeven over de bermen en groenstroken in de Egelshoek, een wijk in Heiloo met ecologisch groen. Aan bewoners is voorlichting gegeven over de voordelen van ecologisch groenbeheer. Oeverzwaluwwand bij Waterberging Twisk Begin 2012 is in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij Waterberging Twisk een oeverzwaluwwand aangelegd. Deze werd onmiddellijk door 55 paartjes zwaluwen in gebruik genomen. Dat oversteeg onze verwachtingen. De wand is vanachter een kijkscherm goed te zien. Drie nieuwe gebieden ingericht Voor de Zandpolder ten noorden van Callantsoog is de eerste fase van de inrichting in het voorjaar afgerond. Tussen de Noordduinen en het Nollenland van Abbestede is bollenland omgetoverd tot een lekker nat natuurgebied. Kruiszwin bij Anna Paulowna is in juni officieel geopend door afgevaardigden van de provincie, het hoogheemraadschap en Landschap Noord-Holland. Schoonwatervallei op koers In 2012 is gestart met de inrichting van de natuurlijke klimaatbuffer Schoonwatervallei bij Bakkum, in het Limmerdie en Oosterveld. Als het werk is afgerond wordt schoon water uit de duinen en de strandwallen beter opgeslagen voor de natuur. Ook agrariërs profiteren tijdens droge periodes van de natuurlijke watervoorraad. In natte tijden wordt wateroverlast voorkomen door waterbergingen die door het Hoogheemraadschap zijn aangelegd. Natuurwaardenkaart voor Aalsmeer Voor een nieuw groen beleidsplan vroeg de gemeente Aalsmeer om de gemeentelijke natuurwaarden in kaart te brengen. Met de Westeinderplassen, de Bovenlanden, het Schinkelsbos, oud cultuurlandschappen en EHS-percelen bezit Aalsmeer hoge natuur- en landschapswaarden. Het Landschap heeft als expert in natuurverkenningen deze klus geklaard. Voorland mooier en beter bereikbaar Voorland, een natuurterrein bij het IJmeer en bij Muiderberg is door Landschap Noord-Holland opnieuw ingericht. Bermen van wandel- en fietspaden zijn vrijgemaakt van de woekerende Japanse duizendknoop. Ook zijn er open vlaktes, duidelijke zichtlijnen, poelen en een waterpartij gecreëerd. Al met al is Voorland nu mooier en voor omwonenden makkelijker bereikbaar. Project Zesstedentrekvaart van start Landschap Noord-Holland en Nationaal Landschap Laag Holland zijn begonnen met het project Zesstedentrekvaart. Het project dat wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, vraagt met een informatieve kaart en QR codes aandacht voor historische trekvaarten tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend. 100 Buitenplaatsen in kaart gebracht In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012 zorgde Landschap Noord-Holland voor een inventarisatie en beschrijving van alle circa 100 buitenplaatsen in Noord- Holland. Deze zijn met beeldmateriaal gepubliceerd op Voortgang voor Life-project Noordkop Het tweede deel van het Life-project Revitalisering Noordduinen is vrijwel in 2012 afgerond. Op de plek waar in Botgat voedselrijke grond is verwijderd, zijn duintjes gemaakt. Restanten van de verharding van het schietterrein zijn weggehaald. Ook is voortgang geboekt in de bestrijding van de woekerende rimpelroos. Tegen overlast door stuifzand zijn extra maatregelen genomen. Zie ook Uitkijktoren foto J. Stuart 6

7 Beschermers, Vrienden, vrijwilligers, fondsen, provincie en vele anderen: bedankt! Alleen met voldoende steun en financiële middelen kan Landschap Noord-Holland de natuur in uw omgeving beschermen en mooier maken. Dankzij de Beschermers, BedrijfsVrienden, particuliere fondsen, de Nationale Postcode Loterij en vrijwilligers konden we in 2012 natuur en landschap een stukje mooier maken. Beschermers Het aantal Beschermers daalde in 2012 van naar De grote inzet van onze medewerkers en vrijwilligers om de daling een halt toe te roepen, was ondanks successen, nog niet in de eindcijfers terug te zien. Toch gaan we ook in 2013 weer de provincie in om steun te verwerven. Vermogensfondsen en subsidies In 2012 ontvingen wij van verschillende particuliere fondsen een bijdrage voor de realisatie van projecten, onder andere van het G.H. Bomen Fonds, fonds op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas, Aeolus Fonds, Stichting Dierenrampenfonds, Suzanne Hovinga Stichting, ANWB fonds, Dinamo Fonds, P.M. Duyvisfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Holland, Westland Familie Fonds, Dineke Sluijters Vogelfonds van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vogelbescherming Nederland en Lakeland Foundation. Landschap Noord-Holland ontving subsidies van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische zaken, diverse gemeenten en het Nationaal Landschap Laag Holland. Vrienden van Leyduin De Vrienden van Leyduin bestaat uit een groep particulieren en bedrijven die Landschap Noord-Holland steunt met het herstel van de landgoederen in Zuid-Kennemerland. Op een bijeenkomst werd ingegaan op projecten, zoals de herstelde moestuin en werd rekening en verantwoording afgelegd over ontvangen projectgelden. Een aantal nieuwe Vrienden meldde zich aan. Nationale Postcode Loterij Van de Nationale Postcode Loterij ontving Landschap Noord- Holland om waardevolle natuurprojecten te realiseren. De bedragen worden ook gebruikt om cofinanciering mogelijk te maken. Om de goede samenwerking met de Nationale Postcode Loterij uit te dragen, kregen de 130 coördinatoren van vrijwilligersgroepen een vest met daarop het logo van zowel Landschap Noord-Holland als de Nationale Postcode Loterij. Via PR rond de nieuwe expositie Ilperveld Mensenwerk en het herstel van de historische moestuin op buitenplaats Leyduin zetten we de Nationale Postcode Loterij in het zonnetje. Bedrijfsvrienden Eind december 2012 konden we vaststellen dat de groep Bedrijfsvrienden per saldo licht daalde van 76 naar 69. De daling is onder meer het gevolg van het economische klimaat. Toch meldden maar liefst zeven nieuwe Bedrijfsvrienden zich bij ons aan. De jaarlijkse Bedrijfsvriendenavond, dit keer op Fort Krommeniedijk, werd druk bezocht. Ook was er belangstelling voor een tweede activiteit rond het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In samenwerking met de Noord-Hollandse Rabobanken organiseerden we twee regionale publieksbijeenkomsten. Uitgebreid jaarverslag op onze website Kijk voor het complete verantwoordingsjaarverslag inclusief een door KPMG Accountants goedgekeurd financiële verantwoording en een toelichting op de jaarrekening vanaf half juni op Landschap Noord-Holland ontvangt structurele steun van: Moestuin Leyduin foto T. Apon, De Nieuwe Akker 7

8 Vriendenkring Landschap Noord-Holland per 31 december 2012 Excellente Partners Bouwfonds Ontwikkeling, Haarlem Leeuwarden Gouden Vrienden N.V. Afvalzorg Holding, Assendelft Noord-Hollandse Rabobanken Jonk Vastgoed, MIddenbeemster Zilveren Vrienden Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar AT Osborne, Baarn, Ondersteuning bij grootschalige bouwprojecten DS landschapsarchitecten, Amsterdam Grontmij Nederland bv, Kantoor Alkmaar advies- en ingenieursbureau Imbema Holland B.V., Haarlem Schildersbedrijf Vincent Keijsper, Akersloot Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, Alkmaar Kennemerland Beheer BV, Haarlem Opzet, Santpoort-Zuid. brand new ideas Vrienden J.C. Ruigrok Stichting, Haarlem Translast/Truckland IJmond, Velsen-Noord Univé Verzekeringen, Heerhugowaard, Medemblik, Purmerend Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen, Alkmaar Van der Leij Groep B.V., Amsterdam Verito Informatisering b.v., Apeldoorn Waterproef, Edam, laboratorium voor onderzoek van water en bodem Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Alkmaar. Woningcorporatie Akerbouw B.V., Uitgeest PREMIUM BEEMSTERKAAS Beemster, Westbeemster Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau B.V., Alkmaar en Kwintsheul GP Groot bv, Heiloo Ook Vriend worden? Bel Hanneloes Weeda of Robbert-Jan de Bruijne , mail: landschapnoordholland.nl KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Amstelveen Tata Steel, IJmuiden de Vries & van de Wiel, Schagen Landschap Noord- Holland ontvangt structurele steun van: Agens raadgevend buro, Hoorn Albers Euromovers, Alkmaar, Verhuizingen Batenburg Notarissen, Haarlem en Beverwijk AC Borst Bouw, Castricum, Aannemingsbedrijf Dura Vermeer Gebiedsontwikkeling Infra B.V., Hoofddorp bv Elspec, De Kwakel Notariskantoor Feikema, Castricum H&S Adviesgroep, Alkmaar HB Adviesbureau, Alkmaar HDC Media De Hooge Waerder, accountants, belastingadviseurs, juristen, Alkmaar IntermarisHoeksteen, Hoorn en Purmerend, woningcorporatie ipsis, Zwaag, marketing, reclame, internet, crm Kennemer Duincamping Geversduin, Castricum Kennemer Wonen, Alkmaar KWS Infra bv, Heerhugowaard Landbouwmechanisatie Cees Rijkhoff, Wormerveer LUCA Makelaardij B.V., Heerhugowaard M2C telecom B.V., Haarlem Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Amsterdam De Meerlanden, Rijssenhout Mercurius Art Productions, Amsterdam Mind at Work, Almere Pot Jonker Advocaten, Haarlem Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV, Zuidschermer Royal HaskoningDHV, Zaandam, Advies- en ingenieursbureau Schadenberg Groep, Hem Schenkeveld advocaten, Alkmaar en Hoorn Schot Groep, Alkmaar. Bouw, food en beveiliging SDA Print + Media, Amsterdam Synetic b.v., Uitgeest Tauw, Amsterdam, Ingenieursbureau VCD Customer Software Solutions, Groningen Veltman Advocatenkantoor, Amersfoort Victoria Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten, Alkmaar Waterlant s Weelde, Oosthuizen, Vlees - vleeswaren - catering Wetlands Safari, Amsterdam WNK Bedrijven, Alkmaar Woningbouwvereniging Anna Paulowna Wooncompagnie, Hoorn Redactie: Ilse Miedema, Johan Stuart, Michel Verschoor Vormgeving: Opzet, Santpoort-Zuid 8

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer Landschap Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Tel. 088-006 44 00 Fax 088-006 44 01 www.landschapnoordholland.nl advies@landschapnoordholland.nl Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Nadere informatie

Vrijwillig Natuurbeheer

Vrijwillig Natuurbeheer Jaarverslag 2013 Studenten in het Ilperveld Aico Lind Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Samen maken we Noord-Holland mooier! Zo organiseerden we een Landelijke Natuurwerkdag, maatschappelijke stages

Nadere informatie

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuur blz 1 2. Toekomstvisie blz 1 3. Projecten blz 3 4. Financieel jaarverslag 2014 blz 5 1. Bestuur De wens om te werken met een onafhankelijke

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes in de natuur

Bedrijfsuitjes in de natuur Postzegel hoeft niet, mag wel Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900 VB Castricum Ontdek de natuur in Noord-Holland Bedrijfsuitjes in de natuur Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900

Nadere informatie

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam 2017 TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN oplage: 33.749 exemplaren mm-tarief 0,48 Spread 3.202,72 1/1 pagina 1.480,00

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting...

Inhoudsopgave. Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten Afsluiting... Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Over Stichting Verhalen Verbinden... 3 Projecten en Activiteiten... 4 Financiën... 7 Vooruitzichten... 11 Afsluiting... 12 Pagina 2 1 Over Stichting Verhalen Verbinden 1.1

Nadere informatie

Koppel kuifeenden. Kuifeenden

Koppel kuifeenden. Kuifeenden 42 Ecologie en natuurfuncties Het IJsselmeergebied is een uniek natuurgebied van (inter-)nationale betekenis. Het is een van de zee afgesloten, benedenstrooms gelegen, zoet laaglandmeer met een relatief

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe

Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe foto sake elzinga Jaarbericht Landschapsbeheer Drenthe Het boerenland, het dorpsgroen, het zandpad naar de hei. Het is de gewone leefomgeving die Drenthe bijzonder maakt. Landschapsbeheer Drenthe werkt

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS)

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Inleiding In 2006 heeft RAVON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant het

Nadere informatie

Jaarverslag. Landschap Noord-Holland Postbus 222 1850 AE Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl

Jaarverslag. Landschap Noord-Holland Postbus 222 1850 AE Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Landschap Noord-Holland Postbus 222 1850 AE Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht...6 Directieverslag...8 Voorwoord...8

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Geef de natuur een toekomst

Geef de natuur een toekomst Nalaten Een bijzondere manier om natuur te steunen Geef de natuur een toekomst Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Natuur en cultuurhistorie in Zuid-Holland duurzaam veilig stellen We zetten ons in

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN CIJFERS NALE DAGBLADEN (MA-VRIJ) (ZA) 01P 01Q 02P 02Q 03P 04P 05P 05Q 06P 06Q 12P 13P K05 K32 K51 Helderse Courant Schager Courant Dagblad voor West-Friesland Enkhuizer Courant Alkmaarsche Courant Dagblad

Nadere informatie

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel:

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel: Verspreidingsgebied Regio Noord-Holland Selecteer een uitgave: Alkmaars Weekblad Amstelveen Nieuwsblad CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna en Wieringen CTR Hollands Kroon - Niedorp en Wieringermeer De Duinstreek

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

De Oude Weg Elst. Wonen in de Amerongse Bovenpolder. 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s

De Oude Weg Elst. Wonen in de Amerongse Bovenpolder. 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s De Oude Weg Elst Wonen in de Amerongse Bovenpolder 3 Royale kavels met luxe vrijstaande villa s Riant WOnen Tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden van de Nederrijn ligt het sfeervolle

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214 Er is goed nieuws en er is slecht nieuws WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214: ER IS GOED NIEUWS EN ER IS SLECHT NIEUWS Sinds 211 telt DNatuur voor ANV Lopikerwaard hoeveel Grutto

Nadere informatie

Heerlijk wonen in Limmen Prima sanitair en keuken

Heerlijk wonen in Limmen Prima sanitair en keuken Huizen van Hoekstra & van Eck Kamvaren 11, 1906 HH Limmen Heerlijk wonen in Limmen Prachtige tuin op het zuiden Tuingerichte woonkamer Prima sanitair en keuken Grote slaapkamers H71 Kenmerken Soort Type

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013.

Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013. Verslag van de bijeenkomsten voor leden van Natuurmonumenten over het project Marker Wadden, in Hoorn op 17 januari en 21 februari 2013. Voorlichting en discussie over Marker Wadden De districtscommissie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeeld Noord-Holland. Verkenning II 11 mei 2017

Kwaliteitsbeeld Noord-Holland. Verkenning II 11 mei 2017 Kwaliteitsbeeld Noord-Holland Verkenning II 11 mei 2017 Vorige keer vervallen weidevogel gebieden (subsidie) ±20.000 ha vervallen Nationale landschappen Aanleiding / het vervallen beschermingsregimes /

Nadere informatie

Vrijwillig Natuurbeheer

Vrijwillig Natuurbeheer Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Actief in je eigen groene omgeving Spannende ontwikkelingen komen op ons af. Wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren voelen zich meer betrokken

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. 16 december Dit is een automatisch gegenereerd document.

Gemeente Purmerend. 16 december Dit is een automatisch gegenereerd document. Gemeente Purmerend 16 december 2015 Dit is een automatisch gegenereerd document. 1. Inleiding In Nederland zijn flora en fauna beschermd door de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Initiatiefnemers

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid Projectplan Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid A. Wieland & J. Sloothaak september 2012 Projectplan Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen met ANV Hollands Noorden

Nieuwe ronde, nieuwe kansen met ANV Hollands Noorden Nieuwsbrief Nr. 32 juni 2015 Nieuwe ronde, nieuwe kansen met ANV Hollands Noorden - Overgang leden Frisse Wind - Agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 - Greppel plas-dras voor weidevogels - Weidevogelseizoen

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER Stichting Landschapsbeheer Boxmeer BALANS 2015 Beginbalans per 01-01-2015 Debet Credit Natuurgronden 23.330,95 Algemene reserve 94.745,02 Kassaldo NK

Nadere informatie

Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens achttien gemeenten, te weten

Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens achttien gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk 2016-0000464026 Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet

Nadere informatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie Rol van intermediairs bij zelforganisatie Mentoren als begeleiders van werkdagen in het groen Studiedag Zelforganisatie is beter voor de natuur, Wageningen 21 maart 2013 Maurice Kruk, Landschapsbeheer

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen Vijf parels in het Zuidelijk Westerkwartier De dorpen liggen in een lint liggen langs één licht slingerende hoofdweg. Haaks daarop strekken zich

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens pagina 1 van 5 Even wachten met maaien voor de gruttokuikens Reportage Weidevogelbeheer Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

LIFE09 NAT/NL/00417. Hoe duinnatuur het won van beton. Publieksverslag van het project Revitalisering van de Noordduinen 2013

LIFE09 NAT/NL/00417. <Type hier de titel> Hoe duinnatuur het won van beton. Publieksverslag van het project Revitalisering van de Noordduinen 2013 Hoe duinnatuur het won van beton Publieksverslag van het project Revitalisering van de Noordduinen LIFE09 NAT/NL/00417 2013 Publieksverslag van het project Revitalisering van de Noordduinen

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER

JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER JAARREKENING 2016 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER BALANS 2016 Beginbalans per 01-01-2016 Debet Credit Natuurgronden 24.795,95 Continuïteitsreserve 31.008,26 Kassaldo NK 76,00 Reserve NK Maasheggenvlechten

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

Motivaties in het beheer van de duinen

Motivaties in het beheer van de duinen Motivaties in het beheer van de duinen Ter gelegenheid van het Lymesymposium 1 november 2013 Marianne Snabilie Manager Onderhoud en Administratie PWN Waterleidingbedrijf Afdeling Natuur en Recreatie Inhoud

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap

Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Nalaten aan het Zuid-Hollands Landschap Geef de natuur een toekomst Vandaag zorgen voor morgen De mens kan niet zonder natuur. In onze drukke provincie is het omgekeerde ook waar: de natuur kan niet zonder

Nadere informatie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Marc Hameleers / Ate Kahrel Algemene kenmerken Toegangsnummer: 10050 Periode: 1936-heden Archiefvormer Stadsarchief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen

Jaarverslag 2012. Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen Jaarverslag 2012 Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen VOORWOORD In het Nederlandse klimaat is het weer in de zomerperiode niet altijd zo mooi en bestendig als we graag zouden willen.

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin

LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin LANDGOED BUITEN PEKELINGE Uniek wonen nabij zee en duin De Bakker Makelaardij biedt geheel vrijblijvend te koop aan 3 landgoederen op het landgoed Buiten Pekelinge te Oostkapelle (Zeeland) met ieder een

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen?

Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen? Hoe start ik een buurtmoestuin in Groningen? Stappenplan, valkuilen en succesfactoren Eetbare Stad-lezing door Janneke Tops, Gezonde Moestuin Gratis lezing dankzij Eetbare Stad, een project van Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland

Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland Jaarverslag 2011 Landschap Noord-Holland Landschap Noord-Holland Postbus 222, 1850 AE Heiloo Rechte Hondsbossschelaan 24 A, 1851 HM Heiloo 088-0064400 www.landschapnoordholland.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3

Nadere informatie

Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser. foto Hans Langerijs

Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser. foto Hans Langerijs Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser foto Hans Langerijs De leden van de Bestuurscommissie en de medewerkers van het Projectbureau wensen u een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Met, als het even kan,

Nadere informatie

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning.

Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan Simon Bontekoning. JAARVERSLAG 2007 Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Rapportage natuurbeheer. Weidevogels. Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve

Rapportage natuurbeheer. Weidevogels. Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve Rapportage natuurbeheer Weidevogels Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude (SAS) Melkveebedrijf de Ettingen Zoogkoeienbedrijf de Koningshoeve 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Weidevogels... 5 2.a.

Nadere informatie

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels!

Terugkijken op De wondere wereld van de weidevogels! Programma: 09.30 uur Inloop 10.00 uur Opening door Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer Gelderland 10.10 uur Resultaten en ontwikkelingen in de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in Gelderland

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000

17 maart 199797-000367. bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 17 maart 199797-000367 bouwprioriteitenprogramma 1997-2000 Vrijwel alle door Noord-Holland ingediende bouwinitiatieven voor zorginstellingen in de periode 1997-2000 zijn gehonoreerd door het ministerie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk , 2 e jaargang Editie gierzwaluw 3 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer BIJLAGE BO-1 Beleidskader omslag van minder verwerving naar meer beheer 1. Inleiding Het kabinet heeft vastgesteld dat realisatie van de nog aan te leggen nieuwe natuurgebieden in de EHS voor een groter

Nadere informatie

Stichting Agathos Houten

Stichting Agathos Houten Stichting Agathos Houten Financieel jaarverslag 2013 Dit verslag beschrijft de financiële situatie van de Stichting Agathos Houten (hierna te noemen Agathos ) over het kalenderjaar 2013. Op dit moment

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Onderdeel Jaarverslag 2015

Onderdeel Jaarverslag 2015 Onderdeel Jaarverslag 2015 IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Afdeling De Ronde Venen & Uithoorn p.a. NME-centrum De Woudreus Pieter Joostenlaan 28a 3648 XR Wilnis ivnrvu@online.nl www.ivn/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Nadere informatie

Voorschriften en criteria financiële bijdrage soortenbescherming 2016

Voorschriften en criteria financiële bijdrage soortenbescherming 2016 Voorschriften en criteria financiële bijdrage soortenbescherming 2016 1 Begripsomschrijving initiatiefnemer a. Initiatiefnemer: met initiatiefnemer wordt bedoeld, diegene die bij Landschap Noord-Holland

Nadere informatie

Spiegelplas en Ankeveense plassen

Spiegelplas en Ankeveense plassen Spiegelplas en Ankeveense plassen Stand van de natuur en herstelmaatregelen Gerard ter Heerdt Bart Specken Jasper Stroom Floor Speet Winnie Rip Een tienminuten gesprek. Hoe staan onze kinderen er voor?

Nadere informatie

Agenda presentatie 14 april 2016

Agenda presentatie 14 april 2016 Agenda presentatie 14 april 2016 1. Korte terug blik afgelopen jaar 2. Financiën 3. Beschouwingen in Dagblad Zaanstreek 4. Status fietspad 5. Oprichten werkgroep 6. Uitkijkpuntenroute Oer-IJ 7. Pauze 8.

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Provinciale jaaravond weidevogelbescherming

Provinciale jaaravond weidevogelbescherming Provinciale jaaravond weidevogelbescherming 20:00 Welkomstwoord Jan Baan, Brabants Landschap 20:10 Uitreiking oorkonde Initiatief van het jaar Johan van den Hout, Gedeputeerde ecologie & handhaving 20:25

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Avavieren 's-gravenzande

Financieel verslag Stichting Avavieren 's-gravenzande Financieel verslag 2015 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Verslag van het bestuur 3 2 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Weidevogelpact Midden-Delfland

Weidevogelpact Midden-Delfland Weidevogelpact Midden-Delfland Midden-Delfland is van oudsher een goed weidevogelgebied. Maar ook in dit open veenweidegebied is het aantal weidevogels fors afgenomen: de populaties grutto, kievit en tureluur

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest.

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. 1 HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014 Activiteiten De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. Kringloopeconomie De Vrienden van Biesland zien als een kernactiviteit het bevorderen van een

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, december 2016 2016: forse daling WW-uitkeringen In 2016 is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio s ten opzichte van het jaar ervoor fors afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

Alma Almokdat, heeft prachtig gezongen.

Alma Almokdat, heeft prachtig gezongen. Natuurwerkdag Noordhorn Het terrein achter het voormalige dorpshuis van Noordhorn is op zaterdag 5 november tijdens een natuurwerkdag opgeknapt. Dit was tevens de start van het plan zoals eerder al besproken

Nadere informatie

LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN LIFE+ IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN De AWD maakt onderdeel uit van Natura 2000, een netwerk van beschermde Europese natuurgebieden. Dankzij een LIFE+ subsidie kan Waternet het duin de komende jaren

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief algemeen

Nieuwsbrief algemeen Nieuwsbrief algemeen 207. Terugblik 20 Leden In 20 telde de vereniging 2 leden, waaronder vrijwilligers en praktiserende veehouders. De weidevogelpas: Om zich te kunnen legitimeren als door de Vereniging

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Negentien windmolens van rond 1740

Negentien windmolens van rond 1740 Wandelroute Kinderdijk Lengte: 11 en 20 kilometer Landschap: veenweidegebied, soms zacht en drassig Routebeschrijving: zie pagina 70 Markering: geen Plattegrond: beschikbaar (zie: www.klikprintenwandel.nl)

Nadere informatie

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE in de polder bij Ubbergen veilige haven voor planten en dieren op hun weg tussen Nijmeegse stuwwal en de Waal Voormalige landbouwgronden worden omgevormd

Nadere informatie

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens Sophiapolder Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden Foto Ruden Riemens Bijzondere natuur Onze grote rivieren hebben iets wat bijna nergens in Europa voorkomt: een zoet getijdengebied.

Nadere informatie