Jaaroverzicht 2012 Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2012 Voorwoord"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2012 Voorwoord Foto Dutchphoto Wat mij als opvolger van Jan Kuiper al snel opviel is dat er bij Landschap Noord-Holland zoveel passievolle mensen werken. Bijvoorbeeld de mensen van Onderzoek & Advies, maar ook al die collega s in het veld, de vele vrijwilligers en niet te vergeten de medewerkers op ons kantoor in Heiloo. Tijdens werkbezoeken werd één ding duidelijk: met deze mensen kunnen we bergen verzetten. Het rijksbeleid onder het kabinet Rutte 1 legde vorig jaar een enorme rem op natuur- en landschapsbeheer. Na het demissionair worden van het kabinet Rutte I, klonk in het Lenteakkoord een ander geluid. Eerdere bezuinigingen werden met 200 miljoen teruggedraaid. Met het aantreden van Rutte II werd de positieve lijn van het Lenteakkoord doorgezet. In Haarlem zijn bestuurders in vergelijking met enkele andere provincies natuur en landschap gunstig gezind. Dat blijkt onder meer uit Licht op groen! de nieuwe Agenda Groen van de provincie Noord-Holland. Begin 2013 kregen we te maken kregen met een financiële tegenvaller door de definitieve vaststelling van subsidiebedragen voor het natuurbeheer in 2011 en Dit kwam als een vervelende verrassing en tekent het financieel resultaat over Om te voorkomen dat dit ons in de toekomst parten speelt, is het noodzakelijk dat we de begroting toekomstbestendig maken. Daar zetten we met elkaar de schouders onder. We verwierven negen natuurgebieden, onze Groenploegen richtten andere terreinen in en zorgden voor duurzaam beheer in overige terreinen. We organiseerden honderden excursies en evenementen en bij Bezoekerscentrum Ilperveld ontvingen we bijna bezoekers. Medewerkers van Onderzoek en Advies verhoogden de inzet op acquisitie en zorgden met name bij gemeenten, voor nieuwe klanten en opdrachten. Het aantal Beschermers en Bedrijfsvrienden is helaas gedaald ten opzichte van In het Ilperveld en op Balgzand werden 150 schoolklassen ontvangen. Voor maatschappelijke stages waren we met meer dan leerlingen een van de grootste landelijke aanbieders. Ook hielp Landschap Noord-Holland samen met It Fryske Gea, Flevo-landschap, Waddenvereniging en IJsselmeervereniging (IJV) de nieuwe Stichting Het Blauwe Hart in het zadel. Ik heb er met zoveel fantastische vrijwilligers en medewerkers vertrouwen in dat we de komende jaren veel kunnen doen om Noord- Holland mooi te houden. Directeur, Landschap Noord-Holland foto: richard rood Het complete verantwoordingsjaarverslag, inclusief de financiële verantwoording vindt u vanaf half juni op:

2 Giften van Beschermers goed besteed De Beschermers van Landschap Noord- Holland zijn onmisbaar voor het behoud van natuur en landschap in de provincie. Naast hun jaarbijdrage geven Beschermers vaak extra steun na een oproep. Met de opbrengst van deze giften zijn in 2012 allerlei projecten gefinancierd en nieuwe terreinen aangekocht. Een selectie. Natuurwinst dankzij ons Grondfonds Ook in 2012 kon de organisatie een aantal natuurgebieden aankopen of in erfpacht nemen. Dit was mogelijk dankzij ons eigen Grondfonds, dat is gevuld met bijdragen van Beschermers. Ook de provincie en gemeenten dragen soms bij. Veel van de nieuwe gebieden zijn belangrijk als ecologische verbinding of ter afronding van een bestaand natuurgebied. De volgende terreinen kwamen in beheer: Batterij en Spaarnwouderveen bij Halfweg (0,23 ha), het Zeerijdtsdijkje bij Bakkum (0,14 ha) en percelen in de Schoonwatervallei aan de Startingerweg bij Limmen (6,35 ha). Particulieren, waaronder Beschermers, schonken de volgende terreinen: percelen in het Ilperveld (17,7 ha), het Veldje van Ien (0,37 ha) bij Schardam en percelen in het Oostzanerveld (2,7 ha). In erfpacht werden stukken grond geschonken bij de Liede (1,32 ha) bij Haarlem. Inventarisatie gierzwaluwen Op verzoek van het Gierzwaluw Platform is gestart met een gierzwaluweninventarisatie. Samen is een plan opgesteld, financiering gezocht en zijn in tien steden en dorpen gierzwaluw tellers gezocht. Ook is een telmethode uitgewerkt die veranderingen in de gierzwaluwpopulatie zichtbaar maakt. Ruim veertig vrijwilligers deden mee aan drie telronden tussen 15 juni en 15 juli. De tellingen krijgen een vervolg in 2013 en de daaropvolgende jaren en zullen in 2016 zijn afgerond. De oproep onder onze Beschermers bracht bijna op. ervoor dat grutto s, kieviten en tureluurs ook in droge tijden voldoende voedsel kunnen vinden. Dankzij de Beschermers konden veel weidevogels ook in extra kwetsbare gebieden hun jongen groot brengen. Het geld is nog niet op, zodat we ook in 2013 en daarna kunnen inspelen op risico s. Grutto met pullen foto M. Schaefer Gierzwaluw Foto Gierzwaluwplatform Spaarnwouderveen foto J. Teeuwisse Steun voor weidevogel bescherming In het voorjaar vroegen we extra steun voor weidevogelbescherming. Uitgangspunt was het behoud van weide vogels in gebieden waarvoor geen subsidiepotjes of fondsen zijn. Beschermers toonden hiervoor veel belangstelling, met als resultaat een prachtige opbrengst van Hiermee is bij veel boeren in het droge voorjaar de greppelwaterstand verhoogd, zijn nesten beschermd en is schrikdraad geplaatst om vossen op afstand te houden. Greppel-plasdras zorgt Nieuwe blikvanger voor de Overplaats Landschap Noord-Holland liet met steun van Beschermers een prijsvraag uitschrijven voor het ontwerp van een nieuwe blikvanger tussen de buitenplaatsen Hartekamp en Over plaats. Het nieuwe bouwwerk vervangt de theekoepel die in de vorige eeuw door brand werd verwoest. Uit dertig inzendingen koos een vakjury het ontwerp Mijmer en Focus, dat zichtbaar refereert aan de rijke historie. Eind 2012 is gestart met de bouwwerkzaamheden en begin 2013 was hij klaar. 2

3 Vrijwilligers zijn onmisbaar In 2012 hebben vrijwilligers zich in Noord-Holland ingespannen voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Omgerekend naar voltijdsbanen hebben onze vrijwilligers 195 fte aan werk verzet. Dat is 6,7% meer dan in Een impressie van de activiteiten. Weidevogelbeheer op 923 boerenbedrijven Vrijwilligers boden ondersteuning bij talloze activiteiten. Samen met agrariërs beschermden vrijwilligers, verdeeld over 25 weidevogelgroepen weidevogelnesten op hectare land van 923 boerenbedrijven. Legsels werden ge markeerd, zodat ze niet verloren gingen bij agrarisch werk. Ook deden vrijwilligers inventarisaties en zogeheten alarmtellingen om inzicht te krijgen in de reproductie van weidevogels. Landschap Noord-Holland ondersteunt vrijwilligers en boeren met materialen, informatieavonden en cursussen, zoals een cursus alarmtellen. Ook wierven we vorig jaar 104 nieuwe vrijwilligers voor weidevogelbescherming. Lees alles over de resultaten van hun inzet in het Jaarboek Weidevogels van Noord-Holland 2012, op Ruim groene maatschappelijke stages Ons aanbod van maatschappelijke stages 2011/2012 was zeer succesvol. Meer dan leerlingen liepen een groene stage. De scholen, die 300 per groep per stagedag betalen, zijn zeer tevreden over onze professionele aanpak. Bij het aanbieden van groene stages werken we samen met Staatsbosbeheer, PWN en aangesloten vrijwilligersgroepen, zoals Stichting de Kalverpolder. We ondersteunen onze samenwerkingsparters ook met een cursus omgaan met jongeren. Pimp it green Stadspleinen zijn vooral van steen en beton, met soms wat bomen en lage struiken. Dat ze ook anders kunnen worden Weidevogelvrijwilligers Foto Idde Lammers ingericht, lieten we zien met Pimp it Green. Met scholieren van een basisschool in Amsterdam West is een plein tijdelijk omgetoverd tot een groene speeloase. Meer informatie. 124 Activiteiten in de Noordkop Hier organiseerden enthousiaste vrijwilligers maar liefst 124 publieksactiviteiten. Ze waren actief als coördinator, excursieleider en organisator van kinderactiviteiten. Vrijwilligers lieten veel mensen kennismaken met onze natuurgebieden. Aan de activiteiten namen mensen deel. Ook in andere natuurgebieden geven vrijwilligers informatie en voorlichting. Vrijwilligers telden zwarte zee-eenden Zeetrektellers tellen soms al tientallen jaren meerdere keren per week vogels die over zee langs trekken. Deze telgegevens geven inzicht in de maatregelen die Rijkswaterstaat ter hoogte van Bergen heeft getroffen om de schelpenbanken te herstellen. Het aantal schelpdieren is erg afgenomen door visserijdruk; daardoor is ook het aantal zwarte zee-eenden afgenomen. De zeetrektellers hebben hun gegevens ter beschikking gesteld en hun telmethode iets aangepast. De tellingen kunnen onderdeel gaan uitmaken van een langjarig monitoringsproject van Rijkswaterstaat. Het Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer staat op Foto T. Falentijn Naschoolse opvang weet Ilperveld te vinden In 2012 kwamen er recreanten en natuurlief hebbers naar Bezoekerscentrum Ilperveld. Er is een groei te zien bij de naschoolse opvanggroepen: dat waren er maar liefst 31. Nieuw waren de piratentochten die op een hele aansprekende manier kinderen betrekken bij de natuur in het Ilperveld. 3

4 Natuur en landschap beschermen kommavlinder Foto Buiten-beeld Landschap Noord-Holland zorgt voor behoud en herstel van duinen, veenweiden, polders, het wad, bossen, forten en landgoederen. Dat doen we met duurzaam beheer, onderzoek en advies, beleidsbeïnvloeding en recreatieactiviteiten. Ook in 2012 boekten we aansprekende resultaten. Noordse woelmuis in Weideveld In Weideveld bij de nieuwbouwwijk Weidevenne in Purmerend is in 2012 wederom de Noordse woelmuis gezien. Weideveld is ooit aangekocht om een ecologische verbinding te behouden tussen de veengebieden Wormer- en Jisperveld en het Ilperveld, waar de Noordse woelmuis volop voorkomt. Meer kommavlinders in Grafelijkheidsduinen Het aantal kommavlinders neemt toe. In het kader van ons Life-project verwijderden we struweel en plagden en maaiden we verruigde delen. Voor de kommavlinder werpt dat nu vruchten af. Afronding Ilperveld Integraal in zicht Om de Europese Natura-2000-doelen te halen zijn in het Ilperveld een groot aantal petgaten gegraven en zijn terreindelen geplagd. Met de grond zijn oude vuilstortplaatsen afgedekt. Ook is gestart met het project Omhoog met het Veen. Een gebied van 7 hectare wordt omgevormd tot moerasnatuur. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en hopen te leren hoe we de veenbodem weer kunnen laten stijgen door aangroei van het veen. Herbestemming Huis Leyduin Huis Leyduin is vorig jaar door de voormalige bewoner aan Landschap Noord-Holland overgedragen. Er werd een plan gemaakt voor herbestemming dat economisch rendabel en in samenhang is met andere ontwikkelingen op de buitenplaats. De begane grond heeft een publieksfunctie gekregen en de verdiepingen zijn verhuurd als woon- en bedrijfsruimten. Huis Leyduin foto Dutchphoto 4

5 Fort bij Krommeniedijk foto LNH Bennebroekbos. Op basis van landschappelijk en historisch onderzoek maakte een landschapsarchitect een plan voor een parkbos. Dit plan voorziet - met instemming van omwonenden - in de aanplant van bomen en struiken, in de reconstructie van de Belvedère, de aanleg van wandelpaden en het vergroten van de vijver. In 2013 staat een boomplantdag gepland. Het Landschap behaalt keurmerken Rond de jaarwisseling werd bekend dat we in januari 2013 twee belangrijke keurmerken ontvangen: het veiligheidskeurmerk VCA voor de Groenploeg en het ISO 9001 keurmerk voor het onderzoek- en advieswerk dat we doen. Plasdras rond Fort bij Krommeniedijk Uit tellingen is gebleken dat het jaarlijks onder water zetten van 50 hectare grasland rond het fort grote groepen kieviten, grutto s, meeuwen, ganzen en smienten aantrekt. Om vooral grutto s langer in het gebied te houden, is een deel langer plasdras gezet. Een houten windmolen voert het water op, zodat grutto s er overdag voldoende voedsel vinden. Tweede Bezoekerscentrum Fort bij Krommeniedijk wordt een bezoekerscentrum van Landschap Noord-Holland. De plannen hiervoor zijn in 2012 uitgewerkt in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam, The Care Factory, Amsterdam Museum en de actieve Vrijwilligersgroep. Een deel van het fort gaat open voor publiek. Een ander deel wordt woonwerkgemeenschap voor autistische jongeren. De provincie, de Nationale Postcode Loterij, Stadsherstel Amsterdam en het Achmea fonds SGS dragen financieel bij. In 2012 zijn informatieavonden gehouden en publiceerde het Landschap een informatiefolder voor omwonenden. Vogelkalender voor Schiphol Van Bird Control kreeg Landschap Noord-Holland opdracht een vogelkalender voor Schiphol samen te stellen. Op en rond de luchthaven foerageren en broeden meer dan zeventig vogelsoorten die een bedreiging kunnen zijn voor de vliegveiligheid. Met de vogelkalender informeert Bird Control zestien vogelwachters over de vogelsoorten die voorkomen, broed- en trekperiodes, risico s en maatregelen. Bescherming vooroevers Oosteinderpoel De oevers langs de ringvaart bij de Oosteinderpoel in Aalsmeer krijgen Geotubes. De van kunststof geweven tubes worden over een lengte van 760 m in een bedding gelegd, volgespoten met bagger en ingeplant met riet en andere moerasplanten. Dit biedt een uit stekende bescherming tegen af kalvende oevers en zorgt voor broedgelegenheid voor water- en moerasvogels. In 2012 is gestart met de werkzaamheden. Bollen planten foto Dutchphoto Meer jongeren met diploma groenbeheer In 2012 is een tweede lichting mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geslaagd voor hun BBL-1 diploma Groen en openbare ruimte. Onze (assistent)voormannen geven deze opleiding in samenwerking met het Clusius College. De leerthema s zijn afgestemd op ons werkpakket. Inmiddels is een derde groep met de opleiding gestart. Bennebroekers blij met bosinrichting Na klachten over boomkap is samen met omwonenden gezocht naar een andere inrichting van een stuk van het 5

6 Natuur en landschap ontwikkelen Naast het beschermen van natuur en cultuurhistorisch erfgoed, werkte Landschap Noord-Holland in 2012 ook aan landschaps ontwikkeling. Oeverzwaluw foto Paul Hobson/ Foto Natura Monitoring en beheeradviezen in Heiloo De Noorderneg in Heiloo is een groene buffer tussen het dorp en het omringende landschap. Onze Groenploeg beheert dit gebied en vanaf 2012 volgen we in opdracht van de gemeente ook de effecten van dat ecologisch beheer. Ook zijn beheeradviezen gegeven over de bermen en groenstroken in de Egelshoek, een wijk in Heiloo met ecologisch groen. Aan bewoners is voorlichting gegeven over de voordelen van ecologisch groenbeheer. Oeverzwaluwwand bij Waterberging Twisk Begin 2012 is in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij Waterberging Twisk een oeverzwaluwwand aangelegd. Deze werd onmiddellijk door 55 paartjes zwaluwen in gebruik genomen. Dat oversteeg onze verwachtingen. De wand is vanachter een kijkscherm goed te zien. Drie nieuwe gebieden ingericht Voor de Zandpolder ten noorden van Callantsoog is de eerste fase van de inrichting in het voorjaar afgerond. Tussen de Noordduinen en het Nollenland van Abbestede is bollenland omgetoverd tot een lekker nat natuurgebied. Kruiszwin bij Anna Paulowna is in juni officieel geopend door afgevaardigden van de provincie, het hoogheemraadschap en Landschap Noord-Holland. Schoonwatervallei op koers In 2012 is gestart met de inrichting van de natuurlijke klimaatbuffer Schoonwatervallei bij Bakkum, in het Limmerdie en Oosterveld. Als het werk is afgerond wordt schoon water uit de duinen en de strandwallen beter opgeslagen voor de natuur. Ook agrariërs profiteren tijdens droge periodes van de natuurlijke watervoorraad. In natte tijden wordt wateroverlast voorkomen door waterbergingen die door het Hoogheemraadschap zijn aangelegd. Natuurwaardenkaart voor Aalsmeer Voor een nieuw groen beleidsplan vroeg de gemeente Aalsmeer om de gemeentelijke natuurwaarden in kaart te brengen. Met de Westeinderplassen, de Bovenlanden, het Schinkelsbos, oud cultuurlandschappen en EHS-percelen bezit Aalsmeer hoge natuur- en landschapswaarden. Het Landschap heeft als expert in natuurverkenningen deze klus geklaard. Voorland mooier en beter bereikbaar Voorland, een natuurterrein bij het IJmeer en bij Muiderberg is door Landschap Noord-Holland opnieuw ingericht. Bermen van wandel- en fietspaden zijn vrijgemaakt van de woekerende Japanse duizendknoop. Ook zijn er open vlaktes, duidelijke zichtlijnen, poelen en een waterpartij gecreëerd. Al met al is Voorland nu mooier en voor omwonenden makkelijker bereikbaar. Project Zesstedentrekvaart van start Landschap Noord-Holland en Nationaal Landschap Laag Holland zijn begonnen met het project Zesstedentrekvaart. Het project dat wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, vraagt met een informatieve kaart en QR codes aandacht voor historische trekvaarten tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend. 100 Buitenplaatsen in kaart gebracht In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen 2012 zorgde Landschap Noord-Holland voor een inventarisatie en beschrijving van alle circa 100 buitenplaatsen in Noord- Holland. Deze zijn met beeldmateriaal gepubliceerd op Voortgang voor Life-project Noordkop Het tweede deel van het Life-project Revitalisering Noordduinen is vrijwel in 2012 afgerond. Op de plek waar in Botgat voedselrijke grond is verwijderd, zijn duintjes gemaakt. Restanten van de verharding van het schietterrein zijn weggehaald. Ook is voortgang geboekt in de bestrijding van de woekerende rimpelroos. Tegen overlast door stuifzand zijn extra maatregelen genomen. Zie ook Uitkijktoren foto J. Stuart 6

7 Beschermers, Vrienden, vrijwilligers, fondsen, provincie en vele anderen: bedankt! Alleen met voldoende steun en financiële middelen kan Landschap Noord-Holland de natuur in uw omgeving beschermen en mooier maken. Dankzij de Beschermers, BedrijfsVrienden, particuliere fondsen, de Nationale Postcode Loterij en vrijwilligers konden we in 2012 natuur en landschap een stukje mooier maken. Beschermers Het aantal Beschermers daalde in 2012 van naar De grote inzet van onze medewerkers en vrijwilligers om de daling een halt toe te roepen, was ondanks successen, nog niet in de eindcijfers terug te zien. Toch gaan we ook in 2013 weer de provincie in om steun te verwerven. Vermogensfondsen en subsidies In 2012 ontvingen wij van verschillende particuliere fondsen een bijdrage voor de realisatie van projecten, onder andere van het G.H. Bomen Fonds, fonds op naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas, Aeolus Fonds, Stichting Dierenrampenfonds, Suzanne Hovinga Stichting, ANWB fonds, Dinamo Fonds, P.M. Duyvisfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord- Holland, Westland Familie Fonds, Dineke Sluijters Vogelfonds van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vogelbescherming Nederland en Lakeland Foundation. Landschap Noord-Holland ontving subsidies van o.a. de provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische zaken, diverse gemeenten en het Nationaal Landschap Laag Holland. Vrienden van Leyduin De Vrienden van Leyduin bestaat uit een groep particulieren en bedrijven die Landschap Noord-Holland steunt met het herstel van de landgoederen in Zuid-Kennemerland. Op een bijeenkomst werd ingegaan op projecten, zoals de herstelde moestuin en werd rekening en verantwoording afgelegd over ontvangen projectgelden. Een aantal nieuwe Vrienden meldde zich aan. Nationale Postcode Loterij Van de Nationale Postcode Loterij ontving Landschap Noord- Holland om waardevolle natuurprojecten te realiseren. De bedragen worden ook gebruikt om cofinanciering mogelijk te maken. Om de goede samenwerking met de Nationale Postcode Loterij uit te dragen, kregen de 130 coördinatoren van vrijwilligersgroepen een vest met daarop het logo van zowel Landschap Noord-Holland als de Nationale Postcode Loterij. Via PR rond de nieuwe expositie Ilperveld Mensenwerk en het herstel van de historische moestuin op buitenplaats Leyduin zetten we de Nationale Postcode Loterij in het zonnetje. Bedrijfsvrienden Eind december 2012 konden we vaststellen dat de groep Bedrijfsvrienden per saldo licht daalde van 76 naar 69. De daling is onder meer het gevolg van het economische klimaat. Toch meldden maar liefst zeven nieuwe Bedrijfsvrienden zich bij ons aan. De jaarlijkse Bedrijfsvriendenavond, dit keer op Fort Krommeniedijk, werd druk bezocht. Ook was er belangstelling voor een tweede activiteit rond het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In samenwerking met de Noord-Hollandse Rabobanken organiseerden we twee regionale publieksbijeenkomsten. Uitgebreid jaarverslag op onze website Kijk voor het complete verantwoordingsjaarverslag inclusief een door KPMG Accountants goedgekeurd financiële verantwoording en een toelichting op de jaarrekening vanaf half juni op Landschap Noord-Holland ontvangt structurele steun van: Moestuin Leyduin foto T. Apon, De Nieuwe Akker 7

8 Vriendenkring Landschap Noord-Holland per 31 december 2012 Excellente Partners Bouwfonds Ontwikkeling, Haarlem Leeuwarden Gouden Vrienden N.V. Afvalzorg Holding, Assendelft Noord-Hollandse Rabobanken Jonk Vastgoed, MIddenbeemster Zilveren Vrienden Woningcorporatie Van Alckmaer, Alkmaar AT Osborne, Baarn, Ondersteuning bij grootschalige bouwprojecten DS landschapsarchitecten, Amsterdam Grontmij Nederland bv, Kantoor Alkmaar advies- en ingenieursbureau Imbema Holland B.V., Haarlem Schildersbedrijf Vincent Keijsper, Akersloot Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, Alkmaar Kennemerland Beheer BV, Haarlem Opzet, Santpoort-Zuid. brand new ideas Vrienden J.C. Ruigrok Stichting, Haarlem Translast/Truckland IJmond, Velsen-Noord Univé Verzekeringen, Heerhugowaard, Medemblik, Purmerend Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen, Alkmaar Van der Leij Groep B.V., Amsterdam Verito Informatisering b.v., Apeldoorn Waterproef, Edam, laboratorium voor onderzoek van water en bodem Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Alkmaar. Woningcorporatie Akerbouw B.V., Uitgeest PREMIUM BEEMSTERKAAS Beemster, Westbeemster Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau B.V., Alkmaar en Kwintsheul GP Groot bv, Heiloo Ook Vriend worden? Bel Hanneloes Weeda of Robbert-Jan de Bruijne , mail: landschapnoordholland.nl KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Amstelveen Tata Steel, IJmuiden de Vries & van de Wiel, Schagen Landschap Noord- Holland ontvangt structurele steun van: Agens raadgevend buro, Hoorn Albers Euromovers, Alkmaar, Verhuizingen Batenburg Notarissen, Haarlem en Beverwijk AC Borst Bouw, Castricum, Aannemingsbedrijf Dura Vermeer Gebiedsontwikkeling Infra B.V., Hoofddorp bv Elspec, De Kwakel Notariskantoor Feikema, Castricum H&S Adviesgroep, Alkmaar HB Adviesbureau, Alkmaar HDC Media De Hooge Waerder, accountants, belastingadviseurs, juristen, Alkmaar IntermarisHoeksteen, Hoorn en Purmerend, woningcorporatie ipsis, Zwaag, marketing, reclame, internet, crm Kennemer Duincamping Geversduin, Castricum Kennemer Wonen, Alkmaar KWS Infra bv, Heerhugowaard Landbouwmechanisatie Cees Rijkhoff, Wormerveer LUCA Makelaardij B.V., Heerhugowaard M2C telecom B.V., Haarlem Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Amsterdam De Meerlanden, Rijssenhout Mercurius Art Productions, Amsterdam Mind at Work, Almere Pot Jonker Advocaten, Haarlem Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV, Zuidschermer Royal HaskoningDHV, Zaandam, Advies- en ingenieursbureau Schadenberg Groep, Hem Schenkeveld advocaten, Alkmaar en Hoorn Schot Groep, Alkmaar. Bouw, food en beveiliging SDA Print + Media, Amsterdam Synetic b.v., Uitgeest Tauw, Amsterdam, Ingenieursbureau VCD Customer Software Solutions, Groningen Veltman Advocatenkantoor, Amersfoort Victoria Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten, Alkmaar Waterlant s Weelde, Oosthuizen, Vlees - vleeswaren - catering Wetlands Safari, Amsterdam WNK Bedrijven, Alkmaar Woningbouwvereniging Anna Paulowna Wooncompagnie, Hoorn Redactie: Ilse Miedema, Johan Stuart, Michel Verschoor Vormgeving: Opzet, Santpoort-Zuid 8

Vrijwillig Natuurbeheer

Vrijwillig Natuurbeheer Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Actief in je eigen groene omgeving Spannende ontwikkelingen komen op ons af. Wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren voelen zich meer betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA

Jaarverslag JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2009 IT FRYSKE GEA 1 WOORD VOORAF NATUURBEHEER 2013: positieve ontwikkelingen en stabiel ledental Het Rijk draait de bezuinigingen op natuurbeheer deels terug. De Ecologische

Nadere informatie

Nieuwe energie! jaarverslag

Nieuwe energie! jaarverslag Nieuwe energie! 1 jaarverslag 2012 inhoud Voorwoord 3 Natuurmonumenten in feiten & cijfers 4 1 Beheren 1.1 Inleiding 6 1.2 Nieuwe hectares natuur verwerven 10 1.3 Nieuwe en bestaande natuur inrichten 12

Nadere informatie

Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen

Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen JAARVERSLAG 2011 Hans Wijers, nieuwe voorzitter van Natuurmonumenten Veel belangstelling voor Wilde Buiten Dagen Natuurmonumenten vernieuwt. Komt dat zien! Voorwoord 2 Het jaar 2011 bracht grote veranderingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie

Bestuursverslag 5. Directieverslag 9. Inleiding 9. 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11. 2. Doelstelling voorlichting 17

Bestuursverslag 5. Directieverslag 9. Inleiding 9. 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11. 2. Doelstelling voorlichting 17 Jaarverslag 2012 Voorwoord 3 Bestuursverslag 5 Directieverslag 9 Inleiding 9 1. Doelstelling beheer natuur, landschap en cultuurhistorie 11 2. Doelstelling voorlichting 17 3. Doelstelling herstel en ontwikkeling

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen Landschapsbeheer Groningen Jaarverslag 2010 1 JV10pix.p65 1 Inhoud Voorwoord 3 Gezamenlijk en route 4 Particuliere erven versterken landschapsbeleving 6 Natuur op onze culturele agenda 8 Vertellers souffleren

Nadere informatie

142 - De grote kleine-kansen atlas

142 - De grote kleine-kansen atlas 142 - De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas / Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind - 143 Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind Jeroen Flamman Introductie Zon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Geef jongeren de groene ruimte!

Geef jongeren de groene ruimte! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010

nummer 140 / vierendertigste jaargang nr. 2, juni 2010 nummer 140 / 2 Colofon Midden-Delfkrant nr. 140 Uitgave van de Midden-Delfland Vereniging Verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers e 3,00 Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Redactie Karin Kievit

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland

Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland 4 Landschap verdient beter! Recreatieve

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 De12Landschappen

Jaarverslag 2009 De12Landschappen Jaarverslag 2009 De12Landschappen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2. Bestuursverslag 4 3. Wie is De12Landschappen? 9 4. Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 17 5. Beïnvloeden beleid is maatschappelijke

Nadere informatie

nr 02 Thomas van der Ploeg (eigenaar strandpaviljoen Woest) Vernieuwende initiatieven leveren werkgelegenheid op

nr 02 Thomas van der Ploeg (eigenaar strandpaviljoen Woest) Vernieuwende initiatieven leveren werkgelegenheid op o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Thomas van der Ploeg (eigenaar strandpaviljoen Woest) Vernieuwende initiatieven leveren werkgelegenheid op nr 02 mei 2014 Dit magazine is een uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013

Jaarverslag Museum Kennemerland 2013 Jaarverslag Museum Kennemerland 2013. Jan van der Schoor tijdens het project 'middeleeuwse stad' rond de Wijkertoren bij de viering van 700 jaar stadsrechten Beverwijk Mei 2014 Westerhoutplein 1 1943 AA

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie