Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven NIS-code : BUDGET Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2015. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts"

Transcriptie

1 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 BUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

2 INVENTARIS BUDGET 215 Beleidsnota Doelstellingennota B1 Het doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met toegekende subsidies Financiële nota B2 Het exploitatiebudget B3 De investeringsenveloppe B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B5 Het liquiditeitenbudget

3 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Budget 215 BELEIDSNOTA Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

4 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

5 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal E 175.2, E 8., Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN23. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN23 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN23 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen en hernieuwbare energie. E 111.4, E 25.7, Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN23 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen E 22.85, E 3., We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfer te behouden (duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, feesten, herbruik, recycleren,...). Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 3% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 3% met openbaar vervoer en 3% met de auto. E 55., E 234.6, Stadsbestuur Leuven Pagina 2 van 41

6 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal. E 3., De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen, De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten, De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten. I 1.6., Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 23" E 1., Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops) Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties De stad Leuven wil via open communicatie alle burgers op een systematische, objectieve, tijdige en verstaanbare manier informeren met digitale communicatie als bijzonder aandachtspunt Gericht beheren en uitbouwen van de communicatiemiddelen en communicatiemix E 31.3, E 4.5, Organisatie van infocampagnes Vernieuwing van de formule "OpZondagen" De kwaliteit verhogen van de digitale communicatie op gebied van kennis, techniek, design, taalgebruik en toegankelijkheid en usability. I 1., Het uitbouwen van de website van aanbod gerichte naar vraag gerichte communicatie en het ontwikkelen van mobiele websites en apps Sociale media invoeren als bijzonder aandachtspunt in de communicatie Rekruteren via sociale media Het maximaliseren van het gebruik van (semi-)externe kanalen binnen de directie sport E 8.5, Een duidelijke, eenvoudige, volledige en eigentijdse informatieverspreiding over de verschillende sportactiviteiten verschaffen. Aanmaak en doelgericht verspreiden van printcommunicatie: affiches, flyers, programmaboekjes, uitnodigingen, banners Stadsbestuur Leuven Pagina 3 van 41

7 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Maximaliseren van gebruik externe communicatiekanalen sport: uitdatabank, infoleuven, mediaschermen andere diensten, Inzet van sociale media sport: facebook/twitter Opmaak en operationeel gebruik e-loket (online inschrijftool) voor jeugd- en sportkampen Inzet op duidelijke, volledige, professionele en gebruikersgerichte externe en interne communicatie voor de culturele sector. E 123., E 16., I 3., De directie cultuur blijft het project UiT in Leuven (UiTdatabank, UiTagenda, UiTmagazine, UiTwebsite...) in samenwerking met CultuurNet Vlaanderen voortzetten en volgt de meest recente ontwikkelingen hiervan op de voet. De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...). De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 3CC, De Kinderbib, De FactorY...) De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook, twitter...) De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties... De directie cultuur maximaliseert het gebruik van (semi-)externe kanalen zoals de UITdatabank, InfoLeuven, mediaschermen, mijnleuven.be Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 3CC-klanten, Bibleden, cultuurraad Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden Advertenties, katernen, bijlagen in dagbladen en/of weekbladen Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events Opleidingen m.b.t. communicatie, promotie De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...). De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 3CC, De Kinderbib, De FactorY...) De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook, twitter...) Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 3CC-klanten, Bibleden, cultuurraad Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events Signalisatie in de bibliotheek, in Tweebronnen, in de schouwburg De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie printcommunicatie, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, Carrousel, M-idzomer, 3CC, de Bib/kinderbib, De FactorY...). Het voeren van een toegankelijke externe communicatie op maat van verschillende groepen en producten op basis van de toegankelijkheidsscan. E 3.2, Stadsbestuur Leuven Pagina 4 van 41

8 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Een optimale buurtgerichte communicatie voeren om de toegankelijkheid van het sociaal aanbod in de aandachtsbuurten van Leuven te realiseren Het voorzien in aangepaste communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. E 53., Gebruik van een mediamix op maat van jongeren Samenwerking met de mijnleuven-crew Verspreiding van mijnleuven Magazine Uitwerken van de website mijnleuven.be als interactieve tool en als toegang tot de stad Inzetten op sociale media Online en papieren communicatie over het aanbod naar ouders en kinderen De stad Leuven betrekt de Leuvenaar als waardevolle partner bij het lokale beleid Organisatie participatieinitiatieven inzake leefbaarheid E 15., Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen Het ondersteunen en stimuleren van Leuvenaars tot beleidsparticipatie, met specifieke aandacht voor Leuvenaars die omwille van uiteenlopende redenen zoals bv. afkomst, leeftijd, moeilijker deelnemen aan het beleid. E , Overleg met en beleidsparticiapatie vanuit lokale partners in de cultuurraad Vindplaatsgericht werken om jongeren en kinderen te bereiken voor deelname aan beleid Elk kind en jongere kan zijn stem laten horen Betrekken van de buurt en de kinderen en jongeren bij werken aan jeugdinfrastructuur en openbare ruimte Betrekken van de jeugd en bewoners uit de buurt bij (her)aanleg van jeugdterreinen Organiseren van jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg Het zichtbaar maken van inspraak en participatie van kinderen en jongeren Organisatie van participatieve initiatieven van, voor en door kinderen en jongeren Overleg met Sector en andere partners betrokken bij kinderopvang in Leuven in de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang Leuven - Lokaal Overleg Kinderopvang (SARKO-LOK) Betrekken van georganiseerde senioren bij het beleid, op een actieve manier, op vlak van advisering van het stedelijk seniorenbeleid via de seniorenraad Opzetten van gerichte acties om participatie van etnisch diverse Leuvenaars aan bestaande inspraakinitiatieven (zoals jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad...) te bevorderen. Zorgen dat ook nieuwe groepen jongeren aandacht op maat krijgen, zodat elk kind en jongere de kans heeft zijn stem te laten horen Ondersteunen van de adviesraad toegankelijkheid Gebruiken van expertise en netwerk voor beleidsparticipatie van personen met een functiebeperking Het dynamiseren en coördineren van de participatie van het Leuvense middenveld aan het beleid rond ontwikkelingssamenwerking met een duidelijke plaats voor de erkende adviesraad (derdewereldraad) Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de sportraad Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de milieu-adviesraad Stadsbestuur Leuven Pagina 5 van 41

9 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.(gecoro) Het ontwikkelen van werkvormen van beleidsparticipatie aangepast aan de diversiteit van de maatschappij. E 4.2, Organisatie van jeugdparticipatie Ontwikkeling van digitale tools op maat van kinderen en jongeren Gebruik maken van expertise en netwerken opgebouwd binnen de stad voor beleidsparticipatie van senioren in sport, cultuur, wonen enz Evalueren en hervormen van de seniorenraad Zoeken naar diverse werkvormen om ook niet-georganiseerde senioren te bereiken voor beleidsthema's die hen aanbelangen Buurt- en beleidsparticipatie vanuit buurtwerkingen en buurtcentra Buurtwerkers zijn een brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten en leiden kansarme buurtbewoners toe naar algemene beleidsparticipatie Organisatie van het thematische inspraakfora met aangepaste inspraakmethodieken om etnisch diverse doelgroepen te betrekken bij het beleid en samen in gesprek te gaan met relevante middenveldorganisaties Rol opnemen van brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten voor bottom-up ad hoc participatie. Gebruik van diverse werkvormen om zowel georganiseerde als niet-georganiseerde stakeholders uit de buurt te bereiken voor beleidsthema's en stadsprojecten met een territoriale invalshoek De stad Leuven wil een klantgerichte toegankelijke dienstverlening aanbieden aan alle burgers met oog voor diversiteit Een diversiteitsbeleid voeren bij de eigen diensten en voorzieningen met oog voor een toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening en een aanbod voor alle burgers te garanderen. E 492.8, E , De stad voert een actief integratiebeleid door het gericht begeleiden van collega-stadsdiensten en reguliere sectoren van hun aanbod op maat van woonwagenbewoners Afstemmen van de verschillende diensten die rond diversiteit, inclusief fysieke toegankelijkheid, en in elke directie iemand als aanspreekpunt aan te duiden voor diversiteitsacties en -beleid. Realiseren van de acties in het kader van Vlaamse beleidsprioriteiten diversiteits- en integratiebeleid en Stedenfonds, door opdracht aan de EVA vzw DiversLeuven Ontwikkelen van een aanbod van externe/interne vorming en ondersteuning voor alle stedelijke diensten en voorzieningen Het versterken van het e-government, en de digitalisering van noodzakelijke diensten voor de burgers in andere sectoren. E 75., I 15., Ontwikkelen van portaal "mijnkindinleuven.be" Blijvende optimalisatie van het loket kinderopvang als unieke ingangspoort voor centrale aanmelding en toewijzing van kinderopvang in Leuven. Stadsbestuur Leuven Pagina 6 van Uitwerken digitaal loket jeugd/sport In samenwerking met het lokale onderwijsveld en LOP een digitale aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs uitwerken

10 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Burgergerichte digitalisering I 15., Ontwikkelen van een tool voor de behandeling van de aanvragen tot inname van openbaar domein De introductie van een basis CRM-systeem is nodig om de mogelijkheid tot diversificatie van de dienstverlening te kunnen beheren en te sturen Inrichten van een extra (elektronisch) stembureau Burgergerichte fysieke dienstverlening I 6.682,95 Biometrische gegevens worden verwerkt in paspoort en elektronische vreemdelingenkaart via een eigen burgergericht proces De stad Leuven wil een gezond financieel beleid verder uitbouwen met bijzondere aandacht voor stabilisatie, schaalvoordeel en responsabilisering Stabilisatie van de werkingskosten Evaluatie van de werkingskosten met onderscheid tussen samendrukbare en onsamendrukbare werkingskosten In kaart brengen onderscheid gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten Voorzien van een vaste enveloppe voor nettopremies en subsidies Met de satellieten en het OCMW zoveel mogelijk schaalvoordelen en transparantie realiseren. E ,78 I ,5 A 1.25., Bijdragen in de tekorten van de satellieten Inventarisatie en synchronisatie van organisatie overschrijdende dossiers vooral op vlak van ondersteunende diensten Opmaak geconsolideerde BBC-rapportering van satellieten Bijdragen in de financiering van het patrimonium van onze satellieten Het schuldbeheer verder optimaliseren en dynamischer maken I 2.., A ,63 Periodieke doorlichting van de schuldportefeuille organiseren Afbouw uitstaande schuld Een kader creëren voor het toekennen van renteloze leningen en prefinanciering Uitwerken van een reglement met betrekking tot het toekennen van renteloze leningen en andere prefinancieringen met aandacht voor de aanpassing aan de gezondheidsindex en marktconforme looptijden Evaluatie van belastingen, retributies en subsidies Belastings- en retributiereglementen doorlichten op vlak van aspecten zoals: actualiteit, beleidsdoel, duurzaamheid, omvang, realistische en billijke prijszetting Stadsbestuur Leuven Pagina 7 van 41

11 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Met de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant zoveel mogelijk schaalvoordelen en transparantie realiseren E , E , Financiele stromen tussen stad Leuven en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant in de het kader van de verplichte bijdrage en vergoeding van de door de stad aangeleverde diensten en ondersteuning Optimaal beheren van de financiële activa E ,37 Dividenden uit financiële activa De stad Leuven wil streven naar een kwaliteitsvolle, efficiënte interne organisatie op een kwalitatieve, efficiënte en economisch verantwoorde wijze zodat het stadsbestuur optimaal kan functioneren Digitalisering van de interne werking Invoer E-decision Uitbouwen van personeelsrapportage Stad Leuven als aantrekkelijke en professionele regionale werkgever Het mogelijk maken van personeelsmobiliteit tussen stad en OCMW Voeren van een personeelstevredenheidsonderzoek Voeren van een leeftijdsbewust en divers personeelsbeleid Inzetten op een dynamische en flexibele organisatiestructuur en daarop afgestemde personeelsbehoefteplanning Onderzoeken en realiseren van een uitbreiding van de samenwerking met OCMW Leuven Gerichter rekruteren door naast diplomavereisten, ook ervaringsvereisten of andere voorwaarden tot kandidaatstelling op te nemen Ontwikkelen van een online sollicitatietool Stadsbrede doelstellingen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,37 I 1.6., ,45, 2.., A, 1.25.,, ,63 Totaal , , , , Stadsbestuur Leuven Pagina 8 van 41

12 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Leven, leren, werken De stad Leuven wil een open, leefbare en solidaire stad blijven waar burgers doorheen verschillen verbonden zijn met elkaar en de wereld Het versterken van samenleven in diversiteit, en het bestrijden van discriminatie op basis van geslacht, afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid,. E 26.53, E 5.175, Ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen Uitwerken van sensibiliserings- en beeldvormingsprojecten rond de Leuvense diversiteit Samenwerken met Leuvense islamitische organisaties rond beeldvorming over islam Fietskoppels in samenwerking met de Leuvense Fietsschool Kenbaar maken van acties en tentoonstellingen rond diversiteit naar partners en publiek Ondersteuning bieden aan scholen en verenigingen via een educatief aanbod rond interculturele competenties en positieve beeldvorming rond etnisch- culturele diversiteit Actief werken aan positieve beeldvorming rond holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's onder de aandacht brengen Actief bestrijden van discriminatie en sensibilisering rond genderthema's, en meer bepaald vrouwendiscriminatie, en dit in de brede Leuvense gemeenschap Het ondersteunen en stimuleren van de sociale samenhang op wijkniveau, en het bewaken van de leefbaarheid van de wijken samen met bewoners en andere partners. E 37.4, E 1., Aanpakken van leefbaarheidsproblemen op buurtniveau in regie Actief aan de slag gaan in buurten rond brede maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, vergrijzing, zorg en kinderarmoede, en dit in coalitie met buurtbewoners, lokale partners en het middenveld. Stimuleren en ondersteunen van burgers om een actieve en constructieve rol voor hun straat, buurt en medebewoners blijvend op te nemen Personeelsinzet voor acties onder actieplan Het verbreden en verdiepen van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Leuven E 232.7, E 4.3, De Noord-Zuidwerking van de stad stimuleert de opname van Zuid-thema's en ontwikkelingssamenwerking is de werking van andere stadsdiensten en Leuvense partners zoals scholen en verenigingen Het ondersteunen en mee coördineren van de campagne in Leuven Het ondersteunen van het Afrika Filmfestival in Leuven Het dynamiseren en coördineren van de FairTradeGemeente-campagne in Leuven Het ondersteunen van en deelnemen aan de Zuiddag Het ondersteunen van verenigingen en samenwerkingsverbanden die in de stad Leuven werken rond informatie en educatie over het Zuiden. Het ondersteunen van Leuvense ontwikkelingshelpers die in projecten werken met rechtstreekse steun in het Zuiden, en aan Het ondersteunen van de Leuvense vredesbeweging voor de herdenking van WO I Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking Het actief samenwerken met Leuvense actoren ontwikkelingssamenwerking Stadsbestuur Leuven Pagina 9 van 41

13 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Het ondersteunen en mee organiseren van het Leuvens Wereldfeest Personeelsinzet voor acties onder actieplan Het opzetten van of bijdragen aan Zuidprojecten en de Leuvense bevolking sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking op basis van deze projecten. Het stimuleren van elke Leuvense school om een brede school te zijn in hun eigen werking, in de wijk en in de maatschappij. E ,8 E 3, Actief stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen de scholen en de buurt Stimuleren van samenwerking tussen de Leuvense scholen en SLAC/Academie en SLAC/ Conservatorium rond muzische vorming/beeldende kunst. Eigen stedelijke projecten i.s.m. scholen om kinderen bij de buurt en de bredere samenleving te betrekken De stad organiseert een zanghappening voor scholen rond internationale solidariteit Personeelsinzet voor acties onder actieplan De openbare ruimte ontwikkelen als een waardevolle informele ontmoetingsruimte en fijne verblijfplaats voor alle Leuvenaars, inclusief kinderen en jongeren. E ,9 E 5, I , (Her)aanleg van speelterreinen in Leuven Onderhoud, herstellingen en vervanging kleine speeltoestellen op speelterreinen Opmaak van een speelweefselplan Ondersteuning van speelstraten en de buitenspeeldag Organisatie van speelstraten-leefstraten Het faciliteren van de organisatie van kinder- en jongerenactiviteiten in de openbare ruimte Ondersteunen van het gebruik van het openbaar domein door bewonersgroepen voor activiteiten die sociale samenhang op straat- en buurtniveau bevorderen In samenwerking met bewoners de projectoproep Kom op voor je wijk voortzetten Personeelsinzet voor acties onder actieplan Personeelsinzet voor acties onder actieplan (gebiedsgerichte werking) De stad Leuven ondersteunt bevolkingsgroepen zodat zoveel mogelijk Leuvenaars (ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht...) actief deelnemen aan de samenleving. Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen en een levenslange sportparticipatie mogelijk maken. E 117.7, Sportaanbod in het stadscentrum en in de wijken voorzien voor jong en oud. Hierbij hebben we grote aandacht voor nieuwe (vormen van) sporten en/of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen We lanceren een bewegingsschool ism sportverenigingen en anderzijds binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten doen. (cf. actie ) We stimuleren de ontwikkeling van doorgroeiclubs sport We bieden ondersteuning in het vrijwilligersbeleid binnen sportclubs We stimuleren samenwerking tussen sportclubs Stadsbestuur Leuven Pagina 1 van 41

14 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 We stimuleren samenwerking tussen sportclubs en scholen Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen met bijzondere aandacht voor doelgroepen. E 4., Leuven ijvert voor gezonde sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die moeilijk rondkomen door samenwerking tussen verenigingen en het OCMW en het sportchequesysteem Stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap Via opleidings- en tewerkstellingstrajecten kunnen jongeren (uit kansengroepen) 'buurtsportwerker' in de eigen buurt worden We stimuleren de toeleiding van jongeren in sportverenigingen ifv kansengroepen We voorzien ism Rode Antraciet een sportaanbod in de Leuvense gevangenissen voor de gedetineerden Het subsidiëren van organisaties die bijzondere aandacht hebben voor participatie van doelgroepen. E 88., E 34.73, Werkingstoelage Cie Tartaren Werkingstoelage participatieprojecten Subsidiëring OCMW in het kader van de afsprakennota Toelage Vlaamse Gemeenschap afsprakennota participatiedecreet Werkingstoelage De FactorY (via vzw 3CC) Het bevorderen van culturele participatie E , E 45.3, De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en - activiteiten; bv. Buurtcultuur, culturele bijdrage seniorenweek, Wereldfeest, Colora Festival, Bib aan Huis, e-inclusie, Realiseren van een UiT-pas in samenwerking met CultuurNet en andere stadsdiensten Werking spelotheek Ondersteuning collectievorming gevangenis Initiatieven rond het verminderen van financiële en andere drempels voor actieve cultuurparticipatie zoals de vrijetijdspas, enz Werkingstoelage cultuurparticipatie De stedelijke culturele instellingen en afdelingen werken aan een netwerk binnen de stad waardoor het mogelijk wordt om overkoepelend te werken rond cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming De kerngroep participatie werkt een afsprakennota uit Inspelen op de doelgroep jongeren via "urban en streetculture" Organiseren van cursussen en workshops van graffiti, urban dance (moderne dans, lockin, poppin, new jack, new style, ragga, housedanc, jazz,...), urban music, urban sports (tricking, freerunning, parkour...). De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en activiteiten als Amateurama, Carrousel, A!Mee-Zing... Ze werken structurele acties uit voor specifieke doelgroepen. E 6., Stadsbestuur Leuven Pagina 11 van 41

15 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Organisatie Picknick in het Park Er wordt meer aandacht besteed aan wijkwerking Organisatie Carrousel Extra inzet op het informeren en versterken van individuen zodat mensen zelfredzaam worden en gemakkelijker hun weg vinden binnen de samenleving. E , Ondersteunen en begeleiden van mensen van het Leuvense woonwagenterrein Voortzetten van het taalstimuleringsproject "De taalcaravaan" op het woonwagenterrein Actieve toeleiding van anderstaligen naar sport- en jeugdverenigingen, cultuur, zinvolle vrijetijdsbesteding Ondersteunen van de Leuvense Fietsschool Organiseren van infosessies voor Leuvense etnisch diverse organisaties en voor Leuvenaars van andere afkomst Doorbreken digitale kloof Het ondersteunen van een ontmoetingsplaats voor mensen die moeilijk terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen Het ondersteunen van inwoners met een functiebeperking via een gepast aanbod E 34.64, Voorzien van een jaarlijkse toelage voor opvoeders van een kind met een handicap Ondersteunen via een toelagereglement van initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen Ondersteunen van het aangepast vervoer in de Leuvense regio Het voorzien van een aanbod aan activiteiten in de schoolvakanties en tijdens het jaar, dat kwalitatief, veilig en speels is, verspreid over het grondgebied, en dat meegroeit met de stad. E , E 3, I 6., Organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuvencentrum Organisatie van een kwalitatief spelaanbod voor kleuters en kinderen binnen en buiten de stad(skern) in de kleine vakanties Organisatie van MAC en wijkspeelplein Ondersteuning van particuliere speelpleinen Organisatie winterspeeltuin Personeelsinzet voor acties onder actieplan Opname van de lokale regie met betrekking tot integraal gezinsbeleid E 282.8, E 3, I 6.776,8 Trekken van het samenwerkingsverband Leuvense Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Bundelen van het preventieve gezinsondersteunend aanbod onder "Huis van het Kind" Onderzoeken of er een uitleendienst kan opgestart worden om materiaal uit te lenen aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen Ondersteunen en stimuleren van borstvoedingsvriendelijke praktijken, organisaties en projecten Stadsbestuur Leuven Pagina 12 van 41

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op www.torhout.be 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2015

DOELSTELLINGENNOTA 2015 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015003799 DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek

Nadere informatie

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen Agenda Vergadering Commissie 3 woensdag 15 januari 2014 - Alternatief gerechtelijke maatregelen goedkeuring overeenkomst 2013 - Stand van zaken kinderopvang - Inhoud strategisch meerjarenplan Gelijke Kansen

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

De Vlaamse Regering 2009-2014

De Vlaamse Regering 2009-2014 De Vlaamse Regering 2009-2014 Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving DE VLAAMSE REGERING 2009-2014 EEN DAADKRACHTIG VLAANDEREN IN BESLISSENDE

Nadere informatie