onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011"

Transcriptie

1 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011

2

3 CAW in beeld cijfers 2011

4 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap Steekkaart De voorbereiding van een nieuw uitzicht voor de CAW s 8 3. De middelen van het CAW Het algemeen welzijnswerk De Centra Algemeen Welzijnswerk Regionale verdeling van de middelen Het personeel van het CAW Aantal VTE s per CAW De vrijwilligers van het CAW...20 Deel 2 De cliënten van het CAW 0. De cliënten van het CAW Begrippenkader Tellus Onthaalde cliënten en cliënten in begeleiding Begeleidingsregistratie op basis van typemodules De eenheid van registratie Ontwikkeling in Tellus Aantal cliënten in Evolutie van het aantal cliënten Aantal cliënten op onthaal Aantal cliënten in begeleiding Het profiel van de cliënten Geslacht Leeftijd Herkomst en origine Burgelijke staat, gezinssituatie en feitelijke verblijfplaats Scholingsgraad Inkomensbron en tewerkstellingsgraad

5 Inhoudstafel De kenmerken van de hulpverlening Problematiek van het cliënteel De geboden hulpverlening op onthaal Duur en intensiteit van de begeleidingen Focus: familiaal geweld Eindwoord COLOFON Dit onderzoeksdossier kwam tot stand met de medewerking van de CAW s. Auteurs: Koen Mendonck en Anita Cautaers. Eindredactie: Ludo Serrien Foto: Brandpunt 23 Eerste druk Ontwerp: CRM Factory, Leuven Opmaak: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Volgnummer: OD/2012/01 Depotnummer: D/2012/11.734/ Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van de uitgave, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden. 3

6

7 Deel 1 Aanbod van het algemeen welzijnswerk

8 1. Het CAW-landschap 1.1. Steekkaart CAW De 25 centra voor algemeen welzijnswerk (CAW s) bieden een antwoord op een veelheid aan vragen inzake persoonlijke en relationele problemen, sociale uitsluiting en problemen als pleger of slachtoffer. De hulp- en dienstverlening omvat zowel het geven van informatie en advies als partiële of integrale (op één of alle levensdomeinen) begeleiding, al dan niet gekoppeld aan een residentiële opvang. Daarnaast realiseert het CAW een opdracht van algemene preventie die inhoudt dat er een kwalitatief signaleringsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot de maatschappelijke factoren die in de eigen hulp- en dienstverleningspraktijk als welzijnsbedreigend worden ervaren en organiseert het preventieve projecten die structurele veranderingen beogen. Het CAW biedt directe hulp, opvang en psychosociale begeleiding op maat van de hulpvrager. Het hulpaanbod van de CAW s is zeer gedifferentieerd en gaat van informatie, advies, ondersteuning, belangenbehartiging, sociaal administratieve hulp tot meer intensievere vormen van hulpverlening en begeleiding. Het omvat onder andere ambulante hulpverlening, crisishulp, residentiële hulpverlening, forensisch welzijnswerk en straathoekwerk. Om maatwerk te bieden, beschikt het CAW over interdisciplinaire teams van beroepskrachten met een bagage uit diverse disciplines: sociale, pedagogische, psychologische en juridische. Het CAW biedt professionele hulp, maar realiseert dit in een nauwe samenwerkingsrelatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers bieden zowel kwalitatief als kwantitatief (ca ) een wezenlijke bijdrage aan de hulpverlening en dit vanuit onze visie op hulpverlening. Daarnaast worden heel wat bestuurs-, managements- en administratieve taken binnen het CAW opgenomen door vrijwilligers. Tabel 1: Steekkaart CAW s, 2011 Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk 25 CAW s 19 werkingsgebieden of CAW-regio s 14 regio s hebben één CAW, 4 regio s beschikken over twee CAW s, 1 regio heeft drie CAW s ,28 subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid aan de CAW s (subsidiebesluit ) 1.222,21 VTE personeel erkend volgens erkenningsbesluiten van de CAW s ( ) 1.231,36 VTE personeel betaald met subsidies van de Vlaamse overheid (AWW-middelen) (boordtabellen 2011) 502,98 VTE personeel gefinancierd met andere middelen (boordtabellen 2010) 1.718,11 VTE personeel tewerkgesteld door de CAW s ,23 vrijwilligersuren t.o.v ,33 professionele uren (6,93%) (boordtabellen 2011) In Vlaanderen en Brussel wordt per inwoners gemiddeld 1,50 VTE CAW-personeel gesubsidieerd ( ) Het aantal VTE per inwoners varieert sterk naargelang de (huidige) werkgebieden van de CAW s: van 2,35 VTE tot 0,58 VTE (gegevens ) cliënten op onthaal; cliënten in begeleiding (Tellus 2011) Bron: Boordtabellen CAW s 2011 en Tellus

9 01 7

10 2. De voorbereiding van een In 2010 werd de nivellering van de subsidie-enveloppe een feit. Elk CAW ontvangt nu eenzelfde forfaitair bedrag/ VTE dat gebaseerd is op het gemiddelde subsidiebedrag dat in de sector in 2009 werd uitgekeerd en in tussentijd werd aangepast aan de indexverhogingen in 2010 en 2011, een anciënniteitsaanpassing en bijkomende middelen in het kader van de uitvoering van het VIA. In 2010 werd omwille van algemene besparingsoverwegingen de indexering van het subsidiebedrag/vte maar toegepast op een gedeelte van dit bedrag zijnde het gedeelte dat besteed wordt aan loonkosten (90%). De werkingskosten werden niet geïndexeerd. Deze manier van indexering is recurrent en betekent dat wanneer deze techniek nog verschillende keren wordt toegepast op termijn er toch een wezenlijke daling is van het subsidiebedrag omdat ook de kosten voor de werking stijgen. De efficiëntiewinst die de CAW s door schaalvergroting willen realiseren wordt langs deze weg op de helling gezet. In 2011 werd de indexsprong volledig toegepast maar voor de indexering die zich begin 2012 aankondigt, zou opnieuw een gedeelte niet worden geïndexeerd. Door de maatschappelijke evoluties in het welzijns- en gezondheidslandschap en onze zeer algemene en ruime intersectorale eerstelijnspositie dienen zich nieuwe uitdagingen aan zoals onder andere het e-dossier die van invloed zullen zijn op de subsidie-enveloppe. Dat maakt de noodzaak aan objectieve parameters voor de vastlegging van het forfaitair subsidiebedrag nog dwingender. De gelijkschakeling van het subsidiebedrag per VTE was een noodzakelijke operatie vooraleer werk kon gemaakt worden van een goede programmatie en de invoering van een enveloppenfinanciering op basis van objectieve en externe parameters. In het Verslag van het Rekenhof over de subsidiëring van het algemeen welzijnswerk van april 2006 lezen we dat de uitwerking van een programmatie cruciaal is om de ongelijke spreiding van de subsidies recht te trekken en om te komen tot een objectieve samenstelling van de subsidie-enveloppe. De Federatie hoopt vooralsnog dat dit gerealiseerd wordt binnen het kader van de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet van 2009 omdat dit zal toelaten ook meer kwaliteitsgaranties te kunnen leveren. Op 24 februari 2011 werd door minister Vandeurzen een sterk eerstelijns welzijnswerk, een nieuw uitzicht voor de CAW voorgesteld. In de eerste helft van 2011 heeft de sector een sectorale reactie gegeven en hebben heel wat individuele centra gereageerd. De sector kon akkoord gaan met de vooropgestelde criteria voor schaalvergroting en het nieuwe uitzicht er van uit gaande dat dit een basis is voor de verdere uitbouw en versterking van het eerstelijnswelzijnswerk door de uitvoering van een programmatie. Het werkgebied van het CAW wordt gevormd door het tweetalig gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door minimaal drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio s, zoals bepaald in het zorgregiodecreet en dient begrensd te zijn door de provinciegrenzen. Een tweede criteria is dat slechts 1 CAW per werkgebied bevoegd wordt. Elk CAW moet in het eigen werkgebied alle decretale opdrachten ontplooien met uitzondering van de hulp- en dienstverlening aan seksuele delinquenten. Het bevolkingsaantal van het werkgebied moet minstens inwoners bedragen. Het minimum aantal erkende VTE per CAW bedraagt 50. Gezien de opdrachten die de CAW s bezitten op het raakvlak tussen welzijn en justitie zal maximaal rekening gehouden worden met de gerechtelijke arrondissementen. In de loop van 2011 werd alvast werk gemaakt van de wijziging van het decreet van 8 mei 2009 en werd zowel binnen als buiten de sector naar een stevig draagvlak gezocht om de schaalvergroting door te voeren. Op heel wat fora werd de rol van het eerstelijnswelzijnswerk besproken en werd duidelijk aangegeven dat het algemeen welzijnswerk met een duidelijke generalistische en laagdrempelige en brede toegangspoort een belangrijke spil is op de eerste lijn binnen het Vlaamse en Brusselse welzijns- en gezondheidslandschap. Met de wijziging van het decreet wil men een decretale verankering geven aan de principes en criteria voor de schaalvergroting en een decretale basis geven voor het opheffen van de lopende erkenningen van onbepaalde duur van de CAW s. De organisatievergroting dient schaalvoordelen op administratief en organisatorisch vlak te realiseren, maar dient tevens ook een stevige lokale inplanting van het eerstelijnswelzijnswerk te realiseren waardoor de CAW s ook 8

11 nieuw uitzicht voor de CAW s 02 aanwezig zijn in minder verstedelijkte gebieden, een basisvoorwaarde voor een laagdrempelig en toegankelijk eerstelijnswelzijnswerk. De uitvoering van een programmatie moet deze sterke lokale verankering mogelijk maken zodat in elke regio een goed eerstelijnswelzijnswerk kan uitgebouwd worden. De interne en intersectorale samenwerking en netwerkvorming en de rechtsgelijke toegang van elke burger tot een verantwoorde zorg op maat moeten door de uitvoering van een schaalvergroting, gepaard gaande met een goede programmatie, verhoogd worden. De uitvoering van de programmatie mag dan ook niet uitgesteld worden of vertraagd worden door het proces van schaalvergroting en herstructurering maar kan en moet gelijktijdig uitvoering krijgen. Het onderzoeksrapport ontwikkelen van indicatoren en een programmatie voor het algemeen welzijnswerk dat eind 2008 werd afgerond maakte duidelijk dat het huidige aanbod onvoldoende is om een optimale spreiding te realiseren en een volwaardig eerstelijnswelzijnsaanbod overal te garanderen. Ook de memorie van toelichting bij de wijziging van artikel 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 stelt dat - om te komen tot een verhoging van de kwaliteit van hulpen dienstverlening en een maximale afstemming op en samenwerking met andere sectoren en instanties - er een evenwichtig gespreid aanbod in vergelijkbare werkgebieden en de waarborgen van een minimaal hulp- en dienstverleningsaanbod per regio moet zijn. Een uitstel heeft tot effect dat er wel een organisatorische efficiëntieen effectiviteitswinst zal gerealiseerd worden maar een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening en de rechtsgelijke toegang van elke burger zal achterwege blijven omdat er nog geen evenwichtig gespreid aanbod is in elke kleinstedelijke zorgregio. De programmatie uitvoeren, vereist bijkomende middelen om tegemoet te komen aan de noden en behoeften waarop het algemeen welzijnswerk een antwoord formuleert en voor het realiseren van een sterk eerstelijnswelzijnsaanbod. De overheid zal moeten duidelijk maken in welke mate het hun menens is om de eerste lijn te versterken. Dit kan door de operationalisering van de programmatie en aan te geven hoeveel middelen of hoeveel algemeen welzijnswerk zij nodig achten. En door het naar voor schuiven en duidelijk positioneren van het eerstelijns algemeen welzijnswerk ten opzichte van andere meer ingrijpendere hulp- en dienstverlening. Deze keuzes dienen zich nu aan en worden nog scherper gesteld door de ontwikkelingen binnen integrale jeugdhulp, de jeugdzorg, de sector van mensen met een beperking, de eerstelijnsgezondheidssector, de geestelijke gezondheidszorg, en door het uitbouwen van een integrale zorg. In een gemengde werkgroep werd samen met de sector de Administratie en het Steunpunt gewerkt aan een voorzet van ontwerp BVR ter uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 en in functie van de vorming van de nieuwe organisaties en de nieuwe erkenningen van de CAW s. Deze werkzaamheden waren in de loop van 2011 nog niet afgerond. 9

12 3. De middelen van het CAW 3.1. Het algemeen Welzijnswerk Het algemeen welzijnswerk bestaat uit de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW s) en de Centra Tele-Onthaal. In 2011 bedroeg het totale subsidiebedrag ,09 euro (subsidiebesluit van 08 december 2011) waarvan ,81 voor Tele-onthaal en ,28 voor de CAW s. Een bedrag dat niet eens 2% bedraagt van de totale begroting welzijn, volksgezondheid en gezin. Dit is gezien het maatschappelijk belang van een goed uitgebouwde eerstelijnswelzijnssector niet een juiste verhouding De Centra Algemeen Welzijnswerk De actuele subsidie-enveloppe van de CAW s bestaat uit een forfaitair bedrag per VTE op basis van het BVR van 8 mei Door indexaanpassingen, een anciënniteitstoelage en de toevoeging van middelen vanuit het Vlaams Interprofessioneel Akkoord bedraagt het bedrag per VTE eind ,90 euro/vte. De anciënniteitsevolutie wordt sedert 1998 enkel op basis van het sectorgemiddelde in de enveloppe doorgerekend. Tussen 2007 en 2010 was er geen anciënniteittoename waardoor er geen aanpassing gebeurde aan de subsidieenveloppe. De anciënniteitstoeslag bedroeg in ,72 per VTE. Na de normaliseringen in de periode evolueerde de enveloppe van het autonoom algemeen welzijnswerk van euro in 1999 naar ,30 euro in 2006 (zonder de middelen voor het strategisch plan gedetineerden) en tot ,20 euro in Vanaf 1 juni 2007 werden de middelen voor het strategisch plan mee in de subsidie-enveloppe genomen. Voor 2008 bedroeg de subsidie-enveloppe ,40 euro, ,86 euro in 2009, ,91 euro in 2010 en ,28 euro in In 2011 was er een toename van de Vlaamse subsidie-enveloppe ten opzichte van 2010 met ,37 euro. Tabel 2 geeft een overzicht van de jaarlijkse begrotingstoename voor het autonoom algemeen welzijnswerk. Sinds 1997 is de enveloppe verhoogd tengevolge allerhande regulariseringen, toepassing van sociale akkoorden en regularisering van bijzondere tewerkstellingsstatuten (IBF en DAC). Maar ook ter financiering van nieuwe initiatieven voor bijzondere noden en doelgroepen. Een aanzienlijk deel van de toename van de middelen van de voorbije jaren is gekoppeld aan bijkomende opdrachten inzake het forensisch welzijnswerk maar ook voor specifieke opdrachten ten aanzien van thuislozen en ten aanzien van de netwerken crisisjeugdhulp. Tabel 2: Evolutie van de enveloppe voor het autonoom algemeen welzijnswerk, Jaar Maatregel Aard Bedrag 1995 Wegwerken tekorten , Opvulling blinde vlekken , Wegwerken tekorten , Justitieel welzijnswerk en slachtofferhulp , JWW en slachtofferhulp, thuislozenzorg , Achtergestelde regio s , Brussel: overname VGC-middelen , Regularisering projectsubsidies , Hulpverlening seksuele delinquenten ,94 10

13 03 Jaar Maatregel Aard Bedrag 1998 Administratieve krachten (VESOC) , Aanpassing subsidie werkdrukverlichting , Regularisering projectsubsidies , Gelijkschakeling barema s , Crisishulpverlening aan minderjarigen , Opvang vrouwen en kinderen , Laagdrempelige jeugdhulpverlening , Justitieel welzijnswerk , Slachtofferhulp , Onderbezette regio s , Managementsondersteuning , Uitvoering VIA arbeidsduurvermindering (ADV) residentiële settings en managementsondersteuning , Regularisatie IBF-personeel , Regularisatie DAC-personeel , Zorgwonen thuislozen , Uitvoering VIA, arbeidsduurvermindering, conventioneel verlof, managementsondersteuning en vorming , Regularisatie DAC-personeel , Begeleid wonen thuislozen , Begeleid wonen thuislozen (VIA-middelen) , Ervaringsdeskundigen , Regularisatie project DAC , VIA - ADV residentiële settings en managementsondersteuning , Inbedding specifieke werking in CAW , VIA- ADV residentiële settings en managementsondersteuning , DAC , Slachtofferhulp , Neutrale bezoekruimten , VIA maatregel conventioneel verlof , VIA EJP - management - werkdrukvermindering , DAC , IFG , Neutrale bezoekruimten , Strategisch Plan gedetineerden Hasselt ,94 11

14 Jaar Maatregel Aard Bedrag 2006 Onderbezette regio s , VIA- EJP management - werkdrukvermindering , Vermindering crz , Uitbreiding ouderenmisbehandeling , Uitbreidingen i.k.v. strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden , Uitbreidingen netwerken crisisjeugdhulpverlening , Uitbreidingen begeleid wonen , VIA-EJP- management - werkdrukvermindering , Wijziging erkenning CAW Archipel ifv thuislozenwerking , Uitbreiding basiswerking CAW , Uitbreiding ifv strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2008 Uitbreiding ifv strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Gent , , Uitbreiding netwerken crisisjeugdhulp , Uitbreiding ifv integratie BGMK (DAC-regularisering) in CAW Artevelde , DAC-regularisering in CAW Archipel , VIA-EJP-management-werkdrukvermindering , Uitbreiding 1 VTE CDO (Zuid Oost Vlaanderen) vanaf 1/07// , Uitbreiding 4,5 VTE Haven 21 (Zenne en Zoniën) , Uitbreiding netwerken crisisjeugdhulp 3 VTE , Uitbreiding netwerken crisisjeugdhulp 2 VTE , Gelijkschakeling subsidiëring CAW , Gelijkschakeling subsidiëring CAW , Uitbreiding 1 VTE federaal detentiecentrum Tongeren , VIA-EJP-management-werkdrukvermindering , Uitbreiding netwerken crisisjeugdhulp , Uitbreiding Visserij vanaf 1/9/2011 (middelen van Flevado) , Uitbreiding centraal meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling vanaf 1/10/ , Uitbreiding CAW Delta m.b.t. SOH vanaf 1/10/ ,56 12

15 De middelen van het CAW 03 Jaar Maatregel Aard Bedrag 2011 Uitbreiding jongerenhulpverlening brede instap vanaf 15/10/ , VIA4 EJP - management ,08 Bron: Vlaamse Overheid, Departement WVG, Afdeling welzijn en samenleving, Team algemeen en forensisch welzijnswerk en CAW-Witboek 2004 (Serrien, 2004). Bewerking: Federatie Sociale Ondernemingen. Legende aard van de verhogingen: 1 Wegwerken van tekorten en anomalieën 2 Overheveling andere kredieten inclusief nietgereglementeerde toelagen 3 Toepassing sociale akkoorden 4 Regularisaties tewerkstellingsstatuten 5 Nieuwe initiatieven - 6 Achtergestelde en Blinde vlekken 7 Ondersteuning Management en administratie 8 overheveling naar andere sector 9 overheveling strategisch planmiddelen naar reguliere enveloppe 10 overheveling van andere sector. De begrotingstoename in 2011 voor de sector is toe te schrijven aan: De overname van een bestaande werking naar doven en slechthorenden (Flevado, Federatie van Vlaamse dovenorganisaties) door CAW Visserij (78.316,16 ) In de 5 provincies en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kreeg één CAW 0,6 VTE om in samenwerking met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling een centraal meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling uit te bouwen (44.052,84 ) (Totaal 3,6 VTE). Met het oog op de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel Halle Vilvoorde voorziet de Vlaamse Overheid extra middelen (3,4 VTE) voor de uitbouw van een werking slachtofferhulp binnen Halle Vilvoorde (49.926,56 ). De uitbreiding met 9,87 VTE - als een eerste fase binnen deze beleidsperiode - in het kader van de versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen de CAW s en ter ondersteuning van de brede instap in het kader van de Integrale Jeugdhulp ( ,21 ). Verder heeft de Vlaamse overheid, net zoals in de voorgaande jaren en sinds 2007, in opvolging van de Staten-Generaal Verkeersslachtoffers een niet-regulier budget voorzien voor de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers, de opvang van minderjarige slachtoffers en de ondersteuning van de vrijwilligerswerking bij de hulpverlening aan slachtoffers. Dit budget bedraagt ,04 euro (BVR 13 mei 2011). In 2012 zullen deze middelen eindelijk regulier gemaakt worden en geïntegreerd worden binnen de subsidieenveloppe. 13

16 3.3. Regionale verdeling van de middelen Zolang een programmatie niet volledig geïmplementeerd is, blijft de ongelijke spreiding van het aanbod bestaan. Het overzicht van het aantal gesubsidieerde personeelsleden voor de algemene opdrachten in verhouding tot de bevolking van iedere CAW-regio (tabel 3) varieert van 0,58 VTE per inwoners (Regio Vilvoorde) tot 2,35 VTE per inwoners (Regio Brugge). De algemene opdrachten omvatten alle opdrachten die in het decreet van 1997 en de erkenningsbesluiten van de CAW s vermeld staan, met uitzondering van de opdrachten in het kader van slachtofferhulp, de bezoekruimte, hulpverlening aan seksuele delinquenten en justitieel welzijnswerk, die een andere regio-indeling volgen (gerechtelijk arrondissement, provincie). Gemiddeld investeert de Vlaamse Overheid voor deze algemene opdrachten 9,02 euro per inwoner voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aantal euro s per inwoner varieert van 3,49 euro (regio Vilvoorde) tot 14,12 euro (regio Brugge). De standaardafwijking tussen de regio met de laagste middelen per inwoner en deze die de hoogste subsidie per inwoner ontvangt, blijft nagenoeg stabiel. Dit wijst erop dat de ongelijke spreiding blijft bestaan. Tabel 3: Investering van de Vlaamse overheid per inwoner en per regio en VTE per inwoners en per regio op Regio Bevolking op 01/01/2011 vlgs (NIS) per inwoner Totaal erkende VTE die in 2011 konden worden ingezet voor algemene opdrachten* Totaal erkende VTE op 31/12/2011 algemene opdrachten VTE/ inwoners Brussel ,80 73,25 73,70 1,96 Lennik - Dilbeek - Ninove - Halle - Overijse ,26 45,55 48,10 1,04 Vilvoorde ,49 13,00 13,00 0,58 Leuven ,60 61,90 62,35 2,10 Aarschot - Diest - Tienen ,75 22,85 22,85 1,12 Antwerpen ,80 173,61 173,61 1,80 Turnhout - Mol - Geel - Herentals ,64 54,65 55,10 1,27 Mechelen ,81 41,78 41,78 1,13 Limburg ,38 103,86 51,44 1,23 Kortrijk - Menen ,68 64,19 64,19 2,28 Brugge ,12 73,26 73,71 2,35 Oostende ,58 28,93 28,93 2,09 Roeselare - Tielt - Izegem Ieper- Veurne - Diksmuide ,80 22,83 22,83 0, ,08 16,57 19,67 0,85 14

17 De middelen van het CAW 03 Gent -Eeklo ,20 104,50 107,62 1,70 Aalst ,10 25,80 25,80 1,51 Sint Niklaas - Lokeren ,18 36,52 36,52 1,53 Dendermonde ,58 18,00 18,00 0,93 Geraardsbergen - Ronse - Oudenaarde Totaal Vlaanderen + Brussel Totaal Vlaams Gewest ,59 21,85 24,25 1, , , ,65 1, , ,47 Bron: Boordtabellen 2011 Centra Algemeen Welzijnswerk. Verwerking, Federatie Sociale Ondernemingen, 2012 *De uitbreidingen zijn pas in de 2de helft van 2011 toegekend waardoor ze niet volledig voor het ganse jaar 2011 kunnen meegerekend worden. Naast de algemene opdrachten voorziet de Vlaamse overheid nog middelen voor slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk en voor de begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact: de bezoekruimte. Deze middelen worden aan bepaalde centra toegekend op basis van de gerechtelijk arrondissementen. Verder erkent de Vlaamse overheid voor de hulpverlening aan seksuele delinquenten per provincie 2 VTE behalve voor de provincie Vlaams Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest waar 2,5 VTE erkend zijn. Er zijn nog 2 VTE erkend die instaan voor het meldpunt ouderenmis(be)handeling (CAW Zuid-Oost Vlaanderen). Het aantal VTE dat per inwoners wordt ingezet voor de algemene opdrachten, blijft ten opzichte van voorgaande jaren nagenoeg hetzelfde. Het aantal euro dat per inwoner door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven stijgt langzaam van 8,15 euro in 2008 tot 9,02 euro per inwoner in De lichte stijging in 2011 ten opzichte van 2010 met 0,31 euro per inwoner is toe te schrijven aan de middelen die werden ingezet voor het meldpunt, de jongerenhulpverlening en de overname van de werking van Flevado (Doven en slechthorende werking). Daar deze middelen maar in de tweede helft van 2011 werden toegekend zal het effect van deze input pas merkbaar zijn in De inzet van de middelen voor het meldpunt en de jongerenhulpverlening zijn een aanzet tot versterking van het laagdrempelige aanbod en van de algemene opdrachten van het CAW. We kunnen stellen dat de Vlaamse overheid met deze uitbreiding het aantal euro per inwoner op peil houdt. Maar indien men wenst dat elke burger een gelijke toegang heeft tot het eerstelijns welzijnsaanbod dan moet de Vlaamse Overheid meer investeren in de algemene opdrachten van het CAW. 15

18 Tabel 4: Vergelijking investering van de Vlaamse overheid per inwoner en VTE per inwoners tussen 2008, 2009, 2010 en 2011 Totaal Vlaanderen + Brussel Bevolking inwoners inwoners inwoners inwoners per inwoner 8,15 8,59 8,71 9,02 Erkende VTE op 31/12/ ,88 VTE voor algemene opdrachten 983,41 VTE voor algemene opdrachten 997,87 VTE voor algemene opdrachten 1.018,65 VTE voor algemene opdrachten VTE/ inwoners 1,48 VTE/ inwoners 1,50 VTE/ inwoners 1,51 VTE/ inwonders 1,50 VTE/ inwoners Totaal Vlaams gewest Bevolking inwoners inwoners inwoners inwoners per inwoner 8,00 8,44 8,53 8,86 Erkende VTE op 31/12 895,13 VTE voor algemene opdrachten 914,16 VTE voor algemene opdrachten 924,77 VTE voor algemene opdrachten 944,95 VTE voor algemene opdrachten VTE/ inwoners 1,45 VTE/ inwoners 1,47 VTE/ inwoners 1,48 VTE/ inwoners 1,47 VTE/ inwoners Bron: Boordtabellen Centra Algemeen Welzijnswerk, Verwerking Federatie Sociale Ondernemingen,

19 De middelen van het CAW 03 17

20 4. Het personeel van het CAW 4.1. Aantal VTE s per CAW Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal personeelsleden (VTE) in Het totaal aantal VTE volgens het erkenningsbesluit bedraagt eind ,21 VTE (kolom 2). Dat zijn 20,79 VTE meer dan in Voor de algemene opdrachten zijn binnen de erkenningsbesluiten van de CAW s 1.018,65 VTE erkend. Kolommen 4 en 5 zijn gebaseerd op de boordtabellen 2011 en bevatten het reëel aantal VTE dat met de enveloppe AWW betaald werd (1.231,36 VTE) en het totale aantal VTE dat binnen het CAW in 2011 tewerkgesteld werd (1.734,34 VTE) betaald met zowel de subsidie-enveloppe als met andere middelen Tabel 5: Aantal VTE per CAW op volgens erkenningsbesluit, VTE betaald met AWW-middelen en met andere middelen in 2011 CAW Totaal erkende VTE op 31/12/2011 Totaal erkende VTE voor de algemene opdrachten op 31/12/2011 VTE s betaald met AWWmiddelen 2011 Totaal VTE tewerkgesteld in CAW en betaald met alle middelen 2011 Archipel 54,85 43,35 55,60 79,74 Mozaïek 30,35 30,35 31,07 49,63 Delta 51,60 48,10 49,05 59,03 Regio Vilvoorde 13,00 13,00 13,35 16,35 Leuven 78,35 62,35 79,04 93,45 Hageland 22,85 22,85 21,55 29,88 Metropool 90,86 78,85 95,72 237,64 De Mare 40,01 34,01 42,65 53,68 De Terp 65,05 60,75 69,54 112,48 De Kempen 89,60 55,10 90,84 106,33 Het Welzijnshuis 50,28 41,78 42,89 51,30 Sonar 67,79 51,44 67,79 87,02 t Verschil 61,10 55,20 63,87 88,19 Stimulans 49,19 39,19 51,64 73,82 Piramide 25,00 25,00 26,07 30,23 Regio Brugge 98,21 73,71 100,30 123,47 Middenkust 28,93 28,93 31,05 50,48 M-W-Vlaanderen 22,83 22,83 23,35 28,36 De Papaver 27,67 19,67 24,34 30,18 Visserij 47,02 38,02 46,48 57,81 Artevelde 79,60 69,60 80,47 113,41 Regio Aalst 25,80 25,80 22,39 31,73 18

21 04 CAW Totaal erkende VTE op 31/12/2011 Totaal erkende VTE voor de algemene opdrachten op 31/12/2011 VTE s betaald met AWWmiddelen 2011 Totaal VTE tewerkgesteld in CAW en betaald met alle middelen 2011 Waasland 36,52 36,52 35,12 41,93 Regio Dendermonde 31,00 18,00 34,69 45,19 Zuid-Oost-Vlaanderen 34,75 24,25 32,50 43,01 Totaal 25 CAW s 1.222, , , ,34 Bron: Boordtabellen 2011 Centra Algemeen Welzijnswerk. Verwerking Federatie Sociale Ondernemingen, In vergelijking met 2010 werden in 2011 meer VTE s tewerkgesteld, namelijk plus 16,23 en werden ook meer VTE s betaald met andere middelen dan de subsidie-enveloppe, namelijk plus 18,03. De stijging van het aantal tewerkgestelde VTE s is verhoudingsgewijs voor de helft toe te wijzen aan de stijging van het aantal erkende VTE en voor de andere helft aan de stijging van het aantal VTE dat betaald wordt met andere middelen dan de AWW subsidie-enveloppe. Het aantal VTE betaald met de AWW subsidie-enveloppe is lichtjes gedaald met 1,80 VTE. Het aantal VTE dat met de subsidie-enveloppe kan betaald worden bovenop het erkende aantal VTE daalt met 22,59. Dit is enerzijds het gevolg van de nivellering van de subsidie-enveloppe en toont aan dat de marges van de subsidie-enveloppe om bijkomende tewerkstelling te organiseren alsmaar kleiner wordt. De dalende trend zet zich sinds 2007 verder. De daling is nog groter dan deze van 2010 ten opzichte van 2009 omdat ook in 2010 de tweede fase van de aanpassing van de subsidie-enveloppe werd door gevoerd waarbij elk CAW eenzelfde forfaitair bedrag/ VTE ontvangt gebaseerd op het gemiddelde subsidiebedrag dat in de sector in 2009 werd uitgekeerd. Concreet betekende dit dat het aantal erkende VTE s van de CAW s met een hoger subsidiebedrag/vte verhoogde waardoor ze minder marges hadden voor bijkomende tewerkstelling bovenop hun erkende aantal met de AWW subsidieenveloppe. Het feit dat de tewerkstelling van het aantal VTE met de AWW subsidie-enveloppe convergeert naar het werkelijke aantal erkende VTE, kan geïnterpreteerd worden als dat het huidige subsidiebedrag per VTE min of meer in evenwicht is met de gemiddelde gemaakte kosten (zowel werkingskosten als loonkosten) voor de tewerkstelling van een VTE. Deze veronderstelling gaat maar op wanneer we er van uitgaan dat elk CAW zijn subsidie-enveloppe maximaal benut voor het realiseren van het maatschappelijk doel met name het organiseren van een kwaliteitsvolle laagdrempelige eerstelijns hulp- en dienstverlening. Van de 1734,34 VTE die er binnen de CAW s tewerkgesteld worden, worden er 502,98 VTE s betaald met niet reguliere subsidiemiddelen (= subsidiemiddelen andere dan de reguliere subsidie-enveloppe die verkregen wordt op basis van de decretale erkenning.). Dit is reeds 29 % van de totale tewerkstelling. In 2011 is het percentage VTE dat met andere middelen betaald wordt ten opzichte van de totale tewerkstelling lichtjes gestegen (+ 0,77%) ten aanzien van vorig jaar. De stijgende trend blijft behouden maar is minder groot in 2011 omdat ook het aantal erkende VTE in gelijke mate is gestegen. Het aandeel VTE dat gefinancierd wordt met andere middelen zal nog vergroten als de CAW s zich als grotere en performantere regionale sociale ondernemers positioneren ten aanzien van lokale partners. 19

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2011 CAW in beeld cijfers 2011 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap 6 1.1. Steekkaart...6 2. De voorbereiding van een

Nadere informatie

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2009 CAW in beeld cijfers 2009 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1. Het CAW-landschap 5 1.1. Steekkaart CAW...5 2. Een nieuw decreet 6 3.

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

CAW MONITOR 2007. CAW Monitor 2007 1

CAW MONITOR 2007. CAW Monitor 2007 1 CAW MONITOR 2007 CAW Monitor 2007 1 Anita Cautaers, Koen Mendonck en Gerard Van Menxel, CAW Monitor 2007, Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw Augustus 2007 Tweede druk, september 2007 Voor meer

Nadere informatie

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2007

onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2007 onderzoeksdossier CAW in beeld cijfers 2007 CAW in beeld cijfers 2007 Inhoudstafel Deel 1 - Aanbod van het algemeen welzijnswerk 1 Het CAW-landschap 5 1.1. Steekkaart CAW...5 2 Opdracht en positionering

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 9 mei 2012 Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het

Nadere informatie

CAW MONITOR CAW Monitor

CAW MONITOR CAW Monitor CAW MONITOR 2006 CAW Monitor 2006 1 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, CAW Monitor 2006 - December 2006 Samenstelling en gegevensverwerking: Koen Mendonck, Gerard Van Menxel en Anita Cautaers m.m.v. Tina

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem?

4. Hoeveel zelfstandige kinderopvanginitiatieven stapten in 2013 en 2014 (cijfers tot september) uit het IKG-systeem? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63 van ELKE VAN DEN BRANDT datum: 15 oktober 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zelfstandige kinderopvang - Evolutie Het decreet Kinderopvang

Nadere informatie

Positionering en financiering van schuldbemiddeling in de CAW's, een cruciaal moment in de verdere strategie

Positionering en financiering van schuldbemiddeling in de CAW's, een cruciaal moment in de verdere strategie Lid van het Verbond Sociale Ondernemingen Datum: 4/2/11 Auteur: Jan Vos Versie: drie Herkomst: Dagelijks bestuur CAW Federatie Doel: ter discussie en eerste beslissingen Bestemming: CAW overleg Positionering

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Oktober 2011 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 173 van LYDIA PEETERS datum: 6 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Lokaal onderwijsbeleid Besparing op subsidies

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten?

1. a) Is de controlerende dienst van de VDAB inmiddels volledig actief? c) Ervaart de dienst in zijn opstart praktische problemen of kinderziekten? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 738 van EMMILY TALPE datum: 7 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Controlerende rol In Het Belang van Limburg van 6

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen Werkgroep OCMW s van de centrumsteden 10 maart 2015 Algemene informatie Nulmeting dak- en thuisloosheid, prof. dr. Koen Hermans, steunpunt welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Bezoekruimten van de Centra Algemeen Welzijnswerk Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Centrum Algemeen Welzijnswerk t Verschil vzw Kuringersteenweg 439/3 3511 Hasselt tel. 011 85 92 40 fax 011 82 35 99 centraledienst@cawtverschil.be OPVANG Voor als je de weg kwijt bent... Crisisopvang +18

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-137- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking

nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratiesector - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 348 van CHRIS JANSSENS datum: 8 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen Werkt 2, 2007 performant in tewerkstelling kansengroepen Ilse Van Houtteghem Coördinator sociale economie, POM presteert goed op gebied van de tewerkstelling van kansengroepen. Dit blijkt uit de pas verschenen

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Jongeren Advies Centra (JAC) Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader voor het

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Voor als je de weg kwijt bent... Als Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staan we open voor alle burgers met vragen en problemen in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Wij hebben een gevarieerd en vlot

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2015 / 1.02.2016 1.02.2016 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in februari 2016 door:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie