De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009"

Transcriptie

1 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma P.P.J. Doodkorte Versie PPD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële bijlagen 11 gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

3 Hoofdstuk 1 Voorwoord Steeds meer ouders en kinderen vinden de weg naar de jeugdzorg; de vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ook het komende jaar wordt verwacht dat de vraag naar jeugdzorg blijft groeien. Landelijke ramingen van het SCP geven dit ook aan. De groeiende vraag naar jeugdzorg geldt temeer voor de provincie Flevoland, omdat in tegenstelling tot andere provincies, het aantal kinderen in de provincie ook de komende jaren blijft groeien. De afgelopen jaren is er onvoldoende zicht geweest in het verloop van de vraag naar jeugdzorg. De minister van Jeugd en Gezin heeft daarom in september 2008 landelijk onderzoek geïnitieerd naar de ontwikkeling in de vraag naar jeugdzorg. De jeugdzorg heeft mede dankzij efficiencyverbeteringen en extra inzet van Rijks- en provinciale middelen weliswaar meer ouders en kinderen kunnen helpen, maar de jeugdzorg is onvoldoende in staat geweest om alle ouders en kinderen tijdig van de benodigde zorg te voorzien. Dit is een onwenselijke situatie. Voor het bereiken van een optimaal resultaat is meer nodig. De aard en de omvang van de problematiek van ouders en kinderen in Flevoland vraagt om maatwerk. De provincie wil in 2009 daarom een koers van vernieuwing inzetten. Versnelling in verbetering In het besef dat een aanpak alleen gericht op méér geld, méér hulpverleners en/of méér zorg ontoereikend is, hebben Provinciale Staten (PS) de notitie sturing op jeugdzorg vastgesteld. De notitie is opgesteld tegen de achtergrond van: De verbeteringen die de provincie wil realiseren in het kader van een meer doeltreffende en doelmatige jeugdzorg. Landelijke ontwikkelingen. Onderzoek in 2007 van de Randstedelijke Rekenkamer over de sturing op de jeugdzorg. Op basis van deze notitie zal de provincie de komende jaren de sturing van de jeugdzorg fasegewijs anders vormgeven. Vooral waar het gaat om het terug brengen van de wachtlijsten en het maken van afrekenbare productieafspraken met zorgaanbieders. Hiermee willen Gedeputeerde Staten bereiken dat Flevolandse jeugdigen en hun ouders, wanneer nodig, direct de passende (provinciaal gefinancierde) jeugdzorg krijgen. Deze opzet is geslaagd wanneer het aanbod van jeugdzorg past bij de vraag en hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn die aantoonbaar doelmatig worden ingezet. Hiertoe optimaliseert GS primair haar rol als regisseur en opdrachtgever van Bureau jeugdzorg en de provinciaal gefinancierde jeugdzorgaanbieders. Daarnaast sturen GS op de jeugdzorgketen als geheel. Mede hierdoor worden er steeds meer jeugdigen op passende wijze geholpen. Naast de primaire focus op het wegwerken van de wachtlijsten wordt een aanvang gemaakt met de nieuwe sturingsvisie en worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, gericht op de invoering van het nieuwe landelijk financieel verdeelsysteem per 1 januari Ieder kind moet de zorg krijgen, die het verdient. Daarbij ben ik ervan overtuigd en met mij de partners in de jeugdketen dat ouders en kinderen het meest gebaat zijn bij een tijdige inzet van zorg, waar mogelijk in de preventieve sfeer. Jeugdzorg is daarmee een onderdeel van een veel bredere keten van zorg voor ouders en kinderen. Voor een goede invulling van de jeugdzorg is het daarom nodig om nauw samen te werken met de partners in de jeugdketen. In de Provincie Flevoland werken alle betrokken organisaties in het programma GAAF aan het versterken van de jeugdketen. De lat ligt hoog De in 2009 gevraagde resultaten leggen de lat hoog. Wij moeten hoger springen dan tot nu toe om eerdere, snellere en betere zorg voor de jeugd en hun ouders/opvoeders te realiseren. De manier waarop wij dat in 2009 denken te realiseren wordt in dit uitvoeringsprogramma uitgewerkt. John Bos, Gedeputeerde Jeugdzorg gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

4 Hoofdstuk 2 Inleiding Op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks vóór 1 december het uitvoeringsprogramma jeugdzorg voor het komende jaar vast. Gedeputeerde Staten zenden het ontwerp van het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 oktober aan de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie door indiening bij de Minister voor Jeugd en Gezin. Het budgetteringsdeel van het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg dient overeen te stemmen met het gewijzigd Landelijk beleidskader jeugdzorg zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage jeugdzorg Het beleidskader jeugdzorg Waar toekomst vensters vindt beschrijft de meerjarige beleidsinzet van de provincie voor de komende vier jaren. De provincie is verantwoordelijk voor het beleid, de planning en de financiering van de jeugdzorg (op basis van de Wet op de Jeugdzorg). Het uitvoeringsprogramma 2009 is gebaseerd op de meerjarige beleidsinzet en focust op de volgende vensterruiten: een betere afstemming tussen vraag en aanbod van jeugdzorg; een efficiënte en effectieve uitvoering van de jeugdzorg; een betere samenwerking met de ketenpartners. De vensterruiten zijn vertaald in acties voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg De provincie is ervan overtuigd dat kinderen met problemen gebaat zijn bij een tijdige aanpak (waar mogelijk gezinsgericht). De provincie wil met de uitvoerende organisaties (Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders) tot optimale prestaties komen die hierop aansluiten. Voor een deel kan dit worden bereikt door de uitvoering van een aantal landelijke verbetertrajecten. Daarnaast zullen provincie, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders met de invoering van een nieuw landelijk financieel verdeelsysteem (per 1 januari 2010) en prestatieindicatoren geprikkeld worden tot betere prestaties. In 2008 heeft de provincie met de minister afspraken gemaakt over verbeteringen van de jeugdzorg op basis van de notitie versnelling in verbetering. Deze notitie en het rapport van de Minister van Jeugd & Gezin alle kansen voor alle kinderen zijn meegenomen bij de opzet van dit uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de voorgenomen wetswijziging (in 2009) op een aantal terreinen, waaronder de verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin in de Wet. Op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks vóór 1 december het uitvoeringsprogramma jeugdzorg voor het komende jaar vast. Gedeputeerde Staten zenden het ontwerp van het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 oktober aan de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie door indiening bij de Minister voor Jeugd en Gezin. Het budgetteringsdeel van het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg dient overeen te stemmen met het gewijzigd Landelijk beleidskader jeugdzorg zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage jeugdzorg Met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 is de SiSa-systematiek ingevoerd. Dit houdt in dat er geen aparte verantwoording meer wordt gevraagd over de doeluitkering jeugdzorg. Om de overgang soepel te laten verlopen is besloten enkele bepalingen te handhaven voor het eerste jaar dat SiSa voor de jeugdzorg van toepassing is. Dit houdt in dat in het uitvoeringsprogramma dient te worden opgenomen: Een overzicht, als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, dat is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij de Regeling bekostiging jeugdzorg behorende bijlage 3 {zie artikel 4 van de Regeling bekostiging jeugdzorg). Dit overzicht dient op totaalniveau overeen te komen met de bedragen in de provinciale jaarrekening. De accountantsverklaring bij de SiSabijlage in de provinciale jaarrekening. De relevante passages over de jeugdzorg uit het rapport van bevindingen van de controlerend accountant omtrent het financiële beheer en de naleving van de wettelijke voorschriften bij de provinciale jaarrekening. De minister is met het IPO in gesprek over het vervangen van bovenstaande onderdelen met ingang van het verantwoordingsjaar gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

5 HOGER SPRINGEN DAN TOT NU TOE - Hoofdstuk 3 Speerpunten Vensterruit 1: de cliënt De positie van de cliënt is in de Wet op de jeugdzorg beschreven. De cliënt en zijn ouders hebben recht op jeugdzorg (volgens het indicatiebesluit). Binnen alle zorginstellingen zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen werkzaam. Klachten over Bureau Jeugdzorg worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Ook kunnen cliënten via de cliëntenraden invloed uitoefenen op het beleid van de jeugdzorginstellingen. De cliënt of hun ouders kunnen met klachten terecht bij de betreffende instelling. Bij onvrede over de afhandeling, is er een klachtencommissie. Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders zijn verplicht ieder jaar verslag uit te brengen over het door hen uitgevoerde cliëntenbeleid. De provincie ziet erop toe, dat Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders zorgvuldig omgaan met de rechten van de cliënt. Kindertelefoon De kindertelefoon is een hulpdienst waar kinderen met allerlei verschillende (anonieme) vragen terecht kunnen. De kindertelefoon wordt bediend door vrijwilligers. Bureau Jeugdzorg ondersteunt de vrijwilligers bij de uitvoering van hun werk. De kinderen die bellen, kunnen indien noig worden doorgeschakeld met een medewerker jeugdzorg. De kindertelefoon heeft ook inmiddels een chatservice en is per 1 januari 2009 ook voor mobiele bellers gratis beschikbaar. Vensterruit 2: Niemand hoeft te wachten Het advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) Het AMK is de centrale instantie voor vragen over kindermishandeling of het melden van (een vermoeden) van kindermishandeling. Bij een melding bij het AMK, bekijkt het AMK of kan worden volstaan met een advies/of consult of dat er nader onderzoek nodig is. Het AMK levert zelf geen hulp, maar zorgt ervoor dat de noodzakelijke hulp in gang wordt gezet. Als de situatie voor het kind levensbedreigend is, of als ouders geen hulp willen accepteren, zal Bureau Jeugdzorg overgaan tot een jeugdbeschermingsmaatregel. Per is de wachtlijst voor onderzoek AMK langer dan 5 dagen volledig weggewerkt. Ultimo 2009 is de gemiddelde doorlooptijd onderzoek teruggebracht van 13 weken (91 dagen) naar 10 weken (70 dagen). De bestrijding van de wachtlijsten Ouders en kinderen hebben recht op jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) als het bureau jeugdzorg hiervoor een indicatie heeft gegeven. Deze zorg moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Als er geen geïndiceerde zorg binnen 9 weken na het indicatiebesluit geleverd kan worden, is er sprake van een wachtlijst. Helaas leert de praktijk van de afgelopen jaren, dat er ondanks de extra inkoop van zorg wachtlijsten jeugdzorg zijn. De provincie, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders hebben zich afgelopen jaren fors ingezet om de wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen, maar niet altijd kon tijdig het juiste zorgaanbod worden geleverd. Voor een betere bestrijding van de wachtlijsten is het van groot belang om meer grip te krijgen op enerzijds de vraag naar jeugdzorg en anderzijds de door- en uitstroom in de geïndiceerde jeugdzorg. Doordat er extra middelen beschikbaar komen (zie hoofdstuk 4) kunnen de kinderen die nu te lang wachten op aanvang zorg, in de voor hen benodigde zorg worden genomen. Daarnaast zijn wij financieel beter in staat om de geraamde groei op te vangen. Het moet echter een zorgvuldige operatie worden met een goede set van afspraken en verantwoording om te zorgen dat er daadwerkelijk een structurele verbetering optreedt. Een en ander wordt afgestemd met lopende trajecten zoals het programma sturing jeugdzorg (prestatieafspraken, nieuwe bekostigingssystematiek en verbetering beleidsinformatie). De introductie van nieuwe begrippen 1 zoals `eerst aangewezen zorg` en `gebruikers van zorg` 1 Als gebruikers worden geteld alle cliënten die op 1 januari al gebruik maken van het geïndiceerde door de provincie gefinancierde zorgaanbod, vermeerderd met alle cliënten van wie gedurende het betreffende jaar deze jeugdzorg aanvangt. Deze cliënten worden per zorgaanbieder en per zorgvorm geteld. Het betreft daardoor niet altijd unieke cliënten, omdat cliënten gebruik kunnen maken van meerdere zorgaanbieders en/of meerdere vormen van zorg. Onder eerst aangewezen zorg wordt verstaan de zorg die in het indicatiebesluit van BJz is opgenomen als zijnde de zorg die de cliënt daadwerkelijk nodig heeft. Hieronder wordt dus niet verstaan eventuele door BJz aan te geven vervangende zorg in het geval de daadwerkelijk benodigde zorg (nog) niet beschikbaar is. gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

6 brengt nieuwe informatiestromen naast de bestaande met zich, dus een verhoging van de regeldruk. Wij laten Bureau Jeugdzorg in samenspraak met de gemeenten onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van het almaar toenemende beroep op geïndiceerde jeugdzorg en laten onderzoeken welke activiteiten op lokaal niveau in de preventieve sfeer genomen kunnen worden, gericht op het terugdringen van de noodzaak tot beroep op geïndiceerde jeugdzorg. De provincie maakt in 2009 sluitende afspraken met zorgaanbieders over een gezamenlijk wachtlijstbeheer c.q. zorgtoewijzing. Met een centraal beheerde wachtlijst kan worden bereikt dat: o professionals in één opslag kunnen zien op welke zorg een cliënt wacht; o met een prognose van de wachttijd de cliënt inzicht krijgt in de wachttijd en een prognose voor de start van de hulp; o er een efficiënter gebruik van zorg mogelijk is door toedeling op basis van beschikbaarheid; o de informatiepositie op beleidsniveau wordt versterkt. Hefbomen De afgelopen jaren hebben wij in Flevoland ervaring opgedaan met het stellen van duidelijke doelen met een zekere urgentie in de jeugdzorg. Zo wordt in Flevoland getracht de crisisinterventie en spoedzorg beter te regelen. Wanneer er risico`s zijn voor de veiligheid van kinderen wordt er direct ingegrepen. Het is nu zaak om ook versnelling aan te brengen voor de overige cliënten. Zowel bij aanmelding, indicatie als tijdens en bij beëindiging van het zorgtraject. De provincie presenteert gescheiden aan het Uitvoeringsprogramma een plan van aanpak (Hefbomen), gericht op het per 31 december 2009 realiseren van de onderstaande prestatieafspraken: o Met ingang van 1 januari 2009 voorzien de Zorgaanbieders erin dat 3% meer gebruikers van zorg binnen het zelfde budget worden geholpen door verkorting van de gemiddelde duur van de zorg, door te werken met evidence-based methoden, te sturen op prestatie-indicatoren, etc. o Uitgaande van een groei van het aantal gebruikers in 2009 met 8,4% is de wachtlijst > 9 weken uiterlijk volledig weggewerkt. o In 2009 ontvangen alle unieke cliënten die in 2008 op de nog bestaande wachtlijst staan de in het indicatiebesluit opgenomen eerst aangewezen zorg. o Snelle elektronische en beveiligde gegevensuitwisseling tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders; o Prospectieve wachttijden (= hoelang moet een kind nog wachten); o Formuleren van concrete hulpverleningsdoelstellingen in eindtermen door zorgaanbieders. o Stevig doorpakken met het invoeren van globalere indicatiestelling welke ruimte en richting geven aan indicaties op basis van zorgzwaarte en zorgtrajecten. o Versterken van de functie van het casemanagement door Bureau Jeugdzorg. Vensterruit 3: Verbinden van de keten De provincie meent dat veel winst te boeken is in het versterken van de samenwerking in de hele jeugdzorgketen. Voor de jeugdzorg is het van belang, dat er een goede aansluiting komt vanuit de gemeentelijke Centra voor Jeugd & Gezin op de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de zorgadviesteams in het onderwijs. Tenslotte is ook een betere samenwerking met de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) wenselijk. In het bijzonder aan de preventiekant wordt er veel verwacht van een betere zorg voor de kinderen in een vroeg stadium door de Centra voor Jeugd en Gezin. De provincie en met haar alle GAAF-partners zijn ervan overtuigd dat door een goede en tijdige inzet van de preventie, het mogelijk is om het beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg te verminderen. Voortzetting van het Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland (GAAF) zet in op het verder sluitend maken van de zorgketen en het ontschalen van zorg door in een vroeg stadium, samen met ouders en kinderen één plan op te stellen. Licht als kan, zwaar als het moet en/of gecombineerd, maar altijd in samenhang! Waar aangewezen dwars door domeinen van onderwijs, zorg en welzijn heen. Dit model voorkomt zowel dat er een glijbaan naar steeds zwaardere zorg ontstaat als jeugdzorg als sluitstuk van een continuüm van zorg wordt ingezet. De provincie spreekt zorgaanbieders, zorgkantoren ca. aan op betere afstemming tussen jeugdzorg en AWBZ. Daarnaast zet de provincie in op sturende prestatieafspraken gericht op versterking van de preventie (voorkomzorg) en op versnelde door- en uitstroom. Gericht op het realiseren van een sluitende keten in de jeugdzorg zet de gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

7 provincie voor de periode in op de volgende prestatieafspraken met de Flevolandse gemeenten: In 2009 wordt in samenspraak met gemeenten, zorgkantoren en het Rijk voorzien in een helder afsprakenstelsel (met bijbehorende middelen) over zorgcoördinatie. Bewezen werkzame preventieve (zelf)hulpmethodieken in het voorveld (Triple P, Familie Netwerkberaad, Eigen Kracht) worden door gemeenten beschikbaar gesteld. In samenspraak met het Regionale Opleidingscentrum (ROC), het regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten en andere betrokken partijen wordt de schooluitval jaarlijks met 10% gereduceerd. De provincie entameert een geïntegreerde aanpak door jeugdzorg en verslavingszorg. Vensterruit 4: Doen wat werkt De landelijke verbetertrajecten Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van plannen voor een betere en efficiëntere uitvoering van de jeugdzorg. Een groot deel van deze verbetertrajecten richt zich op de uitvoering van taken van Bureau Jeugdzorg (zoals indicatiestelling en jeugdbeschermingsketen). Deze plannen zijn grotendeels al in uitvoering. Wij gaan ervan uit, dat deze landelijke verbetertrajecten worden uitgevoerd conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. Landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij Het Rijk heeft 2 programma s ontwikkeld, die gericht zijn op een betere uitvoering van de jeugdbescherming (Beter Beschermd en LAAK). Het meest omvangrijke onderdeel van Beter Beschermd is het terugdringen van het aantal kinderen per gezinsvoogd en het werken volgens een nieuwe methodiek (Deltaplan). Bureau Jeugdzorg heeft het aantal kinderen per gezinsvoogd in 2008 teruggebracht tot het afgesproken niveau (1:15). Dit heeft voor Bureau Jeugdzorg een enorme impact gehad. De provincie en de betrokken organisaties nemen de plannen vanuit LAAK en Beter Beschermd als basis voor een betere uitvoering van de jeugdbescherming. Kinderen horen thuis Met inachtneming van het principe zorg op tijd en op maat als toetsingskader bij het doen en laten hanteert de totale keten de inzet kinderen horen thuis. De provincie maakt met de zorgaanbieders heldere afspraken over de te leveren prestaties, ook in kwalitatieve zin. De provincie vindt het wenselijk dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit en doeltreffendheid van het zorgaanbod. De provincie richt zich daarbij vooral op de inkoop van programma s waarbij hulp wordt geboden aan het hele gezin (gezinsgerichte aanpak).de provincie wil in de komende beleidsperiode waar mogelijk programma s inkopen die bewezen effectief zijn (evidence based) of best practiced. Investeringen in de ontwikkeling van goede evidence based en best practiced methodes zijn noodzakelijk. De provincie vindt dat ook het rijk hieraan moet bijdragen. Mocht een kind niet thuis kunnen wonen dan wil de provincie zoveel gebruik maken van de opvang in pleeggezinnen. Deze vorm van zorg sluit meer aan bij een normale opvoedsituatie. Residentiële opvangvoorzieningen zijn vooral bedoeld voor de kinderen, die tijdelijk zwaardere hulpverlening nodig hebben en onmogelijk thuis kunnen wonen. Wij dragen Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders op om prioriteit te geven aan de nadere uitwerking van de prestatie-indicator Doelrealisatie. Vanuit het eigen kracht-denken integreren zorgaanbieders bewezen technieken in het IPT-model. Dit betekent onder meer invoering van al bewezen effectieve methodieken (zoals FFT, MST, Triple P, etc). Begin 2009 vraagt de provincie een inventarisatie van de programma s en methodieken die gebruikt worden door de zorgaanbieders en vraagt hen in 2009 een verbeterplan op te stellen dat realisatie beoogt van een meer effectief aanbod op basis van de landelijke aanpak Zicht op effectiviteit. In 2009 worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over de interventies die ter toetsing voorgelegd worden bij de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Vensterruit 5: Leren van elkaar Door de groeiende vraag naar jeugdzorg is er op dit moment in de jeugdzorg een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit is een probleem dat landelijke aandacht behoeft. Gedacht kan worden aan meer opleidingsplaatsen, wervingsprogramma s en omscholingstrajecten. Daarnaast is het belangrijk, dat de jeugdzorgmedewerkers plezier blijven beleven in hun werk. Jeugdzorgmedewerkers hebben een grote verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. Daarbij komt dat de aard en de omvang van de problematiek groot is, gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

8 waardoor het voor zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg in Flevoland lastiger lijkt om nieuwe medewerkers aan te trekken. De provincie wil investeren in het behoud van de jeugdzorgmedewerkers in de provincie, o.a. door middel van samenwerking met opleidingsinstituten. Per heeft 20% van de Flevolandse studenten van de hogeschool Windesheim een stageplaats in de jeugdzorg in Flevoland. In 2009 wordt een GAAFnetwerkbijeenkomst georganiseerd, gericht op de praktische uitvoering en onderlinge samenwerking. De uitkomsten van de periodiek gevraagde feedback van medewerkers wordt door Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders gebruikt om activiteiten te ontwikkelen waarmee zij de zorg verbeteren en de visie op jeugdzorg beter kunnen waarmaken. Eigen Kracht herwinnen Eigen kracht herwinnen staat voor mensen helpen het zélf te doen als het verantwoord en veilig is. De provincie zet in dit verband onder meer in op ondersteuning van leeftijdgenoten, studenten van hogescholen (pedagogische academie, SPH-opleiding, maatschappelijke stages, etc.) en de inzet van het grijze kapitaal (maatjes-, buddy- en zilverprojecten ). In 2009 wordt een eerste buddyproject (jongeren/grijs kapitaal helpen jongeren) opgezet. Terugdringen bureaucratie Er lopen veelbelovende initiatieven gericht op het terugdringen van onnodige bureaucratie (bijvoorbeeld: Beter, Anders, Minder; Beter Beschermd; Kader Integraal Indiceren) onder andere voortvloeiend uit de aanbevelingen van de jeugdzorgbrigade. De cliënt moet dit aantoonbaar merken: snellere hulp, geen dubbele uitvraag, minder formulieren om in te vullen. Ook de werkers in het jeugdbeleid moeten dit gaan voelen: meer directe cliëntcontacten en minder papier; minder verantwoording, en meer arbeidsvreugde. De kwaliteit van de hulpverlening zal hierdoor verbeteren: Enerzijds doordat er meer tijd is voor directe zorg aan de cliënt, anderzijds doordat er wellicht mogelijkheden zijn om werkprocessen te stroomlijnen, waardoor de zorg minder versnipperd plaatsvindt. Hiermee dragen we ook bij aan de doelstelling: één kind(systeem) gezin, één plan. De beleefde regeldruk vermindert ten opzichte van een in 2008 uitgevoerde 0- meting jaarlijks met 5%. In 2009 voeren wij een Project Intersectorale Samenwerking uit. Vensterruit 6: Sturen op resultaat Financieel verdeelsysteem Voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod is een andere inzet van het aanbod van jeugdzorg wenselijk. De provincie is van oordeel dat dit o.a. kan worden bereikt door: meerjarige financiële zekerheid door nieuw financieel verdeelsysteem Het rijk en de provincies/grootstedelijke regio s (via het InterProvinciaal Overleg) werken aan de vorming van een nieuw financieel verdeelstelsel voor de jeugdzorg. De eerste stappen zijn gezet in 2008 met de vorming van een onafhankelijke commissie financiering van de jeugdzorg (CFJ). Het nieuwe financiële verdeelsysteem (ingaande 1 januari 2010) geeft op basis van macro-economische ramingen aan hoeveel geld er nodig is voor de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast wordt bepaald op welke wijze dit geld het beste over de provincies/grootstedelijke regio skan worden verdeeld. Meerjarige financiële zekerheid biedt vooral voor de provincie meer zekerheid voor investeringen. Daarnaast vindt met de invoering van het nieuwe verdeelmodel een verschuiving plaats van de financiële eindverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van het rijk naar de provincies/grootstedelijke regio s. In 2009 volgt de provincie de ontwikkeling van het financiële verdeelmodel actief en ziet erop toe dat dit model voldoende recht doet aan de omvang van de problematiek in de provincie Flevoland. Nieuw bekostigingssysteem zorgaanbod Alle zorgaanbieders in Nederland gaan vanaf 2009 werken met dezelfde (20) bekostigingseenheden. Deze zijn gekoppeld aan de 8 zorgaanspraken van de wet op de jeugdzorg. Op deze wijze kunnen de prestaties van de zorgaanbieders gemakkelijker met elkaar worden vergeleken. De invoering van de nieuwe systematiek vereist aanpassingen in de primaire processen en de administratieve en ICT systemen. De provincie werkt op dit terrein nauw samen met de zorgaanbieders. De provincie maakte in 2008 al afspraken met de zorgaanbieders over de invoering van het nieuwe financiële stelsel. De nieuwe wijze van administratie levert de provincie vanaf 2009 nieuwe en betere inzichten in de uitvoering van de jeugdzorg door de zorgaanbieders. Op basis hiervan kan de provincie betere afspraken maken over de inkoop van zorg. Per 1 januari 2009 wordt de 1 e fase Sturen op resultaat (waaronder P x Q (Kaiser) ingevoerd. gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

9 Alle zorgaanbieders hebben in 2009 het nieuwe bekostigingssysteem volgens de 20 bekostigingseenheden ingevoerd. Al het zorgaanbod is daarmee ingedeeld in de 20 bekostigingseenheden. Landelijke prestatieindicatoren Bij de inkoop van zorg gaat de provincie ook kijken naar het effect (outcome) van de geleverde zorg en maakt hierbij gebruik van de landelijk ontwikkelde prestatie-indicatoren. De provincie voert zowel bij bureau jeugdzorg als bij de zorgaanbieders de 10 landelijke prestatie-indicatoren in binnen de periode van dit meerjarig beleidskader De provincie beoordeelt op grond van de ingevoerde prestatie-indicatoren de effecten van de geleverde zorg per aanbieder. Dit geldt ook voor het aanbod jeugdbescherming en jeugdreclassering van bureau jeugdzorg. Vanaf 2009 leveren de zorgaanbieders per kwartaal gegevens aan over de doelrealisatie en de cliënttevredenheid per aanbod. Vanaf 1 januari 2010 baseert de provincie haar financiering van het zorgaanbod volledig op trajecten en resultaat (prestatieindicatoren 4 tot en met 10). in een provinciale database. Landelijk is met elkaar afgesproken welke informatie wordt bijgehouden. Deze gegevens worden door de provincie gebruikt als verantwoording naar het rijk. Op basis van de rapportages heeft de provincie inzicht in de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en kan zij haar beleid zo nodig bijstellen. Met Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de beleidsinformatie. Het doel van deze verbetering is om goede sturingsinformatie te realiseren, zonder dat dit de uitvoerende organisaties teveel belast (landelijk project: Beter, Anders en Minder). Wij geven Bureau Jeugdzorg de opdracht om in overleg met de zorgaanbieders de verschillen in de informatievoorziening te verhelpen. De provincie ontwikkelt met de zorgaanbieders een format, waarin de zorgaanbieders vanaf 2009 per kwartaal rapporteren over productie en effectiviteit. Per 1 januari 2010 levert het systeem voor registratie, hulpverleningsplanning en dossiervoering de provincie de relevante beleids- en prestatie-informatie die nodig is voor sturen op resultaat. Jaarlijks doen wij aan de Inspectie Jeugdzorg voorstellen voor het onderzoeksprogramma van de inspectie. Vensterruit 7: Beleidsinformatie Bureau Jeugdzorg verzamelt de belangrijkste gegevens over de uitvoering van de jeugdzorg gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

10 HOGER SPRINGEN DAN TOT NU TOE - A. Inrichting verantwoordingsdeel uitvoeringsprogramma (artikel 32, tweede lid, onder a, van de Wet op de jeugdzorg) I. De stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt Door de stichting ontvangen subsidie jaar t - 2 (2007) Subsidieverlening Subsidievaststelling ** prijs per hoeveelheid subsidie- prijs per hoeveelheid subsidieeenheid bedrag eenheid bedrag (v)ots < 1 jaar OTS overig voorlopige voogdij voogdij jeugdreclassering centrale overhead financiële taken en KR pleegzorg samenloop ITB harde kern ITB Criem STP Deltaplan Hardheidsclausule Loonbijstelling (2,49%) totaal Justitie taken indicatiestelling advies- en meldpunt kindermishandeling casemanagement / contactpersoon consultatie / deskundigheidsbevordering voorliggende voorzieningen niet-geïndiceerde ambulante zorg kindertelefoon totaal VWS taken totaal taken bureau jeugdzorg cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg experimenten steunfuncties totaal overige posten totaal doeluitkering bureau jeugdzorg ** Subsidievaststelling heeft nog niet plaatsgevonden. Verwachting is dat de subsidie conform verlening wordt vastgesteld II. Zorgaanbod Door zorgaanbieders ontvangen subsidie jaar t - 2 (2007) Subsidieverlening Subsidievaststelling** dag- en nachthulp pleegzorg (inclusief crisis) dagbehandeling totaal verblijf jeugdhulp totaal jeugdhulp Provinciale cliëntenorganisatie cliëntvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders experimenten steunfuncties huisvesting totaal overige posten Totaal doeluitkering zorgaanbod ** Subsidievaststelling heeft nog niet plaatsgevonden. Verwachting is dat deze in lijn zal liggen met de subsidieverlening gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 De jeugd een zorg De jeugd een zorg Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp Sociaal

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad Goede raad voor een sterke raad 10 tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg Rob Gilsing Verwey-Jonker Instituut Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden bestuurslid VNG December 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Maarten Faas Een kleine groep ouders en kinderen in ons land heeft professionele

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie