De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009"

Transcriptie

1 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma P.P.J. Doodkorte Versie PPD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële bijlagen 11 gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

3 Hoofdstuk 1 Voorwoord Steeds meer ouders en kinderen vinden de weg naar de jeugdzorg; de vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ook het komende jaar wordt verwacht dat de vraag naar jeugdzorg blijft groeien. Landelijke ramingen van het SCP geven dit ook aan. De groeiende vraag naar jeugdzorg geldt temeer voor de provincie Flevoland, omdat in tegenstelling tot andere provincies, het aantal kinderen in de provincie ook de komende jaren blijft groeien. De afgelopen jaren is er onvoldoende zicht geweest in het verloop van de vraag naar jeugdzorg. De minister van Jeugd en Gezin heeft daarom in september 2008 landelijk onderzoek geïnitieerd naar de ontwikkeling in de vraag naar jeugdzorg. De jeugdzorg heeft mede dankzij efficiencyverbeteringen en extra inzet van Rijks- en provinciale middelen weliswaar meer ouders en kinderen kunnen helpen, maar de jeugdzorg is onvoldoende in staat geweest om alle ouders en kinderen tijdig van de benodigde zorg te voorzien. Dit is een onwenselijke situatie. Voor het bereiken van een optimaal resultaat is meer nodig. De aard en de omvang van de problematiek van ouders en kinderen in Flevoland vraagt om maatwerk. De provincie wil in 2009 daarom een koers van vernieuwing inzetten. Versnelling in verbetering In het besef dat een aanpak alleen gericht op méér geld, méér hulpverleners en/of méér zorg ontoereikend is, hebben Provinciale Staten (PS) de notitie sturing op jeugdzorg vastgesteld. De notitie is opgesteld tegen de achtergrond van: De verbeteringen die de provincie wil realiseren in het kader van een meer doeltreffende en doelmatige jeugdzorg. Landelijke ontwikkelingen. Onderzoek in 2007 van de Randstedelijke Rekenkamer over de sturing op de jeugdzorg. Op basis van deze notitie zal de provincie de komende jaren de sturing van de jeugdzorg fasegewijs anders vormgeven. Vooral waar het gaat om het terug brengen van de wachtlijsten en het maken van afrekenbare productieafspraken met zorgaanbieders. Hiermee willen Gedeputeerde Staten bereiken dat Flevolandse jeugdigen en hun ouders, wanneer nodig, direct de passende (provinciaal gefinancierde) jeugdzorg krijgen. Deze opzet is geslaagd wanneer het aanbod van jeugdzorg past bij de vraag en hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn die aantoonbaar doelmatig worden ingezet. Hiertoe optimaliseert GS primair haar rol als regisseur en opdrachtgever van Bureau jeugdzorg en de provinciaal gefinancierde jeugdzorgaanbieders. Daarnaast sturen GS op de jeugdzorgketen als geheel. Mede hierdoor worden er steeds meer jeugdigen op passende wijze geholpen. Naast de primaire focus op het wegwerken van de wachtlijsten wordt een aanvang gemaakt met de nieuwe sturingsvisie en worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, gericht op de invoering van het nieuwe landelijk financieel verdeelsysteem per 1 januari Ieder kind moet de zorg krijgen, die het verdient. Daarbij ben ik ervan overtuigd en met mij de partners in de jeugdketen dat ouders en kinderen het meest gebaat zijn bij een tijdige inzet van zorg, waar mogelijk in de preventieve sfeer. Jeugdzorg is daarmee een onderdeel van een veel bredere keten van zorg voor ouders en kinderen. Voor een goede invulling van de jeugdzorg is het daarom nodig om nauw samen te werken met de partners in de jeugdketen. In de Provincie Flevoland werken alle betrokken organisaties in het programma GAAF aan het versterken van de jeugdketen. De lat ligt hoog De in 2009 gevraagde resultaten leggen de lat hoog. Wij moeten hoger springen dan tot nu toe om eerdere, snellere en betere zorg voor de jeugd en hun ouders/opvoeders te realiseren. De manier waarop wij dat in 2009 denken te realiseren wordt in dit uitvoeringsprogramma uitgewerkt. John Bos, Gedeputeerde Jeugdzorg gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

4 Hoofdstuk 2 Inleiding Op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks vóór 1 december het uitvoeringsprogramma jeugdzorg voor het komende jaar vast. Gedeputeerde Staten zenden het ontwerp van het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 oktober aan de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie door indiening bij de Minister voor Jeugd en Gezin. Het budgetteringsdeel van het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg dient overeen te stemmen met het gewijzigd Landelijk beleidskader jeugdzorg zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage jeugdzorg Het beleidskader jeugdzorg Waar toekomst vensters vindt beschrijft de meerjarige beleidsinzet van de provincie voor de komende vier jaren. De provincie is verantwoordelijk voor het beleid, de planning en de financiering van de jeugdzorg (op basis van de Wet op de Jeugdzorg). Het uitvoeringsprogramma 2009 is gebaseerd op de meerjarige beleidsinzet en focust op de volgende vensterruiten: een betere afstemming tussen vraag en aanbod van jeugdzorg; een efficiënte en effectieve uitvoering van de jeugdzorg; een betere samenwerking met de ketenpartners. De vensterruiten zijn vertaald in acties voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg De provincie is ervan overtuigd dat kinderen met problemen gebaat zijn bij een tijdige aanpak (waar mogelijk gezinsgericht). De provincie wil met de uitvoerende organisaties (Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders) tot optimale prestaties komen die hierop aansluiten. Voor een deel kan dit worden bereikt door de uitvoering van een aantal landelijke verbetertrajecten. Daarnaast zullen provincie, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders met de invoering van een nieuw landelijk financieel verdeelsysteem (per 1 januari 2010) en prestatieindicatoren geprikkeld worden tot betere prestaties. In 2008 heeft de provincie met de minister afspraken gemaakt over verbeteringen van de jeugdzorg op basis van de notitie versnelling in verbetering. Deze notitie en het rapport van de Minister van Jeugd & Gezin alle kansen voor alle kinderen zijn meegenomen bij de opzet van dit uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met de voorgenomen wetswijziging (in 2009) op een aantal terreinen, waaronder de verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin in de Wet. Op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks vóór 1 december het uitvoeringsprogramma jeugdzorg voor het komende jaar vast. Gedeputeerde Staten zenden het ontwerp van het uitvoeringsprogramma jaarlijks vóór 1 oktober aan de Ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie door indiening bij de Minister voor Jeugd en Gezin. Het budgetteringsdeel van het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg dient overeen te stemmen met het gewijzigd Landelijk beleidskader jeugdzorg zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage jeugdzorg Met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 is de SiSa-systematiek ingevoerd. Dit houdt in dat er geen aparte verantwoording meer wordt gevraagd over de doeluitkering jeugdzorg. Om de overgang soepel te laten verlopen is besloten enkele bepalingen te handhaven voor het eerste jaar dat SiSa voor de jeugdzorg van toepassing is. Dit houdt in dat in het uitvoeringsprogramma dient te worden opgenomen: Een overzicht, als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, dat is ingericht overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij de Regeling bekostiging jeugdzorg behorende bijlage 3 {zie artikel 4 van de Regeling bekostiging jeugdzorg). Dit overzicht dient op totaalniveau overeen te komen met de bedragen in de provinciale jaarrekening. De accountantsverklaring bij de SiSabijlage in de provinciale jaarrekening. De relevante passages over de jeugdzorg uit het rapport van bevindingen van de controlerend accountant omtrent het financiële beheer en de naleving van de wettelijke voorschriften bij de provinciale jaarrekening. De minister is met het IPO in gesprek over het vervangen van bovenstaande onderdelen met ingang van het verantwoordingsjaar gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

5 HOGER SPRINGEN DAN TOT NU TOE - Hoofdstuk 3 Speerpunten Vensterruit 1: de cliënt De positie van de cliënt is in de Wet op de jeugdzorg beschreven. De cliënt en zijn ouders hebben recht op jeugdzorg (volgens het indicatiebesluit). Binnen alle zorginstellingen zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen werkzaam. Klachten over Bureau Jeugdzorg worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Ook kunnen cliënten via de cliëntenraden invloed uitoefenen op het beleid van de jeugdzorginstellingen. De cliënt of hun ouders kunnen met klachten terecht bij de betreffende instelling. Bij onvrede over de afhandeling, is er een klachtencommissie. Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders zijn verplicht ieder jaar verslag uit te brengen over het door hen uitgevoerde cliëntenbeleid. De provincie ziet erop toe, dat Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders zorgvuldig omgaan met de rechten van de cliënt. Kindertelefoon De kindertelefoon is een hulpdienst waar kinderen met allerlei verschillende (anonieme) vragen terecht kunnen. De kindertelefoon wordt bediend door vrijwilligers. Bureau Jeugdzorg ondersteunt de vrijwilligers bij de uitvoering van hun werk. De kinderen die bellen, kunnen indien noig worden doorgeschakeld met een medewerker jeugdzorg. De kindertelefoon heeft ook inmiddels een chatservice en is per 1 januari 2009 ook voor mobiele bellers gratis beschikbaar. Vensterruit 2: Niemand hoeft te wachten Het advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK) Het AMK is de centrale instantie voor vragen over kindermishandeling of het melden van (een vermoeden) van kindermishandeling. Bij een melding bij het AMK, bekijkt het AMK of kan worden volstaan met een advies/of consult of dat er nader onderzoek nodig is. Het AMK levert zelf geen hulp, maar zorgt ervoor dat de noodzakelijke hulp in gang wordt gezet. Als de situatie voor het kind levensbedreigend is, of als ouders geen hulp willen accepteren, zal Bureau Jeugdzorg overgaan tot een jeugdbeschermingsmaatregel. Per is de wachtlijst voor onderzoek AMK langer dan 5 dagen volledig weggewerkt. Ultimo 2009 is de gemiddelde doorlooptijd onderzoek teruggebracht van 13 weken (91 dagen) naar 10 weken (70 dagen). De bestrijding van de wachtlijsten Ouders en kinderen hebben recht op jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) als het bureau jeugdzorg hiervoor een indicatie heeft gegeven. Deze zorg moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Als er geen geïndiceerde zorg binnen 9 weken na het indicatiebesluit geleverd kan worden, is er sprake van een wachtlijst. Helaas leert de praktijk van de afgelopen jaren, dat er ondanks de extra inkoop van zorg wachtlijsten jeugdzorg zijn. De provincie, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders hebben zich afgelopen jaren fors ingezet om de wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen, maar niet altijd kon tijdig het juiste zorgaanbod worden geleverd. Voor een betere bestrijding van de wachtlijsten is het van groot belang om meer grip te krijgen op enerzijds de vraag naar jeugdzorg en anderzijds de door- en uitstroom in de geïndiceerde jeugdzorg. Doordat er extra middelen beschikbaar komen (zie hoofdstuk 4) kunnen de kinderen die nu te lang wachten op aanvang zorg, in de voor hen benodigde zorg worden genomen. Daarnaast zijn wij financieel beter in staat om de geraamde groei op te vangen. Het moet echter een zorgvuldige operatie worden met een goede set van afspraken en verantwoording om te zorgen dat er daadwerkelijk een structurele verbetering optreedt. Een en ander wordt afgestemd met lopende trajecten zoals het programma sturing jeugdzorg (prestatieafspraken, nieuwe bekostigingssystematiek en verbetering beleidsinformatie). De introductie van nieuwe begrippen 1 zoals `eerst aangewezen zorg` en `gebruikers van zorg` 1 Als gebruikers worden geteld alle cliënten die op 1 januari al gebruik maken van het geïndiceerde door de provincie gefinancierde zorgaanbod, vermeerderd met alle cliënten van wie gedurende het betreffende jaar deze jeugdzorg aanvangt. Deze cliënten worden per zorgaanbieder en per zorgvorm geteld. Het betreft daardoor niet altijd unieke cliënten, omdat cliënten gebruik kunnen maken van meerdere zorgaanbieders en/of meerdere vormen van zorg. Onder eerst aangewezen zorg wordt verstaan de zorg die in het indicatiebesluit van BJz is opgenomen als zijnde de zorg die de cliënt daadwerkelijk nodig heeft. Hieronder wordt dus niet verstaan eventuele door BJz aan te geven vervangende zorg in het geval de daadwerkelijk benodigde zorg (nog) niet beschikbaar is. gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

6 brengt nieuwe informatiestromen naast de bestaande met zich, dus een verhoging van de regeldruk. Wij laten Bureau Jeugdzorg in samenspraak met de gemeenten onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van het almaar toenemende beroep op geïndiceerde jeugdzorg en laten onderzoeken welke activiteiten op lokaal niveau in de preventieve sfeer genomen kunnen worden, gericht op het terugdringen van de noodzaak tot beroep op geïndiceerde jeugdzorg. De provincie maakt in 2009 sluitende afspraken met zorgaanbieders over een gezamenlijk wachtlijstbeheer c.q. zorgtoewijzing. Met een centraal beheerde wachtlijst kan worden bereikt dat: o professionals in één opslag kunnen zien op welke zorg een cliënt wacht; o met een prognose van de wachttijd de cliënt inzicht krijgt in de wachttijd en een prognose voor de start van de hulp; o er een efficiënter gebruik van zorg mogelijk is door toedeling op basis van beschikbaarheid; o de informatiepositie op beleidsniveau wordt versterkt. Hefbomen De afgelopen jaren hebben wij in Flevoland ervaring opgedaan met het stellen van duidelijke doelen met een zekere urgentie in de jeugdzorg. Zo wordt in Flevoland getracht de crisisinterventie en spoedzorg beter te regelen. Wanneer er risico`s zijn voor de veiligheid van kinderen wordt er direct ingegrepen. Het is nu zaak om ook versnelling aan te brengen voor de overige cliënten. Zowel bij aanmelding, indicatie als tijdens en bij beëindiging van het zorgtraject. De provincie presenteert gescheiden aan het Uitvoeringsprogramma een plan van aanpak (Hefbomen), gericht op het per 31 december 2009 realiseren van de onderstaande prestatieafspraken: o Met ingang van 1 januari 2009 voorzien de Zorgaanbieders erin dat 3% meer gebruikers van zorg binnen het zelfde budget worden geholpen door verkorting van de gemiddelde duur van de zorg, door te werken met evidence-based methoden, te sturen op prestatie-indicatoren, etc. o Uitgaande van een groei van het aantal gebruikers in 2009 met 8,4% is de wachtlijst > 9 weken uiterlijk volledig weggewerkt. o In 2009 ontvangen alle unieke cliënten die in 2008 op de nog bestaande wachtlijst staan de in het indicatiebesluit opgenomen eerst aangewezen zorg. o Snelle elektronische en beveiligde gegevensuitwisseling tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders; o Prospectieve wachttijden (= hoelang moet een kind nog wachten); o Formuleren van concrete hulpverleningsdoelstellingen in eindtermen door zorgaanbieders. o Stevig doorpakken met het invoeren van globalere indicatiestelling welke ruimte en richting geven aan indicaties op basis van zorgzwaarte en zorgtrajecten. o Versterken van de functie van het casemanagement door Bureau Jeugdzorg. Vensterruit 3: Verbinden van de keten De provincie meent dat veel winst te boeken is in het versterken van de samenwerking in de hele jeugdzorgketen. Voor de jeugdzorg is het van belang, dat er een goede aansluiting komt vanuit de gemeentelijke Centra voor Jeugd & Gezin op de jeugdzorg. Dit geldt ook voor de zorgadviesteams in het onderwijs. Tenslotte is ook een betere samenwerking met de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) wenselijk. In het bijzonder aan de preventiekant wordt er veel verwacht van een betere zorg voor de kinderen in een vroeg stadium door de Centra voor Jeugd en Gezin. De provincie en met haar alle GAAF-partners zijn ervan overtuigd dat door een goede en tijdige inzet van de preventie, het mogelijk is om het beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg te verminderen. Voortzetting van het Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland (GAAF) zet in op het verder sluitend maken van de zorgketen en het ontschalen van zorg door in een vroeg stadium, samen met ouders en kinderen één plan op te stellen. Licht als kan, zwaar als het moet en/of gecombineerd, maar altijd in samenhang! Waar aangewezen dwars door domeinen van onderwijs, zorg en welzijn heen. Dit model voorkomt zowel dat er een glijbaan naar steeds zwaardere zorg ontstaat als jeugdzorg als sluitstuk van een continuüm van zorg wordt ingezet. De provincie spreekt zorgaanbieders, zorgkantoren ca. aan op betere afstemming tussen jeugdzorg en AWBZ. Daarnaast zet de provincie in op sturende prestatieafspraken gericht op versterking van de preventie (voorkomzorg) en op versnelde door- en uitstroom. Gericht op het realiseren van een sluitende keten in de jeugdzorg zet de gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

7 provincie voor de periode in op de volgende prestatieafspraken met de Flevolandse gemeenten: In 2009 wordt in samenspraak met gemeenten, zorgkantoren en het Rijk voorzien in een helder afsprakenstelsel (met bijbehorende middelen) over zorgcoördinatie. Bewezen werkzame preventieve (zelf)hulpmethodieken in het voorveld (Triple P, Familie Netwerkberaad, Eigen Kracht) worden door gemeenten beschikbaar gesteld. In samenspraak met het Regionale Opleidingscentrum (ROC), het regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten en andere betrokken partijen wordt de schooluitval jaarlijks met 10% gereduceerd. De provincie entameert een geïntegreerde aanpak door jeugdzorg en verslavingszorg. Vensterruit 4: Doen wat werkt De landelijke verbetertrajecten Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van plannen voor een betere en efficiëntere uitvoering van de jeugdzorg. Een groot deel van deze verbetertrajecten richt zich op de uitvoering van taken van Bureau Jeugdzorg (zoals indicatiestelling en jeugdbeschermingsketen). Deze plannen zijn grotendeels al in uitvoering. Wij gaan ervan uit, dat deze landelijke verbetertrajecten worden uitgevoerd conform de afspraken die hierover zijn gemaakt. Landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij Het Rijk heeft 2 programma s ontwikkeld, die gericht zijn op een betere uitvoering van de jeugdbescherming (Beter Beschermd en LAAK). Het meest omvangrijke onderdeel van Beter Beschermd is het terugdringen van het aantal kinderen per gezinsvoogd en het werken volgens een nieuwe methodiek (Deltaplan). Bureau Jeugdzorg heeft het aantal kinderen per gezinsvoogd in 2008 teruggebracht tot het afgesproken niveau (1:15). Dit heeft voor Bureau Jeugdzorg een enorme impact gehad. De provincie en de betrokken organisaties nemen de plannen vanuit LAAK en Beter Beschermd als basis voor een betere uitvoering van de jeugdbescherming. Kinderen horen thuis Met inachtneming van het principe zorg op tijd en op maat als toetsingskader bij het doen en laten hanteert de totale keten de inzet kinderen horen thuis. De provincie maakt met de zorgaanbieders heldere afspraken over de te leveren prestaties, ook in kwalitatieve zin. De provincie vindt het wenselijk dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit en doeltreffendheid van het zorgaanbod. De provincie richt zich daarbij vooral op de inkoop van programma s waarbij hulp wordt geboden aan het hele gezin (gezinsgerichte aanpak).de provincie wil in de komende beleidsperiode waar mogelijk programma s inkopen die bewezen effectief zijn (evidence based) of best practiced. Investeringen in de ontwikkeling van goede evidence based en best practiced methodes zijn noodzakelijk. De provincie vindt dat ook het rijk hieraan moet bijdragen. Mocht een kind niet thuis kunnen wonen dan wil de provincie zoveel gebruik maken van de opvang in pleeggezinnen. Deze vorm van zorg sluit meer aan bij een normale opvoedsituatie. Residentiële opvangvoorzieningen zijn vooral bedoeld voor de kinderen, die tijdelijk zwaardere hulpverlening nodig hebben en onmogelijk thuis kunnen wonen. Wij dragen Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders op om prioriteit te geven aan de nadere uitwerking van de prestatie-indicator Doelrealisatie. Vanuit het eigen kracht-denken integreren zorgaanbieders bewezen technieken in het IPT-model. Dit betekent onder meer invoering van al bewezen effectieve methodieken (zoals FFT, MST, Triple P, etc). Begin 2009 vraagt de provincie een inventarisatie van de programma s en methodieken die gebruikt worden door de zorgaanbieders en vraagt hen in 2009 een verbeterplan op te stellen dat realisatie beoogt van een meer effectief aanbod op basis van de landelijke aanpak Zicht op effectiviteit. In 2009 worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over de interventies die ter toetsing voorgelegd worden bij de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Vensterruit 5: Leren van elkaar Door de groeiende vraag naar jeugdzorg is er op dit moment in de jeugdzorg een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit is een probleem dat landelijke aandacht behoeft. Gedacht kan worden aan meer opleidingsplaatsen, wervingsprogramma s en omscholingstrajecten. Daarnaast is het belangrijk, dat de jeugdzorgmedewerkers plezier blijven beleven in hun werk. Jeugdzorgmedewerkers hebben een grote verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. Daarbij komt dat de aard en de omvang van de problematiek groot is, gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

8 waardoor het voor zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg in Flevoland lastiger lijkt om nieuwe medewerkers aan te trekken. De provincie wil investeren in het behoud van de jeugdzorgmedewerkers in de provincie, o.a. door middel van samenwerking met opleidingsinstituten. Per heeft 20% van de Flevolandse studenten van de hogeschool Windesheim een stageplaats in de jeugdzorg in Flevoland. In 2009 wordt een GAAFnetwerkbijeenkomst georganiseerd, gericht op de praktische uitvoering en onderlinge samenwerking. De uitkomsten van de periodiek gevraagde feedback van medewerkers wordt door Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders gebruikt om activiteiten te ontwikkelen waarmee zij de zorg verbeteren en de visie op jeugdzorg beter kunnen waarmaken. Eigen Kracht herwinnen Eigen kracht herwinnen staat voor mensen helpen het zélf te doen als het verantwoord en veilig is. De provincie zet in dit verband onder meer in op ondersteuning van leeftijdgenoten, studenten van hogescholen (pedagogische academie, SPH-opleiding, maatschappelijke stages, etc.) en de inzet van het grijze kapitaal (maatjes-, buddy- en zilverprojecten ). In 2009 wordt een eerste buddyproject (jongeren/grijs kapitaal helpen jongeren) opgezet. Terugdringen bureaucratie Er lopen veelbelovende initiatieven gericht op het terugdringen van onnodige bureaucratie (bijvoorbeeld: Beter, Anders, Minder; Beter Beschermd; Kader Integraal Indiceren) onder andere voortvloeiend uit de aanbevelingen van de jeugdzorgbrigade. De cliënt moet dit aantoonbaar merken: snellere hulp, geen dubbele uitvraag, minder formulieren om in te vullen. Ook de werkers in het jeugdbeleid moeten dit gaan voelen: meer directe cliëntcontacten en minder papier; minder verantwoording, en meer arbeidsvreugde. De kwaliteit van de hulpverlening zal hierdoor verbeteren: Enerzijds doordat er meer tijd is voor directe zorg aan de cliënt, anderzijds doordat er wellicht mogelijkheden zijn om werkprocessen te stroomlijnen, waardoor de zorg minder versnipperd plaatsvindt. Hiermee dragen we ook bij aan de doelstelling: één kind(systeem) gezin, één plan. De beleefde regeldruk vermindert ten opzichte van een in 2008 uitgevoerde 0- meting jaarlijks met 5%. In 2009 voeren wij een Project Intersectorale Samenwerking uit. Vensterruit 6: Sturen op resultaat Financieel verdeelsysteem Voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod is een andere inzet van het aanbod van jeugdzorg wenselijk. De provincie is van oordeel dat dit o.a. kan worden bereikt door: meerjarige financiële zekerheid door nieuw financieel verdeelsysteem Het rijk en de provincies/grootstedelijke regio s (via het InterProvinciaal Overleg) werken aan de vorming van een nieuw financieel verdeelstelsel voor de jeugdzorg. De eerste stappen zijn gezet in 2008 met de vorming van een onafhankelijke commissie financiering van de jeugdzorg (CFJ). Het nieuwe financiële verdeelsysteem (ingaande 1 januari 2010) geeft op basis van macro-economische ramingen aan hoeveel geld er nodig is voor de jeugdzorg in Nederland. Daarnaast wordt bepaald op welke wijze dit geld het beste over de provincies/grootstedelijke regio skan worden verdeeld. Meerjarige financiële zekerheid biedt vooral voor de provincie meer zekerheid voor investeringen. Daarnaast vindt met de invoering van het nieuwe verdeelmodel een verschuiving plaats van de financiële eindverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van het rijk naar de provincies/grootstedelijke regio s. In 2009 volgt de provincie de ontwikkeling van het financiële verdeelmodel actief en ziet erop toe dat dit model voldoende recht doet aan de omvang van de problematiek in de provincie Flevoland. Nieuw bekostigingssysteem zorgaanbod Alle zorgaanbieders in Nederland gaan vanaf 2009 werken met dezelfde (20) bekostigingseenheden. Deze zijn gekoppeld aan de 8 zorgaanspraken van de wet op de jeugdzorg. Op deze wijze kunnen de prestaties van de zorgaanbieders gemakkelijker met elkaar worden vergeleken. De invoering van de nieuwe systematiek vereist aanpassingen in de primaire processen en de administratieve en ICT systemen. De provincie werkt op dit terrein nauw samen met de zorgaanbieders. De provincie maakte in 2008 al afspraken met de zorgaanbieders over de invoering van het nieuwe financiële stelsel. De nieuwe wijze van administratie levert de provincie vanaf 2009 nieuwe en betere inzichten in de uitvoering van de jeugdzorg door de zorgaanbieders. Op basis hiervan kan de provincie betere afspraken maken over de inkoop van zorg. Per 1 januari 2009 wordt de 1 e fase Sturen op resultaat (waaronder P x Q (Kaiser) ingevoerd. gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

9 Alle zorgaanbieders hebben in 2009 het nieuwe bekostigingssysteem volgens de 20 bekostigingseenheden ingevoerd. Al het zorgaanbod is daarmee ingedeeld in de 20 bekostigingseenheden. Landelijke prestatieindicatoren Bij de inkoop van zorg gaat de provincie ook kijken naar het effect (outcome) van de geleverde zorg en maakt hierbij gebruik van de landelijk ontwikkelde prestatie-indicatoren. De provincie voert zowel bij bureau jeugdzorg als bij de zorgaanbieders de 10 landelijke prestatie-indicatoren in binnen de periode van dit meerjarig beleidskader De provincie beoordeelt op grond van de ingevoerde prestatie-indicatoren de effecten van de geleverde zorg per aanbieder. Dit geldt ook voor het aanbod jeugdbescherming en jeugdreclassering van bureau jeugdzorg. Vanaf 2009 leveren de zorgaanbieders per kwartaal gegevens aan over de doelrealisatie en de cliënttevredenheid per aanbod. Vanaf 1 januari 2010 baseert de provincie haar financiering van het zorgaanbod volledig op trajecten en resultaat (prestatieindicatoren 4 tot en met 10). in een provinciale database. Landelijk is met elkaar afgesproken welke informatie wordt bijgehouden. Deze gegevens worden door de provincie gebruikt als verantwoording naar het rijk. Op basis van de rapportages heeft de provincie inzicht in de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en kan zij haar beleid zo nodig bijstellen. Met Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de beleidsinformatie. Het doel van deze verbetering is om goede sturingsinformatie te realiseren, zonder dat dit de uitvoerende organisaties teveel belast (landelijk project: Beter, Anders en Minder). Wij geven Bureau Jeugdzorg de opdracht om in overleg met de zorgaanbieders de verschillen in de informatievoorziening te verhelpen. De provincie ontwikkelt met de zorgaanbieders een format, waarin de zorgaanbieders vanaf 2009 per kwartaal rapporteren over productie en effectiviteit. Per 1 januari 2010 levert het systeem voor registratie, hulpverleningsplanning en dossiervoering de provincie de relevante beleids- en prestatie-informatie die nodig is voor sturen op resultaat. Jaarlijks doen wij aan de Inspectie Jeugdzorg voorstellen voor het onderzoeksprogramma van de inspectie. Vensterruit 7: Beleidsinformatie Bureau Jeugdzorg verzamelt de belangrijkste gegevens over de uitvoering van de jeugdzorg gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

10 HOGER SPRINGEN DAN TOT NU TOE - A. Inrichting verantwoordingsdeel uitvoeringsprogramma (artikel 32, tweede lid, onder a, van de Wet op de jeugdzorg) I. De stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt Door de stichting ontvangen subsidie jaar t - 2 (2007) Subsidieverlening Subsidievaststelling ** prijs per hoeveelheid subsidie- prijs per hoeveelheid subsidieeenheid bedrag eenheid bedrag (v)ots < 1 jaar OTS overig voorlopige voogdij voogdij jeugdreclassering centrale overhead financiële taken en KR pleegzorg samenloop ITB harde kern ITB Criem STP Deltaplan Hardheidsclausule Loonbijstelling (2,49%) totaal Justitie taken indicatiestelling advies- en meldpunt kindermishandeling casemanagement / contactpersoon consultatie / deskundigheidsbevordering voorliggende voorzieningen niet-geïndiceerde ambulante zorg kindertelefoon totaal VWS taken totaal taken bureau jeugdzorg cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg experimenten steunfuncties totaal overige posten totaal doeluitkering bureau jeugdzorg ** Subsidievaststelling heeft nog niet plaatsgevonden. Verwachting is dat de subsidie conform verlening wordt vastgesteld II. Zorgaanbod Door zorgaanbieders ontvangen subsidie jaar t - 2 (2007) Subsidieverlening Subsidievaststelling** dag- en nachthulp pleegzorg (inclusief crisis) dagbehandeling totaal verblijf jeugdhulp totaal jeugdhulp Provinciale cliëntenorganisatie cliëntvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders experimenten steunfuncties huisvesting totaal overige posten Totaal doeluitkering zorgaanbod ** Subsidievaststelling heeft nog niet plaatsgevonden. Verwachting is dat deze in lijn zal liggen met de subsidieverlening gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

11 III. Subsidiestromen provincie jaar t - 2 (2007) bedrag Stand egalisatiereserve provincie ultimo jaar t - 3 (2006) Vastgestelde uitkering bureau jeugdzorg VWS-deel Vastgestelde uitkering bureau jeugdzorg Justitie-deel Vastgestelde uitkering zorgaanbod VWS-deel Vastgestelde uitkering zorgaanbod Justitie-deel Totaal vastgestelde uitkeringen Uitgaven doeluitkering bij instellingen Correcties voorziening** Mutatie ogv verschil vastgestelde uitkeringen en subsidies -- Toegevoegde rente -- Stand egalisatiereserve provincie ultimo jaar t - 2 (2007) ** correctie gemaakt om aansluiting te houden met de stand in de SISA bijlage van de jaarrekening. Verschil komt voort uit eerdere jaren IV. Aantal aan- en afmeldingen aan het LBIO jaar t - 2 door bureau jeugdzorg (2007) aantal aanmeldingen 175 afmeldingen 165 gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

12 A. Inrichting budgetteringsdeel uitvoeringsprogramma (artikel 32 WJZ, lid 2, onder b en c) I. De stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt Door de stichting te ontvangen subsidie Verwachte subsidie t-1 (2008) Begrote subsidie t (2009) prijs per hoeveelheid subsidie- prijs per hoeveelheid subsidieeenheid bedrag eenheid bedrag (v)ots < 1 jaar OTS overig voorlopige voogdij voogdij jeugdreclassering centrale overhead financiële taken en KR pleegzorg samenloop ITB harde kern ITB Criem STP Gedragsbeïnvloedende maatregel / voorbereiding nazorg Bezuiniging jeugdreclassering 2,5% Deltaplan totaal Justitie taken Vrijwilligdeel advies- en meldpunt kindermishandeling kindertelefoon totaal VWS taken totaal taken bureau jeugdzorg cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg experimenten steunfuncties totaal overige posten totaal doeluitkering bureau jeugdzorg II. Zorgaanbod Door zorgaanbieders te ontvangen subsidie Verwachte subsidie t - 1 (2008) Begrote subsidie t (2009) dag- en nachthulp pleegzorg dagbehandeling crisis totaal verblijf jeugdhulp totaal jeugdhulp Provinciale cliëntenorganisatie cliëntvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders experimenten steunfuncties huisvesting totaal overige posten Totaal doeluitkering zorgaanbod III. Subsidiestromen provincie jaar t (2009) Bureau jeugdzorg aanbod totaal Te verstrekken subsidie Gevraagde uitkering * * de bedragen vermeldt onder gevraagde uitkering zijn bedoeld als prognose en niet als subsidieaanvraag. gebaseerd op Waar toekomst vensters vindt beleidskader jeugdzorg /12

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009 Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009 1 Toelichting Dit is het eerste uitvoeringsprogramma dat is gebaseerd op het nieuwe beleidskader jeugdzorg 2009-2012. In het tweede beleidskader

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067 rekenkamer Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 19 mei 2011 201 1/GM/067 Onderwerp Aankondiging onderzoek (On)verantwoord wachten op jeugdzorg Geachte

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Tineke Schokker-Strampel Gedeputeerde Zorg en Welzijn

Tineke Schokker-Strampel Gedeputeerde Zorg en Welzijn Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 Gedeputeerde Staten 24 februari 2009 Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 Voorwoord 2 Voorwoord Voor de jaren 2009 2012 heeft de provincie Fryslân een nieuw Beleidskader

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen

Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen Concept 14 maart 2008 Provincie Groningen Sturen op jeugdzorg INHOUD Blz. 0. Inleiding...1 1. Sturingsvisie op jeugdzorg...2 1.1 Samen sterk...2 1.2 Aanleiding...2

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 14 september 2007 DIS-stuknummer : 1326254 Behandelend ambtenaar : W. Hoven Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugdzorg Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg

informatiebrochure Wet op de jeugdzorg informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Wet op de jeugdzorg Den Haag, september 2003 informatiebrochure 2 Wet op de jeugdzorg 2003 Inhoud i Voorwoord 5 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 7 Achtergronden van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad RAADSBERICHT Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad Nummer : -40 Datum : 22 september Onderwerp : Inkoop en solidariteit jeugdhulp 2016 en 2017 Bijlagen : Steller

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 10 oktober 2008 DIS-stuknummer : 1452770 Behandelend ambtenaar : J. Dankers Directie/afdeling : Griffie Nummer commissiestuk : ZWC-0709

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie

Jeugdzorg. Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie Rekenkamer Zeeland Middelburg, 13 december 2007 Jeugdzorg Onderzoek naar de doeltreffendheid van sturing door de provincie REKENKAMER

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam Postbus 1840 1000 BV Amsterdam Onderwerp Reactie op concept Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Jeugdzorg. Verkenning

Jeugdzorg. Verkenning Jeugdzorg Verkenning Jeugdzorg Verkenning Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk kader... 7 2.1. Wet op de jeugdzorg... 7 2.2. Provinciale taken volgens

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 32 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 oktober 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 oktober 2005, nr. 2005-19.698, afd.

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg

Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg Defence for Children over de wetsevaluatie Wet op de jeugdzorg Jeugdzorg nog onvoldoende Defence for Children heeft met zorg kennisgenomen van de evaluatie op de Wet op de Jeugdzorg. In oktober 2009 heeft

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per Veelgestelde vragen over de veranderingen in de jeugdzorg per 1-1-2015 Informatie voor cliënten van Bureau Jeugdzorg Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze wijziging

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg

Stelselwijziging Jeugd. Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg Stelselwijziging Jeugd Uitgangspunten VWS voor experimenten tijdens transitie jeugdzorg Oktober 2013 Aanleiding Vanuit met name gemeenten, maar ook uit andere hoeken, komen regelmatig vragen over wat

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie