Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97"

Transcriptie

1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: Agendapunt: Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 (8 e wijziging). Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit: De Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 (8 e wijziging) vast te stellen. Samenvatting: Op 1 maart 2009 is de huidige Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 (Apv) in werking getreden. Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Volgens de wetgever stelt de wet de gemeente beter in staat om lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat aansluit op de lokale situatie en problematiek van drankverstrekking en gebruik. De belangrijkste redenen voor de aanpassing van de DHW zijn: - Het effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. - Het terugdringen van administratieve lasten. - Het terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde De wijzigingen van deze wet en de mogelijkheden om lokaal beleid te maken zijn besproken tijdens een presentatie voor de raad op 29 januari

2 Welke instrumenten biedt de DHW om deze doelstellingen te bereiken? De nieuwe DHW biedt de volgende instrumenten die via de Apv geregeld kunnen worden: - Mogelijkheid om een koppeling aan te brengen tussen toegangsleeftijd en sluitingstijd; - Regulering van prijsacties bij detailhandel; - Beperking van happy-hours bij horeca; Daarnaast is een belangrijke wijziging in de nieuwe DHW de verplichting voor de gemeente tot het opstellen van regels die de drankverstrekking binnen paracommerciële horeca reguleert. Dit om oneerlijke concurrentie met de commerciële horecabedrijven tegen te gaan. Argumenten Hieronder zal worden nagegaan of het inzetten van deze instrumenten, gelet op de lokale situatie zinvol is: 1. Mogelijkheid om een koppeling aan te brengen tussen toegangsleeftijd en sluitingstijd Om het alcoholgebruik door jongeren terug te dringen maakt de wet het in artikel 25b mogelijk om voor horecalokaliteiten en terrassen een toegangsverbod voor bezoekers beneden een bepaalde leeftijd in de Apv op te nemen. Dit toegangsverbod kan gelden voor bepaalde categorieën inrichtingen, bepaalde gebiedsdelen van de gemeente en/of bepaalde tijden. In de eerste plaats heeft de wetgever bij deze bepaling gedacht aan een toegangsverbod voor jongeren vanaf een bepaald tijdstip. Zo kan in de Apv worden bepaald dat vanaf een bepaald tijdstip geen bezoekers beneden de leeftijd van 18 jaar meer toegelaten mogen worden. Bezoekers beneden deze leeftijd die al binnen zijn mogen echter blijven tot sluitingstijd. Afgezien van het praktische aspect dat een dergelijk toegangsverbod moeilijk gehandhaafd kan worden, is het belang van een zodanig verbod ook minder groot geworden, nu de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank per 1 januari 2014 naar 18 jaar wordt opgetrokken. Voorstel: Het verbod niet regelen in de Apv 2. Regulering van prijsacties bij detailhandel De DHW biedt sinds 1 januari 2013 de mogelijkheid om via de Apv exorbitante prijsacties van alcoholproducten, gedurende een week of korter, tegen te gaan bij detailhandel. Onder exorbitant wordt verstaan: 70% van de prijs die gewoonlijk gevraagd wordt. Het merendeel van alcoholhoudende drank wordt verkregen in supermarkten en slijterijen. Deze winkels blijven doorgaans boven dit percentage. De kortingen blijven dus beneden de 30%, zo blijkt uit een korte steekproef op Er vinden momenteel geen overtredingen plaats van dit mogelijk in te stellen verbod. Er bestaat kortom geen probleem dat kan of moet worden opgelost. Daarnaast levert het instellen van een dergelijk verbod mogelijk handhavingsproblemen op. Zo moet bij controle vastgesteld worden welke prijs gewoonlijk wordt gevraagd. Deze gewoonlijke prijs zal moeten worden bepaald over een langere periode dan slechts een week. Tenslotte kan het verbod eenvoudig worden omzeild door de prijsactie net iets langer dan een week te laten duren.

3 Voorstel: Het verbod niet regelen in de Apv 3. Beperking van happy-hours De DHW biedt de mogelijkheid om via de Apv zgn. happy-hours tegen te gaan. Alcoholhoudende drank mag in de horeca niet worden verkocht tegen minder dan 60% van de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd. Binnen de gemeente Steenwijkerland is het geen trend dat binnen de horeca met grote regelmaat happy-hours worden gehouden. Het is derhalve niet noodzakelijk op dit moment hiervoor regels in de Apv op te nemen. Voorstel: het verbod niet regelen in de Apv Conclusie: gelet op bovenstaande overwegingen stellen wij voor (vooralsnog) geen gebruik te maken van de genoemde, beschikbare instrumenten. Dit sluit tevens aan bij de houding van een gedereguleerde gemeente om slechts regels te maken indien daaraan behoefte ontstaat. Paracommercie Naast de mogelijkheid om bovenstaande beschikbare instrumenten op te nemen in de Apv is er ook een verplicht onderdeel dat de gemeente in de Apv geregeld moet hebben. Per 1 januari 2014 dient elke gemeente regels te hebben hoe omgegaan wordt met paracommerciële horecabedrijven. Paracommerciële rechtspersoon: Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf. De DHW dwingt de gemeente om regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. De regels hebben betrekking op: De verstrekking van alcohol tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens niet verenigingsgebonden activiteiten Gedurende welke dagen en tijdstippen in paracommerciële instellingen alcohol mag worden verstrekt (de schenktijden) De regels mogen naar aard van de paracommerciële rechtspersoon verschillend zijn. Zo mogen voor bijvoorbeeld studentenverenigingen en/of dorps- en gemeenschapshuizen andere regels worden gesteld dan voor sportverenigingen. Binnen de gemeente Steenwijkerland is het op dit moment de regel dat bijeenkomsten van persoonlijke aard (o.a. bruiloften, verjaardagen, begrafenissen) binnen paracommerciële instellingen niet worden toegestaan. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) adviseert dit beleid te handhaven en te kiezen voor een 0-optie. Hierdoor blijft er een duidelijk scheidslijn tussen paracommerciële en commerciële horeca bestaan. Met deze optie wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. De huidige schenktijden houden in dat alcohol mag worden geschonken in de periode anderhalf uur voor, tijdens tot anderhalf uur na een activiteit. Belangrijk feit daarbij is dat de eindtijden van activiteiten per vereniging/stichting sterk kunnen variëren. Qua handhaving zijn variabele schenktijden niet altijd even makkelijk te controleren. Aan de andere kant zijn vaste schenktijden

4 erg beperkend voor verenigingen/stichtingen als het gaat om het organiseren van activiteiten die ook nog eens vaak seizoensgebonden zijn. Bij de opstelling van de conceptregels door de VNG is gebruik gemaakt van de input van de NOC-NSF(Nederlandse Sport Federatie). Naar aanleiding daarvan heeft de NOC-NSF op 23 augustus 2013 een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van alle Nederlandse gemeenten. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de schenktijden van sportverenigingen. De NOC-NSF adviseert het college aandacht te hebben voor de verscheidenheid qua verenigingen en geeft daarbij aan dat gebleken is dat de huidige afspraken tussen de gemeente en de sportverenigingen veelal recht doen aan de lokale situatie en dat in dat geval de huidige afspraken kunnen worden gehandhaafd. Dit advies kan worden doorgetrokken naar alle andere paracommerciële instellingen. Binnen de gemeente Steenwijkerland hebben zich tot op heden ook geen excessen voorgedaan als het gaat om schending van de huidige schenktijden. Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn Algemene uitgangspunten bij de vergunningverlening aan de paracommerciële instellingen vastgesteld in Deze uitgangspunten worden breed gedragen en hebben in de afgelopen jaren niet geleid tot discussie of bezwaren. Vandaar dat deze regels zoveel mogelijk vertaald zijn in het nieuwe hoofdstuk 8a van de Apv. De brief van de NOC-NSF is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Gezien het doel van de gewijzigde wetgeving (alcoholmisbruik voorkomen), zijn onze huidige schenktijden nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij komt de vraag naar boven wat de zin is van het schenken van alcoholhoudende drank anderhalf uur voorafgaand aan een activiteit. In de praktijk zal doorgaans pas geschonken worden als een activiteit is aangevangen. Voorstel: 1. het schenken van alcoholhoudende drank anderhalf uur voorafgaande aan een activiteit af te schaffen en alleen nog schenken toe te staan tijdens en tot anderhalf uur na een activiteit in het kader van de doelstelling van desbetreffende instelling. 2. als extra maatregel op te nemen dat het verboden is alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens jeugdactiviteiten die gericht zijn op personen onder de 18 jaar. Situatie in Steenwijkerland Momenteel zijn er 41 Drank- en horecavergunningen verleend voor paracommerciële organisaties. Daarvan zijn er 24 verleend aan sportorganisaties, 15 aan dorps- en gemeenschapshuizen en 2 aan kerkgebouwen. Er zijn in totaal 23 dorps- c.q. gemeenschapshuizen binnen de gemeente Steenwijkerland, maar 8 daarvan hebben de horeca uitbesteed aan een commerciële horecaondernemer en worden derhalve niet behandeld als paracommerciële instelling. Aan vrijwel alle vergunningen zijn dezelfde voorschriften verbonden om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegen te gaan. Deze luiden als volgt: 1. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. 2. Het is verboden de mogelijkheid bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, openlijk aan te prijzen, hiermee te adverteren of reclame te maken. 3. Deze vergunning geldt uitsluitend voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, anderhalf uur vóor, 4

5 tijdens en anderhalf uur na activiteiten van recreatieve/sportieve aard, in verenigingsverband georganiseerd en overeenkomstig de statutaire doelstelling van de vereniging. In het verleden is wel door een aantal dorps- en gemeenschapshuizen aangegeven dat er een behoefte is om toch een aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard te mogen houden. Vanuit de oude Drank- en Horecawet en de daaruit ontstane jurisprudentie is echter duidelijk naar voren gekomen dat in vrijwel alle behandelde gevallen dit niet was toegestaan. Zo mocht er in een cirkel van 15 kilometer rondom de paracommerciële instelling geen regulier horecabedrijf gevestigd zijn. Alleen op die wijze was er geen sprake van oneerlijke concurrentie. Kanttekeningen De gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan beperken ook de mogelijkheden van de horeca-activiteiten bij paracommerciële organisaties. Deze organisaties zitten meestal niet op een locatie met een horecabestemming. De 0-optie sluit daar bij aan. Wanneer er voor gekozen zou worden op deze locaties bijeenkomsten van persoonlijke aard toe te staan, kan dit strijd met het bestemmingsplan opleveren. Zolang het afwijkend gebruik kortdurend en incidenteel zou zijn, levert dit geen strijdigheid op. Bij het toestaan van een aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard is er echter geen sprake meer van incidenteel gebruik. Wel biedt bijlage ll van het Besluit omgevingsrecht de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan of beheersverordening. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid in combinatie met het uitbesteden van de horeca-activiteit aan een commerciële ondernemer, zou inhouden dat er geen sprake meer is van een paracommerciële instelling waardoor er verder geen beperkingen meer bestaan als het gaat om het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard. Inleiding aanpassing artikel 3:4 Artikel 3:4 van de Apv gaat over incidentele festiviteiten binnen inrichtingen. Dit is een regel die voortvloeit uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Dit artikel regelt het maximaal aantal toegestane incidentele festiviteiten en de daarbij behorende eindtijden. De bevoegdheid voor het vaststellen van het aantal incidentele festiviteiten voor inrichtingen in een gemeentelijke verordening staat in de artikelen 2.21 en van het Barim. Volgens artikel 2.21, eerste lid, onderdeel b kan de gemeenteraad bij verordening het aantal dagen of dagdelen aanwijzen waarop individuele inrichtingen voor incidentele festiviteiten vrijstelling kunnen verkrijgen van de geluidsnormen. Een incidentele festiviteit is een festiviteit die aan één of een klein aantal inrichtingen gebonden is. Dit is bijvoorbeeld een optreden met levende muziek bij een café, een jubileum, een personeels- of straatfeest of een vroege vogels -toernooi. In het Barim is bepaald dat het maximum aantal dagen waarvoor de geluidsnormen niet gelden maximaal 12 dagen of dagdelen per jaar betreft. Het betreft een maximum: de raad heeft de bevoegdheid om, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, in dit artikel het aantal te verlagen. In het onderhavige artikel dient de raad in de verordening te bepalen hoeveel incidentele festiviteiten per inrichting maximaal zijn toegestaan in de gemeente. In het huidige artikel 3:4 Apv is in lid 1 het maximum gesteld op 10 incidentele festiviteiten per kalenderjaar. In de praktijk blijkt dat in een aantal gevallen het maximum van 10 keer per kalenderjaar te krap is. Tevens is in lid 7 van dit artikel geregeld dat de eindtijden van de 5

6 verhoogde toegestane geluidsnorm tijdens een incidentele festiviteit zijn vastgesteld op uur op zondag tot en met donderdag en uur op vrijdag en zaterdag en dagen waarop een algemeen erkende feestdag volgt. Binnen inrichtingen(met name horeca) bestaat de behoefte om hiervan te kunnen afwijken tijdens de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw). Voorstel: 1. het artikel hierop aan te passen en maximaal 12 keer toe te staan 2. de eindtijd van de muziek in de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw) uit te breiden tot uiterlijk uur Om dit te regelen stellen wij u voor deze noodzakelijke wijzigingen in de Apv door te voeren. Bijlagen bij het voorstel 1.Concept raadsbesluit wijzigingsverordening 2. brief NOC-NSF Ondertekening De secretaris De burgemeester S.S. Weistra M.A.J. van der Tas Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in raadscommissie IO Jan Rotman, tel.: 646, ja, nl nee 6

7 Raadsbesluit Steenwijk, Nummer: 2013/97 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nummer 2013/97; b e s l u i t : vast te stellen de volgende verordening: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009 (8 e wijziging) Artikel 1 Wijziging verordening A. Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2009 wordt een afdeling ingevoegd, luidend: AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET B. Onderstaande artikelen worden toegevoegd aan afdeling 8a: Artikel 2:34a Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder: - paracommerciële rechtspersoon, - alcoholhoudende drank, - sterke drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. Toelichting Dit artikel bevat een aantal begripsomschrijvingen zoals die staan opgenomen in de Drank en Horecawet. Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen 1

8 1. Een paracommercieel rechtspersoon kan, onverminderd artikel 2:29, eerste lid, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken tijdens en tot uiterlijk anderhalf uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon. 2. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens jeugdactiviteiten die gericht zijn op personen onder de 18 jaar. 3. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Toelichting In lid 1 worden de tijden geregeld waarbinnen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt door een paracommercieel rechtspersoon. Er is gekozen voor variabele schenktijden omdat de activiteiten per rechtspersoon sterk kunnen variëren. In lid 2 is geregeld dat een paracommercieel rechtspersoon geen alcoholhoudende drank verstrekt tijdens activiteiten die gericht zijn op personen onder de 18 jaar. In lid 3 is geregeld dat een paracommercieel rechtspersoon geen alcoholhoudende drank verstrekt tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Hiermee wordt oneerlijke concurrentie ten opzichte van de commerciële horeca tegen gegaan. Artikel 2.34c Verbod verstrekken van sterke drank Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken. Toelichting Uitgangspunt van de Drank- en Horecawet is het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren. Om die reden is in dit artikel het verbod op het schenken van sterke drank in paracommerciële instellingen opgenomen. Doorgaans zijn jongeren veelvuldig aanwezig binnen instellingen zoals bijv. sportverenigingen. Voor uitzonderingsgevallen is ontheffing mogelijk. Artikel 2.34d Ontheffingen 1. De Burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.34c. 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. 3. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. 4. Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. Toelichting In dit artikel wordt de ontheffingsmogelijkheid geregeld van het verbod opgenomen in artikel 2.34c. Er zijn paracommerciële instellingen waar het schenken van sterke drank geen probleem hoeft te zijn. Bij de aanvraag van een ontheffing dient de instelling zelf aan te geven waarom zij denken dat het schenken van sterke drank gerechtigd is. Daarbij kan gedacht worden aan een vereniging die uitsluitend of in hoofdzaak bestaat uit senioren. 2

9 C. Artikel 3:4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt maximaal 10 vervangen door maximaal In het zevende lid wordt na de zinsnede op zondag tot en met donderdag uiterlijk om uur en op vrijdag, zaterdag en dagen waarop een algemeen erkende feestdag volgt uiterlijk om uur toegevoegd de tekst en in de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw) uiterlijk om uur 3. In de toelichting van het eerste lid wordt de zin In de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2006 is het maximum bepaald op 10. Dit aantal is overgenomen vervangen door In de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland is het maximum bepaald op In de toelichting van het zesde tot en met het negende lid wordt na de tweede alinea de zin toegevoegd Gezien het karakter van de viering van oud en nieuw in de nacht van 31 december op 1 januari is het eindtijdstip voor het ten gehore brengen van extra muziek vastgesteld op uur. Artikel 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van 17 december 2013, met gelijktijdige intrekking van Algemene uitgangspunten bij de vergunningverlening aan de paracommerciële instellingen. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A. ten Hoff M.A.J. van der Tas 3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-2-2016 Nummer voorstel: 2016/6 Voor raadsvergadering d.d.: 08-03-2016 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Schenktijden alcohol in paracommerciële horecabedrijven Kenmerk

Schenktijden alcohol in paracommerciële horecabedrijven Kenmerk Schenktijden alcohol in paracommerciële horecabedrijven --------------------------------------------------------------------------- Kenmerk Aan de gemeenteraad. Inleiding Op 1 januari 2013 is de nieuwe

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijnwaarden. Nr. 415 6 januari 2014 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Drank- en Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013 Nr. De raad van

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden

gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden DRANK- EN HORECA VERORDENING Wierden 2013. De raad van de gemeenten Wierden gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeenten Wierden gelet op de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a,

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE AALTEN 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Drank- en Horecawet; b. vergunning : de vergunning

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : S. Delleman Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29 oktober 2013;

verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29 oktober 2013; CVDR Officiële uitgave van Blaricum. Nr. CVDR314712_1 29 januari 2019 verordening Drank- en horecawet blaricum 2014 De raad van de gemeente Blaricum gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 29

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014; Agendapuntnummer: 12 Documentnummer: Onderwerp: Drank en horecaverordening (via wijziging van de APV) De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling Nr. RB

Geconsolideerde tekst van de regeling Nr. RB Agendanr.: Voorstelnr.: RB2012047 Onderwerp: Vaststellen verordening "Paracommercie Heerhugowaard" Aan de Raad, Heerhugowaard, datum raad Beknopt voorstel De raad stelt de verordening "Paracommercie Heerhugowaard

Nadere informatie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 137359 7 oktober 2016 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019

Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019 Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019 Intitulé Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019 De raad van de gemeente Het Hogeland; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4 lid 1,2 en

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Drank- en horecaverordening gemeente Dalfsen) (geldig vanaf )

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Drank- en horecaverordening gemeente Dalfsen) (geldig vanaf ) Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Drank- en horecaverordening gemeente Dalfsen) (geldig vanaf 15-03-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1061443 Datum: Behandeld door: 15 februari 2013 S.T.W. Reus Afdeling/Team: Vergunningen, Toezicht en HandhavingA/BA Onderwerp: Vaststelling Verordening

Nadere informatie

Uitbreiding definitiebepalingen (artikel 1 lid 8, 9 en 10) In de verordening komen nieuwe begrippen voor. Deze worden gedefinieerd.

Uitbreiding definitiebepalingen (artikel 1 lid 8, 9 en 10) In de verordening komen nieuwe begrippen voor. Deze worden gedefinieerd. (juridische) toelichting bij de wijziging van de Horecaverordening s-hertogenbosch 2012 in verband met de inwerkingtreding van de gewijzigde Drank- en Horecawet per 1 januari 2013. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Drs. H.M.W. ter Heegde Instemmen met en vaststellen van de Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017

Raadsvoorstel. Aan de raad, Drs. H.M.W. ter Heegde Instemmen met en vaststellen van de Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 311323 Drs. H.M.W. ter Heegde Instemmen met en vaststellen van de Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 Aan de raad, 1. Beslispunten De

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: 00359186 Inleiding Bijgaand treft u een conceptregeling aan over paracommercie op grond van de Drank-

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 december 2015 Nummer voorstel: 2016/10

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 december 2015 Nummer voorstel: 2016/10 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 december 2015 Nummer voorstel: 2016/10 Voor raadsvergadering d.d.: 09-02-2016 Agendapunt:

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening (afdeling 8A Drank en Horeca)

Algemene Plaatselijke Verordening (afdeling 8A Drank en Horeca) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Mook en Middelaar. Nr. 39007 11 juli 2014 Algemene Plaatselijke Verordening (afdeling 8A Drank en Horeca) Agendapuntnummer: Documentnummer: Onderwerp: Drank

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t:

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t: Pagina 1 van 6 Versie 2 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 10-10-2013 Onderwerp: Wijziging APV tbv regulering paracommercie De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. 2013i01487;

Nadere informatie

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0146564F21* Registratienummer : Z -13-06113 / 864 Agendanummer : Portefeuillehouder : Burgemeester Kleijwegt Raadsvergadering : 16 mei

Nadere informatie

Voorstel beleidsnotitie paracommercialisme Drank- en Horecawet Meierijstad 2017

Voorstel beleidsnotitie paracommercialisme Drank- en Horecawet Meierijstad 2017 Voorstel beleidsnotitie paracommercialisme Drank- en Horecawet Meierijstad 2017 Voorwoord Dit adviesrapport is opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Meijerijstad. Hierbij is gekeken naar

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 16 december 2013 Agenda nr: 12 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Paracommercie Valkenburg aan de Geul 2014

Raadsvergadering d.d.: 16 december 2013 Agenda nr: 12 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Paracommercie Valkenburg aan de Geul 2014 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 16 december 2013 Agenda nr: 12 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Paracommercie Valkenburg aan de Geul 2014 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Verordening paracommercie gemeente Amstelveen

Verordening paracommercie gemeente Amstelveen CVDR Officiële uitgave van Amstelveen. Nr. CVDR305538_1 8 mei 2018 Verordening paracommercie gemeente Amstelveen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV)

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) REGELING PARACOMMERCIE DRANK- EN HORECAWET Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN Oplegnotitie GEMEENTE ONDERBANKEN Wijziging raadsvoorstel Onderwerp: Wijziging APV Onderbanken 2013 in verband met de regels ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen Gemeentebladnummer : 2013/76

Nadere informatie

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Samenvatting De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft extra mogelijkheden tot het reguleren

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;

Gemeente Appingedam. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; Gemeente Appingedam Voorontwerp De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid en artikel 25

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013)

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde) geweest:

Nadere informatie

De zwarte tekst is aangeleverd door Monique Krikhaar, de rode / schuingedrukte tekst is de reactie.

De zwarte tekst is aangeleverd door Monique Krikhaar, de rode / schuingedrukte tekst is de reactie. De zwarte tekst is aangeleverd door Monique Krikhaar, de rode / schuingedrukte tekst is de reactie. -in de verordening gaat het over de mogelijkheid om alcohol te schenken, niet over openingstijden. -

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft Gescand archief datum ^ 13 JAN. 2014' Raadsvoorstel Steller : B. Hobbelink tel.nr. : 1871 e-mail : bhobbelink@delft.nl Cluster/Afdeling : Veiligheid/Advies Registratienr. : 1355354 Stuk : #*Wordt ingevuld

Nadere informatie

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Gemeentebladnummer 2013 / 35 Docmannummer: 2013/10765 Vergaderdatum 26 september 2013 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller dhr.

Nadere informatie

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld.

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld. Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering 21 november 2013 De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel: overwegende dat: - de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21 Voor raadsvergadering d.d.: 18-02-2014 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006

Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006 CVDR Officiële uitgave van Wageningen. Nr. CVDR330795_1 9 januari 2018 Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006 De burgemeester van Wageningen Gelet op: 1. Het

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Voorstel. : B.J.M. Meskers. Concept Horecabeleid 2013 en voorgestelde wijziging APV. De raad voor te stellen om:

Voorstel. : B.J.M. Meskers. Concept Horecabeleid 2013 en voorgestelde wijziging APV. De raad voor te stellen om: Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 1 oktober 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : B.J.M. Meskers medewerk(st)er:

Nadere informatie

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet; ** 1 van 9 Zaaknummer : Datum : 24 september 2013 Corsa Behoort reg.nr bij voorstel : 1009978 Bijlage(n) : 1 : : Steller : T.J. Ton Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving De Raad van de gemeente

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen

Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen Datum: Onderwerp Periodieke actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening 2012 Status Oordeelvormend Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen Inleiding Zoals

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG Onderdeel C: Drank- en Horecawet Zoals vastgesteld bij besluit van: de raad van de gemeente Geertruidenberg, dd., nr... 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Gehouden op woensdagavond 28 oktober 2013 om 19:30 in Passepartout aan de Opwierderweg 57 te Appingedam Aanwezig: Regulier Café op de hoek (2 vertegenwoordigers),

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond Bijlage 1 Concept Drank- en Horecaverordening Eemsmond Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn op deze verordening van

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Riedsútstel Ried : 21 november 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 10 oktober 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : A. Dillema Taheakke

Nadere informatie

D66. Verruimen schenktijden paracommerciële instellingen. De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 17 december 2013.

D66. Verruimen schenktijden paracommerciële instellingen. De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 17 december 2013. Raadsvergadering : 1 7 DEC. 2013 Besluit: ĄfVvíSĒrr»orv\ t o Voorstelnummer gglpľž»»-*-*, -t^a ĩcrh ugowaard D66 "JCÏX: vvo.«op.q^^oaù.cjoa, Senioren Heerhugowaard Hl P Amendement B (gewijzigde versie)

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen ter besluitvorming in de Stuurgroep AMP van vrijdag 20 september 2013 1 Voorwoord Deze notitie is het resultaat van de uitwerking van

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 3350 23 januari 2014 Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT

Reg. nr.: Z /INT Reg. nr.: Z-12-02121 /INT-13-01946 De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 12 november 2013; besluit: gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet

Nadere informatie

Proces De gewijzigde drank- en horecawet kent een verplichtend en facultatief deel.

Proces De gewijzigde drank- en horecawet kent een verplichtend en facultatief deel. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 december 2013 Voorstel : 2013-092 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2013/64542 Documentnummer : 1894/2013/64544 Datum : Onderwerp Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet

Nadere informatie