Zaaknummer: OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaaknummer: 1014190 OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN"

Transcriptie

1 1 Zaaknummer: OPRICHTING WATERSPORTVERENIGING MUIDEN Vandaag * tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: 1. de heer ALEXANDER JAN JOHAN STERK, wonende 1398 EE Muiden, Nooit Gedacht 38, geboren te Leiden op vijf september negentienhonderd vier en veertig ( ), gehuwd, zich legitimerend met een Europese identiteitskaart, nummer IM44138H7, 2. de heer ERIK-JAN HOPSTAKEN, wonende 1398 AA Muiden, Herengracht 8, geboren te Woensdrecht op tien februari negentienhonderd vier en zestig ( ), gehuwd, zich legitimerend met een paspoort, nummer NK , 3. de heer JOOST VERHEUL, wonende 1398 AT Muiden, Hellingstraat 19, geboren te Amsterdam op drie en twintig oktober negentienhonderd twee en veertig ( ), gehuwd, zich legitimerend met een paspoort, nummer, nummer NT3L3C397, 4. de heer ARIE VAN DER VLIET, wonende 1398 AE Muiden, Herengracht 114, geboren te Weesp op drie en twintig december negentienhonderd twee en vijftig ( ), gehuwd, zich legitimerend met een paspoort, nummer NF , 5. de heer PETER PAUL DE GALAN, wonende 1398 AD Muiden, Herengracht 86, geboren te Haarlemmermeer op elf augustus negentienhonderd drie en zestig ( ), gehuwd/ongehuwd, zich legitimerend met een rijbewijs, nummer De comparanten verklaarden: OPRICHTING VERENIGING Bij deze een vereniging op te richten in de zin van artikel 2:26 Burgerlijk Wetboek, en daarvoor de volgende statuten vast te stellen. ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Muiden, verkorte naam: (WSV Muiden) Zij is opgericht per * en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2 - Zetel Zij heeft haar zetel te Muiden. Artikel 3 Doel en middelen De vereniging stelt zich ten doel beoefening en bevordering van de watersport door haar leden én het beschikbaar krijgen, houden en verdelen van ligplaatsen

2 2 voor haar leden. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder andere: a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en dergelijke de watersport betreffende; b. het bevorderen van goede ligplaatsen voor pleziervaartuigen van ingezetenen van de gemeente Muiden; c. het organiseren van wedstrijden en tochten; d. het samenwerken met andere watersportverenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven; e. het beheren en exploiteren van een havenvoorziening te Muiden f. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Artikel 4 - Leden 1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de achttien-jarige leeftijd hebben bereikt en die wonen in Muiden of Muiderberg. 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 3. Het is leden niet toegestaan commerciële activiteiten binnen de vereniging te ontwikkelen dan wel om de verenigingsfaciliteiten daarvoor te gebruiken. 4. Personen die uit hoofde van hun functie de belangen van de vereniging kunnen schaden kunnen worden geroyeerd of kunnen als lid worden geweigerd. Artikel 5 - Ereleden, gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden Naast gewone leden kent de vereniging bijzondere leden. 1. Bijzondere leden van de vereniging kunnen zijn personen die wonen in Muiden of Muiderberg. 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de bijzondere leden zijn opgenomen. 3. Het is bijzondere leden niet toegestaan commerciële activiteiten binnen de vereniging te ontwikkelen dan wel om de verenigingsfaciliteiten daarvoor te gebruiken. 4. Personen die uit hoofde van hun functie de belangen van de vereniging kunnen schaden kunnen worden geroyeerd of kunnen als bijzonder lid worden geweigerd. Deze bijzondere leden kunnen worden onderverdeeld in de navolgende categorieën: a. Ereleden zijn die leden die aan de vereniging of aan de watersport in het algemeen belangrijke diensten hebben bewezen, en/of wier naam bijdraagt tot de luister der vereniging.

3 3 b. Gezinsleden zijn de levensgezel, de meerderjarige kinderen en de minderjarige kinderen (jeugdleden) van de gewone leden. c. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en derhalve formeel geen lid kunnen zijn. d. Buitengewone leden zijn zij die niet tot het gewone lidmaatschap der vereniging kunnen worden toegelaten. Ereleden, gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. Artikel 6 Toelating 1. Ereleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voorstel van het bestuur; 2. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden, gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden; 3. Bij niet toelating tot gewoon lid, gezinslid, jeugdlid of buitengewoon lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten; 4. Bij haar beslissing omtrent toelating als gewoon lid, gezinslid, jeugdlid, buitengewoon lid kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 15, lid 3. Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin

4 4 de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld. 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Artikel 8 Einde lidmaatschap van gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden 1. Het lidmaatschap van een gezinslid, van een jeugdlid en van een buitengewoon lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 9 - Jaarlijkse bijdragen 1. De leden, gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Artikel 10 - Rechten van ereleden, gezinsleden, jeugdleden, buitengewone leden 1. Behalve de overige rechten die aan gezinsleden, jeugdleden en buitengewone leden bij of krachtens deze

5 5 statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen. 2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen. Artikel 11 - Donateurs 1. Donateurs. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de ledenvergadering. Zij hebben alleen toegang tot de ledenvergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. 2. Toelating, opzegging De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs. 3. Financiële bijdrage De ledenvergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. 4. Register van donateurs De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld. Artikel 12 - Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden. 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.

6 6 De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. Artikel 13 - Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken. Artikel 14 - Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgelegd en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming niet beslissend. Artikel 15 - Bestuurstaak, vertegenwoordiging 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

7 7 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: a. hetzij het bestuur; b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester. Artikel 16 - Jaarverslag, rekening en verantwoording 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot een en dertig december. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van

8 8 zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren te bewaren. Artikel 17 - Algemene vergadering 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 16 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar; c. de benoeming van bestuursleden; d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van

9 9 tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord. Artikel 18 - Toegang en stemrecht 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, gezinsleden, jeugdleden en buitengewone leden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen en donateurs beslist de vergadering. 3. Gezinsleden, jeugdleden en buitengewone leden hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem. 5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. Artikel 19 - Voorzitterschap en notulen 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Artikel 20 - Besluitvorming van de algemene vergadering 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een nietschriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het

10 10 oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ingetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Artikel 21 - Bijeenroeping algemene vergaderingen 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, gezinsleden, jeugdleden en buitengewone leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22. Artikel 22 - Statutenwijziging 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproep voor de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,

11 11 waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden. 3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Artikel 23 - Ontbinding 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald. Artikel 24 - Huishoudelijk reglement 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Artikel 25 - Slotbepaling Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing. De comparanten verklaarden tenslotte:

12 12 Eerste bestuur Het eerste bestuur bestaat uit vijf leden. In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden bij deze voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd: 1. de heer Alexander Jan Johan Sterk, als voorzitter; 2. de heer Erik-Jan Hopstaken, als secretaris; 3. de heer Joost Verheul, als penningmeester 4. de heer Arie van der Vliet, als lid 5. de heer Peter Paul de Galan, als lid. Eerste boekjaar Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend * Adres Het adres van de vereniging is * Inschrijving in het handelsregister Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging. WOONPLAATSKEUZE Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte. WAARVAN AKTE is verleden te Weesp, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

13 WSV Muiden, Nieuwsbrief Geacht lid, Ruim 10 weken na onze oprichtingsvergadering houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Het verslag van de oprichtingsvergadering vindt u bijgesloten. Bestuur Binnen het bestuur zijn de portefeuilles verdeeld. Sander Sterk is voorzitter, Joost Verheul is penningmeester / administrateur, Erik-Jan Hopstaken is secretares, Peter Paul de Galan zorgt voor de externe vertegenwoordiging en Ad van der Vliet trekt de evenementencommissie. Het bestuur kwam na de Algemene Ledenvergadering 6 maal bijeen. De vereniging kent nu ruim 125 leden. Statuten, Kamer van Koophandel en contributie Het bestuur werkt hard aan de formele oprichting van de vereniging. Daartoe heeft de vereniging statuten nodig, moet de notaris die vaststellen en moeten ze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Dat traject is zo goed als afgerond. Daarna zullen we u vragen de contributie over te maken! Bijgaand vindt u de statuten, Notaris Van Elten stelde ze voor ons op. Ligplaatsen Mensen vragen ons veelvuldig waar onze haven zal komen. Daarom nog maar eens voor de duidelijkheid: We verwachten niet op korte termijn een eigen haven te hebben. Wel spannen we ons in om bij toekomstige ontwikkelingen van Muiden, de belangen van Muider watersporters te behartigen. Zo stuurden we een ingezonden mededeling naar de commissie van de gemeenteraad die zich met havenzaken bezighoudt. We reageerden daarin op een haalbaarheidsstudie voor een buitengaatse extra haven. Onze belangrijkste punten: Denk aan ligplaatsen voor Muiders! En: combiner buitengaatse ontwikkeling met een visie op de bestaande haven. Wij hebben het standpunt dat we op termijn graag zelf een haven willen exploiteren. We nodigen onszelf dus graag uit bij de projectgroep die de nieuwe buitengaatse haven moet gaan voorbereiden! Ligplaatsentoewijssysteem Het is onmogelijk om een goed zicht te krijgen op oude inschrijvingen van mensen. We horen weliswaar veel verhalen van mensen die al meer dan 20 jaar op een lijst staan, controleerbaar is dat niet. Het maken van een wachtlijst die ook recht doet aan oude inschrijvingen is daarmee onmogelijk. Het bestuur buigt zich over een ligplaatstoewijssysteem zonder formele wachtlijst, maar gebaseerd op woonduur, leeftijd en inzet van het (kandidaat-)lid. We willen dit systeem voor de zomer aanbieden aan de wethouder. WSV MUIDEN

14 Evenementen Ad van der Vliet vormde een evenementencommissie, ze gaf acte de presence tijdens de Muider vlaggetjesdag op 9 april. Kinderen raceten met radiografisch bestuurbare bootjes en hun ouders meldden zich aan voor onze vereniging. De activiteitencommissie wil volgend jaar tenminste ook organiseren: Avondjes wedstrijdzeilen voor jachten Een sloepentoertocht Een waterspektakel voor jong en oud Een wedstrijd rubberbootroeien Goede ideeën zijn welkom, mensen die mee willen helpen ook! Bijlagen: 1. Conceptstatuten zoals opgesteld door de Notaris 2. Ingezonden brief naar wethouders en fractievoorzitters over buitengaatse haven WSV MUIDEN

15 WSV Muiden, Nieuwsbrief Geacht lid, Ruim 10 weken na onze oprichtingsvergadering houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Het verslag van de oprichtingsvergadering vindt u bijgesloten. Bestuur Binnen het bestuur zijn de portefeuilles verdeeld. Sander Sterk is voorzitter, Joost Verheul is penningmeester / administrateur, Erik-Jan Hopstaken is secretares, Peter Paul de Galan zorgt voor de externe vertegenwoordiging en Ad van der Vliet trekt de evenementencommissie. Het bestuur kwam na de Algemene Ledenvergadering 6 maal bijeen. De vereniging kent nu ruim 125 leden. Statuten, Kamer van Koophandel en contributie Het bestuur werkt hard aan de formele oprichting van de vereniging. Daartoe heeft de vereniging statuten nodig, moet de notaris die vaststellen en moeten ze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Dat traject is zo goed als afgerond. Daarna zullen we u vragen de contributie over te maken! Bijgaand vindt u de statuten, Notaris Van Elten stelde ze voor ons op. Ligplaatsen Mensen vragen ons veelvuldig waar onze haven zal komen. Daarom nog maar eens voor de duidelijkheid: We verwachten niet op korte termijn een eigen haven te hebben. Wel spannen we ons in om bij toekomstige ontwikkelingen van Muiden, de belangen van Muider watersporters te behartigen. Zo stuurden we een ingezonden mededeling naar de commissie van de gemeenteraad die zich met havenzaken bezighoudt. We reageerden daarin op een haalbaarheidsstudie voor een buitengaatse extra haven. Onze belangrijkste punten: Denk aan ligplaatsen voor Muiders! En: combiner buitengaatse ontwikkeling met een visie op de bestaande haven. Wij hebben het standpunt dat we op termijn graag zelf een haven willen exploiteren. We nodigen onszelf dus graag uit bij de projectgroep die de nieuwe buitengaatse haven moet gaan voorbereiden! Ligplaatsentoewijssysteem Het is onmogelijk om een goed zicht te krijgen op oude inschrijvingen van mensen. We horen weliswaar veel verhalen van mensen die al meer dan 20 jaar op een lijst staan, controleerbaar is dat niet. Het maken van een wachtlijst die ook recht doet aan oude inschrijvingen is daarmee onmogelijk. Het bestuur buigt zich over een ligplaatstoewijssysteem zonder formele wachtlijst, maar gebaseerd op woonduur, leeftijd en inzet van het (kandidaat-)lid. We willen dit systeem voor de zomer aanbieden aan de wethouder. WSV MUIDEN

16 Evenementen Ad van der Vliet vormde een evenementencommissie, ze gaf acte de presence tijdens de Muider vlaggetjesdag op 9 april. Kinderen raceten met radiografisch bestuurbare bootjes en hun ouders meldden zich aan voor onze vereniging. De activiteitencommissie wil volgend jaar tenminste ook organiseren: Avondjes wedstrijdzeilen voor jachten Een sloepentoertocht Een waterspektakel voor jong en oud Een wedstrijd rubberbootroeien Goede ideeën zijn welkom, mensen die mee willen helpen ook! Bijlagen: 1. Conceptstatuten zoals opgesteld door de Notaris 2. Ingezonden brief naar wethouders en fractievoorzitters over buitengaatse haven WSV MUIDEN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

JS125609 STATUTENWIJZIGING

JS125609 STATUTENWIJZIGING 4 JS125609 STATUTENWIJZIGING Heden, tweeëntwintig september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder: mevrouw Trijntje

Nadere informatie

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM 1 OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM Op elf oktober tweeduizend tien verschenen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, - notaris te Arnhem: ----. w _ 1. Everardus Gerardus Theodorus

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie