Ketens en kwaliteitszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketens en kwaliteitszorg"

Transcriptie

1 Ketens en kwaliteitszorg A >>> KETENS Hoofdstuk 5 van de nieuwe kunst- en cultuurvisie gaat over de culturele basisinfrastructuur, die wij gaan positioneren in ketens en functies. Een culturele keten hebben wij gedefinieerd als een logische aaneenschakeling van op elkaar afgestemde opeenvolgende culturele faciliteiten. We onderscheiden in Nijmegen vijf culturele ketens, in willekeurige volgorde: Muziek, Beeldende Kunst, Literatuur, Theater & Dans en Film & Media. B >>> KETENS & INTEDANTEN Binnen deze diverse ketens, garanderen wij een aantal functies. Wij willen dat er binnen deze ketens in onze stad invulling wordt gegeven aan kunst- en cultuureducatie, productie, presentatie en facilitering. Van de grote instellingen in de stad verwachten wij dat ze oog hebben voor alle functies in de keten en met andere partijen in de stad samenwerken. Dat betekent dat zij een nieuwe verantwoordelijkheid krijgen die past bij een brede taakopvatting. Dit noemen wij het ketenintendantschap (K.I.). Daarnaast onderscheiden wij één intendant voor educatie en amateurkunst, die de basis vormt van de ketens. Deze intendant is integraal verantwoordelijk voor de functie educatie in brede zin van het woord. Bij de ketens horen primair de volgende intendanten: 1. K.I. Muziek: Doornroosje 2. K.I. Beeldende Kunst: Museum het Valkhof 3. K.I. Literatuur: OBGZ 4. K.I. Theater & Dans: Keizer Karel Podia 5. K.I. Film & Media: LUX 6. I. voor educatie en amateurkunst: Lindenberg In geval van cross-overs verwachten wij van de intendanten dat ze elkaar weten te vinden. Dat kan in Nijmegen, grote instellingen onderling zijn georganiseerd in CNN (Cultureel Netwerk Nijmegen). Het is onmogelijk om een volledige opsomming te geven van alle taken van een ketenintendant. In de volgende paragrafen beschrijven wij de hoofdlijn van wat wij verstaan onder ketensamenwerking en het intendantschap. Eén centraal uitgangspunt is belangrijk om te benoemen. Het nieuwe sturingsmodel geeft culturele instellingen een bredere (maatschappelijke) verantwoordelijkheid in en buiten het culturele veld (big society / civil society gedachte). In en buiten het culturele veld zijn meer partijen actief waarvan de ketenintendanten in zekere zin afhankelijk zijn. Andersom geldt dit ook. Dat betekent dat: 1. Het sturingsmodel achter het ketenintendantschap gebaseerd is op een netwerkmodel, we gaan grote instellingen niet hiërarchisch positioneren in relatie tot andere partijen in de stad; 2. De (keten)intendanten en intendant voor educatie en amateurkunst worden primair aangesproken op hun procesrol (netwerkvorming). Hoewel in de peer-review uitspraken worden gedaan over de kwaliteit van de keten, verwachten wij van de (keten)intendanten dat zij in hun netwerk met andere partijen werken aan ambities. Daarnaast geven we weer hoe wij onze beleidsprioriteiten vormgeven en welke controlemechanismen (checks and balances) wij inbouwen. C >>> PRIORITEITEN BINNEN DE KETENS Instellingen geven binnen culturele ketens met andere partijen in en buiten de keten invulling aan het volgende: a. >>> Talentontwikkeling Lokaal talent (brede definitie, van jong tot oud en van individu tot gezelschap) wordt in vroeg stadium gesignaleerd, gestimuleerd en krijgt een podium. Instellingen en partijen in de keten slaan een brug tussen jong lokaal talent/amateurs en topartiesten/professionals door deze met elkaar in contact te brengen. De bevordering van de artistieke kwaliteit van lokaal talent wordt hiermee 1

2 gestimuleerd. Dit veronderstelt kennis van de lokale (amateur)kunstenaars, gezelschappen en culturele organisaties. b. >>> Excellentie Partijen in de keten hebben oog voor de absolute top. Er wordt gekeken of het binnen de bestaande kaders mogelijk is (internationale) topartiesten, talenten en gezelschappen te programmeren en er wordt actief gezocht naar manieren om de top van toegevoegde waarde te laten zijn voor de Nijmeegse cultuur. c. >>> Experiment, vernieuwing en cross-overs Partijen in de keten gaan actief op zoek naar vernieuwende experimenten, zowel binnen als buiten de keten. d. >>> Samenwerking De grote culturele instellingen in de stad hebben een belangrijke positie in de stad. Ze verzorgen de programmering van prominente gebouwen en zijn bekend in de stad. Wij verwachten daarom dat ze samenwerking opzoeken, zowel binnen als buiten de keten. Er wordt actief samenwerking gezocht met lokale (culturele) partijen initiatieven (o.a. productiehuizen, kunstenaars, kleinere culturele organisaties en evenementenorganisatoren). Zowel inhoudelijk, als facilitair. Er wordt actief samenwerking gezocht met organisaties buiten de culturele sector (o.a. scholen, maar ook bedrijven). Hiervoor worden de criteria uit de visie toegepast (samenwerken indien dit duidelijke meerwaarde heeft). Er vindt indien nodig afstemming plaats over de wijze waarop partijen in de stad benaderd worden. e. >>> Toegankelijkheid Tijdens de co-creatie kwamen er veel opmerkingen over de openheid en gastvrijheid van instellingen. Wij verwachten gastvrije instellingen, voor bezoekers, amateurgezelschappen, professionele artiesten en andere partijen. Wij sturen de komende jaren actief op ketensamenwerking en bovenstaande speerpunten van beleid. De totstandkoming hiervan zal soms tijd nodig hebben. Wij monitoren dit proces in bestuurlijke overleggen en zullen dit ook naar aanleiding van de peer-review evalueren. Hierover wordt de raad geïnformeerd. Omdat wij met de partijen in de stad ambities willen formuleren, is het einddoel nog niet exact bekend. De ketensamenwerking moet groeien, hiermee houden wij rekening. Wij werken met een groeimodel waarin de keten allereerst bepaalt wat de ambities zijn en hoe de speerpunten exact uitgewerkt worden (zie D sub v lid 6). Dat is een fundamentele eerste stap in het proces: wat verstaat de keten exact onder talentontwikkeling, experiment en excellentie en welke voortgang is realistisch? D >>> VERTALING MODELTEKSTEN Alle nieuw op te stellen uitvoeringsovereenkomsten of/en beschikkingen passen wij aan. In de uitvoeringsovereenkomsten van de (keten)intendanten voegen wij de volgende teksten toe onder het hoofdonderwerp c.q. artikel prestaties : i. Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment ***instelling*** geeft samen met andere partijen in de stad en partijen in de specifieke keten ***keten*** vorm aan de gemeentelijke beleidsprioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment. ii. Ketenintendantfunctie en ketenoverleg ***instelling*** is ketenintendant voor de keten ***keten***. De ***instelling*** draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg. In het ketenoverleg komen minstens de volgende onderwerpen aan de orde: 1. (lokale) talentontwikkeling in de ***keten*** in Nijmegen; 2. excellentie in de ***keten*** in Nijmegen; 2

3 3. experimenten waarbij de Nijmeegse ***keten*** betrokken is; 4. samenwerking in de ***keten*** in Nijmegen; 5. toegankelijkheid van de ***keten***; 6. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de ***keten*** gerealiseerd wordt in Nijmegen. De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het ketenoverleg. De partijen in het ketenoverleg kiezen gezamenlijk een voorzitter. ii Intendantfunctie educatie en amateurkunst ***instelling*** is intendant voor de functie educatie en amateurkunst en draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het functieoverleg. In het functieoverleg komen minstens de volgende onderwerpen aan de orde: 1. educatie en de integraliteit hiervan in alle ketens in Nijmegen; 2. amateurkunst en de integraliteit hiervan in alle ketens in Nijmegen; 3. (lokale) talentontwikkeling en de integraliteit hiervan in alle ketens in Nijmegen; 4. samenwerking op het gebied van educatie en amateurkunst in Nijmegen; 5. de toegankelijkheid van educatie en amateurkunst in Nijmegen 6. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de functie educatie gerealiseerd wordt in Nijmegen. De intendant educatie en amateurkunst nodigt in de functie en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het functieoverleg. De instellingen in het functieoverleg kiezen gezamenlijk een voorzitter. iii. Verslaglegging keten- of functieoverleg Jaarlijks stelt het keten/functieoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit verslag beschrijft de werkzaamheden in de keten ***keten*** op de *** in artikel ii *** / in de functie educatie en amateurkunst op de ***in artikel ii *** benoemde onderwerpen. Die werkzaamheden kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan die keten/functie. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peer-reviews. iv Peer-review ***Instelling*** werkt mee aan de peer-review en levert de door de reviewers gevraagde informatie. Het keten/functieverslag en de jaarverslagen van de ***instelling*** vormen de basis voor de peerreview. v. Groeimodel De keten- en functiebenadering is nieuw, voor het eerst vastgelegd in de cultuurvisie Werken in Ketens. De komende jaren vragen wij partijen in de stad specifiek voor ***instelling*** in de ***keten/functie*** te werken aan de uitvoering van deze visie. Dat betekent ook dat wij ***instelling*** en de overige partijen in de ***keten*** ruimte geven om zelf vorm en inhoud te geven aan het ketenintendantschap en de speerpunten. De ***instelling*** en de organisaties in de keten geven wij de mogelijkheid om zelf te definiëren wat zij verstaan onder de onderwerpen uit ***artikel ii***, welk ambitieniveau de partijen in de keten hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren. In de brieven aan de overige culturele organisaties in de stad nemen we de volgende tekst op: In de nieuwe Kunst- en Cultuurvisie van de stad staat het werken in ketens centraal. Wij willen in de stad een afgestemd cultuuraanbod tussen goed samenwerkende partijen. Uw organisatie is actief in de *** keten(s)/functie***, van die keten/functie is ***instelling(en)*** (keten)intendant. De (keten)intendant organiseert een toegankelijk en openbaar overleg, waarin onder andere talentontwikkeling, ruimte voor initiatief, experiment en onderlinge samenwerking aan de orde komen. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat onderdeel zal zijn van een peer-review. Wij verwachten van u dat u deelneemt aan dit overleg. 3

4 E. FOCUS VERANTWOORDING De intendant legt verantwoording af over haar positie in de keten: 1. Bovengenoemd onder D sub iii benoemd document dient als inhoudelijke verantwoordingsdocument. Een specifieke instelling kan er voor kiezen om hier een document aan toe te voegen met haar specifieke standpunt over de ketensamenwerking in de stad. Dit wordt openbaar gemaakt. De artikelen onder D worden toegevoegd aan bestaande uitvoeringsovereenkomsten en/of subsidiebeschikkingen. De instellingen blijven daarnaast verantwoording afleggen over: 2. Financiële stavaza (jaarrekening, incl. accountantsverklaring en jaarverslag); 3. Prestaties op ultimo hoofdlijn (kwantitatieve outputgegevens: aantal voorstellingen, aantal bezoekers, etc.). Specifieke overige prestaties verwijderen wij uit de uitvoeringsovereenkomsten. Hierover gaan wij met instellingen in overleg, gezamenlijk bepalen we wat wij verstaan onder de ultimo hoofdlijn. 4. Cultural governance (conform vastgestelde verantwoordingsprotocol, waarover de raad geïnformeerd is); 5. Essentiële elementen van de specifieke verhouding (bijv. bepalingen m.b.t. concurrentie en horeca, gebouwenbeheer). Dit deel van de verantwoording kunnen instellingen standaardiseren en is weinig tijdsintensief. F >>> UITGANGSPUNTEN PEER-REVIEW De (keten)intendant wordt beoordeeld, niet de keten. De peer-review spreekt zich uit over de ketenintendant en de wijze waarop deze invulling geeft aan deze procesfunctie en welke effecten dit heeft op de beleidsprioriteiten (onderdelen uit D sub ii). De peer-review spreekt zich tevens uit over het culturele aanbod in de stad Nijmegen. In de oordeelsvorming staat het primaire proces centraal. - De meting focust op de onder C en D geschetste onderwerpen (D sub ii: talentontwikkeling, excellentie & experiment en samenwerking & toegankelijkheid). Dit sluit aan bij onze opvatting dat wij professionals de ruimte willen geven. - We willen een kwalitatief oordeel laten uitspreken over de realisatie van de speerpunten, de samenwerking in de sector en de procesrol die de (keten)intendant hier in speelt. - De peer-review is gericht op verbeteringen in de ketens en levert aanbevelingen op. Het (relevante) netwerk van de instelling krijgt de mogelijkheid een nadrukkelijke rol pakken in het beoordelingstraject Uit het traject op basis waarvan de cultuurvisie is opgesteld, kwam naar voren dat instellingen opener moeten zijn en meer samenwerking moeten zoeken. Het keten/functieoverleg en het (keten)intendantschap zijn een constructieve vertaling van deze behoefte: wij willen dat partijen in de stad zichtbaar samenwerken aan talentontwikkeling, excellentie en experiment. De verantwoording is dus ook een verantwoording van het netwerk, een vergaande vorm van horizontale verantwoording. Wij verwachten zeker van gesubsidieerde instellingen en organisaties dat zij kunnen uitleggen welke inspanningen ze leveren en wat ze hiermee bereikt hebben. En ook hoe zij zich tot elkaar en (niet-gesubsidieerde) partijen verhouden. G >>> PROCES EN CHECKS & BALANCES Eerste peer-review - In 2013 definiëren partijen in een keten/functieoverleg de speerpunten en het ambitieniveau conform D sub v. - In 2014 vindt de eerste peer-review plaats, met als doel een nulmeting te maken. 4

5 - In 2016 vindt de tweede peer-review plaats, met als doel te kijken welke voortgang geboekt is. Zelfevaluatie netwerk in de vorm van het functie/ketenverslag (checks and balances I) Het functie/ketenverslag (benoemd onder D sub iii) dient als basis voor de visitatie. De peer-reviewers - De kwaliteitsmeting vindt plaats door externe deskundigen, van buiten Nijmegen. - Per keten/functie zijn er drie peer-reviewers: - één voorzitter; - één secretaris, en; - één inhoudelijk deskundige. De voorzitter en secretaris zijn betrokken bij alle peer-reviews, de deskundige varieert per keten/functie. - De (keten)intendant en de overige partijen in de ketens mogen gezamenlijk één deskundig lid voordragen. - De gemeente benoemt de peer-reviewers en legt de voordracht ter informatie voor aan de te beoordelen (keten)intendant. Open en transparant proces - De peer-review procedure is open en transparant. - De namen van de peer-reviewers zijn bekend. - De peer-review geeft vorm aan een moment waarop partijen in de stad zich kunnen uitspreken over de ketens. Informatievoorziening peer-reviewers De peer-reviewers vragen informatie op bij de instellingen op basis waarvan zij vinden dat ze een oordeel kunnen vellen over de in C en D (sub ii: talentontwikkeling, excellentie & experiment en samenwerking & toegankelijkheid) benoemde onderwerpen en ontvangt van de (keten)intendant het functie/ketenverslag. Transparant proces - De peer-reviewers lezen en beoordelen ten minste het functie/ketenverslag en de documenten die zij nodig achten om een beeld te krijgen over de realisatie van de speerpunten uit de visie en de ketensamenwerking; - Op basis van dit beeld gaan de peers in gesprek met de (keten)intendant en door haarzelf geselecteerde partijen in de keten; - De peer reviewers geven partijen uit de stad en instellingen de mogelijkheid om in gesprek te gaan en kondigen deze mogelijkheid ruim van tevoren aan (minimaal 6 weken). - De peer-reviewers stellen een concept beoordeling op; - De concept beoordeling wordt openbaar gemaakt en geagendeerd in een (keten/functie)overleg, dat de mogelijkheid krijgt om te reageren op dit rapport. De (keten)intendant krijgt separaat de mogelijkheid om te reageren op de concept beoordeling. - De reacties van het functie/ketenoverleg en de (keten)intendant worden opgenomen in de beoordeling, de peer-reviewers geven aan tot welke wijzigingen dit wel en niet heeft geleid. - De definitieve beoordeling wordt overlegd aan de gemeente Nijmegen. Follow up: ruimte voor politiek Bij het verlenen van subsidies (door raad of college) wordt de input uit de relevante visitatierapporten gebruikt. Dat betekent dat college en raad de regie kunnen voeren over vervolgstappen. Checks and balances In de nieuwe sturingsfilosofie zitten diverse checks and balances. Wij sturen expliciet op openheid en toegankelijkheid, wij positioneren partijen in de stad dusdanig dat zij voldoende ruimte krijgen c.q. kans hebben om in ketens te functioneren (C en D). In de peer-review is dit een centraal thema (F en G) en in die review kunnen partijen hun inbreng leveren. Daarnaast handhaven wij de kern van het toezicht dat wij houden op de instellingen (E). Indien kunstenaars of kleine culturele organisaties van mening zijn dat zij niet goed genoeg betrokken worden bij een specifieke culturele keten, bestaat er als vanzelfsprekend de mogelijkheid dit te melden bij de gemeente Nijmegen (medewerkers van Cultuur) en/of de wethouder Cultuur. 5

Maatschappelijke ontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 18 december 2013) Programma Cultuur. Ons kenmerk VH00/

Maatschappelijke ontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 18 december 2013) Programma Cultuur. Ons kenmerk VH00/ Maatschappelijke ontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 18 december 2013) Programma Cultuur Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Peer-review. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Peer-review. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Peer-review Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Op 27 juni 2012 heeft de Raad de Kunst- en Cultuurvisie Werken in ketens

Nadere informatie

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen

Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen Subsidiehuis Kunst- en Cultuur Nijmegen INLEIDING We hebben een nieuwe cultuurvisie. Deze visie moet concreet vertaald worden, daarvoor is een aantal acties uitgezet. Voor en na het zomerreces is een aantal

Nadere informatie

Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015

Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Keizer Karel Podia 2015 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen Stichting Keizer Karel

Nadere informatie

Budgetsubsidie Stichting Keizer Karel Podia

Budgetsubsidie Stichting Keizer Karel Podia Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie2016-2019 Stichting Keizer Karel Podia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting We willen Stichting

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Ons kenmerk MO30/mo 2014.0025. Datum uw brief 08-05-2013

Ons kenmerk MO30/mo 2014.0025. Datum uw brief 08-05-2013 Het bestuur van Stichting Doornroosje Groenewoudseweg 322 6525 EL NIJMEGEN Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder B. Velthuis

Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof. Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing. Portefeuillehouder B. Velthuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2017 aan Museum het Valkhof Programma BW-nummer Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Als gevolg van de crisis

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Subsidieregeling Cultuur 2017

Subsidieregeling Cultuur 2017 Subsidieregeling Cultuur 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van 15 mei 2017, zaaknummer 68918; gelet op de artikelen 3, 4, 5 lid 1, 6 lid 4, 7, lid

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Subsidieregeling Cultuur 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Subsidieregeling Cultuur 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 92400 1 juni 2017 Subsidieregeling Cultuur 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van 15 mei 2017,

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG. Datum Betreft adviesaanvraag culturele basisinfrastructuur 2017-2020. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Raad voor Cultuur Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE..DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Bijlage 4. Cultuurfondsen en toezicht

Bijlage 4. Cultuurfondsen en toezicht Bijlage 4 Cultuurfondsen en toezicht Aanleiding De cultuurfondsen vervullen een essentiële rol bij de uitvoering van het cultuurbeleid van de Rijksoverheid. Met de invoering van de herziene subsidiesystematiek

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 19 februari 2013 inzake Aanvullende brief bij de vertaalslag van de Kunst- en Cultuurvisie

Brief van het college van B&W d.d. 19 februari 2013 inzake Aanvullende brief bij de vertaalslag van de Kunst- en Cultuurvisie Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 19 februari 2013 inzake Aanvullende brief bij de vertaalslag van de Kunst- en Cultuurvisie Van: Het college van B&W van 19 februari

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

Openbaar. Doornroosje budgetsubsidie Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Doornroosje budgetsubsidie Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doornroosje budgetsubsidie 2016-2019 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen Stichting Doornroosje

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Behandeladvies geven voor de besluitronde

Behandeladvies geven voor de besluitronde Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Kunst- en Cultuurvisie Van: Het college van B&W van 22 mei 2012 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor de besluitronde Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen. Jaarverslag 2016 Onderzoeksprogramma

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen. Jaarverslag 2016 Onderzoeksprogramma Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen Jaarverslag 2016 Onderzoeksprogramma 2017-2018 Jaarverslag 2016 Per 31 december 2015 is de oude Rekenkamer van Arnhem afgetreden. Begin 2016 evaluatie van de Rekenkamer

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Subsidie voor de Kunstbus. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie 2015-2018 voor de Kunstbus Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het coalitieakkoord 2014-2018 hebben

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Meerjarige subsidies bij het AFK Veelgestelde vragen 2 november 2015

Meerjarige subsidies bij het AFK Veelgestelde vragen 2 november 2015 Meerjarige subsidies bij het AFK Veelgestelde vragen 2 november 2015 Aanvraag Wanneer gaat het formulier open en wanneer moet de aanvraag zijn ingediend? Het aanvraagformulier gaat op 1 december 2015 open,

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014

Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014 Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014 Inleiding en aanleiding "Zoals het melkig licht stroomt over de Vuurblauwe zee, een totaal klaren dag. De

Nadere informatie

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis

Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Gemeentelijke regie op het Veiligheidshuis Sabine van Eck, Jeldau Rieff programma Veiligheidshuizen, ministerie VenJ Regiobijeenkomst Amsterdam, 12 september 2013 Programma Welkom & intro Warming up Gemeentelijke

Nadere informatie

WERKEN IN KETENS KUNST- EN CULTUURVISIE #cv024

WERKEN IN KETENS KUNST- EN CULTUURVISIE #cv024 WERKEN IN KETENS KUNST- EN CULTUURVISIE 2012-2016 #cv024 14 mei 2012 Samenvatting Nijmegen is de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Dat kun je zeggen op basis van de onlangs door Gerard Marlet gelanceerde

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media

Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Begroting 2015 Meta-data Monitor streefdoelen cultuur en media Overzicht per indicator: 6. Een sterke cultuursector, die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed Percentage cultuurproducerende

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s

Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s AKO 2007/366b Afspraken Cliëntenparticipatie Ketenprogramma s Algemeen Ketenoverleg Landelijke Cliëntenraad 22 januari 2007 Afspraken tussen het Algemeen Keten Overleg (AKO) en de Landelijke Cliënten Raad

Nadere informatie

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 Oktober 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Evaluatie 4 Proces 4 KHNV 5 Dorps- en wijkaccommodaties 5 Overige paracommerciële instellingen 6 Gemeente

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Ons kenmerk BM60/ Bijlagen 2

Ons kenmerk BM60/ Bijlagen 2 De Rekenkamer neemt een onafhankelijke positie in binnen de gemeente Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 38 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie De laatste bouwsteen van de co-creatie 1 Inleiding Dit document is de laatste bouwsteen vanuit de co-creatie voor de Kwalitatieve Woonvisie 2030. Het bevat de reacties (bouwstenen) die de co-creanten in

Nadere informatie

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Inleiding Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 24-08-2004 Onderwerp: Programma Samen Verantwoordelijk Conceptbesluit: 1. B&W gaat akkoord met het programma Samen Verantwoordelijk,

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verlening meerjarige cultuursubsidies 2014-2017. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De Kunst- en Cultuurvisie

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Budgetsubsidie 2013 t/m 2016 Museum het Valkhof. Van: Het college van B&W van 4 december 2012

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Budgetsubsidie 2013 t/m 2016 Museum het Valkhof. Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Budgetsubsidie 2013 t/m 2016 Museum het Valkhof Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor besluitronde

Nadere informatie