OPRICHTING VERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPRICHTING VERENIGING"

Transcriptie

1 1 OPRICHTING VERENIGING Vandaag, zeventien december tweeduizend vier verschenen voor mij, meester Arnaud Henri Gérard Wilod Versprille, notaris te Veenendaal: 1. de heer Cornelis van der Voet, wonende te 3905 BC Veenendaal, Gortstraat 49, geboren te Leiden op twee juli negentienhonderd zesenvijftig, (legitimatie: Rijbewijs-nummer ), gehuwd; 2. de heer Jacob Marius Jan Pilon, wonende te 3904 JG Veenendaal, Kerkewijk 86, geboren te Veenendaal op vijfentwintig oktober negentienhonderd vijftig, (legitimatie: Paspoort-nummer NC ), gehuwd. De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. STATUTEN. Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Lokaal Veenendaal. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het voeren van een daadkrachtige gemeentepolitiek in de gemeente Veenendaal, die gebaseerd is op democratische en solidaire uitgangspunten voor alle burgers ongeacht etnische, culturele of confessionele achtergrond, en welke politiek nader omschreven wordt in de lange termijn visie en het programma van Lokaal Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het doen verkiezen van afgevaardigden in de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal, die het doel en de visie van de vereniging onderschrijven en het programma uitvoeren; b. het beleggen van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en persberichten. Duur Artikel 3 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2 Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december. Lidmaatschap Artikel 4 1. De vereniging kent leden. 2. a. Leden zijn alle natuurlijke personen die kiesgerechtigd zijn in de gemeente Veenendaal, die genoemd doel onderschrijven, niet anderszins politiek actief zijn in de gemeente Veenendaal en als lid zijn toegelaten overeenkomstig het in lid 3 bepaalde; b. de vereniging kent aspirant-leden. Aspirant-leden kunnen zijn alle nietkiesgerechtigde ingezetenen van de gemeente Veenendaal van tenminste zestien jaar of ouder die genoemd doel onderschrijven en niet anderszins politiek actief zijn in de gemeente Veenendaal en als zodanig zijn toegelaten. 3. Aanmelding voor het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.

2 Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating. Van een afwijzend besluit van het bestuur staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. Artikel 5 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door het uitschrijven als kiesgerechtigde van de gemeente Veenendaal; d. door opzegging namens de vereniging. Opzegging wordt met redenen omkleed en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; e. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en wordt met redenen omkleed. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering. Het voorstel tot ontzetting kan geschieden door het bestuur of door ten minste vijf leden. 7. Het voorstel tot ontzetting dient geconvoceerd te worden voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het betrokken lid wordt ten minste twee weken voor de ledenvergadering in kennis gesteld van het voorstel tot ontzetting. 8. Het betrokken lid krijgt op de algemene ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontzetting wordt behandeld, de gelegenheid zijn standpunten met betrekking tot het voorstel alsmede met betrekking tot een eventueel schriftelijk verslag van de onderzoekscommissie nader uiteen te zetten. Eerst daarna wordt door de algemene ledenvergadering een besluit genomen over het voorstel. 9. Over een voorstel tot ontzetting wordt schriftelijk gestemd. Het besluit tot ontzetting kan slechts worden genomen met twee/derde meerderheid van de in de algemene ledenvergadering geldig uitgebrachte stemmen. 10. De algemene ledenvergadering kan alvorens te besluiten over het voorstel tot ontzetting een onderzoekscommissie instellen. De algemene ledenvergadering is daartoe verplicht indien dit door het betrokken lid wordt gevraagd. De onderzoekscommissie zal bestaan uit drie leden, waarvan een lid wordt aangewezen door de algemene ledenvergadering en een lid door het betrokken lid. De aangewezen leden wijzen tezamen een derde lid aan die als voorzitter van de onderzoekscommissie zal 2

3 fungeren. De onderzoekscommissie brengt uiterlijk een maand na haar instelling, doch uiterlijk op de algemene ledenvergadering waarin het voorstel tot ontzetting zal worden behandeld, schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 11. Vanaf de datum van indienen van het voorstel tot ontzetting totdat over het voorstel een besluit is genomen is het lid geschorst. 12. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 13. Wanneer het lidmaatschap of adspirant lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 14. Het aspirant-lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het aspirant-lid; b. door het worden van lid; c. door opzegging door het aspirant-lid; d. door het uitschrijven als ingezetene van de gemeente Veenendaal; e. door opzegging namens de vereniging, met inachtneming van het hiervoor voor een lid bepaalde; f. door ontzetting, met inachtneming van het hiervoor voor een lid bepaalde. Contributie/geldmiddelen Artikel 6. De leden en aspirant-leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat de door aspirant-leden verschuldigde contributie lager is dan de contributie voor leden. Voorts kan de vereniging geldmiddelen verkrijgen uit: a. donaties, giften, legaten, opbrengsten van inzamelingen, verkoop van drukwerk en alle andere wettige middelen; b. afdrachten van leden die namens de vereniging lid zijn van de gemeenteraad, indien dat door dat lid met het bestuur is overeengekomen. Bestuur Artikel De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal van ten minste drie en maximaal negen bestuursleden. 2. Het bestuur wordt benoemd, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, uit de leden door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht van het bestuur. Ontneming van de bindende voordracht kan geschieden in een algemene ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Het bestuur wisselt in principe in zijn geheel. Een aftredend bestuurslid is achtereenvolgens eenmaal terstond herkiesbaar. Na een aaneengesloten bestuurstermijn van zes jaar of langer is het betrokken 3

4 bestuurslid gedurende vier jaar niet herkiesbaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 3. De wijze van aftreding der bestuursleden en de verdeling der functies in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, of bij het ontstaan van een of meer tussentijdse vacatures, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. Einde bestuurslidmaatschap Artikel Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst: a. door een besluit genomen met instemming van de meerderheid van het bestuur met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zonder quorumeis; b. door een besluit genomen zonder instemming van de meerderheid van het bestuur met een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de helft van de leden aanwezig is. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken; c. door aanvaarding van het lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal of het worden van burgemeester of wethouder in de gemeente Veenendaal; d. door overlijden; e. door ontslag door de rechter wegens dringende redenen. Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging Artikel De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door drie gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Artikel Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Jaarverslag en rekening en verantwoording Artikel Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt in een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - te 4

5 houden binnen drie maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd. 5. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal decharge van het bestuur als agendapunt geagendeerd worden. 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden l en 2 tien jaar te bewaren. Algemene ledenvergadering Artikel Alle algemene ledenvergaderingen zijn openbaar, behoudens in geval het bepaalde in artikel 15 lid Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproeping electronisch is vastgelegd. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan acht weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een in Veenendaal veelgelezen dagblad. 5. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 2 komen mede aan de orde: a. de voorziening in vacatures; b. de benoeming van de leden van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie; c. de vaststelling van de jaarlijkse contributie; d. het jaarverslag van de gemeenteraadsfractie eventueel samen met de steunfractie; e. het jaarverslag van de secretaris; f. het jaarverslag van de penningmeester; g. de begroting; h. het verslag van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie; i. décharge van het bestuur. Artikel 13. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder een stem. Stemmen per volmacht is uitgesloten tenzij in deze statuten nadrukkelijk anders is vermeld. Artikel 14. Van een algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Artikel 15. 5

6 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2. De algemene ledenvergadering kan met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten dat een gedeelte van de algemene ledenvergadering slechts voor leden toegankelijk is. 3. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een door de vergadering genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het derde lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Besluitvorming Artikel Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Kandidaatstelling gemeenteraadsleden en de gemeenteraadsfractie Artikel Op bindende voordracht van het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering een kandidatencommissie die de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing voorbereidt. De commissie bestaat uit ten minste drie leden. Ontneming van de bindende voordracht kan geschieden in een algemene ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 2. De commissie onderzoekt de beschikbaarheid van kandidaten voor de gemeenteraad onder de leden van de vereniging. De commissie brengt van dit onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. 3. Na het uitbrengen van het schriftelijk verslag wordt de commissie gedechargeerd. 4. Kandidaten voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de eisen die de wet daarvoor stelt. 5. Kandidaten dienen de lange termijn visie van het programma van de vereniging te onderschrijven, daarnaar te handelen en deze uit te dragen. Tevens dienen kandidaten bereid te zijn samen te werken in een steunfractie van de vereniging 6. Het bestuur stelt de voorlopige kandidatenlijst op met inachtneming van het verslag 6

7 van de kandidatencommissie. Het bestuur kan slechts gemotiveerd afwijken van het verslag van de kandidatencommissie. 7. De algemene ledenvergadering stelt de volgorde op de kandidatenlijst zelf vast en kan bij vaststelling van de kandidatenlijst slechts afwijken van de voorlopige kandidatenlijst indien dit besluit wordt genomen in een ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 8. De gemeenteraadsfractie kan te allen tijde door het bestuur, de algemene ledenvergadering of de steunfractie gevraagd worden uitleg te geven over het gevoerde beleid. 9. De gemeenteraadsfractie woont de vergaderingen van de steunfractie bij. Steunfractie Artikel Door de algemene ledenvergadering kan een steunfractie benoemd worden. 2. De steunfractie wordt gevormd uit de kandidatenlijst, bij voorkeur door de eerste zes kandidaten na de in de gemeenteraad gekozen kandidaten. 3. De steunfractie en de gemeenteraadsfractie vergaderen tezamen tenminste één maal per zes weken, alsmede wanneer twee personen of meer daarom verzoeken, tenzij op grond van een geheimhoudingsverplichting of de wet de gemeenteraadsfractie niet met de steunfractie mag vergaderen. 4. De steunfractie is verplicht, tezamen met de fractie, jaarlijks een jaarverslag ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering, waarbij in de oproeping melding wordt gemaakt van de agenda en van de voorgestelde wijzigingen, bedraagt ten minste veertien dagen. 3. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is. 4. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Artikel Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. 2. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 7

8 3. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van de vereniging. Quromvereiste Artikel 21 Indien in de statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige leden en dit gedeelte ter vergadering niet aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. In deze vergadering kunnen de betreffende besluiten wederom slechts worden genomen met inachtneming van het in de statuten vermelde aantal leden dat aanwezig moet zijn, tenzij in deze statuten nadrukkelijk anders is vermeld. Indien het betreft een besluit tot statutenwijziging of ontbinding kan omtrent dit onderwerp door een lid een schriftelijke volmacht aan een ander lid worden verstrekt. Artikel De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Slotbepalingen. In gevallen waarin de zowel de wet als de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. Het eerste boekjaar van de vereniging vangt heden aan en eindigt op éénendertig december tweeduizend vijf. Tenslotte verklaarden de comparanten: Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: 1. de heer Cornelis van der Voet, de comparant sub 1 genoemd, met als functie voorzitter; 2. mevrouw Anne Eva Marieke Pilon, wonende te 3904 WL Veenendaal, Rembrandpark 60-III, geboren te Rhenen op tien november negentienhonderd negenenzeventig, gehuwd, met als functie penningmeester; 3. de heer Adrianus Arnoldus Landzaat, wonende te 3903 GR Veenendaal, Linaeuslaan 9, geboren te Zeist op vier oktober negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, met als functie secretaris. SLOT. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hebben zich gelegitimeerd met voormelde en daartoe bestemde documenten en voorzover geen legitimatiebewijs is vermeld, hebben de betreffende comparanten zich eerder bij een notariële akte, voor mij, notaris, verleden, gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Waarvan akte vandaag in minuut is verleden te Veenendaal. De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze allen verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte de concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur éénenvijftig. 8

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

STATUTEN STUDENTEN TONEELVERENIGING AMSTERDAM

STATUTEN STUDENTEN TONEELVERENIGING AMSTERDAM STATUTEN STUDENTEN TONEELVERENIGING AMSTERDAM Holtman Begheijn notarissen Kamer van Koophandel en Fabrieken LG996790 14 OKT. 2003 7-10-2003 voor Amsterdam OPRICHTING VERENIGING Amsterdam, Studenten Toneelvereniging

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 2014.000268.01/JJ OPRICHTING VERENIGING Heden, negentien september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. André Bosscher, notaris gevestigd te Groningen: 1. de heer Johannes Wilhelmus Maria

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T.

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T. STATUTEN 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 STATUTEN NAAM: Artikel 1. De vereniging draagt de naam: LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Heden,...(datum), verschenen voor mij, Mr (naam notaris), notaris ter standplaats (plaats)van notarissenkantoor (naam kantoor).

Heden,...(datum), verschenen voor mij, Mr (naam notaris), notaris ter standplaats (plaats)van notarissenkantoor (naam kantoor). Model Verenigings-Statuten Heden,...(datum), verschenen voor mij, Mr (naam notaris), notaris ter standplaats (plaats)van notarissenkantoor (naam kantoor). 1. de Heer, mevrouw - ------------------------------------

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, LB notariaat B.V. te Amsterdam 1 LB notariaat B.V. Amsterdam Versiedatum: 10 februari 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren

Nadere informatie

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STATUTEN DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging Oudervereniging van de Algemeen Bijzondere Basisschool Het Gein, opgericht bij akte op 11 september 1991 voor Mr J.C.Y.

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS ARTIKEL 9 Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen. STATUTEN 2008 NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam: "BRIDGECLUB 'T HOUTSE SLEM". 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente HELMOND. 3. De vereniging is opgericht op een september

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

GENOOTSCHAPSJAAR Artikel 3. Het Genootschapsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met één en dertig december.

GENOOTSCHAPSJAAR Artikel 3. Het Genootschapsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met één en dertig december. Provinciaal Utrechts Genootschap van kunsten en wetenschappen. Opgericht in 1773. Postbus 1226, 3500 BE Utrecht Telefoon: (030) 233 30 20 info@pugutrecht.nl www.pugutrecht.nl Bank: NL49INGB 0000 0302 75

Nadere informatie

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen:

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1 Dossiernummer: 23380 PK/IK (IK) OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ). De verschenen personen verklaarden

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist STATUTEN d.d. 13- - NAAM en DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: NieuwDemocratischZeist. 2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

/ PKdB - 1 -

/ PKdB - 1 - 20010214 / PKdB - 1 - Heden, elf april tweeduizend drie, verschenen voor mij, meester Piter Klazes de Boer, notaris te Marum: 1. de heer FREDERIK PERA, geboren te Marum op acht januari negentienhonderd

Nadere informatie

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Naam Artikel 1 De vereniging is genaamd Mixed Hockey Club Steenwijk en werd opgericht op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig. Zetel Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde. Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Doorlopende tekst van de statuten van de te Rotterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE VERENIGING VAN HANDELSINFORMATIE-

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

(oprichting en) statuten van een vereniging

(oprichting en) statuten van een vereniging (oprichting en) statuten van een vereniging - 1 - Q 2010.000543.01 / avc Vandaag, dertien augustus tweeduizend tien (13-08-2010), verschenen voor mij, mr Aloysius Petrus Maria van Commenée, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 In de ledenvergadering, gehouden op vijftien maart 1977, met de ingevolge artikel 43 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek vereiste

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN september 1999

STATUTEN september 1999 STATUTEN september 1999 Statuten Bowling vereniging Drachten HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1 1. De vereniging draagt de naam BOWLING VERENIGING DRACHTEN (verder te noemen: de vereniging). 2.

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus. Statuten

Schitteren in Zijn licht. Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus. Statuten Schitteren in Zijn licht Gereformeerde Schoolvereniging Prof. Dr. S. Greijdanus Statuten Statuten van de Gereformeerde Schoolvereniging Prof.dr. S. Greijdanus, zoals vastgesteld bij akte van statutenwijziging

Nadere informatie

OPRICHTING EN STATUTEN VAN VERENIGING: CUISINE CULINAIRE NEDERLAND, AFDELING ALMERE

OPRICHTING EN STATUTEN VAN VERENIGING: CUISINE CULINAIRE NEDERLAND, AFDELING ALMERE 1 50579GT OPRICHTING EN STATUTEN VAN VERENIGING: CUISINE CULINAIRE NEDERLAND, AFDELING ALMERE Heden, negen en twintig december tweeduizend vier verschenen voor mij, Mr Gerben Terpstra, notaris te Almere:

Nadere informatie

C O N C E P T 16 juni 2011 1

C O N C E P T 16 juni 2011 1 C O N C E P T 16 juni 2011 1 2011.060856.01/CM OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr.john Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop: @, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van @. De

Nadere informatie

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg

Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Statuten Volkstuinvereniging De Groentehof Woudenberg Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam: De Groentehof. Zetel Artikel 2 De Vereniging is statutair gevestigd te Woudenberg. Duur Artikel 3 De Vereniging

Nadere informatie

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen.

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen. STATUTEN Dit is een gedrukt exemplaar van de originele Statuten van Film-Videoclub De Ronde Venen. Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat DE NOORMAN. 2. Zij heeft

Nadere informatie

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging B15-022969 BIJLAGE 04 Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging Zaaknummer: 147705 Heden * verschenen voor mij, mr. Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom: 1. *; 2. *; 3. *.

Nadere informatie

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE.

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort. DOEL Artikel 3.

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg:

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: 1. de heer X, en; 2. mevrouw Y. De comparanten verklaarden

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING

52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING 1 52239 ws/ce OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Vandaag, veertien september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Reynier Jeroen Muijsson, notaris gevestigd in de gemeente Eersel: 1. de heer

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

BLAD 1 Op vierentwintig oktober negentienhonderd negenentachtig verschenen voor mij, Mr. Willem Meijling, notaris ter standplaats Losser:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken 1 Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken. Zij is gevestigd te Roodeschool,

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Definitie Artikel 2 In deze statuten wordt verstaan onder RAV IJssel-vecht:

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie