OPRICHTING VERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPRICHTING VERENIGING"

Transcriptie

1 1 OPRICHTING VERENIGING Vandaag, zeventien december tweeduizend vier verschenen voor mij, meester Arnaud Henri Gérard Wilod Versprille, notaris te Veenendaal: 1. de heer Cornelis van der Voet, wonende te 3905 BC Veenendaal, Gortstraat 49, geboren te Leiden op twee juli negentienhonderd zesenvijftig, (legitimatie: Rijbewijs-nummer ), gehuwd; 2. de heer Jacob Marius Jan Pilon, wonende te 3904 JG Veenendaal, Kerkewijk 86, geboren te Veenendaal op vijfentwintig oktober negentienhonderd vijftig, (legitimatie: Paspoort-nummer NC ), gehuwd. De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. STATUTEN. Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Lokaal Veenendaal. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het voeren van een daadkrachtige gemeentepolitiek in de gemeente Veenendaal, die gebaseerd is op democratische en solidaire uitgangspunten voor alle burgers ongeacht etnische, culturele of confessionele achtergrond, en welke politiek nader omschreven wordt in de lange termijn visie en het programma van Lokaal Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het doen verkiezen van afgevaardigden in de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal, die het doel en de visie van de vereniging onderschrijven en het programma uitvoeren; b. het beleggen van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en persberichten. Duur Artikel 3 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2 Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december. Lidmaatschap Artikel 4 1. De vereniging kent leden. 2. a. Leden zijn alle natuurlijke personen die kiesgerechtigd zijn in de gemeente Veenendaal, die genoemd doel onderschrijven, niet anderszins politiek actief zijn in de gemeente Veenendaal en als lid zijn toegelaten overeenkomstig het in lid 3 bepaalde; b. de vereniging kent aspirant-leden. Aspirant-leden kunnen zijn alle nietkiesgerechtigde ingezetenen van de gemeente Veenendaal van tenminste zestien jaar of ouder die genoemd doel onderschrijven en niet anderszins politiek actief zijn in de gemeente Veenendaal en als zodanig zijn toegelaten. 3. Aanmelding voor het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.

2 Het bestuur beslist binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating. Van een afwijzend besluit van het bestuur staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. Artikel 5 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door het uitschrijven als kiesgerechtigde van de gemeente Veenendaal; d. door opzegging namens de vereniging. Opzegging wordt met redenen omkleed en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; e. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en wordt met redenen omkleed. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering. Het voorstel tot ontzetting kan geschieden door het bestuur of door ten minste vijf leden. 7. Het voorstel tot ontzetting dient geconvoceerd te worden voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het betrokken lid wordt ten minste twee weken voor de ledenvergadering in kennis gesteld van het voorstel tot ontzetting. 8. Het betrokken lid krijgt op de algemene ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontzetting wordt behandeld, de gelegenheid zijn standpunten met betrekking tot het voorstel alsmede met betrekking tot een eventueel schriftelijk verslag van de onderzoekscommissie nader uiteen te zetten. Eerst daarna wordt door de algemene ledenvergadering een besluit genomen over het voorstel. 9. Over een voorstel tot ontzetting wordt schriftelijk gestemd. Het besluit tot ontzetting kan slechts worden genomen met twee/derde meerderheid van de in de algemene ledenvergadering geldig uitgebrachte stemmen. 10. De algemene ledenvergadering kan alvorens te besluiten over het voorstel tot ontzetting een onderzoekscommissie instellen. De algemene ledenvergadering is daartoe verplicht indien dit door het betrokken lid wordt gevraagd. De onderzoekscommissie zal bestaan uit drie leden, waarvan een lid wordt aangewezen door de algemene ledenvergadering en een lid door het betrokken lid. De aangewezen leden wijzen tezamen een derde lid aan die als voorzitter van de onderzoekscommissie zal 2

3 fungeren. De onderzoekscommissie brengt uiterlijk een maand na haar instelling, doch uiterlijk op de algemene ledenvergadering waarin het voorstel tot ontzetting zal worden behandeld, schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering. 11. Vanaf de datum van indienen van het voorstel tot ontzetting totdat over het voorstel een besluit is genomen is het lid geschorst. 12. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 13. Wanneer het lidmaatschap of adspirant lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 14. Het aspirant-lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het aspirant-lid; b. door het worden van lid; c. door opzegging door het aspirant-lid; d. door het uitschrijven als ingezetene van de gemeente Veenendaal; e. door opzegging namens de vereniging, met inachtneming van het hiervoor voor een lid bepaalde; f. door ontzetting, met inachtneming van het hiervoor voor een lid bepaalde. Contributie/geldmiddelen Artikel 6. De leden en aspirant-leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat de door aspirant-leden verschuldigde contributie lager is dan de contributie voor leden. Voorts kan de vereniging geldmiddelen verkrijgen uit: a. donaties, giften, legaten, opbrengsten van inzamelingen, verkoop van drukwerk en alle andere wettige middelen; b. afdrachten van leden die namens de vereniging lid zijn van de gemeenteraad, indien dat door dat lid met het bestuur is overeengekomen. Bestuur Artikel De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal van ten minste drie en maximaal negen bestuursleden. 2. Het bestuur wordt benoemd, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, uit de leden door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht van het bestuur. Ontneming van de bindende voordracht kan geschieden in een algemene ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van vier jaar. Het bestuur wisselt in principe in zijn geheel. Een aftredend bestuurslid is achtereenvolgens eenmaal terstond herkiesbaar. Na een aaneengesloten bestuurstermijn van zes jaar of langer is het betrokken 3

4 bestuurslid gedurende vier jaar niet herkiesbaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 3. De wijze van aftreding der bestuursleden en de verdeling der functies in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, of bij het ontstaan van een of meer tussentijdse vacatures, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. Einde bestuurslidmaatschap Artikel Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst: a. door een besluit genomen met instemming van de meerderheid van het bestuur met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zonder quorumeis; b. door een besluit genomen zonder instemming van de meerderheid van het bestuur met een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de helft van de leden aanwezig is. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken; c. door aanvaarding van het lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal of het worden van burgemeester of wethouder in de gemeente Veenendaal; d. door overlijden; e. door ontslag door de rechter wegens dringende redenen. Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging Artikel De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of door drie gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Artikel Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Jaarverslag en rekening en verantwoording Artikel Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt in een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - te 4

5 houden binnen drie maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd. 5. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal decharge van het bestuur als agendapunt geagendeerd worden. 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden l en 2 tien jaar te bewaren. Algemene ledenvergadering Artikel Alle algemene ledenvergaderingen zijn openbaar, behoudens in geval het bepaalde in artikel 15 lid Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproeping electronisch is vastgelegd. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan acht weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een in Veenendaal veelgelezen dagblad. 5. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 2 komen mede aan de orde: a. de voorziening in vacatures; b. de benoeming van de leden van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie; c. de vaststelling van de jaarlijkse contributie; d. het jaarverslag van de gemeenteraadsfractie eventueel samen met de steunfractie; e. het jaarverslag van de secretaris; f. het jaarverslag van de penningmeester; g. de begroting; h. het verslag van de in artikel 11 lid 3 genoemde commissie; i. décharge van het bestuur. Artikel 13. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin ieder een stem. Stemmen per volmacht is uitgesloten tenzij in deze statuten nadrukkelijk anders is vermeld. Artikel 14. Van een algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Artikel 15. 5

6 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2. De algemene ledenvergadering kan met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten dat een gedeelte van de algemene ledenvergadering slechts voor leden toegankelijk is. 3. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een door de vergadering genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het derde lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Besluitvorming Artikel Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Kandidaatstelling gemeenteraadsleden en de gemeenteraadsfractie Artikel Op bindende voordracht van het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering een kandidatencommissie die de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing voorbereidt. De commissie bestaat uit ten minste drie leden. Ontneming van de bindende voordracht kan geschieden in een algemene ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig zijn en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 2. De commissie onderzoekt de beschikbaarheid van kandidaten voor de gemeenteraad onder de leden van de vereniging. De commissie brengt van dit onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. 3. Na het uitbrengen van het schriftelijk verslag wordt de commissie gedechargeerd. 4. Kandidaten voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de eisen die de wet daarvoor stelt. 5. Kandidaten dienen de lange termijn visie van het programma van de vereniging te onderschrijven, daarnaar te handelen en deze uit te dragen. Tevens dienen kandidaten bereid te zijn samen te werken in een steunfractie van de vereniging 6. Het bestuur stelt de voorlopige kandidatenlijst op met inachtneming van het verslag 6

7 van de kandidatencommissie. Het bestuur kan slechts gemotiveerd afwijken van het verslag van de kandidatencommissie. 7. De algemene ledenvergadering stelt de volgorde op de kandidatenlijst zelf vast en kan bij vaststelling van de kandidatenlijst slechts afwijken van de voorlopige kandidatenlijst indien dit besluit wordt genomen in een ledenvergadering waarbij ten minste de helft van de leden aanwezig is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 8. De gemeenteraadsfractie kan te allen tijde door het bestuur, de algemene ledenvergadering of de steunfractie gevraagd worden uitleg te geven over het gevoerde beleid. 9. De gemeenteraadsfractie woont de vergaderingen van de steunfractie bij. Steunfractie Artikel Door de algemene ledenvergadering kan een steunfractie benoemd worden. 2. De steunfractie wordt gevormd uit de kandidatenlijst, bij voorkeur door de eerste zes kandidaten na de in de gemeenteraad gekozen kandidaten. 3. De steunfractie en de gemeenteraadsfractie vergaderen tezamen tenminste één maal per zes weken, alsmede wanneer twee personen of meer daarom verzoeken, tenzij op grond van een geheimhoudingsverplichting of de wet de gemeenteraadsfractie niet met de steunfractie mag vergaderen. 4. De steunfractie is verplicht, tezamen met de fractie, jaarlijks een jaarverslag ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering, waarbij in de oproeping melding wordt gemaakt van de agenda en van de voorgestelde wijzigingen, bedraagt ten minste veertien dagen. 3. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is. 4. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Artikel Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. 2. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 7

8 3. Een eventueel batig saldo zal zoveel mogelijk worden aangewend overeenkomstig het doel van de vereniging. Quromvereiste Artikel 21 Indien in de statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige leden en dit gedeelte ter vergadering niet aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. In deze vergadering kunnen de betreffende besluiten wederom slechts worden genomen met inachtneming van het in de statuten vermelde aantal leden dat aanwezig moet zijn, tenzij in deze statuten nadrukkelijk anders is vermeld. Indien het betreft een besluit tot statutenwijziging of ontbinding kan omtrent dit onderwerp door een lid een schriftelijke volmacht aan een ander lid worden verstrekt. Artikel De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Slotbepalingen. In gevallen waarin de zowel de wet als de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. Het eerste boekjaar van de vereniging vangt heden aan en eindigt op éénendertig december tweeduizend vijf. Tenslotte verklaarden de comparanten: Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: 1. de heer Cornelis van der Voet, de comparant sub 1 genoemd, met als functie voorzitter; 2. mevrouw Anne Eva Marieke Pilon, wonende te 3904 WL Veenendaal, Rembrandpark 60-III, geboren te Rhenen op tien november negentienhonderd negenenzeventig, gehuwd, met als functie penningmeester; 3. de heer Adrianus Arnoldus Landzaat, wonende te 3903 GR Veenendaal, Linaeuslaan 9, geboren te Zeist op vier oktober negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, met als functie secretaris. SLOT. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hebben zich gelegitimeerd met voormelde en daartoe bestemde documenten en voorzover geen legitimatiebewijs is vermeld, hebben de betreffende comparanten zich eerder bij een notariële akte, voor mij, notaris, verleden, gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. Waarvan akte vandaag in minuut is verleden te Veenendaal. De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze allen verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte de concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur éénenvijftig. 8

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM 1 OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM Op elf oktober tweeduizend tien verschenen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, - notaris te Arnhem: ----. w _ 1. Everardus Gerardus Theodorus

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

JS125609 STATUTENWIJZIGING

JS125609 STATUTENWIJZIGING 4 JS125609 STATUTENWIJZIGING Heden, tweeëntwintig september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder: mevrouw Trijntje

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie