Een drietal ambities in een periode bovendien van verminderde algemene uitkeringen en bezuinigingen op met name het sociaal domein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een drietal ambities in een periode bovendien van verminderde algemene uitkeringen en bezuinigingen op met name het sociaal domein."

Transcriptie

1 MdV, We bespreken vandaag de Kadernota 2015, het moment waarop we als raad reflecteren op het beleid zoals dit het afgelopen jaar is gevoerd en vooruitblikken op het voor de komende jaren gewenste beleid. Bij de vorming van het coalitieprogramma Krachten bundelen stonden de coalitiepartners een aantal uitdagingen scherp voor ogen: Minder overheid, méér samenleving. Niet bij ieder zich aandienend maatschappelijk vraagstuk als overheid onmiddellijk de regie nemen, maar bevorderen dat oplossingen vanuit de samenleving zelf worden aangedragen en in n ieder geval gedeelde verantwoordelijkheid worden aangepakt. Invulling geven aan de door het Rijk gedecentraliseerde taken op het gebied van zorg, inkomen en jeugd. En ook hier zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de eigen kracht en mogelijkheden van onze burgers, waarbij het onze opgave was dat de meest kwetsbaren onder ons te allen tijde zouden worden ontzien. Ondersteuning bieden aan een zich aandienend (licht) economisch herstel, waardoor bij een actieve bundeling van krachten en gerichte investeringen, Waalwijk op de kaart zou worden gezet als een gemeente waar het goed ondernemen is. Een drietal ambities in een periode bovendien van verminderde algemene uitkeringen en bezuinigingen op met name het sociaal domein. MdV, Van de huidige collegeperiode is pas één jaar verstreken, voor het trekken van een eindconclusie is het zeker te vroeg, maar bij wijze van tussenbalans spreekt het CDA graag een positief oordeel uit over het tot op heden gevoerde beleid, waarbij wij overigens ook wel enige kanttekeningen willen plaatsen. Op het sociale domein is het afgelopen jaar veel tot stand gebracht. Met name het optuigen van een organisatie om de voor de gemeente nieuwe opgaven op het gebied van WMO, Jeugd en Inkomen te beheersen heeft

2 de nodige inspanning gekost. Wij hebben de indruk dat met de keuze voor WaalwijkWijz een doelmatige en integrale aanpak tot stand is gebracht. Met de implementatie van het sociaal domein zijn we pas enkele maanden bezig. Nog weinig zicht hebben we op de uitkomsten van het (bezuinigings)beleid op de praktijk van alle dag. Werkt het dogma van de eigen kracht? Zijn buren en mantelzorgers in staat en bereid een helpende hand te bieden en wordt, als dit niet zo is, in de hulpvraag ook in voldoende mate voorzien? Valt er echt niemand uit de boot? Signalen uit de samenleving bereiken ons dat bejegening en communicatie naar hulpzoekende burgers nog de nodige vragen oproept. Wij vragen het college klachten en vragen rondom de uitvoering van het beleid serieus te nemen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Maar ook als raad dienen wij de vinger aan de pols te houden hoe de vastgestelde beleidsregels in de praktijk landen. Het initiatief om als raad een hoorzitting te beleggen, waarbij professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en betrokken burgers hun ervaringen met elkaar en de raad kunnen delen, juichen wij daarom van harte toe. Het levert ons informatie op en is onbedoeld een uitstekende manier hoe wij praktisch invulling kunnen geven aan het raad breed lopende project Praat met de Raad. Op economisch terrein liggen de bedrijfsterreinen Haven 7 en 8 gereed voor uitgifte. Acquisities op deze bedrijventerreinen versterken niet alleen de positie van het Grondbedrijf, maar dienen vooral onze ambities op het vlak van arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. Met de naderende realisering van Insteekhaven, N261 en dadelijk het GOL beschikt Waalwijk over een uitstekende uitgangspositie om zijn logistieke ambities waar te maken en zijn positie als nijverheidsgemeente ook op de middellange termijn te verzekeren. Over onze bedrijventerreinen gesproken, ontwikkeling en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen is één ding, weerbarstiger is de vernieuwing van oude bedrijventerreinen. En daar zal het met de ladder van duurzame

3 verstedelijking toch naar toe moeten. Wanneer gaat het convenant met de BOM om te komen tot die noodzakelijke herontwikkeling nu eindelijk eens gestalte krijgen? Ingenomen is het CDA met de revitalisering van de bestaande kleinere winkelcentra in de wijken. Modernisering en uitbreiding van supermarkten in Bloemenoord, Zanddonk, Waalwijk-oost, Waspik en Vrijhoeve-Capelle hebben duidelijke economische spin-off en dragen, met de buurthuizen nieuwe stijl bij aan de gewenste sociale cohesie binnen die wijken. Spijtig te moeten constateren dat de uitvoering van het Geschikt Wonen Onderzoek, er op gericht het langer thuis wonen ook fysiek makkelijker te maken, zo lang op zich laat wachten. MdV, van een pril economisch herstel lijkt het Waalwijks winkelcentrum nog niet te profiteren. Integendeel: de economische crisis, de opkomst van internetverkoop, de verweesde uitstraling van het Kropholler, ruziënde vastgoedeigenaren en de concurrentie van andere lokaties, binnen buiten Waalwijk, zetten de eens regionale functie van het winkelcentrum onder zware druk. Nog onvoldoende lijkt doorgedrongen dat met het verdwijnen van twee supermarkten uit De Els ook een belangrijke pijler onder het economisch draagvlak van het winkelcentrum wordt weggeslagen. MdV, het is wat ons centrum betreft vijf vóór twaalf en tijd voor actie! Het antwoord kan zeker niet alleen van de overheid komen, de ondernemers zijn als eerste aan zet. Overigens ondernemers die met het nu naar buiten gekomen confict rondom de centrummanager zich zelf een slechte dienst bewijzen. Maar wij mogen als gemeente niet aan de kant van de weg blijven staan. Ook wij moeten te rade gaan wat in ons vermogen ligt om een negatieve spiraal te doorbreken en nieuw elan te creëren. Bij een goed renderend en aantrekkelijk winkelcentrum zijn ten slotte alle inwoners gebaat.

4 De komst van het SLEM, waartoe wij nog deze maand besluiten,zien wij als een uitgelezen kans ons centrum een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Wij vinden het bovenal terecht, zoals u in uw bijbehorend raadsvoorstel schrijft, dat de vestiging van het SLEM gepaard moet gaan met een visie/actieplan op het centrum, zodat de wisselwerking tussen museum en centrum maximaal kan zijn. Met de aanstelling van een programmamanager Binnenstad voor de borging van een integrale gebiedsaanpak stemmen wij van harte in. Van de voorgestelde integrale aanpak dient naar onze mening ook het parkeerbeleid deel uit te maken. Een goed functionerende binnenstad staat of valt met een goede bereikbaarheid en een parkeerregime dat bezoekers tot een bezoek verleidt en uitnodigt. Als het kan ook die consumenten die voor hun dagelijkse boodschappen niet per se op het winkelcentrum zijn aangewezen. In de vorige raadsvergadering heeft de raad besloten voor in ieder geval de periode van reconstructie van de Van Coothstraat de eerste 2 uur parkeren aan de Taxandriaweg gratis te maken. Wij zouden het college willen verzoeken de effecten van deze maatregel te monitoren: is het alleen een tijdelijke verschuiving van De Els naar de Taxandriazone of is sprake van een autonome toename van het aantal bezoekers. In dit laatste geval zou het CDA continuering van de maatregel voor ook langere tijd bespreekbaar willen maken. MdV, met de centrumontwikkeling in relatie tot het SLEM hebben we voor Waalwijk en de positie van Waalwijk in de regio, een majeure opgave te pakken. Het is omwille van een integrale aanpak ook toe te juichen dat één wethouder, tevens ook wethouder van de grootste fractie in deze raad, de regie op het totale project voert. Een derde punt dat wij deze middag naar voren willen brengen betreft de bestuurlijke samenwerking. Als raad becommentarieerden we eerder dit jaar het rapport Zourides/Tops. Wij besloten voordat we verdere stappen zouden zetten eerst de bereidheid te inventariseren bij de buurgemeenten

5 voor een gezamenlijke aanpak. We moeten constateren dat van die bereidheid vooralsnog niet veel is gebleken. Beide buren geven aan het vraagstuk van bestuurlijke organisatie naar eigen inzicht en tempo te willen oppakken, waarbij samenwerking met Waalwijk slechts in afgeleide zin aan de orde kan zijn. Jammer maar het is op dit moment niet anders. Naar aanleiding van de terugkoppeling van de raadswerkgroep naar de raad en het hieraan te geven vervolg, zal de PvdA, met steun van in ieder geval het CDA een motie indienen. Naast of in plaats van dansen op schalen is het CDA nog steeds voorstander van hechte, niet vrijblijvende duurzame samenwerking met andere gemeenten, bij voorkeur in Langstraatverband. Met belangstelling zien wij uit naar de bestuurlijke reactie van het nieuwe Provinciale bestuur op de (tussen) rapportage die wij het college vragen GS aan te bieden. Intussen gaan we door met ons eigen proces van schaalverdieping, overeenkomstig het project Praat met de raad en staan we open voor verkennende gesprekken met ook andere gemeenten en bestuurlijke verbanden over verdere samenwerking. Voorzitter, bij de behandeling van de Kadernota 2014 is door de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken om onder nog nader te bepalen voorwaarden medewerking te verlenen aan de verplaatsing van het huidige HK a/d Winterdijk naar het Hoefsvengebied en de raad nog dit jaar (2014) een voorstel te doen. Nu een jaar verder moeten we constateren dat er nog geen voorstel aan de raad is voorgelegd. Tot op zekere hoogte verklaarbaar omdat ook met SLEM nog geen stappen waren gezet. Inmiddels staat dit wel te gebeuren en is deze nieuwe omstandigheid aanleiding genoeg om een motie met een zelfde strekking als vorig jaar opnieuw in te dienen. Het dictum is in zoverre aangepast dat we er nu op aandringen het gevraagde voorstel bij de behandeling van de begroting 2016 gereed te hebben. De motie mag ik U namens..overhandigen.

6 Voorzitter, in het dictum van het raadsvoorstel vraagt u ons ook in te stemmen met de structurele mutaties op de begroting 2015, met een doorwerking naar de begroting Tegelijkertijd weten we dat deze mutaties gebaseerd zijn op ervaringscijfers van slechts enkele maanden. We hebben het over een per saldo structureel nadeel van ,-. Onze verzoek aan het college is om deze voorlopige cijfers ten behoeve van de Begroting 2016 tijdig te valideren, zodat we geen onnodige lucht in de Begroting pompen. Voorzitter, ik rond af: In het begin van mijn bijdrage prees ik het college voor de manier waarop het bezig is de grote thema s op het sociaal, economisch en cultureel gebied te realiseren. De aanpak tot heden geeft vertrouwen voor de toekomst. Op een kritische maar constructieve houding van het CDA kan het college hierbij rekenen. Dank U,voorzitter

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 OP VOLLE KRACHT VOORUIT! Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid afdeling Aalten-Dinxperlo. In dit verkiezingsprogramma

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017

Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 Beleidsplan voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein 2014 tot en met 2017 januari 2014 1 Inleiding Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) staan voor een grote

Nadere informatie