re g- nr - : /tfiocofóttr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "re g- nr - : /tfiocofóttr"

Transcriptie

1 Aan burgemeester en wethouders Datum: 8 augustus 212 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen door: D. Bosmans ingekomen: y ^[jf; 21? re g- nr - : /tfiocofóttr par.: par. afd.hfd. <OCj par. sec.hfd. mev YCG}*) medeparaaf: Onderwerp: se ^ 71 <:<: ZKjgL Voorschoolse educatie Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met het plan van de Kinderkoepel om te komen tot een voorschools aanbod in de peuterspeelzalen in de kern Brielle; 2. De bijgaande wijziging van de productenraming vaststellen; 3. De commissie samenleving verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging 212. Gevraagde beslissing commissie 1. De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging 212. akkoord: bespreken: $ beslissing B & W d.d. 14 AU6 Z12 conform D afwijkend besluit D aangehouden pag. 1 van 5

2 Besluitvormingstraject Commissie B.Z.M. Samenleving Grondgebied D datum: 27 augustus 212 advies Bijz. projecten Raad Bezw. schr. OR/GO D n D Samenvatting 1. Inleiding Op 1 augustus 21 is de Wet Ontwikkelingskansen door Educatie (Wet Oke) van kracht geworden. Deze wet leidt tot wijzigingen van de Wet Kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid. De wet streeft door harmonisatie van regelgeving voor voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) naar een aantal verbeteringen bij de voorzieningen voor jonge kinderen. Tevens leidt de wet tot meer en betere voor-en vroegschoolse educatie (WE) en tracht deze de financiële drempels weg te nemen voor ouders van doelgroepkinderen om deel te kunnen nemen aan WE programma's. De maatregelen uit de wet zijn bedoeld om de kansen van jonge kinderen te verhogen. De wet beoogt de gemeentelijke regierol te versterken en geeft gemeenten de opdracht om zorg te dragen voor de volgende 4 punten: 1. afdoende kwaliteit in het regulier peuterspeelzaalwerk; 2. een dekkend en hoogwaardig aanbod van WE in de voorschoolse periode; 3. toezicht en handhaving op kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie; 4. het voeren van een jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over kernpunten van voor-en vroegschoolse educatie. Dit advies gaat over punt 2. De gemeente is verplicht een hoogwaardig aanbod WE aan te bieden aan de doelgroep. Geschat wordt dat het aantal kinderen dat in aanmerking zou kunnen komen voor een WE indicatie 15 bedraagt over de gehele gemeente. De doelgroep ontvangt minimaal 1 uur WE aangeboden door minimaal 2 leidsters per groep, terwijl kinderen zonder indicatie aanspraak kunnen maken op 5 uur peuterspeelwerk. De kinderen van de doelgroep zijn niet verplicht tot het volgen van WE maar kunnen daartoe -bijvoorbeeld via het consultatiebureau- wel toe worden aangespoord. pag. 2 van 6

3 2. Beoogd effect De gemeente voldoet aan haar wettelijke taak met het oog op versterking van de voorschoolse educatie. 3. Argumenten De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van WE. Bij de voorschoolse educatie gaat het om programma's uitgevoerd in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en gericht op doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar. De Kinderkoepel verzorgt binnen de gemeente het peuterspeelzaalwerk. De gemeente kiest voor het versterken van het peuterspeelzaal werk tot WE niveau. In diverse overleggen met de directeur van de Kinderkoepel is bijgevoegd plan tot stand gekomen. De meest eenvoudige oplossing is het creëren van een aparte groep in de peuterspeelzaal voor de doelgroep kinderen. Omdat deze groep kinderen dan makkelijk aanwijsbaar zou zijn is hiervan afgezien. Voorstel is alle 5 groepen peuterspeelzaalwerk in de kern Brielle op WE niveau te brengen. Op deze 5 groepen zijn 2 professionele leidsters werkzaam. Zij draaien een WE programma voor alle kinderen. De kinderen met een WE indicatie gaan 1 uur per week naar de peuterspeelzaal. Helaas zijn die middelen niet toereikend om ook de groepen in Zwartewaal en Vierpolders op WE niveau te brengen. En enkel Zwartewaal op WE niveau brengen lukt praktisch niet, omdat daar geen dagdelen meer beschikbaar zijn. 4. Draagvlak en risico's Door deze manier van werken kan er een wachtlijst ontstaan voor de reguliere kinderen. Kinderen met een WE indicatie doen immers voor meer uren een beroep op peuterspeelzaalwerk dan kinderen zonder indicatie. Als er al een wachtlijst ontstaat dan schat de kinderkoepel in dat deze voor de kern Brielle niet langer zal zijn dan 2 maanden. Daar staat tegenover dat ook kinderen die geen WE indicatie hebben wel gebruik maken van peuterspeelzaalwerk met 2 leidsters per groep. Reguliere kinderen hebben altijd de mogelijkheid om een plaatsje te krijgen op een andere locatie (Vierpolders of Zwartewaal). De kinderkoepel houdt vooralsnog een slag om de arm en gaat uit van 1 doelgroepkinderen. Voor deze kinderen wordt een plaatsje beschikbaar gehouden. Hierdoor loopt de Kinderkoepel de ouderbijdrage mis. Deze rekening wordt bij de gemeente neergelegd. 5. Aanpak/uitvoering De start zal plaatshebben met ingang van 1 september 212. Het project eindigt op 1 augustus 215. Dit zal ook gecommuniceerd worden naar de Kinderkoepel i.v.m. personeelskosten. In 214 zal er een evaluatie plaatshebben, omdat de middelen voorschoolse educatie na 214 stoppen en verantwoord moeten worden. Bij de jaarlijkse subsidieafrekening zal de werkelijke ouderbijdrage vastgesteld worden (hangt af van aantal doelgroepkinderen in dat jaar). 6. Communicatie Na besluitvorming wordt de Kinderkoepel op de hoogte gebracht; ook zal de Wmo raad geïnformeerd worden. pag. 3 van 6

4 7. Organisatorische en /of personele aspecten N.v.t. 8. Juridische aspecten N.v.t. 9. Kosten, baten en dekking Kosten: eenmalige kosten aanschaf WE programma training aanschaf thema materialen/box totaal eenmalige kosten structurele kosten inzet personeel huisvestingskosten (door extra dagdelen) deskundigheidsbevordering compensatie ouderbijdrage Kosten activiteiten totaal structurele kosten De ingangsdatum is 1 september 212 zodat de structurele kosten voor inzet personeel, huisvesting en ouderbijdrage in 212 lager zijn (x 4/12). Ouderbijdrage: De Kinderkoepel houdt vooralsnog 1 plekken voor doelgroepkinderen "vrij". Voor deze plekken wordt geen ouderbijdrage ontvangen en bij bezetting door doelgroepkinderen wordt er enkel voor 2 dagdelen van de 4 ouderbijdrage ontvangen. De kinderkoepel loopt hoe dan ook jaarlijks 6.35 ouderbijdrage mis. Ouders van doelgroepkinderen, van wie uitgegaan wordt dat zij een lagere inkomen hebben, worden via de sociale dienst gecompenseerd in hun ouderbijdrage. De voorschoolse educatie moet voor ouders laagdrempelig en financieel toegankelijk zijn. Peuterspeelzalen zijn over het algemeen duurder dan kinderopvang voor ouders. In de Wet Oke is bepaald dat gemeenten aan ouders van wie de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie, een ouderbijdrage mogen vragen die maximaal de hoogte is van de bijdrage die zij op grond van de Wet kinderopvang zouden betalen in de kinderopvang indien ze de maximale toeslag ontvangen. Ouders betalen aan de Kinderkoepel de reguliere ouderbijdrage en worden via de gemeente, Sociale Zaken, gecompenseerd. pag.4 van 6

5 Baten: Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt voor de uitvoering van de wet Oke structureel ontvangen. Het Ministerie OC&W heeft voor de voorschoolse educatie voor de jaren 211 tot en met 214 jaarlijks een bijdrage van toegekend als specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Deze middelen zijn bedoeld voor het maken van afspraken met schoolbesturen, houders van kindercentra en peuterspeelzalen over de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen, de definiëring van de doelgroep en de organisatie van de doorlopende leerlijn tussen voor- en vroegschoolse educatie. Dekking: Zowel in 21 als in 211 is via de algemene uitkering een bijdrage van ontvangen. Van het Ministerie OC&W is in ontvangen. Deze baten, waar nog geen uitgaven tegenover stonden, zijn niet gereserveerd waardoor ze een onderdeel zijn gaan uitmaken van de rekeningsaldi 21 en 211. Deze rekeningsaldi zijn uiteindelijk verrekend met de algemene exploitatiereserve; de saldi in het hierna opgenomen overzicht worden via de najaarswijziging van de programmabegroting 212 ook weer verrekend met die reserve. In de begroting is reeds een bedrag voor in het kader van de Wet Oke ad opgenomen. Overzicht kosten, baten en dekking kosten eenmalig structureel baten bijdrage Ministerie van BZK bijdrage Min.OC&W saldo (min is voordelig) De middelen van het ministerie van Onderwijs (12.727,=) dienen besteed te worden aan Vroegtijdige en voorschoolse educatie in het kader van de wet Oke. Niet bestede middelen dienen in 214 terug betaald te worden aan het Rijk. De middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken maken onderdeel uit van het Gemeentefonds en hoeven niet terug gestort te worden. Voor de jaren 212 tot en met 214 doet zich een tekort voor van cumulatief ,= hetgeen gedekt had kunnen worden -middels een overheveling- met middelen uit 21 en 211 die voor dit doel aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Deze Rijksmiddelen (cumulatief 93.52, = ) zijn evenwel meegenomen in het rekeningsaldo van de jaren 21 en 211. Hierdoor is nu voor de jaren 213 en 214 een uitname uit de algemene middelen nodig. Totaal dient er per saldo extra budget vrijgemaakt te worden om in deze vorm het WE in Brielle uit te voeren conform de bijgevoegde wijziging van de productenraming pag. 5 van 6

6 1. Advies 1. Instemmen met het plan van de Kinderkoepel om te komen tot een voorschools aanbod in de peuterspeelzalen in de kern Brielle; 2. De bijgaande wijziging van de productenraming vaststellen; 3. De commissie samenleving verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de najaarswijziging 212. Bijlage(n): 1. Plan van de Kinderkoepel pag. 6 van 6

7 Toelichting wijziging van de Productenraming Product: 65. Kinderopvang Kostenplaats: Portefeuillehouder: Budgethouder: subsidie Wethouder Borgonjen W. de Koning SL Onderwerp: Voorschoolse educatie Toelichting op de beleids/beheersmutatie: Voor de invoering van voorschoolse educatie per 1 september 212 moeten onderstaande baten en lasten bijgeraamd worden. Totalen Totaal lasten Totaal baten Saldo ( - = voordelig) Specificatie financiële mutaties exploitatie naar economische categorie: BTWcode Lasten aanvullende subsidie WE Totaal Baten Bijdrage Min. OC&W tbv onderwijs achterstand Totaal Wijzigingen Activa in vermogi sn (balansmutaties): Passiva Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van

8 De Kinderkoepel kinderopvang ingekomen 3 1 MEI 212 Gemeente Brielle T.a.v. De heer W. M. De Koning Postbus AC BRIELLE Hellevoetsluis, 3 mei 212 Betreft: Subsidieaanvraag Uitvoering WE 213 Geachte heer van De Koning, Bijgaand ontvangt u de subsidieaanvraag 213 van het WE werk in de gemeente Brielle. De inhoudelijke uitgangspunten worden in bijlage I toegelicht. De begroting van kosten en baten vind u in bijlage II. Het totaalbedrag voor de subsidieaanvraag 213 bedraagt Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op een uitvoering van het WE programma als aanvulling op het bestaande regulier peuterspeelzaalwerk. Hierover hebben reeds een aantal gesprekken plaatsgevonden. Wij zijn uiteraard bereid eerftpelichting te geven op deze subsidieaanvraag. Met vriendelijke gkpet / / f. Knegt Algemeen Directeur Kinderkoepel Holding BV BIJLAGE I: Subsidieaanvraag uitvoering WE gemeente Brielle BIJLAGE II: Begroting van kosten en baten

9 De Kinderkoepel kinderopvano Bijlage I: subsidieaanvraag uitvoering WE gemeente Brielle Subsidieaanvraag met betrekking voor de uitvoering van WE (vroeg en voorschoolse educatie) in Brielle. Doel: Voor en Vroegschoolse Educatie (WE) biedt alle kinderen, en in het bijzonder die k nderen die extra ondersteuning nodig hebben, gelijke ontwikkelingskansen in het onderwijs. Door met effectieve voor- en vroegschoolse programma's de ontwikkeling te stimuleren worden achterstanden voorkomen of verkleind en de kansen op een goede schoolloopbaan vergroot. Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma's, gericht op het voorkomen en inlopen van taalachterstanden van kinderen van twee tot zes jaar. Deze programma's beg nnen in de peuterspeelzalen (voorschoolse peri de). Een WE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dag elen per week in beslag Eisen WE Programma: Om te kunnen voldoen aan e eisen is toepassing van een zogenaamd WE programma noodzakelijk. Dit WE programma wordt door de overheid voorgeschreven (keuze uit een 1- tal programma's) en moet worden aangekocht (eenmalig) en worden onderhouden (na ca. 3 jaar, afhankelijk van het programma) Training: Toepassen van het WE programma vereist specifieke training voor alle vaste en inval pedagogisch medewerkers Inrichting: De WE groep vraagt een inrichting met specifieke materialen (o.a. themaboxen) Locatie: De WE groep bevindt zich bij voorkeur op een plaats waar ook regulier peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden om gedeeld gebruik te kunnen maken van geschikte ruimten en basismiddelen Dagdelen: De doelgroep kinderen kom n 1 uur of 4 dagdelen per week. Plan - Voldoen aan de eisen uit Wet Oké - Spreidingsbeleid voor de doelgroep kinderen - Locatie Brielle met 5 groepen bezetting is geschikt voor WE. - Goede voorzieningen en middelen voor het bereiken van WE niveau - Nauwe samenwerking met een basisschool - Verwachte doelgroep is maximaal 15 kinderen De Kinderkoepel - mei 212

10 Locatie De locatie in Brielle biedt de gelegenheid om daadwerkelijk WE verspreid over 5 groepen in te zetten. Hierdoor voorkomen we stigmatisering van de doelgroep. De locatie is centraal in de gemeente en zal in de toekomst verhuizen naar het nog te bouwen zorggebouw. Uitvoering Voor de opzet en uitvoering is een eenmalige investering nodig in geld (aanschaf programma en themamaterialen) en tijd (inrichting programma en training voor gebruik). De samenwerking met de basisschool garandeert goede uitwisseling over de uitvoering van de (warme) overdracht. Voor de uitvoering van de WE op deze groepen zijn 2 vaste gekwalificeerde pedagogisch medewerkers per groep nodig. Daarnaast is het uitgangspunt dat er één invalkracht kan worden ingezet. Al deze medewerkers moeten worden getraind in het gebruik van het WE programma. Voor deze opzet behoeven daardoor slechts 3 pedagogisch medewerkers te worden getraind. Samenvatting voorstel Opzetten van vijf WE groepen voor heel de gemeente Brielle. De locatie van de WE groepen is in Brielle. De keuze voor een WE programma wordt bepaald in overleg met gemeente en scholen. Training van pedagogisch medewerkers en invalsters. Financiële opstelling voor WE groep volgens bijgaand voorstel De subsidieaanvraag voor de aanbieding van dit WE pakket bestaat uit 2 delen. In verband met de opstart worden er eenmalige kosten gemaakt. Deze kosten maken alleen in het eerste jaar onderdeel uit van de subsidieaanvraag. In de komende jaren zal dit deel vervallen. Daarnaast zijn de reguliere kosten in het kosten en baten overzicht opgenomen. Dit is het jaarlijks terugkerende deel. Om toch een goed inzicht te geven in deze opstartkosten volgt hieronder een overzicht. Qpstartkosten (eenmalig, d.w.z. voor een periode van 3 jaar): Aanschaf WE programma (schatting, afhankelijk van keuze) 5. Training voor gebruik van WE programma - 3 medewerkers 2. - Cursus, tijd en certificering tot WE gecertificeerd medewerker Aanschaf thema materialen / box 2.5 Totaal opstartkosten 27.5 Het totaal van de opstartkosten wordt onder een regel in het kosten en baten overzicht genoemd. De Kinderkoepel - mei 212

11 De Kinderkoepel Kleine Geus BV WE voorziening Bijlage II: BEGROTING van KOSTEN en BATEN KOSTEN BEGROTING 213 Personeelskosten 4. Huisvestingskosten 3. Deskundigeheidsbevordering 3.5 Kosten activiteiten 5. Kosten opstartfase 27.5 TOTALE KOSTEN 79. BATEN Gemiste ouderbijdragen PSZ Subsidie WE regulier Subsidie aanvulling regulier Subsidie WE opstartfase TOTALE KOSTEN

Brie lic. Aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: Wachtlijsten peuterspeelzaal gemeente Brielle. ingekomen: reg.nr.: ^>. zaaknr.: -ti> Z$/\ n^f.

Brie lic. Aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: Wachtlijsten peuterspeelzaal gemeente Brielle. ingekomen: reg.nr.: ^>. zaaknr.: -ti> Z$/\ n^f. GEMEENTE: Brie lic Aan burgemeester en wethouders Datum; 8 september 2015 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen door: D. Bosmans ingekomen: Wfc reg.nr.: ^>.

Nadere informatie

ïfe Briclle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J.fl JPR flfó , s. <r ^«- V t'3 j zaaknr.: Datum: 20 april 2015 Sector/stafafdeling:

ïfe Briclle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J.fl JPR flfó , s. <r ^«- V t'3 j zaaknr.: Datum: 20 april 2015 Sector/stafafdeling: A G E M E E N T E Briclle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J.fl JPR flfó reg.nr.: zaaknr.: Datum: 2 april 215 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen

Nadere informatie

par.; ) par. afd.hfd. par. sec.hfd.,/"^ mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez tin po boa se / cc

par.; ) par. afd.hfd. par. sec.hfd.,/^ mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez tin po boa se / cc .GEMEENTE Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg - nr - : /Ifl.coaaMOi atum: 8 april 21 Sector/stafafdeling: bestuurlijke zaken en middelen Portefeuillehouder: mw. G.W. M.van Viegen Ontworpen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

1. Onder voorbehoud van het door Gedeputeerde Staten te hanteren toezichtregime voor de

1. Onder voorbehoud van het door Gedeputeerde Staten te hanteren toezichtregime voor de Aan burgemeester en wethouders ingekomen; reg.nr.: zaaknr.: Datum: II december 2014 Sector/stafafdeling Grondgebied/EZ Portefeuillehouder Wethouder Schoon Ontworpen doo^ S. Proper par,: par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m

ZDIiM^ 2 2 iüi 20V; J Sc. Onderwerp: Evaluatie naschoolse activiteiten/combinatiefunctionaris. Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m m GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders - 1 / jui m atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 1 juli 2014 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. Bosmans par.: N ingekomen: reg.nr.: A k

Nadere informatie

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging).

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging). G E M E E N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.:,\ >).(OO'/IÖ atum: 11 november 2013 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: E.

Nadere informatie

Gevraagde beslissing commissie: 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van jaarstukken 2012 van onderwijsgroep Galilei

Gevraagde beslissing commissie: 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van jaarstukken 2012 van onderwijsgroep Galilei Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 43.CQA03^ Datum: Sector/stafafdeling: ortefeuillehouder: Ontworpen door: 31 oktober 2013 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen D. Bosmans par, ^ > par. * ntk

Nadere informatie

14 AUG 2012. Aan burgemeester en wethouders. ingekomen: reg.nr, ( Q j ^ ^ j. 7 augustus 2012 Sector/stafafdeling: datum: BZM Portefeuillehouder:

14 AUG 2012. Aan burgemeester en wethouders. ingekomen: reg.nr, ( Q j ^ ^ j. 7 augustus 2012 Sector/stafafdeling: datum: BZM Portefeuillehouder: G E M E E N T K Aan burgemeester en wethouders atum: 7 augustus 2012 Sector/stafafdeling: BZM Portefeuillehouder: College Ontworpen door: J.M. Kraak-Brouwer par. ingekomen: reg.nr, ( Q j ^ ^ j par.: par.

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Briëltë D D D EJ D D D. / s! ingekomen: Aan burgemeester en wethouders. reg.nr.:

Briëltë D D D EJ D D D. / s! ingekomen: Aan burgemeester en wethouders. reg.nr.: GEMEENTE Briëltë Aan burgemeester en wethouders datum: 23rnovember 2007 sector/stafafdeling: grondgebied portefeuillehouder: A. I. Heijboer ontworpen door: ing. E. Endlich ingekomen: reg.nr.: par. par.

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bricllc. Aan burgemeester en wethouders. ingekomen.' reg.nr.: 29 februari 2012 Sector/stafafdeling: Datum: SLZ Portefeuillehouder:

Bricllc. Aan burgemeester en wethouders. ingekomen.' reg.nr.: 29 februari 2012 Sector/stafafdeling: Datum: SLZ Portefeuillehouder: 12.GïMEÏNTK Bricllc Aan burgemeester en wethouders Datum: 29 februari 212 Sector/stafafdeling: SLZ Portefeuillehouder: Burgemeester Ontworpen door: MJ. Holtrop ingekomen.' reg.nr.: par.: Onderwerp: Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: Gevraagde beslissing college: De commissie adviseren over: c2vv,ea-i K S

Aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: Gevraagde beslissing college: De commissie adviseren over: c2vv,ea-i K S GEMÏENTK Aan burgemeester en wethouders Datum: 9 februari 2015 Sector/stafafdeling: Grondgebied/VROM Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: S. van der Waal ingekomen: "j j fffö reg.nr.: A'S

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

. zaaknr - : 1QI HSO

. zaaknr - : 1QI HSO GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders ingekomen: ' atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 29 januari 215 Grondgebied/EZ Wethouder Schoon Angelique van Oers, Alice Lodder par.:

Nadere informatie

p3tj?vu par. afd.hfd. par. sec.hfd. mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez fin po boa se cc

p3tj?vu par. afd.hfd. par. sec.hfd. mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez fin po boa se cc GEMEENTE Bricllc ÏÖ Aan burgemeester en wethouders ingekomen: atum: 13 april 2011 Sector/stafafdeling: grondgebied Portefeuillehouder: mw. G. W. M. van Viegen Ontworpen door: S. van der Waal p3tj?vu par.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari 2016

SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari 2016 G E M E E N T K Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen Ter behandeling in de vergadering de commissie de Raad van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari

Nadere informatie

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: G E M E Ï N Ĩ i. Bridle Aan burgemeester en wethouders Datum: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: J. Oudeman par. afd.hfd ingekomen:

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

jj. ar.**** 3 SEP 2015 Voorz. ^Sec, f Cw medeparaaf:^ Onderwerp: Toezicht Wmo 2015 beleggen bij de GGD Rotterdam Rijnmond

jj. ar.**** 3 SEP 2015 Voorz. ^Sec, f Cw medeparaaf:^ Onderwerp: Toezicht Wmo 2015 beleggen bij de GGD Rotterdam Rijnmond G E M E E N T F Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 4 zaaknr.: atum: 1 september 215 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen door: M, Hoogenboom

Nadere informatie

Gevraagde beslissing raad: 1. Mevrouw Anja Latenstein van Voorst-Woldringh, de heer Peter Kortekaas en de heer Nico

Gevraagde beslissing raad: 1. Mevrouw Anja Latenstein van Voorst-Woldringh, de heer Peter Kortekaas en de heer Nico U G E M E E N T K Briellc Aan burgemeester en wethouders atum: 1 mei 2013 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen door:. Bosmans HEI 2013 ingekomen: reg.nr.: l3.oou.m8t

Nadere informatie

Briellv. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 2 3 Mbl ZU mei 2012 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen D. Bosmans pa r-: < fc

Briellv. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 2 3 Mbl ZU mei 2012 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen D. Bosmans pa r-: < fc e G E M E E N T E Briellv Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 2 3 Mbl ZU12 atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: par. afd.hfd. medeparaaf: $ 14 mei 2012 SLZ/Beleid Wethouder

Nadere informatie

1BL. reg.nr.: /&_ öoq2>23u. Aan burgemeester en wethouders. 29 maart 2012 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen J. Laurs-Breur par.:

1BL. reg.nr.: /&_ öoq2>23u. Aan burgemeester en wethouders. 29 maart 2012 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen J. Laurs-Breur par.: fy Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: /&_ öoq2>23u atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 29 maart 2012 SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen J. Laurs-Breur par.: par.

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Cdk tm. ode. Brielle SL^_. VRoM medeparaaf: Onderwerp: Voortgangsve rslag Oper i Monumenten Klassendag

Cdk tm. ode. Brielle SL^_. VRoM medeparaaf: Onderwerp: Voortgangsve rslag Oper i Monumenten Klassendag ode G E M E E N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: ; 20Ï reg.nr.: /iv.&qq&iso atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 28 mei 2013 Grondgebied/EZ Wethouder Borgonjen

Nadere informatie

OL*XL Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: par. sec.hfd.

OL*XL Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: par. sec.hfd. G E M E E N T K Briclle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 3 JUL 2014 reg.nr.: Ak.OOQ \d$ zaaknr.: OL*XL atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: 30 juni 2014 Grondgebied/EZ Wethouder Schoon

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Brielle. 2 >Cn\&Q. reg.nr.: A^^^OA(O^G. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 5 /VOV zaaknr.: Datum: 3 november 2015 Sector/stafafdeling:

Brielle. 2 >Cn\&Q. reg.nr.: A^^^OA(O^G. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 5 /VOV zaaknr.: Datum: 3 november 2015 Sector/stafafdeling: GEMEENTI: Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 5 /VOV 2015 reg.nr.: A^^^OA(O^G zaaknr.: atum: 3 november 2015 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Burgemeester Ontworpen door:

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders. ingekomen: reg.nr.: zaaknr.: Datum: 16 december 2014 Sector/stafafdeiing: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

Aan burgemeester en wethouders. ingekomen: reg.nr.: zaaknr.: Datum: 16 december 2014 Sector/stafafdeiing: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders Datum: 16 december 214 Sector/stafafdeiing: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: A, Boomgaardt ingekomen: reg.nr.: zaaknr.: par.:

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Aan : De Raad/ de Commissie Inwoners Van : Het College van burgemeester en wethouders Kopie : Datum : 1 november 2011 Onderwerp : peuterspeelzaalwerk Bijlage(n) : I-WL/2011/2728

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316520 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052355650 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Quartel Datum: 17 oktober 2016 Overleg gepleegd

Nadere informatie

par. sec.hfd. 1. de bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen.

par. sec.hfd. 1. de bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen. o G E M E E N TJE Aan burgemeester en wethouders ingekomen: blp 2014 reg.nr.: /i^.

Nadere informatie

[Xj conform [] afwijkend besluit aangehouden

[Xj conform [] afwijkend besluit aangehouden G E M E E N T E 10 Aan burgemeester en wethouders ingekomen: 1 9 Hï atum: 10 mei 2011 Sector/stafafdeling: samenleving Portefeuillehouder: W.A.J. Borgonjen Ontworpen door:. de Rooij par.' par. afd.hfd.

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

par,/^t^ par, afd.hfd. KOC\ mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez fin po boa se cc

par,/^t^ par, afd.hfd. KOC\ mede-paraaf: beleid mbo bor vrom ez fin po boa se cc GEMEENTE Aan burgemeester en wethouders ingekomen: atum: 5 december 200 Sector/stafafdeling: samenleving Portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen Ontworpen door: M. Hoogenboom par,/^t^ par, afd.hfd. KOC\

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.:

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.: 3 e GtMEENTt Bricllc Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014 Datum: 30 oktober 2014 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: A.T. Brands (ti.qo\o623>

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

_,, o- p^\ Gemeente Woerden 10A gemeente WOERDEN

_,, o- p^\ Gemeente Woerden 10A gemeente WOERDEN _,, o- p^\ Gemeente Woerden 10A.00985 gemeente WOERDEN VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Regisfratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 19/11/2010 O&W Tel.nr.: 8662 Afd.: Onderwijs en

Nadere informatie

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010 GEMEENTE ZEEVANG Notitie Wet OKE Gemeente Zeevang 2010 Ferdinand Haselaar/ Eveline Tijmstra Gemeente Zeevang Januari 2011 Vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011 Bekend gemaakt op 3 maart 2011

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 5 april 2016 Aanleiding Uit de evaluatie

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

Afdelingsmanager Hans Killaars

Afdelingsmanager Hans Killaars Adviesnota aan B en W Onderwerp subsidieverlening Peuterspeelzalen, peuterplaatsen en VVE 2015 Datum 10 februari Naam steller Myranda Hartong Kenmerk 154533 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

GMR. 17 december 2012

GMR. 17 december 2012 GMR Structuur medezeggenschap Aanleiding Hoofdlijn structuur medezeggenschap Concept reglementen Voorstel proces Structuur medezeggenschap Huidige reglementen uit 2007 GMR-reglement op enkele punten niet

Nadere informatie

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010 Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012 mei 2010 In werking getreden op 01-08-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. WET OKE 5 2. DEKKEND AANBOD VVE 5 2.1. Landelijk beleid 5 2.2 Lokale

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010 Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument juni 2010 1. Aanleiding De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) vraagt van gemeente en educatieve partners om Voor- en Vroegschoolse

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders ingekomen: JjjjSj ZÜ iö> reg.nr.: j 3.^,^> L>Li ï Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door:

Aan burgemeester en wethouders ingekomen: JjjjSj ZÜ iö> reg.nr.: j 3.^,^> L>Li ï Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: G K M E E N T K BnW/e Aan burgemeester en wethouders ingekomen: JjjjSj ZÜ iö> reg.nr.: j 3.^,^> L>Li ï atum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 3 juni 2013 Grondgebied/VROM Wethouder

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015

Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Evaluatie Peuteropvang en VVE gemeente Achtkarspelen December 2015 Inleiding Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten de subsidiering van het huidige peuterspeelzaalwerk om

Nadere informatie

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111148 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00515164 Onderwerp Portefeuillehouder De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 19 september 2017 Samenvatting Op 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Situatie Roerdalen 3. Integraal Jeugdbeleid 4. Voorstel: De gemeente als financieel

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders. ingekomen; reg.nr.; 21 mei 2015 Sector/stafafdeling: Datum: SLZ/Beleid Portefeuillehouder;

Aan burgemeester en wethouders. ingekomen; reg.nr.; 21 mei 2015 Sector/stafafdeling: Datum: SLZ/Beleid Portefeuillehouder; CEMEÜNTI Aan burgemeester en wethouders Datum: 21 mei 2015 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder; Wethouder Borgonjen Ontworpen door: A. Prins ingekomen; reg.nr.; Onderwerp: Conceptprogrammabegroting

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 19 februari 2015 BIJLAGE Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders peuterspeelzaalwerk 2016 en verder beantwoording raadsvragen REGISTRATIENUMMER GEM

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan:

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 8f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 december 2011 Aanleiding In twee vergaderingen van de Commissie Inwoners

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE Vastgesteld door burgemeester en wethouders 30 augustus 2016 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden

Nadere informatie

"VH. De commissie informeren over: 1. De brief van de Catharina Stichting met verklaring van de accountant aangaande de jaarrekening 2011.

VH. De commissie informeren over: 1. De brief van de Catharina Stichting met verklaring van de accountant aangaande de jaarrekening 2011. G E M E K N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders atum: 17 juli 212 Sector/stafafdeling: SLZ/Beleid Portefeuillehouder: Wethouder Borgonjen Ontworpen door: M. Hoogenboom ingekomen: L 4 JüL. ZU IZ.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J" IMi /U14 reg.nr.:

Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J IMi /U14 reg.nr.: /3 GEMEENTE Briellv Aan burgemeester en wethouders ingekomen: J" IMi /U14 reg.nr.: /ffr.aj/fa?^^ zaaknr.: ^ ^ WO^ Datum: Sector/stafafdeling: ortefeuillehouder: Ontworpen door: 20 oktober 2014 SLZ/Beleid

Nadere informatie

Het voorstel tot verlening van de definitieve verklaring van geen bedenkingen via de commissie Grondgebied voorleggen aan de raad.

Het voorstel tot verlening van de definitieve verklaring van geen bedenkingen via de commissie Grondgebied voorleggen aan de raad. G E M E E N T K Briellc B. en W. Aan burgemeester en wethouders atum: 26 september 2013 Sector/stafafdeling: Grondgebied/VROM Portefeuillehouder: Wethouder Schipper Ontworpen door: H.L.C. Snoeij ingekomen:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie