Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne"

Transcriptie

1 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis te nemen van de gevolgen van de bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk in Westvoorne; 2) Voor 2016 eenmalig via de kadernota een bedrag van ramen voor het behoud van de peutervoorzieningen in afwachting van een op te stellen nieuw beleid; 3) Dit stuk aan te bieden aan de commissie Inwonerszaken. Portefeuillehouder: E.G. Mulder Vertrouwelijk: Nee Raadscommissie OR/GO Raad Ja Nee Nee datum 1

2 1. Aanleiding Met het vaststellen van de begroting heeft de gemeenteraad ingestemd met een bezuiniging van subsidiemiddelen voor het peuterspeelzaalwerk. Tot en met 2015 bedraagt het budget voor peuterspeelzaalwerk circa Vanaf 2016 is dit budget volledig teruggedraaid naar 0. Met dit stuk wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van deze bezuinigingen in Westvoorne. Peuterspeelzaalwerk: Algemeen: Peuterspeelzaalwerk is van oudsher gericht op het samen spelen en ontwikkelen van peuters (kinderen van 2,5 tot 4 jaar). Peuters kunnen over het algemeen twee keer per week 2 à 3 uur terecht bij een peuterspeelzaal. Hierdoor is de peuterspeelzaal niet gericht op kinderen van tweeverdieners, het opvangaspect ontbreekt. Aan het peuterspeelzaalwerk ligt geen wettelijke basis ten grondslag. Peuterspeelzalen worden meestal betaald door ouders en gemeente, waarbij de hoogte van de ouderlijke bijdrage sterk kan verschillen. Over het algemeen zijn het laagdrempelige voorzieningen, vooral gericht op de ontwikkeling van peuters en de voorbereiding op de basisschool. Ze zijn vaak (een onderdeel van) een stichting zonder winstoogmerk. Sinds 2010 worden aanzienlijke kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen gesteld (zie verderop in dit stuk: Harmonisatie). Situatie Westvoorne: In Westvoorne bestaan momenteel nog twee peuterspeelzalen: Peuterspeelzaal De Peuterhof in Oostvoorne en Peuterspeelzaal t Pierepotje in Rockanje. Peuterspeelzaal De Peuterhof had in de zomer van peuters op de peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal t Pierepotje heeft in de zomer van peuters ingeschreven staan. Dit aantal is groeiende en er geldt momenteel een wachtlijst voor de inschrijvingen. Sinds 1 september 2014 is Peuterspeelzaal De Snatertjes in Tinte gesloten. Op deze peuterspeelzaal zaten in het laatste jaar 11 peuters uit de gemeente Westvoorne. Peuterspeelzaal De Peuterhof in Oostvoorne valt sinds 2013 onder Stichting Kinderopvang Humanitas. Peuterspeelzaal t Pierepotje in Rockanje valt nog onder een eigen, lokaal bestuur. In 2014 is uitgebreid door Stichting Kinderopvang Humanitas onderzocht in hoeverre een overname mogelijk zou zijn. Gebleken is dat de financiële risico s voor Humanitas te groot zouden zijn om een overname te kunnen realiseren. Kinderopvang: Algemeen: Kinderopvang voor 0-4 jarigen is van oudsher vooral gericht op opvang en verzorging van kinderen van werkende ouders. De duur van de opvang is afhankelijk van de wensen van de ouders. De kosten van de opvang worden betaald door de ouders waarbij zij gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag van het Rijk. Deze toeslag is inkomensafhankelijk en kan alleen verkregen worden wanneer beide ouders werken. Naast kinderopvang in kinderdagverblijven worden er ook kinderen bij gastouders opgevangen. Deze opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Sinds de invoering van deze wet is de kinderopvang verder geprofessionaliseerd. Kinderopvang wordt over het algemeen verzorgd door commerciële organisaties. Zij verzorgen vaak ook de buitenschoolse opvang voor 4-12 jarigen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. Om de kwaliteit te bewaken worden toezichthouders ingezet die de locaties inspecteren. Meestal zijn de toezichthouders in dienst bij de GGD. De toezichthouder adviseert vervolgens de gemeente of er handhaving moet plaatsvinden of niet. Vervolgens voert de gemeente de handhaving uit. De gemeente wordt hiervoor weer beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. 2

3 Situatie Westvoorne: In Westvoorne zijn twee kinderdagverblijven voor de opvang van 0-4 jarigen; Jacobeintje in Rockanje en Het Kuikentje in Oostvoorne. Jacobeintje is onderdeel van Stichting Kinderopvang Humanitas. Het Kuikentje is in particulier eigendom en is een kleinschalig, agrarisch kinderdagverblijf. Er zijn drie locaties voor buitenschoolse opvang; één in Rockanje aan de Middelweg (bij kinderdagverblijf Jacobeintje), één aan de Hoogvlietlaan in Rockanje en één in Oostvoorne (binnen de basisschool CNS De Nieuwe Weg). Alle locaties voor buitenschoolse opvang vallen onder Stichting Kinderopvang Humanitas. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): Algemeen: VVE richt zich via speciale programma s voor 2,5-7 jarigen op het spelenderwijs ontwikkelen van de domeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel van VVE is peuters met een mogelijke achterstand (doelgroepkinderen) beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. De voorschoolse educatieprogramma s worden hoofdzakelijk door peuterspeelzalen aangeboden. De vroegschoolse educatie voor 4-7 jarigen wordt aangeboden op scholen. De gemeente ontvangt voor de uitvoering van de voorschoolse educatie een (geoormerkte) rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage is alleen bedoeld voor kinderen bij wie de risico s op achterstanden groot zijn. De gemeente stelt via de subsidieverlening eisen aan doelgroep, omvang en inhoud van de VVEprogramma s. VVE is een wettelijke taak voor gemeenten. De toezichthouder van de GGD inspecteert namens de gemeente de VVE locaties. De Inspectie van het Onderwijs inspecteert namens het Rijk hoe de gemeenten hun rol uitvoeren. Situatie Westvoorne: Alle peuterspeelzalen in Westvoorne zijn aangewezen als formele VVE locaties. Eén locatie is inmiddels weggevallen vanwege de sluiting van De Snatertjes in Tinte. De gemeente heeft vanuit de Rijksbijdrage (Onderwijsachterstanden Budget of OAB) de opleiding en certificering van alle pedagogisch medewerkers bekostigd. Ook de methode Puk en Ko is hieruit betaald. Daarnaast subsidieert de gemeente uit het OAB de twee extra dagdelen die de doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal komen. De gemeente heeft, na een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, de opdracht gekregen op korte termijn de VVE binnen de gemeente verder uit te werken en te professionaliseren. Het gaat hierbij om zaken als resultaatafspraken met het onderwijs, ouderbeleid en dergelijke. Deze opdracht komt voort uit het inspectierapport van de onderwijsinspectie over de VVE. Voor deze professionalisering wordt de hulp ingeroepen van een extern bureau welke gespecialiseerd is in VVE. Dit bureau heeft een dergelijke opdracht uitgevoerd voor de gemeente Hellevoetsluis. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de resultaatafspraken met het onderwijs aansluiting hebben in de regio. Dat is prettig voor de schoolbesturen die hun basisscholen in de beide gemeenten hebben. De kosten voor de inhuur van deze expertise kunnen worden voldaan uit de rijksbijdrage OAB. Het bedrag dat de gemeente jaarlijks ontvangt vanuit het Rijk aan OAB is in 2011 bepaald en liep door tot en met Medio 2014 is besloten de bijdrage met een jaar ongewijzigd te verlengen. Dit betekent dat vanaf 2016 een herberekening komt van de rijksbijdrage. De mogelijkheid bestaat dat deze bijdrage fors minder uitvalt voor Westvoorne. Harmonisatie: Per 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (hierna: OKE) in werking getreden. Deze wet zorgt onder meer voor meer en betere voorschoolse educatie in de peuterspeelzalen en de kinderopvang. De vier kernpunten van de Wet OKE zijn: De kwaliteit van het reguliere peuterspeelzaalwerk harmoniseren met de geldende kwaliteitseisen in de kinderopvang; Een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE in de voorschoolse periode; 3

4 Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie; Jaarlijks overleg en afspraken met organisaties over de uitvoering van de VVE. 2. Argumenten Knelpunten in de huidige situatie voor het peuterspeelzaalwerk Peuterspeelzalen worden als gevolg van de wet OKE geconfronteerd met hogere kwaliteitseisen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: opleidingsniveau van de leidsters, de beroepskracht-kind ratio en het maximum aantal kinderen van 16 in de groep. Ook ten aanzien van de uitvoering van de VVE zijn in de wet kwaliteitseisen neergelegd. Voorbeelden van deze kwaliteitseisen zijn: doelgroepkinderen komen minimaal 10 uur per week naar de VVE en een maximale groepsgrootte van 14 kinderen met twee gekwalificeerde leidsters. Deze hogere kwaliteitseisen hebben uiteraard invloed op de kosten van het peuterspeelzaalwerk. Vooral als het gaat om de inzet van personeel. Kijkend naar de inkomstenkant van peuterspeelzalen valt te concluderen dat deze vooral teruglopen. Omdat de gemeente het peuterspeelzaalwerk als een laagdrempelige voorziening wil bieden, kunnen de peuterspeelzalen niet (onbeperkt) de ouderbijdragen verhogen. Daarnaast is het de vraag tot welk bedrag de ouderbijdrage kan worden verhoogd voordat ouders afhaken vanwege de kosten. Het gaat bij peuterspeelzaalwerk namelijk vooral om de groep ouders waarvan niet beide ouders werkzaam zijn. Over het algemeen kan gesteld worden dat deze groep tot de lagere inkomensklassen behoren. Naast de ouderbijdragen ontvangen peuterspeelzalen ook gemeentelijke subsidie. De subsidieregels voor het peuterspeelzaalwerk zijn opgebouwd met een vaste voet, en daarnaast een bedrag per peuter. Omdat het aantal peuters in Westvoorne niet meer toeneemt (eerder afneemt), loopt het jaarlijkse subsidiebedrag terug. De teruglopende inkomsten in relatie tot de stijgende uitgaven maakt het peuterspeelzaalwerk financieel kwetsbaar. Op dit moment is de financiële situatie bij de peuterspeelzaal in Rockanje zelfs dermate zwak dat zij verwachten het volgende schooljaar niet te halen. Wanneer er vanaf 2016 geen subsidie meer beschikbaar gesteld wordt door de gemeente, wordt het voortbestaan van deze peuterspeelzaal dermate bedreigd dat een sluiting van deze peuterspeelzaal realistisch lijkt. Landelijk toekomstbeeld peuterspeelzaalwerk Vanaf 2016 komen er vanuit het Rijk verdere veranderingen die grote impact hebben op het peuterspeelzaalwerk. Minister Asscher en staatssecretaris Dekker hebben deze plannen verwoord in Een betere basis voor peuters. De plannen van Asscher en Dekker zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen en het harmoniseren van de toegankelijkheid (ouderbijdrage). Kort verwoord worden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk kwalitatief gelijkwaardig. Dit wordt gerealiseerd door het omvormen van het peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang. Voor de peuterspeelzalen betekent dit een gedifferentieerde aanname van peuters; er wordt gekeken naar de economische situatie van de ouder(s) en op grond daarvan wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Dus wanneer twee werkende ouders hun peuter naar de peuterspeelzaal willen, wordt de ouderbijdrage gelijk aan die van de (commerciële) tarieven in de kinderdagopvang. De ouders kunnen dan bij het Rijk kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders met een modaal inkomen maar met één kostwinner, betalen zelf de hogere ouderbijdrage. Voor ouders uit de laagste inkomensgroepen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand. Voor peuters die vallen onder de doelgroepdefinitie vindt de bekostiging plaats vanuit de OAB. Dit betekent voor een grote groep ouders dat de peuterspeelzaal een kostbare voorziening wordt. 4

5 Consequenties van de bezuiniging Wanneer de gemeente de bezuiniging handhaaft en vanaf 2016 aan de peuterspeelzalen geen subsidie meer verleent, zijn de consequenties als volgt: Peuterspeelzaal t Pierepotje in Rockanje verdwijnt in ieder geval uit Rockanje. Deze peuterspeelzaal is financieel kwetsbaar en heeft onvoldoende middelen om zonder subsidie verder te kunnen. De drie pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal in Rockanje verliezen hun baan. Peuters met ontwikkelingsachterstanden uit Rockanje kunnen niet meer in de eigen kern terecht voor het VVE programma. Toeleiding wordt daarmee moeilijker te realiseren en de gemeente loopt hiermee risico dat niet alle doelgroeppeuters het programma gaan volgen. Dit betekent dat mogelijk meer kinderen met achterstanden het basisonderwijs instromen. Indien de peuterspeelzaal in Oostvoorne blijft bestaan, wordt deze naar alle waarschijnlijkheid omgevormd naar peuteropvang. De voorziening wordt hiermee voor veel doelgroepen (te) duur. De laagdrempeligheid verdwijnt door de omvorming naar peuteropvang en de hierbij behorende tarieven. Verdere ontwikkeling van VVE wordt moeilijk door het verlies van een locatie in Rockanje. VVE is een wettelijke taak van gemeenten. Het wordt moeilijk om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk stelt aan VVE locaties en aan de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs toetst de kwaliteit van de VVE binnen de gemeente en verleent daaraan een status die openbaar is en gepubliceerd wordt. De peuterspeelzalen zullen geen onderdeel gaan vormen van de te ontwikkelen brede scholen. Dit is een hiaat in de doorgaande leerlijnontwikkeling en het concept brede school. 3. Aanpak/uitvoering Mogelijke toekomstscenario s voor het peuterspeelzaalwerk in Westvoorne 1. Gemeente verleent geen subsidie meer vanaf 2016 Wanneer de gemeente er voor kiest de in de begroting doorgevoerde bezuiniging te handhaven en geen subsidie meer beschikbaar te stellen voor het peuterspeelzaalwerk, betekent dit in ieder geval het verlies van de voorziening in Rockanje. Met beide besturen is gesproken over de mogelijke scenario s. Het bestuur van peuterspeelzaal t Pierepotje heeft aangegeven niet de capaciteit te hebben om in de toekomst de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken. Omvorming naar peuteropvang is hiermee dus voor peuterspeelzaal t Pierepotje geen optie. De voorziening in Rockanje zal hiermee verdwijnen. Dit betekent ook het verlies van werk voor de pedagogisch medewerkers. Humanitas (peuterspeelzaal De Peuterhof in Oostvoorne) ziet wel mogelijkheden in deze omvorming. De consequentie hiervan is wel dat het peuterspeelzaalwerk in Oostvoorne dan alleen voor een beperkte groep laagdrempelig blijft. Voor veel ouders wordt peuterspeelzaalwerk te duur. Dit betreffen de ouders uit de lagere inkomensklassen die geen aanspraak maken op bijzondere bijstand (boven 110% bijstandsnorm), of geen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag of VVE. Mogelijk verliest de peuterspeelzaal hierdoor peuters uit doelgroepen voor wie de voorziening hard nodig is. Ook is het onzeker of in dit scenario de peuterspeelzaal binnen de brede school (Oostvoorne) komt. Mogelijk kiest Humanitas voor samenvoeging van peuteropvang bij de kinderdagopvang aan de Middelweg in Rockanje. Het kinderdagverblijf blijft gesitueerd aan de Middelweg in Rockanje en wordt niet in de brede scholen gevoegd. Doelgroeppeuters blijven gesubsidieerd vanuit de OAB-middelen. Er gaat een herberekening komen in 2015, het jaarbedrag vanaf 2016 is nog niet bekend. Het is zeer waarschijnlijk dat de rijksbijdrage lager uitvalt dan wat er vanaf 2011 is ontvangen. 5

6 2. Gemeente blijft peuterspeelzalen subsidie verlenen Om de toekomst van beide peuterspeelzalen veilig te stellen, en daarbij deze voorzieningen laagdrempelig te houden, is subsidie onontbeerlijk. Laagdrempeligheid is een belangrijke factor omdat de doelgroep voor peuterspeelzaalwerk die deze voorziening het hardst nodig hebben, één kostwinner gezinnen zijn. Door de vanuit het Rijk gestuurde professionalisering wordt steeds meer verwacht van peuterspeelzalen wat een kostenverhogend effect teweeg brengt. Wanneer de inkomsten alleen de ouderbijdragen betreffen, staan deze in schril contrast tot de kosten. Continuering is dan niet mogelijk. Indien een gemeente de peuterspeelvoorziening wenst te behouden, zal daar een financiële bijdrage tegenover moeten staan. De minimale bijdrage om de voorzieningen in Oostvoorne en Rockanje te behouden, bedraagt per jaar. Dit bedrag is opgebouwd aan de hand van het jaarverslag 2014 van t Pierepotje en de begroting 2015 van De Peuterhof. Bij t Pierepotje blijkt uit het jaarverslag een subsidiebehoefte van bijna en uit de begroting 2015 van De Peuterhof blijkt een tekort van Samen is dit Bij een subsidiebudget van maximaal bestaat er nog een financieel tekort van Dit moet worden opgelost vanuit de OAB middelen én vanuit de peuterspeelzalen zelf. Bijvoorbeeld door een kleine verhoging van de ouderbijdragen, of (bij De Peuterhof) de ouderbijdrage voor ouders met twee inkomens op commerciële tarieven vast te stellen. Een subsidiebudget van is daarmee een krap maar realistisch bedrag waarmee de voorzieningen wel behouden kunnen blijven. De hoogte van de rijksbijdrage vanaf 2016 is helaas nog niet bekend. Het is waarschijnlijk dat het jaarbedrag lager gaat uitvallen dan de afgelopen periode. Wanneer de brede scholen in Rockanje en Oostvoorne worden gerealiseerd, kunnen de peuterspeelzalen onderdeel worden van het concept en een plek krijgen binnen deze brede scholen. De voor- en vroegschoolse educatie (een wettelijke taak voor de gemeente) kan voortgezet worden en verder worden geprofessionaliseerd. Met het genoemde subsidiebedrag van wordt de helft van de bezuiniging van gerealiseerd voor peuterspeelzaalwerk. Met de portefeuillehouder is besproken om de voorgenomen bezuiniging vanaf 2016 à terug te brengen naar Hiermee kunnen de peuterspeelzalen in Rockanje en Oostvoorne behouden blijven, evenals de VVE-voorzieningen. Geadviseerd wordt daarom om in de kadernota structureel een bedrag van op te nemen voor het peuterspeelzaalwerk in Rockanje en Oostvoorne. Indien dit wordt gerealiseerd, worden de subsidiebeleidsregels voor het peuterspeelzaalwerk tegen het licht gehouden om de verdeling van de middelen op een correcte manier te kunnen verdelen. 4. Communicatie/Burgerparticipatie Zodra duidelijk is of de geplande bezuiniging gehandhaafd blijft of niet, wordt met de besturen van de peuterspeelzalen een gesprek georganiseerd waarin dit kenbaar wordt gemaakt. Met de besturen worden vervolgens definitieve afspraken gemaakt over hoe het peuterspeelzaalwerk er in de toekomst gaat uitzien. 5. Duurzaamheid Dit stuk heeft geen betrekking op duurzaamheid. 6. Kosten, baten en dekking Dit stuk heeft geen invloed op kosten, baten en dekking. 7. Risicomanagement en weerstandvermogen Dit stuk heeft geen invloed op het risicomanagement en weerstandvermogen van de gemeente. 8. Toelichting Dit stuk wordt voorgelegd vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp.. 6

7 9. Samenvatting De omvang van dit advies geeft geen aanleiding tot een samenvatting. 7

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Verkenning toekomst peuterspeelzaalwerk. Gemeente Westvoorne

Verkenning toekomst peuterspeelzaalwerk. Gemeente Westvoorne Verkenning toekomst peuterspeelzaalwerk Gemeente Westvoorne Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Verkenning huidige landelijke situatie en ontwikkelingen... 3 2.1. Vormen kinderopvang... 3 2.2. Onderwijsachterstanden...

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Waarom harmoniseren? Onderwijs 0-4 is een beleidsveld dat volop in beweging is. Daarbij heeft het ook nog eens veel raakvlakken heeft met de preventieve,

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Kind (3): Ik wil gaan schaken met jou. Mamma: Misschien is dat nog een beetje te moeilijk. Kind: Dan leg ik het je toch even uit?

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Situatie Roerdalen 3. Integraal Jeugdbeleid 4. Voorstel: De gemeente als financieel

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: Voortzetten peuterspeelzaalwerk. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: Voortzetten peuterspeelzaalwerk. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: Voortzetten peuterspeelzaalwerk Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op dit moment zijn er

Nadere informatie

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht. Hier komt tekst. Startbijeenkomst Hier komt ook tekst. 8 juni Utrecht.

Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht. Hier komt tekst. Startbijeenkomst Hier komt ook tekst. 8 juni Utrecht. Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Utrecht Hier komt tekst Startbijeenkomst Hier komt ook tekst 8 juni 2016 Opbouw 1. Hoe ziet het nationaal voorschoolse stelsel eruit? 2. Hoe is

Nadere informatie

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Gemeente Hardinxveld-Giessendam Ilze Eikmans Aanleiding heroverwegen peuterspeelzaalwerk Tekst Regeerakkoord: Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00515164 Onderwerp Portefeuillehouder De heer W.A. van Engeland Datum raadsvergadering 19 september 2017 Samenvatting Op 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013 Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei 2011 - november 2013 Inleiding Kaders van het beleid peuteropvang uit mei 2011 Huidige situatie in Doetinchem Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Vergaderdatum 20 mei Gemeenteblad 2014 / 34. Agendapunt 5. Aan de Raad

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Vergaderdatum 20 mei Gemeenteblad 2014 / 34. Agendapunt 5. Aan de Raad Betreft Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Vergaderdatum 20 mei 2014 Gemeenteblad 2014 / 34 Agendapunt 5 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de ombouw van

Nadere informatie

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010 GEMEENTE ZEEVANG Notitie Wet OKE Gemeente Zeevang 2010 Ferdinand Haselaar/ Eveline Tijmstra Gemeente Zeevang Januari 2011 Vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011 Bekend gemaakt op 3 maart 2011

Nadere informatie

2.2 Argumenten om over te gaan op vraagfinanciering De belangrijkste argumenten om over te gaan op vraag gestuurde financiering zijn:

2.2 Argumenten om over te gaan op vraagfinanciering De belangrijkste argumenten om over te gaan op vraag gestuurde financiering zijn: Memo Aan: Marijke van Dun, gemeente Heerenveen Van: Ilze Eikmans Datum: 10 augustus 2015 Betreft: Hoofdlijnen omvormingsplan peuterspeelzalen 1. INLEIDING In deze memo worden de hoofdlijnen van het omvormingsplan

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

Initiatief(raads)voorstel/discussienota ingediend door de fracties van de VVD en PvdA

Initiatief(raads)voorstel/discussienota ingediend door de fracties van de VVD en PvdA Initiatief(raads)voorstel/discussienota ingediend door de fracties van de VVD en PvdA Onderwerp: Toekomstbestendig en toegankelijk peuterspeelzaalwerk en peuteropvang in de gemeente Noordwijkerhout Aan

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Aan : De Raad/ de Commissie Inwoners Van : Het College van burgemeester en wethouders Kopie : Datum : 1 november 2011 Onderwerp : peuterspeelzaalwerk Bijlage(n) : I-WL/2011/2728

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

Analyse toekomst peuterspeelzaalwerk gemeente Asten

Analyse toekomst peuterspeelzaalwerk gemeente Asten Analyse toekomst peuterspeelzaalwerk gemeente Asten Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 1. Landelijke ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk Pag. 4 1.1. Inhoudelijke ontwikkelingen 1.2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010 Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012 mei 2010 In werking getreden op 01-08-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. WET OKE 5 2. DEKKEND AANBOD VVE 5 2.1. Landelijk beleid 5 2.2 Lokale

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO

gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO Aan : College van burgemeester en wethouders Van : mw. L. de Vroed Kenmerk : HG 18403 Zaak : GemHG/Intern/16439 Datum : 10 september 2014 Betreft : Samenvatting belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

1 Waarom deze notitie?

1 Waarom deze notitie? Notitie Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Almere Februari 2013 1 Waarom deze notitie? Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Almere besloten tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen

Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in Achtkarspelen Rapport Gemeente Achtkarspelen BMC mei 2013 drs. J.A.M. Zondag drs. I.F.M. Osinga-Paijens Projectnummer: 006038 Correspondentienummer: OBD-1605-63428

Nadere informatie

Onderwerp Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Voorstel

Onderwerp Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Voorstel Onderwerp Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Voorstel Portefeuillehouder Hans Broekhuizen Datum collegebesluit 25 augustus 2015 Opsteller J. Sloot en M. van Dun Registratie GF15.20068 Agendapunt

Nadere informatie

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Uitwerkingsnotitie Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Gemeente Oss, Dienst Stadsbeleid Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling December 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Volledige

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen

Bijlage hoofdstuk 2. Trend: Stijging van de kwaliteit tov eerdere jaren. Veel variaties in kwaliteit, binnen en tussen instellingen Bijlage hoofdstuk 2 8 januari 2016 Bijlage behorende bij hoofdstuk 2 van het SER advies Kindvoorzieningen: Evaluaties van (de kwaliteit van) Nederlandse kindvoorzieningen Fukkink et al. (2013); Veen et

Nadere informatie

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan:

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 8f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 december 2011 Aanleiding In twee vergaderingen van de Commissie Inwoners

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering

Inhoud. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen. Nieuwe subsidieregels en invoering Inhoud Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Dalfsen Nieuwe subsidieregels en invoering dalfsendalfsen, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Vertaling landelijk beleid naar lokale

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente. Drimmelen. Donderdag 23 juni 2011 vanaf uur. Informatieve raadsvergadering

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente. Drimmelen. Donderdag 23 juni 2011 vanaf uur. Informatieve raadsvergadering Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de gemeente Drimmelen Informatieve raadsvergadering Donderdag 23 juni 2011 vanaf 19.30 uur Plaats: gemeentehuis Made Programma 1. Welkom/ voorstellen

Nadere informatie

Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg BL Harskamp Registratienummer

Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg BL Harskamp Registratienummer Inspectierapport BijdeHandjes (KDV) Molenweg 8 6732BL Harskamp Registratienummer 976015171 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede Datum inspectie:

Nadere informatie

Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013. Afdeling Beleid

Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013. Afdeling Beleid Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013 Afdeling Beleid 18 December 2014 Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Leeswijzer... 2 3. Verplichtingen vanuit de Wet Oké... 2 4. Uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie en ontwikkelingen. 3. Harmonisatie; het waarborgen van voorschoolse educatie 4. Doelgroepen 5.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE Vastgesteld door burgemeester en wethouders 30 augustus 2016 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid

X X X B. en W. d.d. 25 oktober 2016 Nr. 11B Onderwerp: Onderwijsachterstandenbeleid BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316520 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052355650 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Quartel Datum: 17 oktober 2016 Overleg gepleegd

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen

Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Raadsvoorstel *Z0345EB2B4F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30918 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Uitvoeringsnotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Inleiding Volgens de huidige plannen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

Inleiding en probleemstelling

Inleiding en probleemstelling V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V O O R S T E L Registratienu mmer Bijlage(n) Onderwerp R-2012-0160 Subsidie Peuterspeelzaalwerk Middenbeemster, 23 oktober 2012 Aan de raad Inleiding

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond Inleiding In uw gemeente gaan de peuterspeelzalen en dagopvang harmoniseren. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wat voor gevolgen heeft dit? Hierop

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Aalburg Plaats : Wijk en Aalburg Gemeentenummer : 0738 Onderzoeksnummer : 292533 Datum onderzoek : 19 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving

Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving Tilburg brengt je verder! Talentontwikkeling voor alle peuters in een geharmoniseerde omgeving 1. Inleiding Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken! In 'Tilburg brengt je verder', de lokaal educatieve

Nadere informatie

Inspectierapport Het Ooievaarsnest (peuteropvang) (KDV) Van Bevervoordestraat AG GELSELAAR Registratienummer

Inspectierapport Het Ooievaarsnest (peuteropvang) (KDV) Van Bevervoordestraat AG GELSELAAR Registratienummer Inspectierapport Het Ooievaarsnest (peuteropvang) (KDV) Van Bevervoordestraat 4 7275 AG GELSELAAR Registratienummer 546573745 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Berkelland

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.07805* *U14.07805* Commissie Samenleving Gemeente Lansingerland Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status VVE-beleid 2013-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status Beleid en Planvorming concept Editiedatum 11 september 2012 Talenten ontwikkelen door onderwijs Ontplooiing van ieder individu

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2017 Notitie Van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in de gemeente Asten Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 Goede voorschoolse voorzieningen De harmonisatie

Nadere informatie