Voor- en vroegschoolse educatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor- en vroegschoolse educatie"

Transcriptie

1 Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek

2 Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in Visie Alle kinderen moeten de kansen krijgen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling begint al op jonge leeftijd en een goede begeleiding daarbij is belangrijk. Ondersteuning krijgen de kinderen thuis, daarnaast leren de kinderen veel op de peuterspeelzaal door samenspel en gerichte ontwikkelingsactiviteiten. Problemen die op jonge leeftijd voorkomen worden, bieden winst in de toekomst. Kwalitatief goede opvang en begeleiding staat voorop, ongeacht naar welke voorziening voor opvang de kinderen gaan. Door harmonisatie van beleid door het rijk is de kinderopvang de laatste jaren ook steeds meer gericht op begeleiding bij de ontwikkeling van de kinderen. De peuterspeelzaal en de kinderopvang bieden een goede voorbereiding op de basisschool. Voorwaarde is dat we alle doelgroepkinderen1 de gelegenheid bieden gebruik te maken van voor- en vroegschoolse educatie, bij voorkeur niet geconcentreerd op één locatie. De opvang en begeleiding moet goed bereikbaar zijn, dichtbij huis in eigen dorp of kern. Het doel is dat ook de doelgroepkinderen goed mee kunnen op de basisschool. We maken afspraken over te behalen resultaten van de Voor- en vroegschoolse educatie. Om optimaal effect te hebben, wordt bijgestuurd als dat nodig is. 2. Wet- en regelgeving Peuterspeelzaalwerk Het peuterspeelzaalwerk valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het levert een bijdrage aan het voorkomen van ontwikkelingsproblemen bij kinderen (prestatieveld 2). In de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, kortweg de Wet OKE (1 augustus 2010) zijn een aantal basisvoorwaarden voor het peuterspeelzaalwerk wettelijk vastgelegd. Tot 2010 waren hier geen wettelijke richtlijnen voor, elke gemeente kon haar eigen peuterspeelzaalbeleid bepalen. De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie ( Wet OKE) Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) in werking getreden. De wet OKE betekent een wijziging van drie bestaande wetten: de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het primair onderwijs. Het doel van de wet OKE is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken. 1 Een kind behoort tot de vve-doelgroep als voldaan wordt aan het volgende: 1.De taal waarin het kind thuis voornamelijk wordt aangesproken is een andere dan de Nederlandse taal en/of er is sprake van twee van de volgende situaties: 2. Het opleidingsniveau van één of beide ouders is alleen basisonderwijs 3. De 'van Wiechen' taaltoets (GGD) is onvoldoende 4. Er zijn risico's aanwezig op ontwikkelings- en onderwijsachterstanden door meerdere problemen in het gezin Pagina 2 van 8

3 Dat gebeurt door middel van drie maatregelen: 1. Een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en regelgeving voor peuterspeelzalen zoveel mogelijk op één lijn te brengen met die voor de kinderopvang, bijvoorbeeld wat betreft het toezicht op de kwaliteit. 2. Het garanderen van de financiële toegankelijkheid van Voor- en Vroegschoolse Educatie 3. Gemeenten worden wettelijk verplicht een breder aanbod van Voorschoolse Educatie (VVEprogramma s) aan te bieden aan doelgroepkinderen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Voor de gemeenten en de uitvoerende organisaties gelden de volgende verplichtingen: 1. Kwaliteit begeleiding peuterspeelzaalwerk en VVE Om de kwaliteit van de peuterspeelzalen en de voorschoolse educatie te kunnen waarborgen is er een wettelijk kwaliteitskader ontwikkeld. Het landelijk kwaliteitskader omvat regels over de groepsgrootte en het opleidingsniveau van de leidsters. Er staat minimaal 1 gekwalificeerde (minimaal opleiding PW-3) op 8 kinderen. Een peutergroep heeft maximaal 16 kinderen en hiervoor staan twee leidsters, waarvan minimaal één met een opleiding op PW-3 niveau of gelijkwaardig. Daarnaast moet er voor alle peuterleidsters een meerjarig opleidingsplan zijn. Als er VVE wordt aangeboden moeten beide leidsters een opleiding op PW-3 niveau hebben. Per 1 augustus 2011 geldt de verplichting dat het aantal dagdelen voor VVE uitgebreid wordt van 3 naar 4 dagdelen. Onveranderd blijft dat met een effectief programma moet worden gewerkt voor de VVE. Het rijk vraagt hierbij ook specifieke aandacht voor een goede informatieverstrekking en begeleiding van de ouders van de VVE-kinderen. 2. Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen en VVE De gemeenten hebben conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de verantwoordelijkheid het peuterspeelzaalwerk financieel toegankelijk te houden voor de ouders. Er zijn geen wettelijke normen voor vastgelegd. Voor een doelgroepkind dat VVE volgt, regelt de Wet OKE dat de bijdrage die een ouder moet betalen voor de peuterspeelzaal, aan een maximum gebonden is. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan de eigen bijdrage die betaald moet worden voor kinderopvang als de maximale kinderopvangtoeslag wordt ontvangen. 3. Doorlopende leerlijn voorschoolse voorzieningen en scholen Om de samenwerking rond voorschoolse voorzieningen binnen de gemeente goed op te kunnen zetten is gemeentelijke regie nodig. De gemeente moet afspraken maken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen over de organisatie van een doorlopende leerlijn. Daarnaast moet de gemeente resultaatafspraken gaan maken met de schoolbesturen. Hierbij zijn de overdracht van gegevens naar basisscholen en de resultaten die basisscholen behalen op het terrein van vroegschoolse educatie van belang % doelgroepenbereik voor VVE De Wet regelt concreet dat de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt om aan alle kinderen die dat volgens de gemeente nodig hebben, een aanbod van voorschoolse educatie te doen dat van voldoende kwaliteit is. Daarbij moet de gemeente zich inspannen om zoveel mogelijk kinderen ook daadwerkelijk te laten deelnemen aan voorschoolse educatie. Voor VVE-kinderen geldt een minimale deelname van 4 dagdelen of minimaal 10 uur per week. Hiertoe moet de gemeente afspraken maken met organisaties voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Pagina 3 van 8

4 5. Toezicht op kwaliteit peuterspeelzaalwerk en VVE De gemeenten hebben de wettelijke taak de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk te toetsen conform het landelijk kwaliteitskader. De uitvoering van het toezicht op de kwaliteit komt bij de GGD te liggen. De gemeente krijgt de taak om te handhaven. Wij ontvangen voor de inspecties extra middelen van het rijk. De inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Onderwijsachterstandenbeleid Doelstelling van het landelijk onderwijsachterstandenbeleid is het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen die minder kansen hebben door sociaal-economische factoren. In een Algemene Maatregel van Bestuur heeft het rijk het beleid voor de periode vastgelegd. Gemeenten ontvangen van het rijk middelen, die besteed moeten worden aan VVE en het voorkomen van taalachterstanden. In Groesbeek besteden we de middelen aan VVE en aan de bekostiging van 2 plaatsen in een NT2-klas voor niet-westerse leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. Tot en met 2014 ontvangt gemeente Groesbeek jaarlijks een rijksbijdrage van voor het onderwijsachterstandenbeleid. 3.Stand van zaken gemeente Groesbeek Peuterspeelzalen zijn er in elk dorp of kern, met uitzondering van Berg en Dal en Heilig Landstichting. De peuterspeelzaal in Berg en Dal is sinds 2011 niet meer levensvatbaar, vanwege te weinig aanmeldingen. In 2011 heeft uw gemeenteraad bezuinigd op de gemeentelijke subsidie voor peuterspeelzaalwerk ( ), dit vanwege een blijvende terugloop van peuters in de peuterspeelzaal. In 2011 hebt u een bedrag van beschikbaar gesteld voor invoering van het wettelijk verplichte vierde dagdeel bij VVE. Dit bedrag ontvangen we sinds 2011 (vanuit Wet OKE) als uitkering in het gemeentefonds met als doel het peuterspeelzaalwerk en de VVE te versterken. Sinds 2012 is er geen sprake meer van terugloop in de deelname aan de peuterspeelzaal. Er is zelfs sprake van een lichte toename van het aantal aanmeldingen. 4. Doelstellingen De visie van de gemeente kunnen we vertalen in een viertal doelstellingen. Hieronder wordt bij elke doelstelling de stand van zaken van uitvoering gegeven en daarnaast geven we aan welke actiepunten er zijn voor Een doorgaande leerlijn van peuterspeelzalen en kinderopvang naar basisschool Een doorlopende leerlijn is van wezenlijk belang om kinderen een goede overstap naar de basisschool te laten maken. Het is belangrijk dat de leidsters in de peuterspeelzaal en kinderopvang goed opgeleid zijn en een goede kijk op de kinderen hebben en hun ontwikkeling goed volgen en overdragen naar de basisschool. Op elke groep van maximaal 16 kinderen staat een professionele leidster, samen met een vrijwilliger. Dit is conform de Wet OKE en het minimale ambitieniveau(ambitieniveau 1) 2in het peuterspeelzaalwerk. Op de VVE groepen staat 1 professionele leidster op 8 kinderen. Ook is er een meerjarig opleidingsplan voor de leidsters. Per 1 augustus 2011 is het aanbod van voorschoolse educatie uitgebreid met een vierde dagdeel. Dit is conform de wettelijke vereisten. Op de VVE-peuterspeelzalen wordt met het erkende programma Peuterplein gewerkt. Daarnaast wordt er in de groepen 1 en 2 van de basisscholen in deze kernen met het bijbehorende programma Kleuterplein gewerkt. Er is intensief overleg tussen de 2 In het peuterspeelzaalbeleid worden landelijk 3 ambtitieniveaus onderscheiden. Ambitieniveau 1 geeft aan dat er 1 professionele leidster op een groep van 16 kinderen staat. Ambitieniveau 2 kent 2 professionele leidsters op een groep. Pagina 4 van 8

5 peuterleidsters en basisschoolleerkrachten op de locaties in deze wijken. Het overleg gaat over de doorgaande leerlijn. Daarnaast zijn er afspraken over de overdracht van kindgegevens met een overdrachtsformulier. Op de VVE-zalen wordt sinds 1 augustus 2012 gebruik gemaakt van het observatie- en signaleringsprogramma KIJK. Hierdoor kan de ontwikkeling van de risicokinderen gedurende de periode van 2,5-4 jaar goed worden gevolgd. Actiepunt: In gaan alle peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties werken met een observatie- en signaleringsprogramma. Doelstelling is dat alle organisaties gebruik gaan maken van eenzelfde programma. 2. De gemeente zet in op 100% bereik van de doelgroep De gemeente heeft een wettelijke inspanningsverplichting om voor alle doelgroepkinderen VVE aan te bieden. Doelstelling is om alle doelgroepkinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool te laten starten. Op basis van de leerlingentellingen in het basisonderwijs en de uitbreiding van doelgroepcriteria schatten we het aantal doelgroeppeuters op 37. Er wordt nu VVE aangeboden voor 24 kinderen in de wijken Stekkenberg en Breedeweg. Nu wordt volgens inschatting 63 % van de doelgroeppeuters bereikt met voorschoolse educatie. Om alle doelgroepkinderen te bereiken hebben we met ingang van 2013 afspraken gemaakt met de GGD. Indicatie van doelgroepkinderen vindt plaats op het consultatiebureau bij het 2-jaarconsult. Zo nodig wordt overlegd met een medewerker van het betrokken kinderdagverblijf of peuterspeelzaalorganisatie of binnen het CJG netwerk 12-. Als kinderen voor VVE geïndiceerd zijn, ontvangen de ouders een brief van de gemeente Groesbeek met een doorverwijzing naar VVE. In de brief staat informatie over het belang van VVE, de contactgegevens van de organisatie en de verlaagde ouderbijdrage voor VVE-kinderen. Actiepunt: In 2013/2014 monitoren we de deelname van de doelgroeppeuters aan de voorschoolse educatie. Ook wordt zo mogelijk gerapporteerd welke redenen ouders/verzorgers hebben om hun kind na indicatie niet te laten deelnemen. Op basis van de bevindingen kunnen we bezien of extra inspanningen noodzakelijk zijn om doelgroeppeuters te laten deelnemen aan de voorschoolse educatie. 3.De doelgroeppeuters die hebben deelgenomen aan VVE kunnen goed mee op de basisschool Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van VVE. Het algemeen doel van VVE is dat doelgroepkinderen eind groep 2 op een zodanig niveau presteren dat een goede start in groep 3 mogelijk is. Dit doel dient geconcretiseerd te worden in resultaatafspraken. Met voor- en vroegschoolse educatie wordt beoogd dat de doelgroepkinderen goed mee kunnen op de basisschool. Dit betekent dat de kinderen op hetzelfde niveau mee kunnen als de andere kinderen (gemiddeld genomen). Actiepunt: In 2013/2014 wordt een 0-meting gehouden bij de doelgroeppeuters en kleuters en andere peuters en kleuters (vergelijkingsgroep). Voor deze 0-meting hoeft geen extra toets te worden gemaakt door de kinderen. We gebruiken de resultaatgegevens van de Cito-taaltoets die al een aantal jaren door de basisscholen worden afgenomen bij de kleuters in groep 1 en groep 3. Pagina 5 van 8

6 Daarnaast volgen de organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang met het programma KIJK de ontwikkeling van de doelgroep peuters. Op deze manier krijgen we inzicht in de individuele resultaten van de voorschoolse educatie. 4.De gemeente bevordert de toegankelijkheid van de peuterspeelzaal en VVE voor alle kinderen Het is belangrijk dat de kinderen dichtbij huis in eigen dorp naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. De ambitie is om doelgroepkinderen VVE aan te kunnen bieden in de eigen wijk of dorpskern. Concentratie van doelgroepkinderen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De ouderbijdrage voor deelname aan een voorschoolse voorziening moet geen drempel zijn voor deelname aan een voorschoolse voorziening en VVE. In alle dorpskernen en wijken van Groesbeek is een peuterspeelzaal of kinderopvang aanwezig. De ouderbijdrage voor de VVE-kinderen is wettelijk vastgesteld op maximale bijdrage die gelijk staat aan de minimale bijdrage in de kinderopvang. Voor andere ouders is de ouderbijdrage voor iedereen gelijk. Het is de vraag of deze inkomensafhankelijk moet worden gemaakt. VVE wordt nu in Groesbeek-noord en Breedeweg aangeboden en nog niet in de andere wijken en dorpskernen. Actiepunt: Vanaf het schooljaar gaan we voorschoolse educatie in elke wijk en dorp aanbieden, indien dat nodig is. 5. Uitwerking beleid Voor- en Vroegschoolse educatie Op basis van de gewichtenregeling voor de basisschool is in kaart gebracht hoeveel peuters er naar verwachting een indicatie voor VVE krijgen. Volgens deze gewichtenregeling krijgen leerlingen met ouders met een lage opleiding een gewicht. Hieronder staat de schatting van het aantal peuters dat in aanmerking komt voor VVE per wijk/dorpskern (33 peuters). Hier gaan we uit van het percentage gewichtenkinderen op de basisschool. De gewichtenregeling is voor veel gemeenten waaronder Groesbeek een van de factoren om tot het bepalen van de doelgroep te komen. Omdat de criteria voor de groep doelgroeppeuters zijn uitgebreid, zal de werkelijke groep waarvoor we VVE moeten bieden, met 15% worden verhoogd: 37 peuters3. Locaties peuterspeelzaalwerk en kinderopvang per wijk/kern en schatting aantal doelgroepkinderen Stekkenberg/Groesbeek noord Peuterspeelzaal De Roetsjbaon 16 Kinderdagopvang Domino Kinderdagopvang De Kabouterhoeve Kinderdagopvang Varkentje Lief Groesbeek centrum Peuterspeelzaal In de Poppenkast 6 Kinderdagopvang Domino Kinderdagopvang Varkentje Lief Breedeweg Peuterspeelzaal t Bijtje 8 Kinderdagopvang Domino De Horst Peuterspeelzaal Kiekeboe 1 Kinderdagopvang Varkentje Lief Berg en Dal/ Heilig Landstichting Kinderdagopvang Domino 2 3 Handreiking Harmonisatie voorschoolse voorzieningen voor gemeenten een handreiking bij de uitwerking van de wet OKE. VNG, april 2010 Pagina 6 van 8

7 De uitvoering van de VVE is aan een aantal wettelijke eisen gebonden. Deze wettelijke verplichtingen staan in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 4 hebben wij de doelstellingen beschreven voor de VVE in Groesbeek. Kort samengevat beogen we de kinderen huisnabij VVE aan te bieden met als resultaat een goede start op de basisschool. De gemeenten hebben de mogelijkheid om naast het peuterspeelzaalwerk ook de kinderopvangorganisaties te faciliteren voorschoolse educatie aan te bieden. Zoals bekend zijn de meeste VVE kinderen nu in de Stekkenberg en de Breedeweg. Voor de overige wijken/dorpen kunnen we niet anders doen dan uitgaan van een voorlopige inschatting. Er zijn grofweg twee scenario s om een 100% bereik te realiseren voor de VVE. Scenario1Op twee bestaande locaties VVE en VVE daar waar nodig in eigen wijk of dorp Dit scenario sluit aan bij de bestaande situatie. In Breedeweg en Stekkenberg is al een aanbod VVE op de peuterspeelzalen. In Stekkenberg zijn de plaatsen voor peuterspeelzaalwerk en VVE incidenteel uitgebreid met 8 kinderen. Er wordt extra begeleiding ingezet op de andere peuterspeelzalen of kinderopvanglocaties, daar waar nodig. Vereisten zijn dat deze begeleiding geboden wordt door een professioneel geschoolde (o.a. VVE) leidster en dat de doelgroepkinderen de mogelijkheid hebben 10 uur per week begeleid te worden op deze locaties. Er kan op elke locatie (in eigen wijk en dorpskern) VVE worden aangeboden. Hiermee voldoet dit scenario aan alle doelstellingen. Scenario 2 Op twee voorschoolse voorzieningen een VVE-aanbod voor alle VVE-kinderen Dit scenario sluit eveneens aan bij de bestaande situatie. In Breedeweg en Stekkenberg is al een aanbod VVE op de peuterspeelzalen. Om alle doelgroepkinderen te kunnen bereiken zorgen we voor uitbreiding van VVE plaatsen op deze twee locaties. Dit scenario voldoet op een aantal onderdelen niet aan de geformuleerde doelstellingen: - Kan segregatie in de hand werken door concentratie van de doelgroepkinderen op twee locaties; - Alleen voor de kinderen in Stekkenberg en Breedeweg aanbod in eigen wijk of dorp. Verdeling beschikbare middelen Gemeentebegroting Onderwijsachterstandenbeleid Voorschoolse educatie (rijksmiddelen in gemeentefonds) Peuterspeelzaalwerk (gemeentelijke middelen) Middelen lokaal onderwijsbeleid (gemeentelijke middelen, schoolbegeleiding) Vergroting competentie jeugd Breedeweg rijksbijdrage -/ onderwijs nt2) Pagina 7 van 8

8 Begroting Peuterspeelzaalwerk en VVE groepen peuterspeelzaalwerk in Centrum, Op de Horst, Breedeweg VVE in Stekkenberg (16 VVE-plaatsen) en Breedeweg (8 VVE-plaatsen) De overige VVE plaatsen (13 VVE plaatsen) in eigen wijk of dorp in peuterspeelzaal of kinderopvang Toetsing en indicatie VVE peuters door GGD Totaal Subsidiëring is maatwerk Voor het aanbod VVE in Stekkenberg en Breedeweg (totaal 24 plaatsen) is een subsidiebedrag van geraamd. Voor het realiseren van de andere VVE-plaatsen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is een maximaal budget beschikbaar (en nodig) van Uitgegaan wordt van een subsidiebedrag van per VVE-plaats. Binnen dit bedrag moet de organisatie deskundige begeleiding bieden door een leidster opgeleid voor VVE, met de mogelijkheid van 10 uur begeleiding VVE per week voor 40 weken. Domino, de Kabouterhoeve en Varkentje Lief kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het realiseren van maximaal 13 extra plaatsen (een subsidie van per peuter). Scholing leidsters Voor de scholing van de leidsters voor VVE en het gebruik van het observatie- en signaleringssysteem is eerder overeengekomen dat de kosten kunnen worden betaald uit de schoolbegeleidingsmiddelen ( per jaar). Advies projectgroep De projectgroep VVE heeft advies uitgebracht over het beleid en de uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie. In de projectgroep zijn het basisonderwijs (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek), peuterspeelzaalwerk(domino) en de kinderdagopvangorganisaties (De Kabouterhoeve, Varkentje Lief en Domino) vertegenwoordigd. De betrokken organisaties onderschrijven het plan, omdat zij hierbij dichtbij huis een VVE-aanbod kunnen bieden en de ouders zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben. De projectgroep vindt het daarnaast belangrijk dat de beschikbare deskundigheid en middelen alleen daar waar nodig worden ingezet. Het gekozen scenario voldoet daaraan, omdat op basis van informatie over het aantal geïndiceerde kinderen en de woonwijk/dorp daar waar nodig VVE wordt ingezet. Met extra begeleiding daar waar nodig kan op de actuele situatie worden ingespeeld. Pagina 8 van 8

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010 GEMEENTE ZEEVANG Notitie Wet OKE Gemeente Zeevang 2010 Ferdinand Haselaar/ Eveline Tijmstra Gemeente Zeevang Januari 2011 Vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011 Bekend gemaakt op 3 maart 2011

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status VVE-beleid 2013-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status Beleid en Planvorming concept Editiedatum 11 september 2012 Talenten ontwikkelen door onderwijs Ontplooiing van ieder individu

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010 Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument juni 2010 1. Aanleiding De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) vraagt van gemeente en educatieve partners om Voor- en Vroegschoolse

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

Notitie voorschoolse voorzieningen Gemeente Papendrecht

Notitie voorschoolse voorzieningen Gemeente Papendrecht Notitie voorschoolse voorzieningen 2011-2014 Gemeente Papendrecht Aanleiding In de jaren 70 is het peuterspeelzaalwerk in Nederland ontstaan. In eerste aanleg was de peuterspeelzaal een voorziening waarbij

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent

Addendum Doelgroepdefinitie VVE. Lokaal Educatieve Agenda Samenwerken aan talent Addendum Doelgroepdefinitie VVE Lokaal Educatieve Agenda 2011-2014 Samenwerken aan talent Juni 2013 LEA 2011-2014 De Lokaal Educatieve Agenda, ook wel LEA genoemd, is het beleidsplan waarin de gemeente

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010 Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012 mei 2010 In werking getreden op 01-08-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. WET OKE 5 2. DEKKEND AANBOD VVE 5 2.1. Landelijk beleid 5 2.2 Lokale

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE Vastgesteld door burgemeester en wethouders 30 augustus 2016 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind

VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind VVE EN DE WET OKE IN HOOGEVEEN 2011 Toe naar professionele voorschoolse voorzieningen met een goed aanbod voor elk kind 1 Inleiding Een van de speerpunten van de gemeente Hoogeveen is Talentontwikkeling:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3.

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan:

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 8f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 december 2011 Aanleiding In twee vergaderingen van de Commissie Inwoners

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.07805* *U14.07805* Commissie Samenleving Gemeente Lansingerland Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330

Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Memo Reg.nr.: I-WL/2011/2330 Aan : De Raad/ de Commissie Inwoners Van : Het College van burgemeester en wethouders Kopie : Datum : 1 november 2011 Onderwerp : peuterspeelzaalwerk Bijlage(n) : I-WL/2011/2728

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek 29 juni 2017 10 Raadsvergadering 13 juli 2017 Classificatienummer

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111148 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 71000 3 augustus 2015 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Sliedrecht Plaats : Sliedrecht Gemeentenummer : 0610 Onderzoeksnummer : 289118 Datum onderzoek : 26

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren

Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren Kind (3): Ik wil gaan schaken met jou. Mamma: Misschien is dat nog een beetje te moeilijk. Kind: Dan leg ik het je toch even uit?

Nadere informatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie De ondergetekenden: 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Beleidsplan peuterspeelzaalwerk 2011-2014. Gemeente Cranendonck

Beleidsplan peuterspeelzaalwerk 2011-2014. Gemeente Cranendonck Beleidsplan peuterspeelzaalwerk 2011-2014 Gemeente Cranendonck INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Blz. 3 2. Wettelijke kaders blz. 4 3. Instandhouding peuterspeelzaalwerk blz. 6 4. Kwaliteitseisen (Wet OKE) blz.

Nadere informatie

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven

Uitwerkingsnotitie. Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Uitwerkingsnotitie Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven Gemeente Oss, Dienst Stadsbeleid Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling December 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Volledige

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

Subsidieregeling Jeugd

Subsidieregeling Jeugd Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Nadere informatie

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden

Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Achtergrond harmonisatie onderwijs 0-4 Giessenlanden Waarom harmoniseren? Onderwijs 0-4 is een beleidsveld dat volop in beweging is. Daarbij heeft het ook nog eens veel raakvlakken heeft met de preventieve,

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Notitie Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE); (ingangsdatum 1 augustus 2010)

Notitie Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE); (ingangsdatum 1 augustus 2010) 1 Samenvatting Notitie Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE); (ingangsdatum 1 augustus 2010) 1. Aanleiding: opstellen notitie Wet OKE De aanleiding van het opstellen van de notitie

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Onderwijs- achterstandenbeleid Gemeente Beverwijk

Onderwijs- achterstandenbeleid Gemeente Beverwijk Onderwijs- achterstandenbeleid Gemeente Beverwijk Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Landelijk Onderwijsachterstandenbeleid 4 2.1 Het Onderwijsachterstandenbeleid 4 2.2 Betrokken partijen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie en ontwikkelingen. 3. Harmonisatie; het waarborgen van voorschoolse educatie 4. Doelgroepen 5.

Nadere informatie

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Samenwerken aan kansen voor de jongste jeugd in Diemen Maart 2011 Maart 2011 Onderwijsachterstandenbeleid 2011 2014 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1.

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015

Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 2014-2015 Plan VVE in Salland Deelnemers: mijnplein scholen, De Mare scholen, Bmdb de Linde, Basisschool Sint Nicolaas, Kinderopvang KOOS, Kdv Schanebroekkie,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013

Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei november 2013 Notitie evaluatie van de peuteropvang in Doetinchem: mei 2011 - november 2013 Inleiding Kaders van het beleid peuteropvang uit mei 2011 Huidige situatie in Doetinchem Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie