School g i d s Basisschool Bosdael Reuver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School g i d s Basisschool Bosdael Reuver"

Transcriptie

1 School g i d s Basisschool Bosdael Reuver

2 VOORWOORD De schoolgids van Basisschool Bosdael staat op de website en is daar volledig geïntegreerd in de menustructuur. U vindt op de website alle inhoudelijke en praktische informatie, die steeds zo actueel mogelijk gehouden wordt. De schoolgids die u nu in handen heeft, is een schriftelijke, afdrukbare weergave van bovenbedoelde teksten, bijgewerkt tot en met Als u na het lezen nog vragen heeft, is het MT graag bereid om deze te beantwoorden. Basisschool Bosdael Meester Bosmanshof DM Reuver Postbus ZG Reuver Directeur Frank Beenen Teamleider onderbouw Ingrid Houtakkers Teamleider bovenbouw Karen Meulendijks Brinnummer 12PV Voorwoord 2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL 6 TEAM 6 MANAGEMENT TEAM 6 GROEPSLEERKRACHTEN 6 CO-TEACHER 7 VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK 7 ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 7 SCHOOLBESTUUR 7 CENTRUM VOOR HET KIND 7 BASISSCHOOL BÖSDAEL 8 PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE 8 KINDERCENTRUM ZAZOE 8 BIBLIOTHEEK 8 DAGARRANGEMENTEN 8 HOOFDSTUK 2 MISSIE EN VISIE 10 MISSIE EN VISIE 10 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 12 ORGANISATIE 12 OPVATTING OVER LEREN 12 WERKEN AAN ONZE SCHOOL 12 WERKEN IN UNITS 12 FOCUS GROEPEN EN EXPERTS 13 HET ONDERWIJS 13 DOORGAANDE LIJN 13 ONDERWIJSCURRICULUM 13 OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE METHODES EN BRONNEN 17 INTERNET 17 PESTEN 18 HOOFDSTUK 4 ZORG VOOR DE KINDEREN 19 HOE IS DE ZORG GEORGANISEERD 19 ZORG VOOR ALLE KINDEREN 19 VERSLAGLEGGING 19 RAPPORTAGE 20 VOORLOPIG UITSTROOMPERSPECTIEF 20 PASSEND ONDERWIJS, ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN 21 PASSEND ONDERWIJS OP BASISSCHOOL BOSDAEL 22 Voorwoord 3

4 AANMELDING EN TOELATING VAN LEERLINGEN 22 AANMELDING 22 TOELATING 23 LEERPLICHT 23 OPVANG NIEUWE LEERLINGEN 23 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING 23 OVERDRACHT NAAR ANDERE SCHOLEN 24 CONTACTEN VOORTGEZET ONDERWIJS 24 JEUGDBELEID GEMEENTE BEESEL 25 GEZINSCOACHES IN DE GEMEENTE BEESEL 25 GEZONDHEID 25 JEUGDGEZONDHEIDSZORG 25 BESMETTELIJKE ZIEKTE 26 HOOFDLUIS 26 BELEIDSPLANNEN EN PROTOCOLLEN 27 HOOFDSTUK 5 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 28 ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 28 KWALITEITSBEWAKING 28 HOOFDSTUK 6 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 29 HOOFDSTUK 7 OUDERS 30 COMMUNICATIE 30 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 31 OUDERVERENIGING 31 OUDER-EN LEERLINGENPANEL 31 HOOFDSTUK 8 PRAKTISCHE INFORMATIE 33 BSO 33 GROEPSINDELING LEERKRACHTEN 33 GYMNASTIEK 34 KLACHTENREGELING 34 NASCHOOLSE ACTIVITEITEN/PADXPRESS 35 OVERBLIJVEN 35 SCHOOLTIJDEN 35 SCHOOLVERZEKERING 36 SPONSORING 36 VAKANTIEROOSTER 36 VERLOF 36 HOOFDSTUK 9 ADRESSEN 38 SCHOOL 38 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 39 Voorwoord 4

5 OUDERVERENIGING 39 OVERBLIJVEN T KRUUMELKE 39 MELDEN AFWEZIGHEID, AANVRAAG VERLOF, WIJZIGING CONTACTGEGEVENS 39 PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE 39 KINDERCENTRUM ZAZOE 40 KINDERCENTRUM T ROVERTJE 40 BIBLIOTHEEK REUVER 40 KEROBEI 40 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR): 41 VERTROUWENSPERSONEN 41 KLACHTENCOMMISSIE 41 INSPECTIE/MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS 42 POLITIE 42 CRISISDIENST REGIONAAL BUREAU JEUGDZORG 42 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN GEMEENTE BEESEL/GEZINSCOACHES 42 JEUGDGEZONDHEIDSZORG/GGD 42 VEILIG THUIS NOORD EN MIDDEN LIMBURG 43 STEUNPUNT SEKSUEEL MISBRUIK NOORD EN MIDDEN LIMBURG 43 PAROCHIE 43 Voorwoord 5

6 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL Basisschool Bosdael is een moderne brede school in de kern van Reuver. De naam is historisch gerelateerd aan de omgeving en de wijk. De school is gelegen midden in een mooie wijk, vlak bij bos en Maas. Een wijk voor jong en oud. Een wijk met kansen voor verbinding. Een wijk waar we samen werken, spelen en leven. Gemiddeld wordt de school bezocht door 380 kinderen. In de komende jaren is er een lichte daling tot 300 kinderen zichtbaar. De begeleiding en aansturing van het leerproces vindt plaats door ongeveer 25 leerkrachten. Naast leerkrachten zijn er een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge aanwezig om de organisatie te ondersteunen. Soms leveren vrijwilligers een bijdrage aan de organisatie. Een managementteam ( MT ) zorgt voor de algehele coördinatie. Het MT bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De directeur is meerscholendirecteur binnen het cluster van scholen in Beesel. Dit cluster bestaat uit basisschool Bösdael, basisschool Het Spick en basisschool De Meander. Binnen passend onderwijs participeert ook basisschool de Triolier in het cluster. De directeur draagt de algemene verantwoordelijkheid en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en de ondersteuning van de ontwikkeling van de leerkrachten. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Binnen het gebouw is er een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een schoolbibliotheek. Met deze instanties wordt in doorgaande lijn intensief samengewerkt in het belang van de ontwikkeling van kinderen. De school wordt bestuurd door de stichting Kerobei. TEAM MANAGEMENT TEAM De algehele leiding van de school berust bij de directeur, bijgestaan en bij afwezigheid vervangen door de teamleider. De teamleiders geven leiding aan het onderwijsproces en de beide bouwen. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de onderwijskundige ontwikkeling op onze school. Zij begeleiden en ondersteunen de leerkrachten bij het geven van speciale en pedagogische hulp aan de kinderen. GROEPSLEERKRACHTEN Elke groep wordt geleid door één of meer leerkrachten, die verantwoordelijk zijn voor hun groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en de zorg voor het kind. De leerkracht geeft extra begeleiding aan kinderen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Deze begeleiding wordt op een systematische en planmatige wijze gegeven aan individuele kinderen met: o Taal-, lees- en spellingsproblemen en dyslexie o Rekenproblemen o Gedrags- en werkhoudingsproblemen Hoofdstuk 1 De school 6

7 Daarnaast begeleiden de leerkrachten ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong planmatig. Bovenop dit alles hebben de leerkrachten nog andere specifieke taken, zoals het aansturen van activiteiten op het gebied van ICT, cultuur, sport, vieringen. CO-TEACHER Vanuit het samenwerkingsverband is het mogelijk om een deskundige in te zetten voor extra ondersteuning van een kind of leerkracht op school. Dit is de co-teacher. Zij kan werken met een of meerdere kinderen, maar ze kan ook in de groep aanwezig zijn om de leerkracht te versterken of te vervangen. In dat laatste geval kan de leerkracht dan met een of meerdere kinderen apart werken. VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK Op onze school hebben we een leerkracht bewegingsonderwijs die eenmaal per 14 dagen de lessen bewegingsonderwijs voor groep 3 tot en met 8 verzorgt. Behalve het verzorgen van de lessen is het de bedoeling dat de vakleerkracht de leerkrachten versterkt in hun handelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Hij heeft ook tot taak periodeplanningen te maken, zodat er een opbouw in de lessen is en de lessen goed op elkaar afgestemd worden. ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL Aan de school is een conciërge verbonden die de directie en de leerkrachten met allerlei werkzaamheden ondersteunt. Verder is er een administratief medewerker in dienst ter assistentie van de directie. Elk jaar zijn er diverse stagiaires werkzaam op onze school. Zij werken aan hun eigen beroepsgerichte ontwikkeling door mee te werken in de groepen en aan te sluiten op de schoolontwikkeling. Ondersteuning komt verder van diverse vrijwilligers. SCHOOLBESTUUR Het schoolbestuur van Basisschool Bösdael is Kerobei. Onder dit bestuur vallen basisscholen in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een school voor hoogbegaafde leerlingen. De scholen binnen Kerobei realiseren passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen van 0 tot 14 jaar. CENTRUM VOOR HET KIND Binnen het Centrum werken enkele organisaties fysiek en planmatig met elkaar samen: basisschool Bösdael, peuterspeelzaal Pinkeltje, kindercentrum Zazoe en de bibliotheek. Daarnaast zijn er diverse andere organisaties die hun medewerking verlenen. Hoofdstuk 1 De school 7

8 BASISSCHOOL BÖSDAEL Basisschool Bösdael telt ongeveer 380 kinderen. De school zorgt voor primair onderwijs op basis van de hiervoor beschreven visie en valt onder Kerobei, die katholiek primair onderwijs verzorgt in de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo. PEUTERSPEELZAAL PINKELTJE Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, schreef Hieronijmus van Alphen in Voor Peuterspeelzaal Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Peuterspeelzaal Pinkeltje willen dat de peuter (van twee tot vier jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek. Peuterspeelzaal Pinkeltje ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school. De toekomst wordt in de dagelijkse praktijk bijna spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter naar leerling. De leidsters helpen hen graag het eerste stapje te zetten. KINDERCENTRUM ZAZOE Kindercentrum Zazoe bestaat uit een kinderdagverblijf en BSO-opvang. Uitgangspunten zijn huiselijkheid en geborgenheid in een sfeervolle omgeving. Binnen het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar tussen 7.30 en uur opgevangen worden. De kleinste kinderen brengen veel tijd door in hun eigen (stam)groep binnen het kinderdagverblijf. Met de peuters worden speciale activiteiten ondernomen vanuit het VVE-programma Startblokken. Er is nauwe samenwerking met peuterspeelzaal Pinkeltje en de basisschool, waardoor de kinderen, als ze 4 jaar worden, gemakkelijker de overstap naar de school maken. Voor schoolgaande kinderen is er elke werkdag buitenschoolse opvang van uur en na schooltijd tot uur. Ook in de schoolvakanties kunnen kinderen tussen 7.30 en uur terecht bij de BSO. BIBLIOTHEEK De Bibliotheek Maas en Peel is actief betrokken bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en bij het stimuleren van het leesplezier. Ze werkt daartoe nauw samen met de peuterspeelzaal en de school. Naast de hoofdvestiging is er binnen Bosdael een schoolbibliotheek, waar de kinderen terecht kunnen voor het lenen van boeken. DAGARRANGEMENTEN Bösdael Centrum voor het Kind biedt dagarrangementen aan. Voor-, tussen- en naschoolse opvang sluiten naadloos aan op het onderwijsaanbod, zowel in tijd als in kwaliteit. Zo kunnen de kinderen dagelijks terecht van 7.30 tot uur voor een leuke en leerzame dag. Hoofdstuk 1 De school 8

9 Voor- en naschoolse opvang Binnen Bosdael biedt Kindercentrum Zazoe voor- en naschoolse opvang aan schoolgaande kinderen van 7.30 tot uur. Zij kunnen vóór en na school én tijdens schoolvakanties bij Zazoe terecht. Naast bso Zazoe kunnen ouders in de gemeente Beesel kiezen voor voor- of naschoolse opvang door t Kruumelke en door bso t Rovertje. Ook hiermee werkt de school intensief samen. Tussenschoolse opvang (Overblijven) Het overblijven van tot uur wordt georganiseerd door Stichting t Kruumelke, onder leiding van Hennie Linssen en Ans Smets. Het overblijfgeld bedraagt 2,00 per keer. Er zijn 10-strippenkaarten verkrijgbaar voor 20,00. Aanmelden kan telefonisch op overblijfdagen van 7.45 uur tot 8.15 uur: telefoon Naschoolse activiteiten Als aanvullend aanbod zijn er naschoolse activiteiten gericht op alle kinderen, verzorgd door PadXpress. Op het steeds wisselende programma staan culturele, sportieve en creatieve elementen. Voor deze activiteiten kunnen ouders, tegen betaling, hun kinderen aanmelden. Meer informatie is te vinden op Hoofdstuk 1 De school 9

10 HOOFDSTUK 2 MISSIE EN VISIE In het afgelopen jaar hebben we samen veel geïnvesteerd in het verder uitwerken van ons onderwijskundig concept. We hebben er ook dit jaar weer veel zin in om te werken aan de ontwikkeling van uw kind. We hebben elkaar steeds meer nodig. Vandaar ook dat we gebruik maken van de tips en de tops die ouders en kinderen ons geven. Daarbij telt elk talent. We hebben vertrouwen in de ontwikkelingskracht van onze kinderen, ouders en leerkrachten. We zullen elkaar regelmatig ontmoeten. Niemand kan gemist worden in de begeleiding van onze kinderen. Respectvol omgaan met elkaar is daarbij leidraad. Op onze school mag je immers zijn wie je bent. Wij staan voor hoge kwaliteit van onderwijs. Samen met u en de kinderen bouwen wij verder aan de ontwikkeling van de school. MISSIE EN VISIE Bösdael Centrum voor het Kind biedt kinderen van 0 tot 12 jaar optimale ontwikkelingskansen door het scheppen van een uitdagende leef-, speel- en leeromgeving en een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Er is ruimte voor groei en ontplooiing op alle ontwikkelingsgebieden. Centraal hierbij staat dat dit gebeurt samen met anderen. Het Centrum voor het Kind wil het bruisende middelpunt van de wijk zijn, waar kinderen, ouders, ouderen, andere bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten; iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten, zowel in als buiten het Centrum. De participanten binnen Bosdael Centrum voor het Kind gaan uit van een gezamenlijke Missie en Visie: Wij geloven GEWOON in mensen Liefde en Passie Respect Denken en Werken in Kansen Samen in Erkende Ongelijkheid Gericht op Groei Onze kernkwaliteiten zijn: inspirerend, relativerend, creatief, inlevingsvermogen en doelgericht. Op onze school wordt de visie op opvoeding vertaald via de drie kapstokregels. o Voor groot en klein zullen we aardig zijn o De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet o We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen Vanuit de kapstokregels wordt er vormgegeven aan omgangsregels die zorgvuldig en intensief onder de aandacht worden gebracht bij alle partijen die bij school betrokken zijn. Op deze manier besteden wij permanent, samen met kinderen, aandacht aan het pedagogisch klimaat. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd; indien nodig hanteren wij een onderbouwde aanpak om het op te lossen. Bösdael Centrum voor het Kind gaat voor een centrale rol in de wijk. De maatschappelijke functie van onze school zien we als een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hierbij zoeken we o.a. de samenwerking met ouderen (onder de noemer Ontmoeting Jong en Oud vinden op een regelmatige basis uitwisselingsactiviteiten plaats tussen leerlingen en ouderen) en mensen met een beperking. Ook werken we soms samen met verenigingen. Hoofdstuk 2 Missie en Visie 10

11 De ontmoeting met kinderen en volwassenen uit ons buurland Duitsland krijgt een bijzondere plaats. Op die manier geven we invulling aan goed burgerschap en krijgen kinderen een bredere kijk op de wereld om hen heen. Sinds kort mogen we onszelf Euregioschool noemen. De directe omgeving van de school biedt veel variatie. De Maas, bossen, velden en wandelpaden, een zwembad, een sporthal, een school voor voortgezet onderwijs, een nieuwbouwwijk, een zorgcentrum, de dorpskern. Er zijn kansen te over om op ontdekking te gaan. Op Bösdael word je uitgedaagd om zelf na te denken over je eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door kindgesprekken (dit is sterk in ontwikkeling) en ontwikkelgesprekken met collega s. Vanuit samenwerkend leren worden verschillen gezien en benut. Er is ruimte voor kinderen én collega s om eigen keuzes te maken om op die manier elk talent zo optimaal mogelijk te benutten. Omdat bewegingsonderwijs en sporteducatie belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, participeert basisschool Bösdael in het project De Sportieve School. Door middel van dit project worden kinderen gestimuleerd om naast het bewegingsonderwijs op school gebruik te maken van sportvoorzieningen in de omgeving. Hoofdstuk 2 Missie en Visie 11

12 HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Basisschool Bösdael is een ontmoetingsplaats, waar kinderen met en van elkaar leren, in samenspraak met ouders, leerkrachten en allen die daarbij behulpzaam zijn. De school daagt voortdurend uit tot verdere ontwikkeling, waarbij de onderwijsgevenden op een deskundige, verantwoordelijke en betrokken manier werken aan een veelzijdige vorming van de kinderen. Zo krijgen de leerlingen de kans zichzelf te ontwikkelen om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun eigen toekomst en op hun maatschappelijke deelname en verantwoordelijkheid. ORGANISATIE OPVATTING OVER LEREN De school sluit aan bij de vraag en de behoefte van het lerende kind, geeft ondersteuning op maat en systematische begeleiding en bevordert de ontwikkeling door ruimte te maken voor zelfstandig onderzoek en samenwerking. Het leren is afgestemd op handelingsbekwaamheden, taakbeleving en specifieke behoeften. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het kind om het leerproces mede zelf te sturen, zelfverantwoordelijkheid te dragen en zo een eigen ontwikkelingsweg af te leggen. WERKEN AAN ONZE SCHOOL Het traditionele onderwijs heeft plaatsgemaakt voor een werkwijze, waarbij het zelfstandig lerende kind centraal staat en de leraar als begeleider van de leerprocessen optreedt. Daartoe is de leeromgeving flexibel en ict-rijk en is er een sluitend netwerk van zorg rond het kind. De school stelt om de vier jaar een Schoolplan op. Daarin staat vermeld wat de school de volgende vier jaar wil bereiken. De missie en visie zijn daarbij koersbepalend. De volledige tekst van het actuele schoolplan is na te lezen op de website. WERKEN IN UNITS Alle teamleden werken intensief samen; het onderwijzend personeel voelt zich als geheel verantwoordelijk voor alle kinderen binnen de school. Vanwege de werkbaarheid en kleinschaligheid werken we in units, bestaande uit vier groepen. Binnen een unit zijn deelteams van leerkrachten belast met de zorg voor de kinderen. Onder andere door gebruik te maken van intervisie wordt de zorg gedeeld, besproken en aangepakt. De leerlingen werken binnen een unit regelmatig samen, gebruikmakend van een diversiteit aan samenwerkingsvormen. De samenwerking tussen de leerlingen komt o.a. tot uiting bij groepsoverstijgende activiteiten, gezamenlijke thema s, het gezamenlijk gebruik van de verwerkingsruimte en vieringen. Door deze kleinschalige manier van werken komen de kinderen beter tot hun recht dan binnen een grootschalige organisatie. Het verruimt de mogelijkheden met betrekking tot het aanbieden van onderwijs op maat, een uitdagende leeromgeving en sociale interactie. Omdat de wensen van de kinderen mede sturing geven aan het leerproces, zijn de activiteiten binnen de units en groepen niet helemaal gelijk, maar wél gelijkwaardig. Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 12

13 FOCUS GROEPEN EN EXPERTS De leerkrachten werken op basis van belangstelling en deskundigheid als expert en/of in een focusgroep. De focusgroepen geven samen met het MT richting aan de focus van schoolontwikkeling; de experts worden ingezet t.b.v de lopende zaken. Er zijn experts voor o.a bedrijfshulpverlening, de brede school, identiteit, ICT, internationalisering, kunst- en cultuureducatie, Ontmoeting Jong en Oud, interne coaching en begeleiding, de personeelsvereniging, rekenen, taal/lezen, sporteducatie en bewegingsonderwijs, techniek, verkeer, voor- en vroegschoolse educatie. HET ONDERWIJS DOORGAANDE LIJN Onze school werkt met gemengde kleutergroepen. In groep 1/2 werken we thematische en vanuit spel. Vanaf groep 3 t/m 8 werken wij met 2 parallelgroepen per leerjaar, samengesteld op basis van leeftijd van kinderen (groep 3, groep 4, etc.). Er vindt intensieve samenwerking plaats tussen twee parallelgroepen. Zowel op leerkrachtniveau als op kindniveau wordt er samengewerkt, geleerd en ontwikkeld. Dit uit zich in verschillende vormen, passend bij leeftijd, kinderen, groepskenmerken en leerkrachtkenmerken. Dit varieert van wekelijks 45 minuten met open wanden tussen 2 groepen, tot continu samenwerken met twee groepen en twee leerkrachten. Op leerkrachtniveau wordt er door alle collega s intensief samengewerkt en overlegd. In groep 3 tot en met 8 werken we met methodes als leidraad. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit groepsplannen en in het lesgeven volgens het IGDI model. Binnen de groepsplannen (voor de didactische gebieden spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen) kennen we drie niveaus: o De basisgroep o Kinderen die verlengde instructie krijgen o Kinderen die de verkorte instructie krijgen in de plusgroep. Het geplande aanbod per groep kinderen staat beschreven in het groepsplan. Bij het IGDI model wordt het lesdoel expliciet met kinderen besproken en geëvalueerd, met tussentijdse procesgerichte feedback. ONDERWIJSCURRICULUM Voor alle vakken gelden kerndoelen, waarin het na te streven eindniveau staat aangegeven. Deze kerndoelen zijn in opdracht van de regering vastgesteld. Eigentijdse methoden (zie onderstaand overzicht) helpen deze doelen te bereiken. Regelmatig worden de kinderen getoetst om te bekijken of zij -en de school- nog op de goede weg zijn. In het algemeen moeten kinderen op een flink aantal gebieden basiskennis opdoen. Daarnaast zullen allerlei vaardigheden hen verder moeten brengen. De kinderen moeten leren zelfstandig hun weg te vinden in de veelheid, vanuit hun eigen belangstelling of vanuit vragen of opdrachten die anderen hen stellen. Zelfstandig leren is daarbij het doel. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt geprobeerd samenwerking met andere kinderen te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat een kind zicht krijgt op zijn eigen vaardigheden en vorderingen. Ruime Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 13

14 keuzevrijheid en zelf beslissingen mogen nemen, leiden daartoe. Ook controle op eigen werk helpt daarbij. Kinderen leren van hun doen en laten verantwoording af te leggen aan zichzelf, aan elkaar en aan de leerkracht. GROEP 1/2 Wij werken in gemengde kleutergroepen, waarin kinderen tussen de 4 en 7 jaar met elkaar spelen en leren. De activiteiten worden verzorgd rondom een thema, dat de basis vormt van ons aanbod. Hierin spelen een aantal activiteiten een centrale rol: spelen in hoeken, spelen in de speelzaal of buiten, grote en kleine kringen, werklessen. Alle vakvormingsgebieden komen in thema s aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling, voorbereidend taal en rekenen, spel, creatieve vorming en wereldoriëntatie. Wij volgen zoveel mogelijk de individuele ontwikkeling van het kind. Er is weliswaar een basisaanbod voor groep 1 en groep 2, het kan echter zo zijn dat groep 1 kinderen gebruik maken van het aanbod voor groep 2 en andersom. TAAL EN LEZEN Vanaf groep 3-8 werken we met methodegericht onderwijs. Hierbij gebruiken we de methodes van Veilig Leren Lezen en Estafette voor technisch lezen en Nieuwsbegrip XL voor begrijpend lezen. Daarnaast gebruiken we Taal in Beeld voor onze taallessen. We volgen de leerlijnen van de methodes en passen deze aan om de lessen te verrijken en betekenisvoller te maken. Hierbij zijn de lesdoelen leidend. REKENEN Bij rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. Deze wordt ingezet in groep 3 tot en met 8. We gaan hier op dezelfde wijze mee om als bij lezen en taal. WERELDORIËNTATIE Voor Wereldoriëntatie gebruiken we de methode De Zaken. Deze methode omvat de domeinen aardrijkskunde, natuur & techniek en mens & samenleving. Voor verkeer werken we met de methode Wijzer door het Verkeer. VERKEER De verkeerseducatie richt zich op de inhoud van de lessen verkeer, die niet alleen theoretisch, maar ook praktisch gericht zijn. Daarnaast is er een werkgroep, waarin ouders en leerkrachten overleggen met de gemeente en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) over de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de route van huis naar school. In groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgenomen. Tijdens het schriftelijk verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. De leerlingen fietsen hiervoor een route door Reuver. De route wordt vooraf bekend gemaakt zodat de leerlingen deze kunnen oefenen. ENGELS Met de methode The Team maken de leerlingen vanaf groep 7 kennis met de Engelse taal. Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 14

15 DUITS Basisschool Bösdael is een Euregio-school. Internationale samenwerking komt tot uiting in een regelmatig overleg over grensoverschrijdende activiteiten en in contacten met collega s in Duitsland. In het onderwijsaanbod van de school zijn naast Engelse lessen ook lessen in de Duitse taal en cultuur opgenomen. EXPRESSIE De expressievakken muziek, tekenen en handvaardigheid worden verweven in thema s. We kiezen voor opdrachten die passen bij de actualiteit van het moment en de belevingswereld van de kinderen. Hierbij dragen we voor zorg voor een breed aanbod aan technieken. SPEL EN BEWEGING In de lessen bewegingsonderwijs zit een opbouw voor groep 1 tot en met 8. Er is een vakleerkracht gymnastiek aan onze school verbonden, waardoor wij de kinderen een keer per twee weken een les kunnen aanbieden van een vakleerkracht. In de andere week bieden de leerkrachten zelf de toestellenles aan voor die week. Daarnaast krijgen alle kinderen een tweede gymles per week, dit is meestal een spelles. Doordat elke leerkracht actief participeert tijdens de les van de vakleerkracht wordt de expertise verspreid en geven we kwalitatief goede gymlessen. DE SPORTIEVE SCHOOL BÖSDAEL Door middel van het project De Sportieve School werkt de school mee aan sportprojecten van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de gemeente Beesel. Daarbij maken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gedurende 8 periodes van 3 weken kennis met sporten als badminton, korfbal, voetbal, basketbal, volleybal, handbal, tennis en turnen. Parallel hieraan bieden de plaatselijke sportverenigingen de kans om die kennis verder te verbreden, zodat de kinderen indien gewenst een bewuste keuze voor een bepaalde tak van sport kunnen maken. SPORTDAG Een keer per jaar organiseren we een sportdag voor alle kinderen van de school. Deze vindt altijd plaats op de dag van de koningsspelen. Tijdens deze dag staan sport en spel centraal, waarbij er een groepsdoorbrekend aanbod is. Kinderen zijn actief en ook ouders spelen een belangrijke rol op deze dag. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Schoolbreed wordt er gewerkt met de Soemo Kaarten. Dit is een programma dat kinderen helpt om hun sociaalemotionele vaardigheden te ontwikkelen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Daarnaast komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod via andere lesprogramma s. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu, op school en thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. We beschikken over een pestprotocol. We handelen hiernaar. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor drie groepen (degene die gepest wordt, de pester en de middengroep). Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 15

16 We hebben mogelijkheden om programma s in te zetten voor een kleinere groep kinderen, zoals bijvoorbeeld een SOVA-training (sociale vaardigheden) in de bovenbouw. De ouders worden hier actief bij betrokken. In groep 8 is de training met name gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. CULTUUR Kunst- en cultuureducatie is een verkenning en beleving van de eigen en andere culturen en van allerlei vormen van kunst, zoals dans, toneel, muziek, literatuur, film en audiovisuele kunstuitingen. Er is een nauwe samenhang tussen de cultuureducatie en de overige vakgebieden. ONTMOETING JONG EN OUD Bösdael Centrum voor het Kind speelt als brede school een belangrijke rol in het kader van de activering en integratie van en de participatie met verschillende doelgroepen, zoals ouderen en allochtone gezinnen. Het Centrum levert daarmee een niet te verwaarlozen bijdrage aan de sociale infrastructuur binnen de gemeenschap. Regelmatig zijn er activiteiten die de ontmoeting tussen jong en oud vormgeven. Zo zijn er bijvoorbeeld het voorleesontbijt, de hulp bij het overblijven en de ondersteuning bij de sportdag. In wekelijks terugkerende workshops rond Meervoudige Intelligentie worden kinderen uit de bovenbouw begeleid door experts, die deskundig zijn op diverse uiteenlopende terreinen. Op basis van interesse en vaardigheid kunnen de kinderen kiezen uit o.a. geschiedenis, modelleren, houtbewerken, toneel, declamatie, park- en dierverzorging, constructiemateriaal, metselen, gezelschapsspelen, filatelie, breien en schaken. ACTIVITEITEN/EXCURSIES Activiteiten vinden meestal op school plaats. Dit kunnen schoolbrede activiteiten zijn of activiteiten voor een kleinere groep kinderen. Dit is afhankelijk van het doel van de activiteit. Een doel kan variëren van kennis of een beleving opdoen tot informatie vergaren of samen iets vieren. De ouders worden geïnformeerd over activiteiten en ze worden hier vaak ook bij betrokken. Excursies worden door leerkrachten zelf georganiseerd en passen binnen het aanbod in de klas. Dit is meestal passend bij het thema van wereldoriëntatie. Excursies hebben altijd een educatief karakter met de bedoeling het leerstofaanbod meer inhoud en beleving te geven. Ze dienen van toegevoegde waarde te zijn. SCHOOLREISJE In de schoolreisjes die een kind gedurende zijn/haar schoolloopbaan op Basisschool Bösdael maakt, staan actief bewegen, samen spelen, samen ontdekken, sociale vorming en/of culturele vorming centraal. Het schoolreisje voor de leerlingen van de onderbouw vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Op die manier draagt het bij aan groepsvorming. De kinderen in de groepen 5 tot en met 7 hebben hun uitstapje in een van de laatste weken van het schooljaar. In diezelfde periode is voor de leerlingen van groep 8 het schoolverlaterskamp. Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 16

17 BURGERSCHAP Kenmerkend voor basisschool Bosdael is de manier waarop de school open staat voor de nabije en verre omgeving. In het meest recente inspectieonderzoek wordt vermeld dat basisschool Bosdael op het gebied van burgerschap goede dingen doet. Hier zijn we erg trots op. Dit uit zich in de manier waarop ouderen betrokken worden bij het onderwijs, de manier waarop de kansen van de omgeving in allerlei projecten benut worden, de manier waarop internationalisering vorm wordt gegeven. OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE METHODES EN BRONNEN o Woordenstart (taal/lezen, groep 1/2) o Veilig Leren Lezen (taal/lezen, groep 3) o Taal in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Spelling in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Woordenschat in Beeld (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Taalmaker (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Leesladder (taal/lezen, groep 3 t.m. 8) o Estafette (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Nieuwsbegrip XL (taal/lezen, groep 4 t.m. 8) o Pluspunt (rekenen, groep 3 t.m. 8) o Ambrasoft (taal/rekenen, alle groepen) o Pennenstreken (schrijven, groep 3 t.m. 8) o De Zaken (Wereld-, Tijd-, Natuurzaken) (wereldoriëntatie, groep 4 t.m. 8) o Wijzer door het verkeer (verkeerseducatie, alle groepen) o Hemel en Aarde (godsdienst, alle groepen) o Leerstof Europees Platform (Duits, groep 5 t.m. 8) o The Team (Engels, groep 7 en 8) o Blokboeken (diverse onderwerpen, diverse groepen) o Opseo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) o Soemo (sociaal-emotionele vorming, alle groepen) INTERNET Net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet, wat kan en wat niet. Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie moeten krijgen. Daarbij wordt de strategie van het begeleidend confronteren toegepast. Begeleidend confronteren houdt in dat je kinderen leert omgaan met internet, zoveel mogelijk zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. Zoals je ze leert om te gaan met televisie en druk verkeer, zo moet dat ook met het internet. De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Internetgebruik gebeurt altijd onder toezicht van ouders en/of leerkrachten. Bovendien zijn de meeste ongewenste sites vergrendeld. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 nemen jaarlijks deel aan een project over Social Media. Dit project wordt door andere scholen in de gemeente Beesel gevolgd. Vanuit de gemeente is er een subsidie om ook externe deskundigen in te kunnen schakelen. Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 17

18 Samen met de kinderen en de leerkrachten zijn een aantal afspraken vastgelegd: o Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers zonder toestemming van de leerkracht o Vertel je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat het niet hoort; houd jij je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt o Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht o Verstuur bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leerkracht o Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat het niet hoort; het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt o Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet o Spreek van tevoren met de leerkracht af wat je op internet wilt gaan doen Afspraken leerkrachten: o Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden o Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden zo mogelijk eerst door de leerkracht bekeken o Kinderen zoeken zoveel mogelijk onder begeleiding van leerkracht of ouders op Internet o Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen o Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken o De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen; het is meestal immers niet hun schuld o Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen o Voor geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten van leerlingen bekijken PESTEN In ons pedagogisch handelen willen wij een sfeer creëren, waarbinnen kinderen zich prettig en veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen, daarom besteden we veel aandacht aan het pesten en gepest worden. Pesten is niet af te doen met de opmerking dat "iedereen wel eens wordt geplaagd". Tussen plagen en pesten zit een groot verschil. Bij plagen zijn kinderen aan elkaar gewaagd. Bij pesten niet, dan wordt een kind zo vaak onder handen genomen dat het er geestelijk en lichamelijk onder lijdt. Zo'n kind is niet in staat zich te verdedigen. Pesten is gebaseerd op ongelijkheid. De pester speelt de baas over het gepeste kind. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken: de meelopers. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar er zich niet mee bemoeien. Verder zijn natuurlijk de ouders in het geding. Zij worden dagelijks geconfronteerd met een emotioneel geknakt kind of krijgen thuis stoere verhalen te horen. En dan is er de leerkracht. Deze heeft de groep, pesters én gepeste kinderen, elke dag in de groep en kan iets doen aan de veiligheid van alle kinderen. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Ouders, leerkrachten, leerlingen, directie en bestuur moeten er samen iets aan doen. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om het pestprobleem op school aan te pakken gaan wij te werk volgens de vijfsporenaanpak. Deze is gericht op alle betrokkenen: o De ouders, door over pesten te praten en het pesten aan te kaarten bij de leerkracht of schooldirectie o De leerkracht, die pestgedrag in de groep aan de orde stelt en samen met de leerlingen regels vastlegt o De pester, door hem/haar op zijn/haar gedrag aan te spreken o Het gepeste kind, door te luisteren en het verhaal serieus te nemen o De zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen Hoofdstuk 3 Organisatie van het onderwijs 18

19 HOOFDSTUK 4 ZORG VOOR DE KINDEREN HOE IS DE ZORG GEORGANISEERD In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is de organisatie van de zorg voor onze kinderen vastgelegd. Het SOP kunt u inzien op de website. ZORG VOOR ALLE KINDEREN De school heeft zorg voor alle kinderen; hun ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd. De ontwikkeling van gedrag, lezen, taal en rekenen wordt naast observaties enkele keren per jaar ook getoetst. De eerstverantwoordelijken voor de zorg aan de kinderen zijn de groepsleerkrachten. De teamleider onderbouw, voor groep 1 tot en met 4, en de teamleider bovenbouw, voor groep 5 tot en met 8 worden betrokken daar waar nodig. Samenwerken met ouders is hierbij vanzelfsprekend. Extra aandacht en hulp wordt gegeven aan kinderen bij wie dit, om welke reden dan ook, nodig is. In gevallen waar bijsturing gewenst is, treedt de handelingsgerichte aanpak (HGA) in werking. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat de aanleiding voor de HGA is en hoe het traject van die bijsturing eruit ziet. Daarbij worden alle beschikbare gegevens van een kind op verschillende deelgebieden geïnventariseerd. Van elk gebied worden plussen, minnen en kansen in kaart gebracht. Door gebruik te maken van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe handelingsalternatieven voor het werken met het specifieke kind. De HGA wordt samen opgesteld met de ouders. Na een vooraf vastgestelde periode volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen bepaald. Als de school denkt niet voldoende zorg te kunnen bieden, worden externe deskundigen ingeschakeld, uiteraard in samenwerking met de betrokken ouders. VERSLAGLEGGING De school legt een dossier aan van alle gegevens die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkelingen van een kind gedurende de schoolloopbaan. Rapportage hierover vindt op regelmatige basis plaats in gesprekken van leerkrachten met ouders. Het leerlingportfolio in groep 3 tot en met 8 geeft inzicht in de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem, het rapport en werk van de kinderen. In de lagere groepen bevat het portfolio het plakboek, met in groep 2 daarbij resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem. Het leerlingportfolio wordt op twee momenten in het schooljaar aan de kinderen meegegeven. Met het oog op de keuze voor Voortgezet Onderwijs vindt in groep 8 na de jaarwisseling adviesoverleg plaats tussen de leerkracht(en), de ouders en de leerling. In die periode moeten alle leerlingen in groep 8 ook een eindtoets maken. Het College voor Toetsen en Examens biedt de centrale eindtoets aan, maar scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet alleen laten afhangen van het resultaat van de eindtoets; het schooladvies weegt het zwaarst. De eindtoets die wij hanteren is Route 8. Hoofdstuk 4 Zorg voor de kinderen 19

20 RAPPORTAGE Wij werken op onze school met een kindportfolio, dat minimaal twee keer per jaar met de kinderen mee naar huis gaat. We waarderen een actieve inbreng van ouders hierin zeer. Op die manier wordt het portfolio echt een deel van kind en ouder en gaat het leven. Er wordt dus ook altijd gevraagd aan ouders om samen met het kind het portfolio te bekijken en te bespreken. In het portfolio vindt u altijd een mix van zelfgekozen werk en een rapport. We zoeken verdieping voor kinderen door te werken met reflectie op de eigen ontwikkeling. Voor groep 1/2 volstaan wij met een plakboek met door de kinderen zelfgekozen werkjes en een toevoeging van werk gekozen door de leerkracht. Dit kunnen ook foto s zijn van werk uit een kringactiviteit, bouwhoek of iets dergelijks. Het gesprek over het gekozen werk is tevens de reflectie voor het kind. U krijgt zo gedurende twee jaar een beeld van de groei van uw kind. Door kinderen zelf te laten kiezen bevorderen we hun eigen inbreng, positief kritische houding en motivatie. Ook voegt de leerkracht twee keer per jaar een beschrijving toe van de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 3 blijft ook het zelfgekozen werk een belangrijk onderdeel van het portfolio. Daarnaast maakt elke leerkracht twee keer per jaar een rapport voor elk kind. Hierop is een niveaubeoordeling te vinden van de vorderingen van het kind. Deze beoordeling is altijd gebaseerd op het niveau waarop uw kind werkt in de klas (dus een kind dat op een lager niveau werkt kan toch een voldoende of goed behalen en vice versa). Ook staat op het rapport voor elk ontwikkelingsgebied een beschrijving van de groei van het kind. Om ouders en kind een reëel beeld te geven van de ontwikkeling in vergelijking met het landelijk gemiddelde voegen we vanaf eind groep 4 de Citotoetsen toe in het portfolio. We benadrukken zowel naar ouders als kinderen dat dit een onderdeel is en zeker niet het belangrijkste. Tot aan groep 4 krijgen ouders inzicht in de toetsresultaten tijdens oudergesprekken. Hier kiezen we bewust voor omdat pas vanaf eind groep 4 de groei van een kind in een Cito grafiek waarneembaar wordt. Ook vinden wij het belangrijk om ouders eerst kennis te laten maken met de toetsen en bijbehorende grafieken alvorens deze mee te geven. Vanaf groep 6 werken we met een voorlopig uitstroomsperspectief. VOORLOPIG UITSTROOMPERSPECTIEF Vanaf schooljaar 2014/2015 is alleen het basisschooladvies leidend voor toelating in het vervolgonderwijs. Er wordt geen eindtoets meer gebruikt voor het opstellen van het advies. Deze eindtoets (onze school heeft gekozen voor Route 8) wordt pas na de aanmelding van de leerlingen op het VO afgenomen. Het is daarom van belang dat het basisschooladvies goed onderbouwd is en recht doet aan de capaciteiten en inzet van de leerling. Wij hebben ervoor gekozen om al in groep 6 te beginnen met het geven van een indicatie van het uitstroomniveau. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor kijken we naar: o De gegevens van de Citotoetsen die in een tabel weergegeven worden en die het niveau van de leerling inzichtelijk maakt. o De gegevens die we krijgen vanuit de methodegeboden toetsen o De observaties van de leerkracht en de inzichten die we van de kinderen krijgen in de dagelijkse ontmoeting in de klas en daarbuiten. Hierbij maken we gebruik van leerlingprofielen. Deze leerlingprofielen zijn uitgegeven door de VO scholen van Roermond en Venlo. Hierin staan de leerlingkenmerken beschreven voor de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 4 Zorg voor de kinderen 20

21 Bij het voorlopige uitstroomperspectief zal er in de groepen 6 en 7 in principe altijd gesproken worden over een combinatie van niveaus. Er wordt dus nog geen eenduidige indicatie gegeven. Dus VMBO-K/VMBO-T of VMBO- T/Havo of Havo/VWO. Het eindadvies zal wel een enkelvoudig, eenduidig advies zijn. In de praktijk betekent dit: Groep 6 In maart (na de afname van de Cito M6 toetsen) bekijkt de leerkracht samen met de teamleider alle resultaten (de Citoresultaten, maar ook die van de methodegebonden toetsen en van de observaties van de leerkracht) van de leerlingen en wordt er een voorlopig uitstroomperspectief geformuleerd. De bevindingen worden met de ouders en de leerlingen besproken. In dit gesprek wordt gesproken over wederzijdse verwachtingen en worden afspraken gemaakt over het vervolg om het uitstroomperspectief te kunnen realiseren. Aan het einde van het schooljaar vindt er een warme overdracht plaats. Groep 7 In groep 7 wordt dezelfde procedure gehanteerd als in groep 6 met het enige verschil dat de leerkracht al aan het begin van het schooljaar de afspraken met de leerling bespreekt die er in groep 6 gemaakt zijn. Wat betekenen deze afspraken voor de start in groep 7? Groep 8 Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht met iedere leerling de afspraken die er gemaakt zijn in groep 7. Wat betekenen deze voor de start in groep 8? In het najaar in groep 8 formuleert de leerkracht van groep 8 de voorlopige eindadviezen. Ook hierbij kan de teamleider betrokken worden. Dit voorlopige eindadvies zal na de herfstvakantie met de ouders en de leerling besproken worden. Na de afname van de Cito M8 toetsen worden alle resultaten weer bekeken door de leerkracht en de teamleider. De leerkracht van groep 7 sluit hier ook bij aan. Hieruit volgt het definitieve advies dat in februari gegeven zal worden. Dit wordt vastgelegd in een onderwijskundig rapport. PASSEND ONDERWIJS, ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN Elk school is verplicht binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, een aanbod te doen aan ouders voor een passende plek voor hun kind in het onderwijs. Deze passende plek kan zijn op de eigen reguliere basisschool, op een andere reguliere basisschool of op een speciale (basis-)school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, regelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, regelt de school een passend alternatief. Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onderwijs moet kunnen bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, ook al is dat op een andere school. Na aanmelding door de ouders zal de school samen met de ouders onderzoeken of de leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school de nodige ondersteuning kan bieden. Een gesprek met de ouders (uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de beoogde plaatsingsdatum of anders z.s.m.) en het opvragen van gegevens bij peuterspeelzaal, bij de vorige school en/of instanties maakt onderdeel uit van het onderzoek. Als duidelijk is dat de school het kind kan begeleiden, kan het kind worden ingeschreven. Als dat niet kan of men is onzeker, dan kan een stappenplan in werking worden gezet om in beeld te krijgen van wat het kind nodig heeft en welke onderwijsvorm daar het beste bij past. Dit stappenplan maakt deel uit van het bestuursondersteuningsprofiel (BOP); het BOP kunt u inzien op de website van de school. Hoofdstuk 4 Zorg voor de kinderen 21

22 PASSEND ONDERWIJS OP BASISSCHOOL BOSDAEL Nieuwe leerlingen Wanneer een kind ongeveer 3 jaar is, melden ouders het aan bij school. Dit is de zogenaamde voorlopige aanvraag. Deze wordt, 6 weken voordat het kind gaat starten, al dan niet definitief gemaakt. In de tussenliggende periode wordt er door de leerkracht en/of de teamleider gekeken of de betreffende leerling speciale onderwijsbehoeften heeft. Wanneer dit het geval is, zal er samen met ouders, de voorschoolse opvang, leerkracht, teamleider en mogelijk andere betrokkenen in beeld gebracht worden wat de ondersteuningsbehoefte van deze leerling is en wat de school hierin kan betekenen. Hierbij wordt er zowel naar het kind gekeken als naar de groep (leerlingen en leerkracht) waar het kind in komt. Er zijn dan twee opties: o De leerling wordt geplaatst en er zal een handelingsplan opgesteld worden dat steeds bijgesteld en geëvalueerd wordt. o De leerling wordt niet geplaatst en de school gaat samen met de ouders op zoek naar een passende plek voor de leerling. Dit heet zorgplicht. Leerlingen die al op school zitten Het kan ook voorkomen, dat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die al op school zitten, groeit. De school brengt dan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart en zal d.m.v. groepsplannen en/of individuele handelingsplannen aan de slag gaan. Ouders worden hierin altijd betrokken. Hierbij kan ook de orthopedagoog van de BCO geraadpleegd worden. Het plan kan dan verder aangescherpt worden, maar er kan ook besloten worden om een onderzoek te laten doen, of om andere experts in te schakelen. Het doel is altijd om de onderwijsbehoefte van het kind helder te krijgen. Wat heeft deze leerling nodig en kan de school dat bieden? Ook hier wordt er niet alleen naar de individuele leerling gekeken, maar ook naar de gehele groep waarin de betreffende leerling zit. Wanneer de school niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zal er samen gezocht worden naar de beste plaats voor het kind. Hierbij is altijd de Commissie Bovenschoolse Ondersteuning betrokken, omdat via deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd. Nieuwe leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan aangemeld worden Leerlingen die van buiten de gemeente Beesel komen. In de meeste gevallen betreft het hier een verhuizing. Wanneer een leerling aangemeld wordt op onze school, zal er altijd een gesprek met ouders plaatsvinden en zal er contact opgenomen worden met de school van herkomst. Ook nu zullen de onderwijsbehoeften van de leerling in beeld gebracht worden en zal er gekeken worden of onze school daaraan tegemoet kan komen. Zo niet dan zal er ook nu samen gezocht worden naar de beste plek voor deze leerling. AANMELDING EN TOELATING VAN LEERLINGEN AANMELDING Kinderen die voor het eerst de basisschool bezoeken worden door hun ouders in januari voorafgaande aan het schooljaar van toelating aangemeld door het invullen van een voorlopig-aanmeldingsformulier. De betreffende ouders krijgen vroegtijdig bericht over de dag van aanmelding. Enkele weken voor de aanmelding is er een informatieavond over de school. Hoofdstuk 4 Zorg voor de kinderen 22

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Violier

Pestprotocol Basisschool De Violier Beleid: Pestprotocol Versie: januari 2013 Pestprotocol Basisschool De Violier In de missie en visie van de school hebben wij het volgende aangegeven: Wij verzorgen inspirerend onderwijs in een rijke leer-en

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPICK BEESEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPICK BEESEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPICK BEESEL 2015-2016 De basisondersteuning Ononderbroken ontwikkelingsproces We zorgen ervoor dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Belangrijk hierbij

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pestprotocol van basisschool. De Wjukslach

Pestprotocol van basisschool. De Wjukslach Pestprotocol van basisschool De Wjukslach Wat is de inhoud van het pestprotocol? Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat men pestgedrag

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Pestprotocol Keizer Karel College

Pestprotocol Keizer Karel College Pestprotocol Keizer Karel College Informatie over ons beleid tegen pesten voor leerlingen, ouders en medewerkers 2014 0 VOORWOORD Dit document is het pestprotocol van het Keizer Karel College. Het is gemaakt

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van de Fladderiep. Op de Fladderiep zijn we alert op plaag/pestgedrag. Tijdens de pauze zijn er twee pleinwachten op het plein. Er zijn

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie