E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w"

Transcriptie

1 7e jaargang - nummer 1 - juni 2008 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij In formatie o v e r v e r z e k e re n v a n z o r g i n s t e l l i n g e n e n ke rke n Pe t e r B r e u k i n k b i j d e e n t r e e v a n d e R e m o n s t r a n t s e K e r k i n G r o n i n g e n : P r o t e s t a n t e n g a a n s o m s w a t a c h t e l o z e r met hun kerkgeb ouwen om dan ro om s - katholieken. P e t e r B r e u k i n k v a n d e S t i c h t i n g O u d e G r o n i n g e r K e r k e n : E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w Overal in het land ontstaan stichtingen die zich het lot van oude kerken aantrekken. De eerste en grootste is de Stichting Oude Groninger Kerken (1969). We praten met directeur Peter Breukink. Een kerk is meer dan een gebouw; het raakt ook je identiteit. We ontmoeten Breukink in de prachtig gerestaureerde Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel in Groningen. Een multifunctioneel gebouw, waar niet alleen de stichting kantoor houdt, maar ook ruimten gehuurd kunnen worden voor vergaderingen, presentaties of exposities. Deze kerk vormt een prachtige illustratie van wat de Stichting Oude Groninger Kerken doet: kerkgebouwen redden die door sluiting of sloop bedreigd worden door ze een nieuwe bestemming te geven. En daar komt veel creativiteit bij kijken, zo wordt duidelijk uit het gesprek met Breukink. Kerk van Marsum We hebben kerken die als dorpshuis gebruikt worden, als theater of als mortuarium. Aan sommige kerken moet je veel aandacht besteden om ze voor een nieuwe activiteit geschikt te maken, aan andere moet je juist niets doen. De kerk van Marsum bijvoorbeeld: die laten we bewust zoals die is. s Morgens zet een boer uit het dorp de deur open en s avonds doet ie m weer dicht. Meer niet. Jaarlijks komen er bezoekers op af! Die kerk heeft iets bijzonders in al z n eenvoud. Koningin in de kerk De Der Aa-kerk in de stad Groningen is een heel ander verhaal. Die wordt commercieel geëxploiteerd en gebruikt voor vergaderingen, congressen, concerten en feesten. Met enige trots herinnert Breukink zich Koninginnedag 2004, als koningin Beatrix Groningen met een bezoek vereert: Toen hebben we er veel 1

2 J e m o e t c o n s t a n t a l e r t z i j n e n d e k a n s e n g r i j p e n d i e z i c h v o o r d o e n. moeite voor gedaan de route van de koningin dwars door de Der Aa-kerk te leiden. Op zo n moment zien miljoenen televisiekijkers hoe mooi die kerk is. 70 miljoen verzekerde waarde De Stichting Oude Groninger Kerken telt inmiddels 63 kerken. Naast die kerkgebouwen ook 3 pastorieën, 32 kerkhoven en zelfs een botanische tuin. De verzekerde waarde beloopt meer dan 70 miljoen euro. Voor een verzekeringsmaatschappij best een aardige kluif, stelt Breukink vast. We hebben dan ook regelmatig mensen van verzekeringsmaatschappijen op de stoep staan. Maar wij zijn al onderdak bij Donatus en dat bevalt ons uitstekend. We hebben gelukkig weinig schade, maar als er een keer iets is, dan is de schadeopvolging prima. Ook bij bruiklenen en bijzondere evenementen, waar je dus even met elkaar moet overleggen over extra risico s en eventueel extra dekking, gaat dat altijd heel soepel. De omzet van de stichting bedraagt ca. 2,5 miljoen euro per jaar. Slechts 2,5 % van de inkomsten bestaat uit structurele subsidies. Het overgrote deel komt binnen via projecten, giften en subsidies, legaten, exploitatie van de bezittingen en niet te vergeten de meer dan donateurs. Vijfhonderd vrijwilligers zijn overal in de provincie in de weer om de zaken draaiende te houden. Breukink en zijn mensen zijn vooral druk met het ontwikkelen van exploitatiemogelijkheden en werven van fondsen. Je moet constant alert zijn en de kansen grijpen die zich voordoen. Zo hebben we onlangs subsidie gekregen uit het Waddenfonds voor de revitalisering van acht ensembles, dat zijn kerken met bijbehorende torens en kerkhoven. De middelen van dit fonds van de rijksoverheid worden o.a. ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het landschap langs de Waddenkunst. In het kader van toerisme, recreatie en plattelandsontwikkeling doen zich de laatste tijd steeds weer nieuwe subsidiemogelijkheden voor. Daar zitten we natuurlijk bovenop. Visie PKN op kerkgebouwen Breukink constateert een verschil in visie op kerkgebouwen tussen rooms-katholieken en protestanten. Voor roomskatholieken is een kerkgebouw een gewijde ruimte. Die is bij de ingebruikneming ook letterlijk gewijd. Vanuit die gedachte heeft men er moeite mee, dat een kerkgebouw zou worden verbouwd tot een theater of tapijthal. Dat is een ontheiliging. Dan heeft men nog liever dat de kerk maar afgebroken wordt. Protestanten gingen tot nu toe soms achtelozer met hun kerken om. De kerk is in hun ogen toch meer een gebruiksruimte. Mede door het Jaar van het Religieus Erfgoed komt de PKN nu met een rapport, waarin ze haar visie zal geven op de rol van kerkgebouwen in de geloofsbeleving. Ik ben daar erg benieuwd naar. De kerk van Vierhuizen Een kerk is geen hoop stenen voor Breukink. Kerken doen iets met je. Het zijn plekken waar mensen soms al eeuwen lang hun geloof hebben beleden en waar je ook zelf tot rust of tot inkeer kunt komen. Die plekken moeten we niet verwaarlozen, maar koesteren. Neem de kerk in Vierhuizen. Die ligt mijzelf heel na aan het hart. Dat kerkgebouw was zo verwaarloosd, dat de dorpsbewoners zelf er zich als het ware voor schaamden. Er stonden grote struiken omheen, zodat je m niet meer kon zien. Gelukkig werd dit kerkgebouw uitgekozen voor deelname aan het tv-programma BankGiroLoterij Restauratie (een soort Idols, maar dan voor monumenten, red.). We wonnen. Voor bijna een miljoen euro kon de kerk worden gerestaureerd. Dat is in een jaar tijds gerealiseerd en het hele dorp leefde intens mee met de vorderingen van de bouw. Dankzij die landelijke bekendheid trekt de kerk nu weer veel bezoekers. De dorpsbewoners zijn weer trots op hun kerk. Elke keer als ik naar Vierhuizen rij, dan word ik al van tevoren blij. Een soort ontroering overvalt me dan. Omdat er weer een kerkgebouw gered is, een plek die voor zoveel mensen al zoveel eeuwen lang belangrijk is geweest. Voor meer informatie: Stichting Oude Groninger Kerken, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen, tel , Pe t e r B r e u k i n k : E l k e k e e r a l s i k n a a r Vi e r h u i z e n r i j, d a n w o r d i k a l v a n t e v o r e n b l i j. E e n s o o r t o n t r o e r i n g o v e r v a l t me dan. Omdat er weer een kerkgeb ouw gered i s. D e l e e g s t a a n d e k e r k v a n G a r s t h u i z e n w o r d t e e n k e r k v o o r d e jeugd. Het Groning se No orderp o ortcol le ge ga at er een o efenrest aurant in vestigen onder leiding van een topkok. 2

3 N i e u w b i j D o n a t u s : M o n u m e n t e n v e r z e k e r i n g Voor bewoners van monumenten heeft Donatus een speciaal product ontwikkeld. Daarin is rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waarmee bewoners van monumenten te maken hebben. De zogenaamde stellenclausule is in deze verzekering opgenomen. Dat betekent, dat we bij schade aan een deel dat behoort bij een groter geheel (stel) kijken naar de waardevermindering R e dvan e n het geheel. t o t Voorbeeld: o p tde i mtoegang i stot muw e pand is voorzien van een hek met twee pilasters. Op elk van die pilaster staat een mooie leeuwenkop. Na een aanrijding is één leeuwenkop beschadigd. Hoewel de andere pilaster niet beschadigd is, komt u toch in aanmerking voor waardevermindering van het stel. Kosten voor voorzieningen of verbeteringen na een schade die men moet maken op last van de overheid zijn meeverzekerd. Ook vandalisme aan de buitenzijde van het monument is meeverzekerd. Met deze extra s kan een bewoner van een monument zijn eigendom optimaal verzekeren. Daarnaast is een eventuele aanstraalverlichting gratis meeverzekerd. Ten slotte ontvangt de verzekerde bij elke schade een extra uitkering van 10%. De praktijk leert dat men bij een schade altijd voor extra kosten komt te staan. De premie bedraagt slechts 1,45 over de herbouwwaarde inclusief glasverzekering. Alleen bij storm geldt een eigen risico. De inboedel kan men ook verzekeren. Die premie bedraagt 1,80. Na de gebruikelijke ledenrestitutie van gemiddeld 45% komt de premie dan netto op ongeveer 0,80 voor het monument en 1,00 voor de inboedel. R e d e n t o t o p t i m i s m e De Ledenraad van Donatus heeft op 25 april de jaarrekening 2007 beoordeeld en vastgesteld. Het resultaat na belastingen bedraagt 10.5 miljoen. Over het geheel genomen is de schadelast, evenals voorgaand jaar, gunstig geweest behoudens de gevolgen van de januaristorm Kyrill. Deze heeft het resultaat negatief beïnvloed. Andere negatieve factoren zijn de waardedaling van beleggingen, veroorzaakt door de crisis op de financiële markten en een toename van de kosten. Wijziging van wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten zijn onder andere debet aan deze kostenstijging. Het is niettemin verheugend dat ruim 3 miljoen kon worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, te meer nu de afloop van de door de Amerikaanse hypotheekcrisis veroorzaakte malaise nog geenszins te overzien is. Nochtans werd besloten tot een premierestitutie van 40% in de brandsector, hetgeen onderstreept dat Donatus haar toekomst met optimisme tegemoet ziet. Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Het gaat daarbij om gebouwen zoals kerken, kloosters, moskeeën, begraafplaatsen alsmede interieurs waaronder boeken, klokken en orgels. Omdat haar portefeuille een substantieel TI P Hebt u een inboedelverzekering bij Donatus? Voor een toeslagpremie van slechts 1 is uw inboedel ook buitenshuis verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. M i l i e u S c h a d e Ve r z e k e r i n g g r o o t s u c c e s In februari en maart heeft Donatus kerken aangeschreven en hen gewezen op de mogelijkheid een MilieuSchadeVerzekering (MSV) te sluiten. Zo n verzekering is van belang, omdat de overheid steeds meer uitgaat van het principe: de vervuiler betaalt. De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door asbest uit. De kosten van sanering kunnen hoog oplopen en daarom is een MSV van groot belang. Door de MSV zijn ook de saneringskosten gedekt van milieuschade afkomstig van anderen, die op het perceel van de verzekerde terecht komen. Donatus heeft in samenwerking met Fortis een eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld. De premie wordt gebaseerd op het aantal locaties. Voor één locatie bedraagt de premie 125. Woonhuizen en pastorieën worden gratis meeverzekerd. Indien u wilt laten vaststellen of uw pand asbest bevat, bent u al meer dan kwijt! In meer dan 85% van alle gebouwen die voor 1990 gebouwd zijn, is asbest verwerkt. Wij adviseren daarom alle kerkbesturen om een MSV te sluiten. Inmiddels hebben ruim 130 kerken ons advies opgevolgd. DI R ECTI E deel aan religieus erfgoed bevat geeft Donatus de Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 financiële ondersteuning. Ingaande 1 januari 2008 is het directieteam van Donatus uitgebreid met twee leden: de heren drs. A. van der Voorn en S. Kadijk, als beoogde opvolgers van de zittende directie. Van der Voorn is afkomstig van SNS Reaal, Kadijk is sedert 1999 als office manager bij Donatus werkzaam. Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is, qua schadelast, voor Donatus voorspoedig verlopen. Dat geeft enige reden tot optimisme voor de rest van het jaar. Wat er verder ook nog te gebeuren staat, Donatus is er om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van calamiteiten. Zij doet zulks met plezier. Dat is immers onze missie. Wij danken u voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar wederom in Donatus had. J. J.W. M. H e r m a n s L. H. M. van Zutphen ( rechts) 3 1

4 I n g e s p r e k m e t R v C - v o o r z i t t e r M. P. v a n O v e r b e e k e D o n a t u s b l i j f t z e l f s t a n d i g Donatus is een supergezonde organisatie, die in een niche markt opereert. Maar die markt wordt kleiner, stelt prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. vast. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Donatus. Maar toch ziet hij de toekomst van Donatus zonnig in. Wie Van Overbeeke interviewt, hoeft weinig vragen voor te bereiden. Ongevraagd legt hij uit hoe de structuur van Donatus in elkaar zit en waarom het zo n gezonde club is. Daar heeft hij geen rapporten of financiële stukken voor nodig: al die kerngegevens reproduceert hij moeiteloos uit het hoofd. We zullen u niet vermoeien met de cijfers, het belangrijkste is dat het uitstekend gesteld is met de solvabiliteit: Donatus staat heel hoog in de rating. Op de lijst van 150 verzekeringsmaatschappijen behoren wij als relatief kleine maatschappij al jaren tot de top tien! We hebben een eigen vermogen, dat vele keren hoger is dan de wet vereist. Onze leden zitten er dan ook helemaal niet op te wachten dat Donatus op zou gaan in een grotere maatschappij. Bij ons vinden ze deskundigheid op een specifiek vakgebied, krijgen ze veel meer aandacht dan bij een grote maatschappij mogelijk is en zijn ze ook nog goedkoper uit. Passie voor orgels Tot 2005 was Van Overbeeke aan de Vrije Universiteit verbonden als hoogleraar belastingrecht. Hij zou dus sinds die tijd van zijn pensioen kunnen genieten, maar daar heeft hij geen tijd voor. Al meer dan 25 jaar lang maakt hij deel uit van het hoofdbestuur van de VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN), hij is voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de PKN en bestuurslid van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Op zijn werkkamer in t Harde worden de rijen boeken onderbroken door foto s van orgels en organisten. Ik heb een passie voor orgels. Zelf speel ik ook wel een paar noten, maar daarmee kan ik me niet in de kerk vertonen. Nee, ik luister liever. En in mijn vrije tijd span ik me graag in voor de restauratie en het behoud van bijzondere kerkorgels. Zonder sint Via zijn bestuursfunctie bij de VKB kwam hij in contact met Donatus. Bij de Vereniging van Kerkvoogdijen, zoals de VKB voorheen heette, hadden we een eigen verzekering voor kerkgebouwen: Stichting Stormbrand. In 1974 is die portefeuille overgeheveld naar Sint Donatus, zoals die toen nog officieel heette. Doe dat sint er dan maar af, hebben wij toen bedongen. Dat ging B o n u s r e g e l i n g e n o f o p t i e r e g e l i n g e n vo or direc teuren kennen w ij niet. overigens in een heel vriendschappelijke en plezierige sfeer, hoor. De prijs die Donatus destijds voor die portefeuille betaalde, vormt tot op de huidige dag een financiële buffer voor de VKB. Nieuwe organisatiestructuur Zo werd de verzekering van een groot aantal hervormde kerkgebouwen ondergebracht bij een rooms-katholieke verzekeringsmaatschappij. Het ging destijds om een verzekerd kapitaal van 1,6 miljard gulden en jaarlijks 6 ton aan premieopbrengsten. Om een protestantse vinger in de katholieke pap te krijgen, werd besloten dat de Vereniging van Kerkvoogdijen twee bestuursleden in het Donatus-bestuur zou benoemen. Via die weg trad Van Overbeeke eind jaren tachtig aan als bestuurslid. In 2001 werd de organisatiestructuur van Donatus aangepast onder leiding van de eerste protestantse bestuursvoorzitter, prof.drs. A. Dek R.A. Er kwam een Ledenraad, een Raad van Commissarissen en daaronder een directie met bestuursbevoegdheid. Van Overbeeke werd in 2002 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Prettige club De Ledenraad is gebleven. Dat is belangrijk, want Donatus blijft een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Die ledenraad bestaat momenteel uit veertien leden; vier worden aangewezen door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vier door de PKN, één door de konferentie van Nederlandse Religieuzen. Daarnaast worden nog enkele leden voorgedragen door de leden zelf. Die ledenraad ervaart Van Overbeeke als een uiterst prettige club Katholieken en protestanten gaan daarin probleemloos Lees verder op pagina 5 D o n a t u s i s g e z o n d e n s t a b i e l e n a c t i e f i n e e n n i c h e m a r k t. 4

5 COLU M N U i t e i n d e l i j k b l i j k e n w e t o c h s t e e d s d e v o o r d e l i g - s t e t e z i j n! vervolg van pagina 4 met elkaar om. Er is volledig respect voor elkaars opvattingen. Echt een verademing. Ik denk wel eens: als we op dezelfde respectvolle manier met islamieten zouden omgaan, dan zouden er heel wat minder problemen zijn. Nieuwe directie In 2009 zal bij Donatus een nieuwe directie aantreden. Louis van Zutphen en Jo Hermans gaan met pensioen. Het nieuwe directieteam loopt zich al warm. Ik ben blij met de nieuwe mensen. Alphons van der Voorn komt van de SNS Bank en heeft een katholieke achtergrond, Simon Kadijk komt vanuit de organisatie zelf en heeft een protestantse achtergrond. Dat onderstreept ook weer het interkerkelijke karakter van Donatus. We hebben als commissarissen goede verwachtingen van dit nieuwe duo. Veel contact Tijdens het gesprek wordt steeds duidelijk met hoeveel plezier Van Overbeeke zijn commissariaatwerk verricht. Je hebt als Raad van Commissarissen natuurlijk een functie op de achtergrond, maar omdat de organisatie relatief klein is, heb je veel contact met de directie. Soms wel meerdere keren per week. Omdat je er zo nauw bij betrokken bent, kun je ook veel beter adviseren. Bovendien ben ik zelf register-accountant en dat vergemakkelijkt weer de contacten met de accountants van Donatus. Kiezen voor zekerheid Naast de contacten met de directie, vergadert Van Overbeeke twee keer per jaar met de Ledenraad en vier keer per jaar met de Raad van Commissarissen. Hij heeft zitting in de auditcommissie, waarin contacten worden onderhouden met de accountants, en in de remuneratiecommissie, die de honorering van de directie vaststelt. Dat laatste gebeurt op basis van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden in samenhang met de omvang van de organisatie en het referentiekader. Van de winst afhankelijke bonusregelingen of optieregelingen kennen wij niet. Donatus is en blijft immers een onderlinge verzekeringmaatschappij ten dienste van de leden. We zijn er voor kerken, kerkelijke instellingen, zorginstellingen en monumentaal erfgoed. Juist doordat we een ingetogen financieel beleid voeren, zijn we ook in staat om onze leden elk jaar een substantiële premierestitutie te geven. Meestal wel 40 tot 50%! En verder is Van Overbeeke ook nog lid van de beleggingscommissie, een taak waar hij zwaar aan tilt. We zijn in de afgelopen jaren in zekere mate overgegaan naar beleggingsfondsen. We hebben de bandbreedte waarbinnen we beleggen Lees verder op pagina 6 M o n u m e n t a a l De stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed heeft als doel monumenten te behouden, zoals kerken en begraafplaatsen. Sommige mensen denken bij monumentaal aan groots of indrukwekkend. Dat kan, maar dat hoeft niet. Het woord monument komt uit het Latijn en duidt op herinneren. Monumenten roepen een herinnering op, bijvoorbeeld aan hoe er vroeger gebouwd en geleefd werd. Wij vinden het als samenleving belangrijk, dat monumenten bewaard blijven. Preventie Deze gedachte past uitstekend bij de filosofie van Donatus. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld een bijzonder kostbaar beeld te verzekeren voor de antiquarische waarde. Als het beeld wordt gestolen of als het verbrandt, moet het als verloren worden beschouwd. Een hoge uitkering van Donatus verandert daar niets aan. Wij letten daarom in de eerste plaats op preventie. Vervolgens verzekeren wij een bedrag waarmee de verzekerde bij totaal verlies een vervangend voorwerp kan kopen dat past in zijn situatie. Het bedrag moet ook hoog genoeg zijn om bij een beschadiging de restauratiekosten te vergoeden. Dat is juist bij monumentale stukken van belang! Oude waarden Behalve kerken, kloosters, verzorgings- en verpleeghuizen verzekeren wij ook monumenten zoals landhuizen, grachtenpanden en dergelijke voor zover ze officieel een status als monument hebben. De verzekeringsvoorwaarden hebben we afgestemd op die specifieke doelgroep. Ook voor beheerders van grafmonumenten hebben wij speciale producten. Dat bespaart hen veel administratief werk en overleg met nabestaanden. Inmiddels is Donatus zelf een monument. Al meer dan 150 jaar verzekeren wij op onderlinge basis. Wij werken op een moderne manier, maar houden bewust vast aan de oude waarden van royale schadevergoeding en voorwaarden die op maat gemaakt zijn voor de doelgroep. Simon Kadijk, Office Manager 5

6 vervolg van pagina 5 vastgelegd in een beleggingsstatuut: 60% in vastrentende producten en 40% in aandelenproducten. We kiezen voor zekerheid op de langere termijn. Ook bij het herzekeren van onze polissen doen we alleen zaken met A-rated herverzekeraars. Groei zoeken Een Raad van Commissarissen is er niet alleen om op de winkel te passen, maar ook om na te denken over de organisatie op de langere termijn. Donatus is in de verzekeringswereld natuurlijk maar een kleine speler. Gezond en stabiel, maar actief in een niche markt die niet groter wordt. Ik denk dat er nog groei mogelijk is binnen het protestantse segment. Denk aan migrantenkerken. Ook bij de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen is nog groei mogelijk, maar als je kijkt naar het aantal kerkgebouwen in absolute zin, dan worden dat er gewoon minder. We breiden onze portefeuille uit door het verzekeren van zorginstellingen, kastelen en vooral monumenten. We zijn ook serieus aan het onderzoeken in hoeverre we moskeeën kunnen verzekeren. Dat zijn immers ook religieuze gebouwen. Ik vind dat je zoiets zuiver verzekeringstechnisch moet bekijken. Van Overbeeke legt er de nadruk op dat Donatus altijd dicht bij z n core business zal blijven. We zijn een echte schadeverzekeraar, we zijn gespecialiseerd in cultureel en religieus erfgoed en we zullen nooit met stunttarieven proberen een markt binnen te komen. Ook zullen we markten met hoge risico s mijden. Onze policy blijft dat we het niet zoeken in lage premies, maar primair in kwaliteit en specialisme. Het eindresultaat is al zeer vele jaren dat we onze leden een groot deel van de premie teruggeven, als het resultaat dat toelaat. Uiteindelijk blijken we toch vrijwel steeds de voordeligste te zijn! Tot 2014 Van Overbeeke is aan zijn tweede termijn als commissaris bezig. Maximaal mag een commissaris 3 termijnen van vier jaar volmaken. Dat betekent dat ik tot uiterlijk 2014 zou kunnen aanblijven. Ik zou dan 74 jaar oud zijn. Ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat en dat ik tot dat moment in functie kan blijven. O p e n D a g e n i n j u n i e n s e p t e m b e r Ja a r v a n h e t R e l i g i e u s E r f g o e d Nederland kent veel Religieus Erfgoed : kerken, kloosters, pastorieën, seminaries, kapelletjes, landkruizen, pastorie- en kloostertuinen Maar er zijn steeds minder mensen over om al dat erfgoed te onderhouden en te koesteren. Gelukkig groeit in ons land het besef dat al die gebouwen en landgoederen bij onze geschiedenis en dus ook bij onze identiteit horen. De regering heeft in haar regeerakkoord dan ook uitgesproken goed te willen zorgen voor ons cultureel en religieus erfgoed is uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Door het hele jaar heen staat een bepaalde provincie en een bepaalde bouwstijl centraal, van de Romaanse bouwstijl in Friesland tot de Barokke in Noord-Brabant. Hoogtepunten zijn de Open Dagen, die vlak voor en na de zomervakantie zijn gepland: op 21 en 22 juni en op 13 en 14 september. Voor meer informatie over de vele tientallen activiteiten die in het kader van dit speciale jaar worden gehouden, kunt u terecht op Donatus ondersteunt het Jaar van het Religieus Erfgoed. A l l e k e r k g e b o u w e n o p i n t e r n e t Wist u dat er in Nederland nog geen overkoepelend archief bestond van alle kerkgebouwen? Maar door de onvermoeibare kerkenverzamelaar Jan Sonneveld (83) uit Leidschendam is daar verandering in gekomen. In zijn computer staan kerken. Hij beschreef ze niet alleen, maar verzamelde en maakte er ook foto s van. Tevens houdt hij er een uitgebreid knipselarchief op na. Sinds eind mei is zijn kerkenverzameling ook digitaal toegankelijk via D i e n s t e n w i j z e r D o n a t u s In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) waar ook Donatus onder valt, zijn zorgplicht en transparantie kernbegrippen. Voor Donatus betekent dit alleen maar een wettelijke onderbouwing van haar wijze van dienstverlening gedurende vele decennia. Om klanten hiertoe nog beter van informatie te voorzien, is een zogenaamde dienstenwijzer opgesteld. Hierin staan vermeld de werkwijze van Donatus, de aard van de dienstverlening, de bereikbaarheid, de beloning, de klachtenprocedure, de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de relatie met andere verzekeraars. Belangrijk in dit kader is dat Donatus enerzijds aanbieder en adviseur van schadeverzekeringen is (bijvoorbeeld brand/storm verzekeringen) en anderzijds bemiddelaar voor bepaalde verzekeringen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid- en autoverzekeringen). Deze dienstenwijzer kunt u vinden op onze website > Contact > Dienstenwijzer. Een papieren versie kunt u aanvragen, via Wij vragen alle klanten goede notie te nemen van dit document. Nieuwe klanten krijgen deze informatie voor het afsluiten van de verzekeringen toegestuurd. Donatus Dichterbij verschijnt enkele keren per jaar en wordt gratis toegezonden aan geïnteresseerden. Donatus Verzekeringen Hoff van Hollantlaan 8 Postbus AM Rosmalen tel fax d o n a t u s v e r z e k e r i n g e n

Wi j z i j n e e n h e e l s a a i b e d r i j f

Wi j z i j n e e n h e e l s a a i b e d r i j f 9 e jaargang - nummer 2 - mei 2010 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten S K G - d i r e c t e u r T e u n C o p i e r : Wi j z i

Nadere informatie

L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d

L a a t o v e r h e i d b i j d r a g e n a a n b e h o u d r e l i g i e u s e r f g o e d. o u w d v e r z e k e r d 7 e jaargang - nummer 2 - november 2008 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d K e r k e n g a a n n a d e n k

Nadere informatie

B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d

B e w u s t e r o m g a a n m e t v e r z e k e r i n g e n. o u w d v e r z e k e r d 8 e jaargang - nummer 1 - april 2009 Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van monumenten, zorg instellingen en kerken o n a t u s o u w d v e r z e k e r d E i g e n a r e n v a n m o n u m e

Nadere informatie

M e t v r a g e n v a n n u k i j k e n n a a r a n t w o o r d e n v a n t o e n. o u w d v e r z e k e r d

M e t v r a g e n v a n n u k i j k e n n a a r a n t w o o r d e n v a n t o e n. o u w d v e r z e k e r d 9 e jaargang - nummer 3 - november 2010 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten D o n a t u s p r o j e c t p a r t n e r v a n R e

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Donatus Dichterbij. Ik heb wel een traantje gelaten. Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe

Donatus Dichterbij. Ik heb wel een traantje gelaten. Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe 12 e jaargang - nummer 1 - maart 2013 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatus Dichterbij Informatie over verzekeren van kerken en monumenten Brand verwoestte torenspits RK kerk te Wijhe Ik heb wel

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING FOTO: ISTOCKPHOTO/ICTOR 5 O NDERLING STERK FOTO: OBV Veel verzekeraars zijn begonnen als een Onderlinge Waarborg Maatschappij zonder winstoogmerk. Een

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3. Wij hebben goed zicht op de verschillende belangen p.9

NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3. Wij hebben goed zicht op de verschillende belangen p.9 InDetail kwartaal uitgave van nationaal restauratiefonds NR3 SEPTEMBER 2007 De afgelopen vijf jaar zijn tropenjaren geweest p.3 Op bezoek bij Stichting Oude Groninger Kerken p.7 Wij hebben goed zicht op

Nadere informatie

Doorrijden na een ongeval

Doorrijden na een ongeval Jaarverslag 2012 Het zal je maar gebeuren.. Je raakt betrokken bij een ongeval. Een ongeval waar je geen schuld aan hebt. Een ongeval dat plotseling gebeurt. Je rijdt rustig op je fiets naar huis en het

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14

Inhoud. Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14 Inhoud Lijst van afkortingen 2 Aanbevelingen 5 Voorwoord 8 Inleiding 11 1. Stappenplan voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen 14 1. Voorbereiden 15 2. Inventariseren 18 3. Waarderen

Nadere informatie