Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Stichting Het Nieuwe Wij Jaarverslag 2013 en jaarplan

2 1 Jaarverslag 2013 Stichting Het Nieuwe Wij legt middels haar jaarverslag verantwoording af over door haar gevoerde activiteiten. Het bestuur beschikte per 2013 nog niet over financiële middelen. Daartoe ontbreekt over het verantwoordingsjaar 2013 een financieel jaarverslag c.q. jaarrekening. Bestuurlijke verantwoording In 2012 heeft Dave Ensberg-Kleijkers het initiatief genomen de voorbereidingen te treffen voor oprichting van Stichting Het Nieuwe Wij. Samen met vijf andere initiatiefnemers - Kübra Atalay, Jorrit Jongbloed, Ruben Jacobs, Kiza Magendane en Marc Frans is in 2013 de stichting formeel opgericht. Daartoe heeft Van Hecke Houben Notarissen uit Roermond de notariële akte opgesteld en gepasseerd. Ook is de stichting formeel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en is ze aangemeld bij de Belastingdienst. Voorts beschikt de stichting over een ANBI-status, waardoor het voor derden fiscaal aantrekkelijk is giften te geven aan de stichting. De zes initiatiefnemers vormen tevens het bestuur van de stichting. Dave Ensberg-Kleijkers fungeert als voorzitter, Jorrit Jongbloed als secretaris en waarnemend penningmeester. De overige bestuursleden zijn algemeen bestuurslid met specifieke aandachtsgebieden. Verder is het bestuur geadviseerd door twee adviseurs: Gijs Dupont en Mustafa Mohamed. Ten slotte heeft het bestuur verschillende kennismakingsgesprekken gevoerd met potentiële samenwerkingspartners. Zo is er in 2013 gesproken met FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Forum heeft in dat kader onder om niet vergaderruimten voor het bestuur beschikbaar gesteld, waarvoor het bestuur FORUM bijzonder erkentelijk is. Inhoudelijke verantwoording In 2013 heeft hebben de initiatiefnemers / bestuursleden meermaals met elkaar gesproken over hun (strategische) kijk en visie op de stichting. Ook is er gebrainstormd over de beoogde activiteiten en werkwijze van de stichting, alsmede haar onderscheidend vermogen en beoogd profiel en imago. Hiertoe zijn verslagen op- en vastgesteld waarin de strategische visie van de stichting is geformuleerd. Ook is er een gesproken over een concept communicatie- en marketingplan. Verder hebben verschillende bestuursleden (concept) opinieartikelen opgesteld en heeft de voorzitter voortgang gemaakt in zijn boek met als werktitel Het Nieuwe Wij. 2

3 Overige werkzaamheden Het bestuur heeft in 2013 ook de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Bespreken van beoogde organisatie van de stichting en taakverdeling tussen bestuursleden Bespreken van gewenste wijze van financiering van de stichting en fondsenwerving Bespreken van mogelijke samenwerkingspartners Bespreken van mogelijke startactiviteiten (oprichtingsactiviteit) Bespreken van mogelijke logo s en beeldmerken Bespreken van mogelijke banken waar de stichting een rekening kan openen 3

4 2 Jaarplan 2014 Met het jaarplan maakt het bestuur van stichting Het Nieuwe Wij bekend welke activiteiten zij in het komende jaar verwacht uit te voeren. Deze activiteiten staan in dienst van realisatie van de missie van de stichting, zoals vastgelegd in haar statuten is voor de stichting een bijzonder jaar, omdat in dit jaar de stichting haar eerste inhoudelijke activiteiten verwacht uit te voeren en zichzelf wenst te presenteren aan het brede publiek. Tegen deze achtergrond kent dit eerste jaarverslag de volgende (relatief uitgebreide) structuur: 1. Wie wil Het Nieuwe Wij zijn? a. Missie b. Visie c. Doelstellingen d. Doelgroepen e. Kernwaarden 2. Waar staat Het Nieuwe Wij anno begin 2014? a. Interne analyse b. Externe analyse 3. Waar wil en kan Het Nieuwe Wij naartoe? a. Strategische ambities 4. Hoe komt Het Nieuwe Wij daar waar ze wilt zijn? a. Keuzes voor 2014 b. Financiën: begroting 2014 c. Risico s en beheersmaatregelen Hieronder licht het bestuur deze vier elementen nader toe. 2.1 Wie wil Het Nieuwe Wij zijn? Nederland is in de afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Van een verzuilde samenleving met een overwegend autochtone bevolking en de nodige gemeenschapszin zijn we getransformeerd naar een geïndividualiseerde, multiculturele samenleving waar de moraliteit af en toe ver te zoeken is. Demografische en sociale ontwikkelingen drukken onmiskenbaar hun stempel op de moderne maatschappij. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat (te) grote groepen Nederlanders niet actief betrokken zijn bij, laat staan positief tegenover politiek staan. Jongeren, laagopgeleide Nederlanders en bi-culturele Nederlanders hebben minder politieke interesse, nemen minder deel aan maatschappelijke en politieke debatten, stemmen minder, zijn minder vaak (actief) lid van een politieke partij en zijn ondervertegenwoordigd in volksvertegenwoordigende functies. Niet goed voor henzelf, maar ook niet voor de toekomst van het Nederland. De belangen van deze groepen Nederlanders kunnen immers beter worden behartigd als zij zelf politiek actief zijn en blijven. Om die (groeiende) kloof te dichten, wordt stichting Het Nieuwe Wij opgericht. Een nieuwe, maar tijdelijke beweging om de politieke bewustwording en participatie van jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders te vergroten. Een beweging om deze groepen bewust te maken van het nut en de noodzaak van een nieuw wij-gevoel in Nederland. Een beweging om bruggen te bouwen tussen politieke partijen die dat nieuw wij-gevoel omarmen en jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders. 4

5 2.1.1 Onze missie Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders bewust maken van het belang van actieve maatschappelijke en politieke participatie en onderlinge verbondenheid, vertrouwen en wederzijds respect Onze visie Het Nieuwe Wij staat voor: Een Nederland waarin iedereen zich ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging, seksuele voorkeur, leeftijd, opleidingsniveau of overtuigingen zich welkom en geaccepteerd voelt. Een Nederland waarin menselijke waarden worden omarmt door allen in hun houding en gedrag naar anderen. Een Nederland waar enkel mensen woonachtig in een ander land buitenlanders worden genoemd. Een Nederland waar respect, erkenning en maatschappelijke status wordt verkregen op basis van een persoonlijke meerwaarde voor de maatschappij. Een Nederland waarin de hoogte van een opleiding nimmer bepalend mag zijn voor iemands waarde voor de maatschappij. Een maatschappij die haar zwakkeren, zij het fysiek of mentaal, aanmoedigt een zelfstandig en menswaardig bestaan te leven. Een maatschappij waarin mensen elkaar durven te vragen om hulp, ook waar een overheid dit kan doen. Een maatschappij waarin jongeren kansen kunnen creëren voor zichzelf en anderen. Een politiek die zorgen van burgers durft te benoemen. Een politiek die kansen en mogelijkheden biedt voor mensen, in al hun verbanden, om zinvolle invulling te geven aan hun en elkaars leven. Een politiek die buiten bestaande denkkaders en historische instituties treedt om Het Nieuwe Wij te realiseren. Het Nieuwe Wij gaat voor een Nederland waar we spreken van wij, zonder zij. Het Nieuwe Wij is een Wij waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid en initiatief neemt. Een Wij waarbij niemand langs de lijn wordt geparkeerd, maar ook een Wij waarbij niemand aan de zijkant blijft staan en passief een helpende hand afwacht. Het Nieuwe Wij daagt mensen die op achterstand staan uit om er op basis van hun eigen kracht en unieke talenten vol voor te gaan. De gevestigde orde wijzen wij op hun verantwoordelijkheid om een gelijkwaardig speelveld te creëren waarop Wij allemaal meedoen. Het Nieuwe Wij spreekt iedereen aan op zijn talenten en om die in te zetten om Nederland samen verder te helpen. 5

6 2.1.3 Onze doelstellingen Het Nieuwe Wij wil graag de volgende doelen verwezenlijken: 1. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders informeren over actief burgerschap, politiek en democratie en bewust maken van het belang van politiek. 2. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders interesseren voor politieke en democratische participatie. 3. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders informeren over het inhoudelijke gedachtegoed van Het Nieuwe Wij drie moderne kernwaarden verbinding, vertrouwen en respect. 4. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders interesseren voor politieke participatie binnen politieke partijen en/of bewegingen: vrijwilligerswerk, lidmaatschap en/of als kiezer. 5. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders toerusten maatschappelijk en politiek te participeren (empowerment) en deel te nemen aan het maatschappelijke debat, bijvoorbeeld met debatvaardigheden. 6. Politieke partijen en bewegingen bewust maken van belangen en interesses van jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders en deze partijen en bewegingen verbinden met deze doelgroepen Onze doelgroepen De primaire doelgroep van de stichting vormen jongeren, bi-culturele Nederlanders en laagopgeleiden. Om deze doelgroep conform missie en visie van de stichting te bereiken, zijn echter ook andere doelgroepen relevant. Het gaat hier vooral om doelgroepen als politieke partijen, werkgevers, onderwijsinstellingen en de maatschappelijke, economische en culturele elite van Nederland Onze kernwaarden Het Nieuwe Wij denkt en handelt vanuit de volgende vijf kernwaarden: Verbinding Vertrouwen Respect Eigen kracht Optimisme ( het kan wél! ) 2.2 Waar staat Het Nieuwe Wij anno begin 2014? Het Nieuwe Wij is een jonge, startende beweging die begin 2014 staat te popelen haar missie en doelstellingen te verwezenlijken Interne analyse Het Nieuwe Wij wordt anno begin 2014 gevormd door zes enthousiaste en jonge bestuursleden, daarbij geadviseerd door twee adviseurs. Er is veel energie en goede wil, maar het ontbreekt het bestuur dikwijls aan daadkracht en concrete resultaten. Het bestuur wenst in 2014 de slag van dromen naar doen te maken! Personele aanvulling van het bestuur en een startbijeenkomst als vliegwiel voor doorontwikkeling van de stichting moeten daarbij helpen. 6

7 2.2.2 Externe analyse Het Nieuwe Wij ziet dat zij anno 2014 harder nodig is dan ooit: de intermenselijke verhoudingen in alle maatschappelijke domeinen wonen, werken, leren en vrije tijd zijn tot een historisch dieptepunt gedaald. Grote groepen minder op welke grond dan ook voelen zich regelmatig minder c.q. anders behandeld dan de meerderheid. Er wordt gesproken over discriminatie en racisme en verschillende (onafhankelijke) rapporten tonen aan dat er daadwerkelijk sprake is van discriminatie van groepen minderheden. Andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn: De economische crisis die in 2008/2009 begon, is nog altijd aan de orde van de dag. De vele werklozen, faillissementen, ontslagen, armoede en andere gevolgen van deze aanhoudende sociaaleconomische malaise houdt Nederland en Nederlanders in haar greep. De maatschappelijke initiatieven om de meeste kwetsbare Nederlanders te steunen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Voedselbanken en kledingbanken zijn in mening stad te vinden en het einde van de groei aan dergelijke charitatieve instellingen lijkt nog niet in zicht. Nederland en Nederlanders verkeren in een identiteitscrisis : wat maakt Nederland tot Nederland en Nederlanders tot Nederlanders? Wat hebben Nederlanders met elkaar gemeen? Welke (menselijke) waarden verbinden ons? Door langdurige immigratie en Europeanisering van economie en politiek is het traditionele Nederland inmiddels getransformeerd tot een multiculturele en in meerdere opzichten divers samengestelde samenleving. Het gebrek aan (politiek en spiritueel) leiderschap versterkt het gevoel van identiteitscrisis van menig Nederlander. Spanningen tussen groepen Nederlanders ontstaan en lopen het risico te escaleren. De solidariteit tussen generaties staat op het spel. Jongeren klagen steen en been over rijke ouderen met dikke pensioenen. Ouderen klagen op hun beurt over het gebrek aan solidariteit vanuit de nieuwe generatie werkende Nederlanders en richten lokaal, provinciaal en nationaal eigen politieke partijen op om voor ouderen op te komen. In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In mei gevolgd door verkiezingen voor het Europees parlement. Politicologen gaan ervan uit dat de opkomst lager zal zijn dan bij voorgaande verkiezingen. Naar verwachting zullen vooral jongeren, bi-culturele Nederlanders en laagopgeleide Nederlanders het bij de stembus afweten. De oude verzorgingsstaat maakt in meerdere opzichten steeds meer plaats voor de participatiesamenleving. Een samenleving waarin burgers zich primair inzetten om maatschappelijke problemen in gezamenlijkheid op te lossen, alvorens de overheid als panacee voor alle problemen in te schakelen. Deze transitie is primair ingegeven vanuit financiële motieven door de Rijksoverheid en lokale overheden. Zij zien uitgaven groeien en inkomsten dalen en zijn genoodzaakt de financiële huishouding duurzaam te hervormen. Nederlanders hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en het spaarzaam, respectvol en verantwoordelijk omgaan met natuur c.q. milieu. Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. Vanwege de aanstaande eindigheid van fossiele brandstoffen gaan steeds meer Nederlanders op zoek naar duurzame en milieuvriendelijke alternatieven. 7

8 Nederlanders klagen steen en been over het gebrek aan fatsoen en waarden en normen in de moderne maatschappij. In alle delen van de samenleving ervaren vele Nederlanders een verruwing in de onderlinge omgangsvormen en intermenselijke verhoudingen. Zonder dat er concrete oplossingsrichtingen worden aangereikt, wordt dit probleem breed gedeeld. Nederland is meer dan ooit in internationaal oogpunt naar binnen gericht. Ons land besteedt steeds minder geld aan ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met derde wereld landen. De focus ligt op economische stimulering van opkomende economieën en nieuwe productielanden en afzetmarkten. De dominee heeft plaats gemaakt voor de koopman. Ook stelt Nederland zich minder proactief op in internationale vredesmissies en buitenlandse interventies, gericht op vrede, recht, democratie en veiligheid. 2.3 Waar wil en kan Het Nieuwe Wij naartoe? Het Nieuwe Wij gaat in 2014 van zich laten horen en zien! Bestuurlijke ambities De vier belangrijkste bestuurlijke prioriteiten voor 2014 zijn: 1. Introductie c.q. lancering van Het Nieuwe Wij en presentatie aan het brede publiek. Dit verwezenlijkt het bestuur middels een kick off event. 2. Realiseren van de bestuurlijke, financiële en organisatorische basis van de beweging: vrijwilligers, sympathisanten, donateurs, samenwerkingspartners en bezoekers van website en sociale media. 3. Creatie van een laagdrempelig (digitaal) platform om met stakeholders van Het Nieuwe Wij interactief te communiceren. 4. Actieve en herkenbare menging in het maatschappelijke debat over thema s die voor Het Nieuwe Wij en haar missie relevant zijn. 2.4 Hoe komt Het Nieuwe Wij daar waar ze wilt zijn? Het bestuur maakt duidelijke keuzes om deze vier bestuurlijke prioriteiten te realiseren. Haalbaarheid is daarbij een belangrijk criterium geweest Keuzes voor 2014 Het bestuur stelt voor 2014 zes projectteams in: 1. Website en sociale media 2. Best practices 3. Opinie en debat 4. Financiën en fondsenwerving 5. Pers en media 6. Startevenement Hieronder zijn deze vijf projectteams nader uitgewerkt. Website en sociale media Namens het bestuur zijn Marc, Kiza en Ruben verantwoordelijk voor dit project. Zij ontwikkelen een website die hét digitale platform wordt voor Het Nieuwe Wij. De website wordt ook een digitale ontmoetingsplaats voor ambassadeurs van Het Nieuwe Wij. De website heeft koppelingen met onze sociale media-accounts als 8

9 Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn. Daarnaast verschijnen ook alle nieuwsberichten over of naar aanleiding van Het Nieuwe Wij op deze website. Bijvoorbeeld de ingezonden brieven, mediaoptredens, registraties van workshops en debatten die we organiseren of waar we als stichting aan deelnemen. De website moet ook de mogelijkheid bieden zichtbaar te maken hoeveel mensen en (maatschappelijke) organisaties Het Nieuwe Wij ondersteunen. Hierbij valt te denken aan testimonials (steunbetuigingen) of het plaatsen van logo s van samenwerkingspartners en sponsoren. Dit project moet per 31 juni 2014 het volgende resultaat hebben geboekt: Website is in de lucht en functioneert naar behoren. Beschikt over een basisinfrastructuur en is conform de herkenbare huisstijl van de stichting Facebook-pagina is online en ingevuld conform de huisstijl is actief en conform de huisstijl. Het beoogde resultaat per 31 december 2014 is: Website is doorontwikkeld tot de gewenste structuur en functioneert volledig. Is daarnaast up-to-date (laatste update niet ouder dan drie dagen) en kent een vaste groep bezoekers. Ook verschijnt snel in zoekmachine Google. Idem voor social media-accounts. Best practices Kübra is namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project en ze wordt daarbij ondersteund door Mustafa. Dit project betreft de eerste, vrij algemene registraties van alle activiteiten van Het Nieuwe Wij. Naar verloop van tijd worden het écht onze best practices. Activiteiten die er uit springen als typische Het Nieuwe Wij activiteiten en uitingen. Tot eind maart zal er weinig te selecteren zijn en is het belangrijk om te kijken op welke wijze we deze best practices het beste vastgelegd en gedeeld kunnen worden. Kübra en Mustafa stellen het beleid op en experimenteren met mogelijkheden, maar het is een ieders verantwoordelijkheid dat de activiteit waar hij bij betrokken is, wordt vastgelegd. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Nog nader te bespreken, mede afhankelijk van invulling van het startevenement. Opinie en debat Dave en Jorrit zijn namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project. Zij worden hierbij ondersteund door Gijs. Dit projectteam schrijven diverse artikelen naar aanleiding van actuele maatschappelijke en/of politieke kwesties. Ook zetten ze zich in deze opinieartikelen te publiceren in veel gelezen media, eventueel met behulp van ambassadeurs van Het Nieuwe Wij. Daarnaast entameert het projectteam ook (online) debatten. Deze debatten zijn zichtbaar via in elk geval de website en mogelijk ook sociale media en stellen bezoekers in staat deel te nemen aan het debat. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Eén opinieartikel van Dave en Jorrit is gepubliceerd in een landelijke krant en/of nieuwswebsite. 9

10 Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Twee online debatten via de website (en eventuele sociale media). Beoogd resultaat per 31 december 2014: Vier opinieartikelen van Dave en Jorrit zijn gepubliceerd in landelijke kranten en/of nieuwswebsites. Eén televisieoptreden in een landelijk televisieprogramma zoals De Wereld Draait Door, RTL Late Night of Pauw en Witteman. Acht online debatten via de website (en eventuele sociale media). Financiën Ruben en Jorrit vormen namens het aanspreekpunt voor dit project, waaraan ook de nog te werven penningmeester zijn/haar actieve bijdrage gaat leveren. Financiële middelen zijn essentieel om andere projecten en in algemene zin de missie, doelstellingen en activiteiten van Het Nieuwe Wij te realiseren. Ruben is bestuurlijk verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Jorrit fungeert tijdelijk als interim / waarnemend penningmeester. Kübra stelt een functieprofiel voor deze vacature op en deze functionaris wordt zo snel mogelijk in 2014 succesvol geworven. De beoogde resultaten per 31 juni 2014: Het Nieuwe Wij beschikt over een bankrekening bij Triodos Bank. Het Nieuwe Wij heeft aan donaties / fondsen ontvangen. Er is een nieuwe penningmeester geworven, benoemd en ingeschreven bij de KvK. Het is mogelijk via de website te doneren aan Het Nieuwe Wij, bijvoorbeeld via een link met ideal. De beoogde resultaten per 31 december 2014: Het Nieuwe Wij heeft in totaal tenminste aan donaties/fondsen ontvangen. Het Nieuwe Wij beschikt voor 2015 over een sluitende begroting. Het Nieuwe Wij is in staat bestuursleden een (bescheiden) onkostenvergoeding te betalen voor vergaderingen en andere werkzaamheden voor de stichting. De website laat in het teken van transparantie en integriteit duidelijk zien wat de stichting met de door haar ontvangen middelen doet c.q. heeft gedaan (inzicht in inkomsten en uitgaven). Pers en media Dave en Kiza zijn namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project. Dave is namens het bestuur woordvoerder in elk geval totdat er in de toekomst een coördinator van de stichting is aangesteld. Verder is Kiza is verantwoordelijk voor het aanwenden en onderhouden van (goede) relaties met pers en media (journalisten). Beoogde resultaten per 31 juni 2014: Het Nieuwe Wij beschikt over een database met alle pers- en mediacontacten die voor Het Nieuwe Wij relevant (kunnen) zijn: een Excel-bestand met naam medium, naam journalist, adres en telefoonnummer). Er is een standaard format, conform huisstijl, voor persberichten opgesteld. 10

11 Beoogde resultaten per 31 december 2014: Er is een (bescheiden) pers- en mediabeleid op- en vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Het Nieuwe Wij met pers en media wil omgaan, hoe de relaties met journalisten optimaal worden onderhouden en hoe pers en media worden gefaciliteerd om Het Nieuwe Wij te steunen bijvoorbeeld als mediapartner voor activiteiten. Afhankelijk van de financiën, is er een profielschets op- en vastgesteld voor een coördinator van de stichting. Het onderhouden van contacten met pers en media zal daar onderdeel van uit maken. Startevenement Marc is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de algehele organisatie van het startevenement van Het Nieuwe Wij. Marc is aanspreekpunt, maar het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het evenement. Dit evenement moet bijdragen aan de publieke presentatie van de stichting en lancering ervan. Tijdens dit evenement moet er ruimte zijn voor de inhoudelijke boodschap van de stichting en wordt het beeld van Nederland dat de stichting nastreeft, op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Er is een uitgewerkt projectplan c.q. plan van aanpak (incl. planning en begroting) voor realisatie van het startevenement vastgesteld in het bestuur. Beoogd resultaat per 31 december 2014: Het startevenement is succesvol uitgevoerd. Er zijn tenminste 100 deelnemers bij geweest en er is in diverse media aandacht besteed aan het evenement en introductie van de stichting. 11

12 2.4.2 Financiën: begroting 2014 De begroting voor 2014 Baten Maximumbedrag in euro s (Start)subsidies Donaties / fondsen Projectsubsidie voor startevenement Totale baten Lasten Maximumbedrag in euro s (inclusief 21% BTW) Notariskosten 400 Inschrijving Kamer van Koophandel 50 Ontwerp en bouw van website Ontwerp van logo 250 Ontwerp van huisstijl 250 Promotievideo Aanschaf kantoorartikelen: computer en printer 500 Drukwerk: visitekaartjes, flyers/folders, posters, gadgets, banners en stempels Onvoorzien 50 Projectkosten startevenement Totale lasten Resultaat (baten lasten) Risico s en beheersmaatregelen Er zijn diverse risico s denkbaar in de beginfase van Het Nieuwe Wij. Risico s vormen bedreigingen van welke aard dan ook voor realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Hoe eerder risico s geïdentificeerd worden, hoe eerder er passende beheersmaatregelen genomen kunnen worden door het bestuur om te voorkomen dat risico s zich ook daadwerkelijk voordoen c.q. om hun impact te minimaliseren. De risico s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn op voorhand als volgt: Risico s 1. Concurrentie van vergelijkbare organisaties 2. Stichting Nieuw Wij maakt bezwaar tegen de naam van onze stichting vanwege de overeenkomsten 3. Onvoldoende financiële middelen om de gewenste (project)doelen te realiseren 12 Beheersmaatregelen Vroegtijdig inzichtelijk maken van potentiële concullega s en hen vragen naar mogelijkheden voor samenwerking (verbinding in plaats van concurrentie). Voorafgaande aan publieke presentatie van Het Nieuwe Wij legt het bestuur contact met Nieuw Wij om het een en ander af te stemmen. Het bestuur geeft de absolute prioriteit aan de werving van voldoende middelen en sponsoren. Zonder geld, geen resultaat. Verder is het bestuur spaarzaam in haar uitgaven en vraagt zij zoveel mogelijk van externe leveranciers om in het kader van maatschappelijk

13 4. Het Nieuwe Wij wordt niet gezien als een onafhankelijke, maar als een aan het CDA-gelieerde stichting vanwege de bestuurlijke participatie van diverse CDA-leden. 5. Bestuursleden hebben te weinig tijd om hun bestuurlijke taken te vervullen en daarmee hun projecten te realiseren. verantwoord ondernemen een scherpe aanbieding te doen. In alle externe uitingen vermeldt het bestuur dat Het Nieuwe Wij een onafhankelijke organisatie is. Verder verdient een niet-cda er de voorkeur bij invulling van de functie van penningmeester. Daarnaast laat Het Nieuwe Wij zien dat zij met uiteenlopende politieke partijen en/of hun jongerenorganisaties samenwerkt. Indien bestuursleden in tijdnoot dreigen te raken, wordt dit zo snel mogelijk besproken. Als de tijdnoot structureel is, kan het betreffende bestuurslid niet aanblijven. Verder wordt gezocht naar vrijwilligers die het bestuur kunnen ondersteunen in uitvoering van hun taken. 13

14 Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Stichting Het Nieuwe Wij Juli, Het Nieuwe Wij

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Respectvol samen leven in een sterke gemeente

Respectvol samen leven in een sterke gemeente Respectvol samen leven in een sterke gemeente Gemeenteprogram 2010 2014 SINT ANTHONIS Inhoudsopgave Intro 4 Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Deel I: Gemeentelijke ontwikkelingen 7 1. Bevolkingsdaling 7 2. Verstopte

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie