Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Stichting Het Nieuwe Wij Jaarverslag 2013 en jaarplan

2 1 Jaarverslag 2013 Stichting Het Nieuwe Wij legt middels haar jaarverslag verantwoording af over door haar gevoerde activiteiten. Het bestuur beschikte per 2013 nog niet over financiële middelen. Daartoe ontbreekt over het verantwoordingsjaar 2013 een financieel jaarverslag c.q. jaarrekening. Bestuurlijke verantwoording In 2012 heeft Dave Ensberg-Kleijkers het initiatief genomen de voorbereidingen te treffen voor oprichting van Stichting Het Nieuwe Wij. Samen met vijf andere initiatiefnemers - Kübra Atalay, Jorrit Jongbloed, Ruben Jacobs, Kiza Magendane en Marc Frans is in 2013 de stichting formeel opgericht. Daartoe heeft Van Hecke Houben Notarissen uit Roermond de notariële akte opgesteld en gepasseerd. Ook is de stichting formeel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en is ze aangemeld bij de Belastingdienst. Voorts beschikt de stichting over een ANBI-status, waardoor het voor derden fiscaal aantrekkelijk is giften te geven aan de stichting. De zes initiatiefnemers vormen tevens het bestuur van de stichting. Dave Ensberg-Kleijkers fungeert als voorzitter, Jorrit Jongbloed als secretaris en waarnemend penningmeester. De overige bestuursleden zijn algemeen bestuurslid met specifieke aandachtsgebieden. Verder is het bestuur geadviseerd door twee adviseurs: Gijs Dupont en Mustafa Mohamed. Ten slotte heeft het bestuur verschillende kennismakingsgesprekken gevoerd met potentiële samenwerkingspartners. Zo is er in 2013 gesproken met FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Forum heeft in dat kader onder om niet vergaderruimten voor het bestuur beschikbaar gesteld, waarvoor het bestuur FORUM bijzonder erkentelijk is. Inhoudelijke verantwoording In 2013 heeft hebben de initiatiefnemers / bestuursleden meermaals met elkaar gesproken over hun (strategische) kijk en visie op de stichting. Ook is er gebrainstormd over de beoogde activiteiten en werkwijze van de stichting, alsmede haar onderscheidend vermogen en beoogd profiel en imago. Hiertoe zijn verslagen op- en vastgesteld waarin de strategische visie van de stichting is geformuleerd. Ook is er een gesproken over een concept communicatie- en marketingplan. Verder hebben verschillende bestuursleden (concept) opinieartikelen opgesteld en heeft de voorzitter voortgang gemaakt in zijn boek met als werktitel Het Nieuwe Wij. 2

3 Overige werkzaamheden Het bestuur heeft in 2013 ook de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Bespreken van beoogde organisatie van de stichting en taakverdeling tussen bestuursleden Bespreken van gewenste wijze van financiering van de stichting en fondsenwerving Bespreken van mogelijke samenwerkingspartners Bespreken van mogelijke startactiviteiten (oprichtingsactiviteit) Bespreken van mogelijke logo s en beeldmerken Bespreken van mogelijke banken waar de stichting een rekening kan openen 3

4 2 Jaarplan 2014 Met het jaarplan maakt het bestuur van stichting Het Nieuwe Wij bekend welke activiteiten zij in het komende jaar verwacht uit te voeren. Deze activiteiten staan in dienst van realisatie van de missie van de stichting, zoals vastgelegd in haar statuten is voor de stichting een bijzonder jaar, omdat in dit jaar de stichting haar eerste inhoudelijke activiteiten verwacht uit te voeren en zichzelf wenst te presenteren aan het brede publiek. Tegen deze achtergrond kent dit eerste jaarverslag de volgende (relatief uitgebreide) structuur: 1. Wie wil Het Nieuwe Wij zijn? a. Missie b. Visie c. Doelstellingen d. Doelgroepen e. Kernwaarden 2. Waar staat Het Nieuwe Wij anno begin 2014? a. Interne analyse b. Externe analyse 3. Waar wil en kan Het Nieuwe Wij naartoe? a. Strategische ambities 4. Hoe komt Het Nieuwe Wij daar waar ze wilt zijn? a. Keuzes voor 2014 b. Financiën: begroting 2014 c. Risico s en beheersmaatregelen Hieronder licht het bestuur deze vier elementen nader toe. 2.1 Wie wil Het Nieuwe Wij zijn? Nederland is in de afgelopen jaren in rap tempo veranderd. Van een verzuilde samenleving met een overwegend autochtone bevolking en de nodige gemeenschapszin zijn we getransformeerd naar een geïndividualiseerde, multiculturele samenleving waar de moraliteit af en toe ver te zoeken is. Demografische en sociale ontwikkelingen drukken onmiskenbaar hun stempel op de moderne maatschappij. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat (te) grote groepen Nederlanders niet actief betrokken zijn bij, laat staan positief tegenover politiek staan. Jongeren, laagopgeleide Nederlanders en bi-culturele Nederlanders hebben minder politieke interesse, nemen minder deel aan maatschappelijke en politieke debatten, stemmen minder, zijn minder vaak (actief) lid van een politieke partij en zijn ondervertegenwoordigd in volksvertegenwoordigende functies. Niet goed voor henzelf, maar ook niet voor de toekomst van het Nederland. De belangen van deze groepen Nederlanders kunnen immers beter worden behartigd als zij zelf politiek actief zijn en blijven. Om die (groeiende) kloof te dichten, wordt stichting Het Nieuwe Wij opgericht. Een nieuwe, maar tijdelijke beweging om de politieke bewustwording en participatie van jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders te vergroten. Een beweging om deze groepen bewust te maken van het nut en de noodzaak van een nieuw wij-gevoel in Nederland. Een beweging om bruggen te bouwen tussen politieke partijen die dat nieuw wij-gevoel omarmen en jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders. 4

5 2.1.1 Onze missie Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders bewust maken van het belang van actieve maatschappelijke en politieke participatie en onderlinge verbondenheid, vertrouwen en wederzijds respect Onze visie Het Nieuwe Wij staat voor: Een Nederland waarin iedereen zich ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging, seksuele voorkeur, leeftijd, opleidingsniveau of overtuigingen zich welkom en geaccepteerd voelt. Een Nederland waarin menselijke waarden worden omarmt door allen in hun houding en gedrag naar anderen. Een Nederland waar enkel mensen woonachtig in een ander land buitenlanders worden genoemd. Een Nederland waar respect, erkenning en maatschappelijke status wordt verkregen op basis van een persoonlijke meerwaarde voor de maatschappij. Een Nederland waarin de hoogte van een opleiding nimmer bepalend mag zijn voor iemands waarde voor de maatschappij. Een maatschappij die haar zwakkeren, zij het fysiek of mentaal, aanmoedigt een zelfstandig en menswaardig bestaan te leven. Een maatschappij waarin mensen elkaar durven te vragen om hulp, ook waar een overheid dit kan doen. Een maatschappij waarin jongeren kansen kunnen creëren voor zichzelf en anderen. Een politiek die zorgen van burgers durft te benoemen. Een politiek die kansen en mogelijkheden biedt voor mensen, in al hun verbanden, om zinvolle invulling te geven aan hun en elkaars leven. Een politiek die buiten bestaande denkkaders en historische instituties treedt om Het Nieuwe Wij te realiseren. Het Nieuwe Wij gaat voor een Nederland waar we spreken van wij, zonder zij. Het Nieuwe Wij is een Wij waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid en initiatief neemt. Een Wij waarbij niemand langs de lijn wordt geparkeerd, maar ook een Wij waarbij niemand aan de zijkant blijft staan en passief een helpende hand afwacht. Het Nieuwe Wij daagt mensen die op achterstand staan uit om er op basis van hun eigen kracht en unieke talenten vol voor te gaan. De gevestigde orde wijzen wij op hun verantwoordelijkheid om een gelijkwaardig speelveld te creëren waarop Wij allemaal meedoen. Het Nieuwe Wij spreekt iedereen aan op zijn talenten en om die in te zetten om Nederland samen verder te helpen. 5

6 2.1.3 Onze doelstellingen Het Nieuwe Wij wil graag de volgende doelen verwezenlijken: 1. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders informeren over actief burgerschap, politiek en democratie en bewust maken van het belang van politiek. 2. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders interesseren voor politieke en democratische participatie. 3. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders informeren over het inhoudelijke gedachtegoed van Het Nieuwe Wij drie moderne kernwaarden verbinding, vertrouwen en respect. 4. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders interesseren voor politieke participatie binnen politieke partijen en/of bewegingen: vrijwilligerswerk, lidmaatschap en/of als kiezer. 5. Jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders toerusten maatschappelijk en politiek te participeren (empowerment) en deel te nemen aan het maatschappelijke debat, bijvoorbeeld met debatvaardigheden. 6. Politieke partijen en bewegingen bewust maken van belangen en interesses van jongeren, laagopgeleiden en bi-culturele Nederlanders en deze partijen en bewegingen verbinden met deze doelgroepen Onze doelgroepen De primaire doelgroep van de stichting vormen jongeren, bi-culturele Nederlanders en laagopgeleiden. Om deze doelgroep conform missie en visie van de stichting te bereiken, zijn echter ook andere doelgroepen relevant. Het gaat hier vooral om doelgroepen als politieke partijen, werkgevers, onderwijsinstellingen en de maatschappelijke, economische en culturele elite van Nederland Onze kernwaarden Het Nieuwe Wij denkt en handelt vanuit de volgende vijf kernwaarden: Verbinding Vertrouwen Respect Eigen kracht Optimisme ( het kan wél! ) 2.2 Waar staat Het Nieuwe Wij anno begin 2014? Het Nieuwe Wij is een jonge, startende beweging die begin 2014 staat te popelen haar missie en doelstellingen te verwezenlijken Interne analyse Het Nieuwe Wij wordt anno begin 2014 gevormd door zes enthousiaste en jonge bestuursleden, daarbij geadviseerd door twee adviseurs. Er is veel energie en goede wil, maar het ontbreekt het bestuur dikwijls aan daadkracht en concrete resultaten. Het bestuur wenst in 2014 de slag van dromen naar doen te maken! Personele aanvulling van het bestuur en een startbijeenkomst als vliegwiel voor doorontwikkeling van de stichting moeten daarbij helpen. 6

7 2.2.2 Externe analyse Het Nieuwe Wij ziet dat zij anno 2014 harder nodig is dan ooit: de intermenselijke verhoudingen in alle maatschappelijke domeinen wonen, werken, leren en vrije tijd zijn tot een historisch dieptepunt gedaald. Grote groepen minder op welke grond dan ook voelen zich regelmatig minder c.q. anders behandeld dan de meerderheid. Er wordt gesproken over discriminatie en racisme en verschillende (onafhankelijke) rapporten tonen aan dat er daadwerkelijk sprake is van discriminatie van groepen minderheden. Andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn: De economische crisis die in 2008/2009 begon, is nog altijd aan de orde van de dag. De vele werklozen, faillissementen, ontslagen, armoede en andere gevolgen van deze aanhoudende sociaaleconomische malaise houdt Nederland en Nederlanders in haar greep. De maatschappelijke initiatieven om de meeste kwetsbare Nederlanders te steunen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Voedselbanken en kledingbanken zijn in mening stad te vinden en het einde van de groei aan dergelijke charitatieve instellingen lijkt nog niet in zicht. Nederland en Nederlanders verkeren in een identiteitscrisis : wat maakt Nederland tot Nederland en Nederlanders tot Nederlanders? Wat hebben Nederlanders met elkaar gemeen? Welke (menselijke) waarden verbinden ons? Door langdurige immigratie en Europeanisering van economie en politiek is het traditionele Nederland inmiddels getransformeerd tot een multiculturele en in meerdere opzichten divers samengestelde samenleving. Het gebrek aan (politiek en spiritueel) leiderschap versterkt het gevoel van identiteitscrisis van menig Nederlander. Spanningen tussen groepen Nederlanders ontstaan en lopen het risico te escaleren. De solidariteit tussen generaties staat op het spel. Jongeren klagen steen en been over rijke ouderen met dikke pensioenen. Ouderen klagen op hun beurt over het gebrek aan solidariteit vanuit de nieuwe generatie werkende Nederlanders en richten lokaal, provinciaal en nationaal eigen politieke partijen op om voor ouderen op te komen. In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In mei gevolgd door verkiezingen voor het Europees parlement. Politicologen gaan ervan uit dat de opkomst lager zal zijn dan bij voorgaande verkiezingen. Naar verwachting zullen vooral jongeren, bi-culturele Nederlanders en laagopgeleide Nederlanders het bij de stembus afweten. De oude verzorgingsstaat maakt in meerdere opzichten steeds meer plaats voor de participatiesamenleving. Een samenleving waarin burgers zich primair inzetten om maatschappelijke problemen in gezamenlijkheid op te lossen, alvorens de overheid als panacee voor alle problemen in te schakelen. Deze transitie is primair ingegeven vanuit financiële motieven door de Rijksoverheid en lokale overheden. Zij zien uitgaven groeien en inkomsten dalen en zijn genoodzaakt de financiële huishouding duurzaam te hervormen. Nederlanders hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en het spaarzaam, respectvol en verantwoordelijk omgaan met natuur c.q. milieu. Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. Vanwege de aanstaande eindigheid van fossiele brandstoffen gaan steeds meer Nederlanders op zoek naar duurzame en milieuvriendelijke alternatieven. 7

8 Nederlanders klagen steen en been over het gebrek aan fatsoen en waarden en normen in de moderne maatschappij. In alle delen van de samenleving ervaren vele Nederlanders een verruwing in de onderlinge omgangsvormen en intermenselijke verhoudingen. Zonder dat er concrete oplossingsrichtingen worden aangereikt, wordt dit probleem breed gedeeld. Nederland is meer dan ooit in internationaal oogpunt naar binnen gericht. Ons land besteedt steeds minder geld aan ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met derde wereld landen. De focus ligt op economische stimulering van opkomende economieën en nieuwe productielanden en afzetmarkten. De dominee heeft plaats gemaakt voor de koopman. Ook stelt Nederland zich minder proactief op in internationale vredesmissies en buitenlandse interventies, gericht op vrede, recht, democratie en veiligheid. 2.3 Waar wil en kan Het Nieuwe Wij naartoe? Het Nieuwe Wij gaat in 2014 van zich laten horen en zien! Bestuurlijke ambities De vier belangrijkste bestuurlijke prioriteiten voor 2014 zijn: 1. Introductie c.q. lancering van Het Nieuwe Wij en presentatie aan het brede publiek. Dit verwezenlijkt het bestuur middels een kick off event. 2. Realiseren van de bestuurlijke, financiële en organisatorische basis van de beweging: vrijwilligers, sympathisanten, donateurs, samenwerkingspartners en bezoekers van website en sociale media. 3. Creatie van een laagdrempelig (digitaal) platform om met stakeholders van Het Nieuwe Wij interactief te communiceren. 4. Actieve en herkenbare menging in het maatschappelijke debat over thema s die voor Het Nieuwe Wij en haar missie relevant zijn. 2.4 Hoe komt Het Nieuwe Wij daar waar ze wilt zijn? Het bestuur maakt duidelijke keuzes om deze vier bestuurlijke prioriteiten te realiseren. Haalbaarheid is daarbij een belangrijk criterium geweest Keuzes voor 2014 Het bestuur stelt voor 2014 zes projectteams in: 1. Website en sociale media 2. Best practices 3. Opinie en debat 4. Financiën en fondsenwerving 5. Pers en media 6. Startevenement Hieronder zijn deze vijf projectteams nader uitgewerkt. Website en sociale media Namens het bestuur zijn Marc, Kiza en Ruben verantwoordelijk voor dit project. Zij ontwikkelen een website die hét digitale platform wordt voor Het Nieuwe Wij. De website wordt ook een digitale ontmoetingsplaats voor ambassadeurs van Het Nieuwe Wij. De website heeft koppelingen met onze sociale media-accounts als 8

9 Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn. Daarnaast verschijnen ook alle nieuwsberichten over of naar aanleiding van Het Nieuwe Wij op deze website. Bijvoorbeeld de ingezonden brieven, mediaoptredens, registraties van workshops en debatten die we organiseren of waar we als stichting aan deelnemen. De website moet ook de mogelijkheid bieden zichtbaar te maken hoeveel mensen en (maatschappelijke) organisaties Het Nieuwe Wij ondersteunen. Hierbij valt te denken aan testimonials (steunbetuigingen) of het plaatsen van logo s van samenwerkingspartners en sponsoren. Dit project moet per 31 juni 2014 het volgende resultaat hebben geboekt: Website is in de lucht en functioneert naar behoren. Beschikt over een basisinfrastructuur en is conform de herkenbare huisstijl van de stichting Facebook-pagina is online en ingevuld conform de huisstijl is actief en conform de huisstijl. Het beoogde resultaat per 31 december 2014 is: Website is doorontwikkeld tot de gewenste structuur en functioneert volledig. Is daarnaast up-to-date (laatste update niet ouder dan drie dagen) en kent een vaste groep bezoekers. Ook verschijnt snel in zoekmachine Google. Idem voor social media-accounts. Best practices Kübra is namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project en ze wordt daarbij ondersteund door Mustafa. Dit project betreft de eerste, vrij algemene registraties van alle activiteiten van Het Nieuwe Wij. Naar verloop van tijd worden het écht onze best practices. Activiteiten die er uit springen als typische Het Nieuwe Wij activiteiten en uitingen. Tot eind maart zal er weinig te selecteren zijn en is het belangrijk om te kijken op welke wijze we deze best practices het beste vastgelegd en gedeeld kunnen worden. Kübra en Mustafa stellen het beleid op en experimenteren met mogelijkheden, maar het is een ieders verantwoordelijkheid dat de activiteit waar hij bij betrokken is, wordt vastgelegd. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Nog nader te bespreken, mede afhankelijk van invulling van het startevenement. Opinie en debat Dave en Jorrit zijn namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project. Zij worden hierbij ondersteund door Gijs. Dit projectteam schrijven diverse artikelen naar aanleiding van actuele maatschappelijke en/of politieke kwesties. Ook zetten ze zich in deze opinieartikelen te publiceren in veel gelezen media, eventueel met behulp van ambassadeurs van Het Nieuwe Wij. Daarnaast entameert het projectteam ook (online) debatten. Deze debatten zijn zichtbaar via in elk geval de website en mogelijk ook sociale media en stellen bezoekers in staat deel te nemen aan het debat. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Eén opinieartikel van Dave en Jorrit is gepubliceerd in een landelijke krant en/of nieuwswebsite. 9

10 Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Twee online debatten via de website (en eventuele sociale media). Beoogd resultaat per 31 december 2014: Vier opinieartikelen van Dave en Jorrit zijn gepubliceerd in landelijke kranten en/of nieuwswebsites. Eén televisieoptreden in een landelijk televisieprogramma zoals De Wereld Draait Door, RTL Late Night of Pauw en Witteman. Acht online debatten via de website (en eventuele sociale media). Financiën Ruben en Jorrit vormen namens het aanspreekpunt voor dit project, waaraan ook de nog te werven penningmeester zijn/haar actieve bijdrage gaat leveren. Financiële middelen zijn essentieel om andere projecten en in algemene zin de missie, doelstellingen en activiteiten van Het Nieuwe Wij te realiseren. Ruben is bestuurlijk verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Jorrit fungeert tijdelijk als interim / waarnemend penningmeester. Kübra stelt een functieprofiel voor deze vacature op en deze functionaris wordt zo snel mogelijk in 2014 succesvol geworven. De beoogde resultaten per 31 juni 2014: Het Nieuwe Wij beschikt over een bankrekening bij Triodos Bank. Het Nieuwe Wij heeft aan donaties / fondsen ontvangen. Er is een nieuwe penningmeester geworven, benoemd en ingeschreven bij de KvK. Het is mogelijk via de website te doneren aan Het Nieuwe Wij, bijvoorbeeld via een link met ideal. De beoogde resultaten per 31 december 2014: Het Nieuwe Wij heeft in totaal tenminste aan donaties/fondsen ontvangen. Het Nieuwe Wij beschikt voor 2015 over een sluitende begroting. Het Nieuwe Wij is in staat bestuursleden een (bescheiden) onkostenvergoeding te betalen voor vergaderingen en andere werkzaamheden voor de stichting. De website laat in het teken van transparantie en integriteit duidelijk zien wat de stichting met de door haar ontvangen middelen doet c.q. heeft gedaan (inzicht in inkomsten en uitgaven). Pers en media Dave en Kiza zijn namens het bestuur verantwoordelijk voor dit project. Dave is namens het bestuur woordvoerder in elk geval totdat er in de toekomst een coördinator van de stichting is aangesteld. Verder is Kiza is verantwoordelijk voor het aanwenden en onderhouden van (goede) relaties met pers en media (journalisten). Beoogde resultaten per 31 juni 2014: Het Nieuwe Wij beschikt over een database met alle pers- en mediacontacten die voor Het Nieuwe Wij relevant (kunnen) zijn: een Excel-bestand met naam medium, naam journalist, adres en telefoonnummer). Er is een standaard format, conform huisstijl, voor persberichten opgesteld. 10

11 Beoogde resultaten per 31 december 2014: Er is een (bescheiden) pers- en mediabeleid op- en vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Het Nieuwe Wij met pers en media wil omgaan, hoe de relaties met journalisten optimaal worden onderhouden en hoe pers en media worden gefaciliteerd om Het Nieuwe Wij te steunen bijvoorbeeld als mediapartner voor activiteiten. Afhankelijk van de financiën, is er een profielschets op- en vastgesteld voor een coördinator van de stichting. Het onderhouden van contacten met pers en media zal daar onderdeel van uit maken. Startevenement Marc is namens het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de algehele organisatie van het startevenement van Het Nieuwe Wij. Marc is aanspreekpunt, maar het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het evenement. Dit evenement moet bijdragen aan de publieke presentatie van de stichting en lancering ervan. Tijdens dit evenement moet er ruimte zijn voor de inhoudelijke boodschap van de stichting en wordt het beeld van Nederland dat de stichting nastreeft, op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Beoogd resultaat per 31 juni 2014: Er is een uitgewerkt projectplan c.q. plan van aanpak (incl. planning en begroting) voor realisatie van het startevenement vastgesteld in het bestuur. Beoogd resultaat per 31 december 2014: Het startevenement is succesvol uitgevoerd. Er zijn tenminste 100 deelnemers bij geweest en er is in diverse media aandacht besteed aan het evenement en introductie van de stichting. 11

12 2.4.2 Financiën: begroting 2014 De begroting voor 2014 Baten Maximumbedrag in euro s (Start)subsidies Donaties / fondsen Projectsubsidie voor startevenement Totale baten Lasten Maximumbedrag in euro s (inclusief 21% BTW) Notariskosten 400 Inschrijving Kamer van Koophandel 50 Ontwerp en bouw van website Ontwerp van logo 250 Ontwerp van huisstijl 250 Promotievideo Aanschaf kantoorartikelen: computer en printer 500 Drukwerk: visitekaartjes, flyers/folders, posters, gadgets, banners en stempels Onvoorzien 50 Projectkosten startevenement Totale lasten Resultaat (baten lasten) Risico s en beheersmaatregelen Er zijn diverse risico s denkbaar in de beginfase van Het Nieuwe Wij. Risico s vormen bedreigingen van welke aard dan ook voor realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Hoe eerder risico s geïdentificeerd worden, hoe eerder er passende beheersmaatregelen genomen kunnen worden door het bestuur om te voorkomen dat risico s zich ook daadwerkelijk voordoen c.q. om hun impact te minimaliseren. De risico s en bijbehorende beheersmaatregelen zijn op voorhand als volgt: Risico s 1. Concurrentie van vergelijkbare organisaties 2. Stichting Nieuw Wij maakt bezwaar tegen de naam van onze stichting vanwege de overeenkomsten 3. Onvoldoende financiële middelen om de gewenste (project)doelen te realiseren 12 Beheersmaatregelen Vroegtijdig inzichtelijk maken van potentiële concullega s en hen vragen naar mogelijkheden voor samenwerking (verbinding in plaats van concurrentie). Voorafgaande aan publieke presentatie van Het Nieuwe Wij legt het bestuur contact met Nieuw Wij om het een en ander af te stemmen. Het bestuur geeft de absolute prioriteit aan de werving van voldoende middelen en sponsoren. Zonder geld, geen resultaat. Verder is het bestuur spaarzaam in haar uitgaven en vraagt zij zoveel mogelijk van externe leveranciers om in het kader van maatschappelijk

13 4. Het Nieuwe Wij wordt niet gezien als een onafhankelijke, maar als een aan het CDA-gelieerde stichting vanwege de bestuurlijke participatie van diverse CDA-leden. 5. Bestuursleden hebben te weinig tijd om hun bestuurlijke taken te vervullen en daarmee hun projecten te realiseren. verantwoord ondernemen een scherpe aanbieding te doen. In alle externe uitingen vermeldt het bestuur dat Het Nieuwe Wij een onafhankelijke organisatie is. Verder verdient een niet-cda er de voorkeur bij invulling van de functie van penningmeester. Daarnaast laat Het Nieuwe Wij zien dat zij met uiteenlopende politieke partijen en/of hun jongerenorganisaties samenwerkt. Indien bestuursleden in tijdnoot dreigen te raken, wordt dit zo snel mogelijk besproken. Als de tijdnoot structureel is, kan het betreffende bestuurslid niet aanblijven. Verder wordt gezocht naar vrijwilligers die het bestuur kunnen ondersteunen in uitvoering van hun taken. 13

14 Verbinding, Wederzijdse vertrouwen, Respect. Stichting Het Nieuwe Wij Juli, Het Nieuwe Wij

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN

STICHTING PINK EVENTS MEERJARENBELEIDSPLAN COLOFON BESTUUR REDACTIE Jan Karel Bolleman ONTWERP Bryan Schleipen Gerrit-Jan Meulenbeld Jan Karel Bolleman Philippe Courbois Joop Renkers Odin Westen Esther Bruekers Jessica Maes Stichting Pink Events

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan 2014-2018 1.Voorwoord In dit meerjarige beleidsplan schetsen we de doelstelling, werkwijze en financiële organisatie van zeilstichting Aeolus. Hiermee voldoen we aan de eisen die

Nadere informatie