tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1-4-2006 tot 31-3-2009"

Transcriptie

1 Projectgegevens Titel project Rotterdams Rossen Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IAO5123 Thérèse Martens tot A. Uitgangspunten voor project Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Inleiding De innovatie is gericht op het verbeteren en stimuleren van het ondernemerschap en het ondernemend zijn van werknemers in Rotterdam en de regio. Rotterdam heeft dringend behoefte aan nieuwe startende ondernemers die zich met hun bedrijf in Rotterdam of regio willen vestigen en de bedrijfsvoering ervan kunnen uitoefenen. Het percentage dat binnen anderhalf jaar staakt is groot. Ondernemen is meer dan alleen een product of dienst verkopen. Op commercieel, financieel en personeelsgebied komt er veel op de ondernemer af. Naast goed opgeleide ondernemers zijn er bekwame werknemers nodig om een economisch gezonde bedrijfspositie te verwerven of te behouden. Ondernemende werknemers zijn zich bewust van hun inzet en rol in het bedrijf en dragen bij aan het economisch succes van de werkgever. De innovatie is nodig: - om te zorgen dat er werk is en blijft; - als marktverbreding in andere marktsegmenten en/ of klantenkringen; - om voldoende ondernemers te hebben voor bedrijfsovernames; - als versterking van de leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam en het verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad om in te wonen, te werken en te recreëren; - voor het opleiden van deelnemers/studenten; - voor het verbeteren en stimuleren van de ondernemerszin en geest; - om een broedplaat voor ondernemerschap te laten ontstaan. Rotterdam is een verjongende stad in een vergrijzend Europa. Om toekomstkansen voor jongeren te vergroten is het van groot belang dat er ontwikkelingskansen geboden worden. Een innovatieve aanpak is van belang om nieuwe ondernemers op te leiden en ondernemende werknemers af te leveren. Het Albeda College heeft in de onderwijsvisie het ondernemerschap en ondernemend zijn als een van de 5 ankerpunten opgenomen en als speerpunt voor het onderwijs geformuleerd. Probleem Het ROC leidt voornamelijk studenten op voor een beroep. In de Beroepspraktijkvorming (BPV) maken studenten kennis met het beroep en doen de eerste ervaringen op. Binnen het ROC is er minimale aandacht voor het ondernemerschap. Binnen enkele opleidingen (techniek, horeca, detailhandel) is het vanuit de kwalificatiestructuur opgenomen.de studenten krijgen extra lessen en opdrachten om naast de vakkennis van de beroepsopleiding inzicht te krijgen in het belang van een commerciële aanpak en het goed bijhouden van de financiën. Het betreft een theoretische aanpak met opdrachten, die vanuit aangedragen kennis worden uitgevoerd. Een BPV-periode waarin je als aankomend ondernemer ervaringen kan opdoen is er nauwelijks. Bij het merendeel van de opleidingen komt het ondernemerschap in de kwalificatiestructuur niet aan bod terwijl binnen die werk-

2 velden nieuwe producten ontwikkeld worden en er voor ondernemers kansen liggen om ze aan te bieden. In de ontwikkeling van de huidige economie zijn er ook nieuwe markten aan het opkomen waar nieuwe ondernemers werk kunnen creëren o.a in de multimedia, de recreatieve - en vrijetijdssector. De innovatieve aanpak In een samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) heeft het ROC Albeda de Rotterdamse Ondernemersschool (ROS) opgezet om activiteiten vanuit het ankerpunt ondernemend zijn en ondernemerschap te ontwikkelen. De ROS wil voor het ROC Albeda een totale aanpak voor het ondernemersonderwijs gaan ontwikkelen en inzetten. Het doel is om bij de studenten die een reguliere beroepsopleiding volgen de ondernemerstalenten te gaan herkennen, te selecteren en te begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijf. We streven ernaar om binnen 3 jaar minimaal 250 studenten (1% van het totale aantal studenten) te begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijf. Bij alle studenten van de reguliere opleidingen wil de ROS in het een na laatste jaar van de opleiding een indicatietest afnemen om ondernemerskenmerken te signaleren. Bij een positieve indicatie volgt een assessment. Alleen studenten die over potentiële ondernemerskenmerken en kwaliteiten beschikken, kunnen startend ondernemer worden. Starten van een eigen bedrijf Studenten kunnen in het laatste jaar naast hun reguliere opleiding starten met de opzet van een eigen bedrijf. In overleg met de reguliere opleiding wordt gekeken welke onderdelen van de opleiding hierbij aansluiten en of de BPV omgezet kan worden in de verrichtingen voor het eigen bedrijf. Daarnaast vraagt het opzetten van een eigen bedrijf een extra investering van 400 uur. Tijdens het project wordt aan een voorstel gewerkt om het ondernemerschap in een major-minor combinatie ROC breed aan te bieden.studenten met ondernemerstalenten hebben bij de invoering van competentiegericht onderwijs dan de mogelijkheid om de minor te benutten voor het starten van een eigen bedrijf en gebruiken de major om geschoold te worden voor het beroep. Het ROC wil een methodiek ontwikkelen waarbij begeleiding en ondersteuning geboden gaat worden bij de start van een eigen bedrijf. De uitwerking en uitvoering van het bedrijfsplan is de leidraad en sluit aan bij de activiteiten die de startende ondernemer moet verrichten. Een vaste trajectbegeleider biedt de startende ondernemer begeleiding bij de werkzaamheden en coacht hem/ haar in de bedrijfsvoering. De bedrijven en instellingen uit de EDBR leveren deskundigen om de startende ondernemer te adviseren, te begeleiden en te faciliteren bij specifieke vragen op het gebied van marketing, financiën, netwerk, personeel en management. De Stichting Zwarte Zaken- Vrouwen Nederland (ZZVN) geeft advies bij de ontwikkeling van de instrumenten (indicatietest, assessment en methodiek)voor doelgroep specifiek gebruik, organiseren thematische bijeenkomsten en bieden een netwerk van 450 leden. Er komt een programma-aanbod dat door het ROC, de Hogeschool Rotterdam en bedrijven en instellingen ingevuld gaat worden. Het programma-aanbod is zeer uiteenlopend en sluit aan op praktische vragen van de startende ondernemers. Er wordt een e-coach-systeem door de Overdracht BV, in samenwerking met de ROS, ontwikkeld en ingezet om ongeacht tijd en plaats het traject en de verrichtingen van de startende ondernemer te kunnen volgen, het programmaaanbod te kunnen zien en reserveringen hiervoor te doen. Er worden chatsessies georganiseerd om tijdsbesparend, efficiënt te werken en te kunnen inspelen op de actualiteit. Studentenbedrijf Van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR gebouwenbeheer), één van de samenwerkingspartners, wordt een antikraakpand als bedrijvenverzamelgebouw ter beschikking gesteld.de startende ondernemers kunnen hierin bedrijfsruimte gebruiken.studenten van de facilitaire dienstverlening gaan, gedurende een jaar, als studentenbedrijf voor de startende ondernemers diensten ontwikkelen en leveren. Door het studentenbedrijf leren studenten hoe ze moeten handelen om producten af te zetten. Aan het einde van het jaar wordt het studentenbedrijf overgedragen aan de volgende groep. De stichting Jong Ondernemen, betrokken bij de opzet en uitvoering, gaat een bedrijfsoverdracht voor 2

3 het studentenbedrijf ontwikkelen, zodat de zaak officieel overgedragen kan worden. Gedurende het studentenbedrijf worden de competenties van de werknemers/studenten gevolgd in een digitaal monitorsysteem van Entrepreneur Consultancy. Hierdoor ontstaat inzicht in hoe de werknemers functioneren en kan op ondernemend gedrag en ondernemerschap gestuurd worden. De ervaringen met het studentenbedrijf worden in een handleiding voor het ROC opgenomen en gepresenteerd aan de opleidingen en branches. De loopbaan De Hogeschool Rotterdam heeft sinds kort een lectoraat Business Development in het MKB. De kennis die op het gebied van het MKB wordt ontwikkeld of aanwezig is wordt uitgewisseld. In het kader van de loopbaan gaan de ROS en de Hogeschool een traject ontwikkelen en opzetten waarbij studenten van het HBO de minor ondernemerschap kunnen volgen bij het ROC en startend ondernemers van het ROC gebruik kunnen maken van producten en diensten van de HRO en desgewenst opleidingen of onderdelen van een opleiding kunnen volgen. Beschrijf de doelen / het doel van het project Met het project Rotterdams Rossen willen we de volgende doelstellingen bereiken: - Het creëren van een ondernemersinfrastructuur, die gedragen wordt door gezichtsbepalende Rotterdamse ondernemers en vertegenwoordigers van kennis- en andere instellingen in de regio, om studenten te ondersteunen, te begeleiden en te faciliteren bij het opzetten van een eigen bedrijf. - Door een gezamenlijke aanpak een bijdrage leveren aan het verbeteren van het ondernemerschap door nieuwe startende ondernemers te scholen. - Een plaats om een blijvende innovatiedaadkracht te bewerkstelligen: door de inzet van producten en diensten van de ondernemers en instellingen. Bij het opzetten van een eigen bedrijf worden kennis en ervaringen al werkend ingebracht en verwerkt (geen woorden maar daden). - Een cultuurverandering op gang brengen in het beroepsonderwijs waarbij ondernemend zijn en ondernemerschap een plaats krijgen in het reguliere aanbod. - Een major- minor variant voor opleidingen van het ROC om getalenteerde studenten in de minor te laten starten met het opzetten van een eigen bedrijf. - De loopbaanperspectieven verbreden door ondernemend zijn te stimuleren en ondernemerschap te koppelen aan de beroepsopleiding. Hiermee willen we de volgende resultaten bereiken: Het in beeld krijgen van ondernemerstalenten door het afnemen van een indicatietest bij studenten van het ROC. Het inzetten van een assessment om startende ondernemers te selecteren. Een het opleiden van 250 studenten (ROC) in een minorvariant: bij het starten van een eigen bedrijf naast de reguliere beroepsopleiding. Er wordt uitgegaan van de volgende verdeling: - 70 tot 80% is major (beroepsopleiding) - 20 tot 30% is minor (ondernemerschap) Van de student wordt een extra eigen inzet gevraagd (naast major-minor) van 400 uur op jaarbasis. Een methodiek om startende ondernemers te begeleiden bij het opzetten van het eigen bedrijf naast de beroepsopleiding. Een programma voor inzet van een studentenbedrijf van Jong Ondernemen met een monitorsysteem om competenties te meten bij de studenten. 3

4 In samenwerking met de HRO het ondernemersonderwijs in Rotterdam en regio vormgeven, het inzetten van ontwikkelde producten en diensten van het ROC en de HRO t.b.v. startende ondernemers en de loopontwikkeling stimuleren door een breed aanbod van opleidingen en scholing binnen het ROC en binnen de HRO aan te bieden. Concrete effecten voor de Regio - Door het bieden van een broedplaats voor ondernemers gaat de ondernemerszin- en geest opbloeien, waardoor de werkgelegenheid gestimuleerd wordt. - Door het opleiden van ondernemers komen er meer en goede stageplaatsen voor studenten. - Door het aanbod van meer goed geschoolde gevestigde ondernemers wordt het woon- en leefklimaat aantrekkelijker. De methodiek bestaat uit de volgende onderdelen: - Een aanpak van doen en leren: Bij het ondernemerschap komt veel kijken.het ondernemerschap doet een beroep op vele uiteen lopende competenties. De ondernemer die een product of dienst gaat aanbieden moet in beeld hebben welke markt hij wil bereiken, zicht hebben op financiën, met personeel kunnen omgaan, het bedrijfsproces in goede banen leiden en een netwerk kunnen onderhouden. De Rotterdamse Ondernemersschool (ROS) biedt ondernemers/studenten begeleiding en ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf.de benadering van de ROS is doen en leren. Al ondernemend wordt de ondernemer/student wijs in het ondernemerschap. Centraal staat het Ondernemingsplan Met ondersteuning van een vaste trajectbegeleider van de Rotterdamse Ondernemersschool gaat een ondernemer/student aan de slag. Het ondernemingsplan (cd rom KvK) is de leidraad om een bedrijf te gaan opzetten, over te nemen of verder te gaan professionaliseren. - Trajectbegeleiding: Bij de uitwerking en uitvoering van het ondernemingsplan krijgt de ondernemer/student te maken met de kerntaken van het ondernemerschap, de volgende zijn hiervoor door de ROS geformuleerd: - Ontwikkelen en uitvoeren van commercieel beleid (marketing). - Ontwikkelen en uitvoeren van financieel beleid (financiering en financiële administratie). - Ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid (personeel en organisatie). - Operationeel management (logistiek beleid en het beheren van het bedrijfsproces). - Netwerken en onderhouden van relaties. Zie bijlage 1, voor de verdere uitwerking van de kerntaken. De ondernemer/student gaat werkzaamheden (in het eigen bedrijf) verrichten die als activiteiten voor de opleiding worden gezien. Er wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van de werkzaamheden. De trajectbegeleider beoordeelt de verrichtingen die getoetst worden aan de inhoud van de kerntaken. Hij begeleidt de ondernemer/student bij de activiteiten om de werkzaamheden succesvol te verrichten. De ondernemer/student wordt aangesproken op zijn ondernemerskwaliteiten. In het ondernemersprofiel staan de persoonskenmerken genoemd die naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek bij succesvolle ondernemers in het MKB zijn vastgesteld.vanuit het ondernemersprofiel wordt de ondernemer/student gecoacht. (bijlage 2) - Programma-aanbod: De ROS biedt een programma-aanbod waarbij activiteiten aangeboden (workshops, colleges, bijeenkomsten ) worden. De activiteiten komen uit het netwerk van de ROS, het ROC Albeda, Hogeschool Rotterdam, het EDBR, het ZZVN en uit het netwerk van de ondernemer/student. De activiteiten die een ondernemer/student onderneemt worden bijgehouden in een e-coach systeem. 4

5 - E- coaching systeem: Het opleidingstraject is via het e-coach systeem te volgen.ongeacht tijd en plaats kunnen de ondernemer/student en directe betrokkenen het individuele maatwerktraject inzien.de behaalde resultaten van de uitwerking en uitvoering van het ondernemersplan zijn als activiteiten weergegeven. De ondernemer/student heeft inzage in het programma-aanbod en kan inschrijven op de activiteiten. Via een sms services wordt de ondernemer/student op de hoogte gehouden. Naast de persoonlijke ontmoetingen wordt ook via e- conferences en chatten met elkaar gecommuniceerd. - Beoordeling en certificering op basis van succes, bepaald door ondernemers, instellingen en de ROS. De bewijzen van de uitwerking en uitvoering van het ondernemingsplan worden door de ondernemer/student verzameld en bewaard in het portfolio. De bewijsstukken worden door de ondernemer/student op een vastgesteld tijdstip aan de legitimatiecommissie (ROS, EDBR en extern netwerk)gepresenteerd. De ondernemer/student presenteert zijn bedrijf, succesvol handelen zal blijken uit de resultaten. Bij een positieve beoordeling wordt de waardering in een diploma van de ROS uitgedrukt. Met het K.C Handel zal bekeken worden of de resultaten een diploma Ondernemer op niveau 4 rechtvaardigen. Het studentenbedrijf Deelnemers leren hoe een bedrijf gerund wordt in een beschermende omgeving. Zij gaan als bedrijf de facilitaire dienst verzorgen in het bedrijvenverzamelgebouw. Van de studenten wordt verwacht dat ze: voor het runnen van het bedrijvenverzamelgebouw een marktonderzoek doen en een aanbod van producten en diensten bepalen; een ondernemingsplan, halfjaarverslag en jaarverslag schrijven; een zakelijke bankrekening openen en via internet bankieren; op basis van het ondernemingplan aandelen verkopen; verantwoording afleggen aan aandeelhouders in aandeelhoudersvergaderingen; functies verdelen en verantwoordelijkheid nemen voor een bepaalde afdeling; functioneringsgesprekken houden; de inkoop, productie, marktbewerking en verkoop in Nederland of daarbuiten regelen; de administratie voeren op basis van een internetbased boekhoudpakket; loonbelasting, BTW en vennootschapbelasting afdragen en de aandeelhouders terugbetalen. Het studentenbedrijf draagt aan het einde van het leerjaar het bedrijf over aan de volgende groep. Bij de start van het bedrijf wordt een indicatietest als nulmeting bij de studenten afgenomen. Gedurende het jaar worden de competenties van de studenten via een digitaalvolgsysteem van Entrepreneur Consultancy gevolgd. Door de metingen krijgen de docenten inzicht in de competentieontwikkeling van de studenten. Door ondersteuning en begeleiding kan ondernemend gedrag gestimuleerd worden en potentiële ondernemers worden geselecteerd. Het voorbeeld van het studentenbedrijf is toepasbaar bij meerdere opleidingen die in het kader van de beroepspraktijk diensten en producten leveren, zoals een toneelproductie van de theaterschool of fitnesslessen voor personeel door de Sport en bewegen. Het voorstel is om vanuit de onderwijsvisie bij de uitwerking van het ankerpunt ondernemend zijn en ondernemerschap te verwijzen naar Jong Ondernemen en naar de Rotterdamse Ondernemersschool als deelnemers een bedrijf willen gaan starten. 1. Thema s van het project 5

6 Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: Ja Nee vergroting van de externe gerichtheid van het beroepsonderwijs en de oriëntatie van het beroepsonderwijs op de vraagzijde, in het bijzonder het bedrijfsleven Toelichting Het verbeteren en stimuleren van het ondernemerschap en het ondernemend zijn in Rotterdam en de regio. Ja bevordering van de leerloopbaan van de leerling/student en de doorstroom in het beroepsonderwijs Toelichting Aan de student wordt de mogelijkheid geboden om in het laatste jaar van de beroepsopleiding (minorvariant) een bedrijf te starten met begeleiding en ondersteuning (verbreding aanbod) Naast het succesvol neerzetten van een bedrijf krijgt hij ook een kwalificatie die de mogelijkheid biedt om een opleiding of onderdelen ervan te volgen bij het HRO (doorstroom). ja verhoging van de professionaliteit van degene die het beroepsonderwijs heeft afgerond Toelichting De minor ondernemerschap kan na het beëindigen van de beroepsopleiding doorlopen. Studenten die liever eerst de beroepsopleiding willen afmaken kunnen na het behalen van hun reguliere diploma de het scholingstraject voor ondernemer volgen. Het instromen kan vanuit de student op ieder moment. Innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs ja Toelichting De opleiding Ondernemer gaat uit van doen en leren. De student start zijn bedrijf en afhankelijk van zijn vraag krijgt hij begeleiding en ondersteuning. De resultaten worden beoordeeld aan de hand van het functioneren en de bewijzen. De opzet en het runnen van een studentenbedrijf wordt door Jong Ondernemen begeleid. De studenten gaan aan de slag en leren eveneens. De aanpak is competentie gericht. De ontwikkelingen van de individuele student zijn via het digitale monitorsysteem van Entrepreneur Consultancy te volgen. ja 6

7 4. Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner samenwerkingsverband Omschrijving inhoudelijke inbreng Stichting Jong Ondernemen Jong Ondernemen past het studentenbedrijf aan voor de opzet van het facilitair bedrijf, begeleidt het studentenbedrijf en regelt een bedrijfsoverdracht. Jong Ondernemen ontwikkelt samen met de opleiding Facilitaire Dienstverlening een programma voor het opzetten van een studentenbedrijf ter ondersteuning van producten en diensten die een opleiding wil gaan leveren. Omschrijving deskundigheid Wekelijks contact met een mentor uit het bedrijfsleven, die op bedrijfskundig gebied tips en adviezen geeft. Een accountant die de boekhouding van het studentenbedrijf controleert. Een docent die studenten en docenten begeleidt bij het opzetten van een studentenbedrijf. Een Netwerk van 900 vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Entrepreneur Consultancy EDBR Feijenoord Erasmus MC Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) INGbank Rotterdam Rotterdam Airport Unilever Nederland BV Broekman Group Logica CMG Dura Vermeer Havenbedrijf Rotterdam Ahoy Rotterdam Hogeschool Rotterdam Begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van het digitale monitorsysteem om de ontwikkeling van de competenties van de deelnemers in het studentenbedrijf te kunnen volgen. Ondersteuning en advies bij: - de methodiek ontwikkeling - indicatietest ROC breed Inbreng van kennis, diensten en producten door leden van de EDBR als versterking van het opleidingstraject om: een innovatief programmaaanbod te kunnen samenstellen; ondernemers/studenten optimale ondersteuning te geven; ondernemers te adviseren, beoordelen en kwalificeren aan de hand van de bedrijfsresultaten. De EDBR gaat aan de vol gende activiteiten invulling geven: Coaches uit diverse branches: om startende ondernemers van dienst te zijn bij specifieke vragen en problemen uit de branches of van bedrijfsonderdelen. Begeleiding van ondernemers zowel op persoonlijk als financiële gebied. De E Scan ondernemerstest van Entrepreneur Consultancy (wetenschappelijk getoetst ) wordt ingezet om inzicht te krijgen in het ondernemers profiel. De EDBR, een platform met ruim dertig opinieleiders uit het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en cultuur, aangevuld met de directeur(en) van OBR en het Havenbedrijf Rotterdam, adviseert het College van B&W over de economische succesvolle sectoren, waarin de komende jaren moet worden geïnvesteerd. Tegelijk maakt zij zich sterk voor een snelle uitvoering van kansrijke (economische) projecten. Door de inzet van expertise en netwerk verschaaft zij extra kennis, informatie en geld, waardoor op korte termijn resultaten kunnen worden geboekt. De EDBR-leden betrekken zoveel mogelijk belanghebbenden bij dit proces. 7

8 Juridische ondersteuning, o.a.: wanbetalers, personeelsgeschillen, contractbreuk, eigendomsrechten, faillissement, adviezen bedrijfsvorm. Kennisoverdracht in de vorm van hoorcolleges en beantwoorden specifieke vragen van ondernemers in de vorm van bijvoorbeeld een vast spreekuur. Bij de Kamer van Koophandel Rotterdam een vast aanspreekpunt: voor vragen bij het schrijven van het bedrijfsplan en het betrekken van het aanbod van diensten en producten van de Kamer van Koophandel. Informatie bankzaken: financierings- en bedrijfsadviezen. Voor individuele adviezen aan startende ondernemers en kennisoverdracht in de vorm van hoorcolleges. Voor het voeren van de boekhouding, uitvoeren van de belastingwetgeving, bijhouden van BTW- afdracht, etc. Ter beschikking stellen van netwerk, verwijzing naar experts en informatieoverdracht in de vorm van hoorcolleges Zwarte Zaken Vrouwen Nederland (ZZVN) OBR: samenwerking met de bedrijfsruimtebank, informatie over vergunningen en samenwerking met de ondernemerswinkel. Hoorcollege kennisoverdracht: vergunningen, samenwerking bedrijfsruimtebank, bezoek ondernemerswinkel. Organiseren van netwerk bijeenkomsten. Organiseren van thematische bijeenkomsten. Coaching en training. Verwijzingen naar derden. Ontwikkelen en advies De Stichting Zwarte Zakenvrouwen biedt zwarte zakenvrouwen een netwerk waarin ze onderlinge ervaringen en contacten kunnen uitwisselen. De ondersteuning van elkaar kan er toe leiden 8

9 Kenniscentrum KC.Handel Hogeschool Rotterdam assessment en methodiek voor doelgroep specifiek gebruik. Samenwerking met het Ondernemersplein Kwalificeren van ondernemers detailhandel op basis van bedrijfsvoering en resultaten. Gezamenlijk het ondernemersonderwijs in Rotterdam en regio gestalte geven door: Studenten van het HRO met ondernemersbloed in te laten stromen bij De ROS. Onderwerpen en of gastlessen leveren voor het programma aanbod In het kader van de leerloopbaan het aansluiting HBO een doorstroom realiseren voor opleiding of onderdelen van een opleiding HBO breed. Diensten vanuit het lectoraat: - cursussen en trainingen; - masterclasses; - seminars; - lectorenlezingen; - rondetafelgesprekken. dat ze elkaar helpen een positie op te bouwen. Een herkenbaar netwerkwerk is nodig om een achterstandspositie in te lopen en kansen te gaan creëren. De vaak dubbele taakbelasting van zorg en arbeid en een gebrek aan kennis over wet en regelgeving maakt dat zwarte zakenvrouwen zich niet optimaal profileren. Netwerk ondernemerschap Deskundigheid competentieprofiel ondernemer Een van de aandachtgebieden van het lectoraat Business Development is het MKB. De kenniskring die hierdoor zijn vorm krijgt heeft tot doel een Kennisoverdracht, kennisverspreiding, kenniscirculatie en kennisontwikkeling op gaan te brengen. Binnen de kenniskring is het volgende geformuleerd: Het aandachtsveld BD-MKB richt zich op de waardecreatie in bedrijven binnen de sector van het Midden en Kleinbedrijf. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen van de ontwikkeling van MKB bedrijven en de revitalisering van bedrijvigheid. Als geografisch werkgebied gaat de kenniskring daarbij uit van nationaal en internationaal georiënteerde bedrijfsactiviteiten in de Rotterdamse regio en de wijken in het Rotterdams stadsgebied. Speciale aandacht zal worden besteed aan het promoten van het ondernemerschap, het verbeteren van de kwaliteit van het ondernemerschap en het meer richten van het beroepsonderwijs op het ondernemerschap. In het tweede aandachtsveld is 9

10 het onderzoek van de kenniskring ten behoeve van het regionale MKB onder andere gericht op: bevordering ondernemerschap vernieuwend ondernemen human resources management bedrijfsopvolging revitalisering van bedrijvigheid in Rotterdamse projecten als Zuidwijk en Stadhavens. internationalisering Kenniskringen verbinden wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met vraagstukken uit de praktijk. In een kenniskring buigen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten zich gezamenlijk over probleemstellingen die een interdisciplinaire aanpak nodig hebben. De Overdracht B.V ROC Albeda De Overdracht gaat vanuit de digitale producten sonar (e-coach systeem BPV) en echo (toetsplanner) een ontwerp maken voor het bouwen van een e-coach systeem voor de opleiding Ondernemer van de ROS. De ROS biedt startende ondernemers ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf. De opleiding Facilitaire Dienstverlening gaat studenten faciliteren die het bedrijven verzamelgebouw facilitair gaan runnen. Bureau Onderwijs biedt ondersteuning bij de uitvoering van het ankerpunt ondernemend zijn en ondernemerschap binnen het ROC. Aanbod diverse HBO- opleidingen. Het ontwikkelen van digitale onderwijsproducten om de leeromgeving te verbreden en verplaatsen. Plaats en tijd zijn hierdoor minder afhankelijk en leren wordt via digitale ondersteuning 24 uur mogelijk. Scholingstraject voor startende ondernemers: Indicatietest Assessment Trajectbegeleiding Programma aanbod E-coach-systeem Opleiding Facilitaire dienstverlening Ontwikkelen onderwijsvisie, uitzetten van beleid voor het ROC 10

11 Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Beheer gebouwen (OBR) De afdeling Rearch & Development gaat de conceptmethodiek op basis van resultaten en uitkomsten verder uitwerken. Verder is biedt de afdeling financiële en inhoudelijke ondersteuning Ter beschikking stellen van een antikraakpand als bedrijvenverzamelgebouw. Ondersteuning Facilitair studentenbedrijf.de ROS biedt startende ondernemers ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf. Deskundigheid onderzoek, ontwikkeling en monitoring Onderhoud en beheer gebouwen 11

12 5. Beschrijf de innovatie in het project Samenwerking Door het project gaat het ROC Albeda een samenwerking aan met de Hogeschool, bedrijfsleven en instellingen in Rotterdam en de regio om het ondernemerschap en het ondernemend zijn te stimuleren en te verbeteren. Alleen door een samenwerkingverband kan de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven gerealiseerd worden. De innovatie is er op gericht om het onderwijs vanuit een regionale samenwerking anders te organiseren. Het ondernemerschap wordt in een opzet van een major-minor combinatie door regionale bedrijven, instellingen en ROC Albeda en de Hogeschool Rotterdam vormgegeven. Projectfinanciering: Alle partners dragen bij aan het project in de vorm van eigen middelen en capaciteit (mensen, faciliteiten). Zonder aanvullende middelen zou het voorgenomen project onvoldoende kans krijgen, noch zou het mogelijk zijn de samenwerking met de scholen en bedrijven op de voorgenomen wijze vorm te geven. Leerloopbaan: Studenten van het ROC Albeda en de HRO met ondernemerstalenten en ambities kunnen naast de beroepsopleiding opgeleid worden om een bedrijf te starten. De loopbaanontwikkeling wordt door een major-minor variant vergroot. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om van het ruime aanbod van de MBO en HBO gebruik te maken. Het starten van een eigen bedrijf en het deelnemen aan een studentenbedrijf: De pedagogisch didactische benadering gaat uit van doen en leren, waarbij het eigen bedrijf centraal staat en het studentenbedrijf een rijke leeromgeving biedt. Het leren ondernemen leer je het beste in de praktijk van je eigen bedrijf en ondernemend zijn kun je alleen oefenen in een contextrijke situatie. Technologische innovatie: Er wordt een e-coach systeem ontwikkeld om de opzet van het eigen bedrijf te kunnen volgen, het programma aanbod in te zien en reserveringen te doen en om deel te nemen aan digitale bijeenkomsten. Het e-coach systeem vormt de schil van het ondernemersonderwijs. Bij de het studentenbedrijf wordt het digitale monitorsysteem van Entrepreneur Consultancy ingezet om de ontwikkelingen van competenties te volgen. Andere vernieuwingsproject: Voor het opzetten van dit project is gebruik gemaakt van de eigen ervaringen met het Innovatiearrangement :Zoek de overeenkomsten en maak het verschil (2003), van het Equalproject (2004):Kennis voor een gevulde Winkelwagen en De kunsten van de aanstaande ROC ondernemer (2005 provincie). Aansluiting strategie: De strategische thema s van de Economische Development Board Rotterdam met ondernemerschap als een horizontaal speerpunt dat aangrijpt in alle sectoren, worden door de taskforce Vernieuwend Ondernemen en het ROC Albeda (speerpunt ondernemend zijn en ondernemerschap) in samenwerking met de Hogeschool op z n Rotterdams vertaald naar: geen woorden maar daden! 12

Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! 01-03-2007 t/m 31-12-2009

Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! 01-03-2007 t/m 31-12-2009 a. Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Ondernemerscentrum Flevoland, samen aan de slag! IA06007 Mw. A. Sijsling 01-03-2007 t/m 31-12-2009 A. Uitgangspunten

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013

Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Bedrijfskunde Hogeschool NOVI Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 12 juli 2013 Utrecht september 2013 www.aequi.nl

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie