Stichting. A College for Yasmine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting. A College for Yasmine"

Transcriptie

1 Stichting A College for Yasmine Jaarverslag 2004

2 1

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Stichting A College for Yasmine in De oprichting van de stichting Yasmine Soedan: Als er vrede heerst Werkgroepen De werkgroep Financiën en fondsenwerving De werkgroep Aanpak Soedan Werkbezoek aan Soedan De toekomst Samenstelling van het bestuur Toelichting bij de Jaarrekening Inleiding Baten en Lasten Begroting van inkomsten en uitgaven 2005 en de uitgaven Programmaondersteuning Soedan Begroting van de inkomsten in Jaarrekening Baten en Lasten Begroting en uitgaven 2004/Begroting Programmaondersteuning Soedan: Begroting inkomsten Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Fondsenwervingbrief Rapportage werkbezoek Soedan 2

4 3

5 Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting A College for Yasmine, opgericht eind 2003 door een groepje vriendinnen en vrienden. Omdat zij zich bewust zijn van de grote ongelijkheid tussen de Westerse wereld en Afrika. In het bijzonder tussen de levensomstandigheden en de kansen op onderwijs, een baan en zelfstandigheid van meisjes en vrouwen. Universitair onderwijs voor meisjes is ruim voorhanden in de hoofdstad Khartoum van Soedan. Ver weg van het strijdtoneel in het Zuiden en Darfur. Maar studietoelagen van de overheid zijn er niet. Als je intelligent bent en graag wilt doorleren, dan moet je zelf maar voor de financiering zorgen.. Voor de ontwikkeling van een land, ook voor Soedan, is het van het grootste belang dat jonge mensen worden geschoold en een goede opleiding krijgen. Zodat zij niet naar het buitenland gaan, waardoor het land zijn intelligentsia kwijt raakt. Wij van A College for Yasmine willen daarom meisjes en jonge vrouwen financieel ondersteunen bij het volgen van een studie aan de middelbare school en hoger en universitair onderwijs in Soedan. Want zoals UNICEF zegt: If you educate a girl, you educate a family. Een stichting willen oprichten is één ding, maar daadwerkelijk geld inzamelen en in Soedan een goede partnerorganisatie zoeken die ter plaatse uitwerking kan geven aan het doel, is een tweede. In het verslagjaar hebben we ons eerst bezig 4

6 gehouden met het zoeken naar donateurs en fondsen die A College for Yasmine willen ondersteunen. Met het maken van een businessplan, waarin de doelstelling, de verwachtingen en criteria moeten zijn geconcretiseerd. Ook het opzetten van een kleine organisatie, het maken van een standaardbrief voor het werven van donateurs, een website en een huisstijl heeft de nodige energie gevraagd. Op 16 juni 2004 is de stichting daadwerkelijk opgericht en kon inschrijving bij de kamer van Koophandel plaats vinden. Voor 2005 is een ondersteunende gift toegezegd van de stichting De Born. Ook stijgt het aantal donateurs gestaag. We verwachten dan ook in het volgende jaarverslag mededeling te kunnen doen over de daadwerkelijke ondersteuning van studentes in Soedan. Verder zal een Comité van Aanbeveling worden ingesteld en zijn we van plan een donateursdag te organiseren. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van Soedanese kunstenaars die in Nederland wonen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede toekomst voor A College for Yasmine. Namens het bestuur van de stichting A College for Yasmine Jenny M. Ytsma, voorzitter 5

7 2 Stichting A College for Yasmine in De oprichting van de stichting If you educate a girl, you educate a family and benefit an entire community of te wel: Laat een meisje leren en haar hele familie (en dat is meer dan het gezin) geniet mee en heeft er profijt van. Want kennis geeft kracht. Dit vormde voor Jenny Ytsma, die door vriendschapsbanden met Soedan weet kreeg van de vaak moeilijke situatie waarin jonge meisjes en vrouwen in Soedan verkeren, de aanleiding om eind 2003 een groepje vrienden te vragen samen de stichting A College for Yasmine op te richten. De stichting wil door middel van fondsenwerving aan zoveel mogelijk meisjes in Soedan - zolang het nodig is een studietoelage geven. Daarmee kunnen ze na de basisschool hun opleiding in Soedan bekostigen. Vanaf het begin is het de opzet geweest om zowel de bestuursleden als de donateurs te zoeken in eigen, directe vrienden- en familiekring. A College for Yasmine bij de notaris In oktober 2003 vond de eerste vergadering plaats van de stichting i.o.. Daar werd besloten dat voor de kosten die gepaard gaan met het op- en inrichten van een stichting, aangeklopt zou worden bij bestaande fondsen voor een startsubsidie. Een startsubsidie bleek nodig voor de kosten van een notaris, de 6

8 registratie bij de KvK, het opzetten van een organisatie, de bouw van een websi- te en het ontwikkelen van een huisstijl. Kosten die niet ten laste zouden mogen komen van de bijdragen van donateurs ten behoeve van het ondersteunen van meisjes in Soedan. De secretaris heeft zich belast met het opstellen van de statuten, waarvan de akte op 16 juni 2004 bij de notaris is gepasseerd. Deze akte hield bij voorbaat rekening met de vereisten van het Centraal bureau fondsenwerving, waarvan de stichting in de toekomst mogelijk de verklaring van geen bezwaar, dan wel het keurmerk zou kunnen verkrijgen. Het doel van de stichting A College for Yasmine, zoals verwoord in de statuten is: het financieel en materieel ondersteunen van studerenden aan voorbereidend universitair en universitair onderwijs in Soe- dan. Vervolgens is zorg gedragen voor inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel. 2.2 Yasmine Een Yasmine in Khartoum A College for Yasmine wil Soedanese meisjes ondersteunen die, als het om door- aan de kant staan. De naam Yasmine is in leren gaat, nu noodgedwongen heel 7

9 Soedan een veelvoorkomende meisjesnaam. De naam is gekozen als symbool voor ontplooiing, ontwikkeling en bloei. 2.3 Soedan: Als er vrede heerst. Twee generaties opgroeiende kinderen hebben door aanhoudende burgeroorlo- in Soedan hun kans op onderwijs voorbij zien gaan. Ook meisjes zijn de du- gen pe. Want in tijden van schaarste en tegenspoed gaan jongens voor en worden meisjes thuis gehouden en eerder uitgehuwelijkt. In het westen van het land, in Darfur, is nog steeds geen vrede en sprake van een noodsituatie. Maar het vredesakkoord tussen Zuid- en Noord-Soedan geeft hoop voor de toekomst. Daar heerst straks echt vrede. Dan moeten er zo veel mogelijk verstandige, intelligente en goed opgeleide jonge vrouwen en jonge mannen klaar staan. In staat om met elkaar het bestuur van het land ter hand te nemen. Het is dus van groot belang dat meisjes nu een opleiding kunnen volgen. Voor een beter leven voor al die duizenden vluchtelingen en ontheemden in de vluchtelingenkampen. Kampen waarvan er veel zijn te vinden rondom Khartoem, ver weg van het oorlogsgeweld. In Khartoem, waar je voortgezet onderwijs kunt volgen, wanneer je daar het geld voor hebt. A College for Yasmine wil er aan bijdragen dat deze meisjes kunnen gaan studeren. Bij de oprichting stond een organisatie voor ogen waarin naast kennis van Soe- en van ontwikkelingssamenwerking, ook onderwijskundige kennis, juridisch dan en financieel inzicht en onder meer deskundigheid op publicitair gebied aanwezig zou zijn. Al deze disciplines zijn ruimschoots vertegenwoordigd in het bestuur van zeven mensen. Er is sprake van een vrijwilligersorganisatie, maar het bestuur wil kwaliteit uitstralen en heeft gezocht naar professionele ondersteuning. 8

10 In eigen kring is een professionele adviseur communicatie en ICT gevonden, die als vrijwilliger het bestuur adviseert over communicatie en ICT, maar voor de feitelijke werkzaamheden die daaruit voortvloeien een geringe vergoeding krijgt. Professionele vertalers Engels en Duits hebben geheel om niet ondersteuning gegeven en toegezegd dit te blijven doen. Het bestuur heeft tijdens de verslagperiode 8 maal vergaderd. Om duidelijkheid, inzicht en structuur te krijgen in het werk van A College for Yasmine is een begin gemaakt met het opstellen van een businessplan. Daarin is het doel van de stichting uitgewerkt en de daarvoor benodigde kwaliteiten en een visie op de ontwikkeling van de stichting in de toekomst beschreven. Besloten is op kleine schaal te starten met het werven van donateurs. Daaruit vloeit voort te beginnen met het ondersteunen van een paar meisjes bij hun studie en dit geleidelijk aan uit te bouwen. Getracht is in het businessplan een analyse te maken van de markt waarop A College for Yasmine kan opereren en van de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de werkzaamheden. In eerste instantie zijn donateurs geworven binnen het netwerk van de bestuursleden. Later kan dat uitgebreid worden naar het werven bij fondsen. Ook kunnen activiteiten worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan A College for Yasmine. Voor donateurs is het van belang te weten dat een gift mee helpt aan de ontwikkeling van intelligente meisjes in een vergeten, achtergebleven land, waar de regering geen interesse heeft in de bevolking. Dat men een 9

11 bijdrage levert zodat wanneer de burgeroorlog voorbij zal zijn, er verstandige, intelligente en goed opgeleide mensen klaar staan om hun land op te bouwen. Het gevoel te hebben meisjes vlot te trekken en hen de kans geven achterstand in te lopen ondanks de grote beperkingen in hun land, waar het onderwijs bovendien niet gratis is. Donateurs zullen regelmatig geïnformeerd worden over het werk van de stichting en wat er met hun gift is gebeurd en zal gebeuren. De voorzitter hield zich in de verslagperiode bezig met het onderhouden van diverse contacten met andere charitatieve organisaties en voor de taak van de stichting relevante personen, waaronder mensen die de stichting willen ondersteunen door zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. De heer Jone Bos, voormalig ambassadeur in Soedan, heeft toegezegd het voorzitterschap van dit comité op zich te willen nemen. Het is de bedoeling dat de samenstelling van dit comité in de loop van 2005 haar beslag zal krijgen. Voorts heeft de voorzitter zich in het verslagjaar beziggehouden met het vinden van een startkapitaal, teneinde de overheadkosten te kunnen financieren, zodat de donaties zuiver beschikbaar komen voor het eigenlijke doel van de stichting. 2.4 Werkgroepen Om efficiënter te kunnen werken zijn drie werkgroepen ingesteld. In het verslagjaar verrichtte de werkgroep Huisstijl voorbereidend werk voor een huisstijl. Dit werk kon in januari 2005 worden voltooid en heeft geleid tot het ontwerp dat op dit verslag is te vinden en dat wordt gebruikt op elektronische brieven en voorts toepasbaar is bij de website, visitekaartjes, en dergelijke. De werkgroep adviseerde dat de stichting correspondentie en communicatie uit financiële overwegingen zoveel mogelijk zou laten verlopen via het internet. Duidelijk werd dat een website een centrale plaats moet krijgen. Ook is er meteen voor gekozen veel informatie in het Engels beschikbaar te hebben vanwege de 10

12 contacten in Soedan, maar ook voor mogelijke donateurs uit het buitenland. Daarnaast is ook in het Duits informatie beschikbaar. De stichting beschikt inmiddels over een elektronische postbus: 2.5 De werkgroep Financiën en fondsenwerving Deze werkgroep hield zich bezig met het openen van de girorekening , het opzetten van een financiële administratie en met ondersteuning van de penningmeester. Een conceptbrief, met een aanmeldingsformulier als bijlage, voor het geven van bekendheid aan A College for Yasmine en het werven van fondsen (zie bijlage1) is opgesteld door de werkgroep. Deze brief heeft in de loop van de verslagperiode duidelijker vorm gekregen. Samen met het aanmeldingsformulier is deze brief gebruikt om op het feestje, dat de voorzitter ter gelegenheid van haar verjaardag organiseerde, de aanwezigen bekend te maken met A College for Yasmine. Een vroegere versie van de brief is gebruikt om bij enkele fondsen een startsubsidie aan te vragen. Voor het jaar 2005 is een startsubsidie toegezegd door de Stichting de Born. De met de oprichting van de stichting gepaard gaande kosten, zoals notaris en met bestuursvergaderingen gepaard gaande kosten, zijn geheel door de bestuursleden opgebracht. Een bescheiden batig saldo is verkregen door donaties van familie, vrienden en kennissen. 2.6 De werkgroep Aanpak Soedan Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de wijze waarop in Soedan daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de doelstelling van de stichting A College for Yasmine. Daarbij werd een eenvoudige benadering gekozen om overheidsinmenging in Soedan te vermijden. 11

13 Allereerst zijn gegevens verzameld over het onderwijssysteem in Soedan en gekeken welke studies door meisjes gevolgd kunnen worden. Na de middelbare school, die voor iedereen toegankelijk is, kan in Soedan ieder die dat wil in principe naar de universiteit. Ook hoger beroepsonderwijs wordt aan de universiteit onderwezen. Voor meisjes zijn geen beperkingen in studiekeuze. Onderzocht is wat de kosten zijn voor een middelbaar scholiere of studente: Een middelbare school in Khartoum gaat uit. school- en collegegeld, boeken, schoolkleding, vervoer en levensonderhoud. Hoewel het uitgangspunt wordt gehanteerd dat een in Soedan op te richten partnerorganisatie weliswaar in overeenstemming met de doelstelling van het Nederlandse A College for Yasmine - zo veel mogelijk haar eigen werkwijze zou moeten bepalen, heeft de werkgroep ook voorlopige criteria geformuleerd: Het betreft meisjes van 13 jaar of ouder die in principe ongetrouwd zijn; bij een huwelijk worden nieuwe afspraken gemaakt. Zij zijn onbemiddeld. Het betreft opleidingen voor een beroep of daartoe voorbereidend onderwijs. Er wordt een lijst opgesteld van onderwijs instituten. Een opleiding die iemand wil volgen mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de stichting. Studentes moeten het doel hebben de studie af te maken. Studentes en hun ouders ondertekenen een verklaring, dat zij instemmen met de voorwaarden en condities. Bij een vergoeding die tijdens een in het kader van de opleiding te volgen stage wordt verkregen, wordt die boven een bepaald bedrag gekort op de 12

14 studietoelage. Of meisjes in staat zijn de opleiding met een diploma af te sluiten, is ter beoordeling van de partnerorganisatie. De partnerorganisatie stelt jaarlijks vast of een studente aan de voorwaarden heeft voldaan. De werkgroep bereidde ook een werkbezoek van voorzitter en vice-voorzitter aan Soedan voor. 2.7 Werkbezoek aan Soedan Aan het einde van het verslagjaar brachten voorzitter en vice-voorzitter het bovengenoemde veertiendaagse werkbezoek aan Soedan, met name aan Khartoem, de hoofdstad met 10 miljoen inwoners. Onder bijlage 2 vindt u een uitgebreid verslag van het werkbezoek. Voor de voorzitter was het van belang kennis te maken met het land en onderwijsinstellingen. Het doel van het bezoek was mensen in Khartoem te informeren over de doelstelling van de Nederlandse stichting A College for Yasmine, om voorbereidingen te treffen voor het oprichten van een partnerorganisatie en te onderzoeken aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan, en om met mensen kennis te maken en hen te vragen de verantwoordelijkheid voor een Soedanese partnerorganisatie op zich te nemen. In Soedan kent men geen stichtingen, alleen verenigingen: societies. Wanneer 30 mensen toezeggen lid te worden en er 7 bestuursleden zijn, kan toestemming worden gevraagd een Society op te richten. Tijdens het bezoek is een vergadering met vier mensen gehouden de zich bereid hebben verklaard zich in te zetten voor de oprichting van een Society als partnerorganisatie. Daarnaast hebben nog een aantal mensen zich daartoe bereid verklaard en is met een aantal van hen ook gesproken. Het daadwerkelijk oprichten van een Society vergt echter veel meer tijd dan veertien dagen. Er is gesproken met de Nederlandse ambassadeur over het aanvragen van een ondersteunende subsidie. Wanneer de partnerorganisatie zal zijn opgericht is er 13

15 de mogelijkheid een kleine subsidie te krijgen uit een fonds dat de ambassade ter beschikking staat. Twee universiteiten en een wetenschappelijk instituut zijn bezocht, waar onder meer informatie werd verkregen over het onderwijssysteem en de positie van meisjes op de universiteiten en op de arbeidsmarkt. Er is veel werkloosheid in Soedan en veel afgestudeerden komen momenteel niet aan de slag. Men verwacht dat na de ondertekening van het vredesakkoord met het Zuiden, waarvan tijdens het bezoek sprake was, de arbeidsmarkt zal verbeteren. In de gevoerde gesprekken is heel positief gereageerd op de plannen van A College for Yasmine, omdat er veel jonge vrouwen zijn die grote moeite hebben hun studie te betalen. Vooral is gewezen op het collegegeld, dat hoog is omdat het onderwijs geheel privaat moet worden gefinancierd. Achfad University Het bezoek is in heel positieve sfeer verlopen, al was duidelijk dat met het oprichten van een partnerorganisatie nog wel enige tijd gemoeid zou zijn. 2.8 De toekomst De stichting verkeerde in het verslagjaar geheel in de startfase. Zij verkreeg haar middelen vooralsnog vanuit het bestuur zelf en van belangstellenden uit het netwerk rond haar bestuursleden. De stichting hoopt in 2005 haar vleugels verder uit te slaan. In de verwachting dat meer donateurs de gelegenheid zullen 14

16 nemen hun steentje bij te dragen aan deze vorm van internationale solidariteit heeft het bestuur een bijeenkomst op de agenda van 2005 gezet. Daarvoor worden alle donateurs uitgenodigd. De bijeenkomst zal ook worden gebruikt om donateurs te werven en bekendheid te geven aan A College for Yasmine. In Nederland wonende Soedanese kunstenaars hebben toegezegd A College for Yasmine te willen ondersteunen met het tentoonstellen en de verkoop van hun werk tijdens de donateursdag. 15

17 3 Samenstelling van het bestuur Mevrouw Jenny M. Ytsma, voorzitter Den Haag De heer Malik Mohamed Ahmed ADAM IDRIS, vice-voorzitter Haren (Gr) De heer Robert Willem van Dijk, secretaris Den Haag Mevrouw Mieke A.E. Scholtes, penningmeester Den Haag Mevrouw Lydia Chaillet Den Haag Mevrouw Ypie Kroes Groningen Mevrouw Karin L.A. Willemse Leiden 16

18 4 Toelichting bij de Jaarrekening Inleiding Zoals uit de rapportage van het door de voorzitter en de vice-voorzitter gebrachte werkbezoek aan Soedan (zie bijlage) blijkt zijn de eerste stappen gezet om de samenwerking met een partnerorganisatie in Soedan te realiseren. Deze partnerorganisatie zal er voor zorg dragen dat studiefinanciering voor meisjes in Soedan - de doelstelling van a College for Yasmine ook daadwerkelijk gaat plaats vinden. De verwachting is dat met deze ondersteuning in de loop van 2005 een bescheiden begin kan worden gemaakt. Een groot deel van de uitgaven in 2004 betreffen eenmalige kosten die voortkomen uit het opzetten van een organisatie. In 2005 zal de verhouding tussen deze kosten en het bedrag dat daadwerkelijk aan het doel van A College for Yasmine wordt besteed veranderen ten gunste van de werkelijke doelstelling. In de toekomst zullen de kosten niet meer dan 10 % van de inkomsten mogen bedragen. 4.2 Baten en Lasten De Baten en lasten geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het boekjaar De uitgaven van de stichting zijn in dit jaar bijna geheel betaald door de bestuursleden van de stichting. De inkomsten zijn in hoofdzaak afkomstig van de bestuursleden van de stichting. In de meeste gevallen door een rechtstreekse gift. In andere gevallen door als verjaarscadeau een gift aan A College for Yasmine te vragen of af te zien van een beloning voor het voorzitten van een vergadering of het spelen voor Sinterklaas. Het bedrag voor de lokale uitvoering en ondersteuning is bedoeld om de kosten van registratie in Soedan te betalen. De post programmaondersteuning in Soedan wordt verderop in dit verslag gespecificeerd. 4.3 Begroting van inkomsten en uitgaven 2005 en de uitgaven 2004 Het bleek moeilijker dan verwacht om een startsubsidie te verwerven voor de uitgaven die gepaard gaan met het oprichten van een stichting. De bestuursleden hebben deze uitgaven voor hun rekening genomen. Dankzij een zorgvuldig uitgavenbeleid is de tering naar de nering gezet. De begroting voor 2005 weer- spiegelt de veranderde verwachtingen en inzichten. De adviseur had bij het afsluiten van de rekening nog geen declaratie ingediend, waardoor deze post ten laste van 2005 zal worden gebracht. Ook is tot 2005 gewacht met de opdracht voor het ontwerpen van een huisstijl. Ook dit zal ten laste komen van

19 De activiteiten van de partnerorganisatie in Soedan verkeren nog in een pril stadium, zodat er nog geen noemenswaardige uitgaven zijn geweest. Op grond van toezeggingen van donateurs is de verwachting dat in 2005 daadwerkelijk middelen ingezet kunnen worden om studentes financieel te ondersteunen. 4.4 Programmaondersteuning Soedan Om ter plaatse de mogelijkheden tot samenwerking met een partnerorganisatie te verkennen en te realiseren is een werkbezoek gebracht aan Soedan. Het verslag is als bijlage 2 bijgevoegd. Niet opgenomen zijn de kosten voor geschenken, die als gift in natura zijn verkregen. Het werkbezoek is gecombineerd met een privé bezoek aan Soedan van de vice-voorzitter, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn gehouden. 4.5 Begroting van de inkomsten in 2005 Deze begroting is gebaseerd op reële toezeggingen en reële verwachtingen, waarbij het uitgangspunt is genomen dat meevallers makkelijker te verwerken zijn dan tegenvallers. De hoop is dan ook gerechtvaardigd dat de werkelijke inkomsten de begroting zullen overtreffen. 18

20 5 Jaarrekening 2004 uitgaven inkomsten Nederland Inkomsten uit donaties Bijdragen bestuursleden Oprichting stichting 442 Communicatie Website ontwikkeling en bouw 0 Nieuwsbrief 4x p.j. 0 Huisstijl 0 Adviseur 0 Bestuur Reiskosten 831 Telefoon en porto 0 Diversen 35 Programma ondersteuning Totaal Partnerorganisatie Khartoem Oprichting partnerorganisatie 0 Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Accountant 0 Totaal

21 6 Baten en Lasten Stichting a College for Yasmine Jaarrekening 2004 Baten en Lasten Donaties en giften Bijdragen bestuursleden Oprichting stichting: notaris en KvK 441 Diversen 34 Reis- en verblijfkosten bestuur 831 Programmaondersteuning in Soedan Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Soedan Subtotaal In Kas 650 Totaal

22 Stichting A College for Yasmine 2004 uitgaven inkomsten Begroting 2005 uitgaven inkomsten Nederland Nederland Inkomsten uit donaties Inkomsten uit donaties Bijdragen bestuursleden Bijdragen bestuursleden p.m. Oprichting stichting 442 Communicatie Communicatie Website ontwikkeling en bouw 0 Website ontwikkeling 800 Nieuwsbrief 4x p.j. 0 Website bouw 500 Huisstijl 0 Nieuwsbrief 4x p.j. 500 Adviseur 0 Huisstijl Bestuur Adviseur Reiskosten 831 Bestuur Telefoon en porto 0 Reis- en verblijfkosten 700 Diversen 35 Programma ondersteuning Programma ondersteuning Diversen 500 Partnerorganisatie Soedan Totaal Totaal Partnerorganisatie Khartoem Oprichting Society Khartoem Oprichting partnerorganisatie 0 Oprichting Society Khartoem p.m. Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Lokale ondersteuning Accountant 0 Accountant p.m. Totaal 300 Totaal p.m. s- Gravenhage april 2005

23 8 Programmaondersteuning Soedan: 27 november - 11 december 2004 Stichting A College for Yasmine Jaarrekening 2004 Reiskosten Khartoem 51,70 Verblijfskosten 761,45 Overige kosten 12,50 Lokale uitvoering en ondersteuning 300,00 Totaal 1.125,65 Vliegwinkel, ticket 689,08 Soedan Vaccinatie 148,85 Visa 60,00 Totale kosten 2.023,58 Eigen bijdrage voorzitter 125,65 Totaal 1.897,93 9 Begroting inkomsten 2005 Toegezegde donaties geschatte donaties / giften Start subsidies

24 s-gravenhage, 6 april 2005 Geachte lezer, Who educates a girl, educates a family. Het bestuur van de stichting A College for Yasmine is het daar van harte mee eens. Laat een meisje studeren en haar hele familie (en dat is meer dan het gezin) studeert mee en heeft er profijt van. Want kennis geeft kracht. Ook u kunt daaraan bijdragen. A College for Yasmine De stichting A College for Yasmine is opgericht door een groep vrienden. De stichting wil aan zoveel mogelijk meisjes in Khartoem - zolang het nodig is een studietoelage geven. Daarmee kunnen ze na de basisschool hun opleiding in Soedan bekostigen. Als er vrede heerst. Twee generaties opgroeiende kinderen hebben door aanhoudende burgeroorlogen in Soedan hun kans op onderwijs voorbij zien gaan. Vooral meisjes zijn de dupe. Want in tijden van schaarste en tegenspoed gaan jongens voor en worden meisjes thuis gehouden en eerder uitgehuwelijkt. Het vredesakkoord tussen Zuid- en Noord-Soedan geeft hoop voor de toekomst. Straks heerst er echt vrede. Dan moeten er zo veel mogelijk verstandige, intelligente en goed opgeleide jonge vrouwen en jonge mannen klaar staan. In staat om met elkaar het bestuur van het land ter hand te nemen. Het is dus van groot belang dat meisjes nu een opleiding kunnen volgen. A College for Yasmine wil daaraan bijdragen. Yasmine A College for Yasmine wil Soedanese meisjes ondersteunen die, als het om doorleren gaat, nu noodgedwongen aan de kant staan. De naam Yasmine is in heel Soedan een

25 Pagina 2 (van 4) veelvoorkomende meisjesnaam. Wij hebben die naam gekozen als symbool voor ontplooiing, ontwikkeling en bloei. Een meisje dat in aanmerking komt voor een studietoelage van Yasmine, heeft de basisschool met goed gevolg afgelegd. Zij is intelligent en wil heel graag verder leren. Maar helaas, daar heeft haar familie geen geld voor want onderwijs in Soedan is duur. A College for Yasmine wil te hulp komen door bij te dragen in de kosten van een vervolgopleiding, inclusief de bijkomende kosten voor schoolkleding, leermiddelen, voeding, vervoer en huisvesting. Voor een middelbare school, een hogere beroeps- of een universitaire opleiding. Voor beroepen waarin vrouwen in Soedan werkzaam mogen zijn. Donaties Het bij deze brief gevoegde aanmeldingsformulier voor donateurs geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om aan een studie bij te dragen. Daarin staat ook een begroting van de kosten van de diverse opleidingen. U weet het waarschijnlijk al, maar donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De stichting De stichting A College for Yasmine wil de middelen om de studies van de meisjes in Soedan te bekostigen verkrijgen uit donaties. Hiervoor benaderen we in eerste instantie mensen uit onze eigen familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast zoeken we ondersteuning bij verwante stichtingen en organisaties. De duidelijke en specifieke doelstelling van A College for Yasmine is uw steun alleszins waard. Wij willen - met zo laag mogelijke organisatiekosten en zo weinig mogelijk tussenpersonen de verworven gelden direct bestemmen voor ons doel: het bieden van financiële en materiële steun aan meisjes in Soedan bij het volgen van hun opleiding. De stichting A College for Yasmine onderschrijft en hanteert de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het spreekt voor zich dat alleen steun wordt gegeven als de ouders, voogden of familie de studie voor een meisje niet kunnen betalen. Vrijwilligers Ons stichtingsbestuur en dagelijks bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur is blij met de steun van een Comité van aanbeveling, waarin internationale experts zitting hebben.

26 Pagina 3 (van 4) Hun kritische blik verzekert de stichting van blijvende aandacht voor kwaliteit, efficiency en doeltreffendheid bij het besteden van de donaties. Een website als centraal platform A College for Yasmine wil zo breed mogelijk verantwoording over haar werk afleggen via een eigen website en daarop ook de successen melden. De website zal het centrale platform zijn om binnen en buiten onze eigen kring aandacht te blijven vragen voor de situatie van vrouwen en meisjes in Soedan. Donateurs en belangstellenden van A College for Yasmine ontvangen één keer per kwartaal een met het laatste nieuws over A College for Yasmine, gekoppeld aan een nieuwsbrief op de website. Daarnaast organiseert de stichting één keer per jaar een bijeenkomst voor donateurs en belangstellenden. De kosten voor de bouw en inrichting van de website en die voor de productie van de hoogst noodzakelijke communicatiemiddelen (zoals een fax- en kopieerapparaat, briefpapier, enveloppen en dergelijke) wil A College for Yasmine dekken uit bij grotere fondsen aangevraagde steunsubsidie. Infrastructuur In de hoofdstad Khartoem is een zusterorganisatie van A College for Yasmine opgericht door enthousiaste en geïnteresseerde nieuwe vrienden. Deze Society ziet toe op financiële en operationele zaken als selectie, begeleiding en betaling van de te ondersteunen meisjes. Het is een Soedanese non-gouvernementele organisatie met een uit vrijwilligers bestaand, neutraal bestuur. Via directe contacten in Nederland heeft A College for Yasmine veel vertrouwen in de professionaliteit en betrouwbaarheid van deze jonge organisatie, zowel op inhoudelijk als financieel gebied. Door een heldere, open administratie weet het bestuur van de stichting in Nederland en dat van de Society in Soedan dagelijks welke meisjes een studietoelage ontvangen, voor welke studie en wat hun studieresultaten zijn. De administratie staat onder toezicht van een onafhankelijke accountant, die eens per kwartaal aan beide besturen rapporteert. De praktijk Een toekenning van een studietoelage telkens voor een periode van maximaal één jaar geschiedt nadat met de ouders of voogden van het betrokken meisje en met haar zelf

27 Pagina 4 (van 4) een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Hierin komt onder meer tot uitdrukking dat de studente zich verplicht zich in te spannen om het afgesproken studietraject te voltooien. De familie geeft door te tekenen te kennen daarmee in te stemmen en haar daarbij te ondersteunen. Doe mee Bent u het eens met de uitspraak: Who educates a girl, educates a family? Doe dan met ons mee. Graag begroeten we u als donateur in de vriendenkring van A College for Yasmine. Het aanmeldingsformulier wijst u de weg. Met hartelijke groet, namens het bestuur van A College for Yasmine Jenny M. Ytsma, voorzitter voorjaar 2005

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie