Stichting. A College for Yasmine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting. A College for Yasmine"

Transcriptie

1 Stichting A College for Yasmine Jaarverslag 2004

2 1

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Stichting A College for Yasmine in De oprichting van de stichting Yasmine Soedan: Als er vrede heerst Werkgroepen De werkgroep Financiën en fondsenwerving De werkgroep Aanpak Soedan Werkbezoek aan Soedan De toekomst Samenstelling van het bestuur Toelichting bij de Jaarrekening Inleiding Baten en Lasten Begroting van inkomsten en uitgaven 2005 en de uitgaven Programmaondersteuning Soedan Begroting van de inkomsten in Jaarrekening Baten en Lasten Begroting en uitgaven 2004/Begroting Programmaondersteuning Soedan: Begroting inkomsten Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Fondsenwervingbrief Rapportage werkbezoek Soedan 2

4 3

5 Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting A College for Yasmine, opgericht eind 2003 door een groepje vriendinnen en vrienden. Omdat zij zich bewust zijn van de grote ongelijkheid tussen de Westerse wereld en Afrika. In het bijzonder tussen de levensomstandigheden en de kansen op onderwijs, een baan en zelfstandigheid van meisjes en vrouwen. Universitair onderwijs voor meisjes is ruim voorhanden in de hoofdstad Khartoum van Soedan. Ver weg van het strijdtoneel in het Zuiden en Darfur. Maar studietoelagen van de overheid zijn er niet. Als je intelligent bent en graag wilt doorleren, dan moet je zelf maar voor de financiering zorgen.. Voor de ontwikkeling van een land, ook voor Soedan, is het van het grootste belang dat jonge mensen worden geschoold en een goede opleiding krijgen. Zodat zij niet naar het buitenland gaan, waardoor het land zijn intelligentsia kwijt raakt. Wij van A College for Yasmine willen daarom meisjes en jonge vrouwen financieel ondersteunen bij het volgen van een studie aan de middelbare school en hoger en universitair onderwijs in Soedan. Want zoals UNICEF zegt: If you educate a girl, you educate a family. Een stichting willen oprichten is één ding, maar daadwerkelijk geld inzamelen en in Soedan een goede partnerorganisatie zoeken die ter plaatse uitwerking kan geven aan het doel, is een tweede. In het verslagjaar hebben we ons eerst bezig 4

6 gehouden met het zoeken naar donateurs en fondsen die A College for Yasmine willen ondersteunen. Met het maken van een businessplan, waarin de doelstelling, de verwachtingen en criteria moeten zijn geconcretiseerd. Ook het opzetten van een kleine organisatie, het maken van een standaardbrief voor het werven van donateurs, een website en een huisstijl heeft de nodige energie gevraagd. Op 16 juni 2004 is de stichting daadwerkelijk opgericht en kon inschrijving bij de kamer van Koophandel plaats vinden. Voor 2005 is een ondersteunende gift toegezegd van de stichting De Born. Ook stijgt het aantal donateurs gestaag. We verwachten dan ook in het volgende jaarverslag mededeling te kunnen doen over de daadwerkelijke ondersteuning van studentes in Soedan. Verder zal een Comité van Aanbeveling worden ingesteld en zijn we van plan een donateursdag te organiseren. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van Soedanese kunstenaars die in Nederland wonen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede toekomst voor A College for Yasmine. Namens het bestuur van de stichting A College for Yasmine Jenny M. Ytsma, voorzitter 5

7 2 Stichting A College for Yasmine in De oprichting van de stichting If you educate a girl, you educate a family and benefit an entire community of te wel: Laat een meisje leren en haar hele familie (en dat is meer dan het gezin) geniet mee en heeft er profijt van. Want kennis geeft kracht. Dit vormde voor Jenny Ytsma, die door vriendschapsbanden met Soedan weet kreeg van de vaak moeilijke situatie waarin jonge meisjes en vrouwen in Soedan verkeren, de aanleiding om eind 2003 een groepje vrienden te vragen samen de stichting A College for Yasmine op te richten. De stichting wil door middel van fondsenwerving aan zoveel mogelijk meisjes in Soedan - zolang het nodig is een studietoelage geven. Daarmee kunnen ze na de basisschool hun opleiding in Soedan bekostigen. Vanaf het begin is het de opzet geweest om zowel de bestuursleden als de donateurs te zoeken in eigen, directe vrienden- en familiekring. A College for Yasmine bij de notaris In oktober 2003 vond de eerste vergadering plaats van de stichting i.o.. Daar werd besloten dat voor de kosten die gepaard gaan met het op- en inrichten van een stichting, aangeklopt zou worden bij bestaande fondsen voor een startsubsidie. Een startsubsidie bleek nodig voor de kosten van een notaris, de 6

8 registratie bij de KvK, het opzetten van een organisatie, de bouw van een websi- te en het ontwikkelen van een huisstijl. Kosten die niet ten laste zouden mogen komen van de bijdragen van donateurs ten behoeve van het ondersteunen van meisjes in Soedan. De secretaris heeft zich belast met het opstellen van de statuten, waarvan de akte op 16 juni 2004 bij de notaris is gepasseerd. Deze akte hield bij voorbaat rekening met de vereisten van het Centraal bureau fondsenwerving, waarvan de stichting in de toekomst mogelijk de verklaring van geen bezwaar, dan wel het keurmerk zou kunnen verkrijgen. Het doel van de stichting A College for Yasmine, zoals verwoord in de statuten is: het financieel en materieel ondersteunen van studerenden aan voorbereidend universitair en universitair onderwijs in Soe- dan. Vervolgens is zorg gedragen voor inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel. 2.2 Yasmine Een Yasmine in Khartoum A College for Yasmine wil Soedanese meisjes ondersteunen die, als het om door- aan de kant staan. De naam Yasmine is in leren gaat, nu noodgedwongen heel 7

9 Soedan een veelvoorkomende meisjesnaam. De naam is gekozen als symbool voor ontplooiing, ontwikkeling en bloei. 2.3 Soedan: Als er vrede heerst. Twee generaties opgroeiende kinderen hebben door aanhoudende burgeroorlo- in Soedan hun kans op onderwijs voorbij zien gaan. Ook meisjes zijn de du- gen pe. Want in tijden van schaarste en tegenspoed gaan jongens voor en worden meisjes thuis gehouden en eerder uitgehuwelijkt. In het westen van het land, in Darfur, is nog steeds geen vrede en sprake van een noodsituatie. Maar het vredesakkoord tussen Zuid- en Noord-Soedan geeft hoop voor de toekomst. Daar heerst straks echt vrede. Dan moeten er zo veel mogelijk verstandige, intelligente en goed opgeleide jonge vrouwen en jonge mannen klaar staan. In staat om met elkaar het bestuur van het land ter hand te nemen. Het is dus van groot belang dat meisjes nu een opleiding kunnen volgen. Voor een beter leven voor al die duizenden vluchtelingen en ontheemden in de vluchtelingenkampen. Kampen waarvan er veel zijn te vinden rondom Khartoem, ver weg van het oorlogsgeweld. In Khartoem, waar je voortgezet onderwijs kunt volgen, wanneer je daar het geld voor hebt. A College for Yasmine wil er aan bijdragen dat deze meisjes kunnen gaan studeren. Bij de oprichting stond een organisatie voor ogen waarin naast kennis van Soe- en van ontwikkelingssamenwerking, ook onderwijskundige kennis, juridisch dan en financieel inzicht en onder meer deskundigheid op publicitair gebied aanwezig zou zijn. Al deze disciplines zijn ruimschoots vertegenwoordigd in het bestuur van zeven mensen. Er is sprake van een vrijwilligersorganisatie, maar het bestuur wil kwaliteit uitstralen en heeft gezocht naar professionele ondersteuning. 8

10 In eigen kring is een professionele adviseur communicatie en ICT gevonden, die als vrijwilliger het bestuur adviseert over communicatie en ICT, maar voor de feitelijke werkzaamheden die daaruit voortvloeien een geringe vergoeding krijgt. Professionele vertalers Engels en Duits hebben geheel om niet ondersteuning gegeven en toegezegd dit te blijven doen. Het bestuur heeft tijdens de verslagperiode 8 maal vergaderd. Om duidelijkheid, inzicht en structuur te krijgen in het werk van A College for Yasmine is een begin gemaakt met het opstellen van een businessplan. Daarin is het doel van de stichting uitgewerkt en de daarvoor benodigde kwaliteiten en een visie op de ontwikkeling van de stichting in de toekomst beschreven. Besloten is op kleine schaal te starten met het werven van donateurs. Daaruit vloeit voort te beginnen met het ondersteunen van een paar meisjes bij hun studie en dit geleidelijk aan uit te bouwen. Getracht is in het businessplan een analyse te maken van de markt waarop A College for Yasmine kan opereren en van de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de werkzaamheden. In eerste instantie zijn donateurs geworven binnen het netwerk van de bestuursleden. Later kan dat uitgebreid worden naar het werven bij fondsen. Ook kunnen activiteiten worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan A College for Yasmine. Voor donateurs is het van belang te weten dat een gift mee helpt aan de ontwikkeling van intelligente meisjes in een vergeten, achtergebleven land, waar de regering geen interesse heeft in de bevolking. Dat men een 9

11 bijdrage levert zodat wanneer de burgeroorlog voorbij zal zijn, er verstandige, intelligente en goed opgeleide mensen klaar staan om hun land op te bouwen. Het gevoel te hebben meisjes vlot te trekken en hen de kans geven achterstand in te lopen ondanks de grote beperkingen in hun land, waar het onderwijs bovendien niet gratis is. Donateurs zullen regelmatig geïnformeerd worden over het werk van de stichting en wat er met hun gift is gebeurd en zal gebeuren. De voorzitter hield zich in de verslagperiode bezig met het onderhouden van diverse contacten met andere charitatieve organisaties en voor de taak van de stichting relevante personen, waaronder mensen die de stichting willen ondersteunen door zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. De heer Jone Bos, voormalig ambassadeur in Soedan, heeft toegezegd het voorzitterschap van dit comité op zich te willen nemen. Het is de bedoeling dat de samenstelling van dit comité in de loop van 2005 haar beslag zal krijgen. Voorts heeft de voorzitter zich in het verslagjaar beziggehouden met het vinden van een startkapitaal, teneinde de overheadkosten te kunnen financieren, zodat de donaties zuiver beschikbaar komen voor het eigenlijke doel van de stichting. 2.4 Werkgroepen Om efficiënter te kunnen werken zijn drie werkgroepen ingesteld. In het verslagjaar verrichtte de werkgroep Huisstijl voorbereidend werk voor een huisstijl. Dit werk kon in januari 2005 worden voltooid en heeft geleid tot het ontwerp dat op dit verslag is te vinden en dat wordt gebruikt op elektronische brieven en voorts toepasbaar is bij de website, visitekaartjes, en dergelijke. De werkgroep adviseerde dat de stichting correspondentie en communicatie uit financiële overwegingen zoveel mogelijk zou laten verlopen via het internet. Duidelijk werd dat een website een centrale plaats moet krijgen. Ook is er meteen voor gekozen veel informatie in het Engels beschikbaar te hebben vanwege de 10

12 contacten in Soedan, maar ook voor mogelijke donateurs uit het buitenland. Daarnaast is ook in het Duits informatie beschikbaar. De stichting beschikt inmiddels over een elektronische postbus: 2.5 De werkgroep Financiën en fondsenwerving Deze werkgroep hield zich bezig met het openen van de girorekening , het opzetten van een financiële administratie en met ondersteuning van de penningmeester. Een conceptbrief, met een aanmeldingsformulier als bijlage, voor het geven van bekendheid aan A College for Yasmine en het werven van fondsen (zie bijlage1) is opgesteld door de werkgroep. Deze brief heeft in de loop van de verslagperiode duidelijker vorm gekregen. Samen met het aanmeldingsformulier is deze brief gebruikt om op het feestje, dat de voorzitter ter gelegenheid van haar verjaardag organiseerde, de aanwezigen bekend te maken met A College for Yasmine. Een vroegere versie van de brief is gebruikt om bij enkele fondsen een startsubsidie aan te vragen. Voor het jaar 2005 is een startsubsidie toegezegd door de Stichting de Born. De met de oprichting van de stichting gepaard gaande kosten, zoals notaris en met bestuursvergaderingen gepaard gaande kosten, zijn geheel door de bestuursleden opgebracht. Een bescheiden batig saldo is verkregen door donaties van familie, vrienden en kennissen. 2.6 De werkgroep Aanpak Soedan Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden met de wijze waarop in Soedan daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de doelstelling van de stichting A College for Yasmine. Daarbij werd een eenvoudige benadering gekozen om overheidsinmenging in Soedan te vermijden. 11

13 Allereerst zijn gegevens verzameld over het onderwijssysteem in Soedan en gekeken welke studies door meisjes gevolgd kunnen worden. Na de middelbare school, die voor iedereen toegankelijk is, kan in Soedan ieder die dat wil in principe naar de universiteit. Ook hoger beroepsonderwijs wordt aan de universiteit onderwezen. Voor meisjes zijn geen beperkingen in studiekeuze. Onderzocht is wat de kosten zijn voor een middelbaar scholiere of studente: Een middelbare school in Khartoum gaat uit. school- en collegegeld, boeken, schoolkleding, vervoer en levensonderhoud. Hoewel het uitgangspunt wordt gehanteerd dat een in Soedan op te richten partnerorganisatie weliswaar in overeenstemming met de doelstelling van het Nederlandse A College for Yasmine - zo veel mogelijk haar eigen werkwijze zou moeten bepalen, heeft de werkgroep ook voorlopige criteria geformuleerd: Het betreft meisjes van 13 jaar of ouder die in principe ongetrouwd zijn; bij een huwelijk worden nieuwe afspraken gemaakt. Zij zijn onbemiddeld. Het betreft opleidingen voor een beroep of daartoe voorbereidend onderwijs. Er wordt een lijst opgesteld van onderwijs instituten. Een opleiding die iemand wil volgen mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de stichting. Studentes moeten het doel hebben de studie af te maken. Studentes en hun ouders ondertekenen een verklaring, dat zij instemmen met de voorwaarden en condities. Bij een vergoeding die tijdens een in het kader van de opleiding te volgen stage wordt verkregen, wordt die boven een bepaald bedrag gekort op de 12

14 studietoelage. Of meisjes in staat zijn de opleiding met een diploma af te sluiten, is ter beoordeling van de partnerorganisatie. De partnerorganisatie stelt jaarlijks vast of een studente aan de voorwaarden heeft voldaan. De werkgroep bereidde ook een werkbezoek van voorzitter en vice-voorzitter aan Soedan voor. 2.7 Werkbezoek aan Soedan Aan het einde van het verslagjaar brachten voorzitter en vice-voorzitter het bovengenoemde veertiendaagse werkbezoek aan Soedan, met name aan Khartoem, de hoofdstad met 10 miljoen inwoners. Onder bijlage 2 vindt u een uitgebreid verslag van het werkbezoek. Voor de voorzitter was het van belang kennis te maken met het land en onderwijsinstellingen. Het doel van het bezoek was mensen in Khartoem te informeren over de doelstelling van de Nederlandse stichting A College for Yasmine, om voorbereidingen te treffen voor het oprichten van een partnerorganisatie en te onderzoeken aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan, en om met mensen kennis te maken en hen te vragen de verantwoordelijkheid voor een Soedanese partnerorganisatie op zich te nemen. In Soedan kent men geen stichtingen, alleen verenigingen: societies. Wanneer 30 mensen toezeggen lid te worden en er 7 bestuursleden zijn, kan toestemming worden gevraagd een Society op te richten. Tijdens het bezoek is een vergadering met vier mensen gehouden de zich bereid hebben verklaard zich in te zetten voor de oprichting van een Society als partnerorganisatie. Daarnaast hebben nog een aantal mensen zich daartoe bereid verklaard en is met een aantal van hen ook gesproken. Het daadwerkelijk oprichten van een Society vergt echter veel meer tijd dan veertien dagen. Er is gesproken met de Nederlandse ambassadeur over het aanvragen van een ondersteunende subsidie. Wanneer de partnerorganisatie zal zijn opgericht is er 13

15 de mogelijkheid een kleine subsidie te krijgen uit een fonds dat de ambassade ter beschikking staat. Twee universiteiten en een wetenschappelijk instituut zijn bezocht, waar onder meer informatie werd verkregen over het onderwijssysteem en de positie van meisjes op de universiteiten en op de arbeidsmarkt. Er is veel werkloosheid in Soedan en veel afgestudeerden komen momenteel niet aan de slag. Men verwacht dat na de ondertekening van het vredesakkoord met het Zuiden, waarvan tijdens het bezoek sprake was, de arbeidsmarkt zal verbeteren. In de gevoerde gesprekken is heel positief gereageerd op de plannen van A College for Yasmine, omdat er veel jonge vrouwen zijn die grote moeite hebben hun studie te betalen. Vooral is gewezen op het collegegeld, dat hoog is omdat het onderwijs geheel privaat moet worden gefinancierd. Achfad University Het bezoek is in heel positieve sfeer verlopen, al was duidelijk dat met het oprichten van een partnerorganisatie nog wel enige tijd gemoeid zou zijn. 2.8 De toekomst De stichting verkeerde in het verslagjaar geheel in de startfase. Zij verkreeg haar middelen vooralsnog vanuit het bestuur zelf en van belangstellenden uit het netwerk rond haar bestuursleden. De stichting hoopt in 2005 haar vleugels verder uit te slaan. In de verwachting dat meer donateurs de gelegenheid zullen 14

16 nemen hun steentje bij te dragen aan deze vorm van internationale solidariteit heeft het bestuur een bijeenkomst op de agenda van 2005 gezet. Daarvoor worden alle donateurs uitgenodigd. De bijeenkomst zal ook worden gebruikt om donateurs te werven en bekendheid te geven aan A College for Yasmine. In Nederland wonende Soedanese kunstenaars hebben toegezegd A College for Yasmine te willen ondersteunen met het tentoonstellen en de verkoop van hun werk tijdens de donateursdag. 15

17 3 Samenstelling van het bestuur Mevrouw Jenny M. Ytsma, voorzitter Den Haag De heer Malik Mohamed Ahmed ADAM IDRIS, vice-voorzitter Haren (Gr) De heer Robert Willem van Dijk, secretaris Den Haag Mevrouw Mieke A.E. Scholtes, penningmeester Den Haag Mevrouw Lydia Chaillet Den Haag Mevrouw Ypie Kroes Groningen Mevrouw Karin L.A. Willemse Leiden 16

18 4 Toelichting bij de Jaarrekening Inleiding Zoals uit de rapportage van het door de voorzitter en de vice-voorzitter gebrachte werkbezoek aan Soedan (zie bijlage) blijkt zijn de eerste stappen gezet om de samenwerking met een partnerorganisatie in Soedan te realiseren. Deze partnerorganisatie zal er voor zorg dragen dat studiefinanciering voor meisjes in Soedan - de doelstelling van a College for Yasmine ook daadwerkelijk gaat plaats vinden. De verwachting is dat met deze ondersteuning in de loop van 2005 een bescheiden begin kan worden gemaakt. Een groot deel van de uitgaven in 2004 betreffen eenmalige kosten die voortkomen uit het opzetten van een organisatie. In 2005 zal de verhouding tussen deze kosten en het bedrag dat daadwerkelijk aan het doel van A College for Yasmine wordt besteed veranderen ten gunste van de werkelijke doelstelling. In de toekomst zullen de kosten niet meer dan 10 % van de inkomsten mogen bedragen. 4.2 Baten en Lasten De Baten en lasten geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het boekjaar De uitgaven van de stichting zijn in dit jaar bijna geheel betaald door de bestuursleden van de stichting. De inkomsten zijn in hoofdzaak afkomstig van de bestuursleden van de stichting. In de meeste gevallen door een rechtstreekse gift. In andere gevallen door als verjaarscadeau een gift aan A College for Yasmine te vragen of af te zien van een beloning voor het voorzitten van een vergadering of het spelen voor Sinterklaas. Het bedrag voor de lokale uitvoering en ondersteuning is bedoeld om de kosten van registratie in Soedan te betalen. De post programmaondersteuning in Soedan wordt verderop in dit verslag gespecificeerd. 4.3 Begroting van inkomsten en uitgaven 2005 en de uitgaven 2004 Het bleek moeilijker dan verwacht om een startsubsidie te verwerven voor de uitgaven die gepaard gaan met het oprichten van een stichting. De bestuursleden hebben deze uitgaven voor hun rekening genomen. Dankzij een zorgvuldig uitgavenbeleid is de tering naar de nering gezet. De begroting voor 2005 weer- spiegelt de veranderde verwachtingen en inzichten. De adviseur had bij het afsluiten van de rekening nog geen declaratie ingediend, waardoor deze post ten laste van 2005 zal worden gebracht. Ook is tot 2005 gewacht met de opdracht voor het ontwerpen van een huisstijl. Ook dit zal ten laste komen van

19 De activiteiten van de partnerorganisatie in Soedan verkeren nog in een pril stadium, zodat er nog geen noemenswaardige uitgaven zijn geweest. Op grond van toezeggingen van donateurs is de verwachting dat in 2005 daadwerkelijk middelen ingezet kunnen worden om studentes financieel te ondersteunen. 4.4 Programmaondersteuning Soedan Om ter plaatse de mogelijkheden tot samenwerking met een partnerorganisatie te verkennen en te realiseren is een werkbezoek gebracht aan Soedan. Het verslag is als bijlage 2 bijgevoegd. Niet opgenomen zijn de kosten voor geschenken, die als gift in natura zijn verkregen. Het werkbezoek is gecombineerd met een privé bezoek aan Soedan van de vice-voorzitter, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn gehouden. 4.5 Begroting van de inkomsten in 2005 Deze begroting is gebaseerd op reële toezeggingen en reële verwachtingen, waarbij het uitgangspunt is genomen dat meevallers makkelijker te verwerken zijn dan tegenvallers. De hoop is dan ook gerechtvaardigd dat de werkelijke inkomsten de begroting zullen overtreffen. 18

20 5 Jaarrekening 2004 uitgaven inkomsten Nederland Inkomsten uit donaties Bijdragen bestuursleden Oprichting stichting 442 Communicatie Website ontwikkeling en bouw 0 Nieuwsbrief 4x p.j. 0 Huisstijl 0 Adviseur 0 Bestuur Reiskosten 831 Telefoon en porto 0 Diversen 35 Programma ondersteuning Totaal Partnerorganisatie Khartoem Oprichting partnerorganisatie 0 Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Accountant 0 Totaal

21 6 Baten en Lasten Stichting a College for Yasmine Jaarrekening 2004 Baten en Lasten Donaties en giften Bijdragen bestuursleden Oprichting stichting: notaris en KvK 441 Diversen 34 Reis- en verblijfkosten bestuur 831 Programmaondersteuning in Soedan Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Soedan Subtotaal In Kas 650 Totaal

22 Stichting A College for Yasmine 2004 uitgaven inkomsten Begroting 2005 uitgaven inkomsten Nederland Nederland Inkomsten uit donaties Inkomsten uit donaties Bijdragen bestuursleden Bijdragen bestuursleden p.m. Oprichting stichting 442 Communicatie Communicatie Website ontwikkeling en bouw 0 Website ontwikkeling 800 Nieuwsbrief 4x p.j. 0 Website bouw 500 Huisstijl 0 Nieuwsbrief 4x p.j. 500 Adviseur 0 Huisstijl Bestuur Adviseur Reiskosten 831 Bestuur Telefoon en porto 0 Reis- en verblijfkosten 700 Diversen 35 Programma ondersteuning Programma ondersteuning Diversen 500 Partnerorganisatie Soedan Totaal Totaal Partnerorganisatie Khartoem Oprichting Society Khartoem Oprichting partnerorganisatie 0 Oprichting Society Khartoem p.m. Lokale uitvoering en ondersteuning 300 Lokale ondersteuning Accountant 0 Accountant p.m. Totaal 300 Totaal p.m. s- Gravenhage april 2005

23 8 Programmaondersteuning Soedan: 27 november - 11 december 2004 Stichting A College for Yasmine Jaarrekening 2004 Reiskosten Khartoem 51,70 Verblijfskosten 761,45 Overige kosten 12,50 Lokale uitvoering en ondersteuning 300,00 Totaal 1.125,65 Vliegwinkel, ticket 689,08 Soedan Vaccinatie 148,85 Visa 60,00 Totale kosten 2.023,58 Eigen bijdrage voorzitter 125,65 Totaal 1.897,93 9 Begroting inkomsten 2005 Toegezegde donaties geschatte donaties / giften Start subsidies

24 s-gravenhage, 6 april 2005 Geachte lezer, Who educates a girl, educates a family. Het bestuur van de stichting A College for Yasmine is het daar van harte mee eens. Laat een meisje studeren en haar hele familie (en dat is meer dan het gezin) studeert mee en heeft er profijt van. Want kennis geeft kracht. Ook u kunt daaraan bijdragen. A College for Yasmine De stichting A College for Yasmine is opgericht door een groep vrienden. De stichting wil aan zoveel mogelijk meisjes in Khartoem - zolang het nodig is een studietoelage geven. Daarmee kunnen ze na de basisschool hun opleiding in Soedan bekostigen. Als er vrede heerst. Twee generaties opgroeiende kinderen hebben door aanhoudende burgeroorlogen in Soedan hun kans op onderwijs voorbij zien gaan. Vooral meisjes zijn de dupe. Want in tijden van schaarste en tegenspoed gaan jongens voor en worden meisjes thuis gehouden en eerder uitgehuwelijkt. Het vredesakkoord tussen Zuid- en Noord-Soedan geeft hoop voor de toekomst. Straks heerst er echt vrede. Dan moeten er zo veel mogelijk verstandige, intelligente en goed opgeleide jonge vrouwen en jonge mannen klaar staan. In staat om met elkaar het bestuur van het land ter hand te nemen. Het is dus van groot belang dat meisjes nu een opleiding kunnen volgen. A College for Yasmine wil daaraan bijdragen. Yasmine A College for Yasmine wil Soedanese meisjes ondersteunen die, als het om doorleren gaat, nu noodgedwongen aan de kant staan. De naam Yasmine is in heel Soedan een

25 Pagina 2 (van 4) veelvoorkomende meisjesnaam. Wij hebben die naam gekozen als symbool voor ontplooiing, ontwikkeling en bloei. Een meisje dat in aanmerking komt voor een studietoelage van Yasmine, heeft de basisschool met goed gevolg afgelegd. Zij is intelligent en wil heel graag verder leren. Maar helaas, daar heeft haar familie geen geld voor want onderwijs in Soedan is duur. A College for Yasmine wil te hulp komen door bij te dragen in de kosten van een vervolgopleiding, inclusief de bijkomende kosten voor schoolkleding, leermiddelen, voeding, vervoer en huisvesting. Voor een middelbare school, een hogere beroeps- of een universitaire opleiding. Voor beroepen waarin vrouwen in Soedan werkzaam mogen zijn. Donaties Het bij deze brief gevoegde aanmeldingsformulier voor donateurs geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om aan een studie bij te dragen. Daarin staat ook een begroting van de kosten van de diverse opleidingen. U weet het waarschijnlijk al, maar donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De stichting De stichting A College for Yasmine wil de middelen om de studies van de meisjes in Soedan te bekostigen verkrijgen uit donaties. Hiervoor benaderen we in eerste instantie mensen uit onze eigen familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast zoeken we ondersteuning bij verwante stichtingen en organisaties. De duidelijke en specifieke doelstelling van A College for Yasmine is uw steun alleszins waard. Wij willen - met zo laag mogelijke organisatiekosten en zo weinig mogelijk tussenpersonen de verworven gelden direct bestemmen voor ons doel: het bieden van financiële en materiële steun aan meisjes in Soedan bij het volgen van hun opleiding. De stichting A College for Yasmine onderschrijft en hanteert de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het spreekt voor zich dat alleen steun wordt gegeven als de ouders, voogden of familie de studie voor een meisje niet kunnen betalen. Vrijwilligers Ons stichtingsbestuur en dagelijks bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur is blij met de steun van een Comité van aanbeveling, waarin internationale experts zitting hebben.

26 Pagina 3 (van 4) Hun kritische blik verzekert de stichting van blijvende aandacht voor kwaliteit, efficiency en doeltreffendheid bij het besteden van de donaties. Een website als centraal platform A College for Yasmine wil zo breed mogelijk verantwoording over haar werk afleggen via een eigen website en daarop ook de successen melden. De website zal het centrale platform zijn om binnen en buiten onze eigen kring aandacht te blijven vragen voor de situatie van vrouwen en meisjes in Soedan. Donateurs en belangstellenden van A College for Yasmine ontvangen één keer per kwartaal een met het laatste nieuws over A College for Yasmine, gekoppeld aan een nieuwsbrief op de website. Daarnaast organiseert de stichting één keer per jaar een bijeenkomst voor donateurs en belangstellenden. De kosten voor de bouw en inrichting van de website en die voor de productie van de hoogst noodzakelijke communicatiemiddelen (zoals een fax- en kopieerapparaat, briefpapier, enveloppen en dergelijke) wil A College for Yasmine dekken uit bij grotere fondsen aangevraagde steunsubsidie. Infrastructuur In de hoofdstad Khartoem is een zusterorganisatie van A College for Yasmine opgericht door enthousiaste en geïnteresseerde nieuwe vrienden. Deze Society ziet toe op financiële en operationele zaken als selectie, begeleiding en betaling van de te ondersteunen meisjes. Het is een Soedanese non-gouvernementele organisatie met een uit vrijwilligers bestaand, neutraal bestuur. Via directe contacten in Nederland heeft A College for Yasmine veel vertrouwen in de professionaliteit en betrouwbaarheid van deze jonge organisatie, zowel op inhoudelijk als financieel gebied. Door een heldere, open administratie weet het bestuur van de stichting in Nederland en dat van de Society in Soedan dagelijks welke meisjes een studietoelage ontvangen, voor welke studie en wat hun studieresultaten zijn. De administratie staat onder toezicht van een onafhankelijke accountant, die eens per kwartaal aan beide besturen rapporteert. De praktijk Een toekenning van een studietoelage telkens voor een periode van maximaal één jaar geschiedt nadat met de ouders of voogden van het betrokken meisje en met haar zelf

27 Pagina 4 (van 4) een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Hierin komt onder meer tot uitdrukking dat de studente zich verplicht zich in te spannen om het afgesproken studietraject te voltooien. De familie geeft door te tekenen te kennen daarmee in te stemmen en haar daarbij te ondersteunen. Doe mee Bent u het eens met de uitspraak: Who educates a girl, educates a family? Doe dan met ons mee. Graag begroeten we u als donateur in de vriendenkring van A College for Yasmine. Het aanmeldingsformulier wijst u de weg. Met hartelijke groet, namens het bestuur van A College for Yasmine Jenny M. Ytsma, voorzitter voorjaar 2005

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT 2012 Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht 25 1391 VT INHOUD Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 Rekening van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Annemarie en Jan Doove Foundation over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017

BELEIDSPLAN STICHTING VAN HUYKELOM 2016-2017 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting van Huykelom van de Pas, handelend onder de namen ABT Foundation en Stichting van Huykelom. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 17

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland Informatie deelnemer CONTRACT BOS STUDIEREIS 2015 Engeland Achternaam:.. Voornamen:... Roepnaam:. Adres: Postcode: Woonplaats:... Telefoonnummer:.. E-mail: IBANnummer:.. te:. Studentnummer: Wil je subsidie

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena JAARREKENING 2014 De Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis is opgericht op 16 februari 2004 met het doel het gelijknamige

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht

Mei Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Mei 2015 Jaarstukken 2014 Stichting Doe Meer met Utrecht Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INTRODUCTIE 3 STATUTAIRE NAAM 3 STATUTAIRE ZETEL 3 RECHTSVORM 3 SAMENSTELLING BESTUUR 3 JAARSTUKKEN 2014 4 VERSLAG

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research.

JAARVERSLAG ! 2014. Stichting Autisme Research! Ouderkerkerlaan 11 1185AB, Amstelveen Tel. 06 29274 263 email: secretariaat@autisme-research. JAARVERSLAG 2014 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat in principe wordt verricht door het Autism Research

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE

AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE AANVRAAG VASTSTELLING PROJECTSUBSIDIE Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk dertien weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen zijn. Formulier volledig

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie