S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid"

Transcriptie

1 S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

2 Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en zeilen van een organisatie, in dit geval van de Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Wie dit verslag over 2003 vergelijkt met dat van 2002 ontdekt dat, ondanks verschuivingen en andere accenten, er geen sprake is van minder werkzaamheden. De tragiek is dat - nu er sprake is van een afnemende stroom vluchtelingen - er gedacht wordt, dat op ruime schaal bezuinigd kan worden op personeel, huisvesting en allerlei faciliteiten voor organisaties als SVA. Het bestuur van SVA deelt deze opvatting niet. Zoals uit het jaarverslag blijkt (zie Hoofdstuk 1) is het effect van de vermindering niet van toepassing op Apeldoorn. Er is sprake van een oude voorraad. Bovendien vraagt een stringent toelatingsbeleid om een deskundige begeleiding. Ook voor de toenemende complexiteit is dat van toepassing. In het overleg met WisselWerk, de gemeente en de plaatselijke politieke partijen zullen we dit blijven beklemtonen. We prijzen ons gelukkig met de inzet en de deskundigheid van de beroepskrachten en de vele vrijwilligers. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor de loyale wijze waarop zij zich inzetten voor onze multiculturele samenleving. We gaan ervan uit dat deze mix van beroepskrachten en vrijwilligers gehandhaafd zal blijven. Jan Vos, voorzitter SVA We stellen het zeer op prijs wanneer er schriftelijk of mondeling wordt gereageerd op dit verslag. U kunt daarbij gebruik maken van de volgende gegevens: Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn Casper Fagelstraat NZ Apeldoorn Telefoon: (055) Fax: (055) Internet: 1

3 2

4 INHOUD Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen in vogelvlucht.5 Hoofdstuk 2 Een profielschets van SVA....9 Hoofdstuk 3 Wat deed SVA in 2003?..15 Bijlagen 1 Organisatieschema SVA Stichting Vrienden van SVA Aantal nieuwkomers in Apeldoorn in De foto s op de linkerpagina s geven een indruk van het werk van SVA 3

5 Bezoek wethouder mw. M.S.G. Walma-Schreur op 11 juni

6 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in vogelvlucht Voor de Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn (SVA) was 2003 weer een jaar vol gebeurtenissen en ontwikkelingen zowel wat betreft de landelijke en plaatselijke situatie als binnen de eigen organisatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen en toekomstverwachtingen kort op een rij gezet. Landelijk beleid De verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat ten aanzien van vreemdelingen en vluchtelingen eerder gesignaleerd in het jaarverslag van 2002 zette zich dit jaar verder voort. Het in 2003 aangetreden kabinet Balkenende II handhaafde het strenge beleid ten aanzien van de instroom van vluchtelingen en kondigde maatregelen aan tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Eind 2003 en begin 2004 leidden de uitzettingsvoorstellen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken, waarbij slechts een zeer gering aantal mensen in aanmerking kwam voor pardon, tot maatschappelijke discussie en protesten, echter zonder veel resultaat. De Vreemdelingenwet van 1 april 2001 zorgde landelijk voor een sterke vermindering van de instroom van nieuwe vluchtelingen. In 2003 kwamen er asielzoekers naar Nederland, dat is 28% minder dan in Voor SVA was het effect van die vermindering echter nog niet zichtbaar. Dat had twee redenen: de voorraad lopende asielaanvragen was nog zeer groot, de afdoening daarvan leidde tot een vrij constante uitstroom uit de AZC s naar gemeenten; de gemeente Apeldoorn heeft meer vluchtelingen met verblijfsvergunning opgenomen dan men strikt genomen verplicht was. Hierdoor vonden ook in 2003 nog altijd veel nieuwe cliënten de weg naar SVA. De verwachting is dat dit de komende jaren niet zal veranderen. Een andere oorzaak van de blijvend grote werkdruk voor SVA was het strengere klimaat van de rijksoverheid. Vanuit het AZC Apeldoorn werden in 2003 in totaal 76 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet. Velen van hen zijn MOB (met onbekende bestemming vertrokken), enkelen hebben zich gevestigd bij vrienden of kennissen en leiden op dit moment een heel onzeker illegaal bestaan. Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd van onder andere Afghanen, Sierra Leonen en Somaliërs worden niet meer verlengd. Mensen die werden geconfronteerd met de dreiging van uitzetting klopten niet zelden aan bij SVA om te bespreken welke mogelijkheden zij in hun situatie nog hadden. SVA verwees in dergelijke gevallen soms door naar opvang door kerken of trachtte te bemiddelen bij terugkeer naar het eigen land. Gemeentelijk beleid Het streven van de gemeente Apeldoorn naar het instellen van één loket voor de inburgering heeft in 2003 veel invloed gehad op het functioneren van SVA. Bij de planvorming voor één loket bleef lange tijd onzeker wat de taakverdeling zou zijn tussen WisselWerk en de gemeente Apeldoorn. Er was sprake van ontslagdreiging voor medewerkers van het Bureau Nieuwkomers Apeldoorn (BNA) van WisselWerk en van sluiting van het BNA-kantoor in de Casper Fagelstraat. Hoewel SVA bij deze planvorming geen gesprekspartner was, en de gemeente mondeling liet weten dat onze werkzaamheden niet ter discussie stonden, leverden de ontwikkelingen veel onrust op binnen onze organisatie. Immers de gemeente financiert via WisselWerk de huisvesting, uitvoerings- en personeelskosten van SVA*) en de werkzaamheden van SVA voor inburgering worden ook via WisselWerk met de gemeente afgesproken. Eind 2003 bleek dat één loket voor inburgering voorlopig van de baan was, deels als gevolg van de sterke vermindering van de rijkssubsidie voor de Wet inburgering nieuwkomers (Win) - een korting met 30% - en deels in verband met een aangekondigde nieuwe vreemdelingenwet in Het vertrek van BNA uit het pand Casper Fagelstraat zal wel doorgaan. Mede door het aangekondigde vertrek van BNA is de huisvesting van SVA een punt van grote zorg geworden. De gemeente heeft aangegeven te willen bezuinigen op de huisvesting van SVA, hetzij door een goedkoper pand te vinden, hetzij door het huisvesten van een nieuwe medehuurder. * ) Meer hierover in Hoofdstuk 2 5

7 Vrijwilligers 6

8 Aangezien de huisvesting aan de Casper Fagelstraat door WisselWerk aan SVA beschikbaar wordt gesteld en wij geen rechtstreekse huurder zijn, bracht dit ons in een lastige positie. Het pand aan de Casper Fagelstraat voldoet uitstekend voor de werkzaamheden van SVA en is goed bekend bij de cliënten. De dreiging het pand te moeten verlaten met alle kosten en onzekerheid van dien - leverde eind 2003 nogal wat onrust op. Ondanks vele gesprekken met de gemeente en met WisselWerk was deze kwestie in mei 2004 nog niet definitief opgelost. Interne organisatie Richtinggevend voor de ontwikkeling van de interne organisatie was het onderzoek naar de toekomstige structuur van de organisatie dat in 2002 in opdracht van SVA werd uitgevoerd door een extern bureau. Uit dat onderzoek werden twee belangrijke conclusies getrokken. Ten eerste Er is meer aandacht nodig voor PR en communicatie. Intern heeft dit geleid tot: periodiek overleg met de directie van WisselWerk (als werkgever van onze beroepskrachten); het (her)starten van een werkgroep PR en voorlichting; geregelde schriftelijke informatie aan de SVA vrijwilligers over belangrijke ontwikkelingen. Extern heeft dit geleid tot: intensivering van het overleg met de gemeente Apeldoorn; organisatie van een werkbezoek van wethouder mw. M.S.G. Walma-Schreur; voorbereidingen voor een werkbezoek van de gemeentelijke raadscommissie in voorjaar Ten tweede SVA moet een zelfstandige organisatie blijven, nauw verweven met VluchtelingenWerk Nederland. Dit heeft geleid tot: nieuwe statuten, waarbij SVA als zelfstandige stichting verbondenheid houdt met het grotere geheel van VluchtelingenWerk Nederland; overleg over een herziening van de bestaande dienstverleningsovereenkomst met WisselWerk, met als doel deze transparanter en meer prestatiegericht te maken. Dit overleg werd tijdelijk stopgezet in verband met de onzekerheid die voortvloeide uit de plannen rond de één loket gedachte, waardoor de taakverdeling tussen WisselWerk en SVA onzeker werd. SVA in 2004 Voor 2004 voorzien wij de volgende ontwikkelingen. Voortzetting van het landelijk beleid. Tot de nieuwe vreemdelingenwet in 2006 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen optreden in het werk van SVA en in de aantallen vluchtelingen-nieuwkomers in Apeldoorn. De taak van SVA in het kader van de Win zal worden gecontinueerd, dat wil zeggen: de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers. De verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat maakt bovendien opvang buiten de Win ook in Apeldoorn des te noodzakelijker (begeleiding terugkeer, daklozen, schrijdende gevallen aanmelden, enz.). Het hiervoor door de gemeente Apeldoorn verstrekte budget zal zonder meer nodig blijven. SVA streeft in 2004 naar een voortzetting en versterking van de goede relatie met de gemeente Apeldoorn. Het blijft noodzaak om het belang van ons werk onder de aandacht van de raad brengen. SVA streeft in 2004 naar de vaststelling van een dienstverleningsovereenkomst met WisselWerk, met duidelijke taakverdeling en bijbehorende budgetten. De huisvesting van SVA blijft in 2004 een belangrijk zorgpunt. Ons streven is om in elk geval tot 2006 de bestaande huisvesting te handhaven, dit mede in verband met de verwachte nieuwe vreemdelingenwet in 2006, waarvan de gevolgen op dit moment nog niet zijn in te schatten. 7

9 8

10 Hoofdstuk 2: Een profielschets van SVA De Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn zet zich al meer dan 15 jaar in voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. In dit hoofdstuk wordt beschreven waar SVA voor staat. Wat is SVA? De Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn is in november 1988 opgericht door een initiatiefgroep die bestond uit leden van het Beraad van Kerken, het Humanistisch Verbond, Amnesty International, het Advocatencollectief, het Protestants en Algemeen Maatschappelijk werk, VluchtelingenWerk Nederland en de Stichting WisselWerk. SVA is een zelfstandige organisatie die zich inzet voor ondersteuning, begeleiding en belangen-behartiging van vluchtelingen en asielzoekers in Apeldoorn. Er is principieel voor gekozen een vrijwilligersorganisatie te zijn; circa 60 vrijwilligers dragen zorg voor uitvoering van de werkzaamheden. SVA is lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland en ontvangt van deze vereniging inhoudelijke ondersteuning. Financiële basis De rijksoverheid stelt de gemeente Apeldoorn gelden ter beschikking in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers (Win). De uitvoering van de Win wordt door de gemeente deels uitbesteed aan de Stichting WisselWerk, die op haar beurt SVA inschakelt voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers (onder andere de introductie en individuele begeleiding). De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal uit te voeren trajecten, ofwel het aantal nieuwkomers dat in Apeldoorn wordt gehuisvest. In wezen is sprake van wederzijdse dienstverlening: SVA levert vrijwilligers voor uitvoering van de werkzaamheden en als tegenprestatie stelt WisselWerk de huisvesting ter beschikking, draagt zorg voor de betaling en financiële verwerking van de uitvoeringskosten van SVA (reiskosten, kopieerkosten en dergelijke) en geeft professionele ondersteuning door de (parttime) inzet van beroepskrachten. De beroepskrachten dragen zorg voor werkbegeleiding en coaching van de vrijwilligers en voor administratieve/secretariële zaken ten behoeve van SVA. Door invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet per 1 april en de daaruit voortvloeiende veranderingen in doelgroep en financieringssystematiek - kwam het pakket van diensten van SVA aan de in Apeldoorn woonachtige vluchtelingen destijds in gevaar. Een grotere groep vluchtelingen deed een beroep op SVA, onder wie ook vluchtelingen die al langer in Nederland waren en soms ook al een inburgeringstraject hadden gevolgd. Zij kwamen bijvoorbeeld met vragen over het intrekken van de verblijfsvergunning, terugkeerregelingen en gezinshereniging. Met ingang van 2002 wordt door de gemeente Apeldoorn een jaarlijkse subsidie verleend ten behoeve van de opvang van vluchtelingen die niet onder de Win vallen. Ook deze subsidiestroom verloopt via WisselWerk. Onder meer betaalt WisselWerk hieruit een fulltime beroepskracht (coördinator) die de werkzaamheden van SVA begeleidt en ondersteunt. Gelet op de doelstelling van SVA (zie hierna) is bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden het verschil tussen Win en niet-win zaken in de praktijk niet streng te scheiden. De werkgroepen zijn immers met hun taak bezig ongeacht de situatie van de cliënt. Voor huisvesting en overhead is dit onderscheid al helemaal onmogelijk. Doelstelling SVA stelt zich ten doel, uitgaande van de beginselen neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: te bevorderen dat asielzoekers die terecht een beroep doen op bescherming, zo snel mogelijk asiel wordt verleend, waardoor zij de status van vluchteling verkrijgen; te bevorderen dat vluchtelingen zelfstandig en zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst; vluchtelingen-nieuwkomers op te vangen volgens de Win, met als speciale taak het geven van maatschappelijke begeleiding. Centraal doel is het vergroten van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, en in het verlengde daarvan ook binnen de gemeente Apeldoorn. Tegelijkertijd moet Vluchtelingenwerk zichtbaar worden als organisatie die alternatieven biedt naast het huidige restrictieve beleid van de overheid, als een beweging die signaleert en aanjaagt. De afbrokkeling van het draagvlak kan wellicht doorbroken worden wanneer het probleem als meer hanteerbaar wordt ervaren en wanneer vluchtelingen weer een gezicht krijgen. Door te zien over wie het gaat, door te begrijpen waarom mensen bescherming zoeken en door te merken dat de samenleving zich al voor vluchtelingen inspant, wordt de machteloosheid ten opzichte van een anoniem probleem doorbroken. 9

11 Wachtkamer en huiskamer 10

12 Cliënten SVA verleende in 2003 diensten aan de volgende groepen: vluchtelingen-nieuwkomers in het kader van de Win; vluchtelingen die in Apeldoorn verblijven en een beroep doen op SVA met hulpvragen die samenhangen met hun vluchtelingen-achtergrond; asielzoekers - waaronder ook niet-uitzetbaren en gedoogden voor wie nog een of ander juridisch perspectief of terugkeer mogelijk is; AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers); zogenaamde ROA ex vvtvers (vallend onder oude regelingen); vluchtelingen die een Vergunning tot Verblijf Asiel Bepaalde Tijd hebben welke is ingetrokken of niet kan worden verlengd. Als er juridisch gezien geen enkel perspectief meer is op een verblijfsvergunning, migratie of terugkeer dan houden de activiteiten van SVA voor de asielzoeker op. Kerntaken SVA kent twee kerntaken: sociaal-maatschappelijke begeleiding en juridische begeleiding. sociaal-maatschappelijke begeleiding Leren zelfstandig te functioneren in een samenleving die onbekend is, gaat niet van de ene op de andere dag. Voor vluchtelingen is het verwarrend om vanuit een actief en bewogen leven om te schakelen naar een situatie die men niet kent en waarbij men voor veel zaken is aangewezen op hulp van anderen. SVA begeleidt de vluchteling bij het ontwikkelen van zijn zelfredzaamheid. Over het algemeen beschikken vluchtelingen niet over een sociaal netwerk en staan zij alleen in de Nederlandse samenleving. SVA wil de vluchteling een tijdelijke vervanging van dit sociale netwerk bieden en daarnaast - in het kader van sociale activering - helpen bij het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. juridische begeleiding De juridische begeleiding van vluchtelingen houdt veelal verband met de asielprocedure. SVA geeft voorlichting over het verloop van de procedure en zorgt voor de bewaking ervan: begeleiding van vluchtelingen tijdens de procedure, zorgen voor uitleg en bespreken van het nader gehoor. Ook wordt er hulp geboden bij het vinden van een advocaat en bij het vinden van bewijsmateriaal om het asielverzoek te ondersteunen. Daarnaast geeft SVA voorlichting over verblijfsvergunningen en over emigratie en biedt zij hulp bij gezinshereniging. Onderdeel van juridische begeleiding is verder het geven van voorlichting over terugkeer, het bewaken van het terugkeertraject en de begeleiding van uitgeprocedeerden. Activiteiten Uit de kerntaken vloeit een omvangrijk pakket aan concrete werkzaamheden voort; deze worden nader beschreven in Hoofdstuk 3. Voor al deze activiteiten bestaan afzonderlijke (werk)groepen, die - samen met het bestuur - in samenhang met elkaar functioneren. Coördinatie vindt plaats in het Kontaktpersonenoverleg (KPO). In Bijlage 1 is een organisatieschema opgenomen. Personele bezetting SVA bestaat uit circa 60 vrijwilligers; deze vormen nog steeds een afspiegeling van de oorspronkelijke brede maatschappelijke groep die de basis was voor SVA. Naast vrijwilligers die inhoudelijke, uitvoerende werkzaamheden voor de vluchtelingen en asielzoekers verrichten - deze werken veelal vanuit werkgroepen - zijn er vrijwilligers die vooral ondersteunende werkzaamheden bieden. Tot deze laatste behoren onder meer balie/receptie, systeembeheer/internet en de tuinman. SVA wordt geleid door een bestuur, dat eveneens uit vrijwilligers bestaat. Hoe de overige vrijwilligers zijn verdeeld over de verschillende (werk)groepen wordt hierna in een schema aangegeven. Overigens werken nagenoeg alle vrijwilligers parttime en zij maken soms deel uit van verschillende (werk)groepen; het totaal van de genoemde aantallen is daarom hoger dan

13 Beroepskrachten 12

14 Zoals eerder vermeld worden de vrijwilligers begeleid door een (fulltime) coördinator en een (parttime) werkbegeleider (specifiek voor taken in de Win). Daarnaast is er een (parttime) beroepskracht voor de administratieve ondersteuning en zijn er in het kader van beroepsonderwijs regulier drie stagiaires geplaatst. De vrijwillige medewerkers worden allen geschoold en getraind door Vluchtelingenwerk Nederland of volgen interne scholingen. Groep Aantal Vrijwilligers Bestuur 6 (Werkgroep) Introductie 7 (Werkgroep) Individuele begeleiding 20 (Werkgroep) Rechtsbescherming 4 (Werkgroep) Spreekuur 12 Sociaal Culturele Activiteiten 2 (Werkgroep) Emplooi 2 (Werkgroep) PR en voorlichting 5 Redactie Satelliet 10 Balie/Receptie 6 Begeleiding AMA s 2 (Werkgroep) Materiaal 4 Systeembeheer/Internet 3 Overig 1 Samenwerking en overleg SVA werkt samen met en verwijst door naar relevante organisaties vallend onder het sociale netwerk. Zij werkt onder andere nauw samen met de Gemeente Apeldoorn Dienst Samenleving, de woningbouwverenigingen, Stichting WisselWerk, Bureau Nieuwkomers Apeldoorn, Stichting Alert (de afdelingen Instituut Sociaal raadslieden en Maatschappelijk werk), de Advocatuur, het Nidos (Jeugdbescherming voor Vluchtelingen AMA's), ROC Aventus, Spatie (RIAGG), CWI (Centrum Werk en Inkomen), Vreemdelingen Dienst Apeldoorn, COA, AZC Zuidbroek, de IND, het IOM, VluchtelingenWerk Nederland en alle andere relevante organisaties waarnaar kan worden doorverwezen. SVA neemt deel in het Zorgnetwerk Apeldoorn en is ook adviseur van de Stichting Kerk en Vluchteling van het Beraad van Kerken Apeldoorn. Stichting Vrienden van SVA Naast SVA bestaat er de Stichting Vrienden van SVA. Een beschrijving hiervan is opgenomen in Bijlage 2. De stichting wordt aangestuurd door hetzelfde bestuur als SVA. 13

15 Bestuur Introductie 14

16 Hoofdstuk 3: Wat deed SVA in 2003? In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste werkzaamheden van SVA gedurende het jaar Een terugblik Door de coördinator wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de niet-win activiteiten. Verder wordt door de verschillende werkgroepen van SVA elk jaar een werkplan gemaakt voor het komende jaar en een evaluatie van het afgelopen jaar. Dit betreft zowel Win als niet-win activiteiten. Het onderstaande is deels overgenomen uit genoemde rapportage en daarnaast een greep uit de evaluaties over In Bijlage 3 worden de aantallen nieuwkomers in 2003 nader beschouwd. Bestuur SVA Evenals in voorgaande jaren hield het bestuur van SVA zich in 2003 bezig met beleidsvraagstukken, en korte en lange termijnontwikkelingen. (Werkgroep) Introductie Door speciaal in introductie getrainde vrijwilligers wordt samen met de vluchtelingen-nieuwkomers in een aantal weken een stappenplan van activiteiten doorlopen. In deze periode is er een zeer nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn (Dienst Samenleving) en woningbouwverenigingen. De mensen kunnen op twee manieren naar Apeldoorn komen. SVA haalt ze af van het station of zij melden zich aan bij Bureau Nieuwkomers Apeldoorn (BNA). Hierna dient een aantal zaken geregeld te worden: inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Apeldoorn; aanmelden bij BNA voor het Inburgeringsprogramma; naar de Dienst Samenleving; regelen van de uitkeringen; naar de Stadsbank; aanvraag van een lening; naar de nieuwe woning; aanmelden en inschrijven bij de Unit NT2 van het ROC voor taallessen en maatschappij oriëntatie; inschrijven bij het C.W.I.; aanvragen van een sofmummer bij de Belastingdienst; aanmelden bij de St. Vluchtelingenwerk Apeldoorn; invullen van het persoonlijk dossier van de nieuwkomer(s); rondleiding door het gebouw; uitleg van het aanbod maatschappelijke begeleiding; melden bij de Vreemdelingenpolitie; aanvraag van Kinderbijslag; inschrijving voor het ziekenfonds; aanmelden bij huisarts; aanmelden bij tandarts; keuze van apotheek; en een rekening openen bij een bank. Uit de evaluatie: Opnieuw is een groep mensen geholpen om hun weg te vinden in de Apeldoornse samenleving. Door de gemeente werden circa 90 woningen aan vluchtelingen-nieuwkomers toegewezen. De meeste nieuwkomers kwamen in de eerst helft van 2003, terwijl er tijdens de zomerperiode sprake was van een piek. Omdat het aantal vrijwilligers toen ernstig beperkt was - en evenmin ondersteuning van stagiaires aanwezig moesten zij een aantal malen boven hun macht werken. Na de zomer periode liep het aanbod van woningen iets terug, maar toen deed zich een ander probleem voor. De werkbegeleider van de werkgroep introductie vertrok vóórdat er een andere werkbegeleider was aangesteld. Dit veroorzaakte onrust in de groep vrijwilligers. Verder was er binnen de Dienst Samenleving een wisseling van team, wat extra energie kostte om de samenwerking goed te laten verlopen. 15

17 Individuele begeleiding Rechtsbescherming 16

18 (Werkgroep) Individuele begeleiding Zo snel mogelijk na aankomst in Apeldoorn worden via de Werkgroep Introductie, de medewerkers van de werkgroep Individuele Begeleiding erbij betrokken. Zij hebben de taak om problemen van vluchtelingen-nieuwkomers te helpen oplossen. Deze taak bestaat uit: contactpersoon zijn; informeren; vertrouwenspersoon/luisterend oor zijn; signaleren; consultatie/verwijzen: motiveren en stimuleren; optreden als belangenbehartiger; perspectief bieden. ledere nieuwkomer krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. Het uitgangspunt van de ondersteuning is begeleiding op maat. De mate van begeleiding is afhankelijk van de situatie van de nieuwkomer. De begeleiding is zolang het inburgeringsprogramma duurt (gemiddeld anderhalf jaar). Afhankelijk van het feit of het gewenst is, wordt hiervan tot drie maanden intensief begeleid. Na deze periode wordt er tot zes maanden minder intensief begeleid ter verhoging van de zelfredzaamheid. Daarna volgt gedurende het inburgeringsprogramma een mentorfunctie. Na ongeveer een jaar zal er een gesprek zijn met als doel te informeren hoe het gaat, te motiveren, te stimuleren en/of door te verwijzen. De begeleiders zijn alleen actief als er bijzonderheden zijn. Dit kunnen onder meer medische, psychosociale of psychiatrische problemen zijn. De intensieve begeleiding kan hierdoor langer duren dan drie maanden. Er is overleg en samenwerking met huisartsen en deskundigen van het ziekenhuis, Spatie (geestelijke gezondheidszorg) en/of de Stichting Alert (maatschappelijk werk). Wanneer de vluchteling in een isolement zit of raakt en er is hulp nodig, dan is het de taak van de begeleider dat de contacten worden gelegd. Uit de evaluatie: Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het inhoudelijk sterker maken van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers. Er is een checklist opgesteld die gebruikt kan worden tijdens het traject. Ook is er een protocol ontwikkeld hoe te handelen bij de afronding van het begeleidingstraject. Bovendien is er - door de stagiaires - een voorbeeldmap ontwikkeld, die het werk voor nieuwe vrijwilligers overzichtelijker maakt. Het aantal nieuwe cliënten in 2003 is groot geweest; men is ver boven de taakstelling (233 cliënten) uitgekomen. (Werkgroep) Rechtsbescherming Deze werkgroep Rechtsbescherming (voorheen juridische hulpverlening) heeft als taken: enerzijds ondersteuning van de vluchteling tijdens de procedure voor erkenning als politiek vluchteling en anderzijds, als hij eenmaal deze status heeft, het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende zaken. De vluchtelingen-nieuwkomers kunnen terecht met de volgende vragen: uitleg over de asielprocedure; bespreking van het verslag van het interview (gehoor) dat de vluchteling met het Ministerie van Justitie heeft gehad; hulp bij het vinden van een advocaat; hulp bij het vinden van bewijsmateriaal om het asielverzoek te ondersteunen; voorlichting over de inhoud van een status, wanneer het Ministerie van Justitie de vluchteling een status aanbiedt; informatie over emigratie of terugkeer; het opsporen van familieleden; hulp bij gezinshereniging; hulp aan de (bijna) uitgeprocedeerden; aanvragen van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort; informatie over het sluiten van een huwelijk; aanvragen van permanent verblijf en naturalisatie; andere vragen op juridisch terrein; problemen bij uitkeringen, kinderbijslag of studiefinanciering; problemen bij huisvesting. 17

19 Spreekuur Emplooi 18

20 De werkgroep wordt direct ondersteund door de beroepskracht. Zij heeft wekelijks werkbesprekingen waarin de hulpaanvragen worden verdeeld en daarnaast geanalyseerd, besproken en geëvalueerd. De hulpvragen lagen in 2003 vooral op het terrein van uitgeprocedeerden, 2 e asielverzoeken, niet verlengen van vergunningen tot verblijf en van gezinshereniging. Er werd veel voorlichting over terugkeer gegeven en in een enkel geval koos de asielzoeker voor terugkeer. In samenwerking met het IOM wordt dit traject begeleid door medewerkers van SVA. Uit de evaluatie: Er is een flink aantal gezinsherenigingen gerealiseerd. Daarbij heeft het vaststellen van het DNA een positieve rol gespeeld. In één geval hebben herenigde personen geen verblijfvergunning gekregen en zij moeten nu weer terug naar Afghanistan. De eisen aan migratie zijn veel strenger geworden. In februari 2003 is een gezin met verblijfsvergunning vrijwillig teruggekeerd naar Irak. Door de oorlog in Irak is er een vertrekmoratorium ingesteld: Irakezen met een tweede asielverzoek konden weer in de opvang. Per 1 april 2003 is de nieuwe Naturalisatiewet ingevoerd. In Apeldoorn vielen slechts vijf mensen onder de eenmalige pardonregeling. Dreigende uitzetting en intrekking van vergunning-tot-verblijf-asiel-bepaalde-tijd geldt vooral voor een grote groep Afghanen (162). Vaak blijkt dat uitgeprocedeerden in eerste instantie aangeven dat ze wel terugwillen, maar als puntje bij paaltje komt gaan ze niet en verdwijnen ze uit beeld. Er is een AMA-spreekuur tot stand gekomen; dit voorziet in een behoefte. Er zijn vooral financiële, scholings- en huisvestingsproblemen. Van de Informatie Beheergroep, afd. Studiefinanciering, heeft SVA de bevoegdheid gekregen om een verklaring af te geven als bepaalde kinderen ouderloos zijn. Regelmatig worden er buiten-invordering-stellingen van lesgeld geregeld. In het algemeen is men zeer tevreden over de beschikbare werkruimtes. Er wordt af en toe geklaagd over koude voeten in de spreekkamers. In drie van de zes spreekkamers staan nog oude computers die niet geschikt zijn voor het DIAGRAM gebruik. (Werkgroep) Spreekuur De spreekuren worden gehouden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur. Hierbij zijn er in het afgelopen jaar 12 vrijwilligers actief geweest met als achtervang een beroepskracht. De medewerkers hebben de beschikking over ingerichte spreekkamers met een computerregistratie systeem. Het doel is een luisterend oor te zijn, vluchtelingen-nieuwkomers te helpen met hun problemen en zonodig door te verwijzen naar andere instanties of naar andere werkgroepen binnen SVA. In 2003 zijn er 1131 bezoekers op het spreekuur geweest. Een gedeelte hiervan betrof vluchtelingen-nieuwkomers die onder de Win vielen. De vragen betroffen rechtsbescherming (204), uitkering (114), wonen (102), geldzaken (89), belastingen (62), familierecht (59), gezondheidszorg (51), opleiding (45), werken (23), reizen (6) en nog 300 andere vragen. In schema: geldzaken **) rechtsbescherming *) uitkering wonen belastingen familierecht gezondheidszorg opleiding werken reizen ***) overige vragen 19

21 Computercursus Website 20

22 *) Het grootste deel van de hulpvragen lag op het terrein van contacten leggen met de advocatuur, vragen rond de asielprocedure, vragen rond het verlengen van de verblijfsvergunning, vragen rond gezinshereniging, vragen rond het intrekken van de verblijfvergunning en vragen over remigratie. **) De meeste vragen betreffen verzekeringen, de NUON, belastingzaken en geen voorzieningen meer. ***) Ten aanzien van vreemdelingenpaspoorten en andere reisdocumenten. Uit de evaluatie: Ook in het afgelopen jaar is er weer frequent gebruik gemaakt van het spreekuur. De bezetting was ruim voldoende: er was een grote groep vrijwilligers beschikbaar. Twee à drie maanden van tevoren wordt een rooster opgesteld. Zonodig wordt er in de werkgroepvergadering een cliëntbespreking gedaan. De sociale kaart is geheel herzien. Wat achtervang betreft is de groep minder tevreden, maar op momenten dat er geen achtervang was heeft men zich toch weten redden. Als extra scholing is er een themabijeenkomst over schuldsanering geweest. Sociaal Culturele Activiteiten De sociaal culturele activiteiten zijn van essentieel belang voor vluchtelingen-nieuwkomers die langdurig of permanent in Nederland zullen blijven. De activiteiten vormen een integraal onderdeel van verdere oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Zinvolle vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid, zelfontplooïng en integratie zijn kernwoorden. De sociaal culturele activiteiten binnen SVA richten zich op de volgende aspecten: ontmoeting, recreatie, educatie en vorming en cultuurbeleving. Er is een inloopactiviteit op maandag- tot en met donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur. Hier kunnen de vluchtelingen elkaar ontmoeten. Er zijn veel buitenlandse kranten beschikbaar. (Werkgroep) Emplooi Emplooi is het arbeidsbemiddelingsbureau van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en heeft als doel voor erkende vluchtelingen werk te vinden. Bij Emplooi werken ruim tachtig adviseurs die bemiddelen en mensen in een nieuwe werksituatie begeleiden. Alle adviseurs hebben ervaring als manager, directeur of ondernemer. Eén van deze adviseurs werkt bij SVA. De begeleiding geldt ook voor asielzoekers die drie maanden per jaar mogen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor hen heeft aangevraagd. Uit de evaluatie: De slechte arbeidsmarkt heeft zich in 2003 verder doorgezet. Dit heeft tot gevolg gehad, dat lagere functies worden opgevuld met (te) hoog opgeleide kandidaten. Voor de functie van schoonmaker is bijvoorbeeld het aanbod van autochtonen al zo groot, dat vluchtelingen geen kans meer hebben. Helaas is een aantal loopbaanprojecten (zoals het Belastingdienstproject) als gevolg van de overal doorgevoerde bezuinigen opgeheven. Door Emplooi Amsterdam zijn nieuwe projecten opgestart, zoals het mediaproject en het natuursteenproject. Baangaranties worden niet (meer) gegeven. De arbeidsmarktsituatie noopt de werkgroep tot het zoeken naar creatieve oplossingen, zoals het benaderen van werkgevers voor het beschikbaar stellen van leerwerkplekken (bijvoorbeeld voor ICT-ers). Hiervoor is toestemming vereist van de uitkeringsinstantie. Doel is, dat de cliënt zijn opgedane kennis bijhoudt en sociaal actief blijft. De toeleiding naar werk van vluchtelingen is verder haast onmogelijk geworden als gevolg van de hoge selectiecriteria voor opleiding, werkervaring en beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is er nog de administratieve rompslomp rondom de tewerkstellingsvergunningen (TWV). In het afgelopen jaar konden slechts twee cliënten met een door de werkgever aangevraagde TWV geplaatst worden. Er kwamen 26 cliënten voor begeleiding in aanmerking. Acht cliënten zijn naar werk geplaatst, twee cliënten konden na het tekenen van een overeenkomst op een leerwerkplek terecht. Daarnaast zijn er persoonlijke adviezen gegeven tot voortzetting van de taalschool, eventueel gevolgd door een vakopleiding. Versterking van de werkgroep is nodig om in deze slechte arbeidsmarkt de gestelde doelen te halen. Aangezien bij het benaderen van werkgevers en instellingen steeds meer geëist wordt dat dit via Internet plaatsvindt, is aanpassing van de verbindingen van de PC s gewenst. 21

VluchtelingenWerk. Jaarverslag STICHTING APELDOORN. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

VluchtelingenWerk. Jaarverslag STICHTING APELDOORN. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid STICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2004 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, april 2005 Geachte lezer(es), Voor u ligt het jaarverslag 2004 van de Stichting Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn Jaarverslag 2002

Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn Jaarverslag 2002 Apeldoorn, juli 2003 Geachte lezer, Bij het verwezenlijken van haar doelstellingen is SVA als vrijwilligersorganisatie in sterke mate afhankelijk van het overheidsbeleid, de subsidies en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.

Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen. Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Kaag en Braassem DE LOGISCHE OPVOLGER VAN DE WMO-ADVIESRAAD Secretariaat: de heer D.L.Klerkx Gruttohof 24, 2371 NR Roelofarendsveen Tel.06-83114156 Emailadres: wmoraadkaag.braassem@yahoo.com

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak)

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/ASAM/04/18196

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/ASAM/04/18196 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden Veel gestelde vragen en antwoorden Waarom wil het COA het voormalige asielzoekerscentrum s- Gravendeel heropenen? Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg 1 Introductie Voor locatie Geertruidenberg is 2014 een heftig jaar geweest. Behalve dat we te maken kregen met een grote toename van het aantal vluchtelingen, was er ook de intensieve zoektocht naar een

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Vluchten doe je niet zomaar

Vluchten doe je niet zomaar Vluchten doe je niet zomaar Dankzij de begeleiding van VluchtelingenWerk kan ik meedoen in de maatschappij Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011

JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 JAAROVERZICHT STICHTING VRIENDEN VAN VLUCHTELINGENWERK RIJSWIJK, NOODFONDS 2010 2011 Inleiding VluchtelingenWerk Rijswijk beheert al sinds jaren een Noodfonds, gevoed door donateurs (particulieren, bedrijven

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen

Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Nood breekt wet: noodopvang in Rosmalen Interview met Rian Hulscher, coördinator Asiel Het is rustig op het terrein van de Autotron. Het is dan ook een bewolkte, koude dag met veel wind. Enkele mannen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath JAARVERSLAG 2013 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Januari 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 Stichting

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw

Vragen en Antwoorden. Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw Vragen en Antwoorden Inloopavond 21 april 2016 huisvesting vergunninghouders Yuliusgebouw 1. Wat is een vergunninghouder? Een vergunninghouder is iemand die een tijdelijke verblijfsvergunning (voor een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders

Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Veel gestelde vragen huisvesting en begeleiding statushouders Wat is een statushouder? Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en is erkend vluchteling. Vervolgens heeft de statushouder

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 18 mei 2005, nr. 61 ALDUS VASTGESTELD EN MOTIE AANGENOMEN. Noodopvang asielzoekers Doetinchem 2005

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 18 mei 2005, nr. 61 ALDUS VASTGESTELD EN MOTIE AANGENOMEN. Noodopvang asielzoekers Doetinchem 2005 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD EN MOTIE AANGENOMEN Noodopvang asielzoekers Doetinchem 2005 Vanaf 2001 bestaat in de gemeente Doetinchem noodopvang voor asielzoekers. In eerste instantie

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP

RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP RICHTLIJNEN VLUCHTELINGENWERKGROEP Inleiding Iedere gemeente heeft een eigen vluchtelingenwerkgroep. Zij dragen zorg voor de maatschappelijke begeleiding van de statushouders. De trajectbegeleiding en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders

> OFFERTE Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Van huisvesting tot zelfstandigheid Maatschappelijke begeleiding statushouders Offerte voor de gemeente Waalwijk Periode 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 Baanbrekers 31 januari 2013 > INLEIDING De gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie JAARVERSLAG 2012 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Augustus 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6-7 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 Stichting vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie JAARVERSLAG 2014 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Januari 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 Stichting vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 UITVOERINGSOVEREENKOMST 2006/2007 De ondergetekenden De gemeente Oegstgeest, vertegenwoordigd door burgemeester E.M. Timmers-van Klink, die handelt ter uitvoering van het besluit d.d. 22 november 2005

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

lilllllllllmiiill 11.020102

lilllllllllmiiill 11.020102 afz. Stromenweg 20, 4335 JR Middelburg Aan de Gemeente Reimerswaal tav. het College van B&W Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN datum 30 juni 2011 lilllllllllmiiill 11.020102 PRS - 1 JULI 2011 betreft Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss

Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Veel gestelde vragen over opvang van vluchtelingen in Oss Juni 2016 ALGEMEEN Wat is het verschil tussen vluchtelingen en vergunninghouders? - Vluchtelingen zijn sinds kort in Nederland en weten niet of

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Drimmelen LOCATIE DRIMMELEN 1 Algemeen VluchtelingenWerk is een organisatie die is ontstaan als een beweging van betrokken burgers die zich wilde inzetten voor het welzijn van vluchtelingen. Ook in de kernen van

Nadere informatie

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Halfjaarrapportage 1 januari 30 juni 2014 Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Werkzaamheden en kernactiviteiten... 3. Feiten en cijfers/eerste opvang... 4. Feiten

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Raad op Zaterdag. Asiel en Integratie

Raad op Zaterdag. Asiel en Integratie Raad op Zaterdag 30 januari 2016 Asiel en Integratie Guust Linders en Margreet Aangeenbrug De asielprocedure van begin tot eind Inhoud 3 thema s: - Huisvesting - Integratie en participatie - Rol van de

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders

Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders Vraag en antwoord: Bijstand aan vergunninghouders SZW, versie 19 januari 2016 Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed? Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid of

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen

Plan van Aanpak knelpunten in het vertrekproces Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen Plan van Aanpak "knelpunten in het vertrekproces" Een onderzoek naar de knelpunten in het vertrekproces van vertrekplichtige vreemdelingen 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 4 1.2 Afbakening 6 2 Doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen

Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza) Vragen en antwoorden voor externen datum: 15-10-2015 bedrijfsonderdeel: COA, Unit Uitvoeringsprocessen versie: Def 1.0 FAQ Gemeentelijk zelfzorgarrangement (gzza)

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie JAARVERSLAG 2015 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Juni 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Warme overdracht van COA naar gemeente

Warme overdracht van COA naar gemeente Workshop: Warme overdracht van COA naar gemeente het voor-inburgeringstraject van de Statushouder op een COA-locatie Anna Claudia Wellner en Ellen Zitter 1 Welkom Wij zijn voor de Nederlandse samenleving

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie