S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid"

Transcriptie

1 S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

2 Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en zeilen van een organisatie, in dit geval van de Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn. Wie dit verslag over 2003 vergelijkt met dat van 2002 ontdekt dat, ondanks verschuivingen en andere accenten, er geen sprake is van minder werkzaamheden. De tragiek is dat - nu er sprake is van een afnemende stroom vluchtelingen - er gedacht wordt, dat op ruime schaal bezuinigd kan worden op personeel, huisvesting en allerlei faciliteiten voor organisaties als SVA. Het bestuur van SVA deelt deze opvatting niet. Zoals uit het jaarverslag blijkt (zie Hoofdstuk 1) is het effect van de vermindering niet van toepassing op Apeldoorn. Er is sprake van een oude voorraad. Bovendien vraagt een stringent toelatingsbeleid om een deskundige begeleiding. Ook voor de toenemende complexiteit is dat van toepassing. In het overleg met WisselWerk, de gemeente en de plaatselijke politieke partijen zullen we dit blijven beklemtonen. We prijzen ons gelukkig met de inzet en de deskundigheid van de beroepskrachten en de vele vrijwilligers. We willen hen nadrukkelijk bedanken voor de loyale wijze waarop zij zich inzetten voor onze multiculturele samenleving. We gaan ervan uit dat deze mix van beroepskrachten en vrijwilligers gehandhaafd zal blijven. Jan Vos, voorzitter SVA We stellen het zeer op prijs wanneer er schriftelijk of mondeling wordt gereageerd op dit verslag. U kunt daarbij gebruik maken van de volgende gegevens: Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn Casper Fagelstraat NZ Apeldoorn Telefoon: (055) Fax: (055) Internet: 1

3 2

4 INHOUD Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen in vogelvlucht.5 Hoofdstuk 2 Een profielschets van SVA....9 Hoofdstuk 3 Wat deed SVA in 2003?..15 Bijlagen 1 Organisatieschema SVA Stichting Vrienden van SVA Aantal nieuwkomers in Apeldoorn in De foto s op de linkerpagina s geven een indruk van het werk van SVA 3

5 Bezoek wethouder mw. M.S.G. Walma-Schreur op 11 juni

6 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in vogelvlucht Voor de Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn (SVA) was 2003 weer een jaar vol gebeurtenissen en ontwikkelingen zowel wat betreft de landelijke en plaatselijke situatie als binnen de eigen organisatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen en toekomstverwachtingen kort op een rij gezet. Landelijk beleid De verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat ten aanzien van vreemdelingen en vluchtelingen eerder gesignaleerd in het jaarverslag van 2002 zette zich dit jaar verder voort. Het in 2003 aangetreden kabinet Balkenende II handhaafde het strenge beleid ten aanzien van de instroom van vluchtelingen en kondigde maatregelen aan tegen uitgeprocedeerde asielzoekers. Eind 2003 en begin 2004 leidden de uitzettingsvoorstellen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken, waarbij slechts een zeer gering aantal mensen in aanmerking kwam voor pardon, tot maatschappelijke discussie en protesten, echter zonder veel resultaat. De Vreemdelingenwet van 1 april 2001 zorgde landelijk voor een sterke vermindering van de instroom van nieuwe vluchtelingen. In 2003 kwamen er asielzoekers naar Nederland, dat is 28% minder dan in Voor SVA was het effect van die vermindering echter nog niet zichtbaar. Dat had twee redenen: de voorraad lopende asielaanvragen was nog zeer groot, de afdoening daarvan leidde tot een vrij constante uitstroom uit de AZC s naar gemeenten; de gemeente Apeldoorn heeft meer vluchtelingen met verblijfsvergunning opgenomen dan men strikt genomen verplicht was. Hierdoor vonden ook in 2003 nog altijd veel nieuwe cliënten de weg naar SVA. De verwachting is dat dit de komende jaren niet zal veranderen. Een andere oorzaak van de blijvend grote werkdruk voor SVA was het strengere klimaat van de rijksoverheid. Vanuit het AZC Apeldoorn werden in 2003 in totaal 76 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet. Velen van hen zijn MOB (met onbekende bestemming vertrokken), enkelen hebben zich gevestigd bij vrienden of kennissen en leiden op dit moment een heel onzeker illegaal bestaan. Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd van onder andere Afghanen, Sierra Leonen en Somaliërs worden niet meer verlengd. Mensen die werden geconfronteerd met de dreiging van uitzetting klopten niet zelden aan bij SVA om te bespreken welke mogelijkheden zij in hun situatie nog hadden. SVA verwees in dergelijke gevallen soms door naar opvang door kerken of trachtte te bemiddelen bij terugkeer naar het eigen land. Gemeentelijk beleid Het streven van de gemeente Apeldoorn naar het instellen van één loket voor de inburgering heeft in 2003 veel invloed gehad op het functioneren van SVA. Bij de planvorming voor één loket bleef lange tijd onzeker wat de taakverdeling zou zijn tussen WisselWerk en de gemeente Apeldoorn. Er was sprake van ontslagdreiging voor medewerkers van het Bureau Nieuwkomers Apeldoorn (BNA) van WisselWerk en van sluiting van het BNA-kantoor in de Casper Fagelstraat. Hoewel SVA bij deze planvorming geen gesprekspartner was, en de gemeente mondeling liet weten dat onze werkzaamheden niet ter discussie stonden, leverden de ontwikkelingen veel onrust op binnen onze organisatie. Immers de gemeente financiert via WisselWerk de huisvesting, uitvoerings- en personeelskosten van SVA*) en de werkzaamheden van SVA voor inburgering worden ook via WisselWerk met de gemeente afgesproken. Eind 2003 bleek dat één loket voor inburgering voorlopig van de baan was, deels als gevolg van de sterke vermindering van de rijkssubsidie voor de Wet inburgering nieuwkomers (Win) - een korting met 30% - en deels in verband met een aangekondigde nieuwe vreemdelingenwet in Het vertrek van BNA uit het pand Casper Fagelstraat zal wel doorgaan. Mede door het aangekondigde vertrek van BNA is de huisvesting van SVA een punt van grote zorg geworden. De gemeente heeft aangegeven te willen bezuinigen op de huisvesting van SVA, hetzij door een goedkoper pand te vinden, hetzij door het huisvesten van een nieuwe medehuurder. * ) Meer hierover in Hoofdstuk 2 5

7 Vrijwilligers 6

8 Aangezien de huisvesting aan de Casper Fagelstraat door WisselWerk aan SVA beschikbaar wordt gesteld en wij geen rechtstreekse huurder zijn, bracht dit ons in een lastige positie. Het pand aan de Casper Fagelstraat voldoet uitstekend voor de werkzaamheden van SVA en is goed bekend bij de cliënten. De dreiging het pand te moeten verlaten met alle kosten en onzekerheid van dien - leverde eind 2003 nogal wat onrust op. Ondanks vele gesprekken met de gemeente en met WisselWerk was deze kwestie in mei 2004 nog niet definitief opgelost. Interne organisatie Richtinggevend voor de ontwikkeling van de interne organisatie was het onderzoek naar de toekomstige structuur van de organisatie dat in 2002 in opdracht van SVA werd uitgevoerd door een extern bureau. Uit dat onderzoek werden twee belangrijke conclusies getrokken. Ten eerste Er is meer aandacht nodig voor PR en communicatie. Intern heeft dit geleid tot: periodiek overleg met de directie van WisselWerk (als werkgever van onze beroepskrachten); het (her)starten van een werkgroep PR en voorlichting; geregelde schriftelijke informatie aan de SVA vrijwilligers over belangrijke ontwikkelingen. Extern heeft dit geleid tot: intensivering van het overleg met de gemeente Apeldoorn; organisatie van een werkbezoek van wethouder mw. M.S.G. Walma-Schreur; voorbereidingen voor een werkbezoek van de gemeentelijke raadscommissie in voorjaar Ten tweede SVA moet een zelfstandige organisatie blijven, nauw verweven met VluchtelingenWerk Nederland. Dit heeft geleid tot: nieuwe statuten, waarbij SVA als zelfstandige stichting verbondenheid houdt met het grotere geheel van VluchtelingenWerk Nederland; overleg over een herziening van de bestaande dienstverleningsovereenkomst met WisselWerk, met als doel deze transparanter en meer prestatiegericht te maken. Dit overleg werd tijdelijk stopgezet in verband met de onzekerheid die voortvloeide uit de plannen rond de één loket gedachte, waardoor de taakverdeling tussen WisselWerk en SVA onzeker werd. SVA in 2004 Voor 2004 voorzien wij de volgende ontwikkelingen. Voortzetting van het landelijk beleid. Tot de nieuwe vreemdelingenwet in 2006 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen optreden in het werk van SVA en in de aantallen vluchtelingen-nieuwkomers in Apeldoorn. De taak van SVA in het kader van de Win zal worden gecontinueerd, dat wil zeggen: de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers. De verharding van het maatschappelijke en politieke klimaat maakt bovendien opvang buiten de Win ook in Apeldoorn des te noodzakelijker (begeleiding terugkeer, daklozen, schrijdende gevallen aanmelden, enz.). Het hiervoor door de gemeente Apeldoorn verstrekte budget zal zonder meer nodig blijven. SVA streeft in 2004 naar een voortzetting en versterking van de goede relatie met de gemeente Apeldoorn. Het blijft noodzaak om het belang van ons werk onder de aandacht van de raad brengen. SVA streeft in 2004 naar de vaststelling van een dienstverleningsovereenkomst met WisselWerk, met duidelijke taakverdeling en bijbehorende budgetten. De huisvesting van SVA blijft in 2004 een belangrijk zorgpunt. Ons streven is om in elk geval tot 2006 de bestaande huisvesting te handhaven, dit mede in verband met de verwachte nieuwe vreemdelingenwet in 2006, waarvan de gevolgen op dit moment nog niet zijn in te schatten. 7

9 8

10 Hoofdstuk 2: Een profielschets van SVA De Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn zet zich al meer dan 15 jaar in voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. In dit hoofdstuk wordt beschreven waar SVA voor staat. Wat is SVA? De Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn is in november 1988 opgericht door een initiatiefgroep die bestond uit leden van het Beraad van Kerken, het Humanistisch Verbond, Amnesty International, het Advocatencollectief, het Protestants en Algemeen Maatschappelijk werk, VluchtelingenWerk Nederland en de Stichting WisselWerk. SVA is een zelfstandige organisatie die zich inzet voor ondersteuning, begeleiding en belangen-behartiging van vluchtelingen en asielzoekers in Apeldoorn. Er is principieel voor gekozen een vrijwilligersorganisatie te zijn; circa 60 vrijwilligers dragen zorg voor uitvoering van de werkzaamheden. SVA is lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland en ontvangt van deze vereniging inhoudelijke ondersteuning. Financiële basis De rijksoverheid stelt de gemeente Apeldoorn gelden ter beschikking in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers (Win). De uitvoering van de Win wordt door de gemeente deels uitbesteed aan de Stichting WisselWerk, die op haar beurt SVA inschakelt voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers (onder andere de introductie en individuele begeleiding). De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal uit te voeren trajecten, ofwel het aantal nieuwkomers dat in Apeldoorn wordt gehuisvest. In wezen is sprake van wederzijdse dienstverlening: SVA levert vrijwilligers voor uitvoering van de werkzaamheden en als tegenprestatie stelt WisselWerk de huisvesting ter beschikking, draagt zorg voor de betaling en financiële verwerking van de uitvoeringskosten van SVA (reiskosten, kopieerkosten en dergelijke) en geeft professionele ondersteuning door de (parttime) inzet van beroepskrachten. De beroepskrachten dragen zorg voor werkbegeleiding en coaching van de vrijwilligers en voor administratieve/secretariële zaken ten behoeve van SVA. Door invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet per 1 april en de daaruit voortvloeiende veranderingen in doelgroep en financieringssystematiek - kwam het pakket van diensten van SVA aan de in Apeldoorn woonachtige vluchtelingen destijds in gevaar. Een grotere groep vluchtelingen deed een beroep op SVA, onder wie ook vluchtelingen die al langer in Nederland waren en soms ook al een inburgeringstraject hadden gevolgd. Zij kwamen bijvoorbeeld met vragen over het intrekken van de verblijfsvergunning, terugkeerregelingen en gezinshereniging. Met ingang van 2002 wordt door de gemeente Apeldoorn een jaarlijkse subsidie verleend ten behoeve van de opvang van vluchtelingen die niet onder de Win vallen. Ook deze subsidiestroom verloopt via WisselWerk. Onder meer betaalt WisselWerk hieruit een fulltime beroepskracht (coördinator) die de werkzaamheden van SVA begeleidt en ondersteunt. Gelet op de doelstelling van SVA (zie hierna) is bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden het verschil tussen Win en niet-win zaken in de praktijk niet streng te scheiden. De werkgroepen zijn immers met hun taak bezig ongeacht de situatie van de cliënt. Voor huisvesting en overhead is dit onderscheid al helemaal onmogelijk. Doelstelling SVA stelt zich ten doel, uitgaande van de beginselen neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: te bevorderen dat asielzoekers die terecht een beroep doen op bescherming, zo snel mogelijk asiel wordt verleend, waardoor zij de status van vluchteling verkrijgen; te bevorderen dat vluchtelingen zelfstandig en zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst; vluchtelingen-nieuwkomers op te vangen volgens de Win, met als speciale taak het geven van maatschappelijke begeleiding. Centraal doel is het vergroten van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, en in het verlengde daarvan ook binnen de gemeente Apeldoorn. Tegelijkertijd moet Vluchtelingenwerk zichtbaar worden als organisatie die alternatieven biedt naast het huidige restrictieve beleid van de overheid, als een beweging die signaleert en aanjaagt. De afbrokkeling van het draagvlak kan wellicht doorbroken worden wanneer het probleem als meer hanteerbaar wordt ervaren en wanneer vluchtelingen weer een gezicht krijgen. Door te zien over wie het gaat, door te begrijpen waarom mensen bescherming zoeken en door te merken dat de samenleving zich al voor vluchtelingen inspant, wordt de machteloosheid ten opzichte van een anoniem probleem doorbroken. 9

11 Wachtkamer en huiskamer 10

12 Cliënten SVA verleende in 2003 diensten aan de volgende groepen: vluchtelingen-nieuwkomers in het kader van de Win; vluchtelingen die in Apeldoorn verblijven en een beroep doen op SVA met hulpvragen die samenhangen met hun vluchtelingen-achtergrond; asielzoekers - waaronder ook niet-uitzetbaren en gedoogden voor wie nog een of ander juridisch perspectief of terugkeer mogelijk is; AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers); zogenaamde ROA ex vvtvers (vallend onder oude regelingen); vluchtelingen die een Vergunning tot Verblijf Asiel Bepaalde Tijd hebben welke is ingetrokken of niet kan worden verlengd. Als er juridisch gezien geen enkel perspectief meer is op een verblijfsvergunning, migratie of terugkeer dan houden de activiteiten van SVA voor de asielzoeker op. Kerntaken SVA kent twee kerntaken: sociaal-maatschappelijke begeleiding en juridische begeleiding. sociaal-maatschappelijke begeleiding Leren zelfstandig te functioneren in een samenleving die onbekend is, gaat niet van de ene op de andere dag. Voor vluchtelingen is het verwarrend om vanuit een actief en bewogen leven om te schakelen naar een situatie die men niet kent en waarbij men voor veel zaken is aangewezen op hulp van anderen. SVA begeleidt de vluchteling bij het ontwikkelen van zijn zelfredzaamheid. Over het algemeen beschikken vluchtelingen niet over een sociaal netwerk en staan zij alleen in de Nederlandse samenleving. SVA wil de vluchteling een tijdelijke vervanging van dit sociale netwerk bieden en daarnaast - in het kader van sociale activering - helpen bij het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. juridische begeleiding De juridische begeleiding van vluchtelingen houdt veelal verband met de asielprocedure. SVA geeft voorlichting over het verloop van de procedure en zorgt voor de bewaking ervan: begeleiding van vluchtelingen tijdens de procedure, zorgen voor uitleg en bespreken van het nader gehoor. Ook wordt er hulp geboden bij het vinden van een advocaat en bij het vinden van bewijsmateriaal om het asielverzoek te ondersteunen. Daarnaast geeft SVA voorlichting over verblijfsvergunningen en over emigratie en biedt zij hulp bij gezinshereniging. Onderdeel van juridische begeleiding is verder het geven van voorlichting over terugkeer, het bewaken van het terugkeertraject en de begeleiding van uitgeprocedeerden. Activiteiten Uit de kerntaken vloeit een omvangrijk pakket aan concrete werkzaamheden voort; deze worden nader beschreven in Hoofdstuk 3. Voor al deze activiteiten bestaan afzonderlijke (werk)groepen, die - samen met het bestuur - in samenhang met elkaar functioneren. Coördinatie vindt plaats in het Kontaktpersonenoverleg (KPO). In Bijlage 1 is een organisatieschema opgenomen. Personele bezetting SVA bestaat uit circa 60 vrijwilligers; deze vormen nog steeds een afspiegeling van de oorspronkelijke brede maatschappelijke groep die de basis was voor SVA. Naast vrijwilligers die inhoudelijke, uitvoerende werkzaamheden voor de vluchtelingen en asielzoekers verrichten - deze werken veelal vanuit werkgroepen - zijn er vrijwilligers die vooral ondersteunende werkzaamheden bieden. Tot deze laatste behoren onder meer balie/receptie, systeembeheer/internet en de tuinman. SVA wordt geleid door een bestuur, dat eveneens uit vrijwilligers bestaat. Hoe de overige vrijwilligers zijn verdeeld over de verschillende (werk)groepen wordt hierna in een schema aangegeven. Overigens werken nagenoeg alle vrijwilligers parttime en zij maken soms deel uit van verschillende (werk)groepen; het totaal van de genoemde aantallen is daarom hoger dan

13 Beroepskrachten 12

14 Zoals eerder vermeld worden de vrijwilligers begeleid door een (fulltime) coördinator en een (parttime) werkbegeleider (specifiek voor taken in de Win). Daarnaast is er een (parttime) beroepskracht voor de administratieve ondersteuning en zijn er in het kader van beroepsonderwijs regulier drie stagiaires geplaatst. De vrijwillige medewerkers worden allen geschoold en getraind door Vluchtelingenwerk Nederland of volgen interne scholingen. Groep Aantal Vrijwilligers Bestuur 6 (Werkgroep) Introductie 7 (Werkgroep) Individuele begeleiding 20 (Werkgroep) Rechtsbescherming 4 (Werkgroep) Spreekuur 12 Sociaal Culturele Activiteiten 2 (Werkgroep) Emplooi 2 (Werkgroep) PR en voorlichting 5 Redactie Satelliet 10 Balie/Receptie 6 Begeleiding AMA s 2 (Werkgroep) Materiaal 4 Systeembeheer/Internet 3 Overig 1 Samenwerking en overleg SVA werkt samen met en verwijst door naar relevante organisaties vallend onder het sociale netwerk. Zij werkt onder andere nauw samen met de Gemeente Apeldoorn Dienst Samenleving, de woningbouwverenigingen, Stichting WisselWerk, Bureau Nieuwkomers Apeldoorn, Stichting Alert (de afdelingen Instituut Sociaal raadslieden en Maatschappelijk werk), de Advocatuur, het Nidos (Jeugdbescherming voor Vluchtelingen AMA's), ROC Aventus, Spatie (RIAGG), CWI (Centrum Werk en Inkomen), Vreemdelingen Dienst Apeldoorn, COA, AZC Zuidbroek, de IND, het IOM, VluchtelingenWerk Nederland en alle andere relevante organisaties waarnaar kan worden doorverwezen. SVA neemt deel in het Zorgnetwerk Apeldoorn en is ook adviseur van de Stichting Kerk en Vluchteling van het Beraad van Kerken Apeldoorn. Stichting Vrienden van SVA Naast SVA bestaat er de Stichting Vrienden van SVA. Een beschrijving hiervan is opgenomen in Bijlage 2. De stichting wordt aangestuurd door hetzelfde bestuur als SVA. 13

15 Bestuur Introductie 14

16 Hoofdstuk 3: Wat deed SVA in 2003? In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste werkzaamheden van SVA gedurende het jaar Een terugblik Door de coördinator wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de niet-win activiteiten. Verder wordt door de verschillende werkgroepen van SVA elk jaar een werkplan gemaakt voor het komende jaar en een evaluatie van het afgelopen jaar. Dit betreft zowel Win als niet-win activiteiten. Het onderstaande is deels overgenomen uit genoemde rapportage en daarnaast een greep uit de evaluaties over In Bijlage 3 worden de aantallen nieuwkomers in 2003 nader beschouwd. Bestuur SVA Evenals in voorgaande jaren hield het bestuur van SVA zich in 2003 bezig met beleidsvraagstukken, en korte en lange termijnontwikkelingen. (Werkgroep) Introductie Door speciaal in introductie getrainde vrijwilligers wordt samen met de vluchtelingen-nieuwkomers in een aantal weken een stappenplan van activiteiten doorlopen. In deze periode is er een zeer nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn (Dienst Samenleving) en woningbouwverenigingen. De mensen kunnen op twee manieren naar Apeldoorn komen. SVA haalt ze af van het station of zij melden zich aan bij Bureau Nieuwkomers Apeldoorn (BNA). Hierna dient een aantal zaken geregeld te worden: inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Apeldoorn; aanmelden bij BNA voor het Inburgeringsprogramma; naar de Dienst Samenleving; regelen van de uitkeringen; naar de Stadsbank; aanvraag van een lening; naar de nieuwe woning; aanmelden en inschrijven bij de Unit NT2 van het ROC voor taallessen en maatschappij oriëntatie; inschrijven bij het C.W.I.; aanvragen van een sofmummer bij de Belastingdienst; aanmelden bij de St. Vluchtelingenwerk Apeldoorn; invullen van het persoonlijk dossier van de nieuwkomer(s); rondleiding door het gebouw; uitleg van het aanbod maatschappelijke begeleiding; melden bij de Vreemdelingenpolitie; aanvraag van Kinderbijslag; inschrijving voor het ziekenfonds; aanmelden bij huisarts; aanmelden bij tandarts; keuze van apotheek; en een rekening openen bij een bank. Uit de evaluatie: Opnieuw is een groep mensen geholpen om hun weg te vinden in de Apeldoornse samenleving. Door de gemeente werden circa 90 woningen aan vluchtelingen-nieuwkomers toegewezen. De meeste nieuwkomers kwamen in de eerst helft van 2003, terwijl er tijdens de zomerperiode sprake was van een piek. Omdat het aantal vrijwilligers toen ernstig beperkt was - en evenmin ondersteuning van stagiaires aanwezig moesten zij een aantal malen boven hun macht werken. Na de zomer periode liep het aanbod van woningen iets terug, maar toen deed zich een ander probleem voor. De werkbegeleider van de werkgroep introductie vertrok vóórdat er een andere werkbegeleider was aangesteld. Dit veroorzaakte onrust in de groep vrijwilligers. Verder was er binnen de Dienst Samenleving een wisseling van team, wat extra energie kostte om de samenwerking goed te laten verlopen. 15

17 Individuele begeleiding Rechtsbescherming 16

18 (Werkgroep) Individuele begeleiding Zo snel mogelijk na aankomst in Apeldoorn worden via de Werkgroep Introductie, de medewerkers van de werkgroep Individuele Begeleiding erbij betrokken. Zij hebben de taak om problemen van vluchtelingen-nieuwkomers te helpen oplossen. Deze taak bestaat uit: contactpersoon zijn; informeren; vertrouwenspersoon/luisterend oor zijn; signaleren; consultatie/verwijzen: motiveren en stimuleren; optreden als belangenbehartiger; perspectief bieden. ledere nieuwkomer krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. Het uitgangspunt van de ondersteuning is begeleiding op maat. De mate van begeleiding is afhankelijk van de situatie van de nieuwkomer. De begeleiding is zolang het inburgeringsprogramma duurt (gemiddeld anderhalf jaar). Afhankelijk van het feit of het gewenst is, wordt hiervan tot drie maanden intensief begeleid. Na deze periode wordt er tot zes maanden minder intensief begeleid ter verhoging van de zelfredzaamheid. Daarna volgt gedurende het inburgeringsprogramma een mentorfunctie. Na ongeveer een jaar zal er een gesprek zijn met als doel te informeren hoe het gaat, te motiveren, te stimuleren en/of door te verwijzen. De begeleiders zijn alleen actief als er bijzonderheden zijn. Dit kunnen onder meer medische, psychosociale of psychiatrische problemen zijn. De intensieve begeleiding kan hierdoor langer duren dan drie maanden. Er is overleg en samenwerking met huisartsen en deskundigen van het ziekenhuis, Spatie (geestelijke gezondheidszorg) en/of de Stichting Alert (maatschappelijk werk). Wanneer de vluchteling in een isolement zit of raakt en er is hulp nodig, dan is het de taak van de begeleider dat de contacten worden gelegd. Uit de evaluatie: Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het inhoudelijk sterker maken van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen-nieuwkomers. Er is een checklist opgesteld die gebruikt kan worden tijdens het traject. Ook is er een protocol ontwikkeld hoe te handelen bij de afronding van het begeleidingstraject. Bovendien is er - door de stagiaires - een voorbeeldmap ontwikkeld, die het werk voor nieuwe vrijwilligers overzichtelijker maakt. Het aantal nieuwe cliënten in 2003 is groot geweest; men is ver boven de taakstelling (233 cliënten) uitgekomen. (Werkgroep) Rechtsbescherming Deze werkgroep Rechtsbescherming (voorheen juridische hulpverlening) heeft als taken: enerzijds ondersteuning van de vluchteling tijdens de procedure voor erkenning als politiek vluchteling en anderzijds, als hij eenmaal deze status heeft, het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende zaken. De vluchtelingen-nieuwkomers kunnen terecht met de volgende vragen: uitleg over de asielprocedure; bespreking van het verslag van het interview (gehoor) dat de vluchteling met het Ministerie van Justitie heeft gehad; hulp bij het vinden van een advocaat; hulp bij het vinden van bewijsmateriaal om het asielverzoek te ondersteunen; voorlichting over de inhoud van een status, wanneer het Ministerie van Justitie de vluchteling een status aanbiedt; informatie over emigratie of terugkeer; het opsporen van familieleden; hulp bij gezinshereniging; hulp aan de (bijna) uitgeprocedeerden; aanvragen van een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort; informatie over het sluiten van een huwelijk; aanvragen van permanent verblijf en naturalisatie; andere vragen op juridisch terrein; problemen bij uitkeringen, kinderbijslag of studiefinanciering; problemen bij huisvesting. 17

19 Spreekuur Emplooi 18

20 De werkgroep wordt direct ondersteund door de beroepskracht. Zij heeft wekelijks werkbesprekingen waarin de hulpaanvragen worden verdeeld en daarnaast geanalyseerd, besproken en geëvalueerd. De hulpvragen lagen in 2003 vooral op het terrein van uitgeprocedeerden, 2 e asielverzoeken, niet verlengen van vergunningen tot verblijf en van gezinshereniging. Er werd veel voorlichting over terugkeer gegeven en in een enkel geval koos de asielzoeker voor terugkeer. In samenwerking met het IOM wordt dit traject begeleid door medewerkers van SVA. Uit de evaluatie: Er is een flink aantal gezinsherenigingen gerealiseerd. Daarbij heeft het vaststellen van het DNA een positieve rol gespeeld. In één geval hebben herenigde personen geen verblijfvergunning gekregen en zij moeten nu weer terug naar Afghanistan. De eisen aan migratie zijn veel strenger geworden. In februari 2003 is een gezin met verblijfsvergunning vrijwillig teruggekeerd naar Irak. Door de oorlog in Irak is er een vertrekmoratorium ingesteld: Irakezen met een tweede asielverzoek konden weer in de opvang. Per 1 april 2003 is de nieuwe Naturalisatiewet ingevoerd. In Apeldoorn vielen slechts vijf mensen onder de eenmalige pardonregeling. Dreigende uitzetting en intrekking van vergunning-tot-verblijf-asiel-bepaalde-tijd geldt vooral voor een grote groep Afghanen (162). Vaak blijkt dat uitgeprocedeerden in eerste instantie aangeven dat ze wel terugwillen, maar als puntje bij paaltje komt gaan ze niet en verdwijnen ze uit beeld. Er is een AMA-spreekuur tot stand gekomen; dit voorziet in een behoefte. Er zijn vooral financiële, scholings- en huisvestingsproblemen. Van de Informatie Beheergroep, afd. Studiefinanciering, heeft SVA de bevoegdheid gekregen om een verklaring af te geven als bepaalde kinderen ouderloos zijn. Regelmatig worden er buiten-invordering-stellingen van lesgeld geregeld. In het algemeen is men zeer tevreden over de beschikbare werkruimtes. Er wordt af en toe geklaagd over koude voeten in de spreekkamers. In drie van de zes spreekkamers staan nog oude computers die niet geschikt zijn voor het DIAGRAM gebruik. (Werkgroep) Spreekuur De spreekuren worden gehouden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur. Hierbij zijn er in het afgelopen jaar 12 vrijwilligers actief geweest met als achtervang een beroepskracht. De medewerkers hebben de beschikking over ingerichte spreekkamers met een computerregistratie systeem. Het doel is een luisterend oor te zijn, vluchtelingen-nieuwkomers te helpen met hun problemen en zonodig door te verwijzen naar andere instanties of naar andere werkgroepen binnen SVA. In 2003 zijn er 1131 bezoekers op het spreekuur geweest. Een gedeelte hiervan betrof vluchtelingen-nieuwkomers die onder de Win vielen. De vragen betroffen rechtsbescherming (204), uitkering (114), wonen (102), geldzaken (89), belastingen (62), familierecht (59), gezondheidszorg (51), opleiding (45), werken (23), reizen (6) en nog 300 andere vragen. In schema: geldzaken **) rechtsbescherming *) uitkering wonen belastingen familierecht gezondheidszorg opleiding werken reizen ***) overige vragen 19

21 Computercursus Website 20

22 *) Het grootste deel van de hulpvragen lag op het terrein van contacten leggen met de advocatuur, vragen rond de asielprocedure, vragen rond het verlengen van de verblijfsvergunning, vragen rond gezinshereniging, vragen rond het intrekken van de verblijfvergunning en vragen over remigratie. **) De meeste vragen betreffen verzekeringen, de NUON, belastingzaken en geen voorzieningen meer. ***) Ten aanzien van vreemdelingenpaspoorten en andere reisdocumenten. Uit de evaluatie: Ook in het afgelopen jaar is er weer frequent gebruik gemaakt van het spreekuur. De bezetting was ruim voldoende: er was een grote groep vrijwilligers beschikbaar. Twee à drie maanden van tevoren wordt een rooster opgesteld. Zonodig wordt er in de werkgroepvergadering een cliëntbespreking gedaan. De sociale kaart is geheel herzien. Wat achtervang betreft is de groep minder tevreden, maar op momenten dat er geen achtervang was heeft men zich toch weten redden. Als extra scholing is er een themabijeenkomst over schuldsanering geweest. Sociaal Culturele Activiteiten De sociaal culturele activiteiten zijn van essentieel belang voor vluchtelingen-nieuwkomers die langdurig of permanent in Nederland zullen blijven. De activiteiten vormen een integraal onderdeel van verdere oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Zinvolle vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid, zelfontplooïng en integratie zijn kernwoorden. De sociaal culturele activiteiten binnen SVA richten zich op de volgende aspecten: ontmoeting, recreatie, educatie en vorming en cultuurbeleving. Er is een inloopactiviteit op maandag- tot en met donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur. Hier kunnen de vluchtelingen elkaar ontmoeten. Er zijn veel buitenlandse kranten beschikbaar. (Werkgroep) Emplooi Emplooi is het arbeidsbemiddelingsbureau van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en heeft als doel voor erkende vluchtelingen werk te vinden. Bij Emplooi werken ruim tachtig adviseurs die bemiddelen en mensen in een nieuwe werksituatie begeleiden. Alle adviseurs hebben ervaring als manager, directeur of ondernemer. Eén van deze adviseurs werkt bij SVA. De begeleiding geldt ook voor asielzoekers die drie maanden per jaar mogen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor hen heeft aangevraagd. Uit de evaluatie: De slechte arbeidsmarkt heeft zich in 2003 verder doorgezet. Dit heeft tot gevolg gehad, dat lagere functies worden opgevuld met (te) hoog opgeleide kandidaten. Voor de functie van schoonmaker is bijvoorbeeld het aanbod van autochtonen al zo groot, dat vluchtelingen geen kans meer hebben. Helaas is een aantal loopbaanprojecten (zoals het Belastingdienstproject) als gevolg van de overal doorgevoerde bezuinigen opgeheven. Door Emplooi Amsterdam zijn nieuwe projecten opgestart, zoals het mediaproject en het natuursteenproject. Baangaranties worden niet (meer) gegeven. De arbeidsmarktsituatie noopt de werkgroep tot het zoeken naar creatieve oplossingen, zoals het benaderen van werkgevers voor het beschikbaar stellen van leerwerkplekken (bijvoorbeeld voor ICT-ers). Hiervoor is toestemming vereist van de uitkeringsinstantie. Doel is, dat de cliënt zijn opgedane kennis bijhoudt en sociaal actief blijft. De toeleiding naar werk van vluchtelingen is verder haast onmogelijk geworden als gevolg van de hoge selectiecriteria voor opleiding, werkervaring en beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is er nog de administratieve rompslomp rondom de tewerkstellingsvergunningen (TWV). In het afgelopen jaar konden slechts twee cliënten met een door de werkgever aangevraagde TWV geplaatst worden. Er kwamen 26 cliënten voor begeleiding in aanmerking. Acht cliënten zijn naar werk geplaatst, twee cliënten konden na het tekenen van een overeenkomst op een leerwerkplek terecht. Daarnaast zijn er persoonlijke adviezen gegeven tot voortzetting van de taalschool, eventueel gevolgd door een vakopleiding. Versterking van de werkgroep is nodig om in deze slechte arbeidsmarkt de gestelde doelen te halen. Aangezien bij het benaderen van werkgevers en instellingen steeds meer geëist wordt dat dit via Internet plaatsvindt, is aanpassing van de verbindingen van de PC s gewenst. 21

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Gemeentelijke infrastructuur voor re-integratie in Amersfoort, Rotterdam en Utrecht Marjan de Gruijter Rob Lammerts December 2007 Inhoud

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2013

Jaarbericht Kinderrechten 2013 Jaarbericht Kinderrechten 2013 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Naam: Ahlam Kadi Ouahabi Studentnr. 2007533 Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Jaarverslag 2012 Stichting VluchtelingenWerk Zeeland Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pag 3 Voorwoord VluchtelingenWerk Zeeland Pag 4 Centrale locaties. Locatie AZC Goes Pag 5 Decentrale locaties. Locatie

Nadere informatie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie