j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland"

Transcriptie

1 j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland Stuknummer: Registratiedatum: 18/04/2011 Hoofdkantoor Enschede Spelbergsweg DX Enschede Tel. (053) Fax (053) Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Ov Open: Ma. T/m do Vrijdag Postbus BJ Enschede Banknr IB AN NL06 ABNA BIC ABNANL2A Ons kenmerk: Uw kenmerk: Afdeling: Directie Datum: 14april2011 Behandeld door: A.A. de Jong Telefoonmimmer: Betreft: Stadsbank - informatieverzoek dienstverlening 2012 Geacht College, Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland vraag ik uw aandacht voor het volgende. Verzoek Het is het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank bekend dat meerdere van de 22 deelnemende gemeenten het voornemen hebben te bezuinigen op schuldhulpverlening, de Stadsbank in het bijzonder. In verband met de bedrijfsvoering van de Stadsbank zou het Dagelijks Bestuur graag van u vernemen in welke mate de gemeente voornemens is diensten van de Stadsbank af te nemen in In verband met de begrotingsbespreking in het Algemeen Bestuur op 9 juni a.s., verzoek ik u voor 1 juni a.s. de Stadsbank in kennis te stellen van de voorgenomen omvang van de dienstverlening in Toelichting Het Dagelijks Bestuur ontvangt signalen dat meerdere van de bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten voornemens zijn besluiten te nemen om eigen uitgaven voor schuldhulpverlening te reduceren. Veelal heeft dat direct betrekking op het budget dat geraamd is voor de Stadsbank. De kans bestaat dat die budgetten in 2012 taakstellend omlaag moeten. Dat vraagt om een analyse van de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Zowel vanuit de gemeenschappelijke regeling als vanuit de aangesloten gemeenten. Algemeen financieel kader De Stadsbank heeft het afgelopen jaar en het lopende begrotingsjaar ingezet op reductie van uitgaven. In dat kader zijn er diverse mogelijkheden om te bezuinigen op bestaanskosten de revue gepasseerd. Dat heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat leidt tot een structurele lastenreductie met bijna , een kleine 10% van de begroting. Dat heeft de Stadsbank kunnen realiseren door activiteiten te beeindigen (bewindvoering Wsnp en preventie), een nieuw bankpassensysteem te introduceren, vacatureruimte niet in te vullen en beheerskosten te reduceren (o.a. afschaffen antwoordnummer, herzien contracten leveranciers). Ondanks die reductie is de dienstverlening overeind gebleven en is de produktiviteit gestegen.

2 J * Stadsbank s*-*% Oost Nederland Verder worden de contouren zichtbaar van de gevolgen die de ombuigingsideeen van dit kabinet voor de gemeenten gaan betekenen. De vraag daarbij is in hoeverre gemeenten deze ombuigingsmaatregelen binnen hun begroting kunnen opvangen. Twee feiten: o Een eerste ontwikkeling is de reductie van incidentele rijksmiddelen voor schuldhulpverlening. In 2011 eindigt de tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening, oftewel vanaf 2012 vloeien geen additionele rijksmiddelen richting gemeenten. Een indicatie: de 22 bij de Stadsbank aangesloten gemeenten ontvingen in 2010 gemeenschappelijk o Ten tweede heeft het huidige kabinet in het regeerakkoord vastgelegd 20 miljoen te bezuinigen op de middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, waarbij de focus van het rijk bij het realiseren van die bezuiniging is gericht op schuldhulpverlening. Als die korting naar rato geprojecteerd wordt op de 22 gemeenten, dan zal sprake zijn van een regionale reductie van ruwweg 1 miljoen. Tegelijkertijd zien gemeenten de kosten voor schuldhulpverlening stijgen: o Er is sprake van een toename in het aantal gebruikers van de dienstverlening van die gemeenten, hetgeen leidt tot een kostenuitzetting. Zo ateeg het aantal actieve budgetbeheerrekeningen in 2009 met 7% ten opzichte van Het aantal aanvragen schuldhulpverlening nam met 3% toe. In 2010 nam het aantal aanvragen schuldhulpverlening ten opzichte van 2009 toe met 15%. Het aantal actieve budgetbeheerrekeningen nam toe met 2,5%. o Daarnaast is sprake van een autonome kostenstijging van gemiddeld 3,4% per jaar. Met name wordt deze stijging veroorzaakt door de stijging van de salariskosten (reguliere periodieke verhogingen, werkgeverslasten en CAO-verplichtingen). Per saldo worden de 22 deelnemende gemeenten geconfronteerd met een afname van de middelen met bijna 2 miljoen (met dien verstande dat de tijdelijke stimuleringsregeling uiteraard een tijdelijke regeling betrof). Anderzijds is sprake van een stijging van de uitgaven als gevolg van zowel volume- als kostenstijging. Daarmee ontstaat een kloof tussen baten en lasten die vraagt om keuzes. Keuzes van enerzijds de gemeenschappelijke regeling, met name waar het gaat om aanvullende efficiencymaatregelen, anderzijds keuzes die gemeenten afzonderlijk dienen te maken ten aanzien van de omvang van de dienstverlening. Aanvullende efficiencymaatregelen GR Stadsbank Oost Nederland Het Dagelijks Bestuur heeft, in samenspraak met de directie en het Platform (ambtelijk adviesorgaan van de 22 aangesloten gemeenten) de mogelijkheden verkend voor aanvullende reductie van uitgaven. Er zijn nog twee concrete maatregelen te treffen met een duidelijk financieel effect: 1. Een mogelijke maatregel is het afschaffen van het bankpassensysteem. Indien de Stadsbank en/of de aangesloten gemeenten in staat zouden zijn de reguliere banken in de regio te stimuleren dat deze voor iedere klant van de Stadsbank, zonder eigen betaalrekening, een rekening openen, dan kan de Stadsbank het Moneycard-passensysteem afschaffen (circa van de klanten in budgetbeheer gebruiken een Moneycard). Indien de klanten van de Stadsbank over zouden kunnen gaan op een basisbetaalrekening, leidt dat tot een structurele reductie van circa Bovendien scheelt dat voor zeven gemeenten het vergoeden van de opnamekosten. Voorwaardelijk is de bereidheid van banken daar aan mee te werken. Mogelijkheden daartoe worden momenteel verkend. 2. Daarnaast is een reductie mogelijk op het onderdeel budgetbeheer, met name in de sfeer van de reductie van telefonische informatievoorziening via het Informatiecentrum. Door telefonische contacten te automatiseren kan een personele reductie met circa 5 fte (ongeveer ) plaats vinden. Met beide maatregelen zijn naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur de mogelijkheden voor de gemeenschappelijke regeling om te komen tot lastenreductie nagenoeg benut.

3 J * Stadsbank c^-»i Oost Nederland Overigens vindt momenteel ook een verkenning plaats naar de mogelijkheden van andere inkomstenbronnen. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om leveranciers in de sfeer van primaire lasten (zoals zorgverzekeraars, energiebedrijven en woningbouwcorporaties) bij te laten dragen in de kosten van budgetbeheer. Deze leveranciers hebben een zeker belang bij de periodieke overboekingen vanuit de Stadsbank. Het door de gemeenten via het instrument van budgetbeheer borgen van de betaling van de primaire lasten leidt immers tot reductie van incassokosten en debiteurenbeheer. Het Dagelijks Bestuur is voornemens, overigens in samenspraak met uw gemeente, mogelijkheden daartoe met die leveranciers te verkennen. Reductiemogelijkheden aangesloten gemeenten Zoals u weet wordt de Stadsbank gefinancierd op basis van enerzijds de bijdrage in de bestaanskosten (ruwweg 20% van de lasten) en anderzijds op basis van de afiiame van diensten. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om keuzes te maken die leiden tot kostenreductie. Die liggen dan vooral op het terrein van het stopzetten van projecten, het reguleren van de toegang tot de dienstverlening en beperken van de omvang van de dienstverlening. Dat zijn beleidskeuzes die de gemeenschappelijke regeling niet voor de aangesloten gemeenten kan maken. Aangezien de omvang van de afgenomen dienstverlening in aanzienlijke mate de lasten voor uw gemeente bepaalt, is het onvermijdelijk dat uw gemeente daaromtrent keuzes maakt. Alleen keuzes die leiden tot vermindering van de afname van diensten, zullen voor uw gemeente kunnen leiden tot lastenreductie. De keuzes die leiden tot reductie in de afname van diensten zullen direct personele gevolgen hebben binnen de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. Om zicht te hebben op de mate waarin die keuzes de gemeenschappelijke regeling zullen treffen, is inzicht nodig in de voorgenomen lastenreductie. Op basis van die informatie kan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 9 juni aanstaande het beleid bepalen ten aanzien van de personele - en daarmee de uiteindelijke financiele - effecten van die keuzes voor de gemeenschappelijke regeling en de individuele reducerende gemeente. In verband hiermee verzoekt het Dagelijks Bestuur de aangesloten gemeenten voor 1 juni aanstaande aan te geven met welke omvang van af te nemen diensten de gemeenschappelijke regeling rekening moet houden. Die informatie zal dan tevens gebruikt worden bij de bespreking van de begroting 2012 in de vergadering van 9 juni aanstaande. In verband hiermee is een invulformulier bijgevoegd. Tevens treft u het Produktenboek 2011 aan, alsmede het overzicht van afgenomen diensten in Voor aanvullende informatie, maar ook voor het maken van een afspraak voor het bespreken van alternatieven of het doorrekenen van varianten voor uw gemeente, kunt u contact opnemen met de directeur van de Stadsbank, de heer A. de Jong op telefoonnummer Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland, Mw. drs. M.G.E. Koomen, voorzitter

4 J * Stadsbank r^i Oost Nederland II 1 III111 Stuknummer: Registratiedatum: 19/04/2011 Hoofdkantoor Enschede Spelbergsweg DX Enschede Tel. (053) Fax (053) Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Ov Open: Ma. T/m do Vrijdag Postbus BJ Enschede Banknr IBAN NL06 ABNA BIC ABNANL2A Ons kenmerk: SON\2011\AdJ Uw kenmerk: Afdeling: Directie Datum: 18april2011 Behandeld door: A.A. de Jong Telefoonnummer: Betreft: Stadsbank - nazenden aanvullende informatie Geacht College, In aansluiting op de brief van 14 april jl. met als onderwerp "Stadsbank - informatieverzoek dienstverlening 2012" treft u bijgaand de toegezegde informatie aan. Bijgesloten zijn: o het enboek 2011 o het overzicht van afgenomen dienstverlening in 2010 o een invulformulier. Deze informatie kunt u gebruiken ten behoeve van de beantwoording van de brief van 14 april jl. en tevens bij de behandeling van de begroting 2012 die u separaat is toegezonden. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via Met vriendelijke groet, Namens de Stadsbank Oost Nederland, A.A. de Jong MPM, directeur

5 y # Stadsbank ^ j Oost Nederland enboek 2011

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Pag. 2. Processchema 5 3. schema 6 4. en 7 1. Preventie & Voorlichting 7 2. Indicatiestelling Informatie en Advies Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel Minnelijk schuldregelen Budgetcoaching Nazorg Overige Dienstverlening 49

7 1. Inleiding Het doel van net werk van de Stadsbank Oost Nederland is het bevorderen van de financiele zelfredzaamheid van mensen. Dat doel staat centraal in ons werk dat wij "schuldhulpverlening" noemen. Schuldhulpverlening richt zich op het oplossen van schulden. Dat doet de Stadsbank door als intermediair op te treden tussen schuldenaar en diens schuldeisers. De Stadsbank probeert een nieuwe afspraak tot stand te brengen tussen deze partijen. Dat doet de Stadsbank door samen met de betrokken partijen te beoordelen of een oplossing kan worden gevonden door middel van een herfinanciering, betalingsregelingen, een saneringskrediet of een schuldbemiddeling. Als dat niet mogelijk blijkt, zal de Stadsbank de inwoner begeleiden in diens eventuele verzoek tot de wettelijke schuldsanering. Schuldhulpverlening bestaat echter niet alleen uit schulden oplossen. Misschien is dat schulden oplossen niet eens het voornaamste doel. Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen stabiliteit in inkomsten en uitgaven hebben, opdat zij de primaire lasten kunnen voldoen. In een mensenleven zijn die primaire zaken het dak boven het hoofd, de aansluiting op gas, water en elektriciteit en het verzekerd zijn voor ziektekosten. En eten en drinken niet te vergeten. De Stadsbank probeert met budgetbeheer of beschermingsbewind stabiliteit in de betaling van de primaire lasten te borgen. Overigens is de Stadsbank geen voorschotbank. De Stadsbank verstrekt dus geen voorschotten op het inkomen. Wei verstrekt de Stadsbank kredieten voor noodzakelijke kosten van het bestaan. Denk daarbij aan de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of het oplossen van betalingsachterstanden. Het derde onderdeel van integrate schuldhulpverlening is het be'fnvloeden van gedrag van mensen en het toevoegen van competenties. Wij beseffen ons heel goed dat de oorzaken van financiele problemen vaak op hele andere gebieden liggen dan puur financieel en dat voor een structurele opiossing meer nodig is dan alleen maar financieel advies. Voor aanverwante problemen die meer op psychisch, juridisch of medisch gebied liggen zullen wij altijd doorverwijzen naar samenwerkende instanties. Meestal in samenspraak met en onder regie van de betrokken gemeente. Het be'fnvloeden van gedrag of toevoegen van competenties doet de Stadsbank in beginsel niet zelf. Tenzij de betrokken opdrachtgever daar om verzoekt. Dan kan de Stadsbank dat in de vorm van specifiek maatwerk leveren. Naast financieel-technische activiteiten op deze drie onderdelen van schuldhulpverlening biedt de Stadsbank financieel advies. Nagenoeg ieder traject start met een adviesgesprek dat ingaat op de inkomsten en uitgaven, op schulden en bezittingen en op de aanleiding tot het financiele probleem. Ieder adviestraject eindigt met een schriftelijk plan van aanpak. Niet zelden biedt dit plan van aanpak voldoende houvast voor de burger om zelf diens problematiek op te lossen. Ook biedt de Stadsbank maatwerk-activiteiten aan. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een huisbezoek. Het uitbetalen van weekgelden aan klanten van een gemeentelijke sociale dienst. Of het verzorgen van een meldpunt huurschulden. Dit is additionele dienstverlening op basis van de "beschikbaarheidsnuttigheid". De Stadsbank beschikt over financieel-technische voorzieningen en kennis waarmee gemeenten additioneel gefaciliteerd kunnen worden. Alle mogelijke dienstverlening die de Stadsbank standaard of additioneel aanbiedt, treft u aan in dit enboek U treft een korte beschrijving per product aan, evenals het tarief per product. Het tarief varieert afhankelijk van de vraag of de opdrachtgever lid van de gemeenschappelijk regeling Stadsbank Oost Nederland is.

8 Tot slot. De Stadsbank is een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk. Wij zijn eigendom van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. Iedere inwoner boven de 18 kan in principe bij ons terecht voor financieel advies, stabilisatie van de financiele situatie, het beheren van een budgetrekening en het verzorgen van het schuldregelingstraject. Ondernemers met financiele vraagstukken kan de Stadsbank niet helpen. Daarvoor verwijst de Stadsbank naar specialisten als het ROZ Twente.

9 2. Processchema STABILISATIE (inkomsten en uitgaven) j'liliiiiiiiililnmittlriiltln INTAKE ; ailiitiiii<iiikiriht.ii, PAK N VAN AAN 3 a. SCHULDEN OPLOSSEN Betalkigaregellngen Harfinanciarlng Schuldbamtddallng <! Sanarlngakradlet Faillisementswet Begalalding naar regullers bank! Voofloplge voonlantng Dwangakkoord Moratprlum Verklartng 285 Begoleide verwijzing naar exte hulpverleninq Krediet beoordeling

10 3. schema 2011 Nr Omschrijving Nr Omschrijving Soort Dienst Tarieven 2011 Gr leden Nlet GR leden L Preventie & Voorlichlina Voorlichting Cursus en Training Voorlichting aan Personen 1.2,2 Voorlichting aan Professionals 1.3,1 Cursus/Training voor Personen 1,3.2 Cursus/Training voor Professionals Additioneel Additioneel Additioneel Additioneel « Indicatiestellinq Integrals indicatie Reguliere Indicatiestelling 2,1.2 Crisis-interventie 2.1,3 Maatwerk Indicatiestelling Maatwerk P.M P.M. 2.2 Kredietverlening 2A1 Kredietbeoordeling Extra intake-faciliteiten Huisbezoek Multidisciplinair Overleg Additioneel InfnrmatiB er\ fiflyiax Fin. Budgetadvies 3,1,1 Budgetadvies KredietversfrQkking Sociale Lening (SL) Herfinancieringen (HF) 4.1,1 Sociale Lening Herfinancieringen lopende kredieten Stabilisatie & herstel financiele huishouding Budgetbeheer 5,1,1 Opstart Budgetbeheer 5,1,2 BBR Beheer - Basis 5,1,4 BBR Beheer Beeindiging Budgetbeheer 5,1,6 Zelfbetalers: BBR Beheer - Basis Zelfbetalers: BBR Beheer Begeleide overdracht zelfstandig bankieren Verwijzing Reguliere Bank Additioneel Beschermingsbewind 5,3,1 Meerderjahgenbewind lopend (tarief incl. ) 5JU Meerderjahgenbewind nieuw (tarief incl. ) Minneliik schuldreqelen Bemiddelingstraject 5,0.1 Bemiddeling schuldregeling Betalingsregeling Herfinanc. Schuiden 5,1,1 Beheer Betalingsregelingen Beheer Betalingsregelingen Jongeren 6A1 Herfinancieringskrediet schuiden Schuldbemiddeling Saneringskrediet (SK) 5,3,1 Beheer Schuldbemiddeling 6,4,1 Saneringskrediet Faillissementswet-fac. 6,5.1 Voorlopige voorz. art 284 lid 4 FW &2 Verklaring en verzoekschrift art. 285 FW 6,5,3 Dwangaccoord art. 287 a FW 6,5.4 Moratorium art 287 b FW z. 7.1 Budaetcoachina Budgetcoaching 7,1.1 Budgetcoaching Nazorg Nazorg Nazorg Overiae tfefisfyerfemnij 10.1 Beschikbaarheidnuttigh Kasbetalingen Leefgeldgarantie Meldpunt huurschulden Dienstverlening op locatie Projecten Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk 4 P.M. P.M. P.M. P.M. 6 P.M. P.M. P.M. P.M.

11 1. Preventie & Voorlichting

12 soort 1. Preventie en Voorlichting 1.2 Voorlichting Voorlichting aan Personen Additioneel Doelgroep Groepen inwoners vanaf 10 jaar van bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten, die weinig ervaring hebben met financiele verplichtingen en die een verhoogd risico lopen met financiele problemen te worden geconfronteerd. Omschriivina Het mondeling, schriftelijk danwel digitaal aanbieden van specifieke informatie waarmee de doelgroep inzicht krijgt in: - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, - hulpverlenende instellingen en organisaties. 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht i 448,93 leenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclu sief voorbereiding tarief voorgr leden Excl B7W Incl. 449,00 - tarief voor niet GR leden r«449,00 157,00 152,00 758,00 -

13 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.2 Voorlichting Voorlichting aan Professionals Additioneel B C D Doelqroep Professionals die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met (potentiele) klanten van Stadsbank Oost Nederland, in het werkgebied van de bank. Omschriivina Het mondeling, schriftelijk danwel digitaal aanbieden van specifieke informatie waarmee de doelgroep inzicht krijgt in: - het herkennen van personen met (mogelijk) financiele problemen, - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, - hulpverlenende instellingen en organisaties. 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht i 448,93 Eenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl. Incl. 449,001 tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,001 [F

14 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.3 Cursus en Training Cursus/Training voor Personen Additioneel B Doelqroep Inwoners vanaf 16 jaar van bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten, die moeite (kunnen) hebben hun financiele huishouden in balans te houden en/of te brengen en (nog) geen Want zijn van Stadsbank Oost Nederland. Omschriivinq Het verzorgen van cursussen en trainingen waarmee de doelgroep inzicht krijgt en vaardigheden ontwikkelt in: - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, en zicht krijgt op: - hulpverlenende instellingen en organisaties. C 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht I I 448,93 Eenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl. Incl. 449,00~ tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,001 [T 10

15 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.3 Cursus en Training Cursus/Training voor Personen Additioneel B Doelgroep Professionals die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met (potentiele) klanten en/of de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland, in het werkgebied van de bank. Omschriiving Het verzorgen van cursussen en trainingen waarmee de doelgroep inzicht krijgt en vaardigheden ontwikkelt in: - het herkennen van personen met (mogelijk) financiele problemen, - het adviseren over het beheer van de (klant)eigen financiele, huishouding, en zicht krijgt op: - mogelijkheden van (andere) hulpverlenende instellingen en organisaties C D 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht I 448,93 leenheid ] Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl Incl. 449,00 1 tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,00 11

16 2. Indicatiestelling 12

17 soort 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Reguliere Indicatiestelling B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een financieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivina De indicatiestelling bestaat uit het in kaart brengen van de klantsituatie en zijn financiele probleem, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren van de klant over de meest geschikte interventiemogelijkheden. Bij de keuze van de oplossingsmogelijkheden wordt ook rekening gehouden met het aanbod van pa rtnerorga n i saties. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak ikostprijs product 448,32 leenheid Een afgeronde indicatiestelling inclusief bespreking Plan van Aanpak (toelichting op de indicatie) I tarief voorgrieden Excl Incl. 448,00 I I tarief voor niet GR leden LL_ 448,00 157,00 151,00 756,00 I I 13

18 soort 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Crisis-interventie B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar in een crisissituatie waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivinq De Crisis-interventie bestaat uit het (globaal) inventariseren van de klantsituatie en het in kaart brengen van de acute dreiging en het zoeken van een oplossing waarmee de acute dreiging kan worden weggenomen zodat er (tijd en) ruimte ontstaat voor het oplossen van de achterliggende financiele problemen. Bij het zoeken van een oplossing wordt samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst, de bij de crisis betrokken schuldeisers en eventuele noodfondsen. Indien de klant instemt met de gevonden oplossing, wordt deze in een Crisis-interventieplan vastgelegd en door de Stadsbank Oost Nederland gerealiseerd. Biizonderheden Van een crisissituatie is sprake bij dreigende uithuiszetting, afsluiting van energie en royement uit de zorgverzekering. Dit product dient in combinatie met een van de producten of uitgevoerd te worden. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak [ 238,68 Eenheid Een crisisinterventie waarbij (zo mogelijk) het acute dreiging wordt weggenomen. I tarief voor GR leden Excl Inch 239,00 I I tarief voor niet GR laden Li_ 239,00 84,00 81,00 404,00 I I 14

19 A B INDELING 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Maatwerk indicatiestelling soort Maatwerk Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een financieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een gemeente waarmee Stadsbank Oost Nederland specifieke contracture afspraken heeft gemaakt. Omschriivinq Met de gemeente worden afspreken gemaakt over de wijze waarop de Integrale indicatiestelling (inclusief Crisis-interventie) zal plaatsvinden en aan welke eisen de uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen. De indicatiestelling bestaat uit het in kaart brengen van de klantsituatie en zijn financiele probleem, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren van de klant over de meest geschikte interventiemogelijkheden. Bij de keuze van de oplossingsmogelijkheden wordt ook rekening gehouden met het aanbod van partnerorganisaties. Het advies wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak, waarin naast de geadviseerde oplossing voor het klantprobleem, tevens de randvoorwaarden en de voor de oplossing relevante klantsituatie is opgenomen. Dit Plan van Aanpak wordt inhoudelijk met de klant besproken. C Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tarief en de wijze waarop de de werkzaamheden van de Stadsbank Oost Nederland worden gedeclareerd. D PM 15

20 soort 2 Indicatiestelling 2.2 Kredietverlening Kredietbeoordeling B Doelgroep Alle burgers vanaf 18 jaar, die in aanmerking willen komen voor een krediet van Stadsbank Oost Nederland en die wonen in een gemeente waarmee contractuele afspreken zijn gemaakt. Aanmelding vindt plaats doordat klanten zich zelf melden via bezoek van een vestiging of via telefoon, fax of internet. Klanten kunnen ook door verwijzing aangemeld worden. Omschriivinq Het kredietbeoordelingsproces bestaat uit het in beeld brengen van de klantsituatie en zijn financiele behoefte, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren over de kredietmogelijkheden van de klant. Dit advies wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak, waarin tevens het klantprofiel is opgenomen. Naast het intakegesprek heeft de intaker van Stadsbank Oost Nederland ook een Plan van Aanpak gesprek met de klant. Tijdens dit gesprek geeft de intaker een toelichting op het Plan van Aanpak. De beoordeling van de kredietaanvraag zal gebeuren conform de bepalingen in de Wet Financiering decentrale overheden en de Wet Financieel Toezicht, inclusief toetsing bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. C Niet van toepassing De kosten worden vergoed via de kredietvergoeding van eventueel verstrekte kredieten. D ] 49,15 leenheid Een indicatiestelling met betrekking tot de kredietwaardigheid van de klant, inclusief toelichting. [ tarief voor GRIeden Excl. Incl. 49,00 tarief voor niet GR leden Li_ 49,00 17,00 17,00 83,00 16

21 soort 2 Indicatiestelling 2.3 Extra intake-faciliteiten Huisbezoek Additioneel B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een flnancieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivinq Het ten behoeve van een reguliere integrale indicatiestelling (zie 2.1, product 2.1.1) verzorgen van de 'intake' bij de klant thuis. Een huisbezoek geeft inzicht in de thuissituatie van de klant en kan voor de klant drempelverlagend en dus minder bedreigend zijn. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak [ 191,11 Eenheid Een afgelegd huisbezoek met twee personen. tarief voor GR leden Excl. Incl. 191,00~1 tarief voor niet GR leden 191,00 67,00 65,00 323,00 17

22 soort 2 Indicatiestelling 2.3 Extra intake-faciliteiten Multidisciplinair Overleg Additioneel B Doelaroep Medewerkers van opdrachtgever en partnerorganisaties van Stadsbank Oost Nederland, die betrokken zijn bij de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland ten behoeve van inwoners uit de opdrachtgevende gemeente. Omschriivina Het leveren van een bijdrage aan en zo mogelijk initieren van Multidisciplinair Overleg over klanten. Tijdens dit overleg worden de door de klanten ondertekende Plannen van Aanpak besproken en de voortgang van de dienstverlening afgestemd. C D 100% na bespreking in het Multidisciplinair overleg o.b.v. reistijd, reiskosten en duur van het overleg [ 177,55 j Eenheid I tarlef voor GR leden Excl Incl. 178,00 I I tarief voor niet GR leden 178,00 Li_ 62,00 60,00 300,00 I I 18

23 3. Informatie en Advies 19

24 soort 3 Informatie en Advies 3.1 Financieel Budgetadvies Budgetadvies B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een indicatie "Informatie & Advies". Omschrijving Het voor de doelgroep verzorgen van een Financieel Budgetadvies, zoals is opgenomen in het door de Want ondertekende Plan van Aanpak. Het Financieel Budgetadvies omvat een tweetal gesprekken van Stadsbank Oost Nederland met de klant. C 100% na voltooiing Budgetadvies [ 133,45 [Eenheid tarief voor GR leden Excl. Incl. 133,001-1 tarief voor niet GR leden 133,00 46,55 44,89 224,001 20

25 crs O o a ^ o 4. Kredietverstrekking n [warn* 21

26 soort 4 Kredietverstrekking 4.1 Sociale Lening Sociale Lening B Doelgroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een positieve indicatiestelling "Kredietverlening". Omschriiving Het verstrekken van een Sociale Lening zal gebeuren conform de bepalingen in de Wet Financieel Toezicht inclusief toetsing bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Daarnaast is Stadsbank Oost Nederland lid van de NVVK en het samenwerkingsverband Sociale Banken Nederlanden (SBN). Stadsbank Oost Nederland verstrekt daarom alleen kredieten conform de bepalingen uit de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de NWK en de afspraken binnen SBN. Biizonderheden Looptijd krediet maximaal 60 maanden. Het krediet wordt geregistreerd als AK bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. In combinatie met een intakegesprek op basis van een kredietbeoordeling (2.1.1.) C D Niet van toepassing N.B. De kosten worden vergoed via de kredietvergoeding van eventueel verstrekte kredieten. i 43,54 1 JEenheid 0 [ tarief voor GR leden Exci. Incl. 44,00 tarief voor niet GR leden 44,00 15,00 15,00 74,00 22

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER *5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER 1. De Stadsbank Oost Nederland, gevestigd te Enschede, Spelbergsweg 35, hierna te noemen de budgetbeheerder, en 2. Naam: Geboren: wonende te: hierna (indien

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

J 4 Stadsbank Oost Nederland

J 4 Stadsbank Oost Nederland ONTVANGEN 1 8 APR. 2013 J 4 Stadsbank Oost Nederland Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente S000866 Hoofdkantoor Enschede SpclbcTgsweg 35-37 7512 DX Enschede Tel. (053)4 880 111

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt;

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt; Veren ging uoor schuldhulpv rl n ng n sociaal bank eren ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEM IDDELING Definities 1. ln deze algemene voonruaarden wordt verstaan onder: Budgetbeheer: Cliënt: Financieel beheer:

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

MODULE BUDGETBEHEER NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze

MODULE BUDGETBEHEER NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze NVVK 2015 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Auditmatrix NEN 8048 KIWA

Auditmatrix NEN 8048 KIWA Auditmatrix NEN 8048 KIWA 4 Eisen aan het schuldhulpverleningsproces 4.1 Kosten voor schuldhulpverlening mogen niet in rekening worden gebracht bij de cliënt of schuldeisers, tenzij de schuldhulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind ALGEMENE VOORWAARDEN Zeeuws Bewind 23-02-2015 1 Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Zeeuws Bewind. Kamer van Koophandel nummer: 50545531 BTW nummer: NL 180204713B02 1.2

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING Vastgesteld mei 2014 GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING Colofon 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Stroomschema schuldhulpverlening Amsterdam... 4 Toelichting bij stroomschema:... 5 1. Aanmelding... 6 2. Budgetspreekuur... 8 3.

Nadere informatie

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Controle op nakomen schuldregeling onder de maat Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 30 juni 2008 RA0826989 Samenvatting Een inwoonster van Almere

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

MODULE SCHULDREGELING

MODULE SCHULDREGELING NVVK 2015 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening ROZ facts Organisatie Ruim 30 medewerkers en 30 coaches Hoofdvestiging: Ondernemerscentrum H164 in Hengelo Loopbaanplein

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING Inleiding Dit document is de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Deze Gedragscode is geldig vanaf 23 mei

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING

GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING Colofon Gewijzigde editie, september 2017, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. GEDRAGSCODE SCHULDHULPVERLENING

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2014/857 / RIS 2014-436 JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

MODULE SCHULDREGELING IN HET KADER VAN SCHULDHULPVERLENING VOOR ONDERNEMERS (SHVO)

MODULE SCHULDREGELING IN HET KADER VAN SCHULDHULPVERLENING VOOR ONDERNEMERS (SHVO) NVVK 2015 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Besluit: Toelichting: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Najaarsnota 2016

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Besluit: Toelichting: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Najaarsnota 2016 Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november Betreft: Besluit: 1. De vast te stellen. 2. Het positieve saldo van 3.900 vooralsnog toe te voegen aan

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Aan de slag met je schulden

Aan de slag met je schulden Aan de slag met je schulden De stappen van een schuldregeling voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - SCHULDEN OPLOSSEN De stappen van een schuldregeling 1 Opstartfase 2 Start schuldregeling Je

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door GNG Bewindvoering wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken. Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder beschermingsbewind wordt gesteld dan wel vrijwillig een overeenkomst

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010)

Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 047 Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010) Publicatiedatum 21 april 2010 Opmerkingen

Nadere informatie