j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland"

Transcriptie

1 j '* Stadsbank r^-»i Oost Nederland Stuknummer: Registratiedatum: 18/04/2011 Hoofdkantoor Enschede Spelbergsweg DX Enschede Tel. (053) Fax (053) Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Ov Open: Ma. T/m do Vrijdag Postbus BJ Enschede Banknr IB AN NL06 ABNA BIC ABNANL2A Ons kenmerk: Uw kenmerk: Afdeling: Directie Datum: 14april2011 Behandeld door: A.A. de Jong Telefoonmimmer: Betreft: Stadsbank - informatieverzoek dienstverlening 2012 Geacht College, Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland vraag ik uw aandacht voor het volgende. Verzoek Het is het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank bekend dat meerdere van de 22 deelnemende gemeenten het voornemen hebben te bezuinigen op schuldhulpverlening, de Stadsbank in het bijzonder. In verband met de bedrijfsvoering van de Stadsbank zou het Dagelijks Bestuur graag van u vernemen in welke mate de gemeente voornemens is diensten van de Stadsbank af te nemen in In verband met de begrotingsbespreking in het Algemeen Bestuur op 9 juni a.s., verzoek ik u voor 1 juni a.s. de Stadsbank in kennis te stellen van de voorgenomen omvang van de dienstverlening in Toelichting Het Dagelijks Bestuur ontvangt signalen dat meerdere van de bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten voornemens zijn besluiten te nemen om eigen uitgaven voor schuldhulpverlening te reduceren. Veelal heeft dat direct betrekking op het budget dat geraamd is voor de Stadsbank. De kans bestaat dat die budgetten in 2012 taakstellend omlaag moeten. Dat vraagt om een analyse van de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Zowel vanuit de gemeenschappelijke regeling als vanuit de aangesloten gemeenten. Algemeen financieel kader De Stadsbank heeft het afgelopen jaar en het lopende begrotingsjaar ingezet op reductie van uitgaven. In dat kader zijn er diverse mogelijkheden om te bezuinigen op bestaanskosten de revue gepasseerd. Dat heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat leidt tot een structurele lastenreductie met bijna , een kleine 10% van de begroting. Dat heeft de Stadsbank kunnen realiseren door activiteiten te beeindigen (bewindvoering Wsnp en preventie), een nieuw bankpassensysteem te introduceren, vacatureruimte niet in te vullen en beheerskosten te reduceren (o.a. afschaffen antwoordnummer, herzien contracten leveranciers). Ondanks die reductie is de dienstverlening overeind gebleven en is de produktiviteit gestegen.

2 J * Stadsbank s*-*% Oost Nederland Verder worden de contouren zichtbaar van de gevolgen die de ombuigingsideeen van dit kabinet voor de gemeenten gaan betekenen. De vraag daarbij is in hoeverre gemeenten deze ombuigingsmaatregelen binnen hun begroting kunnen opvangen. Twee feiten: o Een eerste ontwikkeling is de reductie van incidentele rijksmiddelen voor schuldhulpverlening. In 2011 eindigt de tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening, oftewel vanaf 2012 vloeien geen additionele rijksmiddelen richting gemeenten. Een indicatie: de 22 bij de Stadsbank aangesloten gemeenten ontvingen in 2010 gemeenschappelijk o Ten tweede heeft het huidige kabinet in het regeerakkoord vastgelegd 20 miljoen te bezuinigen op de middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, waarbij de focus van het rijk bij het realiseren van die bezuiniging is gericht op schuldhulpverlening. Als die korting naar rato geprojecteerd wordt op de 22 gemeenten, dan zal sprake zijn van een regionale reductie van ruwweg 1 miljoen. Tegelijkertijd zien gemeenten de kosten voor schuldhulpverlening stijgen: o Er is sprake van een toename in het aantal gebruikers van de dienstverlening van die gemeenten, hetgeen leidt tot een kostenuitzetting. Zo ateeg het aantal actieve budgetbeheerrekeningen in 2009 met 7% ten opzichte van Het aantal aanvragen schuldhulpverlening nam met 3% toe. In 2010 nam het aantal aanvragen schuldhulpverlening ten opzichte van 2009 toe met 15%. Het aantal actieve budgetbeheerrekeningen nam toe met 2,5%. o Daarnaast is sprake van een autonome kostenstijging van gemiddeld 3,4% per jaar. Met name wordt deze stijging veroorzaakt door de stijging van de salariskosten (reguliere periodieke verhogingen, werkgeverslasten en CAO-verplichtingen). Per saldo worden de 22 deelnemende gemeenten geconfronteerd met een afname van de middelen met bijna 2 miljoen (met dien verstande dat de tijdelijke stimuleringsregeling uiteraard een tijdelijke regeling betrof). Anderzijds is sprake van een stijging van de uitgaven als gevolg van zowel volume- als kostenstijging. Daarmee ontstaat een kloof tussen baten en lasten die vraagt om keuzes. Keuzes van enerzijds de gemeenschappelijke regeling, met name waar het gaat om aanvullende efficiencymaatregelen, anderzijds keuzes die gemeenten afzonderlijk dienen te maken ten aanzien van de omvang van de dienstverlening. Aanvullende efficiencymaatregelen GR Stadsbank Oost Nederland Het Dagelijks Bestuur heeft, in samenspraak met de directie en het Platform (ambtelijk adviesorgaan van de 22 aangesloten gemeenten) de mogelijkheden verkend voor aanvullende reductie van uitgaven. Er zijn nog twee concrete maatregelen te treffen met een duidelijk financieel effect: 1. Een mogelijke maatregel is het afschaffen van het bankpassensysteem. Indien de Stadsbank en/of de aangesloten gemeenten in staat zouden zijn de reguliere banken in de regio te stimuleren dat deze voor iedere klant van de Stadsbank, zonder eigen betaalrekening, een rekening openen, dan kan de Stadsbank het Moneycard-passensysteem afschaffen (circa van de klanten in budgetbeheer gebruiken een Moneycard). Indien de klanten van de Stadsbank over zouden kunnen gaan op een basisbetaalrekening, leidt dat tot een structurele reductie van circa Bovendien scheelt dat voor zeven gemeenten het vergoeden van de opnamekosten. Voorwaardelijk is de bereidheid van banken daar aan mee te werken. Mogelijkheden daartoe worden momenteel verkend. 2. Daarnaast is een reductie mogelijk op het onderdeel budgetbeheer, met name in de sfeer van de reductie van telefonische informatievoorziening via het Informatiecentrum. Door telefonische contacten te automatiseren kan een personele reductie met circa 5 fte (ongeveer ) plaats vinden. Met beide maatregelen zijn naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur de mogelijkheden voor de gemeenschappelijke regeling om te komen tot lastenreductie nagenoeg benut.

3 J * Stadsbank c^-»i Oost Nederland Overigens vindt momenteel ook een verkenning plaats naar de mogelijkheden van andere inkomstenbronnen. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om leveranciers in de sfeer van primaire lasten (zoals zorgverzekeraars, energiebedrijven en woningbouwcorporaties) bij te laten dragen in de kosten van budgetbeheer. Deze leveranciers hebben een zeker belang bij de periodieke overboekingen vanuit de Stadsbank. Het door de gemeenten via het instrument van budgetbeheer borgen van de betaling van de primaire lasten leidt immers tot reductie van incassokosten en debiteurenbeheer. Het Dagelijks Bestuur is voornemens, overigens in samenspraak met uw gemeente, mogelijkheden daartoe met die leveranciers te verkennen. Reductiemogelijkheden aangesloten gemeenten Zoals u weet wordt de Stadsbank gefinancierd op basis van enerzijds de bijdrage in de bestaanskosten (ruwweg 20% van de lasten) en anderzijds op basis van de afiiame van diensten. Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om keuzes te maken die leiden tot kostenreductie. Die liggen dan vooral op het terrein van het stopzetten van projecten, het reguleren van de toegang tot de dienstverlening en beperken van de omvang van de dienstverlening. Dat zijn beleidskeuzes die de gemeenschappelijke regeling niet voor de aangesloten gemeenten kan maken. Aangezien de omvang van de afgenomen dienstverlening in aanzienlijke mate de lasten voor uw gemeente bepaalt, is het onvermijdelijk dat uw gemeente daaromtrent keuzes maakt. Alleen keuzes die leiden tot vermindering van de afname van diensten, zullen voor uw gemeente kunnen leiden tot lastenreductie. De keuzes die leiden tot reductie in de afname van diensten zullen direct personele gevolgen hebben binnen de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. Om zicht te hebben op de mate waarin die keuzes de gemeenschappelijke regeling zullen treffen, is inzicht nodig in de voorgenomen lastenreductie. Op basis van die informatie kan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 9 juni aanstaande het beleid bepalen ten aanzien van de personele - en daarmee de uiteindelijke financiele - effecten van die keuzes voor de gemeenschappelijke regeling en de individuele reducerende gemeente. In verband hiermee verzoekt het Dagelijks Bestuur de aangesloten gemeenten voor 1 juni aanstaande aan te geven met welke omvang van af te nemen diensten de gemeenschappelijke regeling rekening moet houden. Die informatie zal dan tevens gebruikt worden bij de bespreking van de begroting 2012 in de vergadering van 9 juni aanstaande. In verband hiermee is een invulformulier bijgevoegd. Tevens treft u het Produktenboek 2011 aan, alsmede het overzicht van afgenomen diensten in Voor aanvullende informatie, maar ook voor het maken van een afspraak voor het bespreken van alternatieven of het doorrekenen van varianten voor uw gemeente, kunt u contact opnemen met de directeur van de Stadsbank, de heer A. de Jong op telefoonnummer Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland, Mw. drs. M.G.E. Koomen, voorzitter

4 J * Stadsbank r^i Oost Nederland II 1 III111 Stuknummer: Registratiedatum: 19/04/2011 Hoofdkantoor Enschede Spelbergsweg DX Enschede Tel. (053) Fax (053) Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Ov Open: Ma. T/m do Vrijdag Postbus BJ Enschede Banknr IBAN NL06 ABNA BIC ABNANL2A Ons kenmerk: SON\2011\AdJ Uw kenmerk: Afdeling: Directie Datum: 18april2011 Behandeld door: A.A. de Jong Telefoonnummer: Betreft: Stadsbank - nazenden aanvullende informatie Geacht College, In aansluiting op de brief van 14 april jl. met als onderwerp "Stadsbank - informatieverzoek dienstverlening 2012" treft u bijgaand de toegezegde informatie aan. Bijgesloten zijn: o het enboek 2011 o het overzicht van afgenomen dienstverlening in 2010 o een invulformulier. Deze informatie kunt u gebruiken ten behoeve van de beantwoording van de brief van 14 april jl. en tevens bij de behandeling van de begroting 2012 die u separaat is toegezonden. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via Met vriendelijke groet, Namens de Stadsbank Oost Nederland, A.A. de Jong MPM, directeur

5 y # Stadsbank ^ j Oost Nederland enboek 2011

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Pag. 2. Processchema 5 3. schema 6 4. en 7 1. Preventie & Voorlichting 7 2. Indicatiestelling Informatie en Advies Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel Minnelijk schuldregelen Budgetcoaching Nazorg Overige Dienstverlening 49

7 1. Inleiding Het doel van net werk van de Stadsbank Oost Nederland is het bevorderen van de financiele zelfredzaamheid van mensen. Dat doel staat centraal in ons werk dat wij "schuldhulpverlening" noemen. Schuldhulpverlening richt zich op het oplossen van schulden. Dat doet de Stadsbank door als intermediair op te treden tussen schuldenaar en diens schuldeisers. De Stadsbank probeert een nieuwe afspraak tot stand te brengen tussen deze partijen. Dat doet de Stadsbank door samen met de betrokken partijen te beoordelen of een oplossing kan worden gevonden door middel van een herfinanciering, betalingsregelingen, een saneringskrediet of een schuldbemiddeling. Als dat niet mogelijk blijkt, zal de Stadsbank de inwoner begeleiden in diens eventuele verzoek tot de wettelijke schuldsanering. Schuldhulpverlening bestaat echter niet alleen uit schulden oplossen. Misschien is dat schulden oplossen niet eens het voornaamste doel. Het belangrijkste uitgangspunt is dat mensen stabiliteit in inkomsten en uitgaven hebben, opdat zij de primaire lasten kunnen voldoen. In een mensenleven zijn die primaire zaken het dak boven het hoofd, de aansluiting op gas, water en elektriciteit en het verzekerd zijn voor ziektekosten. En eten en drinken niet te vergeten. De Stadsbank probeert met budgetbeheer of beschermingsbewind stabiliteit in de betaling van de primaire lasten te borgen. Overigens is de Stadsbank geen voorschotbank. De Stadsbank verstrekt dus geen voorschotten op het inkomen. Wei verstrekt de Stadsbank kredieten voor noodzakelijke kosten van het bestaan. Denk daarbij aan de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of het oplossen van betalingsachterstanden. Het derde onderdeel van integrate schuldhulpverlening is het be'fnvloeden van gedrag van mensen en het toevoegen van competenties. Wij beseffen ons heel goed dat de oorzaken van financiele problemen vaak op hele andere gebieden liggen dan puur financieel en dat voor een structurele opiossing meer nodig is dan alleen maar financieel advies. Voor aanverwante problemen die meer op psychisch, juridisch of medisch gebied liggen zullen wij altijd doorverwijzen naar samenwerkende instanties. Meestal in samenspraak met en onder regie van de betrokken gemeente. Het be'fnvloeden van gedrag of toevoegen van competenties doet de Stadsbank in beginsel niet zelf. Tenzij de betrokken opdrachtgever daar om verzoekt. Dan kan de Stadsbank dat in de vorm van specifiek maatwerk leveren. Naast financieel-technische activiteiten op deze drie onderdelen van schuldhulpverlening biedt de Stadsbank financieel advies. Nagenoeg ieder traject start met een adviesgesprek dat ingaat op de inkomsten en uitgaven, op schulden en bezittingen en op de aanleiding tot het financiele probleem. Ieder adviestraject eindigt met een schriftelijk plan van aanpak. Niet zelden biedt dit plan van aanpak voldoende houvast voor de burger om zelf diens problematiek op te lossen. Ook biedt de Stadsbank maatwerk-activiteiten aan. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een huisbezoek. Het uitbetalen van weekgelden aan klanten van een gemeentelijke sociale dienst. Of het verzorgen van een meldpunt huurschulden. Dit is additionele dienstverlening op basis van de "beschikbaarheidsnuttigheid". De Stadsbank beschikt over financieel-technische voorzieningen en kennis waarmee gemeenten additioneel gefaciliteerd kunnen worden. Alle mogelijke dienstverlening die de Stadsbank standaard of additioneel aanbiedt, treft u aan in dit enboek U treft een korte beschrijving per product aan, evenals het tarief per product. Het tarief varieert afhankelijk van de vraag of de opdrachtgever lid van de gemeenschappelijk regeling Stadsbank Oost Nederland is.

8 Tot slot. De Stadsbank is een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk. Wij zijn eigendom van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. Iedere inwoner boven de 18 kan in principe bij ons terecht voor financieel advies, stabilisatie van de financiele situatie, het beheren van een budgetrekening en het verzorgen van het schuldregelingstraject. Ondernemers met financiele vraagstukken kan de Stadsbank niet helpen. Daarvoor verwijst de Stadsbank naar specialisten als het ROZ Twente.

9 2. Processchema STABILISATIE (inkomsten en uitgaven) j'liliiiiiiiililnmittlriiltln INTAKE ; ailiitiiii<iiikiriht.ii, PAK N VAN AAN 3 a. SCHULDEN OPLOSSEN Betalkigaregellngen Harfinanciarlng Schuldbamtddallng <! Sanarlngakradlet Faillisementswet Begalalding naar regullers bank! Voofloplge voonlantng Dwangakkoord Moratprlum Verklartng 285 Begoleide verwijzing naar exte hulpverleninq Krediet beoordeling

10 3. schema 2011 Nr Omschrijving Nr Omschrijving Soort Dienst Tarieven 2011 Gr leden Nlet GR leden L Preventie & Voorlichlina Voorlichting Cursus en Training Voorlichting aan Personen 1.2,2 Voorlichting aan Professionals 1.3,1 Cursus/Training voor Personen 1,3.2 Cursus/Training voor Professionals Additioneel Additioneel Additioneel Additioneel « Indicatiestellinq Integrals indicatie Reguliere Indicatiestelling 2,1.2 Crisis-interventie 2.1,3 Maatwerk Indicatiestelling Maatwerk P.M P.M. 2.2 Kredietverlening 2A1 Kredietbeoordeling Extra intake-faciliteiten Huisbezoek Multidisciplinair Overleg Additioneel InfnrmatiB er\ fiflyiax Fin. Budgetadvies 3,1,1 Budgetadvies KredietversfrQkking Sociale Lening (SL) Herfinancieringen (HF) 4.1,1 Sociale Lening Herfinancieringen lopende kredieten Stabilisatie & herstel financiele huishouding Budgetbeheer 5,1,1 Opstart Budgetbeheer 5,1,2 BBR Beheer - Basis 5,1,4 BBR Beheer Beeindiging Budgetbeheer 5,1,6 Zelfbetalers: BBR Beheer - Basis Zelfbetalers: BBR Beheer Begeleide overdracht zelfstandig bankieren Verwijzing Reguliere Bank Additioneel Beschermingsbewind 5,3,1 Meerderjahgenbewind lopend (tarief incl. ) 5JU Meerderjahgenbewind nieuw (tarief incl. ) Minneliik schuldreqelen Bemiddelingstraject 5,0.1 Bemiddeling schuldregeling Betalingsregeling Herfinanc. Schuiden 5,1,1 Beheer Betalingsregelingen Beheer Betalingsregelingen Jongeren 6A1 Herfinancieringskrediet schuiden Schuldbemiddeling Saneringskrediet (SK) 5,3,1 Beheer Schuldbemiddeling 6,4,1 Saneringskrediet Faillissementswet-fac. 6,5.1 Voorlopige voorz. art 284 lid 4 FW &2 Verklaring en verzoekschrift art. 285 FW 6,5,3 Dwangaccoord art. 287 a FW 6,5.4 Moratorium art 287 b FW z. 7.1 Budaetcoachina Budgetcoaching 7,1.1 Budgetcoaching Nazorg Nazorg Nazorg Overiae tfefisfyerfemnij 10.1 Beschikbaarheidnuttigh Kasbetalingen Leefgeldgarantie Meldpunt huurschulden Dienstverlening op locatie Projecten Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk Maatwerk 4 P.M. P.M. P.M. P.M. 6 P.M. P.M. P.M. P.M.

11 1. Preventie & Voorlichting

12 soort 1. Preventie en Voorlichting 1.2 Voorlichting Voorlichting aan Personen Additioneel Doelgroep Groepen inwoners vanaf 10 jaar van bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten, die weinig ervaring hebben met financiele verplichtingen en die een verhoogd risico lopen met financiele problemen te worden geconfronteerd. Omschriivina Het mondeling, schriftelijk danwel digitaal aanbieden van specifieke informatie waarmee de doelgroep inzicht krijgt in: - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, - hulpverlenende instellingen en organisaties. 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht i 448,93 leenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclu sief voorbereiding tarief voorgr leden Excl B7W Incl. 449,00 - tarief voor niet GR leden r«449,00 157,00 152,00 758,00 -

13 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.2 Voorlichting Voorlichting aan Professionals Additioneel B C D Doelqroep Professionals die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met (potentiele) klanten van Stadsbank Oost Nederland, in het werkgebied van de bank. Omschriivina Het mondeling, schriftelijk danwel digitaal aanbieden van specifieke informatie waarmee de doelgroep inzicht krijgt in: - het herkennen van personen met (mogelijk) financiele problemen, - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, - hulpverlenende instellingen en organisaties. 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht i 448,93 Eenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl. Incl. 449,001 tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,001 [F

14 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.3 Cursus en Training Cursus/Training voor Personen Additioneel B Doelqroep Inwoners vanaf 16 jaar van bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeenten, die moeite (kunnen) hebben hun financiele huishouden in balans te houden en/of te brengen en (nog) geen Want zijn van Stadsbank Oost Nederland. Omschriivinq Het verzorgen van cursussen en trainingen waarmee de doelgroep inzicht krijgt en vaardigheden ontwikkelt in: - het omgaan met financiele verplichtingen, - het vergroten van de financiele zelfredzaamheid, - het voorkomen van financiele problemen, - het voorkomen van problematische schuldsituaties, en zicht krijgt op: - hulpverlenende instellingen en organisaties. C 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht I I 448,93 Eenheid Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl. Incl. 449,00~ tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,001 [T 10

15 soort 1 Preventie & Voorlichting 1.3 Cursus en Training Cursus/Training voor Personen Additioneel B Doelgroep Professionals die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met (potentiele) klanten en/of de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland, in het werkgebied van de bank. Omschriiving Het verzorgen van cursussen en trainingen waarmee de doelgroep inzicht krijgt en vaardigheden ontwikkelt in: - het herkennen van personen met (mogelijk) financiele problemen, - het adviseren over het beheer van de (klant)eigen financiele, huishouding, en zicht krijgt op: - mogelijkheden van (andere) hulpverlenende instellingen en organisaties C D 50% bij opdrachtbevestiging 50% na voltooiing opdracht I 448,93 leenheid ] Eenmalige Voorlichtingsactiviteit inclusief voorbereiding tarief voor GR leden Excl Incl. 449,00 1 tarief voor niet GR leden 449,00 157,00 152,00 758,00 11

16 2. Indicatiestelling 12

17 soort 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Reguliere Indicatiestelling B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een financieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivina De indicatiestelling bestaat uit het in kaart brengen van de klantsituatie en zijn financiele probleem, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren van de klant over de meest geschikte interventiemogelijkheden. Bij de keuze van de oplossingsmogelijkheden wordt ook rekening gehouden met het aanbod van pa rtnerorga n i saties. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak ikostprijs product 448,32 leenheid Een afgeronde indicatiestelling inclusief bespreking Plan van Aanpak (toelichting op de indicatie) I tarief voorgrieden Excl Incl. 448,00 I I tarief voor niet GR leden LL_ 448,00 157,00 151,00 756,00 I I 13

18 soort 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Crisis-interventie B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar in een crisissituatie waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivinq De Crisis-interventie bestaat uit het (globaal) inventariseren van de klantsituatie en het in kaart brengen van de acute dreiging en het zoeken van een oplossing waarmee de acute dreiging kan worden weggenomen zodat er (tijd en) ruimte ontstaat voor het oplossen van de achterliggende financiele problemen. Bij het zoeken van een oplossing wordt samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst, de bij de crisis betrokken schuldeisers en eventuele noodfondsen. Indien de klant instemt met de gevonden oplossing, wordt deze in een Crisis-interventieplan vastgelegd en door de Stadsbank Oost Nederland gerealiseerd. Biizonderheden Van een crisissituatie is sprake bij dreigende uithuiszetting, afsluiting van energie en royement uit de zorgverzekering. Dit product dient in combinatie met een van de producten of uitgevoerd te worden. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak [ 238,68 Eenheid Een crisisinterventie waarbij (zo mogelijk) het acute dreiging wordt weggenomen. I tarief voor GR leden Excl Inch 239,00 I I tarief voor niet GR laden Li_ 239,00 84,00 81,00 404,00 I I 14

19 A B INDELING 2 Indicatiestelling 2.1 Integrale indicatiestelling Maatwerk indicatiestelling soort Maatwerk Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een financieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een gemeente waarmee Stadsbank Oost Nederland specifieke contracture afspraken heeft gemaakt. Omschriivinq Met de gemeente worden afspreken gemaakt over de wijze waarop de Integrale indicatiestelling (inclusief Crisis-interventie) zal plaatsvinden en aan welke eisen de uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen. De indicatiestelling bestaat uit het in kaart brengen van de klantsituatie en zijn financiele probleem, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren van de klant over de meest geschikte interventiemogelijkheden. Bij de keuze van de oplossingsmogelijkheden wordt ook rekening gehouden met het aanbod van partnerorganisaties. Het advies wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak, waarin naast de geadviseerde oplossing voor het klantprobleem, tevens de randvoorwaarden en de voor de oplossing relevante klantsituatie is opgenomen. Dit Plan van Aanpak wordt inhoudelijk met de klant besproken. C Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het tarief en de wijze waarop de de werkzaamheden van de Stadsbank Oost Nederland worden gedeclareerd. D PM 15

20 soort 2 Indicatiestelling 2.2 Kredietverlening Kredietbeoordeling B Doelgroep Alle burgers vanaf 18 jaar, die in aanmerking willen komen voor een krediet van Stadsbank Oost Nederland en die wonen in een gemeente waarmee contractuele afspreken zijn gemaakt. Aanmelding vindt plaats doordat klanten zich zelf melden via bezoek van een vestiging of via telefoon, fax of internet. Klanten kunnen ook door verwijzing aangemeld worden. Omschriivinq Het kredietbeoordelingsproces bestaat uit het in beeld brengen van de klantsituatie en zijn financiele behoefte, het analyseren van deze inventarisatie en het op basis hiervan adviseren over de kredietmogelijkheden van de klant. Dit advies wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak, waarin tevens het klantprofiel is opgenomen. Naast het intakegesprek heeft de intaker van Stadsbank Oost Nederland ook een Plan van Aanpak gesprek met de klant. Tijdens dit gesprek geeft de intaker een toelichting op het Plan van Aanpak. De beoordeling van de kredietaanvraag zal gebeuren conform de bepalingen in de Wet Financiering decentrale overheden en de Wet Financieel Toezicht, inclusief toetsing bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. C Niet van toepassing De kosten worden vergoed via de kredietvergoeding van eventueel verstrekte kredieten. D ] 49,15 leenheid Een indicatiestelling met betrekking tot de kredietwaardigheid van de klant, inclusief toelichting. [ tarief voor GRIeden Excl. Incl. 49,00 tarief voor niet GR leden Li_ 49,00 17,00 17,00 83,00 16

21 soort 2 Indicatiestelling 2.3 Extra intake-faciliteiten Huisbezoek Additioneel B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een flnancieel probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en die wonen in een bij de Stadsbank Oost Nederland aangesloten gemeente. Omschriivinq Het ten behoeve van een reguliere integrale indicatiestelling (zie 2.1, product 2.1.1) verzorgen van de 'intake' bij de klant thuis. Een huisbezoek geeft inzicht in de thuissituatie van de klant en kan voor de klant drempelverlagend en dus minder bedreigend zijn. C D 100% na opstellen Plan van Aanpak [ 191,11 Eenheid Een afgelegd huisbezoek met twee personen. tarief voor GR leden Excl. Incl. 191,00~1 tarief voor niet GR leden 191,00 67,00 65,00 323,00 17

22 soort 2 Indicatiestelling 2.3 Extra intake-faciliteiten Multidisciplinair Overleg Additioneel B Doelaroep Medewerkers van opdrachtgever en partnerorganisaties van Stadsbank Oost Nederland, die betrokken zijn bij de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland ten behoeve van inwoners uit de opdrachtgevende gemeente. Omschriivina Het leveren van een bijdrage aan en zo mogelijk initieren van Multidisciplinair Overleg over klanten. Tijdens dit overleg worden de door de klanten ondertekende Plannen van Aanpak besproken en de voortgang van de dienstverlening afgestemd. C D 100% na bespreking in het Multidisciplinair overleg o.b.v. reistijd, reiskosten en duur van het overleg [ 177,55 j Eenheid I tarlef voor GR leden Excl Incl. 178,00 I I tarief voor niet GR leden 178,00 Li_ 62,00 60,00 300,00 I I 18

23 3. Informatie en Advies 19

24 soort 3 Informatie en Advies 3.1 Financieel Budgetadvies Budgetadvies B Doelqroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een indicatie "Informatie & Advies". Omschrijving Het voor de doelgroep verzorgen van een Financieel Budgetadvies, zoals is opgenomen in het door de Want ondertekende Plan van Aanpak. Het Financieel Budgetadvies omvat een tweetal gesprekken van Stadsbank Oost Nederland met de klant. C 100% na voltooiing Budgetadvies [ 133,45 [Eenheid tarief voor GR leden Excl. Incl. 133,001-1 tarief voor niet GR leden 133,00 46,55 44,89 224,001 20

25 crs O o a ^ o 4. Kredietverstrekking n [warn* 21

26 soort 4 Kredietverstrekking 4.1 Sociale Lening Sociale Lening B Doelgroep Alle burgers vanaf 18 jaar met een positieve indicatiestelling "Kredietverlening". Omschriiving Het verstrekken van een Sociale Lening zal gebeuren conform de bepalingen in de Wet Financieel Toezicht inclusief toetsing bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Daarnaast is Stadsbank Oost Nederland lid van de NVVK en het samenwerkingsverband Sociale Banken Nederlanden (SBN). Stadsbank Oost Nederland verstrekt daarom alleen kredieten conform de bepalingen uit de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de NWK en de afspraken binnen SBN. Biizonderheden Looptijd krediet maximaal 60 maanden. Het krediet wordt geregistreerd als AK bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. In combinatie met een intakegesprek op basis van een kredietbeoordeling (2.1.1.) C D Niet van toepassing N.B. De kosten worden vergoed via de kredietvergoeding van eventueel verstrekte kredieten. i 43,54 1 JEenheid 0 [ tarief voor GR leden Exci. Incl. 44,00 tarief voor niet GR leden 44,00 15,00 15,00 74,00 22

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Schuldregeling TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Aflossingscapaciteit:

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Sociale Kredietverlening van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Sociale Kredietverlening NEDERL ANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET (NVVK) De leden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), in aanmerking nemende dat: - zij zich bezighouden

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie