VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013"

Transcriptie

1 VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 In de strijd tegen de armoede is goed onderwijs van essentieel belang 1 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

2 Inhoud 1 Basisgegevens stichting Financieel Jaarverslag Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemene toelichting Activiteiten Verbonden partijen Schattingen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Controle Uitleg en grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Bankrekeningen stichting Activiteit werven van vrijwilligers en stagiairs Organisatiekosten werven van vrijwilligers en stagiairs Beloning bestuurders Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Opbrengstverantwoording Vrijwilligersvergoedingen Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds Balans per 1 januari 2012 en eindsaldo per 31 december Financieel jaarverslag 2013 Docenten voor Afrika Uitleg posten Uitgaven... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 8.1 Sponsoruitgaven Projectkosten SA Onkosten SA Medewerkers Nederland Reiskosten Algemene kosten Nederland Bankkosten Algemene koers Algemeen Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

3 9.2 Sponsorproject School materiaal Sponsorproject Learner Support Centra Sponsorproject Sport Development Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

4 1 Basisgegevens stichting Stichting Docenten voor Afrika is opgericht door de Nederlands- Zuid-Afrikaanse Carine van den Berg. Zij is van oorsprong docent voortgezet onderwijs en geboren in Zuid Afrika. Op haar achtste emigreerde zij naar Nederland. Een aantal jaar geleden ging zij terug naar haar geboorteland om les te geven als vrijwilliger op een school in een township in Houtbaai, nabij Kaapstad. Na terugkomst wilde zij zich structureel inzetten voor kinderen in de townships en richtte zij de Stichting Docenten voor Afrika op. Contactgegevens: Stichting Docenten voor Afrika Postbus AA Santpoort-Zuid T (0) E Bestuursleden: Voorzitter: Carine van den Berg, coördinator deelnemers TfA Secretaris: Marijke van Bakel, docente voortgezet onderwijs Penningmeester: Femmy Kolkman, werkzaam in de zorgsector Algemeen internationaal lid: Yvonne Snip Nederlandse coördinatoren: Carine van den Berg, coördinator deelnemers, ontwikkeling/fondsenwerving en internationalisering Linda van der Sanden, coördinator deelnemers en Social Media Nederlandse vrijwilligers: Bart van Eekelen, Raad van Advies Sanne Kokje, special projects Merel Niehorster, fondsenwerving sport 4 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

5 Sophia van Woensel, website support Adri Knop, onderwijs Learner Support Centre Brigitta van den Berg, marketing en communicatie Ger Groot, vertalingen Lidy Nebbeling, adviseur Lokale Zuid-Afrikaanse partners: Kevin Wilyman, begeleider Kaapstad/Hout Bay Karen Alterthum, begeleider Kaapstad/Hout Bay Merel van Rooijen, begeleider Kaapstad Risette de Haas, coordinator Learner Support Centre en begeleider Hout Bay Fiona Maitland, coordinator Learner Support Centre Mishka Samaai, medewerker Learner Support Centre Chris Ahlfeldt, lokale vrijwilliger volleybalproject Nienke Veerbeek, lokale vrijwilliger volleybalproject Ambassadeurs: Dominique de Ro, initiatiefnemer volleybalproject, België Nick de Wild, sportsupport en volleybaltraining; Cees van den Berg Bankgegevens: Rekeningnummer algemeen: Rabobank tnv. Stichting Docenten voor Afrika, te Santpoort-Zuid IBAN code: NL06 RABO BIC code : RABONL2U Rekeningnummer sponsorprojecten: Rabobank tnv. Stichting Docenten voor Afrika, te Santpoort-Zuid IBAN code: NL39 RABO BIC code : RABONL2U 5 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

6 Kamer van Koophandel: De Stichting Docenten voor Afrika is ingeschreven onder nummer ANBI: De Stichting Docenten voor Afrika is door de Belastingdienst sinds 2009 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 6 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

7 2 Financieel Jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en ligt ten kantore van Stichting Docenten voor Afrika te Santpoort-Zuid. 7 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

8 3 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3.1 Algemene toelichting Activiteiten Stichting Docenten voor Afrika heeft als doel een bijdrage te leveren aan goed en inspirerend onderwijs voor kansarme kinderen die moeten leven in de townships rondom steden zoals Kaapstad, Zuid-Afrika. Door het bieden van financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. De activiteiten van Stichting Docenten voor Afrika zijn tweeledig: 1. Het werven van fondsen ten behoeve van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. 2. Het werven van vrijwilligers en stagiairs. NB. Vrijwilligerswerk en stages passen uitstekend binnen onze doelstelling doordat deze hulp bijdraagt aan substantiële verbetering van het onderwijs van kinderen op township scholen. 3.2 Verbonden partijen Stichting Docenten voor Afrika is verbonden met verschillende partnerscholen in Zuid-Afrika en is onderdeel van een netwerk van verschillende Nederlandse Middelbare scholen, te weten: Stichting CapeNed die werkt aan een zinvol netwerk voor leerlingen en medewerkers van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse scholen om zo het onderwijs in beide landen te verbeteren door van elkaar te leren. Daarnaast hebben we andere samenwerkingsverbanden zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. Graag verwijzen we u hiervoor naar onze website pagina, partners en sponsors. 3.3 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Docenten voor Afrika over verschillende zaken een oordeel vormt. Verder is het van belang dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De bijbehorende veronderstellingen zijn opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 3.4 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als ANBI, fiscaal nummer Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 3.5 Controle Als ANBI hoeft de stichting Docenten voor Afrika de jaarrekening niet te laten controleren door een accountant. Niet te min is de Balans en de Staat van Baten en Lasten van 2013 mede mogelijk gemaakt door een erkend accountant. 8 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

9 4 Uitleg en grondslagen voor waardering van activa en passiva 4.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro s en wordt vergeleken met de eindbalans van de jaarrekening van Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de actuele waarde. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de banktegoeden van Stichting Docenten voor Afrika. Continuïteitsreserve Een continuïteitsreserve zal worden gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Bestemmingsreserve Het bestuur van de fondsenwervende instelling heeft een deel van de reserves afgezonderd ten behoeve van de besteding aan de sponsorprogramma s. Aangezien onze sponsorprojecten en langdurig karakter hebben is het noodzakelijk om reserves op te bouwen om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Bestemmingsfonds De bestemmingsfondsen betreffen middelen welke door derden zijn geoormerkt voor specifieke sponsorprojecten die als zodanig zijn aangemerkt door het bestuur. 4.2 Bankrekeningen stichting De stichting beschikt over 3 bankrekeningen, te weten: 1. Bankrekening: NL06 RABO De lopende bankrekening voor de organisatie van de stichting in zowel Nederland als in Zuid-Afrika. Hierbij lopen ook alle geldelijke transacties met betrekking tot onze activiteit het werven van vrijwilligers en stagiairs geheel via deze bankrekening. 2. Bankrekening: NL39 RABO De sponsor bankrekening waarbij alle sponsorgelden worden verzameld, gemerkt en uitgeven, zogenaamde bestemmingsfondsen. 3. Bankrekening: NL83 RABO De spaarrekening, waarbij we reserves zetten die zijn aangemerkt als continuïteitsreserve en bestemmingsreserves. 4.3 Activiteit werven van vrijwilligers en stagiairs Een deel van ons continuïteitsreserve en bestemmingsreserve word opgebracht door onze separate activiteit, te weten het werven van vrijwilligers en stagiairs. Een afgesproken deel (jaarlijks door het bestuur vastgesteld) van de projectkosten wordt speciaal aangewend voor de continuïteitsreserve en 9 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

10 bestemmingsreserve van onze sponsorprojecten. Deze gelden worden door de penningmeester op de aparte sponsorrekening gestort en bijgehouden. 4.4 Organisatiekosten werven van vrijwilligers en stagiairs Met de activiteit van het werven van vrijwilligers en stagiairs zijn specifieke kosten gemoeid die gemaakt worden om de veiligheid en continuïteit van deze activiteit te kunnen waarborgen. De ingeschreven internationale deelnemers betalen een vastgesteld bedrag aan de stichting voor de gemaakte kosten. Van deze gelden worden accommodatie, vervoer, begeleiding ter plaatse en andere voorkomende kosten vergoed. Al deze organisatiekosten worden met de lopende bankrekening van stichting Docenten voor Afrika bekostigd en georganiseerd. NB. Deze geldstroom komt op geen enkele wijze in contact met de gelden van de separate sponsorrekening. 4.5 Beloning bestuurders Conform de ANBI voorwaarden en de statuten kent stichting Docenten voor Afrika geen beloning voor bestuurders. 10 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

11 5 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 5.1 Algemeen Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 5.2 Opbrengstverantwoording Baten Baten van Stichting Docenten voor Afrika worden in aanmerking genomen zodra deze formeel en schriftelijk zijn vastgelegd dat deze zijn toegezegd. Baten uit acties derden De baten uit acties derden worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, met dien verstande dat ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen, of indien is afgesproken, worden toegekend aan toekomstige jaren. 5.3 Vrijwilligersvergoedingen Vergoedingen worden op grond van de ANBI regels toegepast en verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan vrijwilligers. 5.4 Bestemmingsreserve De reserve kan uitsluitend worden aangewend voor daarvoor bestemde doel. Deze beperking is door het bestuur aangebracht en zal door het bestuur worden vastgesteld. 5.5 Bestemmingsfonds Hieronder zijn fondsen opgenomen waaraan beperking in de bestedingsmogelijkheden door derden is bepaald of het gevolg zijn van speciale acties die zij hebben opgestart. Stichting Docenten voor Afrika zal deze bestemmingsfondsen pas uitkeren op het moment dat er zekerheid kan worden geboden dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de wens of eisen van de gever. Het fonds kan uitsluitend worden aangewend voor het bestemde doel. 11 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

12 6 Balans per 1 januari 2012 en eindsaldo per 31 december 2013 De totale balans op 1 januari 2013 was EUR en het eindsaldo per 31 december 2013 was EUR Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

13 7 Financieel jaarverslag 2013 Docenten voor Afrika SALDO SALDO REKENING REKENING REKENING TOTAAL Inkomsten: Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd 2013 Vrijwilligers Donaties sponsoren Rente TOTAAL Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

14 Uitgaven Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd 2013 Sponsoruitgaven Projectkosten SA Onkosten SA Medewerkers NL Reiskosten Consult groepen 476 Algemene kosten NL Bankkosten TOTAAL Batig saldo Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

15 8 Uitleg posten uitgaven 8.1 Sponsoruitgaven Deze gelden zijn uitgegeven aan de verschillende sponsorprojecten die het bestuur heeft aangemerkt in Zuid-Afrika. Hierbij valt te denken aan ons vaste sponsorprojecten schoolmateriaal, Learner support centre, studiebeurzen en sport development. Daarnaast zijn er een aantal variabele sponsoruitgaven gedaan in Zuid-Afrika. Te denken valt aan het sponsoren van eten tijdens sportevenementen, Wiskunde weekenden en transportkosten van sportmaterialen naar Zuid-Afrika. 8.2 Projectkosten SA Deze gelden zijn uitgegeven aan het ontwikkelen, de groei en het continueren van de vrijwilligerswerk en stageprojecten in Zuid-Afrika. Zeer belangrijk is de factor veiligheid waardoor tevens kosten worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan de begeleiding, coördinatie, accommodatie en het vervoer van deelnemers. Als stichting betalen we per internationale deelnemer op basis van no cure no pay een afgesproken bedrag aan lokale projectleiders t.b.v. begeleiding. 8.3 Onkosten SA Deze gelden zijn bijvoorbeeld uitgegeven aan PR kosten, T-shirts, presentatiekosten en vervoer van lokale vrijwilligers. 8.4 Medewerkers Nederland Deze gelden zijn uitgegeven aan vrijwilliger bijdragen, reiskosten vrijwilligers en medewerkers Nederland. 8.5 Reiskosten Deze gelden zijn uitgegeven aan reiskosten ten behoeve van werkbezoek aan Zuid-Afrika. Controle en aansturing op de deelnemersprojecten en sponsorprojecten is immers van belang voor de voortgang van de projecten. 8.6 Algemene kosten Nederland Deze gelden zijn uitgegeven aan onder andere presentatiekosten, websitekosten, PR-kosten, drukwerk, reiskosten in Nederland, voorlichtingskosten, bedankjes, postbus en de kosten van de KvK. 8.7 Bankkosten Deze gelden zijn uitgegeven aan bankosten ten behoeve van betalingen in binnen- en buitenland. 15 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

16 9 Algemene koers Algemeen Het bestuur van stichting Docenten voor Afrika heeft in de loop van 2013 de lopende sponsorprojecten onder de loep genomen. Conform de doelstellingen van de stichting heeft het bestuur besloten vanaf 2014 en de jaren erna zich alleen nog te gaan richten op de volgende sponsorprojecten: Project School materiaal Project Learner Support Centra (LSC) gekoppeld aan studiebeurzen Project Sport development, gericht op de sporten volleybal en hockey Aan de hand van deze projecten zal per project een begroting en beleidsplan worden uitgewerkt in 2014 waarbij de focus komt te liggen op continuïteit van deze projecten op onze eigen geselecteerde partnerscholen in Kaapstad en omgeving. Aan de hand van de begroting en het beleidsplan komen er verschillende investeringen en toets momenten die nodig zijn om de projecten te bekostigen en te evalueren. Aparte sponsorgelden van derden zijn zeer welkom aangezien de gelden die stichting Docenten voor Afrika via onze activiteit werven van vrijwilligers en stagiairs zelf verzameld, niet toereikend zullen zijn voor de scope van onze investeringen in Zuid-Afrika. 9.2 Sponsorproject School materiaal Stichting Docenten voor Afrika zal voor een paar uitgekozen partnerscholen op structurele basis schoolmateriaal ed. sponsoren. Dit zal in overleg met de partnerschool per kwartaal ter plaatse worden aangeschaft en gedoneerd. Onze lokale algemene Learner Support Centre- coördinator speelt hierbij een belangrijke rol bij de gehele organisatie van deze sponsoring. De stichting evalueert direct met de leiding van de partnerscholen en onze lokale algemene LSC coördinator of deze donaties ten goede zijn aangewend. 9.3 Sponsorproject Learner Support Centra (LSC) en studiebeurzen Stichting Docenten voor Afrika heeft sinds augustus 2012 een Learner Support Centre geopend op Hout Bay High School. Dit in-house leercentrum heeft een aantal belangrijke ondersteunende functies die in samenspraak met de school wordt uitgevoerd. Dit betekent concreet: speciale aandacht voor de leerlingen, huiswerkbegeleiding en coaching, ook op het gebied van het vervolgonderwijs. Aangezien het leercentrum voor het grootste deel tijdens schooluren is geopend, is en blijft het van belang om samen met de leiding van de school, het LSC blijvend te evalueren en bij te sturen waar nodig. Tevens draagt de stichting zorg voor het vervolgonderwijs van een aantal veelbelovende high school leerlingen door middel van het opzetten en beheren van een eigen studiefonds en een registratie fonds dat noodzakelijk is om leerlingen financieel te ondersteunen bij het inschrijven voor vervolgopleidingen. De Stichting heeft in 2013 het voornemen uitgesproken om ook op twee andere Middelbare scholen een Learner Support Centre te openen, te weten Silikamva High School en een andere middelbare school in de regio Kaapstad of in het noorden van Zuid-Afrika. 16 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

17 9.4 Sponsorproject Sport Development Via Stichting Docenten voor Afrika is sinds enkele jaren een sponsorproject gaande, gericht op het gebied van volleybal coachen van leerlingen op verschillende township scholen. Deze scholen hebben zich ten doel gesteld haar leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten, maar hebben hiervoor jammer genoeg niet de middelen. Dit komt omdat op overheidsscholen sport niet standaard tot het lesprogramma behoort. Tijdens schooluren en daarbuiten wordt volleybal coaching (en andere sporten) gegeven door onze lokale en internationale vrijwilligers- en sport stagiairs die zorgen voor de continuïteit van dit sport development project. Het volleybalproject is een educatief project omdat deze teamsport de leerlingen een aantal belangrijke (sociale) vaardigheden leert. Daarnaast is het ultieme doel van het project om zo veel mogelijk leerlingen geselecteerd te laten worden voor de Western Sport School, een Middelbare school en internaat waar ook volleybal op hoog niveau wordt gespeeld. Via deze route kunnen een aantal township kinderen betere educatie krijgen en hun dagelijkse woonsituatie ontvluchten. Uiteindelijk komen de leerlingen in aanmerking voor een beurs aan de Universiteit van de Western Cape (UWC). Inmiddels zijn gedurende een paar jaar al meer dan 15 leerlingen (anno 2013) via ons sponsorproject aangenomen op de Western Sports School. We willen graag op termijn ook via het coachen van hockey dezelfde route bewandelen zodat er meer kinderen geselecteerd worden voor dit sport internaat. 17 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie