lail I~4 20 Tijdschrift voor F~NANC1EEL RECHT 1 *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lail I~4 20 Tijdschrift voor F~NANC1EEL RECHT 1 *"

Transcriptie

1 lail t S 1 1 * I~4 II 44 1 * iiii~ E. L. Jl/[ van Kranenburg 1. Inleiding Als er één onderwerp is waarover een jurist financieel recht met normale mensen kan spreken dan is het wel het depo sitogarantiestelsel (hierna: dgs). Na Van der Hoop waren het toch vooral de deconfiture van Icesave (2008) en DSB Bank (2009) die het dgs onder verhoogde aandacht hebben ge bracht. Dit artikel gaat in op de ontwikkelingen binnen Europa die spelen op het vlak van de huidige Richtlijn inzake deposi togarantiestelsels (Richtlijn EG, hierna: de Richtlijn), alsmede het consultatiestuk dat het Ministerie van Financi en 01) 1 augustus 2011 via internet heeft gepubliceerd. Het consultatiestuk betreft een voorstel (hierna: het Voorstel) tot wijziging van zowel het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (hierna: Bbpmbd ) alsook liet Besluit prudentiële regels Wft. Daarnaast zal de Regeling staten financiële ondernemingen Wft (hier: de Regeling) worden aangepast om te voorzieii in de zogenaamde dgs-rapportage. Het Voorstel (met toelicli ting) is gepubliceerd tezamen met een zogenaamde paper (hierna: de Paper) die afkomstig is van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) eii het Ministerie vaii Financiën. De Pa per heeft tot doel de technische vormgeving van het ex ante gefinancierde dgs met risicogedifferentieerde premies te be schrijven. De laatste verificatie op de website van de over heid (www.internetconsultatie.nl) leert dat er slechts twee voor openbaarmaking geschikte reacties zijn geweest. Het betreft hier reacties van individuen die voor dit artikel geen aan leiding geven tot bespreking. Als eerste zal liet bestaande dgs beknopt worden beschre ven. Daarna volgt een blik op de ontwikkelingen binnen Eu ropa die spelen op het vlak van de huidige Richtlijn. Vervol gens zal er worden ingegaan op het Voorstel en zal worden betoogd dat liet Voorstel bij een fusie van banken kan leiden tot een ongelijkheid indien het een grensoverschrijdende fu sie betreft. Ik zal eindigen met een samenvatting en een con clusie. 2. Huidige dgs en de aanleiding voor het Voorstel Het huidige Nederlandse dgs garandeert bepaalde tegoeden van particulieren en kleine ondernemingen indien de situa t~e z~c\i voordoet dat een oan\ç haar verpl~cht\ngew niet meet kan nakomen. Het dgs heeft als belangrijkste doel het ver trouwen ~n de banca~re sector en het financiële stelsel als geheel te waarborgen. Depositohouders die zekerheid hebben dat hun geld veilig is (ingevolge het dgs), zullen niet direct, of in ieder geval minder snel, hun gelden bij de betreffende bank weghalen indien er geruchten zijn dat de financiële si tuatie van hun bank precair is. Wel geldt dat liet dgs de de positohouder slechts tot een bepaald bedrag beschermt; liet garantiebedrag is beperkt tot euro per depositohou der per bank. Alle banken die opereren op basis van een Ne derlandse bankvergunning zoals verleend onder de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) nemen verplicht deel aan liet dgs. Wanneer een bank in betalingsonmacht verkeert en voorts niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, treedt het dgs in werking. Het dgs wordt uitgevoerd door DNB. De kosten van liet dgs worden echter omgeslagen (achteraf) over de overige deelnemende banken. Het huidige dgs betreft dus een ex post gefinancierd stelsel. De val van DSB en Icesave (alsook Van der Hoop) heeft duidelijk gemaakt dat het huidige dgs, waaronder het ge geven dat het hier een ex post systeem betreft, wat manke nienten bevat. Het meest in het oog springende plint is dat een ex post systeem er niet in voorziet dat de vervuiler be taalt. Met andere woorden, de betalingsonmachtige bank die de inwerkingtreding van het dgs veroorzaakt, wordt niet meegenomen in de omslag van de kosten. Een aantal ban ken heeft hier haar ergernis over uitgesproken, vooral om dat het zowel in liet voorbeeld van DSB alsook in het geval van lcesave banken betrof die in hoge mate depositohou ders hebben gelokt met een hoge spaarrente. Om deze rentes ook daadwerkelijk te kunnen voldoen moesten deze instel lingen niet betrekking tot hun inkomsten op zijn minst een dienovereenkomstig resultaat realiseren. Daarvoor moes ten deze instellingen een aantal risico s nemen die er uitein delijk toe hebben geleid dat deze instellingen geen bestaans recht meer hadden. Icesave deed dit met name op liet gebied van marktrisico, terwijl DSB meer in de sfeer van operati oneel risico handelde. Ter illustratie, de aandelen Icesave kwamen in private handen, echter deze werden gekocht met geleend geld. De leningen aan de aandeelhouders werden lii teraard onder voorwaarden verstrekt, welke voorwaarden op hun beurt relevant waren voor de wijze waarop de Icesave ~ Mr. E.L.M. ~an Kranenburg is ad~ ocaat te Amsterdam. 1. Naar artikelen uit het Voorstel ~ ordt (eveneens) gerefe reerd als Bbpmbd. 20 Tijdschrift voor F~NANC1EEL RECHT Nr. 1/2 februari 2012

2 posiiogaranuesielse!(s,) in \ ederland en Europa herzien: van ex pos! iiacii ex 0,11e en nieer aandeelhouders de onderneming stuurden; namelijk op een hoge winstgevendheid. Of daarbij is gestuurd op korte ter mijn winstgevendheid laat ik in liet midden. Daarnaast bood Icesave zeer agressieve spaarrentes, waarbij de door de Ne derlandse bijkantoren aangetrokken spaargelden onder de aanvullende dekking van het Nederlandse depositogarantie stelsel vielen (en daardoor hogere dekking boden dan on der het IJslandse stelsel). Meerdere IJslandse banken, waar onder Icesave, waren zeer actief buiten IJsland en op een bepaald moment waren de uitstaande schulden van het Ijs landse bankensysteem zo n 100 miljard euro, tegenover een bruto nationaal product van ongeveer 14 miljard euro. Er was daarmee een riskante situatie ontstaan. DSB handelde zeer commercieel en verloor daarbij het klantenbelang uit het oog. Bovendien was de kostenbeheersing niet op orde en was, door de grote machtspositie van Dirk Scheringa binnen DSB, de bestuursconstructie onevenwichtig. Ook hier was er sprake van een riskante situatie die vooral gelegen was op liet operationele vlak. Op zowel Icesave als DSB volgde een bankrun, en de ban ~, ken die voor een duidelijk lager risicoprofiel hadden ge kozen hadden liet nakijken; zij mochten opdraaien voor de kosten. Het voorgaande is de belangrijkste aanleiding om, ingevolge het Voorstel het huidige ex post systeem om te zetten in een ex ante systeem. Inmiddels zijn er goede aanwijzingen dat hoe meer risico s een bank neemt, hoe groter de kans is dat deze risico s zich op de (middel)lange termijn manifesteren als een verhoogd risico op een faillissement, ofwel omdat de instelling haar korte termijn betalingsverplichtingen niet langer kan vol doen, ofwel omdat het vertrouwen in de instelling zodanig is gedaald dat depositohouders massaal hun geld weghalen en zij daarmee de liquiditeitspositie van de bank onder druk zetten. Het risicoprofiel van een bank is van invloed op de kans dat de instelling in een deconfiture geraakt. Omdat het als onwenselijk werd gezien dat het risicoprofiel en gedrag van banken onder het huidige dgs niet gekoppeld is aan de bijdrage in het dgs, is het laten meewegen van het risicopro fiel in de financiering van het dgs een belangrijk onderdeel van het Voorstel. 3. Europa; nieuwe richtlijn voor depositogarantiestelsels Het huidige dgs vindt zijn grondslag in de Richtlijn. De Eu ropese Commissie (hierna: de Commissie) heeft eind 2006 een mededeling voor de evaluatie van de Richtlijn ter con sultatie gepubliceerd. De Commissie wilde de Richtlijn aan een evaluatie onderwerpen om na te gaan of de bestaan de regels nog steeds voldoen in het licht van de aanhouden de trend naar financiële integratie en grensoverschrijdende fusies tussen banken. De evaluatie heeft haar vorm gekre gen in een werkdocument (SEC(2010)835 definitief, 12juli 2010) en een verslag (COM(20l0)369 definitief, 12juli 2010) met daarbij een voorstel tot aanpassing van de Richt lijn. In het werkdocument constateert de Commissie dat de huidige depositogarantiestelsels binnen de EU-lidstaten zeer versnipperd zijn. Er zijn ongeveer 40 depositogarantiestel sels in de EU met verschillen in niveau van dekking en ver schillen in de wijze waarop banken financieel worden ge bonden binnen het dekkingsstelsel. Ook is gebleken dat veel stelsels ondergefinancierd zijn in tijden van financiële krap te. Dit heeft de Commissie doen besluiten tot een herziening van de Richtlijn. Deze herziening dient te worden bezien in een breder geheel, waarbij ook verzekeringsgarantiestelsels en beleggerscompensatiestelsels aan herzien ing worden on derworpen. In haar evaluatie benoemt de Commissie een aantal proble men. Dit zijn in de eerste plaats de verschillen in de hoog te van dekking onder de diverse depositogarantiestelsels, in de tweede plaats de verschillen in de categorieën van depo santen die zijn uitgesloten van bescherming onder de Richt lijn. Met name het midden en kleinbedrijf wordt hierdoor getroffen, omdat zij onder omstandigheden, afhankelijk van hun grootte, al dan niet bescherming genieten onder de de positogarantiestelsels. Ook is, indien een beroep wordt ge daan op een depositogarantiestelsel, de timing van uitbe taling van belang; deze kan vertraging oplopen indien niet duidelijk is welke deposanten daadwerkelijk bescherming genieten onder het betreffende depositogarantiestelsel. De Commissie formuleert voor wat betreft de oplossing van de gesignaleerde problematiek een aantal beleidsopties die haar voorkeur genieten. Ten aanzien van het dekkingsni veau noemt de Commissie dat een vast dekkingsniveau van euro voor alle lidstaten een vooruitgang zou bete kenen. Daarbij is ook berekend dat op Europees niveau be zien de bekostiging door de banken (al dan niet indirect om geslagen over de deposanten) niet onevenredig zou stijgen, mede omdat de verwachting is dat banken dan lagere ren tes zullen verstrekken en hogere vergoeding zullen vragen op het gebruik van een (spaar)rekening.4 Met betrekking tot de toelaatbaarheid van de deposanten acht de Commissie het zinvol dat in ieder geval alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, dekking krijgen onder het stelsel. Hiermee zal na melijk tijd en geld kunnen worden bespaard die nodig zou den zijn om (midden en klein)bedrjven te verifiëren op hun omvang. Voorts maakt de Commissie het duidelijk dat ook vorderingen in niet-eu-valuta dekking zouden moeten krij gen onder het depositogarantiestelsel, maar vorderingen die betrekking hebben op schuldcertificaten en gestructureerde producten van banken weer niet. Dit laatste om te voorko men dat banken een voorkeurspositie zouden verkrijgen bo ven andere instellingen die dergelijke producten in de markt zetten en die dan niet gegarandeerd zijn. Voorts zal de uitbetalingstermijn aanzienlijk moeten worden verkort, waarbij wordt gedacht aan een termijn van 7 dagen. Dat een dergelijke korte termijn slechts mogelijk is indien aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan is evident. Allereerst zal duidelijk moeten zijn welke deposanten onder het betreffende depositogarantiestelsel worden gedekt. Daar naast zal de toezichthouder aan de uitvoerder van liet depo sitogarantiestelsel (indien het hier verschillende partijen be treft) tijdig kenbaar moeten maken dat een faillissement van een bank welke onder haar toezicht valt in de lijn der ver wachting ligt. Dit stelt de uitvoerder in staat om actie te ne men en te voorzien in een correcte en tijdige uitvoering van het depositogarantiestelsel. In Nederland speelt het voor gaande geen rol omdat DNB zowel de toezichthouder op 2. wv~ ~.guardian.co.uklmone nov 10 credit-crunch sa~ ings-icesave. 3. Rapport van de commissie van onderzoek DSB Bank (on der leiding van professor Scheltema). Den Haag. 23 juni JRC Report UnderArticle 12 of Direc1i~e 94/l9/EC as amended by Directive EC. European Commis sion. Joint Research Centre. Unit G09. Ispra (Ital)). p r. 1/2 februari 2012 Tijdschrift voor FINANCIEEL RECHT 2!

3 Deposi/ogoronues!elsel() in.\ eder/and en Europa herzien: i o,, ex POS! fl00! ex 0111e en,,,eer banken is als uitvoerder van het dgs. Het depositogarantie stelsel dient zelf te voorzien in snelle betaling, ongeacht of de gegarandeerde deposanten om betaling vragen. 4. Europa; ontwerpwetgevingsresolutie Europees Parlement en herschikking richtlijn voor depositogarantiestelsels Bij de herziening van de Richtlijn wordt de gewone proce dure gevolgd. Dit betekent dat het werkdocument, het ver slag en het voorstel voor de aanpassing van de Richtlijn zo als beschreven in de vorige paragraaf~ is voorgelegd aan het Europees Parlement. Daarenboven heeft een drietal adviescommissies van de Europese Commissie hun bevindingen op voornoemde stukken gegeven in de vorm van zogenaam de opinies: het betreft hier de Commissie Economische en Monetaire Zaken, de Commissie Interne Markt en Consu mentenbescherming en de Commissie Juridische Zaken. Op basis van voorgaande stukken en opinies heeft de Commis sie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Par lement een ontwerpwctgevingsrcsol utic opgesteld met daar in het voorstel tot herschikking van de Richtlijn. Dit voorstel is op 14juni 2011 door liet Europees Parlement gepubli ceerd.~ De ontwerpwetgevingsresolutie ligt nu voor bij de Raad van de Europese Unie. Alhoewel liet aantal pagina s niet noodzakelijkerwijs iets zegt over de omvang van de aanpassing, is liet feit dat de ontwerpwctgevingsresolutie zo n 130 pagina s en 47 amen dementen omvat op liet 2010 voorstel (van 61 pagina s) veelzeggend. Hieronder worden enkele hoofdpunten bespro keii en waar relevant geplaatst in de context van de niogelj ke relevantie voor Nederland eii liet Nederlandse dgs. Ook wordt hieronder een aantal belangrijke wijzigingen die vol gen uit de herschikking vaii de ontwerpwetgevingsresolutie beschreven. Eventuele mogelijkheid tot uitsluiting van het depositogarantiestelsel Een in liet oog springende passage in liet voorstel van de ontwerpwetgevingsresolutie is de toevoeging van overwe ging 2bis. De concepttekst hiervan luidt als volgt: Om toe komstige vorderingen legen depositogaranliesle/sels te voorkomen, iiioet het acceiit sterk liggen op preventieve maatregelen en toezicht, met eeii gecoördineerde en trans parante beoordeling vaii liet bcdrijfsmodcl van nieuwe en bestaaiide spelers op basis vaii eeii tussen de bij Verorde niiig (EU) nr vaii liet Europees Parlenieiit eii de Raad opgerichte Europese toezichthoudende autoriteit eii de bevoegde autoriteiten overeengekomen gezaiiieii lij ke benadering, die eventueel kaii leiden tot bijkomende toe zichtvereisten, ccii beperking van dc activiteiten, verpl ich te veranderingen in liet bedrijfsmodel of~e/ft uitsluiting van kredielinste//ingen die onverantiioorde/ijke iisico s nemen. [cursief EV KJ. In geval vaii onverantwoordelijke risico s zouden bepaalde banken (cii haar deposanten) kunnen wor den uitgesloten van liet depositogarantiestelsel. Dc gedachte dat bepaalde banken moeten kunnen worden uitgesloten vaii liet dgs bestaat ook in Nederland. Kamerlid Slob heeft iii liet kader vaii liet parlementaire onderzoek iiaar liet financiële stelsel hiertoe ccii motie ingediend. Dc motie betreft ccii voorstel oiii te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen oiii dc iiuts- cii zakenbankactivi teiten te scheiden teneinde liet risico te beperken in het dgs, anders gezegd, te voorkomen dat spaargeld uit liet dgs risi co loopt door dc (zakcn)bank~tctiviteiten. De niotie is met al gemene stemmen aangenomen. Dc idee dat banken worden uitgesloten vaii liet dgs is ook geopperd door de Commissie- Maas in haar rapport \aar herstel van i eitronii~en ~. Hierin stelt de Commissie-Maas (aanbeveling 4.3) (lat banken iiiet een overwegeiid zakenbank -karakter met ccii overeenkom stig risicoprofiel niet kwalificeren voor deelname aaii liet dgs. Volgens de Coiiiiiiissie betekent dit dat er voor deze in stellingen beperkingen mocteii worden gesteld aaii de moge lijkhedcn tot het aantrekken vaii gelden bij liet publiek. Ook Storck oppert in de White Paper voor de Monitoring Com missie Code Banken dat slechts banken met een zeer laag risicoprofiel onder liet dgs zouden mogen vallen. Indien de mogelijkheid zou worden ingebouwd oiii bepaal de banken uit te sluiteii vaii liet dgs cii deze instellingen be perkt worden in hun iiiogelijklicdcn oiii geld aaii te trekken vaii het publiek, dieiit in ieder geval rekening gehouden te worden met dc volgende twee punten. Ten eerste zal ccii zakeiibaiik die überhaupt geen gelden vaii liet publiek aantrekt, al kij kende naar de Wft-definitiebe paliiig van bank (kredietinstelling), technisch gezien iiiet kwalificeren als bank ouder de Wft. Dit zou betekenen dat de vcrgunningplicht cii alle bijbehorende eisen die voor banken gelden, voor deze zakenbank geen rol meer spelen. Ten tweede zal er ccii systeem in liet leven iiiocteii worden geroepen om banken te splitsen. lii dit verbaiid is liet inte ressant te melden dat de Britse overheid op 19 dccembcrjl. heeft bevestigd dat zij liet van groot belang acht dat belang rijke bankdiensten, waaronder in liet bijzoiider liet aantrek ken vaii opvorderbare gelden van liet publiek, slechts mogen worden verleend door zogenaamde ring-fenced -banken. Deze bankcii dienen zich voorts te onthouden vaii liet ver richten vaii bepaalde zakenbankenactiviteiten. De wetgeviiig met betrekking tot de ring fencing moet in mei 2015 ge reed zijn, met ccii zo spoedig mogelijke implementatie van deze regels door de banken. Mogelijk biedt de wijze waar op liet ring fencc systeem voriii krijgt in liet Verenigd Ko iiiiikrijk aanknopingspunten voor de wijze waarop dit te zij ner tijd in Nederland zou kunnen geschieden. In ieder geval is daar op dit moment nog geen duidelijkheid over. Mocht ccii zakciibaiik (wat op enig iiioiiient de definitie hiervan ook moge zijii) niet in staat zijn haar depositohouders (lees: coiitractaiitcii) onder te brengen bij ccii separate instelling, daii zal de baiik haar deposanten moeten informeren dat zij in de toekomst (mogelijk) niet langer bescherming genie teii onder liet dgs. Aangezien de zakeiibaiik geen (of nau 5. Verslag o~ er liet ~oorstei voor een richtlijn ~an hei 1» uro pees Parlement en de Raad inzake de cleposilogarantie stelsels (herschikking) (COM(20 10)0386 C (COD)). A juni Onverantii ooidelijke~ betreft dc letterlijke be~~ oording uit de ontw crpwetge\ ingsresolutie. 7. Motie ~an liet lid Slob, 16 niaart Ko,,,erstukken II nr Voor herstel van vertrouii en. Commissie Maas. 7 april I~ ~Naar beter risicomanagement bij Nederlandse Banken~. White Paper Moiiitoriiig Commissie Code Banken. dr. P.A. Storck. juli p Art. 2:11 VVft. II. littp://cdn.hni treasur).go~.uk go~ t responsc to icb l.ixll l~ TijdschriftvoorflNANClEEL RECHT Nr. /2 februari 2012

4 epo.sifogaianiiesie/seles~ in Nederland en Europa herzien: van ex pos, naar ex culte en meer welijks) gelden van het publiek aantrekt, en hoofdzakelijk te maken heeft met professionele partijen, ZOU dit een risi co zijn dat een individuele depositohouder naar verwachting op waarde zal kunnen schatten. Mogelijk biedt de instelling een interessant rendement op het deposito en is het aldus het overwegen waard om (een deel van) het vermogen onder te brengen bij deze instelling. Het wordt echter ingewikkelder als een normale bank (die gelden van het publiek aantrekt) op enig moment tot de con clusie komt dat haar activiteiten toch meer risicovol zijn dan op voorhand werd vermoed. Alhoewel het te verwach ten is dat DNB erop aanstuurt dat de instelling maatregelen treft die haar weer binnen een gezond risicoprofiel brengen, is niet uitgesloten dat deze maatregelen hun doel missen. In dit verband zie ik overigens wel een mogelijk toezicht houdersdilemma ontstaan, omdat DNB enerzijds genegen zal zijn buiten het zicht van het publiek de bank te bewe gen tot maatregelen die het risicoprofiel in positieve zin bij stellen. Echter als deze maatregelen het beoogde effect mis sen zal zij cle bank alsnog buiten het dgs willen plaatsen. Dit laatste zou mogelijk kunnen leiden tot een bank-run. De de positohouders was immers voorgehouden dat hun instelling veilig was ten opzichte van de niet-dgsbanken. Een kan teling in deze waarborg zou depositohouders in feite direct een waarschuwing geven, Let op: uw deposilo~ genieten in de toekomst (mogelijk,) iiie! langer de bescherin Ing on dci hei dgs. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal, ge zien de eerdere ervaringen met Icesave en DSB, er ook kri tisch worden gekeken naar de rol van de toezichthouder. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat DNB zeer prudent zal moe ten handelen als zij het risicoprofiel van een bank omhoog v~il bijstellen. Alhoewel ik mij kan vinden in de idee dat zakenbanken zich buiten het depositogarantiestelsel bevinden, is niet duide lijk hoe dit in cle praktijk zijn uitvoering zou moeten krijgen. Als het de bedoeling is dat zakenbanken zich onthouden van het aantrekken van opvorderbare gelden van partijen die be scherming genieten onder het dgs, dan rijst voorts de vraag of deze banken in staat zijn zich op alternatieve wijze en te gen soortgelijke kosten te financieren (en of~ zoals hierbo ven reeds opgemerkt, zij überhaupt onder de noemer bank zoals bedoeld in de Wft vallen). Dit probleem wordt onder kend door de financiële denktank Sustainable Finance Lab (onder leiding van Herman Wijffels). Het splitsen van ban ken zal volgens het Sustainable Finance Lab zeer kostbaar zijn en volgens sommigen blijven speculatieve activitei ten altijd noodzakelijk. In de discussie over het uitsluiten van banken van het dgs wordt geen aandacht geschonken aan de mogelijke gevolgen van een negatieve perceptie die bij depositohouders kan ontstaan bij een herkwalificatie van hun bank als een niet-dgs-bank. Ook al zal een dergelijke herkwalificatie zich niet van de ene op de andere dag voor doen is liet, niede gezien hetgeen ik in de vorige alinea be schreef~ niet ondenkbaar dat dit kan leiden tot onwenselijke situaties. Het laatste woord over het (partieel) uitsluiten van banken van depositogarantiestelsels is nog niet gesproken. Terugbetalingstermijn Het Europees Parlement is tot de conclusie gekomen dat de korte terugbetalingstermijn van 7 dagen op dit moment nog niet te realiseren is. De terugbetalingstermijn wordt daarom tot en met 31 december 2016 op 20 dagen gesteld. Om te voorkomen dat deposanten in een financiële noodsi tuatie terecht zouden kunnen komen hebben zij wel de mo gelijkheid binnen 5 werkdagen euro van hun tegoed tutbetaald te krijgen. Als deze mogelijkheid ongeclausuleerd wordt doorgevoerd rijst bij mij direct de vraag in hoeverre liet realistisch is om op een dergelijke korte termijn tot een uitkering te komen. Het Europees Parlement wilde nu juist (tijdelijk) afzien van de 7 dagentermijn omdat banken in zijn optiek niet in staat zouden zijn binnen enkele dagen de gedekte deposito s in bepaalde vooraf gedefinieerde datafor maten over te dragen. Een gegeven dat nodig zal zijn bij de uitbetaling van de deposito s is uiteraard de informatie over de tegenrekening van de betreffende deposant waar de gel den op moeten worden gestort. Dit suggereert overigens dat deposanten te allen tijde bij meerdere banken een bankreke ning moeten aanhouden. Zo dit niet liet geval is zouden de posanten eerst binnen een zeer kort tijdsbestek een nieuwe bankrekening moeten openen bij een andere bank, dan wel de bankrekening van een derde moeten aanwijzen, dan wel de vergoeding in contanten moeten kunnen ontvangen. Het antwoord op de vraag of liet openen van een nieuwe bankre kening binnen een dergelijke korte termijn altijd niogelijk is lijkt me duidelijk. Het aanwijzen van een rekening van een derde lijkt nie om meerdere redenen, waaronder goederen rechtelijke (in de Nederlandse situatie zal de derde de ge rechtigde zijn van de ontvangen gelden), niet wenselijk. Hoe liet scenario eruit ziet bij de deposant die zijn geld in con tanten komt ophalen is moeilijk te overzien. Grensoverschrijdende samenwerking In het kader van liet bevorderen van de interne markt hecht liet Europees Parlement er belang aan dat er mogelijkheden moeten bestaan om vrijwillig grensoverschrijdende garantie stelsels op te richten of nationale stelsels samen te voegen. De vrijwillige stelsels zullen onder het toezicht van de Euro pese Bankautoriteit (hierna: EBA) vallen. De samenwerking zou het voor deposanten van buitenlandse filialen eenvou diger moeten maken om contact op te nemen. Ook wordt in de ontwerpwetgevingsresolutie vermeld dat er moge! ij khe den moeten zijn om tot vrijwillige grensoverschrijdende kre dietverstrekking tussen stelsels te komen. Onder de huidi ge marktomstandigheden en het politieke klimaat in Europa is onderling vertrouwen niet een gegeven. Het lijkt mij juist daarom onwaarschijnlijk dat landen op korte termijn tot dit soort samenwerkingsverbanden zullen komen. Bijkantoren In de kwestie Icesave heeft zowel Engeland als Nederland een regeling moeten treffen met IJsland voor de terugbeta ling van een deel van de uitgekeerde gelden aan Engelse res pectievelij k Nederlandse deposanten. Bezien vanuit deze internationale bijkantorenproblematiek, is de volgende aan passing meldenswaardig. Voor wat betreft deposanten van bijkantoren van banken uit EEA-lidstaten geldt, indien zij bescherming genieten onder het depositogarantiestelsel van de lidstaat van herkomst, het volgende. De lidstaat van her komst schiet de vergoeding voor aan de lidstaat van ont vangst, om liierniee het stelsel van de lidstaat van ontvangst 12. Kleiner, simpeler en clienstbaarder. Het Financieel Dag blad. Jeroen Bos en Saskia Jonker. 19 rio~ ember p Nr. 1/2 februari 2012 Tijdschrift voor FjNANC~EEi... RECHT

5 Depos,!ogorci,i!îes!eIseI(s~ in \ ederland en Euro~,a herzien: van ex pos, naar ex cmle en meer in staat te stellen voormelde deposanten terug te betalen. Het eerdere tekstvoorstel sprak over een vergoeding (m.a.w., achteraf). In het faillissement van Icesave hebben de Nederlandse de positohouders die bescherming genoten onder het dgs rela tief snel hun geld gekregen. De relatief snelle betaling volg de uit het feit dat de Nederlandse staat na het intreden van de betalingsonmacht bij Icesave de uitkering door het depo sitogarantiestelsel van IJsland heeft voorgefi nancierd. On der het nieuwe stelsel zullen Nederlandse deposanten moge lijk langer moeten wachten op hun geld omdat het de plicht van de lidstaat van herkomst wordt om de lidstaat van ont vangst voor te schieten. Dit zou Nederlandse deposanten van banken uit EEA-lidstaten die nu onder (zware) financi ele druk staan (en dat zijn er ondertussen een aantal) kun nen doen beslissen hun geld alsnog versneld weg te halen. Echter, omdat het doel van de voorfinanciering er juist in lag de rechtsonzekerheid van deposanten weg te nemen, is het meer aannemelijk dat indien zich een met Icesave vergelijk bate situatie voordoet, de Nederlandse staat toch weer zal voorfinancieren. Daarmee zou de beschreven voorfinancie ring van de lidstaat van herkomst in bepaalde gevallen als nog kunnen betekenen dat er een voor-voorfinanciering komt van de Nederlandse staat. Groep gegarandeerden Naast het feit dat de herziening van de Richtlijn erin voor ziet dat ondernemingen, ongeacht hun omvang, dekking krijgen onder het stelsel, volgt uit de herschikking dat zo genaamde bescherming behoevende lokale overheden ook gedekt zijn (Oveni eging l8~. Dezelfde overweging noemt overigens dat bepaalde deposanten, waaronder overhe den, juist niet in aanmerking mogen komen voor deposito bescherm ing. Zonder een (heldere) definitie van bescher ming behoevende lokale overheden is te voorzien dat zich Ii ier meerdere problemen kunnen voordoen, niet alleen bij een deconfiture waarbij de bescherming behoevende loka le overheden kennelijk recht hebben 01) euro, maar ook bij cle berekening van de bijdragen die banken moeten doen in het ex ante systeem en de periodieke rapportage van de gegarandeerde deposito s (waarover hieronder meer). 5. Vooruitlopend op Europa; het huidige Voorstel van ex post naar ex ante financiering De Paper stelt dat het Ministerie van Financiën en DNB re kening houden met de ontwikkelingen in Europa. Het Voor stel lijkt voor wat betreft de meeste recente ontwikkelingen dit niet op alle vlakken te doen. Mogelijk heeft het tijdsele ment hier een rol gespeeld. Het Voorstel ziet hoofdzakelijk in een aanpassing van Hoofdstuk 6.2 (Deposilogaran!les!ei sels) van het Bbpmbd (per abuis verwijst het Voorstel naar Hoofdstuk 6.3). In Hoofdstuk 6.2 wordt, kort gezegd, gere geld waarop het dgs van toepassing is, wie bescherming ge nieten onder het dgs en hoe het omslagstelsel werkt. Het Voorstel bevat, los van wat onjuiste kruisverwijzingen en fouten die tot verwarring kunnen leiden, een aantal nieuwe elementen ten opzichte van liet huidige dgs. Deze worden hieronder benoemd. Algemeen Indien liet Voorstel in zijn huidige vorni wordt geïmple menteerd zijii de wijzigingen die gelden teii opzichte vaii de werking van het huidige dgs, als volgt samen te vatten. Er wordt een stichting in liet leven geroepen, Stichting Deposi togarantiefonds (hierna: de Stichting), waarin liet dgs-foiids wordt opgebouwd. Het foiids zou steeds l0o van de gegaran deerde deposito s nioeten bevatten. Met gegarandeerde de posito s worden die deposito s bedoeld, die onder liet dgs voor vergoeding in aanmerking komen. Er wordt ccii dgs fondsvermogen opgebouwd dat afgescheiden is van het ver mogen van de banken. Op deze wijze wordt erin voorzien dat alle banken vooraf een financiële bijdrage doen in het dgs. Het totaal vaii de gegarandeerde deposito s onder het huidige dgs wordt op dit moment ingeschat op ongeveer 400 miljard euro. Aangezien het dgs foiids nog niet bestaat eii het een aanzienlijk beslag voor de banken zou nenien indien zij gezanienljk (naar rato) deze 10o (4 miljard euro) direct moeten storten, zulleii de fondsen per kwartaal in tranches van 2.5 basispunten wordeii opgebouwd. De verplichting om een bijdrage in liet dgs-fonds te doen zal per 1juli 2012 ingaan. Het is de bedoeling dat op deze manier na 40 kwar talen de Stichting de beoogde l0o van de gegarandeerde de posito s zal hebben behaald. De bijdragen in liet dgs (en het beleggersconipensatiestelsel) zul hen in totaal 01) jaarbasis nooit iiieer zijn dan 50o van het eigen verniogen. Bij eeii faillissement van een bank zal de Stichting aan DNB de bedragen vergoeden die DNB uit hoofde van de inwer kingstelling van het dgs heeft uitgekeerd, alsook de kos ten die DNB in dit verband heeft gemaakt. De fondsen in de Stichting wordeii overeenkomstig de volgende drietrapsra ket aangesproken: 1. Het individuele saldo vaii de failliete bank, tot dit 0 euro bedraagt; 2. Het algeniene gedeelte vaii de Stichtiiig (dit zijii alle middelen die iiiet behoren tot liet totaal vaii de individuele saldi van de banken onder het dgs), tot dit 0 euro bedraagt; cii 3. De individuele saldi vaii de overige banken, tot deze 0 euro bedragen. Als de Stichting niet in staat is om DNB volledig te ver goeden, zal eeii ex post bijdrage vaii de banken wordeii ge vraagd. De individuele ex post bijdrage per bank is aflianke lijk van de hoogte van depositobases die aanwezig zijn bij de banken. Voor de hoogte vaii deze depositobases wordeii de rapportages gebruikt die de banken aaii DNB hiebbeii ge daan in het kwartaal waar de Stichting heeft DNB vergoed. Individuele doeiomvang en individueel saldo Belangrijk is dat voor iedere baiik individueel wordt bere keiid wat de individuele doelomvang is. Dit wordt in het Voorstel gedefinieerd als: bedrag gelijk aan een procen! van Iie! bedrag van de bij een bank aangehouden gegaran deerde cieposi!os. Om de individuele doelomvaiig te be reiken dient de bank per kwartaal ccii zogenaamde basisbijdrage te voldoen. Deze basisbijdragen iiioeten worden voldaan totdat liet individuele saldo groter is dan of gelijk is aan de individuele doelomvaiig. De basisbijdrage is gede finieerd als ccii bijdrage!er groo!!e van het basisbedrag, waarbij liet basisbedrag op zijii beurt is gedefinieerd als liet 13. Meer hierover is te ~inden op de websile an de Alce niene Rekenkamer: http: ~ ~ ~~.rekenkamer.nl Actueel Dossiers/K/Kredietcrisis Interventies Ministerie ~an Financi%C3%ABn Voorflnanciering. 24 Tijdschrift voor RNANC~EEL RECHT Nr. 1/2 februari 2012

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN

BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN Hoofdstuk 3 BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN E.L.M van Kranenburg 3.1 Inleiding Waar hoofdstuk 2 ingaat op beleggingsproducten en financiële instrumenten, gaat dit onderdeel in op andere producten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 1. Inleiding Ten behoeve van de hoorzitting op 8 maart 2013 over de nationalisatie van SNS REAAL heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer DNB uitgenodigd

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Incasso

Stichting Derdengelden Incasso Stichting Derdengelden Incasso Toelichting op berekening en vaststelling van de post Derdengelden. De Algemene Ledenvergadering van de NVI heeft in april 2010 besloten dat een Lid verplicht een Stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 105 26 824 1 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

-ii. mia 1 1. mr. J.T.C. Leliveld* iai~ II a. 320 Tijdschrift voor FINANCIEEL RECHT 2005-11

-ii. mia 1 1. mr. J.T.C. Leliveld* iai~ II a. 320 Tijdschrift voor FINANCIEEL RECHT 2005-11 mr. J.T.C. Leliveld* 1 -ii mia 1 1 iai~ II a 1 Financiële instellingen kunnen beschikken over in het ka der van strafrechtelijk onderzoek interessante gegevens. De verstrekking en verkrijging van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 334 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie