VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND"

Transcriptie

1 informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Bijvoorbeeld om er een presentatie over te houden of werkstuk over te maken. Of om - alleen of met een groepje - iets te doen voor de rechten van kinderen. Ontstaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Maar dat is niet altijd zo geweest. Eeuwenlang werd er geen speciale aandacht besteed aan kinderen. Pas vanaf de Verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw werden kinderen als een aparte categorie mensen gezien. En pas vanaf het begin van de twintigste eeuw werden in de meeste Westerse landen wetten ter bescherming van kinderen ingevoerd. Na de Eerste Wereldoorlog ( ) boden Save the Children en het Rode Kruis hulp aan kinderen in het door de oorlog geteisterde Europa. Beide organisaties vonden dat er ook het een en ander over hulp aan kinderen op papier moest worden gezet. Door hun inspanning en samenwerking kwam in 1924 de Verklaring van Genève tot stand. Deze verklaring is eigenlijk het eerste document waarmee de rechten van kinderen internationaal vorm kregen. Na de Tweede Wereldoorlog ( ) werd de Verklaring van Genève uitgebreid en aangepast met begrippen zoals liefde (kinderen hebben recht op liefde). De nieuwe tekst, de Verklaring voor de Rechten

2 van het Kind, werd goedgekeurd door de Verenigde Naties (VN) in Deze Verklaring was nog geen echte wet, maar een oproep en een belofte om aandacht te geven aan de belangen van alle kinderen en jongeren (tot achttien jaar) wereldwijd. In 1979 zou de twintigste verjaardag van de Verklaring voor de Rechten van het Kind gevierd worden. De Verenigde Naties hadden dat jaar uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Kind. Het leek de regering van Polen wel een goed idee om de rechten van kinderen ter ere van deze verjaardag nog beter te beschermen door een echt Verdrag te maken, een bindende afspraak tussen landen, in plaats van een Verklaring. Daarom werd in 1979 gestart met de voorbereiding van een tekst voor het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het duurde even voor die tekst af was en regeringsleiders het er wereldwijd over eens waren. Maar in 1989 was het zover, de VN besloten dat kinderen en jongeren (onder de achttien jaar) speciale aandacht verdienen omdat zij kwetsbaarder zijn dan volwassenen en nog veel moeten leren. Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen (goedgekeurd) door de VN. Wat staat er in het Verdrag voor de Rechten van het Kind? In het Verdrag staan afspraken over de manier waarop landen met hun kinderen moeten omgaan en waar alle kinderen recht op hebben. Het Verdrag gaat eigenlijk over alles waar een kind mee te maken heeft of kan krijgen - vanaf de geboorte tot aan zijn of haar achttiende jaar. Het gaat over school, spelen, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders bijvoorbeeld. In het Verdrag staan 54 artikelen. Artikel één tot en met veertig gaan over de rechten van het kind. De andere artikelen, 41 tot en met 54, gaan over het Verdrag zelf. Alle kinderen hebben dezelfde rechten Er zijn aan het Verdrag ook protocollen (extra teksten) toegevoegd over twee problemen waar kinderen wereldwijd mee te maken hebben: één over kinderen in gewapende conflicten (waaronder kindsoldaten) en één over kinderhandel, kinderprostitutie en kinderporno.

3 Rechten Hoewel alle rechten van kinderen even belangrijk zijn, wordt er meestal wel een verdeling gemaakt in soorten rechten: Voorzieningenrechten Deze verwijzen naar dingen, diensten en voorzieningen, die kinderen nodig hebben om in de best mogelijke omstandigheden op te groeien. Zoals onderwijs, gezondheidszorg, eten en drinken en een veilige plek om te leven en spelen. beschermingsrechten artikelen uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind die aandacht vragen voor bepaalde groepen kinderen zoals vluchtelingenkinderen of kinderen met een handicap. Participatierechten Dit zijn rechten waarmee kinderen en jongeren voor zichzelf op kunnen komen en mee kunnen praten of beslissen over kwesties die met hen te maken hebben. Zoals het recht van kinderen om gehoord te worden (bijvoorbeeld door een rechter) in zaken die belangrijk voor hen zijn (bijvoorbeeld bij scheiding van ouders), het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot informatie uit verschillende bronnen. Wat zijn rechten eigenlijk? Beschermingsrechten Deze rechten moeten kinderen en jongeren beschermen tegen gedrag of leefomstandigheden die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling of welzijn. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Ook vallen onder Rechten zijn regels die bepalen wat mensen wel en niet mogen. Die regels zijn vastgelegd in wetten. Sommige wetten gelden voor iedereen, andere zijn afhankelijk van de leeftijd van een persoon. Wetten zijn vaak ingewikkeld omdat ze in moeilijke woorden zijn beschreven. Bovendien is het soms lastig om te onderscheiden wat in de wetten anders is voor kinderen en jongeren dan voor volwassenen. Kijk voor alle artikelen van het Verdrag voor de Rechten van het Kind op Je kunt de volledige tekst van het Verdrag in gedrukte versie ook opvragen bij: Unicef ( ) of Defence for Children International ( ).

4 Plichten Behalve rechten, hebben volwassenen en kinderen ook plichten. Dat zijn dingen die je moet doen. De rechten van kinderen brengen bijvoorbeeld plichten met zich mee: - voor volwassenen: zij hebben bijvoorbeeld de plicht te zorgen voor voeding, kleding en onderdak voor kinderen, zodat die kunnen opgroeien tot volwaardige leden van de samenleving. - voor regeringen: zij hebben bijvoorbeeld de plicht te zorgen voor goed onderwijs en een goed functionerend rechtssysteem, zodat ouders hun verantwoordelijkheden ten opzichte van kinderen waar kunnen maken. - voor kinderen zelf: zij hebben allemaal recht op onderwijs, maar zijn ook verplicht om naar school te gaan. Andere verdragen over de rechten van mensen Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) In de Tweede Wereldoorlog bleek dat mensen in staat zijn om elkaar verschrikkelijke dingen aan te doen. Om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zou gebeuren, werden in 1945 de Verenigde Naties (VN) opgericht door de landen die Duitsland overwonnen hadden. De VN wilden internationale vrede en veiligheid, vriendschappelijke samenwerking tussen landen, betere levensomstandigheden voor iedereen en respect voor de mensenrechten bevorderen. Alle lidstaten van de VN (landen die lid zijn van de VN) waren het erover eens dat vrede tussen mensen rechtstreeks in verband staat met eerbied voor de mensenrechten. Daarom werd er een commissie opgericht die de mensenrechten nauwkeurig moest omschrijven. Omdat er met zoveel verschillende culturen rekening gehouden moest worden, duurde het een paar jaar voor de tekst klaar was. Op 10 december 1948 werden de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurd. Natuurlijk geldt deze Verklaring ook voor kinderen! Behalve dit universeel (voor iedereen) geldende mensenrechten-verdrag, zijn er nog een heleboel verdragen die te maken hebben met mensenrechten en een bepaald thema, zoals marteling, verdwijning en oorlog. Ook zijn er verdragen waarin de rechten van een bepaalde groep mensen, zoals vluchtelingen, minderheden en vrouwen zijn vastgelegd. Kijk voor meer informatie over Internationale Verdragen die met de rechten van de mens te maken hebben op

5 VN-Vrouwenverdrag Op 18 december 1979 werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het VN-Vrouwenverdrag) aangenomen. Dit Verdrag verplicht regeringen niet alleen alle vormen van discriminatie van vrouwen uit te bannen. Het draagt regeringen ook op om wetten te ontwikkelen waarmee de positie van vrouwen verbeterd kan worden. 20 november: dag voor de Rechten van het Kind Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind unaniem (zonder tegenstemmingen) aangenomen door alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties. 20 november is toen uitgeroepen tot internationale dag voor de Rechten van het Kind. Vandaar dat ook in Nederland ieder jaar op en rond deze datum de verjaardag van het Verdrag gevierd wordt met allerlei activiteiten die te maken hebben met kinderrechten. Als je rond die datum ook zin hebt in allerlei leuke en leerzame kinderrechten-festiviteiten, houd dan de pagina aktueel op goed in de gaten! Ondertekenen en ratificeren In 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind unaniem aangenomen door de VN. Dat betekent dat geen enkel land tegen het Verdrag stemde. Maar hierdoor was het Verdrag nog niet meteen geldig (van kracht) in alle lidstaten van de VN. Om een VN-verdrag in de lidstaten van kracht te laten worden, moet nog het een en ander gebeuren: 1) Als een verdrag goedgekeurd is door de VN, moeten eerst alle staatshoofden het verdrag ondertekenen. Met een handtekening zegt het staatshoofd (de koning(in) of president) dat zijn of haar land het eens is met de inhoud van het verdrag. 2) Om een verdrag vervolgens ook echt onderdeel van de nationale wetten van een land te laten worden, moet de regering van dat land het verdrag daarna ratificeren (bekrachtigen). Zo n ratificatie (bekrachtiging) garandeert dat de regering van een land de inhoud van het verdrag ook in het eigen land waar maakt en niet alleen maar mooie beloftes doet. 3) En dan treedt het verdrag nog niet in werking als één land het ratificeert. Pas als het geratificeerd is door meerdere landen wordt het in al die landen van kracht. Voor bekrachtiging van het Verdrag voor de Rechten van het Kind was de ratificatie door twintig landen nodig. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind brak in dit opzicht een internationaal record: nog nooit werd een VN- Verdrag zo snel door voldoende landen geratificeerd. Al in 1990 hadden meer dan twintig landen het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd!

6 Inmiddels hebben bijna alle landen van de wereld dit Verdrag geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten en Somalië nog niet. In Somalië heeft jarenlang chaos en burgeroorlog geheerst. Nu is er een overgangsregering, maar echt duidelijk is de politieke situatie er nog altijd niet. Twee provincies hebben zichzelf onafhankelijk verklaard, maar worden niet als land erkend door de internationale gemeenschap. In deze situatie is het voor Somalië niet mogelijk om het Verdrag voor de Rechten van het Kind te ratificeren. De Verenigde Staten hebben heel andere redenen om het Verdrag niet te bekrachtigen. Zij vinden dat de rechten van kinderen die in hun land wonen al goed beschermd worden en dat het ratificeren van het Verdrag hen niets extra oplevert. Tot voor kort waren er ook mensen die beweerden dat de Verenigde Staten geen zin hadden het Verdrag te ratificeren omdat in een aantal Amerikaanse staten de doodstraf voor minderjarigen nog altijd bestond. In het Verdrag staat namelijk dat kinderen niet ter dood veroordeeld mogen worden. Maar nu heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof onlangs besloten dat de doodstraf voor jongeren onder de achttien jaar voortaan in strijd is met de grondwet. Dit kan nu dus geen reden meer voor de VS zijn om het Verdrag voor de Rechten van het Kind niet te ratificeren. Het VN Comité voor de Rechten van het Kind Om te controleren of alle landen die het Verdrag geratificeerd hebben, ook daadwerkelijk doen wat zij beloofd hebben, is in 1991 het VN Comité voor de Rechten van het Kind ingesteld. Dit Comité bestaat uit achttien kinderrechtenexperts, afkomstig uit alle delen van de wereld. Deze mensen worden door hun eigen regering voorgedragen en gekozen voor twee jaar. Elk land dat het Verdrag geratificeerd heeft moet twee jaar na de ratificatie een rapport inleveren bij het comité met informatie over de rechten van kinderen en jongeren in hun land. Het Comité nodigt ook andere organisaties en kinderen en jongeren zélf uit om hun ideeën over de rechten van kinderen en jongeren in het land kenbaar te maken. Omdat een regering misschien niet altijd even kritisch zal zijn op haar eigen beleid, vindt het Comité het belangrijk om ook andere stemmen te horen. De leden van.het Comité lezen de rapporten en nodigen vertegenwoordigers van de regering en de schrijvers van de andere rapporten uit op het kantoor in Genève (Zwitserland). Zij mogen daar hun rapport komen toelichten. Tijdens zo n rapportage sessie ondervraagt het VN Comité de delega-

7 tie (de vertegenwoordigers) van het land. Er zijn altijd twee Comitéleden die zich extra hebben verdiept in het land dat komt rapporteren. Deze Comitéleden stellen dan ook de meeste vragen. Een paar weken later verschijnt dan een rapport van het Comité met daarin aanbevelingen over wat het land kan doen om het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind nog beter uit te voeren. De regering is verplicht om vijf jaar na het eerste rapport een tweede rapport aan het Comité te sturen. foto: Unicef/Alejandro Balaguer Kijk voor de rapporten van Nederland, de aanbevelingen van het kinderrechtencomité aan de Nederlandse regering en voor meer informatie over kinderrechten op: Braziliaanse kinderen maken gebruik van het recht van kinderen om te spelen Het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland De Grondwet is de belangrijkste wet die in Nederland voor iedereen geldt. De grondrechten van iedere Nederlander staan erin beschreven. Er staat bijvoorbeeld in artikel 1 dat niemand op grond van zijn huidskleur, afkomst, geslacht of leeftijd gediscrimineerd mag worden. Andere belangrijke grondrechten zijn: - Het recht om je mening te uiten, dus om te schrijven of te zeggen wat je wilt (als het maar niet discriminerend is). - Het recht om je eigen godsdienst of politieke richting te kiezen. - Het recht om te vergaderen, te demonstreren, een vereniging op te richten. - Het recht op onschendbaarheid van je persoon en huis. Dat betekent dat een ander niet zomaar aan je mag zitten of je huis binnen mag komen. Al deze rechten gelden dus voor iedereen in Nederland. Maar er zijn ook rechten die met leeftijd te maken hebben, zoals het recht om te stemmen en het recht om je rijbewijs te halen. Deze rechten krijg je pas als je achttien jaar bent.

8 De Nederlandse regering heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd op 8 maart Daarmee werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind in ons land geldig. Dat betekent dat je de rechten van kinderen zoals die in het Verdrag zijn vastgelegd, ook in de Nederlandse wetgeving terug kunt vinden. Nederlandse kinderen kunnen dus via de wet aanspraak maken op hun rechten. Er is bijvoorbeeld Nederlandse wetgeving over kinderarbeid (artikel 32 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind), over leerplicht (artikel 28 van het Verdrag), over jeugdzorg (artikelen 5, 9, 12, 18, 19, 20 en 25 van het Verdrag) en over het recht om gehoord te worden (artikel 12 van het Verdrag). Een soort vertaling van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind naar de Nederlandse situatie vind je in de leeftijdsladder hiernaast. Hoe ouder je wordt, hoe meer rechten je krijgt. Deze ladder geldt voor Nederland. Aanspraak maken op je rechten Recht hebben en krijgen waar je recht op hebt zijn twee verschillende dingen. Zoals uit de leef- De leeftijdsladder 0 tot 4-jarigen je mag gratis met het openbaar vervoer reizen je mag naar school maar je hoeft niet 5 jarigen begin leerplicht 12-jarigen je mag je mening zeggen, als de rechter er aan te pas komt bij problemen thuis je mag naar films voor twaalf jaar en ouder je kunt voor de rechter komen, als je de wet overtreedt je kunt je eigen paspoort aanvragen (als je ouders het goedvinden) je moet een identiteitsbewijs kunnen tonen je hebt het recht mee te praten over verdere behandeling als je ziek bent je kunt lid worden van de medezeggenschapsraad op school 13-jarigen je mag betaalde klusjes doen buiten schooltijden en een baantje hebben op zaterdag en in de schoolvakanties 14-jarigen je hebt de plicht om je te identificeren met een paspoort of Europese identititeitskaart je hebt er recht op om te horen wat er medisch met je aan de hand is je krijgt je fiscaal nummer toegestuurd van de belastingsdienst 15-jarigen je mag kranten bezorgen, ook vroeg in de morgen je mag je mening geven bij adoptie (je mag dus nee zeggen als je niet geadopteerd wilt worden) je hebt recht op een minimum bedrag aan loon als je werkt je kunt een visvergunning aanvragen 16-jarigen je mag maximaal 24 uur per week werken (want de andere twee dagen moet je nog naar school)

9 de leerplicht voor vijf dagen in de week loopt af je mag brommer rijden met een brommercertificaat je mag een tractor besturen je mag gaan oefenen voor een vliegbrevet je mag naar films voor zestien jaar en ouder je mag een testament maken je mag zelf beslissen over alle medische behandelingen je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je aanricht je kunt een eigen zaak beginnen als je daarvoor toestemming krijgt van de rechter je kunt wezenpensioen op je eigen rekening ontvangen je mag parachutespringen je kunt lid worden van een omroepvereniging 17-jarigen je mag vijf dagen per week werken je kunt alvast je basisstudiebeurs aanvragen (voor als je achttien wordt en gaat studeren) je mag een motorschip in havens en kanalen besturen 18-jarigen je bent meerderjarig en volwassen voor de wet je mag een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders je mag gaan stemmen bij de verkiezingen je kunt gekozen worden in bijvoorbeeld de gemeenteraad je kunt zelf een proces aanspannen iemand anders kan een proces tegen jou aanspannen je mag je rijbewijs gaan halen je mag ook 's nachts werken je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders je kunt zelf - als je die nodig hebt - een uitkering aanvragen je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen etcetera, etcetera... tijdsladder wel blijkt, hebben alle kinderen en jongeren onder de achttien jaar in Nederland toestemming van hun ouders of voogd nodig om bepaalde dingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld voor het openen van een rekening bij de bank. In dit opzicht wordt voor jongeren onder de achttien jaar in de wet ook wel de term 'handelingsonbekwaam' gebruikt. Het is om die reden dan ook alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk om als jongere zélf naar de rechtbank te stappen om een rechtszaak te beginnen. En een aantal (rechts)- handelingen (zoals het aanschaffen van dure spullen) die je pleegt kunnen door de rechter vernietigd worden op verzoek van je ouders of verzorgers. Op sommige rechten is het dus lastig aanspraak maken als je jonger bent dan achttien jaar. Dat moeten je ouders voor je doen. Vervelend als het net je ouders zijn waar je een probleem mee hebt! In die gevallen is het slim om contact op te nemen met de Kinder-en Jongerenrechtswinkel of een Jongeren Informatie Punt (JIP). Als er problemen zijn met de omgangsregeling wanneer je ouders gescheiden zijn, kun je trouwens wel zelf naar de rechter stappen. Andere rechten, zoals je eigen mening uiten op school, kun je natuurlijk wel zelf uitoefenen.

10 (Rechts)hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je ouders gaan scheiden en je wilt weten wat er allemaal gaat gebeuren? Of omdat je bij één van je ouders woont, maar eigenlijk liever bij de ander bent en niet weet hoe je dat aan moet pakken? Of omdat je problemen met de studiefinanciering hebt? Neem dan contact op met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (voor iedereen tot achttien jaar) of een Jongeren Informatie Punt (JIP). Kijk voor adressen en telefoonnummers op of foto: Yeah Right Kinderrechten wereldwijd Wereldwijd worden de rechten van kinderen nog altijd geschonden: - meer dan 120 miljoen kinderen waarvan het merendeel meisjes, volgen geen basisonderwijs; miljoen kinderen leven in gezinnen die rond moeten komen van minder dan één dollar per dag; - ongeveer 250 miljoen kinderen werken, veelal onder erbarmelijke omstandigheden; - bijna vijftien miljoen kinderen zijn wees geworden als gevolg van de ziekte Aids; - wereldwijd zijn zo n 2,1 miljoen kinderen onder de vijftien jaar besmet met het Aidsvirus en hebben geen goede gezondheidszorg; - twintig miljoen kinderen hebben vanwege oorlogen hun huis moeten ontvluchten; - sinds 1990 zijn meer dan twee miljoen kinderen omgekomen en meer dan zes miljoen gewond geraakt als gevolg van conflicten; - jaarlijks sterven elf miljoen kinderen onder de vijf jaar, waarvan twee miljoen sterfgevallen voorkomen hadden kunnen worden door een vaccinatie. Er dient dus nog wel het een en ander verbeterd te worden in de wereld voordat alle kinderen en jongeren krijgen waar ze volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind ook recht op hebben. Gelukkig zijn er veel organisaties die zich inzetten om de

11 situatie voor kinderen wereldwijd te verbeteren. Zij praten met regeringen en politici om hen te doordringen van het feit dat kinderen rechten hebben en om hen eraan te herinneren dat ze zich moeten houden aan de regels van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Met een mooi woord heet dit lobbyen voor de rechten van kinderen. Verder trachten zij zoveel mogelijk volwassenen, kinderen en jongeren voorlichting te geven over de rechten van kinderen en jongeren. Als mensen niet eens afweten van kinderrechten, kunnen ze er namelijk geen rekening mee houden of in actie komen als de rechten van kinderen geschonden worden. Ook bieden deze organisaties praktische hulp aan kinderen die op willen komen voor hun rechten in Nederland en in ontwikkelingslanden. Tips om in actie te komen Wat kun jij zelf doen voor de rechten van kinderen? Maak een school- of buurtkrant met allerlei artikelen, gedichten, tekeningen, krantenknipsels en verhalen over kinderrechten en hang deze op school of in het buurthuis op. Je kunt ook een strip over kinderrechten tekenen en zorgen dat die geplaatst wordt in een blad dat veel mensen lezen. Organiseer een debat over kinderrechten. Een mogelijke stelling is: kinderen en jongeren (dus jonger dan achttien jaar) moeten zelf naar de rechter kunnen stappen als zij op willen komen voor hun rechten. Nodig een gastspreker van bijvoorbeeld Unicef uit op school om te vertellen over kinderrechten. Ben je tussen de tien en twaalf jaar? Meld je met een groepje aan om mee te doen met KidzWise en kom in actie voor de rechten van kinderen. Kijk voor meer informatie op Schrijf samen met je klasgenoten of een groepje vriend(inn)en eens op welke zaken volgens jullie nog niet goed genoeg geregeld zijn voor kinderen en jongeren in Nederland. Als je een lijstje hebt, probeer dan ook over serieuze oplossingen na te denken. Vraag het boekje over kinderrechten, Yeah Right met stickervel, interviews en leeftijdsladder op bij Defence for Children International, tel: Je kunt lid worden van een schrijfgroep van Amnesty International. Samen met Amnesty help je kinderen en jongeren van wie de rechten worden geschonden (bijvoorbeeld jongeren die gevangen gezet zijn omdat ze voor hun mening uitkwamen). Meld je aan bij

12 Je kunt dit informatieblad ook vinden op Vragen/Opdrachten: In de Nederlandse grondwet staat in artikel 7 dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Met welk recht in het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind komt dit overeen? Simon is dertien jaar en enig kind. Zijn ouders zijn gescheiden toen hij tien was. Zij hebben toen, na veel geruzie, besloten dat hij bij zijn moeder zou blijven wonen. Zijn vader is inmiddels hertrouwd met een heel aardige vrouw. Simon ziet zijn vader eens in de twee weken. Meer mag niet van zijn moeder. Ze is nog altijd kwaad op haar ex-man. Maar Simon wil liever bij zijn vader wonen. Hij heeft al geprobeerd dat met zijn moeder te bespreken, maar ze wil er niets van weten. Ze heeft eigenlijk liever dat Simon helemaal geen contact heeft met zijn vader. Wat zijn Simons rechten? Wat zou jij hem adviseren om te doen? Welk recht van kinderen wordt door deze illustratie uitgebeeld? In het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind staan drie artikelen waarin het belang van internationale samenwerking beschreven wordt: artikel 4, 24 (gezondheidszorg) en 28 (onderwijs). Wat vind jij? Moeten rijke landen als Nederland hulp geven voor verbetering van de leefsituatie van kinderen in ontwikkelingslanden? Beargumenteer je antwoord. Probeer na het lezen van dit informatieblad antwoord te geven op de volgende vragen: - Je bent dertien jaar en je wilt een brommer kopen van je spaargeld. Je vader vindt het niet goed, maar je doet het toch. Wat kan je vader doen? - Je woont nog thuis, je bent zestien jaar en verliefd. Je vriend(in) en jij schrijven elkaar spannende brieven, maar je moeder maakt elke morgen jouw post open. Mag dat? Wat kun je doen als je moeder je niet serieus neemt? Dit is een uitgave van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, Jantje Beton, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the Children Nederland. Het NIZW jeugd is betrokken als adviseur. Tekst: Mijntje van Kemenade Illustraties: Olivier Heiligers Druk: Stenco Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid.

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

een boekje open over kinderrechten

een boekje open over kinderrechten yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 8 14 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen?

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KOM OP VOOR JE RECHTEN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25

yeah right!? een boekje open over kinderrechten kinderrechten Yeah Right DEF.indd 1 Yeah Right DEF.indd 1 30-10-2006 12:44:25 30-10-2006 12:44:25 yeah right!? een boekje open over kinderrechten 2 inhoud 6 14 8 3 Wat zijn kinderrechten? 5 Je rechten op een rijtje Het gaat mis, en dan? 7 Alle kinderen zijn gelijk De leeftijdsladder 10 Interview met

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen?

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen Rechten van alle kinderen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Rechten van alle

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Yasmina JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Yasmina Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind Tessa Dopheide* 1 Inleiding Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is sinds twee jaar meerderjarig. Het is een volwassen verdrag, dat bovendien

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN- KINDEREN

VLUCHTELINGEN- KINDEREN informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VLUCHTELINGEN- KINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Toekomst. Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar. werkblad 10

Toekomst. Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar. werkblad 10 Toekomst Ik wil niet altijd hier blijven. Het is geen fijn leven. Monicah, 19 jaar werkblad 10 TOEKOMST Het zit er bijna op. Na een paar dagen logeren bij de familie Muthuku ga je straks weer naar huis.

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Marcha JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Marcha JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Marcha Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 3 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 3 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

Bijlage 2: tijdslijn kinderrechten

Bijlage 2: tijdslijn kinderrechten Bijlage 2: tijdslijn kinderrechten TIJDSLIJN: KINDERRECHTEN Oudheid: Kindermoord kwam veel voor, ongewenste pasgeboren baby s werden dikwijls te vondeling gelegd. Kinderen moesten gezond en sterk zijn,

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed

Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de wereld goed Aspecten: Ethisch besef Medemenselijkheid Uitgave: juli 2017 2 * Inleiding Op 20 november 2014 was het 25 jaar geleden dat de definitieve tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de Algemene

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

VRIJHEID VAN MENINGSUITING informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

A. Jouw rechten! Kinderrechten

A. Jouw rechten! Kinderrechten Dit werkblaadje is van... A. Jouw rechten! Kinderrechten Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Rechten van het Kind. De koningen, presidenten en andere leiders van over de hele wereld hebben gezegd dat

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 1 Je Zelfbeeld Inhoud 2 1. Welk zelfbeeld heb je nu? 3 2. De basis van je zelfbeeld sterker maken 5 3. Leer je rechten kennen! 6 4. Je bent goed zoals je bent! 12 5. Wat heb je al in

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Onderzoek: 200 jaar Grondwet

Onderzoek: 200 jaar Grondwet Onderzoek: 200 jaar Grondwet Publicatiedatum: 27-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Recht op een gelijke behandeling. Recht op een goed leven. Recht op een eigen mening en op inspraak. Recht om iemand te zijn

Recht op een gelijke behandeling. Recht op een goed leven. Recht op een eigen mening en op inspraak. Recht om iemand te zijn Recht op een goed leven Gezonde voeding, water, kleding en onderdak zijn nodig om goed te kunnen opgroeien. Alle kinderen hebben recht op drinkbaar water en eten. Kinderen mogen geen gevaar lopen door

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN De leerlingen leren het verschil tussen basisbehoeften en luxebehoeften: tussen iets écht nodig hebben en iets willen omdat het gewoon leuk is. Vervolgens leren ze dat

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03 Moeder werkt Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda werkblad 03 moeder werkt In Kenia worden gemiddeld 4,9 baby s per vrouw geboren. Nederlandse vrouwen baren gemiddeld 1,7

Nadere informatie

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar.

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar. Ziek zijn in Kenia Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar werkblad 04 ziek zijn in kenia In Kenia is het vaak ver lopen naar een ziekenhuis

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:.

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:. Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken Naam:. Naar het boek van Anke de Vries (1992) Bekroond met de prijs van de Nederlandse Kinderjury 1993 Uitgevoerd door Theater in Feite In opdracht van Gemeente

Nadere informatie

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24 Kinderen over kinderrechten onderzoeksreeks 24 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic

Kleur? Oorlog? Wanneer? Verhaal van. Blauw Iran-Irakoorlog 1980-1988 Neimar. Groen Oorlog in Rwanda 1994 Dominic OPDRACHT Op de volgende pagina vind je een tijdslijn. Daarnet werden er vijf verschillende oorlogen besproken. Duid deze oorlogen aan op de tijdslijn. Kleur de balkjes onder de tijdslijn in de juiste kleur.

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Spreekbeurtinformatie kinderarbeid 1. Trésor uit Ivoorkust 2. Van de plantages terug de klas in 3. Feiten en cijfers over kinderarbeid

Nadere informatie

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/52446 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Wie komt in aanmerking voor de award

Wie komt in aanmerking voor de award Wie komt in aanmerking voor de award 1. Alle Rotterdamse burgers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen, of bedrijven) kunnen meedingen naar de Award. 2. Rotterdams betekent: a. Een

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

K/iiimeMehoollccf/ef. Q(?v( 19 JUL 2010. Leiden, juli 2010. Aan de leden van de gemeenteraad t.a.v. de raadsgriffier. Geachte heer, mevrouw,

K/iiimeMehoollccf/ef. Q(?v( 19 JUL 2010. Leiden, juli 2010. Aan de leden van de gemeenteraad t.a.v. de raadsgriffier. Geachte heer, mevrouw, Q(?v( Juc'.i 11 19 JUL 2010 K/iiimeMehoollccf/ef M i IUUI i tciiitrii. n i p/a Defence for Children International Nederland Postbus 11103, 2301 EC Leiden, 071-5160980 kinderrechtencollectief@defenceforchildren.nl

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Achter gesloten ogen: Spencer

Achter gesloten ogen: Spencer Achter gesloten ogen: Spencer Opdrachtenblad Regie: Dulco Tellegen Jaar: 2000 Duur: 25 minuten 1 Filmbeschrijving Spencer (18) woont in een opvangcentrum voor voormalig kindsoldaten in Liberia (West-Afrika).

Nadere informatie

2.1 Omcirkel het juiste antwoord.

2.1 Omcirkel het juiste antwoord. 2.1 Vraag 1 Het Parlement in Nederland bestaat uit... A. Eerste en Tweede Kamer B. Tweede Kamer en Provinciale Staten C. Provinciale staten en Gemeenteraad D. Tweede Kamer en Gemeenteraad Vraag 2 Waarom

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING

RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING Kinderen leren wat discriminatie inhoudt Discrimineren gebeurt overal ter wereld Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden MATERIAAL Spelregels Pionnen (zie

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

/// Kinderrechten. Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel. ///Jongeren laten zich horen

/// Kinderrechten. Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel. ///Jongeren laten zich horen /// Kinderrechten Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel ///Jongeren laten zich horen Inhoudsopgave Inleiding 3 Kenmerken van de onderzochte groep jongeren 4 Bekendheid met het verdrag 4 Aandacht voor bepaalde

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

200 jaar koninkrijk basisschool

200 jaar koninkrijk basisschool 200 jaar koninkrijk basisschool Thema: Van werk naar school Leeswijzer: Tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk (november 2013 2015) is er een lespakket voor basisscholen over dit

Nadere informatie

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur:

Blood in the Mobile. Opdrachtenblad. Regie: Frank Piasecki Poulsen Jaar: 2010 Duur: Blood in the Mobile Frank Piasecki Poulsen 2010 52 minuten www.moviesthatmatter.nl Digibordles: www.spons.nl/moviesthatmatter 1 Kijkopdracht Waar gaat de film over? Documentairemaker Frank Poulsen komt

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

Romy JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Romy JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Romy Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar met

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen?

STRAATKINDEREN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN STRAATKINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het onderwerp

Nadere informatie

Handelingsbekwaamheid is de geschiktheid om de rechten en plichten waarvan men drager is zelf uit te oefenen, zonder tussenkomst van derden.

Handelingsbekwaamheid is de geschiktheid om de rechten en plichten waarvan men drager is zelf uit te oefenen, zonder tussenkomst van derden. Voorwaarden om te starten als zelfstandige. 1. Attest Bedrijfsbeheer 2. Handelingsbekwaanheid 3. Meerderjarigheid 4. Vestigingswet 1. Attest bedrijfsbeheer. Het attest bedrijfsbeheer is een voorwaarde

Nadere informatie

}CiiiiewechkhPolledie(^

}CiiiiewechkhPolledie(^ Vx\ dc SV^({iD }CiiiiewechkhPolledie(^ B^ p/a Defence for Children International Nederland Postbus 11103, 2301 EC Leiden, 071-5160980 kinderrechtencollectief(a)defenceforchildren,nl www,kinderrechten.nl

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Hier zit ik op de schommel. Dat is het fijnste plekje van de school. Dung uit Vietnam Hoi! Mijn naam is Dung en ik ben 10 jaar oud. Ik woon

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening JIJ en de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening "Plan" zet zich wereldwijd in voor een duurzame verbetering van de situatie van arme kinderen in

Nadere informatie

KINDEREN IN DE GEVANGENIS

KINDEREN IN DE GEVANGENIS informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1 Hoe gelukkig ben je? Geluk is een veranderlijk iets. Het ene moment kun je jezelf diep gelukkig voelen, maar het andere moment lijkt het leven soms maar een zware last. Toch is voor geluk ook een soort

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet.

Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Voor kinderen die willen weten wat mag en wat moet. Hoe oud moet ik zijn om met een brommer te mogen rijden? Zijn mijn ouders over alles de baas? Waarover mag ik zelf beslissen? In dit boekje lees je er

Nadere informatie

Biba JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Biba JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: Biba Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar met sommige gaat

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie