Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaven op maat. De methoden uit het LAT-project. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Handhaven op maat De methoden uit het LAT-project Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag

2 Inhoud 5 Inleiding Deel I 11 Informatie op maat 1 13 De informatiemap voor klanten 2 15 Doelgroepgerichte informatieprogramma s 3 21 Een communicatieplan voor handhaving Deel II 27 Dienstverlening op maat 1 29 Statusoverzicht en mutatieformulier 2 37 Signaalgestuurd rechtmatigheidsonderzoek 3 39 Kwaliteit: de kenmerken en criteria 4 47 Een goed gesprek over dienstverlening Deel III 53 Controle op maat 1 55 Stoplichtenmodel voor controle en opsporing 2 67 Intensieve controle op basis van risico s 3 73 De WBM-wijzer: detector van fraudesignalen Deel IV 75 Sanctionering op maat 1 77 Een plan voor een effectiever WBM-proces 2 81 Analyse van zwakke schakels in de bedrijfsvoering 3 83 Een aanzet tot lokale analyse en probleemoplossing

3 5 HANDHAVEN OP MAAT Inleiding De Wet Werk en Bijstand komt eraan. Gemeenten krijgen de vrijheid voor eigen beleid en worden volledig verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook financieel. Zij zullen dus de instroom moeten zien te beperken en tegelijkertijd de uitstroom vergroten. Die instroom zal aanzienlijk zijn, gelet op de maatregelen van het nieuwe kabinet.ww ers en WAO ers komen sneller bij de sociale dienst terecht. En het is nog maar de vraag hoeveel mensen, bij de huidige economische neergang, snel weer uitstromen. Als gemeente heb je in zo n situatie beperkte middelen. Maar toch één manier om de instroom te beperken én de uitstroom te vergroten, kan nog volop worden benut: een effectieve handhaving in alle fasen van het uitkeringsproces. Komt iedereen die zich aanmeldt bij de sociale dienst ook echt in aanmerking? Gaan mensen er in de loop van de tijd niet bijklussen? En ook bij beëindiging: was de ex-cliënt al die tijd wel helemaal op bijstand aangewezen? Doelmatig handhaven op het juiste moment en op de juiste maat kan de gemeente veel geld besparen. In dit boekje vindt u daarvoor de methodes. Ze zijn de afgelopen jaren uitgeprobeerd door uw collega s in Leeuwarden, Apeldoorn en Tilburg. Uit het pionierswerk van deze LAT-gemeenten, ondersteund door Stichting StimulanSZ en adviesbureau Radar, is een aantal praktische producten ontstaan. Met hun uitgekiende mix van preventieve en repressieve elementen, komen deze instrumenten ook uw gemeente goed van pas bij een hoogwaardige handhaving. Hoogwaardig handhaven, wat houdt dat in? Het uiteindelijke doel van hoogwaardig handhaven is dat (potentiële) klanten van de sociale dienst de wet- en regelgeving uit zichzelf naleven. Hiermee wordt immers voorkomen dat er grote schade ontstaat: voor de dienst (lees: de samenleving) en voor de klant zelf. De kans dat mensen zich spontaan aan wet en regels houden, wordt groter als zij: 1 goed en tijdig geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten in de bijstand; 2 de regels en de controlepraktijk die daaruit voortvloeit accepteren; 3 de pakkans bij overtreding als hoog ervaren; 4 voldoende worden afgeschrikt door opgelegde én uitgevoerde straffen. Vertaald naar de uitvoeringspraktijk betekent dit dat de sociale dienst: cliënten en burgers adequaat en vroegtijdig voorlicht, de dienstverlening optimaliseert, fraude snel en gericht detecteert, en overtredingen metterdaad sanctioneert. De kunst van hoogwaardig handhaven is om deze preventieve en repressieve elementen in samenhang uit te voeren, zodat ze elkaar wederzijds versterken.

4 6 HANDHAVEN OP MAAT 7 HANDHAVEN OP MAAT Preventief: goed voorlichten, klantvriendelijk organiseren 1 Als mensen slecht geïnformeerd zijn, kunnen ze een verkeerd verwachtingspatroon opbouwen met alle risico s van dien.we moeten voorkómen dat uit eigen aannames of onwetendheid fraude voortkomt. Dat kan door de (potentiële) cliënt vroegtijdig en volledig te informeren over diens rechten en plichten. De sociale dienst moet een antwoord geven op klantvragen als: wat kan de dienst voor mij betekenen? Wat verlangt de dienst daarbij van mij? Wat mag wél en wat mag niet? Met juiste en tijdige voorlichting schep je een noodzakelijke voorwaarde voor een transparante en rationele handhavingspraktijk. 2 Onnodige procedurele belemmeringen roepen irritatie op. Ze verminderen daardoor de spontane bereidheid van de cliënt om wet en regels na te leven. Een voorbeeld: het steeds weer vragen om informatie die al bekend is bij de dienst. Het is beter die reeds beschikbare gegevens periodiek ter verificatie aan de betrokkene voor te leggen. Dat vergroot het gemak voor de cliënt, zonder dat de detectie van fraude in het gedrang komt. Door op deze klantvriendelijke wijze organisatorische belemmeringen weg te nemen, stimuleer je de cliënt in zijn dienstvriendelijkheid: hij zal meer gemotiveerd zijn zich aan de regels te houden. Repressief: snel en gericht detecteren, feitelijk sanctioneren 3 Ondanks het preventieve effect van een goede voorlichting en een optimale dienstverlening, blijft het nodig steeds alert te zijn op fraude. Een snelle en adequate opsporing moet de resterende onzekerheid verkleinen. Een belangrijk wapen in de fraudebestrijding is de controle op maat, als tegenhanger van de standaardcontrole. Controle op maat houdt in: hoe meer risico, hoe intensiever de controle. Deze selectieve werkwijze vraagt om een (onderbouwde en geobjectiveerde) analyse van risicogroepen en risicosituaties. Immers, als je beter weet wáár je moet controleren, kun je fraudesignalen ook eerder detecteren. Belangrijk, want bij vroegtijdige detectie treedt geen schade op. Zij behoedt cliënten ervoor dat ze onnodig (vanwege een gebrekkige controle door de gemeente) in een strafrechttraject terechtkomen. Bepaalde vormen van fraude zijn zo ondoorzichtig dat ze niet via administratieve procedures aan het licht te brengen zijn.voor de nader vast te stellen risicogroepen is daarom na het administratief vooronderzoek ook inhoudelijke controle en gespreksvoering nodig: is de gepresenteerde papieren werkelijkheid inderdaad de feitelijke? Daarnaast kan steekproefsgewijs door het hele cliëntenbestand heen op risicogebieden intensieve na-controle plaatsvinden. Dit om periodiek het systeem van controle op maat te ijken. Zo ontstaat een lokaal gedifferentieerd, periodiek onderbouwd en rationeel controlesysteem. Vroegtijdig informeren van de integrale fraudeaanpak. Door van die krachtdadige sanctionering bovendien geen geheim te maken (bijvoorbeeld in de pers), geeft de dienst z n repressieve aanpak tegelijkertijd een sterke preventieve werking. Hoogwaardige handhaving: extra kracht door samenhang De vier elementen van hoogwaardige handhaving krijgen in hun samenhang extra kracht. Door in de uitvoeringspraktijk preventieve en repressieve activiteiten evenwichtig te verbinden, til je de handhaving naar een hoger niveau. De samenhang is simpel. Preventieve activiteiten (tijdige voorlichting, klantvriendelijke dienstverlening) versterken het draagvlak bij de burgers. Dit maakt het mogelijk om repressieve elementen in te zetten: intensieve controle op maat, feitelijke sanctionering. Ofwel: met preventieve maatregelen worden credits verdiend, die je via repressieve activiteiten kunt benutten. Die balans levert een hoogwaardig handhavingsbeleid op. Vroegtijdig detecteren/ afhandelen 4 Als opsporing zonder gevolgen blijft, is dat niet alleen inconsequent het is ook een aanmoediging tot misbruik.wie fraudeert, moet dus ook worden gestraft. Het sluitstuk van hoogwaardige handhaving is de feitelijke sanctionering. Dat wil zeggen: de cliënt betaalt niet alleen terug wat hij te veel heeft gekregen, maar ook de boete wordt geïnd. De sociale dienst bereikt door nauwgezette uitvoering van de Wet Boeten en Maatregelen een optimaal effect Daadwerkelijk sanctioneren Optimaliseren dienstverlening

5 8 HANDHAVEN OP MAAT 9 HANDHAVEN OP MAAT Hoe gebruikt u dit boekje? In vier delen worden de methoden en producten voor handhaving op maat nader uitgewerkt. Elk deel heeft betrekking op één van de vier elementen van hoogwaardige handhaving: Deel I Deel II Deel III Deel IV Informatie op maat Dienstverlening op maat Controle op maat Sanctionering op maat De beschreven producten verschillen in vorm. Soms zijn ze heel concreet en afgerond, zoals de in hoofdstuk III.3 beschreven WBM-wijzer. Soms ook zijn ze gevat in een plan van aanpak, dat kan leiden tot een product op maat voor elke gemeente. In alle gevallen dienen de productbeschrijvingen in dit boekje als voorbeeld.voor een lokale inpassing is per gemeente een eigen (her)ontwerp en implementatie noodzakelijk. Nota bene: voor de ontwikkeling en invoering van deze producten kunnen gemeenten een beroep doen op de Stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving. Pioniergemeenten leggen de LAT hoog De LAT-gemeenten (Leeuwarden,Apeldoorn en Tilburg) hebben inmiddels een groot aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op de vier elementen van hoogwaardige handhaving. Hieronder zijn deze producten per gemeente weergegeven. Leeuwarden Apeldoorn Tilburg Informatie op maat Informatiemap (2001) (2001) (2002) Nieuwe folders Dienstverleningsgesprek Dienstverlening op maat Afschaffen ROF Uitbreiden ROF Mutatie/wijzigingsformulier Statusformulier Afschaffen periodiek rechtmatigheidsonderzoek Controle op maat Signaalgestuurd onderzoek Risicogestuurd onderzoek Model casemanagement gescheiden gescheiden integraal Fraudepreventiemedewerker(s) Workshops fraudealertheid WBM-wijzer Sanctionering op maat Nadruk op maatregelen Bron: Eindmeting evaluatie LAT-project, Regioplan Beleidsonderzoek, maart 2003

6 11 HANDHAVEN OP MAAT I Informatie op maat De methode

7 13 HANDHAVEN OP MAAT 1 De informatiemap voor klanten Wat is het doel van de map? Een sociale dienst beoogt in zijn communicatie duidelijkheid, openheid en een goede samenwerking met de klant. De informatiemap is daarbij een effectief instrument. Het is de bedoeling dat alle cliënten van de dienst (dus nieuwe én bestaande) zo n informatiemap ontvangen. De klant kan er precies in nalezen wat diens rechten en plichten zijn op grond van de Algemene Bijstandswet 1. Oftewel: wat hij van de sociale dienst mag verwachten, en wat de dienst omgekeerd van hem verwacht. Deze systematische voorlichting is bedoeld om te bevorderen, dat klanten zelfstandig en zo bewust mogelijk beslissingen kunnen nemen. Door de kennisvergroting bij de klant te koppelen aan een imagoverbetering van de dienst (zie hoofdstuk I.2), wordt de spontane nalevingsbereidheid van regels gestimuleerd. En daarmee wordt mogelijke fraude al in een vroeg stadium voorkómen. Een handig stuk gereedschap De informatiemap dient ook als handig hulpmiddel voor klanten, bijvoorbeeld om het wijzigingsformulier plus toelichting én het cliëntexemplaar van het statusformulier overzichtelijk op te bergen. Daarnaast biedt de informatiemap plaats aan uitkeringsspecificaties, beschikkingen, foldermateriaal, retourenveloppen (voor het opsturen van inkomstenspecificaties) en andere correspondentie van de dienst. Het is de bedoeling dat de klant de map steeds meeneemt bij een afspraak met de sociale dienst. Uit de map blijkt precies wat er eerder is afgesproken, zodat het gesprek meteen goed kan worden ingezet. De informatiemap is tevens voorzien van een logboek. In dit logboek kan de klant bijvoorbeeld noteren wat hij met zijn contactpersoon wil bespreken. Kortom: de map is een handig stuk gereedschap voor een goede samenwerking tussen de klant en diens contactpersoon. Hoe is de informatiemap ingedeeld? De informatiemap kan het beste als ringband worden uitgegeven. De klant kan dan steeds weer nieuwe documenten en actuele informatie op de juiste plek invoegen. 1 De Algemene Bijstandswet wordt op termijn vervangen door de Wet Werk en Bijstand. Bij de publicatie van dit boekje was de definitieve datum waarop de WWB in werking treedt nog niet bekend.

8 14 HANDHAVEN OP MAAT 15 HANDHAVEN OP MAAT De informatiemap bevat in elk geval zes tabbladen: 2 Doelgroepgerichte informatieprogramma s 1 Persoonlijk Achter dit tabblad kan de klant zijn persoonlijke zaken opbergen zoals de polis, beschikkingen, brieven en andere documenten van de sociale dienst. 2 Algemeen Hier vindt de klant algemene informatie over de sociale dienst (openingstijden, telefonisch spreekuur), informatie over het CWI, telefoonnummers en adressen van andere instellingen, et cetera. 3Rechten en plichten De uitkering geeft rechten, maar ook plichten.achter dit tabblad vindt de klant hierover meer informatie. Bijvoorbeeld over vakantieregels, over fraude, over wat de klant van de sociale dienst mag verwachten en wat de sociale dienst van de klant verwacht. Ook leest de klant hier wat hij kan doen als hij het niet eens is met een beslissing van de dienst. 4 Werk De sociale dienst helpt de klant om (weer) werk te vinden en maakt hierover duidelijke afspraken met hem.achter dit tabblad vindt de klant meer informatie over de mogelijkheden die de sociale dienst biedt om de kans op werk te vergroten: arbeidsverplichtingen, scholing en studie, et cetera. 5 Inkomen Achter dit tabblad kan de klant de uitkeringsspecificaties opbergen, zodat hij steeds kan zien hoe de uitkering is opgebouwd. Ook vindt de klant hier informatie over de inkomstenverklaring en (bijvoorbeeld) de heffingskortingen. 6 Zorg Als er kosten zijn die de klant niet van zijn maandelijkse inkomen kan betalen, leest de klant achter dit tabblad de mogelijkheden over onder meer de bijzondere bijstand. Wat is het doel van de programma s? Informatie gericht op doelgroepen is een belangrijk onderdeel van hoogwaardige handhaving. Immers, de klant zal zich in die specifieke informatie direct herkennen, en het gevoel krijgen dat hij bij fraude veel kans loopt gepakt te worden. Oftewel: zijn bereidheid om de regels na te leven wordt sterk bevorderd. Overtreding uit onwetendheid wordt voorkomen, en twijfelaars worden naar de goede kant van de streep getrokken. Opvallend is dat, ondanks het directe contact tussen de sociale dienst en veel van zijn doelgroepen, deze niet stelselmatig worden geïnformeerd over handhaving. Het LAT-product doelgroepspecifiek informatieprogramma voorziet hierin vroegtijdig en op maat.vroegtijdig, want dat bespaart de dienst later opsporingskosten en de cliënt een mogelijk strafblad. En op maat, want de ene groep cliënten is de andere niet.waar bij de ene doelgroep informatie sec volstaat, zal de andere gebaat zijn bij een meer directe benadering. In dit hoofdstuk wordt eerst uiteengezet hoe u in het algemeen een informatieprogramma voor doelgroepen opzet.vervolgens wordt een aanpak uitgewerkt voor één doelgroep: de klanten die passen in een risicoprofiel. Het informatieprogramma in grote lijnen Informeren op de juiste maat vereist de juiste differentiatie naar doelgroep. De sociale dienst moet dus een helder beeld hebben (of krijgen) van de verschillende groepen die vanuit handhavingoptiek voor informatie in aanmerking komen.vervolgens dient duidelijk te zijn welke informatie op welk moment aan welke doelgroep wordt verstrekt, wie deze informatie moet verstrekken en langs welke weg dit moet gebeuren. Dit alles wordt vastgelegd in het informatieprogramma. Doelgroepspecifieke informatieprogramma s zijn gericht op de volgende groepen: 1 alle nieuwe cliënten; 2 alle bestaande cliënten; 3 cliënten die voortkomen uit risicoprofielen; 4 cliënten die benaderd worden binnen themacontroles. Naast deze groepsgewijze voorlichting wordt doorlopend ongestructureerd informatie verstrekt aan individuele personen (al dan niet klanten). Deze vorm van voorlichting zal vaak op verzoek plaatsvinden. Echter, medewerkers dienen altijd alert te zijn op de noodzaak om een cliënt ongevraagd van informatie te voorzien. Ook dit hoort bij een goede invulling van informatie op maat en kan bijdragen aan de gewenste spontane naleving. Individuele informatieverstrekking blijft altijd noodzakelijk, maar wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.

9 16 HANDHAVEN OP MAAT 17 HANDHAVEN OP MAAT Wie, wat, hoe en wanneer? In het informatieprogramma wordt systematisch ingegaan op de volgende vragen.aan wie? Met welk doel? Wat voor informatie? Wanneer? Door wie? Met welke middelen? Deze gegevens kunt u als volgt in een tabel opnemen: Alle nieuwe klanten Alle bestaande klanten Klanten voortkomend uit risicoprofielen Klanten benaderd via een themacontrole Welke info? Wanneer? Door wie? Hoe? Aan wie? Hier maakt u een uitsplitsing: aan welke groepen precies moet er informatie worden verschaft? In het tweede informatieprogramma (specifieke doelgroepen) moet daarvoor aansluiting worden gezocht bij de risicoprofielen die ontwikkeld worden in controle op maat (zie deel III). Welk doel? Het algemene doel van informatie op maat is: een (grotere) spontane naleving bij de klanten te bewerkstelligen. Daarbij kunt u onderscheid maken in informatie die tot doel heeft 1) de kennis te vergroten 2) de attitude te veranderen 3) het gedrag te veranderen.vaak zal het om een combinatie gaan. Welke info? Hier benoemt u aard en inhoud van de te verstrekken informatie. Dit kan steeds een niveau verder worden uitgewerkt: eerst het onderwerp, dan de boodschap, dan de precieze inhoud van de informatie. Wanneer? U geeft hier aan op welk moment in het proces (bij lopende uitkeringen), of op welk tijdstip en met welke frequentie de informatie moet worden verstrekt. Door wie? Allereerst geeft u hier aan welke functionaris precies verantwoordelijk is voor het verstrekken van de informatie.voorts is het ook van belang informatiebeheerders te benoemen, die verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de informatie. Daarbij zal steeds sprake zijn van een wederzijdse afhankelijkheid tussen de beheerder en de inhoudelijk deskundige. Het is daarom belangrijk om ieders verantwoordelijkheden goed te benoemen. Hoe? Hier geeft u aan met welke communicatiemiddelen de informatie wordt verstrekt. Een programma voor risicogroepen: hoe pakt u het aan? Welke stappen zijn er nodig om tot een specifiek informatieprogramma voor risicogroepen te komen? Hierna vindt u een uitwerking in vier etappes van het bepalen van de doelgroep tot het maken van een format. 1 Bepaal de doelgroep Welke groepen komen voor een specifiek informatieprogramma in aanmerking? Die keuze is van twee vragen afhankelijk. Is een groep herkenbaar, en heeft de groep een intern vergelijkbaar risico? De risicogroepen worden vastgesteld aan de hand van risicoprofielen (zie hoofdstuk III.2). De doelgroepspecifieke programma s worden eerst voor deze risicogroepen ontwikkeld en vervolgens uitgebreid naar andere groepen. Voorbeelden van risicogroepen Kamerbewoners Kostgangers Zwervers, cliënten met postadres Klanten met parttime inkomsten uit horeca, zelfstandigen 2Beschrijf de doelgroep Natuurlijk is er al het een ander bekend over de doelgroep door het vaststellen van de risicoprofielen. Maar daarnaast is van belang dat er extra gegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld: op welk niveau communiceert de doelgroep? Daarop kan de dienstverlening en informatievoorziening dan beter afgestemd worden. Naast de kwalitatieve kenmerken is het ook belangrijk om de kwantitatieve kenmerken te bepalen: hoe groot is de doelgroep? De gegevens over een risicogroep moeten zodanig zijn, dat een consulent makkelijk kan vaststellen of hij met groepsleden te maken heeft. Het aanbieden van informatie en dienstverlening op maat begint immers bij het herkennen van de doelgroep. Bronnen van gegevens over de doelgroep Dossiers en cliëntenbestand Klantenpanel Ervaringen van consulenten/klantmanagers De meer formele informatie over klanten is vastgelegd in dossiers en het bestand. Naast harde gegevens als leeftijd, geslacht en nationaliteit en gegevens over opleiding, werkervaring en arbeids(on)geschiktheid, zijn in dossiers ook aanwijzingen te vinden voor specifieke belemmeringen: psychische klachten, lichamelijke klachten, problematische schulden, gebrek aan motivatie. Maar ook klanten zelf kunnen duidelijk maken welke informatie en dienstverlening

10 18 HANDHAVEN OP MAAT 19 HANDHAVEN OP MAAT zij verwachten of nodig hebben, bijvoorbeeld via een klantenpanel.ten slotte leveren de praktijkervaringen van de consulenten zelf veel informatie op. Door al deze gegevens te combineren ontstaat een breed en gedetailleerd beeld van de groep, zodat deze gemakkelijk(er) te herkennen is. 3 Stel vast welke informatie nodig is De organisatie heeft nu de doelgroep en haar gemeenschappelijke risico in beeld. Dan is de volgende vraag: hoe kunnen informatie en dienstverlening bijdragen aan het beperken of voorkómen van dat risico? Dit kan door de klanten helder voor te lichten over de regels en hen te overtuigen van de redelijkheid ervan, door informatie te verschaffen over de controle, en door het weghalen van drempels in de dienstverlening. Per doelgroep moet worden vastgesteld wat de boodschap behoort te zijn, en aan welke extra eisen de dienstverlening moet voldoen. Uiteraard is het wettelijk kader hiervoor het eerste uitgangspunt. Maar ook de ervaringen van consulenten met de doelgroep zijn belangrijk. Zij weten vaak het beste welke informatie en extra dienstverlening klanten nodig hebben. Vervolgens is het zaak het verkregen beeld te toetsen, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken met klanten (klantenpanels). Op welke wijze wordt de klant geïnformeerd? De informatie kan op de volgende eventueel te combineren manieren worden overgebracht: mondeling (telefonisch of live ) en per brief; via de cliëntenmap en Internet; in brochures en nieuwsbrieven; via klantgroeporganisaties. Wanneer en hoe vaak wordt de klant benaderd? Geschikte momenten voor informatie en extra dienstverlening doen zich onder meer voor bij de intake van het CWI, de eerste afspraak bij de sociale dienst en het heronderzoek. Uiteraard wordt ook ingesprongen op vragen van de klant zelf. 4 Maak een format voor het programma Ten slotte wordt alle verworven kennis omgezet in een doelgroepgericht programma. Oftewel: in specifiek beleid voor de doelgroep. Zo n programma kan aan de hand van de volgende vragen worden opgesteld. Om welke groep gaat het precies? Hoe kun je de doelgroep herkennen? Wat zijn de specifieke kenmerken van de betrokken klanten? Wat zijn hun beperkingen en kansen? Welke boodschap moet worden overgebracht? Wat is de aard en inhoud van de informatie die wordt verstrekt? Stel eerst het onderwerp vast, dan de boodschap die over moet komen (bijvoorbeeld: nadruk op de juistheid van gegevens, op de wijze van controleren, op sollicitatieverplichtingen), en ten slotte de precieze inhoud. Aan welke extra eisen moet de dienstverlening voldoen? Hoe moet de consulent zich opstellen: meelevend of juist zakelijk? Wellicht is er behoefte aan extra gesprekken, of de erkenning dat de klant zich niet aanstelt.

11 21 HANDHAVEN OP MAAT 3Een communicatieplan voor handhaving Wat is het doel van handhavingscommunicatie? Het interne en externe communicatieplan van een sociale dienst is een essentieel managementinstrument om de beleidsdoelen te realiseren dus ook die van handhaving. De communicatiedoelen zijn afgeleid van de functies van de sociale dienst: Rechtmatige uitkeringen verstrekken (handhavingsfunctie) Activeren naar werk (uitstroomfunctie) Inkomensondersteuning bieden (zorgfunctie) Het is duidelijk dat de communicatie over handhaving dient samen te hangen met de communicatie over activering en inkomensondersteuning. Het interne en externe communicatieplan moet in die samenhang voorzien.wij beperken ons in deze context tot het handhavingsdeel. Door planmatig, vroegtijdig, consequent en transparant te communiceren over (hoogwaardige) handhaving, wordt zowel bij de klanten als de medewerkers de nalevingsbereidheid vergroot. In dit hoofdstuk vindt u een aanzet tot een communicatieplan voor handhaving intern en extern. Een plan voor interne communicatie Het welslagen van het handhavingsbeleid hangt grotendeels af van een goede interne communicatie. Daarbij vervullen de medewerkers (consulenten, klantmanagers) een cruciale rol. Zij hebben immers de eerste contacten met de klant en geven de eerste uitleg over rechten en plichten. Ook kunnen medewerkers dan al eventuele fraudesignalen opmerken. En daarna zien ze de cliënt doorgaans nog regelmatig terug. Wat is er in elk geval nodig om bij medewerkers het gewenste handhavinggerichte én klantgerichte gedrag te realiseren? 1 Een overzicht van de momenten in het proces waarop er klantcontacten zijn. 2 Duidelijke instructies voor de medewerkers: welke informatie moeten zij op welk moment aan wie verschaffen? 3 De juiste overtuiging en attitude bij consulenten/klantmanagers ten aanzien van hun informerende (en signalerende) rol. Hierna staan we stil bij de belangrijkste aandachtspunten in de interne communicatie over handhaving: de doelstelling, de doelgroepen, de boodschap, de afzender en de communicatiemiddelen.

12 22 HANDHAVEN OP MAAT 23 HANDHAVEN OP MAAT De doelstelling: medewerkers die kunnen én willen Het hoofddoel van de interne communicatie is dat medewerkers niet alleen goed kunnen informeren, maar dat ze dat zelf ook willen. Ofwel: dat zij het handhavingsbeleid van harte dragen en gemotiveerd het gewenste gedrag tentoonspreiden klantgericht en handhavinggericht. Het gaat erom te bereiken dat medewerkers de juiste grondhouding en beroepsattitude vertonen ( willen ) en de juiste kennis en vaardigheden bezitten ( kennen en kunnen ). Grondhouding In hun omgang met klanten hanteren medewerkers de principes: afspraak is afspraak en tegenover rechten staan ook plichten. Beroepsattitude De medewerkers voeren de hoogwaardige handhaving loyaal uit en dragen er in hun werk actief aan bij. Ze beschouwen hoogwaardig handhaven als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderkennen het belang van informatie op maat. Met vragen of voor ondersteuning wenden ze zich tot de daartoe aangewezen personen. Kennis en vaardigheden De medewerkers zijn bekend met het (hoogwaardig) handhavingsbeleid van de gemeente: de doelstelling, de visie erachter, de nieuwe werkwijze, hun aandeel en verantwoordelijkheid in de uitvoering. Ze zijn tijdig op de hoogte van managementbesluiten en weten daarnaar te handelen. Dat geldt uiteraard ook voor alle (nieuwe) voorschriften rond de Algemene Bijstandswet. De medewerkers kennen elkaars werkzaamheden en weten bij wie ze moeten aankloppen. Ze begrijpen dat ze een belangrijke schakel in het informatieproces vormen, en zijn vaardig in het communiceren met hun cliënten. De doelgroepen: van B&W tot P&O De interne communicatie richt zich primair op medewerkers en management, maar ook bestuur en politiek dienen goed op de hoogte te zijn. Een overzicht van de mogelijke doelgroepen: College van B&W Wethouder met SZW in portefeuille Leden van de gemeenteraad Betrokken (WIZ-)managers in de gemeente en regio Directie en management-team van de sociale dienst Management primair proces De medewerkers van: de sociale dienst/afdeling Sociale Zaken (arbeids)toeleiding minimabeleid/zorg Juridische Zaken Centrum voor Werk en Inkomen 2 projectgroep/werkgroep Handhaving beleidsdienst/stafafdeling beleidszaken afdeling communicatie/voorlichting Personeel & Organisatie De boodschap: we pakken samen fraude aan De boodschap moet helder zijn: de gemeente pakt fraude aan.we informeren de klant zo goed mogelijk over rechten en plichten. En we ondersteunen mensen die recht hebben op een uitkering. Maar mensen die géén recht hebben op een uitkering, krijgen deze ook niet.afspraak is afspraak. Daar zijn we als gemeente (dus ook als individuele medewerkers) gezamenlijk verantwoordelijk voor. De intern uitgedragen boodschap dient door medewerkers en management, ieder vanuit de eigen rol, te worden opgepakt. De medewerker verzorgt de feitelijke communicatie, de manager stimuleert en faciliteert de medewerker hierin en spreekt hem aan op het niet-nakomen van afspraken. De toon van de boodschap naar de medewerkers: de gemeente heeft jullie nodig om informatie op maat te kunnen uitvoeren, maar het is ook gewoon een onderdeel van je professionele taakinvulling. En naar het management: het is jullie taak de medewerkers hierin te ondersteunen en op naleving toe te zien. De afzender: als altijd uw management Voor een goed begrip moet het te allen tijde duidelijk zijn wie de afzender is van de boodschap. Interne communicatie vindt altijd plaats namens het management van de organisatie. De communicatiemiddelen: analoog en digitaal Mondelinge informatieoverdracht Artikelen in het personeelsblad of intern informatiebulletin Een denktank of klankbordgroep van medewerkers Digitale vraagbaak: informatieloket en knipselkrant op intranet, gezamenlijke elektronische mappen Handboek voor medewerkers De WBM-wijzer (zie hoofdstuk III.3) Workshops en trainingen 2 CWI-medewerkers zijn weliswaar formeel geen interne doelgroep, maar ook zij moeten hun cliënten van gelijkluidende informatie voorzien om het vereiste niveau van handhaving te kunnen waarborgen.

13 24 HANDHAVEN OP MAAT 25 HANDHAVEN OP MAAT Een plan voor externe communicatie Zijn medewerkers, management en andere direct betrokkenen eenmaal goed geïnformeerd, dan is het de beurt aan de buitenwacht. Op de eerste plaats gaat het natuurlijk om de cliënten van de dienst: zij moeten precies weten waar ze aan toe zijn. Maar ook de andere burgers (potentiële klanten) behoren vroegtijdig te worden voorgelicht over het gemeentelijk handhavingsbeleid. Net als bij de interne communicatie gaan we hier achtereenvolgens in op: de doelstelling, de doelgroepen, de boodschap, de afzender en de communicatiemiddelen. De doelstelling: positieve invloed op klantgedrag Het doel van de externe communicatie is om het gedrag van de (potentiële) klant positief te beïnvloeden. Dat kan langs verschillende wegen. Daarbij wordt de doelstelling (het gewenste gedrag) geformuleerd in termen van kennis en houding. De doelgroepen: van klanten tot kranten De externe communicatie richt zich primair op (potentiële) klanten. Maar ook de media, de intermediairs en andere stake-holders dienen goed op de hoogte te zijn. Een overzicht van de mogelijke doelgroepen: Klanten Nieuwe klanten Huidige klanten Ex-klanten (nazorg) De klantenraad Alle inwoners van de gemeente De media Intermediairs en collega-instanties UWV Sociale Verzekeringsbank Belastingdienst Rechtbank en OM CWI en IWI Stadsbank/Gemeentelijke Kredietbank Randgemeenten Ministerie van SZW StimulanSZ en projectgroep KIP/LAT Divosa De boodschap: afspraak is afspraak De accenten die doorklinken in de externe communicatie kunnen per gemeente enigszins verschillen. Er kan gekozen worden voor een motto of een in slogans verpakte boodschap, bijvoorbeeld: Iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Of: Fraude kan niet door de beugel. Of: Onze gemeente pikt geen fraude. Los van het motto of de slogan, de kernboodschap is iedere keer dezelfde: afspraak is afspraak, de gemeente pakt fraude aan. Mensen die recht hebben op een uitkering, ontvangen deze ook. Daar zijn wel plichten aan verbonden. En mensen die ten onrechte gebruikmaken van een uitkering, worden aangepakt. De nadruk die in de boodschap wordt gelegd of de manier waarop de boodschap wordt geformuleerd kan wél steeds verschillen, afhankelijk van de ontvanger. De toon moet zakelijk zijn, maar tegelijkertijd dienstverlenend. De klant en de sociale dienst hebben immers een zakelijke overeenkomst: beide partijen hebben rechten en plichten. De afzender: niet zomaar de gemeente Ook bij de externe communicatie is het belangrijk om duidelijk aan te geven van wie de boodschap afkomstig is. Klanten zullen al snel geneigd zijn te denken in termen van de gemeente of de sociale dienst. Daarom moet altijd herkenbaar zijn van welke persoon of afdeling (klantmanager of sociale recherche) een brief of bericht afkomstig is. Ook moet helder zijn of de cliënt als individuele persoon wordt benaderd of als lid van een (specifieke) groep. De communicatiemiddelen: mond-tot-mond, huis-aan-huis Dienstverleningsgesprek (zie hoofdstuk II.4) Informatiemap voor klanten Brief (algemeen of persoonlijk) Nieuwsbulletin Flyers en brochures Internet Persberichten Artikelen in de lokale krant of het huis-aan-huisblad Interviews (lokale TV of radio) Organisaties van klantgroepen

14 27 HANDHAVEN OP MAAT II Dienstverlening op maat De methode

15 29 HANDHAVEN OP MAAT 1 Statusoverzicht en mutatieformulier Van heronderzoek naar event driven inlichtingen Bij het huidige heronderzoek vraagt de sociale dienst de klant steeds opnieuw naar dezelfde gegevens. Zowel voor de dienst als voor de klant is dat een omslachtige, grotendeels overbodige werkwijze. Het gaat er immers alleen maar om te checken of er veranderingen zijn opgetreden in de reeds bekende gegevens. In het LAT-project is daarom geëxperimenteerd met zogenaamde event driven inlichtingenprocedures. De traditionele handelwijze wordt daarbij omgekeerd: de klant ontvangt periodiek een overzicht van de gegevens die bij de dienst bekend zijn. De klant moet dit statusformulier verifiëren en ondertekend terugsturen, met inbegrip van eventuele wijzigingen. Is er inderdaad iets gewijzigd in zijn situatie, dan is dat reden voor een rechtmatigheidsonderzoek. Een ander voorbeeld van de nieuwe werkwijze: de maandelijkse inkomstenverklaring wordt afgeschaft en vervangen door een mutatieformulier. Klanten leveren dit formulier dan alleen in als er veranderingen zijn te melden in de persoonlijke omstandigheden of de gezinssituatie. Echter, klanten met wisselende inkomsten dienen elke maand een mutatieformulier in te leveren. Als klanten het mutatieformulier hebben ingestuurd, krijgen zij automatisch een nieuw formulier.voor klanten met inkomsten gebeurt dat dus iedere maand. Wat is het doel van de nieuwe procedure? In de nieuwe opzet worden dus het gebruikelijke heronderzoek en inkomstenbriefje afgeschaft, en vervangen door respectievelijk het statusoverzicht en het mutatieformulier. Dit verhoogt het gemak voor de klant, want er worden organisatorische drempels opgeheven die hij als onnodig ervaart 1. De nieuwe, eenvoudiger procedure zal de medewerking van de klant verbeteren, en naar verwachting diens bereidheid vergroten om de regels na te leven. Voor de sociale dienst is het voordeel van het statusformulier boven het huidige Heronderzoek Rechtmatigheid, dat er veel minder (onnodige) energie wordt gestoken in de gevallen van geen bijzonderheden. Daarentegen gaat juist meer aandacht uit naar gevallen met een groter risico op fraude. De mate van controle wordt dus, conform het idee van hoogwaardig handhaven, bepaald door het ingeschatte frauderisico. Daarnaast is het natuurlijk zaak om intensief heronderzoek op maat te verrichten: op grond van signalen en nog te ontwikkelen klant- en fraudeprofielen (zie resp. hoofdstuk II.2 en deel III). 1 NB: Vanuit het perspectief van handhaving blijven wel noodzakelijke drempels bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is de poortwachtersfunctie.

16 30 HANDHAVEN OP MAAT 31 HANDHAVEN OP MAAT Het statusformulier: rechtmatigheidscontrole en klantmonitor Statusformulier (formulier bewaren in map dienst Samenleving) Controlenummer: Het statusformulier bevat alle items die relevant zijn voor het controleren van de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking.tegelijkertijd is het een monitor om de klant te volgen in diens inspanningen gericht op activering en uitstroom. Het formulier is overzichtelijk, prettig leesbaar en gemakkelijk in te vullen. De klant hoeft niet langer allerlei gegevens in te vullen die bij de dienst reeds bekend zijn, maar slechts te controleren of de bekende gegevens nog juist zijn. Het is ook niet nodig dat de klant opnieuw opgeeft dat hij inkomen heeft. Deze verplichting had hij immers al bij de uitkeringsaanvraag en aansluitend via het mutatieformulier (als vervanging van de inkomstenverklaring). Daarnaast controleert de dienst de werkbetrekkingen van alle klanten via het Inlichtingenbureau. Dit geldt, zij het in wat mindere mate, ook voor het vermogen. Controle vindt hier eenmaal per jaar plaats door een bestandsvergelijking met de rentebase van de Belastingdienst. Het is verstandig om van alle te controleren onderwerpen vast te stellen hoe en wanneer die geverifieerd, gevalideerd of gecontroleerd kunnen worden. Kloppen de gegevens of niet? De gegevens op het statusformulier beperken zich tot: de identiteit van de klant en diens partner, de inwonende kinderen (en of zij financieel afhankelijk zijn), eventuele huisgenoten, en de uitkering van de voorafgaande maand (normsoort, leefvorm, norm, toeslag en inkomstenkorting). Als de gegevens kloppen, moet de klant het formulier voor akkoord ondertekenen en vervolgens retourneren. Kloppen de gegevens niet, dan moet de klant dit aangeven en vervolgens de juiste gegevens aan de dienst melden via het mutatieformulier dat hij al in zijn bezit heeft (in de informatiemap). Beide formulieren moeten binnen de gestelde termijn worden geretourneerd. Bewaarexemplaar Registratienummer/cliëntnummer Naam Adres Geboorte datum Postcode/woonplaats (Mobiel) telefoonnummer Sofi-nummer Nationaliteit Soort uitkering Ziekenfonds Polisnummer Verblijfsstatus* Geldig tot Giro-/bankrekeningnummer Cliëntgegevens Partner Kinderen Naam: Naam/Geboorte datum: Financieel afhankelijk*: Huisgenoten Naam/Geboorte datum: Sofi-nummer: Onderhuur*/ kostganger*: Soort uitkering Uitkeringsoverzicht van: Normsoort Norm+toeslag: Alleenstaande ouder: Inkomstenkorting op de uitkering: Toeslag: * Zie voor een nadere toelichting de uitleg op de achterzijde.

17 32 HANDHAVEN OP MAAT 33 HANDHAVEN OP MAAT Verblijfsstatus Het recht op bijstand van een in Nederland verblijvende vreemdeling is gekoppeld aan een rechtmatig verblijf in Nederland.Aan de hand van de van toepassing zijnde verblijfsvergunning kan de verblijfsstatus worden bepaald. De gegevens met betrekking tot de verblijfsstatus zijn derhalve slechts van belang voor de in Nederland verblijvende vreemdelingen. Financieel afhankelijk kind Het betreft hier een inwonend kind jonger dan 18 jaar voor wie kinderbijslag wordt ontvangen. Onderhuurder Een persoon die een deel van de woning van u huurt tegen een commerciële prijs. Onder commerciële prijs wordt een bedrag ter grootte van 15% van het minimumloon verstaan. Het betreft hier een bedrag van ongeveer 157,46 per maand. Belanghebbende dient tevens op uw adres te zijn ingeschreven. Kostganger Van een kostganger is sprake indien iemand bij u kost en inwoning geniet tegen een commerciële prijs. Onder commerciële prijs wordt een bedrag ter grootte van 40% van het netto minimumloon verstaan. Dit is ongeveer een bedrag van 420,65 per maand. Statusformulier (controleren en ondertekenen, zonodig corrigeren middels een mutatieformulier) Controlenummer: Inleverexemplaar Dient uiterlijk op...in ons bezit te zijn! Registratienummer/cliëntnummer Naam Adres Geboorte datum Postcode+woonplaats (Mobiel) telefoonnummer Sofi-nummer Nationaliteit Soort uitkering Ziekenfonds Polisnummer Verblijfsstatus Geldig tot Giro-/bankrekeningnummer Cliëntgegevens Partner Kinderen Naam: Geboorte datum: Financieel afhankelijk: Huisgenoten Naam/Geboorte datum: Sofi-nummer: Onderhuur/kostganger: Soort uitkering Uitkeringsoverzicht van: Normsoort Norm+toeslag: Alleenstaande ouder: Inkomstenkorting op de uitkering: Toeslag: Ondertekening De ondergetekende verklaart dat de op dit statusformulier voorbedrukte gegevens juist zijn, of indien dat niet het geval is, dat de juiste gegevens op een mutatieformulier zijn aangegeven en meegezonden. Voorts verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat het niet of onjuist vermelden van noodzakelijke gegevens kan leiden tot een boeteoplegging of strafvervolging. Plaats/Datum: Handtekening van uzelf: Handtekening partner: Opdrachtnummer Verzonden

18 34 HANDHAVEN OP MAAT 35 HANDHAVEN OP MAAT Het mutatieformulier: direct op de hoogte van alle wijzigingen Via het mutatieformulier brengt de klant de sociale dienst op de hoogte van alle wijzigingen die invloed kunnen hebben op (de hoogte van) de uitkering. De klant vult het formulier alleen in als er inderdaad iets in diens situatie is veranderd. Dat klinkt eenvoudig, maar er kunnen zich nogal wat veranderingen voordoen die de klant moet doorgeven. Een verhuizing, gaan samenwonen, een nieuwe bankrekening het is maar een greep uit de vele mogelijkheden. Ook klanten met wisselende inkomsten gebruiken het mutatieformulier. De klant ontvangt dan maandelijks automatisch een nieuw formulier van de dienst, met daarop een uiterste inleverdatum. De klant stuurt dit formulier iedere maand ingevuld terug.als de inkomsten twee maanden achtereen hetzelfde zijn, dan vervalt de maandelijkse cyclus. Pas een volgende wijziging, ook op een ander gebied, leidt weer tot de verplichting om een nieuw mutatieformulier in te vullen. Te laat of onjuist ingeleverd? De termijn voor het doorgeven van wijzigingen is van groot belang. Zo gauw er ook maar iets wijzigt in de situatie van de klant, is deze verplicht dit binnen één week via het mutatieformulier bij de dienst te melden. Als de klant het formulier onjuist invult, of niet op tijd bij de sociale dienst inlevert, kan de dienst een maatregel of boete opleggen. Levert de klant het formulier helemáál niet in, dan kan dit leiden tot het opschorten van het recht op bijstand, of zelfs tot het beëindigen van de uitkering. Het is belangrijk om de klant te wijzen op deze gevolgen. Mutatieformulier Uiterste inleverdatum: Of binnen één week na ontstaan van de wijziging Dienst Samenleving <<naam>> Telefoon (0800) <<naam partner>> Telefax (055) <<adres>> Postbus 9033 <<postcode>> <<woonplaats>> 7300 ES Apeldoorn Bezoekadres Stadhuis Marktplein1 Openingstijden: ma t/m do do vr Het niet op tijd doorgeven van wijzigingen middels dit formulier kan nadelige gevolgen voor u hebben (zie ook Verklaring en ondertekening ). Persoonsgegevens Clientgegevens Partner Clientnummer: Geboortedatum: Sofinummer: Voor toelichting op de vragen zie bijgevoegd formulier en/of informatieboekje I Persoonsgegevens van uzelf of uw partner Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? (zie ook adressering en hierboven) II Woonsituatie van uzelf of uw partner Zijn er veranderingen in uw woonsituatie? Gaat u binnenkort op vakantie? zo ja, periode vermelden III Inkomen van uzelf of uw partner Is uw inkomen gewijzigd of heeft u een ander (nieuw) inkomen ontvangen? IV Inkomen van inwonende kinderen tot 21 jaar Is het inkomen van een van uw inwonende kinderen gewijzigd of heeft een van uw inwonende kinderen een ander (nieuw) inkomen ontvangen? V Vermogen van uzelf, uw partner/kinderen Zijn er wijzigingen opgetreden in uw vermogen? Antwoord: Antwoord: Antwoord: Antwoord: Antwoord: Antwoord: Antwoord: Verklaring en ondertekening Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht hebben op bijstand. Ik/wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig of het niet invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van uitkering. Het niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een maatregel, een boete of strafvervolging. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de Gemeente Apeldoorn op juistheid en volledig worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Algemene bijstandswet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Plaats/Datum: Handtekening van uzelf: Handtekening partner: NB Van de opgegeven inkomsten moeten bewijsstukken worden meegestuurd!

19 37 HANDHAVEN OP MAAT Wijzigingen die u verplicht bent om door te geven (gebruik hiervoor het mutatieformulier) 2 Signaalgestuurd rechtmatigheidsonderzoek U moet ons altijd inlichten als er wijzigingen zijn die betrekking op het recht op uitkering hebben. Hieronder vallen: I Persoonsgegevens Hieronder vallen alle wijzigingen over uw persoonsgegevens van u en/of uw partner die u dient door te geven! uw verblijfsvergunning is gewijzigd of verlengd u geen kinderbijslag meer ontvangt voor een van uw kinderen u niet meer over een geldige verblijfsvergunning beschikt uw nationaliteit is gewijzigd u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat u gaat scheiden het sofinummer van u zelf, uw partner of uw kinderen verandert u bent gaan samenwonen of een gezamenlijke huishouding voert (d.w.z. u hebt beiden hoofdverblijf in dezelfde woning en u levert beiden een bijdrage in de kosten van de huishouding of u verzorgt elkaar) u een nieuw bank- of girorekening heeft. II Woonsituatie Hieronder vallen alle wijzigingen van u en/of uw partner die u dient door te geven! u bent verhuisd binnen de gemeente Apeldoorn of naar een andere gemeente er iemand bij u is komen wonen of is vertrokken of een kamer gaat huren uw kinderen bij u zijn komen inwonen of zijn vertrokken u niet meer op het bij ons bekendzijnde adres verblijft u in detentie gaat verblijven u op vakantie gaat (langer dan 1 week) III Inkomen van uzelf of uw partner Hieronder vallen alle wijzigingen van u en/of uw partner die u dient door te geven! uw maandelijkse inkomen is gewijzigd sinds de laatste opgave u bent gaan werken, u een uitkering (ZW, WAO, AOW, WW, Wajong enz.) gaat ontvangen of ontvangt, u alimentatie ontvangt of andersoortig inkomen ontvangt u gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering (WSF of WTS) u een inkomen ontvangt over een periode waarover u een bijstandsuitkering ontving er in uw fiscale situatie zich wijzigingen hebben voorgedaan waardoor u bepaalde heffingskortingen (niet meer of juist wel) ontvangt. IV Inkomen van inwonende kinderen tot 21 jaar Hieronder vallen alle wijzigingen in het inkomen van uw inwonende kinderen die u dient door te geven! het maandelijkse inkomen van (één) van uw inwonend(e) kinderen hoger is dan 40% van het netto minimumloon. NB. Is het inkomen van (één) van uw inwonend(e) kinderen lager dan genoemd bedrag dan hoeft u dit niet op te geven! Het gaat niet om het totale inkomen van meerdere kinderen. Bij weekbetaling of uitbetaling van 4-wekelijkse periode kunt u dat omrekenen naar een maandelijks bedrag. V Vermogen Hieronder vallen alle wijzigingen van u, uw partner en/of uw kinderen die u dient door te geven! Heronderzoek: van periodiek naar per signaal De Abw, de IOAW en de IOAZ verplichten de gemeente om regelmatig te onderzoeken of uitkeringen rechtmatig en doelmatig worden verstrekt. Deze verplichting is verder uitgewerkt in de Regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften (RAU) 2. De gemeente maakt jaarlijks gebruik van de mogelijkheid die de RAU biedt om een eigen plan voor heronderzoeken in de tijd vast te stellen. Nu wijzen diverse onderzoeken uit dat, door de goede invulling van de poortwachterfunctie, er al jaren vrijwel geen klanten meer instromen die feitelijk geen recht hebben op een uitkering. Daarnaast blijkt uit een analyse van de gangbare rechtmatigheidonderzoeken, dat deze nauwelijks nieuwe feiten aan het licht brengen die gevolgen hebben voor (de hoogte van) de uitkering. Dat gebeurt wél via inkomstenverklaringen en mutatieformulieren. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen door het Inlichtingenbureau, dragen bij aan een snellere fraudedetectie. Kortom, de tijd lijkt rijp voor een nieuwe opzet van het rechtmatigheidsonderzoek. In het LAT-project is daarmee met succes geëxperimenteerd. De kern: het periodieke heronderzoek wordt vervangen door onderzoek naar aanleiding van een gebeurtenis. Oftewel: van tijdafhankelijk naar signaalgestuurd. Wat is het doel van de nieuwe opzet? De nieuwe systematiek voor heronderzoek met de bijbehorende herinrichting van bestaande processen moet bij de sociale dienst leiden tot meer efficiency en effectiviteit en een betere dienstverlening. Ze kan meer ruimte creëren voor de inzet van arbeidsmarkt-, activerings- en zorginstrumenten, zoals trajectbewaking en klantmanagement. Dit alles wordt mede bereikt door via opleiding en training de dienstcultuur te veranderen, en door de uitvoering zó in te richten dat maatwerk wordt geleverd op het gebied van de rechtmatigheid. Door bij heronderzoek uit te gaan van een duidelijk signaal (in plaats van een willekeurige datum), wordt de rechtmatigheidscontrole doelmatiger én doeltreffender. voorbeelden hiervan zijn als u, uw partner of uw kind een erfenis ontvangt, een bedrag wordt geschonken (schenking), er een uitbetaling is van een verzekering of pensioen, de boedelverdeling tot stand is gekomen, u gelden of goederen heeft ontvangen of heeft gekocht die een bepaalde waarde hebben (bv. een auto). U dient aan te geven wat er verandert en/of op wie het betrekking heeft! 2 Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk en Bijstand zal de RAU verdwijnen. Gemeenten krijgen hierdoor de ruimte om de uitvoering van de heronderzoeken op hun eigen manier vorm te geven.

20 38 HANDHAVEN OP MAAT 39 HANDHAVEN OP MAAT Het rechtmatigheidsonderzoek: hoe richt u het in? De verplichting om regelmatig heronderzoek te doen naar voor het bijstandsrecht relevante gegevens, wordt vertaald in een nieuw onderzoeksplan. Daarin worden de periodieke (dus tijdafhankelijke) heronderzoeken overwegend vervangen door rechtmatigheidsonderzoek dat gestuurd wordt door gebeurtenissen, schriftelijk of mondeling (deel)onderzoek of fraudeonderzoek. In geval van een BBZ/IOAZ-uitkering of alleen periodieke bijzondere bijstand, blijft een tijdafhankelijk onderzoek gelden van 18 dan wel 12 maanden.verder worden in het nieuwe plan de strikte termijnen voor de heronderzoeken losgelaten. Aan de verplichting om geregeld de rechtmatigheid van de uitkeringen te controleren, voldoet de sociale dienst door: de bestanden structureel te vergelijken met het Inlichtingenbureau; te controleren op terugontvangst van de periodieke inkomstenverklaringen; de mutaties op de inkomstenverklaring via nader onderzoek te verifiëren; via een aselecte steekproef het uitkeringenbestand te controleren; signalen afkomstig van het bureau Fraudebestrijding na te gaan; andere in- en externe signalen na te trekken; gericht te controleren op basis van risicoprofielen en -analyses. De nieuwe systematiek voor heronderzoek dient uiteraard verankerd te worden in de werkprocessen en de werkinstructies. 3Kwaliteit: de kenmerken en criteria Wat is het doel van kwaliteitscriteria? Hoe zorgt de sociale dienst ervoor dat z n dienstverlening optimaal gericht is op de klant en op handhaving? Om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren, is het nodig dat de kwaliteitskenmerken ervan expliciet worden benoemd. De dienst dient dus vast te stellen waar de verschillende organisatorische eenheden de accenten in de (kwaliteit van de) dienstverlening moeten leggen. Die accenten komen mogelijk voort uit de visies van de verschillende organisatieonderdelen, maar kunnen ook voor de hele dienst worden aangegeven. De kwaliteitskenmerken maken het voor de klant helder wat hij van de dienstverlening mag verwachten.vanuit het perspectief van de klant kan het gaan om: 1 Goede communicatie 2 Betrouwbaarheid 3 Tegemoetkomendheid 4 Begrip voor de klant, bejegening en beleefdheid 5 Competentie 6 Toegankelijkheid 7 Veiligheid en uitstraling Hierna vindt u een uitwerking van deze zeven kwaliteitscriteria. De criteria zijn ontwikkeld vanuit het zogenoemde Servqual-model. In dit LAT-product, te beschouwen als een werkdocument, worden de zeven criteria aangevuld met doelstellingen, meetpunten, normen en meetmethoden dit alles gericht op hoogwaardige handhaving.

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Citeertitel

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ

Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ In te vullen door de gemeente Datum ontvangst Verwerkt admin Wijzigingsformulier WWB-WIJ-IOAW-IOAZ Let op! Gebruik dit formulier alleen om wijzigingen door te geven. Als er niets verandert in uw situatie

Nadere informatie

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar)

(Voor mensen met een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten is een ander formulier beschikbaar) INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Dit formulier

Nadere informatie

Statusoverzicht en wijzigingsformulier

Statusoverzicht en wijzigingsformulier Statusoverzicht en wijzigingsformulier 1 2 Statusoverzicht en wijzigingsformulier Elke maand krijgt u van ons een overzicht met uw persoonlijke gegevens. Dit is het statusoverzicht. Als uw persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)

WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet) Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naam aanvrager Naam (eventuele) partner nummer werkproces *) *) in te vullen door medewerker Sozawe

Nadere informatie

HANDLEIDING STATUS- EN WIJZIGINGS-FORMULIEREN

HANDLEIDING STATUS- EN WIJZIGINGS-FORMULIEREN HANDLEIDING STATUS- EN WIJZIGINGS-FORMULIEREN 1 Inhoud Inleiding blz 2 Het nieuwe Statusformulier blz 4 Het nieuwe Wijzigingsformulier blz 8 Voorbeelden blz 12 Wat gebeurt er als de wijzigingen blz 14

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie

Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen. Gemeente Hattem

Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen. Gemeente Hattem Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen Gemeente Hattem 2010-2013 Gemeente Hattem Juli 2010 Hoofdstuk 1 Inleiding In de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag Gemeente Haarlem Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013 De Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is een verstrekking onder de WWB (Wet werk en bijstand). Afhankelijk van de gezinssituatie op de

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u Handleiding voor het invullen van het: Orionis Walcheren werkt met u 1 Orionis Walcheren bepaalt het recht op en de hoogte van uw uitkering, aan de hand van een groot aantal gegevens. Een aantal gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5 Aanvraagformulier voor: - - - Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) - Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT gelet op de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid, van de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier bijstandsuitkering

Wijzigingsformulier bijstandsuitkering Wijzigingsformulier bijstandsuitkering Wanneer moet u uw wijziging doorgeven? Zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Welke wijzigingen moet

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

In te vullen door de gemeente. Datum ontvangst BSN: DSP: 55

In te vullen door de gemeente. Datum ontvangst BSN: DSP: 55 In te vullen door de gemeente Nummer Datum ontvangst Stempel Nieuwe Tielseweg 112a Postbus 6087, 4000 HB Tiel Telefoon: (0344) 65 66 00 Telefax: (0344) 65 66 10 E-mail: info@beurspleinrivierenland.nl Internet:

Nadere informatie

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer:

Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER ECHTGENO(O)T(E)/ PARTNER Naam:. Geboortedatum:. Burger Service Nummer:. Telefoon:.. Naam:. Geboortedatum:. Burger

Nadere informatie

Antimisbruikverordening (geldig vanaf 01-01-2012)

Antimisbruikverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Antimisbruikverordening (geldig vanaf 01-01-2012) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Gemeente Dalfsen Antimisbruik verordening Wet werk

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

de aangevraagde bijzondere bijstand moet dienen ter voorziening in de kosten van:

de aangevraagde bijzondere bijstand moet dienen ter voorziening in de kosten van: Pagina 1 van 5 Gemeentehuis:Park 1 Postbus 19, 4920 AA, Made Telefoon 0162-690190 Fax 0162-686623 AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonlijke gegevens van u, uw partner (Onder partner wordt mede

Nadere informatie

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) U kunt het formulier en de

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014; Zaaknummer Documentnummer Z-13-08355 INT/004666 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014; gelet op: artikel 8a van de

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet

Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet Bijlage niet-uitkeringsgerechtigde Participatiewet Waarom deze bijlage? Als u geen uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt zijn niet al uw noodzakelijke gegevens bij ons bekend. U dient daarom

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Handhavingsverordening Participatiewet. Gemeente Kerkrade Handhavingsverordening Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb093) 1 Handhavingsverordening

Nadere informatie

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 23 augustus 2011 : 5 september 2011 Documentnr. Zaaknummer : 598 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Wanneer melden Uw melding moeten wij uiterlijk binnen 4 dagen na de maand waarin de wijziging plaatsvindt in ons bezit hebben.

Wanneer melden Uw melding moeten wij uiterlijk binnen 4 dagen na de maand waarin de wijziging plaatsvindt in ons bezit hebben. In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg WIJZIGINGSFORMULIER PARTICIPATIEWET Klantnummer: Ingekomen d.d.: Aanvraagnummer: Naam medewerker WIZ Voor de toelichting op de vragen zie de achterzijde

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel

Nadere informatie

Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek

Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek Individuele inkomstentoeslag gemeente Hilvarenbeek Met dit formulier vraagt u Individuele Inkomenstoeslag aan. U hebt mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag als u en uw eventuele (ex)partner(s)

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013. gemeente Heerenveen

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013. gemeente Heerenveen Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; Gelet op artikel 8a van de Wet

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie op basis van de verordening Wet kinderopvang

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag

Formulier Aanvraag Minimaregeling(en) 2017 Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-291325 E-mail info@hoogeveen.nl Internet www.hoogeveen.nl Formulier Aanvraag Minimaregeling(en)

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Lees dit eerst U gaat bijzondere bijstand aanvragen. Daarom hebben wij een groot aantal gegevens nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke zaken. Toch moeten wij die

Nadere informatie

Dag van de uitvoering

Dag van de uitvoering Dag van de uitvoering Regio Noord Nederland 30/09/2014 Workshop Naleving & Handhaving RCF Kenniscentrum Handhaving Wim Heersink & Silvia Kempers Agenda De kijk op handhaving Leeromgeving Handhaving rechtmatigheid

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (Dit formulier is alleen bestemd voor personen die een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen dan een bijstandsuitkering ontvangen) Wij voeren

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 15 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 8b, van de Participatiewet

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014

Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Langdurigheidstoeslag (LDT) 2014 Leest u eerst de voorwaarden. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag vul dan dit formulier in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Welke bewijsstukken moet u overleggen? Onderstaande bewijsstukken (indien van toepassing) moet u en uw eventuele partner overleggen.

Welke bewijsstukken moet u overleggen? Onderstaande bewijsstukken (indien van toepassing) moet u en uw eventuele partner overleggen. INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE STUDIETOESLAG (website) Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele studietoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. De individuele

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004

TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004 TOELICHTING op de Bijstandsverordening / Toeslagenverordening gemeente Oegstgeest 2004 Algemene toelichting Tot 1 januari 1996 gold voor de bijstandsverlening een uiterst gedifferentieerde normensystematiek.

Nadere informatie

EINDMETING EVALUATIE LAT-PROJECT. - eindrapport - drs. J.E. Soethout drs. R.C. van Waveren. Amsterdam, april 2003 Regioplan publicatienr.

EINDMETING EVALUATIE LAT-PROJECT. - eindrapport - drs. J.E. Soethout drs. R.C. van Waveren. Amsterdam, april 2003 Regioplan publicatienr. EINDMETING EVALUATIE LAT-PROJECT - eindrapport - drs. J.E. Soethout drs. R.C. van Waveren Amsterdam, april 2003 Regioplan publicatienr. 508 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering Persoonsgegevens Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Rekeningnummer: Naam partner: Burgerservicenummer partner:

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010, gemeente Drimmelen (na vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen) De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Persoonsgegevens AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Uzelf Echtgen(o)ot(e)/Partner Burgerservicenummer Achternaam Voornamen Geboortedatum Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Gegevens inwonende kinderen

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ HANDHAVINGSVERORDENING WWB officiële titel Citeertitel Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ wettelijke grondslag Artikel 8a Wet Werk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie