de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Kaag en Braassem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Kaag en Braassem"

Transcriptie

1 de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Kaag en Braassem Zoals het was en nooit meer zal worden Gedicht van Abraham Vermaas Uit Otto s plakboek Najaarsexcursie

2 van Hemessen jaargang 28 4 de Jacobsladder Van onze voorzitter Van de redactie Lieve mensen, Ook als historische vereniging loop je regelmatig achter de feiten aan. Zo hoorden we recentelijk dat Bij de voorplaat Mevrouw M. Wiebosch-Steeman en de heer D. Brouwer de Koning blikken terug. Zie het artikel over Kaag en Braassem, en ook Woubrugge aan de Wetering. 28e jaargang nr. 4, oktober, november, december 2008 Erelid D. Brouwer de Koning, oud-burgemeester van Jacobswoude C. Karmelk, oud-penningmeester van de vereniging Voorzitter Ben Beukenholdt, Thuisweide 30, 2481 BK Woubrugge, telefoon Secretaris Arjen Schreuder, Sterrenkroos 23, 2481 CM Woubrugge, telefoon Penningmeester Frits Rohling, Theo Bosmanlaan 17, 2355 DA Hoogmade Op tijd opzeggen! Wilt u om wat voor reden dan ook uw lidmaatschap van de Historische Vereniging niet verlengen, vergeet dan niet dit tijdig (vóór 1 december) schriftelijk te melden aan onze penningmeester: Frits Rohling, Theo Bosmanlaan 17, 2355 DA Hoogmade Contributie De contributie bedraagt 13,- per jaar; en 17,- voor hen die dit blad per post ontvangen. Te voldoen (bij voorkeur via de acceptgiro die u aan het begin van het jaar ontvangt) op onze rekening bij de Rabobank Kaag en Braassem nr t.n.v. Penningmeester Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen, Theo Bosmanlaan 17, 2355 DA Hoogmade. Wie er niet bij was heeft wat gemist! De overhandiging van de eerste fotoboeken aan de eerste en laatste burgemeester van Jacobswoude, respectievelijk Dick Brouwer de Koning en Maria Wiebosch-Steeman liep uit op een klein feestje, met bijna 150 aanwezigen. Tijdens deze bijzonder geslaagde bijeenkomst kon iedereen kennismaken met Woubrugge aan de Wetering en klonken er louter enthousiaste geluiden. Onder het genot van een glaasje was er een ouderwetse gezellige sfeer, Woubrugge en Het Gerecht waardig. Ook vanaf deze plaats wil ons bestuur nog een keer zijn respect en waardering uitspreken voor het vele werk dat er de afgelopen jaren aan deze prachtige uitgave is besteed! Dit is alweer het laatste nummer van Ik ben ervan overtuigd dat u het met veel plezier zult lezen. Een artikel wil ik er graag even uitlichten, van molenmaker Verbij in Hoogmade in 2008 het 140-jarig bestaan viert. In volgend nummer komen we daar graag op terug. Bestuursleden Jan de Feij, Bateweg 64, 2481 AN Woubrugge Nico van Hemessen, van Woudeweg 17, 2481 XM Woubrugge Thea Kok-Lansbergen, Emmalaan 74, 2481 BB Woubrugge, telefoon namelijk het artikel van Kees de Jong over de gemeentelijke herindeling. Kees maakte er een boeiend verhaal van en plaatste de historie in een actueel perspectief. Zoals u ongetwijfeld weet fuseert Jacobswoude met Alkemade, u weet wel, 1 Redactie Thea Kok-Lansbergen en Arjen Schreuder die gemeente aan de overkant van de Braassem. Per 1 januari 2009 heten we Kaag en Braassem. Basisvormgeving en opmaak Blikveld, Den Haag Ik heb begrepen dat de najaarsexcursie ook een succes is geweest. Aan dit nummer werkten mee: Kees de Jong Rie Kammeraat Arjen Schreuder H. Zwetsloot Foto s: Gemeente Jacobswoude Nico van Hemessen Thea Kok-Lansbergen Archief Jan Stigter ISSN Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. We doen ons best volgend jaar weer zo iets te organiseren! Rest mij iedereen fijne feestdagen en een gezond en aangenaam 2009 toe te wensen. Ben Beukenholdt Bijna 150 voorinschrijvers van Woubrugge aan de Wetering waren er zaterdag 8 november getuige van dat onze voorzitter Ben Beukenholdt de eerste exemplaren van het boek Woubrugge aan de Wetering overhandigde aan ons erelid D. Brouwer de Koning (de eerste burgemeester van Jacobswoude) en mevrouw M. Wiebosch-Steeman, (de laatste burgemeester van de gemeente). Hebt u het gemist? Het boek is nog te bestellen bij de bestuursleden. Suggestie voor Sinterklaas of Kerstmis?

3 Jacobsladder 2008 Otto Cornelis van Hemessen jaargang 28 4 Een gemeentelijke herindeling in Groeide die locale machtspositie uit tot het tevens District, heeft zijn eigen Gemeente-Bestuur, ingerigt historisch perspectief verkrijgen van de lagere rechtspraak dan werd de op zodanige voet, als door iedere Gemeente KAAG en BRAASSEM door Kees de Jong De bijna gerealiseerde fusie van Jacobswoude en Alkemade tot Kaag en Braassem vormt een al dan niet voorlopig sluitstuk van gemeentelijke her indeling in de Rijnstreek. Jacobswoude bestond als gemeente nog maar achttien jaar - de oude gemeente Woubrugge was ook weer een product van een herindeling. In het hiernavolgende wordt op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de vorming van Jacobswoude ingegaan. Hier en daar trekken we ze in een breder perspectief. Dorpen, heerlijkheden en steden Een kenmerk van de huidige gemeente is dat de bestuurlijke inrichting van alle gemeenten wettelijk dat het plaatselijke bestuur zoveel mogelijk moest worden afgestemd op de plaatselijke behoeften en omstandigheden. 2) In 1815 werd een vrijwel identieke bepaling in de Grondwet van 1815 opgenomen. De inrichting van de plaatselijke besturen werden door de Staten van de toen nog ongedeelde provincie Holland in afzonderlijke Provinciale Reglementen voor resp. de steden (in 1824) en de dorpen (in 1825) geregeld. Op het platteland werden de burgemeesters benoemd door de Koning; de wethouders of assessoren door de Commissaris van de Koning of Gouverneur en de leden van de gemeenteraden door Gedeputeerde Staten, voor die gemeenten, die heerlijkheden waren (in Holland de meeste) op voordracht van de ambachtsheer. 1) De Gemeentewet van 1851 De Grondwet van 1848 maakte een definitief einde aan het onderscheid tussen stad en platteland. Voortaan was er alleen nog maar sprake van gemeenten. Op basis van de nieuwe grondwet komt de Gemeentewet van 29 juni 1851 (Stbl 85) tot stand. Niet iedereen was enthousiast over de nieuwe regeling. Deze zou veel te veel centraliseren en geen oog hebben voor de grote verschillen tussen 2 is geregeld en dat er geen formeel onderscheid bestuurselite behoorde dan op het platteland. Na het herstel van de onafhankelijkheid werd als stad en platteland. 3 (meer) is tussen stad en platteland. basis gelegd voor een heerlijkheid, een autonome bestuurseenheid met aan het hoofd een Bestuur zal worden voorgedragen; mits gegrond ter goed- of af keuring aan het Departementaal ambachtsheer, de voorloper van de latere burgemeester. geregelde afwisseling. zijnde op het beginsel van Volkskeuze, en eene In de provincie Holland waren veel ambachtsheerlijkheden, in andere provincies waren de benamin- District of Dorp heeft zijn eigen Gemeente-Bestuur, In de Staatsregeling van 1805 art. 66: Iedere Stad, gen en bestuurlijke verhoudingen anders, maar het ingerigt op zodanige voet, als met de plaatselijke zou te ver voeren om daar in dit verband uitvoerig omstandigheden het meest overeenkomstig zal op in te gaan. Zoals gezegd werd het plaatselijke worden bevonden. bestuur sterk bepaald door de locale bestuurselites, die hun invloed ontleenden aan hun (groot) naar de bestaande situatie. Dit betekende in zekere zin weer een stapje terug grondbezit. De overige dorpsbewoners waren wel De Constitutie van 1806, art. 63: De Gemeenteingezetenen maar hun invloed op het plaatselijke Besturen zijn bevoegd tot het regelen van hunnen bestuur was gering. huishoudelijke belangen, op den voet en wijze bij De grenzen van de ambachtsheerlijkheden waren de wet bepaald. de voorlopers van de grenzen van de eerste gemeenten. Onder het Koninkrijk Holland ( ) en nog sterker onder de inlijving bij Frankrijk ( ) Een bijzondere categorie vormden de steden. Deze worden de gemeentebesturen onder streng hadden veel meer autonomie dan de dorpen toezicht genomen. Alles komt in handen van een en konden uitgroeien tot machtscentra met een burgemeester, overigens bijgestaan door wethouders, die allen door het centraal gezag worden grote invloed op het landsbestuur. Ook de bestuursinrichting van de steden was plaatselijk verschillend. benoemd.1) In ieder geval waren er binnen de steden andere factoren bepalend voor de vraag of men tot de Herstel van het onderscheid stad/platteland Er bestond een sterk formeel onderscheid tussen reactie op het Franse geüniformeerde en sterk Groen van Prinsterer, een prominent politicus uit die Dit is niet altijd zo geweest. De uniforme opzet van de gemeenten is een product van de Franse Revolutie in 1789 en de daaropvolgende bestuurshervormingen van Napoleon. In de periode vóór de Franse Revolutie was de in richting van het plaatselijke bestuur hier te lande sterk locaal bepaald, zij het dat er wel gemeenschappelijke kenmerken waren. De nadruk lag op het bijzondere van de locale (bestuurs)situatie. In zijn algemeenheid bestond op het platteland een nauwe band tussen grondbezit en bestuur. De families die zich ter plaatse konden onderscheiden door het in eigendom verkrijgen van grond en dit ook door vererving konden vermeerderen, vormden de basis voor de eerste bestuurselites, die invloed hadden op het plattelandsbestuur. steden en dorpen. Eerste aanzet tot gemeentevorming De Bataafse Republiek en de Franse overheersing van de Nederlanden ( ) betekenden vooral op bestuursgebied een belangrijke breuk met de periode daarvoor. Het woord gemeente in de zin van laagste, verder niet gesplitste, territoriale eenheid, hetzij stad of dorp, met eigen bestuur, is een vertaling van het Franse commune en ook als begrip van Franse herkomst. Voor het eerst verscheen het begrip gemeente in de Staatsregeling van 1798; over elke gemeente is een gemeentebestuur, zo luidde art In de Staatsregeling van 1801 was men iets uitvoeriger. Art. 73 luidde: Iedere Stad, Dorp of gecentraliseerde bestuur het oude onderscheid in steden en dorpen weer hersteld. Art. 81 van de Grondwet 1814: De besturen van Heerlijkheden, Districten en Dorpen zullen worden ingerigt op zoodanige voet, als met de bijzondere omstandigheden van elk derzelve, met de belangen der ingezetenen en het verkregen regt der belanghebbenden onderling verstaanbaar geoordeeld zal worden, alles in overeenstemming deze Grondwet en volgens nadere reglementen op last van de Staten te maken, welke dezelve, in gevalle van goedkeuring, aan de bekrachtiging van den Souvereine Vorst onderwerpen. De ontwerper van de nieuwe grondwet van Hogendorp waarschuwde in 1814: Niets is gevaarlijker dan alles nieuw te maken. Men meende dagen, fulmineerde in de Tweede Kamer: door dergelijke wetten worden geen autonomen, maar automaten en, wat bepaaldelijk deze voordracht betreft, plaatselijke automaten en centrale autocraten gevormd. Thorbecke, de ontwerper van de wet zag het milder: Vergelijkt zo gij wilt hetgeen de gemeenten zullen worden met hetgeen zij tot dusverre zijn. Zo er tot dusverre enige zelfstandigheid gelijkt men pleegt te zeggen bij de gemeenten bestaat, dan is die alleen te vinden bij de ongeveer tachtig steden, maar niet in de gemeenten op het platteland. De gemeenten op het platteland, bijkans ten getale van 1200, zullen nu door deze wet tot ene vrijheid worden gebracht, veel groter, veel uitgestrekter, veel krachtiger dan die op het ogenblik door de grootste steden van het land wordt genoten. 3)

4 Gemeentelijke herindelingen Zoals gezegd waren de toen bestaande gemeentegrenzen ,4 miljoen. Dit geeft een indruk van de forse schaalvergroting van de huidige gemeenten. van de 80 steden en 1200 plattelands- gemeenten, die op grond van de Gemeentewet van 1851 tot gemeenten werden verheven, voornamelijk gebaseerd op de oude grenzen van de periode voorafgaande aan de Franse overheersing en die in 1814/1815 weer hersteld waren. Voor het platteland van Holland (in 1840 gesplitst in Zuid- en Noord-Holland) golden voornamelijk de grenzen van de ambachtsheerlijkheden. Het spreekt vanzelf dat een indeling die nog voor een belangrijk deel gebaseerd is op een bestuursindeling van vóór 1795 in 1851 niet meer voldeed. De herindeling van 1855 In 1855 werd een herindeling gerealiseerd, waarbij 46 gemeenten werden samengevoegd tot 23 nieuwe gemeenten. Bij deze samenvoegingen waren o.a. Woubrugge en Hoogmade en Alkemade en Vrije en Lage Boekhorst betrokken. Zoals gezegd waren lang niet alle ingezetenen kiesgerechtigd. Men moest daarvoor een bepaald bedrag in de directe belastingen betalen, dat overigens voor de gemeenteraad de helft geringer was dan om als kiesgerechtigde voor de Tweede Kamer geregistreerd te kunnen worden. De Wet van 7 4 In de periode vonden de eerste herindelingen plaats, dus nog voor de totstandkoming van de Gemeentewet van Aanvankelijk waren het vooral gemeenten die slechts uit een landgoed bestonden, die hun zelfstandigheid verloren. Al snel na de totstandkoming van de nieuwe wet waren het herindelingen, waarbij een ondergrens van vijftien kiezers leidraad was. Kiesgerechtigd waren toen alleen meerderjarige (mannelijke) ingezetenen die een bepaald bedrag overeenkomstig de plaatselijke gesteldheid in de directe belastingen betaalden. En aan die norm van vijftien kiezers voldeden lang niet alle plattelandsgemeenten. Een tweede golf herindelingen had plaats in de jaren , waarbij de toename van de overheidstaken in tijden van mobilisatie en oorlog zeker april 1855 was voornamelijk opgezet om een ondergrens voor de plattelandsgemeenten te bereiken van ten minste vijftien kiezers, als boven bedoeld. Volgens de Memorie van Toelichting kan het hiervoor gevorderde getal niet lager dan vijftien gesteld worden, ten ware men mogt willen, dat de leden van de gemeenteraad zich zelven telkens zouden inkiezen, hetgeen, gelijk van zelf spreekt, niet in de bedoeling kan liggen. Om dit te voorkomen is het noodig, dat tegenover het wettelijk getal raadsleden eene meerderheid van kiezers oversta, in staat om een andere Raad te benoemen zoodra de bestaande het vertrouwen van de meerderheid der ingezetenen niet mogt bezitten, en hiertoe is minstens een getal van vijftien kiezers noodzakelijk. T.a.v. de vereniging van Alkemade en Vrije en Lage 5 een rol speelde. Een derde, nog steeds lopende reeks van samenvoegingen begon met de herziening van de gemeentewet in Het steeds toenemende takenpakket van het openbaar bestuur vereiste een gespecialiseerd ambtelijk apparaat, dat alleen door grotere gemeenschappen kan worden gedragen. Vooral na 1970 trad er een sterke toename op van het aantal samenvoegingen. 4) Van de ruim 1200 gemeenten ten tijde van de totstandkoming van de gemeentewet van 1851 zijn er in 2008 nog 443 over. De Nederlandse bevolking telde rond 1850 ongeveer 2 miljoen zielen en in Boekhorst wordt opgemerkt dat in de gemeente Boekhorst met 51 inwoners zich slechts één kiezer bevindt. In dit bijzondere geval mocht de bestaande gemeenteraad van Alkemade aanblijven. De kiezers, welke de thans bestaande gemeenteraden hebben benoemd, zullen na de vereniging met slechts één worden vermeerderd, en deze heeft bovendien te kennen gegeven dat hij geen verandering in het personeel van den Raad verlangt. Dat ging nog eens makkelijk in die dagen! Het enige geschilpunt tussen beide raden over de fusie was de samenvoeging van de armbesturen. Alkemade beschikte niet, Boekhorst wel over de daarvoor benodigde fondsen. Oude gemeentehuis Woubrugge De gemeente Hoogmade had met slechts 260 inwoners twaalf kiezers voor de gemeenteraad. De gemeenteraden van Hoogmade en Woubrugge waren niet enthousiast over de voorgenomen fusie voornamelijk vanwege de vereniging van lusten en lasten. De school in Hoogmade verkeerde volgens Woubrugge in slechte staat en Hoogmade moest eerst nog maar eens zorgen dat dat op hun kosten in orde zou komen, maar de (nieuwe) brandspuit van Hoogmade zag Woubrugge graag in eigendom overgaan naar de nieuwe fusiegemeente. Hoogmade klaagde echter dat Hoogmade meer lasten zal moeten dragen, tot afdoening der schuld van Woubrugge, welke grooter is dan die van Hoogmade. Hoogmade maakte verder een punt van de bereikbaarheid van Woubrugge voor de inwoners van Hoogmade. In die dagen nam dat anderhalf uur in beslag en de weg was gedurende een gedeelte van het jaar onbegaanbaar. De wetgever merkte echter droogjes op: De tegen de vereniging aangevoerde gronden schijnen niet van dat gewigt, om de voorgestelden maatregel achterwege te laten. De schuld van Woubrugge is slechts f 500 groot en zal dit jaar geheel worden

5 afgelost, waardoor de bedenking van de gemeente- Op 11 juli 1855 was de fusie een feit. bestaande uit Alkemade, Woubrugge, Leimuiden voorstel in bij de Tweede Kamer. Zij wijst het door de raad van Hoogmade vervalt. De school in De eerste raadsvergadering van de gecombi- en Rijnsaterwoude. Minister Rietkerk, de toenmalige betrokken gemeenten gedane voorstel af om Wou- Hoogmade dient ook voor de ingezetenen van neerde gemeenten Woubrugge en Hoogmade minister van Binnenlandse zaken liet in 1986 aan GS brugge zelfstandig te laten en de samenwerking te Woubrugge, dus de kosten moeten ook door de had plaats op 1 september Er was een van Zuid-Holland weten, in reactie op het voorstel beperken tot Leimuiden en Rijnsaterwoude. Ook is nieuwe fusiegemeente worden gedragen. nieuwe raad gekozen, waarvan de meeste leden over de gemeentelijke herindeling, een dergelijke zij definitief afgestapt van het idee om Hoogmade Hetgeen ten aanzien der brandspuit, het veer al in de vroegere Woubrugse raad zitting hadden gemeente te grootschalig te vinden. Daarom bij Alkemade te voegen. en het voetpad wordt medegedeeld, betreft het gehad, namelijk C. Hoogwerff, G. Swart, A. Schou- blijft Alkemade in de visie van de minister zelfstan- Op 29 september 1989 sturen de Rijnstreek- onderwerpen van geheel huishoudelijke aard, ten, C. van Dam, en F. Booij. Nieuw waren Hendrik dig en worden alleen Woubrugge, Leimuiden en gemeenten een alternatief plan naar de fractie- waarin door de raad der verenigde gemeente zal Heenk en Willem van Egmond, de laatste de enige Rijnsaterwoude (tegen hun zin) samengevoegd. voorzitters van de Tweede Kamer. Dit plan houdt moeten worden voorzien, en waarmede de wet- Hoogmadenaar in het gezelschap. Wel bepleitte de minister in zijn brief aan GS om in dat Woubrugge zelfstandig blijft, Leimuiden en gever zich bezwaarlijk kan inlaten. de positie van Hoogmade nader te bezien en Rijnsaterwoude vormen een nieuwe gemeente Een vermanend lesje dualisme (beperking tot De herindeling van ) zo mogelijk bij Leiderdorp of Alkemade te voegen, evenals Nieuwveen en Zevenhoven. hoofdzaken) voor de toenmalige raden. Tussen 1855 en 1990 is de gemeente Woubrugge maar deze suggestie wijzen GS af. Ook in Wou- De VVD kwam met een ander alternatief gegroeid van ongeveer 1500 inwoners naar ruim brugge viel dit voorstel slecht. Leimuiden, Rijnsaterwoude en Langeraar samen en Bij de stemming in de Tweede Kamer over het vijfduizend. In het ontwerp dat GS naar de minister van Bin- een fusie van Woubrugge en Ter Aar en Hoogmade wetsontwerp spraken 31 kamerleden zich uit vóór, In die 135 jaar waren het takenpakket en de nenlandse zaken stuurt staat dat Woubrugge alleen naar Alkemade. Op die manier zouden alle nieuw terwijl tien leden tegen stemden. Vijf stemmen bestuurs praktijk van de gemeenten aanmerkelijk met kunst en vliegwerk in staat is haar taken uit gevormde gemeenten ten minste achtduizend kwamen van de conservatieven, twee van de zwaarder en gecompliceerder geworden en dit te voeren, een opvatting die niet bevorderlijk is om inwoners hebben. liberalen alsmede twee van de antirevolutionairen. vereiste krachtige en actieve gemeenten. de toch al geringe steun in Woubrugge voor een Ook een katholiek kamerlid sprak zich uit tegen het herindeling te doen toenemen. Er was inmiddels in wetsvoorstel. Woubrugge een werkgroep opgericht onder voorzitterschap van P.H.M. van Hoessel, het latere raadslid van Gemeentebelang, om het verzet tegen de herindeling te bundelen. Op 11 december 1986 verwijst de raad van Woubrugge de herindelingsvoorstellen naar de prul- 6 lenbak. De nieuwe gemeente zou f minder uitkering krijgen uit het gemeentefonds. Dit schrijft de raad aan GS. 7 De gemeenteraad van Rijnsaterwoude is tegen de herindeling, maar wil wel samen met Leimuiden. De herindeling van 1990 is nog een ouderwetse Met die gemeente zijn veel meer banden dan met herindeling geweest in die zin dat deze sterk van Woubrugge, bovendien zijn de onderlinge afstan- bovenaf is geregisseerd met aan de basis tegen- den te groot, aldus de raad van Rijnsaterwoude in stribbelende gemeenteraden en gemeentebesturen. hun brief aan GS van Zuid-Holland. Het beleid en de politiek begonnen in die tijd al wat Op 17 dec spreekt de raad van Leimui- te veranderen, het moest niet alleen maar opleg- den zich unaniem uit tegen herindeling tot gen worden, maar ook gedragen worden door de Jacobswoude.De voor de herindelingen verant- betrokken gemeenten. woordelijke gedeputeerde J.H. Boone (PvdA) blijft Bij de herindeling van 1990 was het beleid gericht echter optimistisch. D. Brouwer de Koning, laatste burgemeester van Woubrugge en op het scheppen van gemeenten met een mini- Op 9 mei 1988 stemt de ministerraad in met de eerste van Jacobswoude male ondergrens van achtduizend inwoners en samenvoeging van Woubrugge, Rijnsaterwoude daar voldeden Woubrugge en nog meer gemeen- en Leimuiden tot Jacobswoude. Een en ander zal Leimuiden 2000 bij monde van wethouder B.J. van Tot burgemeester van de nieuwe gemeente werd benoemd P. ten in de Rijnstreek niet aan. volgens de plannen ingaan op 1 januari Puffelen-Vos stelde voor om Hoogmade bij Alkemade van Schravendijk, al eerder burgemeester van Hoogmade, Wou- Opmerkelijk is dat in het beginstadium al sprake Op 21 oktober 1988 dient staatssecretaris D.IJ W. de te voegen en Woubrugge bij Rijnsaterwoude en brugge en Rijnsaterwoude, waar hij ook woonde. 5) is geweest van een grote Braassemgemeente, Graaff-Nauta van Binnenlandse zaken het wets- Leimuiden te laten fuseren. Boze tongen beweren dat

6 dit laatste voorstel bedoeld is om de dominerende positie van Leimuiden in de nieuwe gemeente veilig te stellen, hetgeen echter met stelligheid ontkend werd. Op 20 februari 1990 laat staatssecretaris de Graaff- Nauta op een spreekbeurt te Leiderdorp weten het alternatieve plan met een zelfstandig Woubrugge en een combinatie Rijnsaterwoude en Leimuiden, niet opportuun te vinden. In de Randstad met veel grote opdringerige steden en veel groen dat beschermd moet worden, moeten de gemeenten minimaal achtduizend inwoners tellen. De behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer levert geen wijziging op in het regeringsvoorstel om Hoogmade, Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden samen te voegen tot Jacobswoude. In een zelfstandig Woubrugge en slechts een samenvoeging van Leimuiden en Rijnsaterwoude ziet de staatssecretaris niets. Op 29 mei 1990 wordt het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van noordoostelijk en midden Zuid-Holland door de Tweede Kamer aanvaard. Alleen Groen Links, SGP en RPF stemmen tegen. Herindeling geeft alleen maar ellende, was de laconieke reactie van burgemeester A.H. Meerburg van Alkemade toen hij hoorde dat Hoogmade niet bij zijn gemeente gevoegd zou worden. een fusie, die volgens de nieuwe wet op 1 januari 1991 ingaat. De verkiezingen in de heringedeelde gemeenten worden bepaald op 28 november. In augustus wordt een stuurgroep geformeerd bestaande uit de drie colleges van B&W en de twee gemeentesecretarissen van de drie voormalige gemeenten. Als voorzitter treden om beurten op burgemeester M.J.J.M. Boelens van Leimuiden en Rijnsaterwoude en burgemeester D.Brouwer de Koning van Woubrugge. Tevens komt er een coördinatieteam, waarin de gemeentesecretarissen en de chefs van alle afdelingen en de directeuren van Gemeentewerken zitting hebben. Voorzitter is de gemeentesecretaris van de gemeente waar de vergadering wordt gehouden. Onder de vlag van dit team zijn werkgroepen werkzaam voor de afzonderlijke deelgebieden. Op 27 september stemmen beide gemeenteraden na heftige discussies in met het voorstel van de stuurgroep om het tijdelijke gemeentehuis in Rijnsaterwoude te bouwen. Op 2 januari 1991 worden de volgende nieuwe gemeenteraadsleden beëdigd: A.G.M. Kea, H. van der Nagel, C.B. van der Geest, Th.J. van Wieringen, W.H.M.Klein, C. de Lange, G. Achterveld en P. Bouma (CDA), C.H.M. de Lange-Koenders en D. Brouwer de Koning, de felle opponent van het nieuwe Jacobswoude, wordt geïnstalleerd als de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente. De ambtsketen wordt hem omgehangen door de nestor van de raad Th.J. van Wieringen. A.G.M. Kea, C. de Lange en R.F.Thunnissen worden gekozen als wethouder. Het wethouderschap van C. de Lange krijgt echter pas een definitieve vorm als GS van Zuid-Holland instemmen met de benoeming van een derde wethouder in Jacobswoude. G. Verweij wordt beëdigd als tijdelijk gemeentesecretaris, in afwachting van een definitieve keuze tussen de beide gemeentesecretarissen A.A.J.Meester van Woubrugge en W.L. Bello van Leimuiden/Rijnsaterwoude. De raadsvergaderingen worden voorlopig gehouden in het gemeentehuis te Woubrugge. In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 1991 wordt A.A.J.Meester met acht tegen zeven stemmen benoemd tot gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente. Het eerste jaar van Jacobswoude wordt overschaduwd door de affaire Bello. De overtollig geworden gemeentesecretaris van Leimuiden/Rijnsaterwoude kreeg van het college Aan het eind van 1991 kondigt de laatste burgemeester van Woubrugge en de eerste van Jacobswoude D.Brouwer de Koning aan om begin 1992 zijn ambt neer te leggen. Zijn vrouw is reeds enige tijd ernstig ziek. Zo eindigt het eerste jaar van Jacobswoude overschaduwd door de affaire Bello en het voortijdig vertrek van haar eerste burgemeester. De herindeling van 2008 In een geheel andere sfeer voltrekt zich nog maar achttien jaar later de herindeling van Alkemade en Jacobswoude. Nu geen felle oppositie van gemeenteraden en gemeentebesturen, geen alternatieve plannen, geen werkgroepen herindeling nee. Gedurende de eerste jaren van Jacobswoude onder burgemeester W.J.F.M. van Beek ligt de nadruk op consolidatie en opbouw van de nieuwe gemeente. Er is (vrijwillige) samenwerking op allerlei gebied met andere gemeenten, met name in het samenwerkingsverband Rijnstreek en de ISDR, intergemeentelijke sociale dienst Rijnstreek, maar aan verdere institutionalisering van die samenwerking om tot een fusie met andere gemeente(n) te 8 mr. R.F.Thunnissen (Gemeentebelang/PvdA), mr. een afkoopsom van f Hiermee zou de komen, wordt nog niet gedacht. 9 Op 4 juli 1990 gaat de Eerste Kamer akkoord met het voorstel en is Jacobswoude een feit. 38 kamerleden van de VVD, PvdA en D66 stemmen voor, 32 kamerleden van CDA, SGP, RPF, GPV en Groen Links stemmen tegen. De felle oppositie tegen het voorstel is er debet aan dat er nog weinig voorbereiding is geweest van H.R. van Woerden en J.H. van Dam (VVD), B.J. van Puffelen-Vos en L.W.Bruins (Politiek 90) en J.C.A.Brambach D 66. Eerste college van Jacobswoude, v.l.n.r. C. de Lange, R.F.Thunnissen, A.G.M. Kea (wethouders) en D. Brouwer de Koning (voorzitter) gemeente ineens verlost zijn van het betalen van wachtgeld. We zijn nu wel gewend aan vertrekpremies en afvloeiingsbonussen, maar in die dagen was dit ongehoord. Een boze gemeenteraad weigerde om hiermee in te stemmen en ontnam de burgemeester een deel van zijn portefeuille, waaronder personeelszaken en financiën. De ambtenarenrechter stelt Bello in het gelijk. De affaire loopt hoog op en de gemeente krijgt de bijnaam Bellowoude, maar kan moeilijk terug. Zelfs GS van Zuid-Holland moeten er aan te pas komen en besluiten voor het eerst sinds 1978 gebruik te maken van de mogelijkheid een post op de gemeentebegroting te zetten, omdat de gemeenteraad weigert dat zelf te doen. Op 10 juli besluit de raad alsnog tot uitbetaling aan Bello over te gaan. In 2000 komt toch weer mede op instigatie van de provincie, met name de Commissaris van de Koningin J. Franssen (VVD), een groot voorstander van grotere gemeenten in zijn provincie, een discussie op gang over bestuurskracht en schaalgrootte. Na diverse onderzoeken in de periode van 2000 tot en met 2002 is de conclusie dat de zelfstandige gemeente Jacobswoude op termijn onvoldoende in staat is om de vraagstukken rondom de ontwikkeling van het Groene Hart, de doorstroming van het verkeer, de positie van Schiphol, leefbaarheid van de dorpen adequaat aan te pakken. Hetzelfde geldt voor de iets grotere buurgemeente Alkemade. Begin 2003 ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester van Beek naar Edam-Volendam. De gemeenteraad hecht er

7 zeer aan dat de vacature weer vervuld wordt en van beide gemeenten een bestuurskrachton- er ontbrandt een felle discussie met de provincie derzoek uit gevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat die voorlopig wil volstaan met waarnemers totdat de samen werking succesvol is, maar uit bestuurs- er meer duidelijkheid is over de toekomst van de krachtmetingen en aanvullend onderzoek wordt gemeente. geconstateerd dat de samenwerking onvoldoende In april 2003 wordt (interim) burgemeester J.R. Andel leidt tot directe vermindering van de kwetsbaar- geïnstalleerd. heid van de organisatie, verhoging van de effici- In datzelfde jaar besluiten de gemeenten Alke- ency en verbetering van de dienstverlening. made en Jacobswoude tot een intensieve en niet- De gemeenten Alkemade en Jacobswoude heb- vrijblijvende samenwerking. ben uiteindelijk geconcludeerd dat de fusie van de In 2004 treden drie burgemeesters op. In april 2004 beide gemeenten zal leiden tot versterking van de draagt burgemeester Andel de ambtsketen over bestuurskracht, behoud van het karakter van de aan (interim)burgemeester A.C. Hommes en op 1 gemeenschap en continuïteit van de organisatie. december 2004 treedt de definitieve opvolger van Aanvankelijk blijkt verschil van mening te bestaan burgemeester van Beek in functie in de persoon tussen de beide gemeenteraden over het van mevrouw M. Wiebosch-Steeman. tempo van de fusie. Alkemade kiest voor de ingangsdatum 1 januari 2010, maar Jacobswoude voor 1 januari De voorgestane fusie dreigt even te mislukken en de tot nu toe goede relatie tussen beide raden staat onder grote druk, maar uiteindelijk wordt een compromis bereikt met een fusiedatum op 1 januari Op 29 november 2005 krijgen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten een voorstel tot Gemeentehuis Jacobswoude in Rijnsaterwoude De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, J. samenvoeging van de twee gemeenten voorge- Franssen (VVD), zoals gezegd een groot voorstan- legd. Op 22 december 2005 hebben de raden van Slotopmerking der van gemeentelijke herindelingen, zegt in een 10 de twee gemeenten met dit voorstel ingestemd. Op 29 maart 2007 volgt vaststelling door de gemeenteraden van Alkemade en Jacobswoude Achttien jaar heeft de gemeente Jacobswoude bestaan en dat is natuurlijk vergeleken met de 135 jaar van de gemeente Woubrugge niet lang. Ging vergadering van de beide gemeenteraden van Jacobswoude en Alkemade dat dit echter tijd nodig heeft. 11 van het herindelingsadvies tot gemeentelijke herin- het in 1855 nog om een ondergrens van 15 kiezers, Tegelijkertijd laat hij zich ontvallen dat er al deling van Alkemade en Jacobswoude. in 1990 om ten minste 8.000/ inwoners, in stemmen opgaan om op termijn het hele land Op 16 mei 2007 hebben Gedeputeerde Staten van 2008 verschoof dit al naar / inwoners. op te delen in ongeveer zestig gemeenten. Zuid-Holland het herindelingsadvies, voorzien van Hoe zal de gemeente er over twintig of dertig jaar Het is moeilijk te voorspellen hoe in een dergelijke hun zienswijze, verzonden aan de minister van Bin- uitzien. Is er dan weer een nieuwe ondergrens? (eind)situatie sprake zal zijn van een nieuw nenlandse Zaken. 7) Vooral de VVD Jacobswoude bij monde van haar evenwicht, waarbij de afstand tussen bestuur en Inmiddels is het wetsvoorstel zonder verdere discus- fractievoorzitster Jacquelien Grauwen-Joppe staat ingezetenen niet te groot wordt. sie door de Eerste en Tweede Kamer aanvaard, op het standpunt dat de beoogde gemeente al zodat niets nog de weg naar het Staatsblad in de weer te klein is en over een nog kortere periode Het zijn nog maar vage plannen, maar toch. weg staat en de fusie op 1 januari 2009 ingaat. dan de achttien jaar van Jacobswoude, toe is aan Groter is niet altijd beter. Meer dan in 1990 is deze herindeling een zaak van een nieuwe fusie. Het is te hopen dat Kaag en Braassem een langer Mevrouw M. Wiebosch-Steeman, laatste burgemeester van bestuurders geweest. Alleen de naamgeving heeft Zij stelt voor verkennende gesprekken te voe- leven beschoren is dan Jacobswoude. Jacobswoude tot actieve burgerbetrokkenheid geleid. Een groot ren met de omliggende gemeenten inzake een aantal naamsvoorstellen wordt door de bevolking verdergaande fusie dan alleen met Alkemade. Het De niet vrijblijvende samenwerking met Alke- aangedragen en twee uiterst verdeelde gemeen- liefste wil de strijdvaardige VVD-ster een fusie van made wordt eind 2005 geëvalueerd en naar teraden kiezen uiteindelijk (met een krappe meer- Alkemade en Jacobswoude met de pas gevormde aanleiding van deze evaluatie is in opdracht derheid) voor Kaag en Braassem. gemeente Nieuwkoop.

8 Geraadpleegde bronnen Najaarsexcursie Na de lunch werd onder een flink stralend zonnetje 1. Pot, C.W. van der, Handboek van het Neder- door Arjen Schreuder een rondvaart gemaakt vanuit Aalsmeer door het landse Staatsrecht, 1967, p.538; veengebied op de Westeinderplassen. 2. Kranenburg, R., Het Nederlandse Staatsrecht, Op 19 september vond de jaarlijkse excursie van de Aalsmeer is ontstaan in een moerassig veengebied. 1958, p.412; vereniging plaats. Dit veengebied is omstreeks de 10de eeuw ontslo- 3. Oud, P.J., Honderd Jaren, een eeuw van staat- Centrale thema dit jaar was Aalsmeer: de bloemen - ten, waarbij de eerste pioniers de Uiterwegsloten en kundige vormgeving in Nederland, , veiling, de Historische Tuin en na een lunch een Oosteinderwegsloten moeten hebben gegraven. De p.35; rondvaart door het gebied op de Westeinder waar grond uit de sloten werd daartussen aangestampt. 4. Jacobsladder 1991, nr.1, p. 17; agrarische historie is geschreven. Zo ontstond een voetpad van vele kilometers. Op 5. Wereld, H. van der, Het begon in 1252, zeven- deze hoofdsloten kwamen vele kavelsloten uit. honderd jaar Hoogmade, p. 111 e.v.; De bloemenveiling is in sierteeltland de grootste De eerste generaties hebben zich na het opleggen 6. Wereld, H. van der, Kronieken van Woubrugge, ter wereld. van het veenland bezig gehouden met landbouw Je moet er vroeg voor opstaan, maar dat is een en vooral veeteelt. Rond 1350 leverde een groot 7. Memorie van Toelichting op wetsontwerp 31329, bezoek aan de veiling meer dan waard. aantal boeren turf aan de rentmeester van de samenvoeging van de gemeenten Alkemade Vanuit het Bezoekerscentrum liepen we met ca. 40 graaf. Dit zgn. vervenen is voor Aalsmeer bijna en Jacobswoude. deelnemers over een galerij op zes meter boven de funest geworden, maar aan de andere kant is het werkvloer door het veilingcomplex. Je kijkt daarvan- er indirect de oorzaak van dat Aalsmeer nu bekend Gemeentehuis Kaag en Braassem daan in de veilingzalen waar de bloemen voor de is om zijn bloementeelt. Door het vervenen bleef er klok komen, waar de opstekers de producten tonen steeds minder land over, waardoor dat land inten- en de inkopers vanaf de tribunes zaken doen. Op siever bebouwd moest worden. Zo ontstond in de de werkvloer zie je het gekrioel van tientallen trek- 17de eeuw de boomteelt; tegelijk daarmee kwam kers met bloemenkarren. de aardbeienteelt op als onder- en tussencultuur van de boomteelt. Het hoogtepunt daarvan lag Voorzien van een combikaart bezochten we vervol- rond Rond 1880 wordt door veel kwekers een gens de Historische tuin van Aalsmeer. start gemaakt met het kweken van buitenbloemen Doelstelling van de Tuin is het in stand houden en in 1896 werd de eerste rozenkas gebouwd. van vroeger geteelde gewassen en vroegere 12 opstanden, het bewaren van oude teeltwijzen en het verzamelen van bescheiden, voorwerpen en De verschillende onderdelen van de excursie werden door allen als boeiend ervaren. 13 materialen die uit tuinbouwhistorisch oogpunt van Vermeldenswaard is nog dat één van de deelne- belang zijn. Bij de opzet en inrichting van de Histo- mers het begrip rond leiding die dag niet al te rische Tuin staat de historische waarde voorop en serieus opnam en zijn ogen ook elders goed de kost worden teeltmethodes en cultuurvormen beoefend gaf. Maar gelukkig konden we na de rondvaart uit vroeger tijden. weer voltallig huiswaarts keren. Rondvaart op de Westeinder

9 Zoals het was en nooit meer zal worden Naar aanleiding van het stukje in de vorige Jacobsladder (uit het Leidsch Dagblad van 31 juli 1948) ontvingen we van onze trouwe lezer H. Zwetsloot uit Hoogmade de volgende ontboezeming, die we graag plaatsen: Een kleine aanvulling op het verhaal over Hendrik van der Nagel, maar vooral zijn beroep. Ik heb hem nooit bewust ontmoet en ook geen commentaar op het stuk. Ik schrijf dit om te vertellen hoe het er toen aan toe ging. Hendrik was veekoper van kleinvee en pluimvee van beroep. Hij werkte ook samen met Kees Boer, die ook in groot vee handelde. Die heb ik vrij goed gekend; hij had een mandfiets en samen met een mannetje erbij tilde die een kalf, dat soms wel 40 kg woog, in de mand. De kalveren die niet voor de fokkerij aangehouden werden gingen dezelfde of de volgende dag voor een paar gulden met de knors 1 mee. Bij die knors werden ze weer opgehaald door een slachter die er worst van maakte. Tegenwoordig gaan alle kalveren die de boer niet voor de fokkerij aanhoudt Jacobsladder 2008 Otto Cornelis van Hemessen jaargang 28 4 Het was dan zaak het kadaver zo snel mogelijk naar de noodslachtplaats te vervoeren, in de hoop dat het vlees toch nog voorwaardelijk goedgekeurd kon worden. Dat bracht dan de helft van de normale waarde op. Zo n voorwaardelijke keuring hield in dat slechts kleine hoeveelheden per persoon verkocht mochten worden, 2 of 3 kg. Het vrijbankvlees moest snel opgegeten worden; het werd ook niet zoals ander vlees zo fijn mogelijk uitgesneden hier komt de naam knorswerk vandaan hoewel de meeste knorsen het vak toch wel van een slager geleerd zullen hebben. In Woubrugge waren Hendrik van der Nagel, in Hoogmade Gerrit den Dubbelden, in Rijpwetering Klaas Disseldorp en in Oud Ade Cor v.d. Werf noodslachters. De meesten hadden een eigen noodslachtplaats; in Alphen was een gemeentelijke. Het kopen en ophalen van de nuchtere kalveren werd in Hoogmade jarenlang gedaan door Koos Platteel, Leidenaar van geboorte, en getrouwd met Ment Koetsier. In februari, maart en april kon je Koos elke ochtend verwachten, tenzij hij wist dat er toch niets was. Al met al was het vaak armoe en weinig verdienen, maar toch was het een mooie tijd en die komt nooit meer terug. Uit het Leidsch Dagblad van 1948 door Rie Kammeraat 12 oktober 1948 BRAND IN HOOIBERG Door onbekende oorzaak brak zondagmiddag brand uit in de hooiberg van de boerderij van de Wed. M.R.Kroes, alhier. De hooiberg die slechts enkele meters van stal en woning afstaat, gedekt met rieten dak, stond spoedig in lichter laaie. Dank zij het spoedig ingrijpen van de Woubrugse brandweer bleef de brand tot de hooiberg beperkt en zijn woning en stallen behouden. De hooioogst is verloren. De hooiberg stond tussen de stal en de onofficiële weg die van de bocht Comriekade-Weteringpad naar de Bateweg liep over het land van Kroes. De Wed. M.R. Kroes was Neeltje Gerritje van Zwieten. Zij was getrouwd met Maurits Reinier Kroes ( ). Het scheelde niet veel of de hooiberg was al op zaterdag 20 september 1924 in brand gevlogen. Een schelf hooi stond in brand en door de harde wind dreigde ook de hooiberg eraan te gaan. Twee dagen later stond een advertentie in de krant: Bij deze mijnen hartelijken dank aan allen, voor het flink optreden bij het bedwingen van den brand op Zaterdag 20 September. Tevens mijnen 26 oktober 1948 Uit de Raadvergadering van Maandagavond. VOETBALVERENIGING WORDT AAN KLEEDLOKAAL GEHOLPEN Het kleedlokaal van de Voetbalvereniging Woubrugge kwam daarna in bespreking. De voorz. deelt mede dat met het bestuur dezer vereniging besprekingen zijn gehouden, waarbij is gebleken dat de Woubrugse jeugd veel belangstelling toont voor deze sport, en het terrein goed is. Er bestaat echter grote behoefte aan een behoorlijk kleedlokaal. B. en W. stellen voor de vereniging hierin tegemoet te komen. Zij stellen daarom voor dat de raad garant wil zijn voor de som van fl Het benodigde hout, afkomstig van het dek van de brug, wil zij hiervoor beschikbaar stellen. Zij stellen verder voor fl te schenken, zodat de vereniging het restant ad. f in vijf jaar aflost. Bij deze schenking is het hout inbegrepen. De heer De Hertog vindt de schatting van het hout à fl te hoog, en stelt daarom voor, de garantiesom te verhogen tot fl , wat door de heer Schraverus ondersteund wordt. Bij de stemming wordt het voorstel-den Hertog met vier tegen drie stemmen verworpen en het voorstel van B. en W. aangenomen. 14 naar de mesterij; ze worden geslacht met een gewicht van circa 150 kg. Alleen heel lichte kalveren worden nog nuchter geslacht (dat wil zeggen op de eerste dag van hun leven). dank aan den Burgemeester en Politie voor het spoedig ontdekken van de oorzaak. Met hoogachting, M. Kroes. Woubrugge, 22 Sept De familie Kroes ging vanuit Noordbroek in Groningen naar Noord-Waddinxveen. Daar werd in 1791 Reinier 10 december 1948 Uit de algemene vergadering. GROENE KRUIS HEEFT VERGEVORDERDE BOUWPLANNEN Als verblijdend nieuws deelde de voorzitter mede dat de bouwplannen in zeer vergevorderde staat 15 Noodslachting Tegenwoordig bestaat er geen noodslachting meer want een koe die dood gaat wordt door een destructiebedrijf opgehaald. Vroeger ging er een deel naar de dierentuin, maar dat gebeurt tegenwoordig ook niet meer want een koe die dood gaat heeft zoveel penicilline in haar lijf dat het niet verantwoord is dat vlees voor menselijke en dierlijke consumptie te gebruiken. Vroeger gingen er in voor- en najaar nogal eens koeien dood aan de zogenaamde kopziekte. Meestal vond je ze dan dood in het land liggen. 1 Van Dale geeft als omschrijving: slager die minderwaardig vlees, o.a. van nuchtere kalveren, verkoopt. Kroes geboren. Hij trouwde met Krijntje van Baaren ( ) uit Stolwijk. In 1813 kwam Reinier naar Woubrugge en kocht 1] de kapitaale, zeer hechte en binnen weinig jaaren geheel vernieuwde Boumans wooning, uitnemend geschikt tot de koorn- en vee bouwerij, voorzien van deszelfs woon- en bouwhuis, zoomerhuis, koe en paardenstalling, dorsvloer, benevens nog een grooten schuur, een zes en een vier roeden Barg, tuin en erve en 2] een huis en bouwland. Boerderij en huis hoorden bij elkaar. Na de sloop van de boerderij en het kleine huis van mevrouw Kroes werden op dezelfde plaats twee aaneengesloten huizen gebouwd, waarin nu dochter Corrie Kroes en André van de Walle wonen, Comriekade 35/36. zijn, zodat wellicht binnen korte tijd tot aanbesteding zal kunnen worden overgegaan van een magazijn en zusterswoning, zulks in de plaats van het gebouw dat op last van de bezetter werd afgebroken. Dit gebouw zal niet op de oude plaats maar in de Kerkstraat hoek Dr Lothlaan verrijzen. De gemeentearchitect, S.Westra, lichtte deze plannen nader toe. Daarvoor: In de Raadsvergadering van 25 januari 1919 werd besloten dat het gebouwtje van het Groene Kruis achter het Raadhuis zou komen, op de plaats van een af te breken oude schuur. Maar op 9 november 1922 stond in de krant: Dinsdagavond hield de afdeeling van het Groene

10 Kruis alhier een buitengewone vergadering. De voorzitter, dr. Loth, bracht ter tafel het verplaatsen van het magazijn. Besloten werd dit houten gebouwtje te verkoopen en een steenen te laten bouwen en daarvoor grond te koopen in de Kerkbuurt, daar het gemeentebouwland in den Oudendijkschenpolder te ver van de Woud-Watering is verwijderd. Staande de vergadering werden door verschillende leden aandeelen genomen om de kosten van de bouw te bestrijden en werd besloten een bazar te houden ter bestrijding der verdere kosten. Of het daar gekomen is weet ik niet, maar het gebouw van het Groene Kruis werd, tegelijk met de gereformeerde kerk en een aantal huizen, op 14 april 1944 door de Duitsers met de grond gelijk gemaakt. Het stond links van het huis van toen Gijs Lagerweij, nu Klaas Bulk, Van Hemessenkade 34, en door de bouw verloor de vrouw van de koster haar bleekveld. U kunt het zien en lezen op bladz. 110 van Woubrugge aan de Wetering. 30 december 1948 De heer J.C. v.tol slachtoffer van het ijs. Het slachtoffer van het schaatsenrijden op de Wijde Aa, waarover wij gisteren 1 schreven, is thans gebleken te zijn de heer J.C. van Tol, landbouwer te Hoogmade. Hij was met zijn broer gaan rijden, En met deze treurige gebeurtenis eindigen wij de keuze uit de berichten die Jan den Ouden in 1948 aan het Leidsch Dagblad zond. Uit ons museum Gedicht afkomstig uit de nalatenschap van Abraham Vermaas, die overleed in 1984, en nu in Woubrugge zijn eigen pad heeft. Het werd op 3 oktober 1932 in Aarlanderveen gemaakt. Winter Voorspelling In IJsland heeft zich ijs gevormd En heeft het hevig sneeuw gestormd In Spanje vloog een Grieksche spreeuw In Rusland hoort men wolfgeschreeuw De mollen graven diep van t jaar De kat zit extra in het haar Uit Otto s plakboek Gevonden door Rie Kammeraat 4 oktober 1918 Twee onbezoldigde Rijksveldwachters alhier, die den nachtdienst verrichtten, snapten een tweetal personen, die hier voor eenigen tijd kwamen te wonen, juist toen zij bezig waren een schaap te ontvreemden. 5 oktober 1918 De aanhouding van de twee personen, die een schaap uit de weide ontvreemdden, was aanleiding, dat het hoofd dezer gemeente en de Rijksveldwachter De Groot een ander tweetal in verhoor hebben genomen, waardoor al de schapendiefstallen, zoomede de ontvreemding van pluimgedierte en rogge aan het licht zijn gekomen. De man, onder Alphen aan den Rijn, die het gestolene als heler opkocht, zal er ook niet zonder straf afkomen. 9 november 1918 De Chr. school alhier is ook gesloten. Van de 153 leerlingen waren nog slechts 25, die de school bezochten. Tot heden kwam nog geen sterfgeval aan griep voor. De tien inwoners waren: 03/11 Gertrudis Loogman, 78 jaar, de weduwe van Cornelis Kortekaas, op B230b in Hoogmade. 10/11 Hendrika M. Kums, 73 jaar, vrouw van manufacturier Theodorus van der Post, en Petrus (Piet) C. Pouw, 30 jaar, ook manufacturier, getrouwd met dochter Anna M., allen wonend in Hoogmade op B230; de eerste stierf om 6 uur n.m., de tweede om 8 uur n.m. 13/11 Ds. Elzenga. 14/11 Gerrit van Klaveren, 33 jaar, de rijwielhandelaar op de Achterweg, (Vierambachtsweg), getrouwd met Huiberdiena A. v.d.sluis. 14/11 Hendrikus Koek, 18 jaar, uit de Zuidhoek, zoon van Franciscus Koek. 14/11 Elizabeth van Veen, 27 jaar, vrouw van J.v.d.Tang, ook op de Zuidhoek. 15/11 Jan van Iperen, 31 jaar, man van Petronella de Haas, w.s. op de Boddens Hosangweg. 29/11 Catharina W. Slingerland, 52 jaar. In de overlijdensacte staat dat zij s morgens om 6 uur verdronk in de wetering. Volgens O.C.van Hemessen was zij huishoudster bij H.v.d. Boon en stierf door de griep. 03/12 Elizabeth Winters, 22 jaar. Zij was een dochter van Stephanus, die toen al in Stolwijk woonde, en Johanna Groen, die woonde bij broer Piet Winters op de Klaverweijdeweg in Hoogmade. 16 doch deze was even blijven theedrinken bij familie, terwijl de heer J.C. van Tol doorreed. Toen het ongeluk geschiedde, wist men daardoor niet wie het slachtoffer was. De familie van het slachtoffer meende aanvankelijk, dat hij ergens bij familie was opgehouden. Nadat men met een motorboot het ijs op de Wijde Aa had gebroken, kon het slachtoffer spoedig worden opgedregd en geïdentificeerd. De heer J. C. van Tol was 63 jaar, fungeerde als organist in de R.K. kerk te Hoogmade en was bestuurslid van de Voorofse Polder. Eergister heeft de nieuwe maan Nog schuin links onder Mars gestaan Uit Groenland komt ook ijs bericht En tante Cris vangt aan met jicht Egypte zag een Ooievaar In Holland staan de kachels klaar Mijn schaatsen t is een gek gezicht Verspreiden een ondernullig licht Maar vier dagen later was dat wel zo. Ds. Cathrinus Hilbertus Elzenga, de Friese predikant van de Gereformeerde Kerk, overleed op 12 november, pas 35 jaar oud. Hij werd geboren in 1883 in Stiens, kwam in 1909 naar Woubrugge en zou op 20 november zijn afscheidspreek houden. De nieuwe standplaats zou het Friese Blija geworden zijn. Zijn vrouw, Maartje van Egmond, en hun vier kleine kinderen, Godfried, Jan Maurits, Jantina Margaretha en Cornelis, bleven nog enkele jaren in Woubrugge wonen. In juni 1921 vertrokken zij naar Leiden. In de periode november-december overleden nog negen inwoners door de Spaanse griep (die 25/12 Trijntje Donker, 19 jaar, dochter van Petrus E. Donker en Trijntje op t Landt, de eerste Donkers van de Woudsedijk. Zij was een zuster van Leendert Donker en zou dus een tante zijn geworden van Piet Donker. Er gebeurde zoveel in deze jaren dat er een hele Jacobsladder mee zou kunnen worden gevuld - maar wie dat wil doen kan zich bij de redactie melden. In 2009 gaan we verder met dit bericht werd niet geplaatst. Veehouder Jacobus Cornelis van Tol 1885 trouwde met Cornelia Willemina van Rijn Het kroost: Maria W Simon G Wilhelmina Gerarda J Alida M Gerardus G Cornelis 1921, die maar 4 maanden werd - Roza V.M en Elisabeth F. 1929, totaal negen als ik ze allemaal heb. De familie woonde Vissersweg 14 en dat is nog steeds de boerderij van zoon Simon. De steenkoolman geeft het publiek Bij voorbaat al een steen koliek Ik geloof al die weer voorspellerij Pas eind April begin van Mei Wat was t een strenge winter. overigens niet uit Spanje, maar uit Azië kwam). Ter vergelijking: aantal overledenen in in de maanden november resp en in december resp

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 589 Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 595 Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 januari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE

Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Nummer : 10-17.2016 Onderwerp : Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE Korte inhoud : Bekrachtiging om per 1 januari 2019 te komen tot een herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 360 Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel stelt de samenvoeging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 359 Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel stelt een samenvoeging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen?

1. Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen? Statenfractie Lokaal Brabant De heer J.H.W.F. Heijman Statenfractie CDA De heer M.N.R.C. Deryckere Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Advies. aan de gemeente Huizen inzake het. achterwege laten van stemming. Mr. dr. F. de Vries. Prof. mr. D.J. Elzinga

Advies. aan de gemeente Huizen inzake het. achterwege laten van stemming. Mr. dr. F. de Vries. Prof. mr. D.J. Elzinga Advies aan de gemeente Huizen inzake het achterwege laten van stemming Mr. dr. F. de Vries Prof. mr. D.J. Elzinga Inhoud De vraag van griffie... 2 Twee benaderingen... 2 Besluitvorming door gemeenteraden...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 209 Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar.

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement MATRIMONIUM Algemeen Artikel 1. Te Amsterdam bestaat een vereniging van trouwambtenaren genaamd Matrimonium. Zij is opgericht op 20 oktober 2010. De bepalingen in dit reglement

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Een vervolg van het verhaal over de boerderijen van de familie Schoen uit juni. J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon Gerrit Simonszn Schoen Simon boerde met zijn vrouw Elisabeth de

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Geschiedenis Gereformeerde kerk Ruinerwold Koekange

Geschiedenis Gereformeerde kerk Ruinerwold Koekange Geschiedenis Gereformeerde kerk Ruinerwold Koekange Ds. Hendrik de Cock Het zegel van de kerk Voor kant kerk Berghuizen 2018 Foto van het kerkgebouw van voor 1912 Het ontstaan van de afscheiding. De Afscheiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann.

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann. Titel Nummer 13/04 Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland Datum 31 januari 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Kennis nemen van de inventarisatie en constateren dat de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 818 Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State wordt

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes,

Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes, Toespraak Gerdi Verbeet Onthulling vernieuwd monument Voorhout, 3 mei 2017 Geachte burgemeester, dames en heren, beste jongens en meisjes, Hartelijk dank dat u mij vandaag de gelegenheid geeft iets te

Nadere informatie

BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker

BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker BOERENKERKHOF begraafplaats der gemeente Lonneker Op 28 augustus 1827 kwam er een koninklijk besluit dat het met ingang van 1 1 januari 1829 in grotere steden (meer dan 1000 inwoners) verboden was om overledenen

Nadere informatie

MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN

MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN 27 MR.DR.J.A.A.H. DE BEAUFORT, BURGEMEESTER VAN SOEST VAN 1914-1923 W.P. de Kam Met ingang van 10 november 1914 werd tot burgemeester van Soest benoemd de heer mr.dr.jan Aernout Anne Hendrik de Beaufort.

Nadere informatie

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel

Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Puzzel Historische ontwikkelingen parlementair stelsel Korte omschrijving Tijdens deze werkvorm spelen leerlingen kwartet, waarbij de kaarten over historische ontwikkelingen en veranderingen van ons parlementaire

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2002 Nr. 29 VERORDENING over het recht van onderzoek. (raadsbesluit van 28 november 2002) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 november 2002

Nadere informatie

Geachte heer De Koning, mevrouw De Koning-Ensinck op Kemna en familie, leden van de gemeenteraad en college, dames en heren,

Geachte heer De Koning, mevrouw De Koning-Ensinck op Kemna en familie, leden van de gemeenteraad en college, dames en heren, Toespraak door de Commissaris van de Koningin in Limburg bij gelegenheid van de beëdiging van de heer De Koning tot burgemeester van de gemeente Gennep op 2 juni 2012 Geachte heer De Koning, mevrouw De

Nadere informatie

Quiz: welke staat past bij jou?

Quiz: welke staat past bij jou? Quiz: welke staat past bij jou? Korte omschrijving werkvorm Op 21 maart 2018 houdt Nederland een raadgevend, niet-bindend referendum over de Wiv. Als het aan het kabinet ligt wordt dit het laatste nationale

Nadere informatie

DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II )

DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II ) II e Jaargang no. 4 December 1975 DE WOERDENSE BINNENSTAD IN HET MONUMENTENJAAR ( II ) Het geboortehuis van Herman de Man op de monumentenlijst door N. Plomp. In het maartnummer van "Heemtijdinghen" vertelden

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Advies gemeentelijke herindelingen

Advies gemeentelijke herindelingen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Inleiding Onderwerp Advies gemeentelijke herindelingen In uw brief van 3 december 2009 hebt u de Kiesraad en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 358 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg Nr. 3 HERDRUK 1 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Nadere informatie

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september 1601 - Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige (le Juste), koning van Frankrijk van 1610 tot aan zijn dood,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 7 Samenvatting door H. 1327 woorden 6 oktober 2015 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Samenvatting geschiedenis 7.1 De Franse filosoof en jurist Charles de Montesquieu

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol.

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol. gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Geesje Stel / 197 kenmerk/datum 09.0006919 / 23 juni 2009 vergaderdatum raad 16 juli 2009 jaar/nummer

Nadere informatie

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer de heer drs. M.J. van der Leeden Postbus 20018

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Raadsvoorstel Zaaknummer 564849 Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Aan de raad, 1. Beslispunten De Raad van Gooise

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Willem Buskermolen. Een Kudelkop vertelt. Opgetekend door Atie van Lieshoud

Willem Buskermolen. Een Kudelkop vertelt. Opgetekend door Atie van Lieshoud Willem Buskermolen Een Kudelkop vertelt Opgetekend door Atie van Lieshoud Uitgave: familie Buskermolen april 2013 Tekst: Atie van Lieshoud Vormgeving: Roel Mulder Omslagillustratie: Christa Logman Foto

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 10 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN DL 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G Vierhonderd jaar geleden vergaderde de synode in Dordrecht. Je weet inmiddels wat een synode is: een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 244 Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit voorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/077

BB/U Lbr. 10/077 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Contributievoorstel 2011 en inrichting bestuurlijke organisatie Nederland uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001360

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2003 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2003 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. POLITIEK 1p 1 Welk orgaan behoort niet tot de overheid? A de Provinciale Staten B de vakcentrale FNV C het college van burgemeester

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Cornelis Dros ( ), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan

Cornelis Dros ( ), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan Cornelis Dros (1800-1874), keldergraf 135, vak B Mede-eigenaar van de zeepziederij De Gekroonde Haan Personalia Cornelis Dros Geboren: 3 juli 1800 te Nigtevecht Zoon van: Dirk Dros en Marritje de Vries

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

B1 Hoofddorp pagina 1

B1 Hoofddorp pagina 1 B1 Hoofddorp pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Geschiedenis 3. Ontwikkeling 4. Bezienswaardigheden 1. Inleiding Hoofddorp is een stad in de provincie Noord-Holland en de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

vier generaties BEUKMAN Amsterdam

vier generaties BEUKMAN Amsterdam vier generaties BEUKMAN in Amsterdam Inhoudsopgave Voorwoord...3 I. Franciscus Wessellus Josephus Beukman 1783-1867...4 Van winkelier tot handelaar in onroerend goed...7 De bezittingen van Franciscus Wessellus...10

Nadere informatie

AGENDAPUNT /10

AGENDAPUNT /10 AGENDAPUNT 2015.02.16/10 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Wijziging GR zienswijzeprocedure De heer Van

Nadere informatie

Nr. 0 9 SEP Afdoen voor: Naam. Naam

Nr. 0 9 SEP Afdoen voor: Naam. Naam Gedeputeerde Staten ---HOLLAND gemeente gouda Ingekomen BAC Nr. - ^. O 0 9 SEP 2010 ^.a3 Ovb p s p \ ; ^ - Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 830 Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voorgeschiedenis en totstandkoming herindelingsadvies 3. Toets aan het

Nadere informatie

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon les 1: Wie waren de graven van Loon Na deze les kan je de geschiedenis van het graafschap Loon aanduiden op je tijdbalk; kan je informatie opzoeken

Nadere informatie

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen

Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen Beknopte geschiedenis van Reeuwijk en Driebruggen De huidige gemeente Reeuwijk bestaat uit verschillende oude ambachtsheerlijkheden en gemeenten. In 1855 werd de oorspronkelijke kleine agrarische gemeente

Nadere informatie

SPEURTOCHT VRIEZENVEEN

SPEURTOCHT VRIEZENVEEN SPEURTOCHT VRIEZENVEEN ROUTE 1,9 km Deze speurtocht laat je kennismaken met de geschiedenis van Vriezenveen! De route is ongeveer 2 kilometer lang, en geschikt voor kinderen. Rudolf Mulder (in opdracht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0150 Rv. nr.: 09.0150 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1373 Naam programma +onderdeel: Bestuur & Dienstverlening, onderdeel Lokale en regionale samenwerking. Onderwerp:

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Reglement van Orde van het college

Reglement van Orde van het college Reglement van Orde van het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo; gelet op artikel 52 Gemeentewet besluiten vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

Nadere informatie

Perikelen betreffende de gerechtskamer

Perikelen betreffende de gerechtskamer Perikelen betreffende de gerechtskamer Alvorens we ons ingevulde belastingformulier terugsturen naar de afzender wordt ons gevraagd er een kopie van te maken en deze te bewaren. Vaak doen wij dat ook met

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL EN HELENA VAN OORSCHOT. BERTJE EN LEENTJE VAN SCHIJNDEL LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL HELENA VAN OORSCHOT

LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL EN HELENA VAN OORSCHOT. BERTJE EN LEENTJE VAN SCHIJNDEL LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL HELENA VAN OORSCHOT LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL EN HELENA VAN OORSCHOT. BERTJE EN LEENTJE VAN SCHIJNDEL LAMBERTUS VAN SCHIJNDEL 1857 1953 HELENA VAN OORSCHOT 1859-1958 Lambertus van Schijndel is op 4 december 1857 geboren te

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/085

BB/U Lbr. 10/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201001854 Lbr. 10/085 bijlage(n)

Nadere informatie

BM **>EKOMEN - 8 OUT. 20M

BM **>EKOMEN - 8 OUT. 20M "Turn HOLLAND BM2009-147 **>EKOMEN - 8 OUT. 20M de leden van de commissie Bestuur en Middelen Commissaris van de Koningin J. Franssen Contact mw mr. B. Bos T 070-441 67 79 F 070-441 78 23 b.bos@pzh.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Dorpspartij versie 2009 blad 1 van 5

Huishoudelijk reglement Dorpspartij versie 2009 blad 1 van 5 Huishoudelijk reglement Dorpspartij versie 2009 blad 1 van 5 Huishoudelijk reglement DORPSPARTIJ Huishoudelijk reglement van de politieke vereniging Dorpspartij, welke te Gemert is opgericht op 03 februari

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat

Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat Module 7 Staatsinrichting en rechtsstaat 7.1 Onze democratie Tekst 1: Wie is de baas in Nederland? Nederland is een democratie. Dat betekent: de bevolking is de baas. Maar je kunt niet 16,7 miljoen bazen

Nadere informatie

Frans Eijkelhof isbn:

Frans Eijkelhof isbn: 10 De provincie Plaats en taak van de provincie (10.1) De provincies van Nederland worden tot aan 2025 samengevoegd tot 5 landsdelen. Hiervoor zijn, volgens de regering, diverse redenen (bron: rijksoverheid.nl):

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 817 Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 946 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting

Nadere informatie

Schiedamse TennisClub Spieringshoek Huishoudelijk Reglement

Schiedamse TennisClub Spieringshoek Huishoudelijk Reglement opgericht 20 september 1968 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 17 juni 1975 nr. 109 Leden Artikel 1 Het maximum aantal leden, voor het zomer- en winterseizoen, wordt jaarlijks vastgesteld door de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 209 Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte B MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Notulen van de openbare commissievergadering ABM

Notulen van de openbare commissievergadering ABM NotulenvandeopenbarecommissievergaderingABM Datum: Aanvangstijd: Eindtijd: Locatie: donderdag21juni2018 20.00uur 20.40uur RaadzaalgemeentehuisvanHuizen Aanwezig Voorzitterencommissiegriffier J.W.Meijerman(voorzitter)

Nadere informatie

Port. houder Onderwerp Cluster

Port. houder Onderwerp Cluster Besluitenlijst voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: Ambtelijk: Weterings (voorzitter), Leenman (loco-secretaris), Horn, Elzakalai, Steffens-van de

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen In ons verkiezingsprogramma van 2014-2018 1 hebben we vastgesteld dat: Nuenen een armlastige gemeente is. Om weer een gezonde gemeente te worden,

Nadere informatie

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110 DE EN HAAR WINDVAAN De Koepoort, afgebroken in 1864, was niet de eerste poort van die naam doch de tweede. In gaf Hertog verlof aan de stad Leiden tot het optrekken van muren en poorten rondom de stad.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O Gemeente Woerden 08.008590 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 15/07/2008 RAAD Aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA WOERDEN. 25 SEP.

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest

Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR97205_1 28 december 2017 Overgangsreglement voor het waterschap Noorderzijlvest Inhoud HOOFDSTUK I, BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt

Nadere informatie