Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014

2 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar 2012 sloten we af met het beklinken van de bestuurlijke fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis. Het jaar 2013 was daarom het eerste jaar waarin beide ziekenhuizen echt samen op trokken. Hoewel beide ziekenhuizen nog ieder hun eigen stichting hebben, is het voor ons als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dus de eerste maal dat we eenzelfde voorwoord schrijven bij de (nog separate) jaarverantwoording voor beide ziekenhuizen. Om te beginnen willen wij langs deze weg iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen 2013 voor de Sint Franciscus Vlietland Groep tot een succesvol jaar te maken. Onze specialisten en al onze medewerkers bedanken we voor hun inzet, maar ook onze patiënten, verwijzers, collega-instellingen en zorgverzekeraars zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Behaalde resultaten In de zorgsector vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het is de Sint Franciscus Vlietland Groep gelukt om ondanks deze veranderingen onze patiënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. In tegenstelling tot de trend in de ziekenhuissector is het aantal patiënten dat voor onze ziekenhuizen koos stabiel gebleven. Dit zien wij als een blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje harder te zetten voor onze patiënten. Dat dit ook meetbaar effect heeft, blijkt uit de verbeterde score van het Vlietland Ziekenhuis in de onderzoeken van Elsevier en de vierde opeenvolgende keer dat het Sint Franciscus Gasthuis in de top 10 van de Algemeen Dagblad ziekenhuis top 100 eindigde met een vierde plek. Verder ontving het Vlietland Ziekenhuis het "Senior friendly hospital" keurmerk en bevestigde het bestuur van de STZ (Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen), na een succesvolle hervisitatie, de topklinische status van het SFG. Verbetering patiëntenzorg door krachtenbundeling Door gebruik te maken van elkaars sterke punten hebben we de zorg voor onze patiënten verder verbeterd. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van behandelingen die weinig voorkomen en een hoog risico kennen omhoog gaat wanneer dit geconcentreerd wordt op één locatie. Voor diverse behandelingen hebben we, deels ook in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d Ijssel, behandelingen geconcentreerd met het oog op kwaliteitsverbetering van onze zorg. Tevens is voor andere behandelingen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde binnen de twee ziekenhuizen. Zo is voor vrouwen met verdenking op borstkanker de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. Verder wordt hard gewerkt aan het opzetten van een expertisecentrum voor galblazen en liesbreuken dat begin 2014 operationeel is. Tenslotte is vanuit de vakgroep Geriatrie van het Vlietland Ziekenhuis het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in het Sint Franciscus Gasthuis. Vanaf begin 2013 biedt nu ook het SFG Geriatrische zorg aan ten behoeve van onze oudere patiënten. Financiën De Sint Franciscus Vlietland Groep is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. In 2013 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor de verzekerde zorg. De productieafspraken zijn in 2013 gerealiseerd. Doordat de doelmatigheid is toegenomen, was het mogelijk om alle patiënten de gevraagde zorg te bieden. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van 9.5miljoen voor het SFG en 2.3 miljoen voor het Vlietland Ziekenhuis. Door met strakke financiële kaders te werken en door steeds te zoeken naar echte toegevoegde waarde voor de patiënt probeert De Sint Franciscus Vlietland Groep tijdig in te spelen op alle veranderingen. Verdere samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis Pagina 2 van 70

3 Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus Vlietland Groep. We zijn er van overtuigd dat we door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners, uiteraard inclusief de huisartsen, de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we in 2013 een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Toekomstperspectief We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Ook in onze interne organisatie zullen veranderingen plaatsvinden door de steeds verdergaande integratie van onze beide ziekenhuizen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie met twee locaties. Om echt Topzorg op de Noordoever te realiseren is onze ambitie ook de bestuurlijke samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis te bestendigen. Dit doet de Raad van Bestuur in een nieuw team, aangezien Aad de Groot, lid Raad van Bestuur en Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur een nieuwe uitdaging zijn aangegaan elders. Wij bedanken hen voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Onze voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Martin van Pernis, heeft in verband met de aanvaarding van een benoeming elders besloten zijn voorzitterschap per april 2014 over te dragen aan de heer Constand Korthout. Wij willen onze bijzondere waardering uitspreken voor de krachtige wijze waarop hij in een dynamische periode voor het Vlietland Ziekenhuis en na de bestuurlijke fusie de Sint Franciscus/Vlietland Groep het voorzitterschap heeft ingevuld. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze, in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid, aan kunnen. Was getekend*,10 december 2014, L.L. Schoots voorzitter Raad van Bestuur a.i. C.T.L. Korthout voorzitter Raad van Toezicht * Een ondertekend exemplaar is verzonden aan het CIBG. Een kopie hiervan wordt bewaard bij het secretariaat Raad van Bestuur. Pagina 3 van 70

4 Inhoudsopgave BIz. Nr Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met Sint Franciscus Gasthuis Inrichting zorgbedrijf Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Vergunningen en aanwijzingen Werkgebied Belanghebbenden Samenwerking en ketenpartners Patiënten- en cliëntenorganisaties Zorgverzekeraars Toezichthouders Overheden Overigen 15 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Normen voorgoed bestuur Raad van Bestuur Nevenfuncties Bezoldiging Raad van Toezicht Cliëntenraad Taken en werkwijze Inbreng en adviezen Ondernemingsraad Taken en werkwijze Activiteiten in Vereniging medische staf Samenstelling bestuur medische staf 26 Pagina 4 van 70

5 3.4.2 Taken en werkwijze Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vlietland Managementteam Verpleegkundige Adviesraad Visie en missie Werkwijze Activiteiten in Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis Beleidscyclus Algemeen beleid Inleiding Samenwerking in de regio Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid voor patiënten Veilig Incidenten Melden Patiënttevredenheid Prestatie indicatoren Certificering en accreditatie Klachten Toegankelijkheid Patiënten (niet medisch) Veiligheid medewerkers Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Personeelssamenstelling Samenleving Marketing, Communicatie en maatschappelijke positie Facilitaire dienst Inkoop Rampenopvang bij externe calamiteiten Bedrijfsvoering en middelenmanagement Planning & control cyclus A0/IC Financieel beleid en resultaat Stelselwijziging toegepast bij bepaling onderhanden werk op DBC's Stand van zaken vordering op de NZa i.v.m. kapitaallastendossier Garantieregeling kapitaallasten Pagina 5 van 70

6 Inhoudsopgave Blz. Nr 47.7 Ontwikkelingen 2014 en verder Informatisering en automatisering 58 Hoofdstuk 5 Bijlagen Personalia leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Personalia leden van het managementteam en medisch managers per Samenstelling stafbestuur per 31 december ,7 Samenstelling van de medische staf per 31 december Overige Commissies en adviesraden 69 Hoofdstuk 6 arrekening Pagina 6 van 70

7 Hoofdstuk 1 Uitciancisounten van verslaacievin Met dit jaardocument legt het Vlietland Ziekenhuis verantwoording af aan de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van openheid over prestaties, transparantie, vergelijkbaarheid én ontwikkelingen in de zorg, zoals good governance, komen in dit document tot uitdrukking. Een ziekenhuis is een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gewone ondernemingen. Het Vlietland Ziekenhuis onderschrijft dit en ziet dit jaardocument als een middel om verantwoording af te leggen aan de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden): patiënten, cliënten, medewerkers, medische professionals, financiers, zorgverzekeraars, toezichthouders, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en de directe omgeving. In verband met de beperking van administratieve lasten zijn per 1 januari 2013 wijzigingen van de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) in werking getreden. De veranderingen in de RVW leiden ertoe dat voor de stichting Vlietland Ziekenhuis wettelijk gezien geen verplichting meer heeft om bij de jaarrekening 2013, een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren. Gelet op het maatschappelijk karakter van zorginstellingen is er desondanks toch voor gekozen om voor onze stakeholders een jaarverantwoordingsdocument uit te brengen. Inhoud en structuur voldoen aan de vereisten zoals die worden gesteld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Richtlijn 400 van de Raad voor de arverslaggeving en ook de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument 2013 van het Vlietland Ziekenhuis bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In dit jaardocument zijn de wettelijk verplichte onderdelen van het financiële jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsverslag opgenomen. Meer informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op: Pagina 7 van 70

8 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 21 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vlietland Ziekenhuis Adres Vlietlandplein 2 Postcode 31183H Plaats Schiedam Telefoonnummer NZa-nummer Nummer Kamer van Koophandel S adres Internetpagina wwwvlietland-ziekenhuis. ni Nadere typering Algemeen Ziekenhuis De buitenpoli's van het Vlietland Ziekenhuis zijn gevestigd op: Stichting Gezondheidsgebouw De Vloot De Vloot PK MAASSLUIS Medisch Centrum Steile Steile KE HOOGVLIET 22 Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis De stichting Vlietland Ziekenhuis is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Gekozen is voor een structuur van een bestuursstichting, ofwel een 'tussenstichting', waarin de beide Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht zijn opgegaan. De nieuwe bestuursstichting heet: Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep Deze bestuursstichting heeft de zeggenschap over beide ziekenhuizen middels één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is driehoofdig en belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht van de bestuursstichting bestaat op 31 december 2013 uit acht personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, evenals op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is statutair bestuurder van zowel de stichting Sint Franciscus Gasthuis als de stichting Vlietland Ziekenhuis en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. Pagina 8 van 70

9 Schematisch ziet dit er als volgt uit: Raad van Toezicht Bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep RvB Stichting Vlietland Ziekenhuis RvB Stichting Sint Franciscus Gasthuis RvB Medische Staf Ondernemingsraad Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Het Vlietland Ziekenhuis heeft een toelating als algemeen ziekenhuis Inrichting zorgbedrijf Uitgangspunt voor het zorgbedrijf is het delegeren van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur naar een zo laag mogelijk niveau in de organisatie. Het zorgbedrijf is geordend in twintig zorgeenheden voor de zogenoemde poortvakken en zeven zorgeenheden voor de ondersteunende specialismen. De leiding van de zorgeenheden is in handen gegeven van een medisch manager en een bedrijfskundig manager (duaal management). Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor hun eenheid, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders. Pagina 9 van 70

10 Medische r Stafbestuur Raad van Toezicht 0R VAR 11 Cliëntenraad Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Marketing en Communicatie Kwaliteit en Veiligheid I ICT F&B 1Y[. Fac. Dienst Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig 1 Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig manager manager manager manager manager manager manager manager )K CSA Chirurgie incl. SEH Longgenees Interne genees Radiologie en Kindergenees Opname verkoever vaatlab en kunde incl. kunde/mdl nucleaire kunde gipskamer IC endoscopie dialyse genees Cailcenter 'OS Gynaecologie/ Orthopedie Cardiologie ci' b t kunde Dagverpleging lijnpoll I dietetiek, verloskunde Transfer Kaakchirurgie Geriatrie oncologie Paramedische Dermatologie Poolkrachten 'nesthesiologie Plastische Neurologieincl. Reumatologie (ergo Oogheelkunde chirurgie neurofysio therapie ogle logopedie, KNO urologie fysiotherapie) 11 Medische psychologie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging I Medisch I Medisch 1 Medisch 1 Medisch I Medisch 1 Medisch I Medisch manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorcieenheid zorcieenheid Apotheek Vakinhoudelijk manager Laboratoria Vakinhoudelijk manager

11 2.2.3 Medezeggenschap Het Vlietland Ziekenhuis kent vier inspraak- of adviesorganen. Zij vertegenwoordigen verschillende belangengroepen: Cliëntenraad: vertegenwoordiging van de patiënten. Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van de medewerkers. Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten van het ziekenhuis. In paragraaf 3.3 t/m 3.6 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en gevraagde adviezen. 23 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Vlietland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. Daarnaast biedt het Vlietland Ziekenhuis specialistische zorg, waaronder oncologie, cardiologie, nierdialyse en geriatrie. Het zorgaanbod sluit hiermee aan bij de specifieke zorgvraag en -behoeften van patiënten in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland en het Rijndam Revalidatiecentrum. Het ziekenhuis stelt ruimtes en faciliteiten beschikbaar voor onder meer consultatie. Ook is het Vlietland Ziekenhuis samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met het zelfstandig behandelcentrum Orthopedium en de Stichting Orthopedie Rijnmond voor het verrichten van gespecialiseerde orthopedische verrichtingen. Nadere typering medisch-specialistische instellingen Onderdeel Audiologisch centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie Aanwezig ja/nee Nee Nee Nee 3a1 Nee Nee Specialismen Specialisme Anesthesiologie Algemene Heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Aanwezig ja/nee Nee 13a 1 Samenwerking met CHP Nieuwe-Waterweg Noord

12 Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Genetica Klinische Oncologie Klinische Pathologie Maag- darm- en leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Nefrologie Neurologie Nierziekten Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Andere specialismen: Neurochirurgie Dialyse Klinische Geriatrie Allergologie Nee Nee la 3a5 3a Nee Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Het zorgaanbod van het Vlietland Ziekenhuis sluit aan op de specifieke zorgvragen en behoeften van de bewoners van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Een relatief groter aandeel van jonge (allochtone) gezinnen en van oudere bewoners met een meer chronische zorgvraag is kenmerkend voor deze regio. In 2013 zijn er ruim bezoeken gebracht aan de poliklinieken van het Vlietland Ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 126 specialisten en medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis kent 27 vakgroepen en 35 verschillende specialismen. 2 Samenwerking met Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR) Samenwerking met GGZ Delfland 4 Samenwerking met de Reinier de Graaf Groep Samenwerking met Stichting Revalidatiecentrum Rijndam 6 Alleen longchirurgie Pagina 12 van 70

13 Tabel Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Capaciteit Aantal beschikbare bedden voor klinische en dagbehandeling Productie Aantal geopende DBC's in verslagjaar Percentage verkeerde-bed-patiënten 2,6 h 2,9% Aantal opnamen, exclusief overnamen en dagverpleging* Aantal ontslagen patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken (EAC's) Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen (incl. zware dagverplegingsdagen)** Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerd bed) Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname; (inclusief verkeerd bed) 5,06 5,29 Gemiddelde bedbezetting; 85% 88 h Aantal zware verplegingsdagen Feitelijk beschikbare klinische bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 6 6 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor beademing Het ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulp De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal fte personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten (loondienst, inhuur en vrij beroep) per ultimo verslagjaar ,7 1212, Pagina 13 van 70

14 Aantal fte medisch specialisten in verslagjaar (loondienst + waarnemers, inhuur en Vrij beroep) per ultimo verslagjaar 103,7 106,4 Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief DBCzorgproducten) *Betreft ontslagen klinische opnamen **Aantal dagverplegingsdagen inclusief zware dagbehandeling en exclusief cytostaticabehandeling 23.3 Vergunningen en aanwijzingen Vanaf medio 2009 beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een vergunning als bedoeld in artikel 2 Wet op bijzondere medische verrichtingen voor het plaatsen van implanteerbare cardioverter defibrillatoren. In 2013 zijn 86 plaatsingen succesvol uitgevoerd Werkgebied Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat zich richt op de bewoners in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam-West. In 2013 kwamen mensen uit de regio naar de poliklinieken en mensen werden opgenomen. 24 Belanghebbenden Het Vlietland Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties Samenwerking en ketenpartners Sint Franciscus Gasthuis Reinier de Graaf Groep Haga Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Stichting Zorggroep Eerste Lijn (huisartsengroep ZEL) Thuiszorgorganisatie Argos Zorggroep De Frankeland Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) Zonnehuisgroep Vlaardingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) Thuiszorgorganisatie Careyn Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Centrale Huisartsenpost, gevestigd in het ziekenhuis Kliniek Orthopedium (poliklinische en klinische orthopedische behandelingen) Apotheek Poldervaart, gevestigd in het ziekenhuis Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pathan (pathologisch onderzoek) Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord Centrale Post Ambulancevervoer GGZ Delfland, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pagina 14 van 70

15 Erasmus Medisch Centrum (opleiding cardiologie) Havenziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Spijkenisse Integraal Kankercentrum West Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis7 Matrice Mortuarium Beheer, gevestigd in het ziekenhuis Patiënten- en cliëntenorganisaties In eerste instantie onderhoudt het Vlietland Ziekenhuis contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Vlietland verschillende andere samenwerkingsrelaties. Zorgbelang, regio Rijnmond Nierpatiënten Vereniging Nederland Diabetesvereniging Nederland Borstkankervereniging Nederland; samenwerking betreffende Monitor Borstkankerzorg KWF Kankerbestrijding Nederlandse Hartstichting Reumavereniging Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars DSW en Ach mea vindt structureel overleg plaats over onderwerpen als: productieafspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialisten en ontwikkelingen in de regio Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Autoriteit Consument & Markt (ACM) Keuringsdienst van Waren Arbeidsinspectie DCMR Milieudienst Rijnmond Inspectie voor Leefomgeving en Transport Overheden Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) College Sanering Openbaar Ministerie GG&GD Politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord Brandweer Overigen Regionale Commissie Gezondheidszorg Vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) In 2008 is de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen en bieden van financiële ondersteuning aan het Vlietland Ziekenhuis. Pagina 15 van 70

16 NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Albeda College College Zorg Opleidingen Wetenschappelijke verenigingen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ING Bank Bank Nederlandse Gemeenten Centramed leveranciers Pagina 16 van 70

17 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Het Vlietland Ziekenhuis hecht veel belang aan goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en is hier transparant over. De Zorgbrede Governance Code fungeert hierbij als leidraad. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis (two-tier model). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Met de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2010 heeft het Vlietland Ziekenhuis één nieuwe beleidslijn ingevoerd. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd om te borgen dat de organisatie transparant is, medewerkers open met elkaar communiceren en zij elkaar zo nodig op hun handelen aanspreken. Het betekent ook dat zij (vermoeden van) misstanden kunnen bespreken of melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor nadelige gevolgen daarvan. De ingevoerde klokkenluidersregeling, voor alle medewerkers beschikbaar via idocument, voorziet hierin. Statuten en reglementen Naast statuten beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een reglement Raad van Bestuur, reglement en profielschets Raad van Toezicht. Hieronder worden van ieder reglement de kernelementen opgesomd: Reglement Raad van Bestuur - In 2012 is het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd aansluitend op het format van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Reglement Raad van Toezicht - Het reglement Raad van Toezicht is in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. Profielschets Raad van Toezicht - Conform de Zorgbrede Governance Code en het reglement Raad van Toezicht, staat in een profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het Vlietland Ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden (waaronder dat minimaal één van de leden Raad van Toezicht beschikt over voor het Vlietland Ziekenhuis relevante kennis van en ervaring in de zorg). Bij de werving van nieuwe leden wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De Medische Staf, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben daarbij een adviesrecht. Gezien de vereiste algemene bestuurlijke kwaliteiten en het kennisniveau verkiest de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen te werven via het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Raad van Bestuur Inleiding De Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit twee ziekenhuislocaties, het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en wordt geleid door een driehoofdige Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof Lid: de heer drs. A. de Groot MBA (tot 1 oktober 2013) Taakverdeling Pagina 17 van 70

18 De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Begin 2013 is in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Werkwijze In 2013 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de beide bestuurssecretarissen en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2013 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Gasthuis op 31 december 2013 is opgenomen in bijlage Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep over 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit acht leden en was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer drs. H. Boxma, lid (vanaf 1 juli 2013) de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid Pagina 18 van 70

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Vlietland i ardocument 2012 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Voorwoord Wij bieden u tiet jaardocument en de jaarrel

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets twee leden voor de Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis dat zich richt op de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Sint Franciscus Gasthuis

Jaardocument 2013. Sint Franciscus Gasthuis Jaardocument 2013 Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 10 december 2014 Gasthuis INHOUDSOPGAVE Voorwoorden 4 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 4 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2 Profiel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Voorwoord Wij bieden u het jaardocument en de jaarrekening 2011 van het Vlietland Ziekenhuis aan. Hierin vindt u

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie