Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014

2 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar 2012 sloten we af met het beklinken van de bestuurlijke fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis. Het jaar 2013 was daarom het eerste jaar waarin beide ziekenhuizen echt samen op trokken. Hoewel beide ziekenhuizen nog ieder hun eigen stichting hebben, is het voor ons als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dus de eerste maal dat we eenzelfde voorwoord schrijven bij de (nog separate) jaarverantwoording voor beide ziekenhuizen. Om te beginnen willen wij langs deze weg iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen 2013 voor de Sint Franciscus Vlietland Groep tot een succesvol jaar te maken. Onze specialisten en al onze medewerkers bedanken we voor hun inzet, maar ook onze patiënten, verwijzers, collega-instellingen en zorgverzekeraars zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Behaalde resultaten In de zorgsector vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het is de Sint Franciscus Vlietland Groep gelukt om ondanks deze veranderingen onze patiënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. In tegenstelling tot de trend in de ziekenhuissector is het aantal patiënten dat voor onze ziekenhuizen koos stabiel gebleven. Dit zien wij als een blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje harder te zetten voor onze patiënten. Dat dit ook meetbaar effect heeft, blijkt uit de verbeterde score van het Vlietland Ziekenhuis in de onderzoeken van Elsevier en de vierde opeenvolgende keer dat het Sint Franciscus Gasthuis in de top 10 van de Algemeen Dagblad ziekenhuis top 100 eindigde met een vierde plek. Verder ontving het Vlietland Ziekenhuis het "Senior friendly hospital" keurmerk en bevestigde het bestuur van de STZ (Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen), na een succesvolle hervisitatie, de topklinische status van het SFG. Verbetering patiëntenzorg door krachtenbundeling Door gebruik te maken van elkaars sterke punten hebben we de zorg voor onze patiënten verder verbeterd. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van behandelingen die weinig voorkomen en een hoog risico kennen omhoog gaat wanneer dit geconcentreerd wordt op één locatie. Voor diverse behandelingen hebben we, deels ook in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d Ijssel, behandelingen geconcentreerd met het oog op kwaliteitsverbetering van onze zorg. Tevens is voor andere behandelingen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde binnen de twee ziekenhuizen. Zo is voor vrouwen met verdenking op borstkanker de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. Verder wordt hard gewerkt aan het opzetten van een expertisecentrum voor galblazen en liesbreuken dat begin 2014 operationeel is. Tenslotte is vanuit de vakgroep Geriatrie van het Vlietland Ziekenhuis het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in het Sint Franciscus Gasthuis. Vanaf begin 2013 biedt nu ook het SFG Geriatrische zorg aan ten behoeve van onze oudere patiënten. Financiën De Sint Franciscus Vlietland Groep is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. In 2013 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor de verzekerde zorg. De productieafspraken zijn in 2013 gerealiseerd. Doordat de doelmatigheid is toegenomen, was het mogelijk om alle patiënten de gevraagde zorg te bieden. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van 9.5miljoen voor het SFG en 2.3 miljoen voor het Vlietland Ziekenhuis. Door met strakke financiële kaders te werken en door steeds te zoeken naar echte toegevoegde waarde voor de patiënt probeert De Sint Franciscus Vlietland Groep tijdig in te spelen op alle veranderingen. Verdere samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis Pagina 2 van 70

3 Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus Vlietland Groep. We zijn er van overtuigd dat we door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners, uiteraard inclusief de huisartsen, de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we in 2013 een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Toekomstperspectief We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Ook in onze interne organisatie zullen veranderingen plaatsvinden door de steeds verdergaande integratie van onze beide ziekenhuizen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie met twee locaties. Om echt Topzorg op de Noordoever te realiseren is onze ambitie ook de bestuurlijke samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis te bestendigen. Dit doet de Raad van Bestuur in een nieuw team, aangezien Aad de Groot, lid Raad van Bestuur en Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur een nieuwe uitdaging zijn aangegaan elders. Wij bedanken hen voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Onze voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Martin van Pernis, heeft in verband met de aanvaarding van een benoeming elders besloten zijn voorzitterschap per april 2014 over te dragen aan de heer Constand Korthout. Wij willen onze bijzondere waardering uitspreken voor de krachtige wijze waarop hij in een dynamische periode voor het Vlietland Ziekenhuis en na de bestuurlijke fusie de Sint Franciscus/Vlietland Groep het voorzitterschap heeft ingevuld. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze, in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid, aan kunnen. Was getekend*,10 december 2014, L.L. Schoots voorzitter Raad van Bestuur a.i. C.T.L. Korthout voorzitter Raad van Toezicht * Een ondertekend exemplaar is verzonden aan het CIBG. Een kopie hiervan wordt bewaard bij het secretariaat Raad van Bestuur. Pagina 3 van 70

4 Inhoudsopgave BIz. Nr Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met Sint Franciscus Gasthuis Inrichting zorgbedrijf Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Vergunningen en aanwijzingen Werkgebied Belanghebbenden Samenwerking en ketenpartners Patiënten- en cliëntenorganisaties Zorgverzekeraars Toezichthouders Overheden Overigen 15 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Normen voorgoed bestuur Raad van Bestuur Nevenfuncties Bezoldiging Raad van Toezicht Cliëntenraad Taken en werkwijze Inbreng en adviezen Ondernemingsraad Taken en werkwijze Activiteiten in Vereniging medische staf Samenstelling bestuur medische staf 26 Pagina 4 van 70

5 3.4.2 Taken en werkwijze Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vlietland Managementteam Verpleegkundige Adviesraad Visie en missie Werkwijze Activiteiten in Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis Beleidscyclus Algemeen beleid Inleiding Samenwerking in de regio Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid voor patiënten Veilig Incidenten Melden Patiënttevredenheid Prestatie indicatoren Certificering en accreditatie Klachten Toegankelijkheid Patiënten (niet medisch) Veiligheid medewerkers Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Personeelssamenstelling Samenleving Marketing, Communicatie en maatschappelijke positie Facilitaire dienst Inkoop Rampenopvang bij externe calamiteiten Bedrijfsvoering en middelenmanagement Planning & control cyclus A0/IC Financieel beleid en resultaat Stelselwijziging toegepast bij bepaling onderhanden werk op DBC's Stand van zaken vordering op de NZa i.v.m. kapitaallastendossier Garantieregeling kapitaallasten Pagina 5 van 70

6 Inhoudsopgave Blz. Nr 47.7 Ontwikkelingen 2014 en verder Informatisering en automatisering 58 Hoofdstuk 5 Bijlagen Personalia leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Personalia leden van het managementteam en medisch managers per Samenstelling stafbestuur per 31 december ,7 Samenstelling van de medische staf per 31 december Overige Commissies en adviesraden 69 Hoofdstuk 6 arrekening Pagina 6 van 70

7 Hoofdstuk 1 Uitciancisounten van verslaacievin Met dit jaardocument legt het Vlietland Ziekenhuis verantwoording af aan de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van openheid over prestaties, transparantie, vergelijkbaarheid én ontwikkelingen in de zorg, zoals good governance, komen in dit document tot uitdrukking. Een ziekenhuis is een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gewone ondernemingen. Het Vlietland Ziekenhuis onderschrijft dit en ziet dit jaardocument als een middel om verantwoording af te leggen aan de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden): patiënten, cliënten, medewerkers, medische professionals, financiers, zorgverzekeraars, toezichthouders, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en de directe omgeving. In verband met de beperking van administratieve lasten zijn per 1 januari 2013 wijzigingen van de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) in werking getreden. De veranderingen in de RVW leiden ertoe dat voor de stichting Vlietland Ziekenhuis wettelijk gezien geen verplichting meer heeft om bij de jaarrekening 2013, een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren. Gelet op het maatschappelijk karakter van zorginstellingen is er desondanks toch voor gekozen om voor onze stakeholders een jaarverantwoordingsdocument uit te brengen. Inhoud en structuur voldoen aan de vereisten zoals die worden gesteld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Richtlijn 400 van de Raad voor de arverslaggeving en ook de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument 2013 van het Vlietland Ziekenhuis bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In dit jaardocument zijn de wettelijk verplichte onderdelen van het financiële jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsverslag opgenomen. Meer informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op: Pagina 7 van 70

8 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 21 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vlietland Ziekenhuis Adres Vlietlandplein 2 Postcode 31183H Plaats Schiedam Telefoonnummer NZa-nummer Nummer Kamer van Koophandel S adres Internetpagina wwwvlietland-ziekenhuis. ni Nadere typering Algemeen Ziekenhuis De buitenpoli's van het Vlietland Ziekenhuis zijn gevestigd op: Stichting Gezondheidsgebouw De Vloot De Vloot PK MAASSLUIS Medisch Centrum Steile Steile KE HOOGVLIET 22 Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis De stichting Vlietland Ziekenhuis is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Gekozen is voor een structuur van een bestuursstichting, ofwel een 'tussenstichting', waarin de beide Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht zijn opgegaan. De nieuwe bestuursstichting heet: Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep Deze bestuursstichting heeft de zeggenschap over beide ziekenhuizen middels één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is driehoofdig en belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht van de bestuursstichting bestaat op 31 december 2013 uit acht personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, evenals op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is statutair bestuurder van zowel de stichting Sint Franciscus Gasthuis als de stichting Vlietland Ziekenhuis en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. Pagina 8 van 70

9 Schematisch ziet dit er als volgt uit: Raad van Toezicht Bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep RvB Stichting Vlietland Ziekenhuis RvB Stichting Sint Franciscus Gasthuis RvB Medische Staf Ondernemingsraad Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Het Vlietland Ziekenhuis heeft een toelating als algemeen ziekenhuis Inrichting zorgbedrijf Uitgangspunt voor het zorgbedrijf is het delegeren van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur naar een zo laag mogelijk niveau in de organisatie. Het zorgbedrijf is geordend in twintig zorgeenheden voor de zogenoemde poortvakken en zeven zorgeenheden voor de ondersteunende specialismen. De leiding van de zorgeenheden is in handen gegeven van een medisch manager en een bedrijfskundig manager (duaal management). Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor hun eenheid, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders. Pagina 9 van 70

10 Medische r Stafbestuur Raad van Toezicht 0R VAR 11 Cliëntenraad Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Marketing en Communicatie Kwaliteit en Veiligheid I ICT F&B 1Y[. Fac. Dienst Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig 1 Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig manager manager manager manager manager manager manager manager )K CSA Chirurgie incl. SEH Longgenees Interne genees Radiologie en Kindergenees Opname verkoever vaatlab en kunde incl. kunde/mdl nucleaire kunde gipskamer IC endoscopie dialyse genees Cailcenter 'OS Gynaecologie/ Orthopedie Cardiologie ci' b t kunde Dagverpleging lijnpoll I dietetiek, verloskunde Transfer Kaakchirurgie Geriatrie oncologie Paramedische Dermatologie Poolkrachten 'nesthesiologie Plastische Neurologieincl. Reumatologie (ergo Oogheelkunde chirurgie neurofysio therapie ogle logopedie, KNO urologie fysiotherapie) 11 Medische psychologie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging I Medisch I Medisch 1 Medisch 1 Medisch I Medisch 1 Medisch I Medisch manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorcieenheid zorcieenheid Apotheek Vakinhoudelijk manager Laboratoria Vakinhoudelijk manager

11 2.2.3 Medezeggenschap Het Vlietland Ziekenhuis kent vier inspraak- of adviesorganen. Zij vertegenwoordigen verschillende belangengroepen: Cliëntenraad: vertegenwoordiging van de patiënten. Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van de medewerkers. Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten van het ziekenhuis. In paragraaf 3.3 t/m 3.6 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en gevraagde adviezen. 23 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Vlietland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. Daarnaast biedt het Vlietland Ziekenhuis specialistische zorg, waaronder oncologie, cardiologie, nierdialyse en geriatrie. Het zorgaanbod sluit hiermee aan bij de specifieke zorgvraag en -behoeften van patiënten in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland en het Rijndam Revalidatiecentrum. Het ziekenhuis stelt ruimtes en faciliteiten beschikbaar voor onder meer consultatie. Ook is het Vlietland Ziekenhuis samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met het zelfstandig behandelcentrum Orthopedium en de Stichting Orthopedie Rijnmond voor het verrichten van gespecialiseerde orthopedische verrichtingen. Nadere typering medisch-specialistische instellingen Onderdeel Audiologisch centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie Aanwezig ja/nee Nee Nee Nee 3a1 Nee Nee Specialismen Specialisme Anesthesiologie Algemene Heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Aanwezig ja/nee Nee 13a 1 Samenwerking met CHP Nieuwe-Waterweg Noord

12 Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Genetica Klinische Oncologie Klinische Pathologie Maag- darm- en leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Nefrologie Neurologie Nierziekten Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Andere specialismen: Neurochirurgie Dialyse Klinische Geriatrie Allergologie Nee Nee la 3a5 3a Nee Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Het zorgaanbod van het Vlietland Ziekenhuis sluit aan op de specifieke zorgvragen en behoeften van de bewoners van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Een relatief groter aandeel van jonge (allochtone) gezinnen en van oudere bewoners met een meer chronische zorgvraag is kenmerkend voor deze regio. In 2013 zijn er ruim bezoeken gebracht aan de poliklinieken van het Vlietland Ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 126 specialisten en medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis kent 27 vakgroepen en 35 verschillende specialismen. 2 Samenwerking met Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR) Samenwerking met GGZ Delfland 4 Samenwerking met de Reinier de Graaf Groep Samenwerking met Stichting Revalidatiecentrum Rijndam 6 Alleen longchirurgie Pagina 12 van 70

13 Tabel Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Capaciteit Aantal beschikbare bedden voor klinische en dagbehandeling Productie Aantal geopende DBC's in verslagjaar Percentage verkeerde-bed-patiënten 2,6 h 2,9% Aantal opnamen, exclusief overnamen en dagverpleging* Aantal ontslagen patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken (EAC's) Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen (incl. zware dagverplegingsdagen)** Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerd bed) Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname; (inclusief verkeerd bed) 5,06 5,29 Gemiddelde bedbezetting; 85% 88 h Aantal zware verplegingsdagen Feitelijk beschikbare klinische bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 6 6 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor beademing Het ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulp De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal fte personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten (loondienst, inhuur en vrij beroep) per ultimo verslagjaar ,7 1212, Pagina 13 van 70

14 Aantal fte medisch specialisten in verslagjaar (loondienst + waarnemers, inhuur en Vrij beroep) per ultimo verslagjaar 103,7 106,4 Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief DBCzorgproducten) *Betreft ontslagen klinische opnamen **Aantal dagverplegingsdagen inclusief zware dagbehandeling en exclusief cytostaticabehandeling 23.3 Vergunningen en aanwijzingen Vanaf medio 2009 beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een vergunning als bedoeld in artikel 2 Wet op bijzondere medische verrichtingen voor het plaatsen van implanteerbare cardioverter defibrillatoren. In 2013 zijn 86 plaatsingen succesvol uitgevoerd Werkgebied Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat zich richt op de bewoners in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam-West. In 2013 kwamen mensen uit de regio naar de poliklinieken en mensen werden opgenomen. 24 Belanghebbenden Het Vlietland Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties Samenwerking en ketenpartners Sint Franciscus Gasthuis Reinier de Graaf Groep Haga Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Stichting Zorggroep Eerste Lijn (huisartsengroep ZEL) Thuiszorgorganisatie Argos Zorggroep De Frankeland Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) Zonnehuisgroep Vlaardingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) Thuiszorgorganisatie Careyn Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Centrale Huisartsenpost, gevestigd in het ziekenhuis Kliniek Orthopedium (poliklinische en klinische orthopedische behandelingen) Apotheek Poldervaart, gevestigd in het ziekenhuis Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pathan (pathologisch onderzoek) Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord Centrale Post Ambulancevervoer GGZ Delfland, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pagina 14 van 70

15 Erasmus Medisch Centrum (opleiding cardiologie) Havenziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Spijkenisse Integraal Kankercentrum West Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis7 Matrice Mortuarium Beheer, gevestigd in het ziekenhuis Patiënten- en cliëntenorganisaties In eerste instantie onderhoudt het Vlietland Ziekenhuis contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Vlietland verschillende andere samenwerkingsrelaties. Zorgbelang, regio Rijnmond Nierpatiënten Vereniging Nederland Diabetesvereniging Nederland Borstkankervereniging Nederland; samenwerking betreffende Monitor Borstkankerzorg KWF Kankerbestrijding Nederlandse Hartstichting Reumavereniging Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars DSW en Ach mea vindt structureel overleg plaats over onderwerpen als: productieafspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialisten en ontwikkelingen in de regio Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Autoriteit Consument & Markt (ACM) Keuringsdienst van Waren Arbeidsinspectie DCMR Milieudienst Rijnmond Inspectie voor Leefomgeving en Transport Overheden Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) College Sanering Openbaar Ministerie GG&GD Politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord Brandweer Overigen Regionale Commissie Gezondheidszorg Vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) In 2008 is de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen en bieden van financiële ondersteuning aan het Vlietland Ziekenhuis. Pagina 15 van 70

16 NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Albeda College College Zorg Opleidingen Wetenschappelijke verenigingen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ING Bank Bank Nederlandse Gemeenten Centramed leveranciers Pagina 16 van 70

17 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Het Vlietland Ziekenhuis hecht veel belang aan goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en is hier transparant over. De Zorgbrede Governance Code fungeert hierbij als leidraad. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis (two-tier model). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Met de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2010 heeft het Vlietland Ziekenhuis één nieuwe beleidslijn ingevoerd. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd om te borgen dat de organisatie transparant is, medewerkers open met elkaar communiceren en zij elkaar zo nodig op hun handelen aanspreken. Het betekent ook dat zij (vermoeden van) misstanden kunnen bespreken of melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor nadelige gevolgen daarvan. De ingevoerde klokkenluidersregeling, voor alle medewerkers beschikbaar via idocument, voorziet hierin. Statuten en reglementen Naast statuten beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een reglement Raad van Bestuur, reglement en profielschets Raad van Toezicht. Hieronder worden van ieder reglement de kernelementen opgesomd: Reglement Raad van Bestuur - In 2012 is het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd aansluitend op het format van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Reglement Raad van Toezicht - Het reglement Raad van Toezicht is in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. Profielschets Raad van Toezicht - Conform de Zorgbrede Governance Code en het reglement Raad van Toezicht, staat in een profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het Vlietland Ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden (waaronder dat minimaal één van de leden Raad van Toezicht beschikt over voor het Vlietland Ziekenhuis relevante kennis van en ervaring in de zorg). Bij de werving van nieuwe leden wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De Medische Staf, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben daarbij een adviesrecht. Gezien de vereiste algemene bestuurlijke kwaliteiten en het kennisniveau verkiest de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen te werven via het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Raad van Bestuur Inleiding De Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit twee ziekenhuislocaties, het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en wordt geleid door een driehoofdige Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof Lid: de heer drs. A. de Groot MBA (tot 1 oktober 2013) Taakverdeling Pagina 17 van 70

18 De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Begin 2013 is in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Werkwijze In 2013 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de beide bestuurssecretarissen en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2013 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Gasthuis op 31 december 2013 is opgenomen in bijlage Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep over 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit acht leden en was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer drs. H. Boxma, lid (vanaf 1 juli 2013) de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid Pagina 18 van 70

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2012. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Vlietland i ardocument 2012 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Voorwoord Wij bieden u tiet jaardocument en de jaarrel

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Franciscus Gasthuis & Vlietland 1. Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Sint Franciscus Gasthuis

Jaardocument 2013. Sint Franciscus Gasthuis Jaardocument 2013 Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 10 december 2014 Gasthuis INHOUDSOPGAVE Voorwoorden 4 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 4 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2 Profiel

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2011 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Voorwoord Wij bieden u het jaardocument en de jaarrekening 2011 van het Vlietland Ziekenhuis aan. Hierin vindt u

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd. 1.2 Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg Profielschets Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijk profiel Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg 1. De organisatie en zijn context HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie in en voor Den Haag

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN 1 Reglement Raad van Toezicht 1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet Toelating Zorginstellingen

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING AMALIAZORG De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, gevestigd te Oirschot, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD DEFINITIES - Belanghebbenden : alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt

Nadere informatie