Maatschappelijk verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag"

Transcriptie

1 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014

2 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar 2012 sloten we af met het beklinken van de bestuurlijke fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis. Het jaar 2013 was daarom het eerste jaar waarin beide ziekenhuizen echt samen op trokken. Hoewel beide ziekenhuizen nog ieder hun eigen stichting hebben, is het voor ons als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dus de eerste maal dat we eenzelfde voorwoord schrijven bij de (nog separate) jaarverantwoording voor beide ziekenhuizen. Om te beginnen willen wij langs deze weg iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen 2013 voor de Sint Franciscus Vlietland Groep tot een succesvol jaar te maken. Onze specialisten en al onze medewerkers bedanken we voor hun inzet, maar ook onze patiënten, verwijzers, collega-instellingen en zorgverzekeraars zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Behaalde resultaten In de zorgsector vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het is de Sint Franciscus Vlietland Groep gelukt om ondanks deze veranderingen onze patiënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. In tegenstelling tot de trend in de ziekenhuissector is het aantal patiënten dat voor onze ziekenhuizen koos stabiel gebleven. Dit zien wij als een blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje harder te zetten voor onze patiënten. Dat dit ook meetbaar effect heeft, blijkt uit de verbeterde score van het Vlietland Ziekenhuis in de onderzoeken van Elsevier en de vierde opeenvolgende keer dat het Sint Franciscus Gasthuis in de top 10 van de Algemeen Dagblad ziekenhuis top 100 eindigde met een vierde plek. Verder ontving het Vlietland Ziekenhuis het "Senior friendly hospital" keurmerk en bevestigde het bestuur van de STZ (Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen), na een succesvolle hervisitatie, de topklinische status van het SFG. Verbetering patiëntenzorg door krachtenbundeling Door gebruik te maken van elkaars sterke punten hebben we de zorg voor onze patiënten verder verbeterd. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van behandelingen die weinig voorkomen en een hoog risico kennen omhoog gaat wanneer dit geconcentreerd wordt op één locatie. Voor diverse behandelingen hebben we, deels ook in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d Ijssel, behandelingen geconcentreerd met het oog op kwaliteitsverbetering van onze zorg. Tevens is voor andere behandelingen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde binnen de twee ziekenhuizen. Zo is voor vrouwen met verdenking op borstkanker de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. Verder wordt hard gewerkt aan het opzetten van een expertisecentrum voor galblazen en liesbreuken dat begin 2014 operationeel is. Tenslotte is vanuit de vakgroep Geriatrie van het Vlietland Ziekenhuis het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in het Sint Franciscus Gasthuis. Vanaf begin 2013 biedt nu ook het SFG Geriatrische zorg aan ten behoeve van onze oudere patiënten. Financiën De Sint Franciscus Vlietland Groep is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. In 2013 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor de verzekerde zorg. De productieafspraken zijn in 2013 gerealiseerd. Doordat de doelmatigheid is toegenomen, was het mogelijk om alle patiënten de gevraagde zorg te bieden. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van 9.5miljoen voor het SFG en 2.3 miljoen voor het Vlietland Ziekenhuis. Door met strakke financiële kaders te werken en door steeds te zoeken naar echte toegevoegde waarde voor de patiënt probeert De Sint Franciscus Vlietland Groep tijdig in te spelen op alle veranderingen. Verdere samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis Pagina 2 van 70

3 Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus Vlietland Groep. We zijn er van overtuigd dat we door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners, uiteraard inclusief de huisartsen, de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we in 2013 een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Toekomstperspectief We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Ook in onze interne organisatie zullen veranderingen plaatsvinden door de steeds verdergaande integratie van onze beide ziekenhuizen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie met twee locaties. Om echt Topzorg op de Noordoever te realiseren is onze ambitie ook de bestuurlijke samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis te bestendigen. Dit doet de Raad van Bestuur in een nieuw team, aangezien Aad de Groot, lid Raad van Bestuur en Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur een nieuwe uitdaging zijn aangegaan elders. Wij bedanken hen voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Onze voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Martin van Pernis, heeft in verband met de aanvaarding van een benoeming elders besloten zijn voorzitterschap per april 2014 over te dragen aan de heer Constand Korthout. Wij willen onze bijzondere waardering uitspreken voor de krachtige wijze waarop hij in een dynamische periode voor het Vlietland Ziekenhuis en na de bestuurlijke fusie de Sint Franciscus/Vlietland Groep het voorzitterschap heeft ingevuld. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze, in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid, aan kunnen. Was getekend*,10 december 2014, L.L. Schoots voorzitter Raad van Bestuur a.i. C.T.L. Korthout voorzitter Raad van Toezicht * Een ondertekend exemplaar is verzonden aan het CIBG. Een kopie hiervan wordt bewaard bij het secretariaat Raad van Bestuur. Pagina 3 van 70

4 Inhoudsopgave BIz. Nr Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met Sint Franciscus Gasthuis Inrichting zorgbedrijf Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Vergunningen en aanwijzingen Werkgebied Belanghebbenden Samenwerking en ketenpartners Patiënten- en cliëntenorganisaties Zorgverzekeraars Toezichthouders Overheden Overigen 15 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Normen voorgoed bestuur Raad van Bestuur Nevenfuncties Bezoldiging Raad van Toezicht Cliëntenraad Taken en werkwijze Inbreng en adviezen Ondernemingsraad Taken en werkwijze Activiteiten in Vereniging medische staf Samenstelling bestuur medische staf 26 Pagina 4 van 70

5 3.4.2 Taken en werkwijze Collectief vrijgevestigd medisch specialisten Vlietland Managementteam Verpleegkundige Adviesraad Visie en missie Werkwijze Activiteiten in Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis Beleidscyclus Algemeen beleid Inleiding Samenwerking in de regio Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid voor patiënten Veilig Incidenten Melden Patiënttevredenheid Prestatie indicatoren Certificering en accreditatie Klachten Toegankelijkheid Patiënten (niet medisch) Veiligheid medewerkers Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Personeelssamenstelling Samenleving Marketing, Communicatie en maatschappelijke positie Facilitaire dienst Inkoop Rampenopvang bij externe calamiteiten Bedrijfsvoering en middelenmanagement Planning & control cyclus A0/IC Financieel beleid en resultaat Stelselwijziging toegepast bij bepaling onderhanden werk op DBC's Stand van zaken vordering op de NZa i.v.m. kapitaallastendossier Garantieregeling kapitaallasten Pagina 5 van 70

6 Inhoudsopgave Blz. Nr 47.7 Ontwikkelingen 2014 en verder Informatisering en automatisering 58 Hoofdstuk 5 Bijlagen Personalia leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Personalia leden van het managementteam en medisch managers per Samenstelling stafbestuur per 31 december ,7 Samenstelling van de medische staf per 31 december Overige Commissies en adviesraden 69 Hoofdstuk 6 arrekening Pagina 6 van 70

7 Hoofdstuk 1 Uitciancisounten van verslaacievin Met dit jaardocument legt het Vlietland Ziekenhuis verantwoording af aan de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van openheid over prestaties, transparantie, vergelijkbaarheid én ontwikkelingen in de zorg, zoals good governance, komen in dit document tot uitdrukking. Een ziekenhuis is een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gewone ondernemingen. Het Vlietland Ziekenhuis onderschrijft dit en ziet dit jaardocument als een middel om verantwoording af te leggen aan de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden): patiënten, cliënten, medewerkers, medische professionals, financiers, zorgverzekeraars, toezichthouders, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en de directe omgeving. In verband met de beperking van administratieve lasten zijn per 1 januari 2013 wijzigingen van de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) in werking getreden. De veranderingen in de RVW leiden ertoe dat voor de stichting Vlietland Ziekenhuis wettelijk gezien geen verplichting meer heeft om bij de jaarrekening 2013, een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren. Gelet op het maatschappelijk karakter van zorginstellingen is er desondanks toch voor gekozen om voor onze stakeholders een jaarverantwoordingsdocument uit te brengen. Inhoud en structuur voldoen aan de vereisten zoals die worden gesteld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, Richtlijn 400 van de Raad voor de arverslaggeving en ook de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument 2013 van het Vlietland Ziekenhuis bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In dit jaardocument zijn de wettelijk verplichte onderdelen van het financiële jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsverslag opgenomen. Meer informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op: Pagina 7 van 70

8 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 21 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vlietland Ziekenhuis Adres Vlietlandplein 2 Postcode 31183H Plaats Schiedam Telefoonnummer NZa-nummer Nummer Kamer van Koophandel S adres Internetpagina wwwvlietland-ziekenhuis. ni Nadere typering Algemeen Ziekenhuis De buitenpoli's van het Vlietland Ziekenhuis zijn gevestigd op: Stichting Gezondheidsgebouw De Vloot De Vloot PK MAASSLUIS Medisch Centrum Steile Steile KE HOOGVLIET 22 Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis De stichting Vlietland Ziekenhuis is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Gekozen is voor een structuur van een bestuursstichting, ofwel een 'tussenstichting', waarin de beide Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht zijn opgegaan. De nieuwe bestuursstichting heet: Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep Deze bestuursstichting heeft de zeggenschap over beide ziekenhuizen middels één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is driehoofdig en belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht van de bestuursstichting bestaat op 31 december 2013 uit acht personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, evenals op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep is statutair bestuurder van zowel de stichting Sint Franciscus Gasthuis als de stichting Vlietland Ziekenhuis en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. Pagina 8 van 70

9 Schematisch ziet dit er als volgt uit: Raad van Toezicht Bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep RvB Stichting Vlietland Ziekenhuis RvB Stichting Sint Franciscus Gasthuis RvB Medische Staf Ondernemingsraad Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Het Vlietland Ziekenhuis heeft een toelating als algemeen ziekenhuis Inrichting zorgbedrijf Uitgangspunt voor het zorgbedrijf is het delegeren van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur naar een zo laag mogelijk niveau in de organisatie. Het zorgbedrijf is geordend in twintig zorgeenheden voor de zogenoemde poortvakken en zeven zorgeenheden voor de ondersteunende specialismen. De leiding van de zorgeenheden is in handen gegeven van een medisch manager en een bedrijfskundig manager (duaal management). Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor hun eenheid, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders. Pagina 9 van 70

10 Medische r Stafbestuur Raad van Toezicht 0R VAR 11 Cliëntenraad Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Marketing en Communicatie Kwaliteit en Veiligheid I ICT F&B 1Y[. Fac. Dienst Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig 1 Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig Bedrijfskundig manager manager manager manager manager manager manager manager )K CSA Chirurgie incl. SEH Longgenees Interne genees Radiologie en Kindergenees Opname verkoever vaatlab en kunde incl. kunde/mdl nucleaire kunde gipskamer IC endoscopie dialyse genees Cailcenter 'OS Gynaecologie/ Orthopedie Cardiologie ci' b t kunde Dagverpleging lijnpoll I dietetiek, verloskunde Transfer Kaakchirurgie Geriatrie oncologie Paramedische Dermatologie Poolkrachten 'nesthesiologie Plastische Neurologieincl. Reumatologie (ergo Oogheelkunde chirurgie neurofysio therapie ogle logopedie, KNO urologie fysiotherapie) 11 Medische psychologie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging I Medisch I Medisch 1 Medisch 1 Medisch I Medisch 1 Medisch I Medisch manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per 11 manager per zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorgeenheid zorcieenheid zorcieenheid Apotheek Vakinhoudelijk manager Laboratoria Vakinhoudelijk manager

11 2.2.3 Medezeggenschap Het Vlietland Ziekenhuis kent vier inspraak- of adviesorganen. Zij vertegenwoordigen verschillende belangengroepen: Cliëntenraad: vertegenwoordiging van de patiënten. Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van de medewerkers. Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten van het ziekenhuis. In paragraaf 3.3 t/m 3.6 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en gevraagde adviezen. 23 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Vlietland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. Daarnaast biedt het Vlietland Ziekenhuis specialistische zorg, waaronder oncologie, cardiologie, nierdialyse en geriatrie. Het zorgaanbod sluit hiermee aan bij de specifieke zorgvraag en -behoeften van patiënten in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland en het Rijndam Revalidatiecentrum. Het ziekenhuis stelt ruimtes en faciliteiten beschikbaar voor onder meer consultatie. Ook is het Vlietland Ziekenhuis samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met het zelfstandig behandelcentrum Orthopedium en de Stichting Orthopedie Rijnmond voor het verrichten van gespecialiseerde orthopedische verrichtingen. Nadere typering medisch-specialistische instellingen Onderdeel Audiologisch centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie Aanwezig ja/nee Nee Nee Nee 3a1 Nee Nee Specialismen Specialisme Anesthesiologie Algemene Heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Aanwezig ja/nee Nee 13a 1 Samenwerking met CHP Nieuwe-Waterweg Noord

12 Gynaecologie Hematologie Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Genetica Klinische Oncologie Klinische Pathologie Maag- darm- en leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Nefrologie Neurologie Nierziekten Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Andere specialismen: Neurochirurgie Dialyse Klinische Geriatrie Allergologie Nee Nee la 3a5 3a Nee Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Het zorgaanbod van het Vlietland Ziekenhuis sluit aan op de specifieke zorgvragen en behoeften van de bewoners van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Een relatief groter aandeel van jonge (allochtone) gezinnen en van oudere bewoners met een meer chronische zorgvraag is kenmerkend voor deze regio. In 2013 zijn er ruim bezoeken gebracht aan de poliklinieken van het Vlietland Ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 126 specialisten en medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis kent 27 vakgroepen en 35 verschillende specialismen. 2 Samenwerking met Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR) Samenwerking met GGZ Delfland 4 Samenwerking met de Reinier de Graaf Groep Samenwerking met Stichting Revalidatiecentrum Rijndam 6 Alleen longchirurgie Pagina 12 van 70

13 Tabel Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Capaciteit Aantal beschikbare bedden voor klinische en dagbehandeling Productie Aantal geopende DBC's in verslagjaar Percentage verkeerde-bed-patiënten 2,6 h 2,9% Aantal opnamen, exclusief overnamen en dagverpleging* Aantal ontslagen patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken (EAC's) Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen (incl. zware dagverplegingsdagen)** Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerd bed) Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname; (inclusief verkeerd bed) 5,06 5,29 Gemiddelde bedbezetting; 85% 88 h Aantal zware verplegingsdagen Feitelijk beschikbare klinische bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 6 6 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor beademing Het ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulp De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal fte personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten (loondienst, inhuur en vrij beroep) per ultimo verslagjaar ,7 1212, Pagina 13 van 70

14 Aantal fte medisch specialisten in verslagjaar (loondienst + waarnemers, inhuur en Vrij beroep) per ultimo verslagjaar 103,7 106,4 Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief DBCzorgproducten) *Betreft ontslagen klinische opnamen **Aantal dagverplegingsdagen inclusief zware dagbehandeling en exclusief cytostaticabehandeling 23.3 Vergunningen en aanwijzingen Vanaf medio 2009 beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een vergunning als bedoeld in artikel 2 Wet op bijzondere medische verrichtingen voor het plaatsen van implanteerbare cardioverter defibrillatoren. In 2013 zijn 86 plaatsingen succesvol uitgevoerd Werkgebied Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat zich richt op de bewoners in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam-West. In 2013 kwamen mensen uit de regio naar de poliklinieken en mensen werden opgenomen. 24 Belanghebbenden Het Vlietland Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties Samenwerking en ketenpartners Sint Franciscus Gasthuis Reinier de Graaf Groep Haga Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Stichting Zorggroep Eerste Lijn (huisartsengroep ZEL) Thuiszorgorganisatie Argos Zorggroep De Frankeland Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) Zonnehuisgroep Vlaardingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen) Thuiszorgorganisatie Careyn Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Centrale Huisartsenpost, gevestigd in het ziekenhuis Kliniek Orthopedium (poliklinische en klinische orthopedische behandelingen) Apotheek Poldervaart, gevestigd in het ziekenhuis Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pathan (pathologisch onderzoek) Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord Centrale Post Ambulancevervoer GGZ Delfland, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pagina 14 van 70

15 Erasmus Medisch Centrum (opleiding cardiologie) Havenziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Spijkenisse Integraal Kankercentrum West Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis7 Matrice Mortuarium Beheer, gevestigd in het ziekenhuis Patiënten- en cliëntenorganisaties In eerste instantie onderhoudt het Vlietland Ziekenhuis contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Vlietland verschillende andere samenwerkingsrelaties. Zorgbelang, regio Rijnmond Nierpatiënten Vereniging Nederland Diabetesvereniging Nederland Borstkankervereniging Nederland; samenwerking betreffende Monitor Borstkankerzorg KWF Kankerbestrijding Nederlandse Hartstichting Reumavereniging Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars DSW en Ach mea vindt structureel overleg plaats over onderwerpen als: productieafspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialisten en ontwikkelingen in de regio Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Autoriteit Consument & Markt (ACM) Keuringsdienst van Waren Arbeidsinspectie DCMR Milieudienst Rijnmond Inspectie voor Leefomgeving en Transport Overheden Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) College Sanering Openbaar Ministerie GG&GD Politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord Brandweer Overigen Regionale Commissie Gezondheidszorg Vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) In 2008 is de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen en bieden van financiële ondersteuning aan het Vlietland Ziekenhuis. Pagina 15 van 70

16 NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Albeda College College Zorg Opleidingen Wetenschappelijke verenigingen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ING Bank Bank Nederlandse Gemeenten Centramed leveranciers Pagina 16 van 70

17 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Het Vlietland Ziekenhuis hecht veel belang aan goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en is hier transparant over. De Zorgbrede Governance Code fungeert hierbij als leidraad. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis (two-tier model). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Met de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2010 heeft het Vlietland Ziekenhuis één nieuwe beleidslijn ingevoerd. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd om te borgen dat de organisatie transparant is, medewerkers open met elkaar communiceren en zij elkaar zo nodig op hun handelen aanspreken. Het betekent ook dat zij (vermoeden van) misstanden kunnen bespreken of melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor nadelige gevolgen daarvan. De ingevoerde klokkenluidersregeling, voor alle medewerkers beschikbaar via idocument, voorziet hierin. Statuten en reglementen Naast statuten beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een reglement Raad van Bestuur, reglement en profielschets Raad van Toezicht. Hieronder worden van ieder reglement de kernelementen opgesomd: Reglement Raad van Bestuur - In 2012 is het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd aansluitend op het format van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Reglement Raad van Toezicht - Het reglement Raad van Toezicht is in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. Profielschets Raad van Toezicht - Conform de Zorgbrede Governance Code en het reglement Raad van Toezicht, staat in een profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het Vlietland Ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden (waaronder dat minimaal één van de leden Raad van Toezicht beschikt over voor het Vlietland Ziekenhuis relevante kennis van en ervaring in de zorg). Bij de werving van nieuwe leden wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De Medische Staf, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben daarbij een adviesrecht. Gezien de vereiste algemene bestuurlijke kwaliteiten en het kennisniveau verkiest de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen te werven via het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Raad van Bestuur Inleiding De Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit twee ziekenhuislocaties, het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en wordt geleid door een driehoofdige Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof Lid: de heer drs. A. de Groot MBA (tot 1 oktober 2013) Taakverdeling Pagina 17 van 70

18 De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Begin 2013 is in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Werkwijze In 2013 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de beide bestuurssecretarissen en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2013 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Gasthuis op 31 december 2013 is opgenomen in bijlage Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep over 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit acht leden en was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer drs. H. Boxma, lid (vanaf 1 juli 2013) de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid Pagina 18 van 70

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5

Inhoudsopgave. Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 Jaardocument 2013 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur en Bestuur Medische Staf 3 voorzitter Raad van Toezicht 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Deel I Maatschappelijk verslag 2.

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie