OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester van de gemeente Stein, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein van xxxxx hierna te noemen: gemeente of eigenaar. 2. de stichting Scouting Stein, statutair gevestigd aan xxxxxxx, gemeente Stein, ingeschreven in xxxxxxx, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer / mevrouw [NAAM], hierna te noemen: erfpachter. OVERWEGENDE: Dat de Scouting Stein sinds [datum] hoofdgebruiker is van de in deze overeenkomst bedoelde scoutingaccommodatie welke. VERKLAREN: dat de gemeente met ingang van [datum] aan de erfpachter in erfpacht zal uitgeven, gelijk deze in erfpacht zal aanvaarden: -een recht van erfpacht op een perceel grond, groot circa xx m², deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Stein, sectie x, nummer xx, plaatselijk bekend [adres], zoals op de bij deze overeenkomst behorende situatietekening d.d. [datum] (bijlage 1) nader aangeduid en verder te noemen: het terrein ; voor het recht van erfpacht is een eenmalige canon verschuldigd ten bedrage van: 1,-, welk bedrag verschuldigd is bij het passeren van de voor de vestiging van het recht van erfpacht benodigde notariële akte; a l s m e d e -een recht van opstal gedurende en afhankelijk van het bestaan van voormeld recht van erfpacht, strekkende tot het in eigendom hebben op de in erfpacht uit te geven grond van een opstallen, zijnde een scoutinggebouw, gelegen op voormeld perceelsgedeelte, zoals op voormelde situatietekening in blauwe kleur nader aangegeven en verder te noemen: de opstallen ; voor het recht van opstal is een eenmalige bijdrage verschuldigd ten bedrage van: 1,-, welk bedrag verschuldigd is bij het passeren van de voor de vestiging van het recht van opstal benodigde notariële akte, welke akte passeert gelijktijdig met de vestiging van het recht van erfpacht; De in erfpacht uit te geven grond inclusief bovengenoemde opstallen worden hierna genoemd: scoutinggebouw Stein. 1

2 De vestiging van het recht van erfpacht annex opstalrecht geschiedt onder de volgende voorwaarden: Artikel 1 Vestiging De vestiging geschiedt: a. voor 20 jaar; b. onder voorwaarden zoals opgenomen in deze overeenkomst; c. bij notariële akte. Artikel 2 Verplichtingen erfpachter De erfpachter is verplicht: a. op de in erfpacht uitgegeven grond een scoutingaccommodatie in stand te houden en te onderhouden, conform de richtlijnen en voorschriften hieromtrent gegeven door Scouting Nederland, b. de uitgegeven grond en scoutingaccommodatie naar het oordeel van de gemeente behoorlijk te onderhouden, c. op het perceel waarop het recht van erfpacht wordt verleend, mogen door erfpachter zonder schriftelijke toestemming van de gemeente geen erfdienstbaarheden worden gevestigd, noch zal dit recht van erfpacht en/of de zich op het perceel bevindende opstal(en) geheel of gedeeltelijk aan derden geheel of gedeeltelijk aan derden mogen worden verhuurd of op enigerlei wijze in gebruik of genot mogen worden afgestaan, d. de erfpachter is slechts bevoegd in de opstallen horeca-activiteiten te bedrijven voor zover deze rechtstreeks samenhangen met de eigenlijke verenigingsactiviteiten van de scouting alsmede onder de ter zake geldende wettelijke regelingen. Beschikbaarstelling van de opstallen aan de leden of aan derden als horecalokaliteit is niet toegestaan tenzij de daarvoor vereiste vergunning(en) zijn verleend. Artikel 3 Bestemmingsverandering Het is erfpachter niet geoorloofd: a. het gebruik van de grond en van de daarop gestichte opstallen te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, welke toestemming ook voor bepaalde tijd of tot wederopzegging toe en onder nader te stellen voorwaarden kan worden verleend; b. de op de grond bij de aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later gestichte opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te slopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, aan welke toestemming de door de gemeente nodig geachte voorwaarden kunnen worden verbonden; c. op de grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd enigerlei inrichting op te richten of bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar het oordeel van de gemeente gevaar, schade of hinder te duchten is, behoudens bijzondere voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, welke toestemming ook voor bepaalde tijd of tot wederopzegging en onder nader te stellen voorwaarden kan worden verleend. Artikel 4 Gebouw- en bodemgesteldheid 1. Het gebouw en de grond wordt overgedragen in de staat waarin die zich bij de vestiging van het erfpachtrecht, dan wel bij eerdere ingebruikneming, bevindt, met alle daarbij behorende (kwalitatieve) rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 2. Het is erfpachter bekend dat in de opstallen [zie bijgevoegd asbestrapport d.d. 11 oktober 2013 ] asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Verwijdering van de uit het rapport blijkende asbest, risicoklasse 2, zal indien noodzakelijk voor rekening van 2

3 erfverpachter, door een gecertificeerd asbestverwijderings- bedrijf te worden verricht. Verwijdering van asbest risicoklasse 1 indien noodzakelijk komt voor rekening van erfpachter. 3. Erfpachter zal bij het einde van het recht van erfpacht annex opstalrecht, de grond en opstallen afleveren vrij van stoffen welke naar de op dat moment gangbare opvattingen gevaar voor het milieu of de volksgezondheid opleveren. Hiertoe overlegt erfpachter een verkennend bodemonderzoek. De kosten van dit verkennend bodemonderzoek zijn voor rekening van de erfpachter. 4. Erfpachter is jegens de gemeente te allen tijde aansprakelijk voor alle schade, die de gemeente ondervindt door niet-naleving van dit artikel. Dit laat onverlet het recht van de gemeente om onder de condities zoals omschreven in artikel 5:87, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, de erfpacht wegens ernstig tekortschieten in de nakoming van erfpachters verplichtingen op te zeggen. Artikel 5 Kosten in verband met de erfpacht 1. De kosten, rechten en belastingen wegens de vestiging van het recht van erfpacht annex opstalrecht, splitsing of andere wijziging daarvan, alsmede die betreffende de eventueel vereiste kadastrale opmeting komen ten laste van de erfpachter; hetzelfde geldt voor de kosten en rechten vanwege de uitgifte van de grond in erfpacht. 2. Indien de gemeente belastingen of lasten als hiervoor bedoeld mocht hebben betaald, geeft hij hiervan kennis aan de erfpachter die verplicht is bij passeren van de notariële akte het betaalde bedrag aan de gemeente te voldoen. Artikel 6 Overdracht, toebedeling, splitsing, ondererfpacht, verhuur, verpachting, ingebruikgeving, inbreng in economische en/of juridische zin, hypotheek 1. Het recht van erfpacht annex opstalrecht kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente worden overgedragen of toebedeeld. Evenmin kan het recht van erfpacht annex opstalrecht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente worden gesplitst door overdracht of toedeling op een gedeelte van de scoutingaccommodatie Stein en evenmin worden gesplitst in appartementsrechten. 2. Erfpachter is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet bevoegd tot uitgifte van het recht van erfpacht annex opstalrecht in ondererfpacht, tot verhuur, tot verpachting of het anderszins aan een ander in gebruik te geven en/of in te brengen in economische zin en/of in juridische zin in een vennootschap en/of maatschap in welke benaming dan ook 3. Schriftelijke toestemming zoals hierboven bedoeld zal niet worden verleend indien afgeweken wordt van de voorwaarden, zoals opgenomen in deze overeenkomst. 4. De gemeente kan aan de te verlenen toestemming zo nodig nadere voorwaarden (bijv. van financiële aard of met betrekking tot de tijdsduur van een voorgenomen constructie) verbinden. 5. Het recht van erfpacht annex opstalrecht kan alleen met voorafgaand schriftelijke toestemming van de gemeente met hypotheek wordt bezwaard. De gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. De erfpachter dient te bewerkstelligen dat aan de gemeente kosteloos een gewaarmerkt afschrift van de hypotheekakte wordt gezonden. De gemeente heeft er als eigenaar van het in erfpacht uitgegeven terrein belang bij actuele kennis te hebben van de rechtstoestand van de haar in eigendom toebehorende grond en de zich daarop bevindende opstallen. Artikel 7 Boeten 1. Wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting uit deze overeenkomst is erfpachter jegens de gemeente een boete verschuldigd van 3

4 10.000,-, met de bevoegdheid van de gemeente om eventueel meer geleden schade te vorderen. 2. De boete moet worden betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven waarin de boete is geconstateerd. 3. Naast de bedoelde boete kan de gemeente een extra boete vorderen voor elke dag of gedeelte van de dag dat de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming voortduurt. Deze dagboete zal 500,- per dag bedragen. 4. Onverminderd het hiervoor gestelde behoudt de gemeente het recht om bij niet nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst nakoming, ontbinding of anderszins te vorderen. Artikel 8 Beëindiging 1. Het is de erfpachter niet toegestaan zijn recht van erfpacht annex opstalrecht door opzegging te doen eindigen. 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan de recht van erfpacht annex opstalrecht door de gemeente worden opgezegd. De opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploit, dat binnen 8 dagen nadat de gemeente het daartoe strekkende besluit heeft genomen moet worden betekend aan degenen, die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de recht van erfpacht annex opstalrecht in de openbare registers staan ingeschreven. 3. De hiervoor in lid 2 bedoelde opzegging vermeldt het tijdstip waartegen wordt opgezegd, welk tijdstip op geen kortere termijn dan tenminste 1 maand na vorenbedoelde betekening mag worden vastgesteld. 4. Gemeld deurwaardersexploit zal - onder overlegging van de stukken betreffende de betekening daarvan - worden ingeschreven in de openbare registers. 5. De inschrijving in de openbare registers blijft achterwege en de opzegging wordt geacht niet te zijn gedaan ingeval de oorzaak van de opzegging wordt weggenomen en tevens aan de gemeente worden vergoed de kosten door haar gemaakt ter zake van de opzegging, mits één en ander is geschied vóór het in lid 3 bedoelde tijdstip. Artikel 9 Gevolgen van opzegging 1. Indien het erfpachtrecht eindigt tengevolge van opzegging zijdens de gemeente, is de gemeente gerechtigd binnen 6 maanden na het hiervoor in artikel 8, lid 3 bedoelde tijdstip een onderhandse dan wel openbare verkoping te doen houden van het erfpachtrecht op de grond met de daarop aanwezige opstallen, te verlenen voor het nog niet verstreken gedeelte van de tijd waarvoor het recht was gevestigd en overigens onder de voor dat recht gegolden hebbende bepalingen en voorwaarden. Op deze verkoping is het bepaalde in Boek II, titel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 2. De opbrengst van de verkoping wordt na aftrek van hetgeen de erfpachter aan de gemeente met betrekking tot dat recht nog verschuldigd is en van de ten laste van de erfpachter komende kosten van de verkoping, uitgekeerd aan degenen die daarop ingevolge de bepalingen der wet aanspraak kunnen maken. 3. Generlei uitkering aan de erfpachter heeft plaats, zolang niet de grond met de opstallen ter vrije beschikking van de gemeente gesteld is. Artikel 10 Bezichtiging, ontruiming, onvrijwillige ontruiming en oplevering 1. Gedurende vier maanden voor het eindigen van het erfpachtrecht, is de erfpachter gehouden de grond en het daarop gestichte voor gegadigden ter bezichtiging in te stellen op de door de gemeente bepaalde dagen en uren. 2. Wegens die bezichtiging mag geen vergoeding geëist worden en mogen geen kosten in rekening gebracht worden. 3. Indien na het eindigen van het erfpachtrecht de grond en het daarop gestichte niet 4

5 goedschiks ontruimd worden, kan de gemeente de ontruiming doen bewerkstelligen door middel van de grosse van de akte van uitgifte in erfpacht 4. Bij beëindiging van het recht van erfpacht is de erfpachter verplicht de grond in de oorspronkelijke staat aan de gemeente ter beschikking te stellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. Artikel 11 Wegnemingsrecht en waardevergoeding Indien het recht van erfpacht annex opstalrecht eindigt, heeft de erfpachter géén recht op vergoeding van de waarde van nog aanwezige gebouwen, werken en/of beplantingen, die door erfpachter of een rechtsvoorganger (waaronder de gemeente) zijn aangebracht en/of tegen vergoeding van de waarde door erfpachter zijn overgenomen. De gemeente heeft een enkel belang bij terugname hiervan. Artikel 12 Gedogingsverplichting De erfpachter is verplicht te allen tijde toe te staan dat het in erfpacht uitgegeven perceel grond door of vanwege de gemeente Stein en/of nutsbedrijven kan worden betreden teneinde de daarin aanwezige kabels en leidingen met bijbehorende apparatuur te onderhouden, te vervangen, te verwijderen en/of uit te breiden. Artikel 13 Vervallen van erfpachtsrecht Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het erfpachtsrecht zonder enige voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst vervallen te verklaren, indien tijdens de duur van het erfpachtsrecht de stichting Scouting Stein wordt ontbonden, haar huidige rechtsvorm verliest dan wel wenst te veranderen, in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt dan wel de opstal zodanig exploiteert dat zij haar karakter van scoutingvereniging naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders heeft verloren. Artikel 14 Verzuim Indien de erfpachter een termijn, binnen welke hij een verplichting moet nakomen, ongebruikt laat voorbijgaan, is hij enkel door verloop van de termijn in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist wordt. Artikel 15 Verlenging Wanneer de belangen van de gemeente zich daartegen niet verzetten kàn de gemeente besluiten een aanbod te doen het recht van erfpacht annex opstalrecht te verlengen. In dat geval zal de gemeente tenminste vier jaar voor afloop van dat tijdvak aan de erfpachter zowel als aan de eventuele hypotheekhouder(s) op het erfpachtrecht en de opstallen bij aangetekend schrijven een aanbod doen. Indien geen aanbod als hierboven bedoeld is gedaan wordt de erfpacht geacht niet te worden verlengd. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend: Gemeente Stein Stichting Scouting Stein 5

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL OVEREENKOMST TOT HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN ERFPACHT EN OPSTAL Ondergetekenden 1. de gemeente Stein, zetelende te xxxx, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door xxxx, burgemeester

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK EN HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN OPSTAL EN ERFDIENSTBAARHEDEN

OVEREENKOMST TOT GEBRUIK EN HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN OPSTAL EN ERFDIENSTBAARHEDEN OVEREENKOMST TOT GEBRUIK EN HET VESTIGEN VAN HET RECHT VAN OPSTAL EN ERFDIENSTBAARHEDEN De ondergetekenden: 1. de gemeente Wormerland, zetelende te Wormer aan de Koetserstraat 3, 1531 NX, ingevolge artikel

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1958 1958 ALGEMENE VOORWAARDEN, waaronder door de Polder Prins Alexander, gevestigd te Rotterdam, gronden in erfpacht worden uitgegeven. Aldus vastgesteld door dijkgraaf

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester

Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester Er komt pas een overeenkomst tot stand na een collegebesluit en ondertekening door de burgemeester concept-overeenkomst tot gewijzigde uitgifte onroerende zaak in erfpacht Ondergetekenden: 1. De gemeente

Nadere informatie

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten,

C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, C. OVEREENKOMST TOT HET VERLENEN VAN ERFPACHT EN VESTIGING AFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Eigenaar en erfpachter hebben een overeenkomst gesloten, waarbij eigenaar zich heeft verbonden om aan erfpachter

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991

ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991 ALGEMENE BEPALINGEN ERFPACHT 1991 ALGEMENE BEPALINGEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Toepasselijkheid algemene bepalingen 1. De gemeente geeft grond uit in erfpacht met toepassing van deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016

Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 vastgesteld door de gemeenteraad op 31 mei 2016 Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014

Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in Someren 2014 HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE"

Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan HOOG CATHARIJNE Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Utrecht in het plan "HOOG CATHARIJNE" (zoals deze luiden na wijziging dd. 30-12-1968) ARTIKEL 1 Begripsomschrijving. 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1993 ALGEMENE ERFPACHTVOORWAARDEN VAN SCHIELAND 1993 Zoals vastgesteld bij besluit van de verenigde vergadering d.d. 31 maart 1993. Gewijzigd bij besluit van de verenigde

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente bij zijn besluit van 6 april 1994 onder nummer 275 en opgenomen in een notariële

Nadere informatie

OVEREENKOMST tot RUILING van GRONDEN

OVEREENKOMST tot RUILING van GRONDEN Stuknummer: 403195 Registratiedatum: 11/01/2011 OVEREENKOMST tot RUILING van GRONDEN Ondergetekenden, De heer L.C. Heemskerk, geb. 29-9-1952 en mevrouw L. Vrijs, geb. 7-1-1958 wonende aan de Brugginksweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen)

Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) Concept Besluit uitgifte in erfpacht (voor sport, dierenweide en speeltuinen) nr. Partijen: 1. De gemeente Oldebroek, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP of postadres Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT De gemeente Apeldoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevr. M.L. Niewold, teammanager Vastgoed in de Eenheid Vastgoed & Grond van de gemeente, welke

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1967 Algemene Voorwaarden uitgifte in erfpacht *) (Raadsbesluit van 13 april 1961)

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1967 Algemene Voorwaarden uitgifte in erfpacht *) (Raadsbesluit van 13 april 1961) DE RAAD DER GEMEENTE UTRECHT, GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1967 Algemene Voorwaarden uitgifte in erfpacht *) (Raadsbesluit van 13 april 1961) Gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 5 april

Nadere informatie

Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf

Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf College Onderwerp: AVGKL05 Recht van opstal Stichting Heemtuin de Meulenwerf Collegevoorstel Inleiding: Al geruime tijd zijn de gemeente en het bestuur van Stichting Heemtuin de Meulenwerf in gesprek over

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 ( /al)

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 ( /al) ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN BEDRIJFSGRONDEN VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2016 (9037263/al) Intentie van de gemeente is de uitgifte van grond in eigendom. Om het financieel aantrekkelijker

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAN GROND IN DE GEMEENTE TERNEUZEN HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN artikel 1.1. Geldigheid a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere erfpachtovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTE DORDRECHT. ALGEMENE VOORWAARDEN H voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht.

GEMEENTE DORDRECHT. ALGEMENE VOORWAARDEN H voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht. 2803 GEMEENTE DORDRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN H voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht. Artikel 1. De uitgifte in erfpacht van gemeentegrond geschiedt tegen een canon in geld en

Nadere informatie

BIS BenW adviezen

BIS BenW adviezen BIS BenW adviezen - 770 BIS BenW adviezen - 770 ?í_ "? BIS BenW adviezen - 770 GEMEENTE š w E E R T _E_rf@_Ch_L< vs=:@s_nl

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Intitulé : Landsverordening uitgifte eigendommen. Citeertitel: Landsverordening uitgifte eigendommen

Intitulé : Landsverordening uitgifte eigendommen. Citeertitel: Landsverordening uitgifte eigendommen Intitulé : Landsverordening uitgifte eigendommen Citeertitel: Landsverordening uitgifte eigendommen Vindplaats : AB 1989 no. GT 21 Wijzigingen: AB 1995 no. 49 HOOFDSTUK I Uitgifte in erfpacht Artikel 1

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz.

Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz. Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz. 1993/2008) en Aanvullende Algemene Regels voor de Heruitgifte in

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING.

OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING. 1 OVEREENKOMST VAN ERFPACHTS-/OPSTALGUNNING. Ondergetekenden: 1. Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon, in hoedanigheid van burgemeester der Gemeente Waterland, die gemeente rechtsgeldig vertegenwoordigende

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN

(AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene Regels voor de HERUITGIFTE IN Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Algemene Bepalingen voor de UITGIFTE IN ERFPACHT van gronden der gemeente s-gravenhage 1986 herziening 1993 (AB 1986 herz. 1993) en Aanvullende Algemene

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1.

VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1. 1 VESTIGING RECHT VAN OPSTAL DS/*-144.323 Heden, *, verschenen voor mij, mr. JAN KOS, notaris gevestigd in de gemeente Hilvarenbeek: 1. *; volgens *zijn*haar verklaring te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE Ondergetekenden: I. de Gemeente Amstelveen, ten deze vertegenwoordigd door het Hoofd Vastgoed, de heer en A. Renting, hiertoe aangewezen

Nadere informatie

GEMEENTE DORDRECH1. ALGEMENE VOORWAARDEN II voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht.

GEMEENTE DORDRECH1. ALGEMENE VOORWAARDEN II voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht. Dordrecht 2803 + 2925 ALGEMENE VOORWAARDEN II voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Dordrecht (INDUSTRIEVESTIGING e.d.) 1 e Wijziging Vastgesteld bij raadsbesluit van Akte van depot notaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray TE KOOP Lollebeekweg 60 Castenray Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR EEUWIGDURENDE ERFPACHT VAN DE GEMEENTE PURMEREND

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR EEUWIGDURENDE ERFPACHT VAN DE GEMEENTE PURMEREND ALGEMENE BEPALINGEN VOOR EEUWIGDURENDE ERFPACHT 1992 VAN DE GEMEENTE PURMEREND Vastgesteld door de Raad van de gemeente Purmerend bij besluit van 17 december 1992, nummer 92-165, en vastgesteld in een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

Erfpacht en opstalovereenkomst

Erfpacht en opstalovereenkomst Erfpacht en opstalovereenkomst Gemeente Tynaarlo Stichting zwembaden gemeente Tynaarlo Gemeente Tynaarlo november 2014 Pagina 1 van 11 Erfpacht en opstal 1. De gemeente Tynaarlo, ter zake van deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen INHOUD

Gemeente Vlaardingen INHOUD 1 2013.023959.01/JB Heden, acht mei tweeduizend veertien (08-05-2014), verscheen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen: de heer Joannes Marinus de Bel, ten deze woonplaats

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT. Partijen:

OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT. Partijen: OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFPACHT Partijen: De gemeente Waddinxveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [ ], in zijn hoedanigheid van [.] van de gemeente Waddinxveen, welke daarbij handelt

Nadere informatie

Concept Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016

Concept Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Concept Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Inhoudsopgave I ALGEMEEN 21 artikel 1 Erfpacht in Amsterdam 21 artikel 2 Definities 21 II UITGIFTE 22 artikel 3 Uitgifte in erfpacht 22 artikel

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

TE KOOP. St. Leonardsweg 14 Wanssum

TE KOOP. St. Leonardsweg 14 Wanssum TE KOOP St. Leonardsweg 14 Wanssum Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij.

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij. PARTIJEN: Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.E. Morren, gemandateerde, hierna te noemen Verkoper of Gemeente en De Bunte Vastgoed

Nadere informatie