AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg"

Transcriptie

1 AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg Versie: 23 oktober 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN EN UITVOERINGSKADER EIGEN BELEID REGELGEVING DE SECTORPLANNEN 7 3 FASERING EN PLANNING PROJECTFASERING PLANNING, MILESTONES, DELIVERABLES 10 4 ORGANISATIE VAN HET PROJECT TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ROL WERKGEVERS ROL HOOFDAANVRAGER ROL SHARED SERVICE CENTRUM EN WEBPORTAL ORGANISATIEMODEL OVERLEGSTRUCTUUR RAPPORTAGESTRUCTUUR ESCALATIEPROCEDURE COMMUNICATIE MET AGSZW 18 5 VOORBEREIDING EN INRICHTING BEHEER VAN BESCHIKKINGEN PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING UITVOERINGSOVEREENKOMST OPENSTELLING WEBPORTAL BORGING MARKTCONFORMITEIT TOETS OP ARBEIDSMARKTRELEVANTIE 26 6 UITVOERING EN VERANTWOORDING ACTIVITEITEN REGISTRATIEPROCES VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN MAATREGELEN 1 T/M VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN MAATREGELEN 5 EN VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN OVERKOEPELEND UURLOONBEREKENINGEN 37 AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 2 van 68

3 7 CONTROLE EN BEHEERSMAATREGELEN NORMENKADER ADMINISTRATIE RICHTLIJN SUBSIDIABELE KOSTEN BLAUWDRUK PROJECTDOSSIER CONTROLE- EN BEHEERSMAATREGELEN 45 8 VERANTWOORDING EN EINDDECLARATIE AFSLUITEN EN COMPLETEREN ACTIVITEITEN CONTROLE DOOR ACCOUNTANT VASTSTELLEN ADMINISTRATIE OPSTELLEN EN INDIENEN EINDDECLARATIE BESCHIKKING SUBSIDIEVASTSTELLING PLANNING 48 9 UITKEREN VOORSCHOTTEN EN SUBSIDIE UITBETALING VAN VOORSCHOTTEN VASTSTELLEN VAN SUBSIDIE 49 BIJLAGE 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST 50 BIJLAGE 2 MAATREGELENPLAN 54 BIJLAGE 3 DEELNEMERSVERKLARING 57 BIJLAGE 4 PRESENTIELIJST INTERNE OPLEIDING 58 BIJLAGE 5 PRESENTIELIJST EXTERNE OPLEIDING 59 BIJLAGE 6 DEELNAME VERKLARING BBL 60 BIJLAGE 7 DEELNAME VERKLARING HBO-DUAAL 61 BIJLAGE 8 VERKLARING ADDITIONELE INSTROOM 62 BIJLAGE 9 VERKLARING NIET TERUGVORDERBARE BTW 63 BIJLAGE 10 HANDTEKENINGENLIJST 64 BIJLAGE 11 OVERZICHT BESCHIKKINGEN 65 BIJLAGE 12 VOORBEELD MAIL AFWIJKING IN P*Q 66 AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 3 van 68

4 1 Inleiding De zorgsector heeft in het kader van de sectorplannen een door de minister vastgesteld bedrag toegezegd gekregen van 67,5 miljoen voor scholing. De 16 regionale werkgeversorganisaties hebben besloten dat er per regio 1 brancheorganisatie optreedt als hoofdaanvrager voor het sectorplan uit de regio. Iedere regio heeft een eigen plan en een eigen samenwerkingsverband en een eigen beschikking. In 1 regio zijn 4 sectorplannen ingediend, waardoor het aantal regio s 15 is, maar het aantal sectorplannen 18. Met de 18 regionale sectorplannen worden medewerkers door scholing voorbereid op de veranderingen in de zorg zoals verdergaande extramuralisering, veranderende zorgvraag, transitie naar een participatiemaatschappij en verdergaande autonomie van medewerkers en cliënten/patiënten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt in z n algemeen en de zorgsector in het bijzonder. Tegelijkertijd wordt het belang van instroom van nieuwe jonge professionals onderkend. Met het oog daarop willen de 18 hoofdaanvragers een extra bijdrage leveren aan de opleiding van nieuwe beroepskrachten. Het betreft leerwerkbanen die zonder de subsidie vanuit het sectorplan zorg niet gerealiseerd zouden worden. De opzet van de 18 sectorplannen zijn voor alle regio s vrijwel identiek, dit is onderling zo afgesproken. De begrotingen verschillen qua hoogte en soms zijn door de regionale inkleuring per maatregel wat prijsverschillen. Voor de uitvoering en verantwoording van de 18 regionale sectorplannen hebben de hoofdaanvragers besloten om landelijk samen te werken. Deze samenwerking behelst een gezamenlijk Administratieve Organisatie en Interne Controle (hierna AO/IC). De uitvoering en het beheer van deze AO/IC wordt belegd in het Shared Service Centrum (hierna SSC). dit SSC wordt gestuurd door de samenwerkende hoofdaanvragers. Vanuit het SSC wordt ervoor gezorgd dat de hoofdaanvragers op een eenduidige wijze de uitvoering en verantwoording ter hand nemen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een uniform webportal dat alle deelnemende hoofdaanvragers en de deelnemende zorginstellingen, verder werkgevers genoemd, verplicht zijn te gebruiken voor het uploaden van bewijsdocumenten en het administreren en verantwoorden van activiteiten. Er is dus een samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de AO/IC, niet met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen. De regio s dienen zich echter wel te houden aan de afspraken over bijvoorbeeld het aantonen van de marktconforme inkoop van opleidingen, controleren van de arbeidsmarktrelevantie, eisen rondom de financiële verantwoording of andere zaken die in deze AO/IC zijn voorgeschreven. Toelichting op indeling AO/IC Dit document beschrijft de Administratieve Organisatie en de Interne Controle (AO/IC) van de samenwerkende hoofdaanvragers en het gezamenlijke SSC. Deze AO/IC heeft als doel een praktische invulling c.q. uitwerking te geven aan de voorwaarden die de Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen aan aanvragende organisaties oplegt. Met behulp van deze AO/IC zijn de hoofdaanvragers in staat de processen rondom de verantwoording van de subsidie te structureren en te borgen. Dit stelt de hoofdaanvragers in staat optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden. Alle bij het project betrokken partijen zijn gehouden aan uitvoering conform de in deze AO/IC vastgelegde procedures en richtlijnen. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 4 van 68

5 Hoofdstuk 2 beschrijft het uitvoeringskader van deze AO/IC. In hoofdstuk 3 is de projectplanning en fasering opgenomen. De organisatie, communicatie en besluitvorming is vastgelegd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in activiteiten aangaande de inrichting en voorbereiding van het project. In hoofdstuk 6 is de projectuitvoering en de administratieve vastlegging vastgesteld. In hoofdstuk 7 is vastgelegd waarop de interne controle plaatsvindt. En in hoofdstuk 8 en 9 is de afronding, verantwoording en vaststelling van de projecten nader toegelicht. Vastgestelde formats in verband met vereiste documentatie zijn opgenomen in de bijlagen. Copyright Dit document is eigendom van Wecreate Consulting B.V., opgesteld in opdracht van de 16 regionale werkgeversorganisaties in de zorg, zoals opgenomen in bijlage 11 van dit document. Niets uit dit document mag gereproduceerd of anderszins overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Wecreate Consulting B.V. en haar opdrachtgever(s). Disclaimer Dit document is een uitgave van Wecreate Consulting B.V. Ondanks de zorg waarmee dit document is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Wecreate Consulting B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie in dit rapport. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 5 van 68

6 2 Uitgangspunten en uitvoeringskader Deze AO/IC wordt toegepast om de thans geldende wet- en regelgeving te vatten in werkbare procedures ten behoeve van de deelname door hoofdaanvragers, het SSC en werkgevers aan de uitvoering van dit project. Voor betrokkenen bij het project maakt de AO/IC duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de betrokkenen hebben. Tevens maakt het de scheidslijn tussen het verzamelen en invoeren van gegevens en de controle hierop inzichtelijk. Voor externe partijen borgt de AO/IC dat er conform vereisten wordt gewerkt, resulterend in een juiste, volledige en actuele projectadministratie. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten vastgelegd die ten grondslag liggen aan de uitvoering en verantwoording van dit project. Deze uitgangspunten vormen het kader waaraan het project moet voldoen. Dit kader komt voort uit: Eigen beleid en keuzes van de hoofdaanvrager; De van toepassing zijnde regelgeving; De gehonoreerde aanvraag met daarin eventueel aanvullende voorwaarden. 2.1 Eigen beleid Iedere werkgever voert haar eigen beleid uit binnen de kaders ingegeven door de werking van hun cao, gemeentelijk-, regionaal- of rijksbeleid (dan wel enig orgaan dat regels bepaalt voor de betreffende werkgevers). Werkgevers die een beroep doen op dit sectorplan onderwerpen zich aan de regels die de hoofdaanvrager bepaalt. De hoofdaanvrager neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor hetgeen de werkgevers vanuit hun eigen beleidsdoeleinden moeten realiseren, maar slechts hetgeen gerealiseerd moet worden vanuit de doelstellingen van het sectorplan. Activiteiten die daar naar het oordeel van de hoofdaanvrager niet onder vallen, komen niet in aanmerking voor subsidiering in het kader van dit plan. Werkgevers die deelnemen aan dit plan moeten daarom zonder enige terughoudendheid alle bepalingen uit deze AO/IC aanvaarden en naleven. Indien dat om welke reden dan ook strijdig is met het eigen beleid, dan dient de werkgever dit zelf te constateren en daarvoor de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn. De samenwerkende hoofdaanvragers hebben besloten het SSC op te zetten en hier de volgende werkzaamheden centraal te beleggen: Een gezamelijke en uniforme AO/IC voor alle hoofdaanvragers; Een gezamelijk en uniform webportal voor de registratie en verantwoording; Een gezamelijke backoffice die belast is met een 100% tweedelijnscontrole; Eén accountant die centraal (bij het SSC) alle projecten controleert. Alle deelnemende hoofdaanvragers en de hiermee samenhangende werkgevers voeren het Sectorplan conform deze AO/IC uit en maken hierbij gebruik van het SSC. Het SSC beheert de AO/IC en draagt zorg voor aansluiting met de regelgeving, nieuwe interpretaties en wensen vanuit de samenwerkende hoofdaanvragers. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 6 van 68

7 2.2 Regelgeving Bij de uitvoering en verantwoording van de activiteiten uit dit project is iedere hoofdaanvrager gehouden aan geldende regelgeving. Deze AO/IC is opgesteld met inachtneming van: AWB; Kaderwet SZW subsidies; De Algemene Regeling SZW subsidies; De Regeling Cofinanciering Sectorplannen; Beschikking subsidieverlening. De 18 beschikkingen zijn op hoofdlijnen gelijk. Uiteraard heeft iedere hoofdaanvrager zijn eigen budget en deelnemersaantal per maatregel. De Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geraadpleegd bij het opstellen van deze AO/IC. De AO/IC met bijbehorende bijlagen is in nauw overleg met de accountant tot stand gekomen. 2.3 De sectorplannen Deze AO/IC heeft betrekking op de 18 gehonoreerde regionale aanvragen van de samenwerkende hoofdaanvragers. De aanvragen zijn begrotingstechnisch en op inhoud gelijk. Ieder sectorplan heeft betrekking op 2 thema s, met in totaal 7 maatregelen. De 4 maatregelen in thema 1 richten zich op competentie ontwikkeling van medewerkers en de 3 maatregelen in thema 2 richten zich op kwalificerende scholing. Binnen de maatregelen zijn kostensoorten begroot, zoals: externe opleidingskosten, interne instructiekosten, loonverlet deelnemers en loonkosten leerwerktrajecten. Werkgevers kunnen alleen subsidie verkrijgen voor activiteiten die vallen onder de 7 maatregelen en voor kostensoorten welke zijn opgenomen in de begroting van de aanvraag van de hoofdaanvrager. Het volgende schema geeft inzicht in de maatregelen en kostensoorten waarvoor werkgevers subsidie kunnen verkrijgen. Thema Maatregel Kostensoorten Thema 1 1. uitvoering competentiescans Externe kosten, interne instructiekosten Thema 1 2. trainingsprogramma, 2 dagen Externe kosten, interne instructiekosten Thema 1 3. bijscholingsprogramma, 8 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 1 4. opleidingsprogramma, 16 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 2 5. MBO niveau BBL opleidingen Loonkosten AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 7 van 68

8 Thema 2 6. HBO Duaal Loonkosten Thema 2 7. EVC trajecten Externe kosten De 7 maatregelen en de 4 kostensoorten zijn de basis voor de inriching van de AO/IC. De kostensoorten bepalen welke verantwoording noodzakelijk is om kosten te kunnen subsidiëren en de 7 maatregelen zijn van belang voor de realisatie van de activiteiten in relatie tot de beschikkingen. De 18 aanvragen hebben ieder hun eigen budget en aantallen deelnemers per maatregel. Ook de uitvoeringsperiode (start- en einddatum) is niet voor alle aanvragen gelijk. In bijlage 11 Overzicht beschikkingen is een overzicht opgenomen van alle 18 aanvragen. De indirecte activiteiten (overhead), zoals projectleiding, administratie en de accountant worden gefinancieerd via een vastgestelde vergoeding (subsidie) op basis van een staffel gebaseerd op de omvang van het project (de realisatie). Deze kosten hoeven niet verantwoord te worden voor het verkrijgen van de subsidie. De administratie en verantwoording van deze kosten is derhalve buiten deze AO/IC gehouden. Hoofdaanvragers maken hier onderling en intern zelf afspraken over. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 8 van 68

9 3 Fasering en planning Het startpunt van het proces is idealiter de verleningsbeschikking van de aanvraag. Het is echter ook mogelijk dat verleningsbeschikking is afgeven terwijl de voorbereiding (en eventueel uitvoering) van het project al zijn gestart. Het eindpunt van het project is de vastgestelde subsidie (beschikking subsidievaststelling) op basis van de einddeclaratie. Tussen dit start en eindpunt vindt de daadwerkelijke projectuitvoering en verantwoording plaats. In dit hoofdstuk is de projectfasering en planning opgenomen. Aangezien de planning aanvraag-specifiek is wordt hier alleen het proces uiteengezet. Iedere hoofdaanvrager dient zijn eigen specifieke planning te maken op basis van de informatie die is opgenomen in iedere verleningsbeschikking. 3.1 Projectfasering Het onderstaande processchema toont de projectfasering van het project en benoemt de belangrijkste activiteiten binnen de afzonderlijke fases. START Beschikking subsidieverlening START Wordt afgegeven door het Agentschap SZW. Voorbereiding Communicatie naar de sector Inrichting SSC en webportal Opstellen AO/IC en implementeren procedures Uitvoering (start projectperiode) Uitvoering activiteiten Opleveren documentatie Administreren en monitoren Rapportages Voorschotverzoek EINDE Beschikking subsidievaststelling Vaststelling door het Agentschap SZW Controle en einddeclaratie Uitvoeren accountants controle Opstellen en indienen einddeclaratie Afsluiting en verantwoording (einde projectperiode) Stopzetten activiteiten Completeren administratie Controleren administratie Dit is een ideaal proces. In werkelijkheid lopen de eerste 3 fases deels parallel. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 9 van 68

10 3.2 Planning, milestones, deliverables Aangezien de verleningsdatum en projectperiode niet voor alle hoofdaanvragers gelijk is kan er geen uniforme planning worden opgenomen in deze AO/IC. Echter hebben alle hoofdaanvragers zich wel aan dezelfde eisen en processen te houden. Op basis hiervan is hieronder een procesplanning opgenomen. De hoofdaanvragers kunnen deze procesplanning hanteren als basis voor hun eigen specifieke planning. Tijdlijn en rapportages Maanden Rapport van bevindingen AO Accountantscontrole (hardclose) Tussenrapportages Accountantsverklaring Einddeclaratie Voorschotrapportage Kwartaalrapportage start eind eind BBL Uitgangspunten voor de belangrijkste formele deadlines zijn: Rapport van bevindingen AO: binnen 6 maanden na afgifte verleningsbeschikking; Tussenrapportages met accountantsverklaring: over de eerste 12 maanden van de uitvoering van het projectplan. De deadline is opgenomen in de beschikking; Einddeclaratie met accountantsverklaring: 13 weken na afloop van de projectperiode. Houdt hierbij rekening met een mogelijke verlenging voor maatregel 5 en 6, de deadline is opgenomen in de beschikking; Voorschotrapportage: binnen 2 maanden na einde van iedere 6 maandelijkse periode uit de liquiditeitsprognose melden wanneer de realisatie minder is dan 75% ten opzichte van de prognose over die periode; Kwartaalrapportages: om te voldoen aan de meldingsplicht, te bepalen door de hoofdaanvrager. In bijlage 11 Overzicht beschikkingen is een overzicht opgenomen van alle 18 aanvragen met daarin opgenomen de projectperiode en de verleningsdatum van de beschikking. Alle aanvragen en beschikkingen worden tevens opgenomen in het webportal, zodat deze inzichtelijk zijn voor de werkgevers, de hoofdaanvragers, de projectleider van het SSC en de accountant. Hiernaast zijn er ook nog de nodige richtlijnen en eisen voor de aanvang en looptijd van activiteiten. Hierna worden een aantal van deze onderwerpen nader belicht. Looptijd Sectorplan en aanvang activiteiten Voor maatregelen 1 t/m 4 en 7 geldt dat binnen 6 maanden na het verlenen van de beschikking een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van een van deze maatregelen. Deze maatregelen komen voor een maximale termijn van twee aaneengesloten jaren voor cofinanciering in aanmerking. Deze projectperiode is opgenomen in iedere beschikking. Bij maatregelen 5 en 6 kan iedere hoofdaanvrager een verzoek tot verlenging indienen bij het Agentschap SZW, zodat niet binnen 6 maar binnen 12 maanden na het verlenen van de beschikking een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van de maatregelen. Tevens kan de hoofdaanvrager het Agentschap SZW verzoeken om de subsidiabele periode van maatregelen 5 en 6 met 12 maanden te verlengen, zodat deze kosten tot maximaal 36 maanden na de startdatum AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 10 van 68

11 projectperiode voor subsidie in aanmerking komen. Ook maatregel 5 en 6 komen voor een maximale termijn van twee aaneengesloten jaren voor cofinanciering in aanmerking. Als niet binnen de gestelde termijnen een aanvang is gemaakt met de maatregelen wordt de beschikking tot subsidieverlening ingetrokken. Meldingsplicht algemeen De uitvoering van maatregelen en activiteiten vindt plaats conform de vastgestelde aanvraag. Zodra aannemelijk is dat activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of anderszins niet aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, dient de hoofdaanvrager dat onmiddellijk, schriftelijk aan het Agentschap SZW voor te leggen. Deze meldplicht omvat alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie. Zie hiervoor ook de paragraaf 5.1 Beheren van de beschikking. Zesmaandelijkse melding bij een realisatie van minder dan 75% Als de gerealiseerde subsidiabele kosten in de periode van zes maanden waarvoor een voorschot is verleend, 75% of minder bedragen dan de hiervoor begrote subsidiabele kosten (en de voorschotten gemiddeld ,-of meer per jaar bedragen), dient de hoofdaanvrager dat binnen twee maanden na afloop van die periode aan het Agentschap SZW te melden. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 11 van 68

12 4 Organisatie van het project Bij de inrichting en uitvoering van dit project spelen diverse partijen een rol. Het Agentschap SZW, het samenwerkingsverband, de hoofdaanvrager, de werkgevers, het SSC, de coöperatie, de commissie arbeidsmarktrelevantie en de accountant. Een transparante organisatie en duidelijke projectvoering is essentieel voor de kwaliteit en beheersbaarheid van ieder project. In dit hoofdstuk is de organisatie van de uitvoering vastgelegd. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden Er zijn diverse partijen betrokken bij de uitvoering en verantwoording van het project. Iedere partij heeft een rol in het totale proces en draagt hiermee een bepaalde verantwoordelijkheid. Hierna volgt een uiteenzetting van de betrokken partijen en hun rol in het project. Rol Organisatie Personen en functies Subsidieverstrekker Agentschap SZW 1 vast contact voor SSC, per hoofdaanvrager een vaste contactpersoon. Toelichting Verstrekt de subsidie aan de hoofdaanvrager. Controleert de einddeclaratie op de voorwaarden en stelt de subsidie vast. Samenwerkings -verband Vakbond(en) en Regionale werkgeversorgani satie, gemeenten, opleidingsinstitut en, zorgverzekeraars e.d. Vaste vertegenwoor digers namens contractpartijen Eindverantwoordelijk voor het sectorplan en garantstelling, iedere partij staat afzonderlijk garant voor het volledige project. Hoofdaanvrager Regionale werkgeversorganisatie Directeur/man ager Regionaal Projectleider (RPL) Directeur/manager is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de aanvraag. Projectleider is verantwoordelijk voor: - Voorbereiden van uitvoeringsovereenkomsten en maatregelenplannen; - Managen en monitoren van de uitvoering van maatregelenplannen; - Bewaken realisatie project en communiceren met de landelijke werkgroep, het SSC, de accountant, AGSZW; - Managen toets op arbeidsmarktrelevantie; AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 12 van 68

13 - Dossiervorming; - Rapportages en einddeclaratie; - Financiële projectadministratie; - Communicatie met werkgevers Commissie arbeidsmarktrelevantie n.v.t. Vertegenwoor diger van werkgeversorg anisatie, vertegenwoor diger van werknemersor ganisatie De commissie is verantwoordelijk voor de toets op de arbeidsmarktrelevantie en koppelt de resultaten terug aan de projectleider van de hoofaanvrager. Werkgevers Zorginstelling die deelneemt aan het sectorplan Directie Projectleider (ZPL) Administratief medewerker Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de uitvoeringsovereenkomst en het maatregelenplan. Projectleider is aangesteld door de directie als vertegenwoordiger/ manager van het project en als communicatiekanaal voor de hoofdaanvrager en het SSC. Projectleider richt de AO in bij de werkgever en geeft hier leiding aan. Administratief medewerker is verantwoordelijk voor de registratie en verantwoording van de subsidiabele activiteiten conform de procedures en richtlijnen opgenomen in deze AO/IC. Shared Service Centrum Ondersteunend bureau onder leiding van het coöperatiebestuur van de samenwerkende hoofdaanvragers Projectleider (LPL) Administratief medewerkers Projectleider van het SSC is belast met: - Leiding geven aan het SSC; - Implementeren van de AO/IC; - Beheren en bewaken van de AO/IC; - Coördinatie en afstemming met alle regionale projectleiders; - Leveren van managementinformatie en rapportages aan/met alle regionale projectleiders; - Afstemmen en plannen van accountantsactiviteiten. - Contact met Gilde BT over inrichting/bijstelling webportal Administratief medewerkers van het SSC zijn verantwoordelijk voor de 100% tweedelijns controle op de registratie en verantwoording van werkgevers conform de procedures en richtlijnen opgenomen in deze AO/IC. Ook zijn ze belast met het informeren, adviseren en bijsturen van werkgevers om tot een deugdelijke AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 13 van 68

14 administratie te komen. Coöperatie Samenwerkende hoofdaanvragers Bestuurders: Gerard Nederpelt Piet Verrijt De coöperatie is opgesteld door de samenwerkende hoofdaanvragers en is eigenaar van het SSC. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het SSC Accountant Accountantsbureau RA RA en medewerkers Is betrokken bij de inrichting en verantwoording van alle aanvragen en levert het volgende: Rapport van bevindingen AO; Controleverklaring tussentijdse rapportages; Controleverklaring einddeclaratie. De accountant stemt de uitvoering van zijn opdracht af met de projectleider van het SSC, die hiervoor overlegt met de projectleiders van de hoofdaanvragers. 4.2 Rol werkgevers Een werkgever is gedefinieerd als een organisatie die werkzaamheden uitvoert in de zorgsector en valt onder een van de geldende cao s uit de zorgsector. Zowel leden van een werkgeversorganisatie als niet leden vallen onder deze definitie, alhoewel er verschillende overhead kosten in rekening zullen worden gebracht (zie hiervoor de uitvoeringsovereenkomst in bijlage 1). Een werkgever kan op basis van een voorgeschreven format, het maatregelenplan (zie bijlage 2), subsidie aanvragen bij de hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager beoordeelt de aanvraag en wijst deze al dan niet volledig toe. De werkgever voert vervolgens het maatregelenplan uit, conform de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst en de procedures, eisen en richtlijnen in deze AO/IC. Voor de verantwoording en administratie gebruikt de werkgever het door de hoofdaanvrager beschikbaar gestelde webportal. 4.3 Rol hoofdaanvrager Ieder samenwerkingsverband heeft een hoofdaanvrager aangesteld. Dit zijn de regionale werkgeversorganisaties. De hoofdaanvrager is namens het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de sectorplannen en voor het correct uitvoeren van deze AO/IC. Uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing hebben de hoofdaanvragers gezamenlijk het SSC opgericht, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten zoals het inrichten en exploiteren van het portal en het opstellen van regels die dwingend zijn voor de werkgevers. Echter, ondanks dat er via het SSC veel taken uit handen worden genomen is en blijft de hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de uitvoering en AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 14 van 68

15 administratie van haar eigen plan. Het SSC kan zal op veel terreinen faciliteren, maar indien er specifiek voor een bepaalde regio zaken geregeld moeten worden met AGSZW, dan moet de hoofdaanvrager dit zelf doen. 4.4 Rol Shared Service Centrum en webportal Het SSC is belast met het beheer van de AO/IC en de uitvoering van de 100% tweedelijnscontrole. Ook verzorgt het SSC in samenspraak met de projectleiders van de hoofdaanvragers alle werkzaamheden van de controlerende accountant. Het SSC is de faciliteit voor de verantwoording en vastlegging van de 18 regionale sectorplannen en alle deelnemende werkgevers. Het SSC valt onder een coöperatie van alle samenwerkende hoofdaanvragers en legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan alle deelnemers, zijnde de hoofdaanvragers, van de coöperatie. 4.5 Organisatiemodel Onderstaand model toont de wijze waarop betrokken partijen zijn georganiseerd en hoe de hoofdprocessen lopen. AG SZW Gecoordineerd overleg Verlening Aanvraag Vaststelling Declaratie Uitvoeringsovereenkomst Hoofdaanvrager (namens samenwerkingsverband) info Cooperatie hoofdaanvragers Shared Service Centrum Beheer AO/IC 100% tweedelijns controle Aansturing acc controle Opleveren rapportages Werkgever docs Iedere hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor zijn eigen beschikking, de verantwoording hierover en de financiele afhandeling van de subsidie. Het SSC is facilitair aan de hoofdaanvrager en hiermee aan de werkgevers. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 15 van 68

16 4.6 Overlegstructuur De onderstaande overlegstructuur is vastgesteld. Strategisch overleg De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het project. Op strategischniveau zijn er twee vormen van overleg, namelijk: 1. Overleg met het samenwerkingsverband: formeel is het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk. Dit samenwerkingsverband staat echter op afstand van de uitvoering en zal een of enkele keren bij elkaar komen om op hoofdlijnen geinformeerd te worden door de hoofaanvrager. Iedere hoofdaanvrager is verantwoordlijk om hierover afspraken te maken met het samenwerkingsverband. In deze AO/IC is geen frequentie opgenomen voor dit overleg. 2. Overleg tussen hoofdaanvragers: Hoofdaanvragers overleggen periodiek op directieniveau met elkaar in het zogenoemde deelnemersoverleg RegioPlus. Hier kunnen zaken aangaande de projecten geagendeerd worden. Onderwerpen die op dit niveua besproken worden zijn: Algehele voortgang van de projecten; Ontwikkelingen die de voortgang beinvloeden; Werking van het SSC; Functioneren van de AO/IC. Tactisch overleg Overleg op tactische niveau is gedefineerd als het niveau van de projectleiders (LPL en RPL s), als verantwoordelijke functionarissen voor de uitvoering en verantwoording van de projecten. De projectleiders hebben tot eind 2014 maandelijks een projectleidersoverleg waarin alle vragen vanuit het regionale niveau onderling en met de landelijke werkgroep kunnen worden besproken. Vanaf 2015 kan de frequentie van het overleg mogelijk omlaag naar 1x per 3 maanden. Daarover wordt later een besluit genomen. Op het niveau van de projectleiders (RPL) worden ook alle eventuele knelpunten besproken rondom het webportal, de werking van de AO/IC, management rapportages en de effecten? daarvan richting AGSZW. Een tweede overleg op tactisch niveau betreft de aansturing van het SSC. Voor bespreking van de dagelijkse gang van zaken en voor het nemen van besluiten hiervoor is het bestuur van de cooperatie verantwoordlijk. Operationeel overleg Op operationeel niveau zijn er overleggen op het niveau van de hoofdaanvrager en op het niveau van het SSC. Daarover het volgende: 1. Hoofdaanvrager: de hoofdaanvrager moet borgen dat de projectleider (RPL) optreedt namens de hoofdaanvrager en moet borgen dat er een projectorganisatie is die de toebedeelde taken kan uitvoeren met het daarbij behorende reguliere werkoverleg. Vanuit de AO/IC wordt niet voorgeschreven wat de frequentie en inhoud is van dit overleg. Het moet zodanig zijn ingericht dat redelijkerwijze verondersteld mag worden dat de projectleider zijn/haar taken naar behoren kan uitvoeren. 2. SSC: binnen het SSC vindt wekelijks een werkoverleg plaats tussen de projectleider (LPL) en het uitvoerende personeel (back-office medewerkers) om de voortgang te bespreken. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 16 van 68

17 4.7 Rapportagestructuur De rapportagestructuur is als volgt: SSC De projectleider (LPL) van het SSC rapporteert maandelijks aan het bestuur van de cooperatie over de algehele voortgang van alle projecten en kwaliteit van de administratie. Een en ander is gebasseerd op managementrapportages uit het portal. Daarnaast wordt per aanvraag aangegeven wat de voortgang is en waar knelpunten geconstateerd worden. Het bestuur van de cooperatie rapporteert op hoofdlijnen aan het deelnemersoverleg RegioPlus, waar alle hoofdaanvragers vertegenwoordigt zijn. De projectleider (LPL) van het SSC rapporteert maandelijks aan de projectleider (RPL) van iedere hoofdaanvrager over de voortgang van het projecten en kwaliteit van de administratie. Een en ander is gebasseerd op managementrapportages uit het portal. Daarbij wordt aangegeven waar knelpunten geconstateerd worden. 3 maandelijks wordt er een rapportage gemaakt waaruit blijkt of de liquiditeitsprognoses gehaald worden, waarbij, bij een afwijking van > 25% gerapporteerd wordt dat de hoofdaanvrager daarvan melding moet doen aan AGSZW, met het verzoek tot acceptatie van de afwijking. Zie ook paragraaf 5.1. Projectleider (RPL) van hoofdaanvragers (zie ook paragraaf 3.2) De projectleiders rapporteren maandelijks aan hun directie/management wat de voortgang is op hoofdlijnen (p*q per maatregel); De projectleiders rapporteren na iedere 6 maanden aan hun directie/management over de realisatie in relatie tot de prognose in de beschiking. Zo nodig stuurt de projectleider een rapportage aan AGSZW wanneer de realisatie over de betreffende periode minder dan 75% is. Het SSC wordt hiervan op de hoogte gesteld; De projectleider dient over de eerste 12 maanden een tussenrapportage in en stemt dit af met het SSC; De projectleider dient 13 weken na het einde van de projectperiode een einddeclaratie in bij het AGSZW. De projectleider houdt zich hierbij aan de planning zoals opgenomen in Hoofdstuk 8. Hoofdaanvrager: De hoofdaanvrager rapporteert (half) jaarlijks aan het samenwerkingsverband over de algehele voortgang. 4.8 Escalatieprocedure Er zijn 4 niveaus waarop geëscaleerd kan worden: 1. Projectleider (RPL) - hoofdaanvrager Projectleiders (RPL) moeten bij geconstateerde problemen direct escaleren naar hun directie/ manager, omdat zij uitvoerend verantwoordelijk zijn voor hun eigen plan. Als de problemen ook spelen of kunnen spelen of van invloed zijn op andere hoofdaanvragers informeert de projectleider (RPL) de projectleider van het SSC. Tevens informeert de eindverantwoordelijke van de hoofdaanvrager de andere hoofdaanvragers via bijvoorbeeld via het deelnemers overleg Regio+. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 17 van 68

18 2. Hoofdaanvrager De hoofdaanvrager escaleert zo nodig aan het samenwerkingsverband via het deelnemers overleg Regio. 3. SSC SSC escaleert bij geconstateerde problemen direct richting de samenwerkende hoofdaanvragers (het bestuur van de coöperatie), altijd gelijktijdig aan een melding daarvan aan de projectleider van de betreffende regio( s) die het betreft. 4. Werkgever De werkgever escaleert bij geconstateerde of voorzien problemen direct naar de hoofdaanvrager. 4.9 Communicatie met AGSZW De communicatie met AGSZW vindt plaats op 2 niveaus: 1. Hoofdaanvrager naar AGSZW De hoofdaanvrager moet bij cruciale punten altijd zelfstandig communiceren met AGSZW, omdat zij eindverantwoordelijk is. 2. Gecoördineerd overleg met AGSZW De samenwerkende hoofdaanvragers hebben onderling en met AGSZW afgesproken dat een landelijke afvaardiging kan communiceren namens alle hoofdaanvragers. Deze afvaardiging wordt gecoördineerd door het coöperatiebestuur en Regio+. Echter, omdat juridisch gezien de hoofdaanvrager altijd verantwoordelijk is voor haar eigen aanvraag, moet iedere communicatie met AGSZW tevens in cc sturen naar de projectleiders, zodat zij dit kunnen toevoegen aan hun eigen dossier. Uitkomsten van deze communicatie worden gedeeld met de projectleider van het SSC en de andere aanvragers via de projectleidersbijeenkomsten en/of het deelnemersoverleg. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 18 van 68

19 5 Voorbereiding en inrichting Voordat de werkgevers kunnen overgaan tot het registeren en verantwoorden van activiteiten vindt er nog een proces plaats waarin de hoofdaanvrager en de werkgevers als uitvoerder afspraken maken over het budget, de te subsidiëren maatregelen en activiteiten en de rechten en plichten waaronder dit plaatsvindt. Dit wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst (bijlage 1) en het maatregelenplan (bijlage 2). De wijze waarop dit deelproces wordt uitgevoerd is in dit hoofdstuk belegd. Tevens is in dit hoofdstuk opgenomen wat de uitgangspunten zijn voor de uitvoering en hoe de hoofdaanvragers de thema s marktconformiteit en toets op de arbeidsmarktrelevantie hebben ingericht. 5.1 Beheer van beschikkingen De beschikking subsidieverlening is voor iedere hoofdaanvrager de grondslag voor de uitvoering van het project. Voor alle hoofdaanvragers geldt dat in de beschikking een totaal budget en per maatregel een deelbudget en een deelnemersaantal is opgenomen (P*Q). Dit zijn maximale waarden die niet overschreden mogen worden. Voor een goed beheer is een bewaking op deze maatregelen essentieel. De beschikking subsidieverlening is het uitgangspunt voor de verlening en verantwoording van het sectorplan. In het webportal wordt per beschikking een account aangemaakt voor de projectleiders (RPL) van de hoofdaanvragers. De volgende parameters worden hierin vooraf door de projectleider (RPL) ingevuld: Startdatum project Einddatum project Totaal budget P*Q per maatregel Zowel de toegekende maatregelenplannen (zie volgende paragraaf) aan de werkgevers en de werkelijke realisatie (verantwoorde kosten) worden afgezet tegen deze parameters, zodat de projectleiders altijd goed inzicht hebben in de realisatie van het project ten opzichte van de beschikking. Tevens kan op basis hiervan de nodige managementinformatie worden gegenereerd, zodat partijen en belanghebbenden tijdig kunnen worden geïnformeerd. Zie ook paragraaf 4.7. Er zit een spanning tussen de beschikking en de af te sluiten maatregelenplannen per werkgever. De cumulatie van afzonderlijke maatregelenplannen levert waarschijnlijk een ander resultaat op (in P*Q per maatregel) dan is opgenomen in de beschikking. Op het moment dat de in de beschikking opgenomen waarden op P*Q per maatregel worden overschreden is er feitelijk geen juridische grondslag voor subsidie op deze overschrijding. De hoofdaanvrager kan dit risico beheersen door tijdig het AGSZW te verzoeken om een herbeschikking af te geven op basis van de nieuwe inzichten. In de volgende procedure is opgenomen op welke wijze hoofdaanvrager dit proces kunnen uitvoeren en beheren. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 19 van 68

20 Procedure hoe om te gaan met managen beschikking P*Q De meeste sectorplannen werken met tijdsvakken voor maatregelenplannen van werkgevers. Zodra een tijdvak is gesloten kan de projectleider van de hoofdaanvrager de balans opmaken en constateren waar de (onvoorziene) verschuiving tussen maatregelen optreedt. Conform de onderstaande, met AGSZW afgestemde, procedure en de voorbeeldmail in bijlage 12 dient de projectleider de wijzigingen in P*Q per maatregel voor te leggen aan zijn of haar contactpersoon van SZW. De opgenomen tabellen in bijlage 12 en de regio specifieke onderbouwing en motivering van de afwijkingen zijn hierbij van groot belang. De procedure is als volgt: 1. Beschikking op aanvraag 2. Openstellen tranche voor werkgevers 3. Indienen maatregelenplannen door werkgevers 4. Cumulatieve afzetten tegen de beschikking 5. Afwijking absoluut en procentueel uitrekenen(tussenmaatregelen en in P*Q ) 6. Onderbouwen afwijkingen en afstemmen met Regio Plus (zie bijlage 12) 7. Afwijkingen melden voor akkoord AGZSW (zie bijlage 12) 8. Afschrift naar Regio Plus (bij nee nadere afstemming met werkgroep) 9. Afsluiten uitvoeringsovereenkomsten met werkgevers 10. Herbeschikking periodiek in overleg met contactpersoon SZW en de landelijke projectleider SSC 5.2 Proces van subsidieverwerving De werkgevers kunnen aanspraak maken op subsidie door met de hoofdaanvrager een maatregelenplan overeen te komen en de uitvoeringsovereenkomst af te sluiten. Na het afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst reserveert de hoofdaanvrager het overeengekomen budget, gespecificeerd per maatregel in kosten en deelnemersaantal (P*Q), voor de betreffende werkgevers. De projectleider (RPL) van de hoofdaanvrager is eigenaar van dit proces en zal bij het tot stand komen van het maatregelenplan sturen op een aantal zaken, namelijk: Sturen op juiste verhoudingen tussen maatregel en in P*Q; Sturen op een realistische begroting die aansluit op de beschikking; Sturen op een snelle realisatie en verantwoording; Wijzen op en adviseren over procedure marktconformiteit en arbeidsmarktrelevantie. Het hierna afgebeelde proces geeft inzicht in de afzonderlijke stappen die leiden tot de uitvoeringsovereenkomst en toegang tot het webportal voor de verantwoording en registratie van de uitgevoerde activiteiten. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 20 van 68

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG Deze brochure geeft deelnemende werkgevers aan het Sectorplan Zorg in de regio meer achtergrondinformatie over het project, de betrokken partijen en de wijze waarop het

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland.

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag ViaZorg T.a.v. de heer J. Naafs Stationspark 2 4462DZ GOES 4462DZ2 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting DMperspectief Stationsweg 78 2991CM BARENDRECHT 2991CM78 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingen in de Metalektro Sectorplan Metalektro Regeling: Cofinanciering Sectorplannen Looptijd Sectorplan Metalektro: 1 september 2014 31 augustus 2016 Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Op 29 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Netwerkbedrijven.

Op 29 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Netwerkbedrijven. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag St. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Netwerkbedrijven Utrechtseweg 310 6812AR ARNHEM 6812AR310 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgetegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers T. a. v. Postbus 627 3440AP WOERDEN

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017

Datum 13 januari 2017 Betreft Gewijzigde beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2017 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mob T.a.v... Postbus 586 9700 AN GRONINGEN Afdeling Uitvoering

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER

218RP69. Contactpersoon. Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat RP ZOETERMEER > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging FME-CWM T.a.v... Zilverstraat 69 218 RP ZOETERMEER 218RP69 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd.

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf.. Postbus 3183 3502GD UTRECHT 3502GD3183 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515

Nadere informatie

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie Postbus 238 3970AE DRIEBERGEN 3970AE238 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie sectorplannen Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Inleiding Bij deze ontvangt u het Handboek Sectorplan Zorg als richtlijn voor de administratieve vastlegging en

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1118ZP75583. Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Sectorfonds Luchtvaart Postbus 75583 1118ZP LUCHTHAVEN SCHIPHOL 1118ZP75583 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.0 21 november 2014 INLEIDING Deze handleiding stelt de werkgevers in staat om de activiteiten in het kader van de Sectorplannen te registreren

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers

Sectorplannen Zorg. Handleiding SABA voor werkgevers Sectorplannen Zorg Handleiding SABA voor werkgevers Versie 1.1 12 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 Wachtwoord vergeten?... 4 4 Ingelogd zijn... 6 5 Tabblad Home... 7 5.1 Informatie...

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus 201 2990AE BARENDRECHT 2990AE201 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Regeling cofinanciering sectorplannen

Regeling cofinanciering sectorplannen Regeling cofinanciering sectorplannen Informatiebijeenkomst Actieteam Kernteam Sectorplannen Ministerie SZW Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Doel en tijdpad 3. Kernpunten 4. Ruimte voor maatwerk en

Nadere informatie

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) T.a.v... Postbus 520 3440 AM WOERDEN Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

Instructie invullen BSN-rapportage ESF-subsidie

Instructie invullen BSN-rapportage ESF-subsidie Instructie invullen BSN-rapportage ESF-subsidie 2014-2020 November 2016, t.b.v. aanvragers Actieve Inclusie en GTI. Versie 1.2 In verband met de jaarlijkse rapportage over de voortgang en resultaten van

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 SZW Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 3 mei 2002/nr. AAM/BR/2002/27950a Directie Algemeen

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat B] te Den Haag I I I. II Postbus AE Den Haag szvi.ni

9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat B] te Den Haag I I I. II Postbus AE Den Haag szvi.ni Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stfchting ZorgpleinNoord Afdeling Uitvoering Rummerinkhof 2 9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD. Voor bedrijven en medewerkers

FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD. Voor bedrijven en medewerkers FAQ 100% GESUBSIDIEERD TRAININGSAANBOD Voor bedrijven en medewerkers FAQ 100% gesubsidieerd trainingsaanbod Vragen vanuit de bedrijven 1. Hoe kan ik deelnemen? Het 100% gesubsidieerd trainingsaanbod staat

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds Recreatie Postbus 693 4200AR GORINCHEM 4200AR693 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong.

Op 17 december 2014 heb ik u subsidie verleend in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen voor het project: Groningen op voorsprong. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen T.a.v. de heer R.J.H. Wolters Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus 1128 3840BC HARDERWIJK 3840BC1128 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW)

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW) Agentschap SZW Mínisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging arbeidsmarkt zorg en welzijn plus in NHN ZWplus T.a.v. mevrouw LG.A. Sluijs Nieuwe

Nadere informatie

ESF-3 3 en MKB 10 september 2004

ESF-3 3 en MKB 10 september 2004 ESF-3 3 en MKB 10 september 2004 CA-ICT - profiel Opgericht 1996 Paritaire organisatie Geen sector CAO Inkomsten: bedrijfsbijdragen voor geleverde diensten Scholing werkzoekenden (enkele duizenden) Scholing

Nadere informatie

Toetsingskader: rechtmatigheid

Toetsingskader: rechtmatigheid (optioneel) (optioneel) Toetsingskader Rechtmatigheid 1-1-2017 concept Toetsingskader: rechtmatigheid NB1: Dit rechtmatigheidskader wordt nadat gestart is met de hantering elk half jaar geëvalueerd en

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

iiii.i.iiiiii.iiiii.iiii.piiiiii

iiii.i.iiiiii.iiiii.iiii.piiiiii Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AS Den Haag Werkgeversverenigi ng ZorgZij n Werkt Ierlandlaan 29 2713HG ZOETERMEER iiii.i.iiiiii.iiiii.iiii.piiiiii

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie