AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg"

Transcriptie

1 AO/IC Cofinanciering sectorplannen 18 sectorplannen in de zorg Versie: 23 oktober 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN EN UITVOERINGSKADER EIGEN BELEID REGELGEVING DE SECTORPLANNEN 7 3 FASERING EN PLANNING PROJECTFASERING PLANNING, MILESTONES, DELIVERABLES 10 4 ORGANISATIE VAN HET PROJECT TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ROL WERKGEVERS ROL HOOFDAANVRAGER ROL SHARED SERVICE CENTRUM EN WEBPORTAL ORGANISATIEMODEL OVERLEGSTRUCTUUR RAPPORTAGESTRUCTUUR ESCALATIEPROCEDURE COMMUNICATIE MET AGSZW 18 5 VOORBEREIDING EN INRICHTING BEHEER VAN BESCHIKKINGEN PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING UITVOERINGSOVEREENKOMST OPENSTELLING WEBPORTAL BORGING MARKTCONFORMITEIT TOETS OP ARBEIDSMARKTRELEVANTIE 26 6 UITVOERING EN VERANTWOORDING ACTIVITEITEN REGISTRATIEPROCES VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN MAATREGELEN 1 T/M VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN MAATREGELEN 5 EN VERANTWOORDINGSDOCUMENTEN OVERKOEPELEND UURLOONBEREKENINGEN 37 AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 2 van 68

3 7 CONTROLE EN BEHEERSMAATREGELEN NORMENKADER ADMINISTRATIE RICHTLIJN SUBSIDIABELE KOSTEN BLAUWDRUK PROJECTDOSSIER CONTROLE- EN BEHEERSMAATREGELEN 45 8 VERANTWOORDING EN EINDDECLARATIE AFSLUITEN EN COMPLETEREN ACTIVITEITEN CONTROLE DOOR ACCOUNTANT VASTSTELLEN ADMINISTRATIE OPSTELLEN EN INDIENEN EINDDECLARATIE BESCHIKKING SUBSIDIEVASTSTELLING PLANNING 48 9 UITKEREN VOORSCHOTTEN EN SUBSIDIE UITBETALING VAN VOORSCHOTTEN VASTSTELLEN VAN SUBSIDIE 49 BIJLAGE 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST 50 BIJLAGE 2 MAATREGELENPLAN 54 BIJLAGE 3 DEELNEMERSVERKLARING 57 BIJLAGE 4 PRESENTIELIJST INTERNE OPLEIDING 58 BIJLAGE 5 PRESENTIELIJST EXTERNE OPLEIDING 59 BIJLAGE 6 DEELNAME VERKLARING BBL 60 BIJLAGE 7 DEELNAME VERKLARING HBO-DUAAL 61 BIJLAGE 8 VERKLARING ADDITIONELE INSTROOM 62 BIJLAGE 9 VERKLARING NIET TERUGVORDERBARE BTW 63 BIJLAGE 10 HANDTEKENINGENLIJST 64 BIJLAGE 11 OVERZICHT BESCHIKKINGEN 65 BIJLAGE 12 VOORBEELD MAIL AFWIJKING IN P*Q 66 AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 3 van 68

4 1 Inleiding De zorgsector heeft in het kader van de sectorplannen een door de minister vastgesteld bedrag toegezegd gekregen van 67,5 miljoen voor scholing. De 16 regionale werkgeversorganisaties hebben besloten dat er per regio 1 brancheorganisatie optreedt als hoofdaanvrager voor het sectorplan uit de regio. Iedere regio heeft een eigen plan en een eigen samenwerkingsverband en een eigen beschikking. In 1 regio zijn 4 sectorplannen ingediend, waardoor het aantal regio s 15 is, maar het aantal sectorplannen 18. Met de 18 regionale sectorplannen worden medewerkers door scholing voorbereid op de veranderingen in de zorg zoals verdergaande extramuralisering, veranderende zorgvraag, transitie naar een participatiemaatschappij en verdergaande autonomie van medewerkers en cliënten/patiënten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt in z n algemeen en de zorgsector in het bijzonder. Tegelijkertijd wordt het belang van instroom van nieuwe jonge professionals onderkend. Met het oog daarop willen de 18 hoofdaanvragers een extra bijdrage leveren aan de opleiding van nieuwe beroepskrachten. Het betreft leerwerkbanen die zonder de subsidie vanuit het sectorplan zorg niet gerealiseerd zouden worden. De opzet van de 18 sectorplannen zijn voor alle regio s vrijwel identiek, dit is onderling zo afgesproken. De begrotingen verschillen qua hoogte en soms zijn door de regionale inkleuring per maatregel wat prijsverschillen. Voor de uitvoering en verantwoording van de 18 regionale sectorplannen hebben de hoofdaanvragers besloten om landelijk samen te werken. Deze samenwerking behelst een gezamenlijk Administratieve Organisatie en Interne Controle (hierna AO/IC). De uitvoering en het beheer van deze AO/IC wordt belegd in het Shared Service Centrum (hierna SSC). dit SSC wordt gestuurd door de samenwerkende hoofdaanvragers. Vanuit het SSC wordt ervoor gezorgd dat de hoofdaanvragers op een eenduidige wijze de uitvoering en verantwoording ter hand nemen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een uniform webportal dat alle deelnemende hoofdaanvragers en de deelnemende zorginstellingen, verder werkgevers genoemd, verplicht zijn te gebruiken voor het uploaden van bewijsdocumenten en het administreren en verantwoorden van activiteiten. Er is dus een samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de AO/IC, niet met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen. De regio s dienen zich echter wel te houden aan de afspraken over bijvoorbeeld het aantonen van de marktconforme inkoop van opleidingen, controleren van de arbeidsmarktrelevantie, eisen rondom de financiële verantwoording of andere zaken die in deze AO/IC zijn voorgeschreven. Toelichting op indeling AO/IC Dit document beschrijft de Administratieve Organisatie en de Interne Controle (AO/IC) van de samenwerkende hoofdaanvragers en het gezamenlijke SSC. Deze AO/IC heeft als doel een praktische invulling c.q. uitwerking te geven aan de voorwaarden die de Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen aan aanvragende organisaties oplegt. Met behulp van deze AO/IC zijn de hoofdaanvragers in staat de processen rondom de verantwoording van de subsidie te structureren en te borgen. Dit stelt de hoofdaanvragers in staat optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden. Alle bij het project betrokken partijen zijn gehouden aan uitvoering conform de in deze AO/IC vastgelegde procedures en richtlijnen. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 4 van 68

5 Hoofdstuk 2 beschrijft het uitvoeringskader van deze AO/IC. In hoofdstuk 3 is de projectplanning en fasering opgenomen. De organisatie, communicatie en besluitvorming is vastgelegd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in activiteiten aangaande de inrichting en voorbereiding van het project. In hoofdstuk 6 is de projectuitvoering en de administratieve vastlegging vastgesteld. In hoofdstuk 7 is vastgelegd waarop de interne controle plaatsvindt. En in hoofdstuk 8 en 9 is de afronding, verantwoording en vaststelling van de projecten nader toegelicht. Vastgestelde formats in verband met vereiste documentatie zijn opgenomen in de bijlagen. Copyright Dit document is eigendom van Wecreate Consulting B.V., opgesteld in opdracht van de 16 regionale werkgeversorganisaties in de zorg, zoals opgenomen in bijlage 11 van dit document. Niets uit dit document mag gereproduceerd of anderszins overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Wecreate Consulting B.V. en haar opdrachtgever(s). Disclaimer Dit document is een uitgave van Wecreate Consulting B.V. Ondanks de zorg waarmee dit document is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Wecreate Consulting B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie in dit rapport. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 5 van 68

6 2 Uitgangspunten en uitvoeringskader Deze AO/IC wordt toegepast om de thans geldende wet- en regelgeving te vatten in werkbare procedures ten behoeve van de deelname door hoofdaanvragers, het SSC en werkgevers aan de uitvoering van dit project. Voor betrokkenen bij het project maakt de AO/IC duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de betrokkenen hebben. Tevens maakt het de scheidslijn tussen het verzamelen en invoeren van gegevens en de controle hierop inzichtelijk. Voor externe partijen borgt de AO/IC dat er conform vereisten wordt gewerkt, resulterend in een juiste, volledige en actuele projectadministratie. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten vastgelegd die ten grondslag liggen aan de uitvoering en verantwoording van dit project. Deze uitgangspunten vormen het kader waaraan het project moet voldoen. Dit kader komt voort uit: Eigen beleid en keuzes van de hoofdaanvrager; De van toepassing zijnde regelgeving; De gehonoreerde aanvraag met daarin eventueel aanvullende voorwaarden. 2.1 Eigen beleid Iedere werkgever voert haar eigen beleid uit binnen de kaders ingegeven door de werking van hun cao, gemeentelijk-, regionaal- of rijksbeleid (dan wel enig orgaan dat regels bepaalt voor de betreffende werkgevers). Werkgevers die een beroep doen op dit sectorplan onderwerpen zich aan de regels die de hoofdaanvrager bepaalt. De hoofdaanvrager neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor hetgeen de werkgevers vanuit hun eigen beleidsdoeleinden moeten realiseren, maar slechts hetgeen gerealiseerd moet worden vanuit de doelstellingen van het sectorplan. Activiteiten die daar naar het oordeel van de hoofdaanvrager niet onder vallen, komen niet in aanmerking voor subsidiering in het kader van dit plan. Werkgevers die deelnemen aan dit plan moeten daarom zonder enige terughoudendheid alle bepalingen uit deze AO/IC aanvaarden en naleven. Indien dat om welke reden dan ook strijdig is met het eigen beleid, dan dient de werkgever dit zelf te constateren en daarvoor de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn. De samenwerkende hoofdaanvragers hebben besloten het SSC op te zetten en hier de volgende werkzaamheden centraal te beleggen: Een gezamelijke en uniforme AO/IC voor alle hoofdaanvragers; Een gezamelijk en uniform webportal voor de registratie en verantwoording; Een gezamelijke backoffice die belast is met een 100% tweedelijnscontrole; Eén accountant die centraal (bij het SSC) alle projecten controleert. Alle deelnemende hoofdaanvragers en de hiermee samenhangende werkgevers voeren het Sectorplan conform deze AO/IC uit en maken hierbij gebruik van het SSC. Het SSC beheert de AO/IC en draagt zorg voor aansluiting met de regelgeving, nieuwe interpretaties en wensen vanuit de samenwerkende hoofdaanvragers. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 6 van 68

7 2.2 Regelgeving Bij de uitvoering en verantwoording van de activiteiten uit dit project is iedere hoofdaanvrager gehouden aan geldende regelgeving. Deze AO/IC is opgesteld met inachtneming van: AWB; Kaderwet SZW subsidies; De Algemene Regeling SZW subsidies; De Regeling Cofinanciering Sectorplannen; Beschikking subsidieverlening. De 18 beschikkingen zijn op hoofdlijnen gelijk. Uiteraard heeft iedere hoofdaanvrager zijn eigen budget en deelnemersaantal per maatregel. De Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geraadpleegd bij het opstellen van deze AO/IC. De AO/IC met bijbehorende bijlagen is in nauw overleg met de accountant tot stand gekomen. 2.3 De sectorplannen Deze AO/IC heeft betrekking op de 18 gehonoreerde regionale aanvragen van de samenwerkende hoofdaanvragers. De aanvragen zijn begrotingstechnisch en op inhoud gelijk. Ieder sectorplan heeft betrekking op 2 thema s, met in totaal 7 maatregelen. De 4 maatregelen in thema 1 richten zich op competentie ontwikkeling van medewerkers en de 3 maatregelen in thema 2 richten zich op kwalificerende scholing. Binnen de maatregelen zijn kostensoorten begroot, zoals: externe opleidingskosten, interne instructiekosten, loonverlet deelnemers en loonkosten leerwerktrajecten. Werkgevers kunnen alleen subsidie verkrijgen voor activiteiten die vallen onder de 7 maatregelen en voor kostensoorten welke zijn opgenomen in de begroting van de aanvraag van de hoofdaanvrager. Het volgende schema geeft inzicht in de maatregelen en kostensoorten waarvoor werkgevers subsidie kunnen verkrijgen. Thema Maatregel Kostensoorten Thema 1 1. uitvoering competentiescans Externe kosten, interne instructiekosten Thema 1 2. trainingsprogramma, 2 dagen Externe kosten, interne instructiekosten Thema 1 3. bijscholingsprogramma, 8 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 1 4. opleidingsprogramma, 16 dagen Externe kosten, interne instructiekosten en loonverletkosten Thema 2 5. MBO niveau BBL opleidingen Loonkosten AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 7 van 68

8 Thema 2 6. HBO Duaal Loonkosten Thema 2 7. EVC trajecten Externe kosten De 7 maatregelen en de 4 kostensoorten zijn de basis voor de inriching van de AO/IC. De kostensoorten bepalen welke verantwoording noodzakelijk is om kosten te kunnen subsidiëren en de 7 maatregelen zijn van belang voor de realisatie van de activiteiten in relatie tot de beschikkingen. De 18 aanvragen hebben ieder hun eigen budget en aantallen deelnemers per maatregel. Ook de uitvoeringsperiode (start- en einddatum) is niet voor alle aanvragen gelijk. In bijlage 11 Overzicht beschikkingen is een overzicht opgenomen van alle 18 aanvragen. De indirecte activiteiten (overhead), zoals projectleiding, administratie en de accountant worden gefinancieerd via een vastgestelde vergoeding (subsidie) op basis van een staffel gebaseerd op de omvang van het project (de realisatie). Deze kosten hoeven niet verantwoord te worden voor het verkrijgen van de subsidie. De administratie en verantwoording van deze kosten is derhalve buiten deze AO/IC gehouden. Hoofdaanvragers maken hier onderling en intern zelf afspraken over. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 8 van 68

9 3 Fasering en planning Het startpunt van het proces is idealiter de verleningsbeschikking van de aanvraag. Het is echter ook mogelijk dat verleningsbeschikking is afgeven terwijl de voorbereiding (en eventueel uitvoering) van het project al zijn gestart. Het eindpunt van het project is de vastgestelde subsidie (beschikking subsidievaststelling) op basis van de einddeclaratie. Tussen dit start en eindpunt vindt de daadwerkelijke projectuitvoering en verantwoording plaats. In dit hoofdstuk is de projectfasering en planning opgenomen. Aangezien de planning aanvraag-specifiek is wordt hier alleen het proces uiteengezet. Iedere hoofdaanvrager dient zijn eigen specifieke planning te maken op basis van de informatie die is opgenomen in iedere verleningsbeschikking. 3.1 Projectfasering Het onderstaande processchema toont de projectfasering van het project en benoemt de belangrijkste activiteiten binnen de afzonderlijke fases. START Beschikking subsidieverlening START Wordt afgegeven door het Agentschap SZW. Voorbereiding Communicatie naar de sector Inrichting SSC en webportal Opstellen AO/IC en implementeren procedures Uitvoering (start projectperiode) Uitvoering activiteiten Opleveren documentatie Administreren en monitoren Rapportages Voorschotverzoek EINDE Beschikking subsidievaststelling Vaststelling door het Agentschap SZW Controle en einddeclaratie Uitvoeren accountants controle Opstellen en indienen einddeclaratie Afsluiting en verantwoording (einde projectperiode) Stopzetten activiteiten Completeren administratie Controleren administratie Dit is een ideaal proces. In werkelijkheid lopen de eerste 3 fases deels parallel. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 9 van 68

10 3.2 Planning, milestones, deliverables Aangezien de verleningsdatum en projectperiode niet voor alle hoofdaanvragers gelijk is kan er geen uniforme planning worden opgenomen in deze AO/IC. Echter hebben alle hoofdaanvragers zich wel aan dezelfde eisen en processen te houden. Op basis hiervan is hieronder een procesplanning opgenomen. De hoofdaanvragers kunnen deze procesplanning hanteren als basis voor hun eigen specifieke planning. Tijdlijn en rapportages Maanden Rapport van bevindingen AO Accountantscontrole (hardclose) Tussenrapportages Accountantsverklaring Einddeclaratie Voorschotrapportage Kwartaalrapportage start eind eind BBL Uitgangspunten voor de belangrijkste formele deadlines zijn: Rapport van bevindingen AO: binnen 6 maanden na afgifte verleningsbeschikking; Tussenrapportages met accountantsverklaring: over de eerste 12 maanden van de uitvoering van het projectplan. De deadline is opgenomen in de beschikking; Einddeclaratie met accountantsverklaring: 13 weken na afloop van de projectperiode. Houdt hierbij rekening met een mogelijke verlenging voor maatregel 5 en 6, de deadline is opgenomen in de beschikking; Voorschotrapportage: binnen 2 maanden na einde van iedere 6 maandelijkse periode uit de liquiditeitsprognose melden wanneer de realisatie minder is dan 75% ten opzichte van de prognose over die periode; Kwartaalrapportages: om te voldoen aan de meldingsplicht, te bepalen door de hoofdaanvrager. In bijlage 11 Overzicht beschikkingen is een overzicht opgenomen van alle 18 aanvragen met daarin opgenomen de projectperiode en de verleningsdatum van de beschikking. Alle aanvragen en beschikkingen worden tevens opgenomen in het webportal, zodat deze inzichtelijk zijn voor de werkgevers, de hoofdaanvragers, de projectleider van het SSC en de accountant. Hiernaast zijn er ook nog de nodige richtlijnen en eisen voor de aanvang en looptijd van activiteiten. Hierna worden een aantal van deze onderwerpen nader belicht. Looptijd Sectorplan en aanvang activiteiten Voor maatregelen 1 t/m 4 en 7 geldt dat binnen 6 maanden na het verlenen van de beschikking een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van een van deze maatregelen. Deze maatregelen komen voor een maximale termijn van twee aaneengesloten jaren voor cofinanciering in aanmerking. Deze projectperiode is opgenomen in iedere beschikking. Bij maatregelen 5 en 6 kan iedere hoofdaanvrager een verzoek tot verlenging indienen bij het Agentschap SZW, zodat niet binnen 6 maar binnen 12 maanden na het verlenen van de beschikking een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van de maatregelen. Tevens kan de hoofdaanvrager het Agentschap SZW verzoeken om de subsidiabele periode van maatregelen 5 en 6 met 12 maanden te verlengen, zodat deze kosten tot maximaal 36 maanden na de startdatum AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 10 van 68

11 projectperiode voor subsidie in aanmerking komen. Ook maatregel 5 en 6 komen voor een maximale termijn van twee aaneengesloten jaren voor cofinanciering in aanmerking. Als niet binnen de gestelde termijnen een aanvang is gemaakt met de maatregelen wordt de beschikking tot subsidieverlening ingetrokken. Meldingsplicht algemeen De uitvoering van maatregelen en activiteiten vindt plaats conform de vastgestelde aanvraag. Zodra aannemelijk is dat activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of anderszins niet aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, dient de hoofdaanvrager dat onmiddellijk, schriftelijk aan het Agentschap SZW voor te leggen. Deze meldplicht omvat alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie. Zie hiervoor ook de paragraaf 5.1 Beheren van de beschikking. Zesmaandelijkse melding bij een realisatie van minder dan 75% Als de gerealiseerde subsidiabele kosten in de periode van zes maanden waarvoor een voorschot is verleend, 75% of minder bedragen dan de hiervoor begrote subsidiabele kosten (en de voorschotten gemiddeld ,-of meer per jaar bedragen), dient de hoofdaanvrager dat binnen twee maanden na afloop van die periode aan het Agentschap SZW te melden. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 11 van 68

12 4 Organisatie van het project Bij de inrichting en uitvoering van dit project spelen diverse partijen een rol. Het Agentschap SZW, het samenwerkingsverband, de hoofdaanvrager, de werkgevers, het SSC, de coöperatie, de commissie arbeidsmarktrelevantie en de accountant. Een transparante organisatie en duidelijke projectvoering is essentieel voor de kwaliteit en beheersbaarheid van ieder project. In dit hoofdstuk is de organisatie van de uitvoering vastgelegd. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden Er zijn diverse partijen betrokken bij de uitvoering en verantwoording van het project. Iedere partij heeft een rol in het totale proces en draagt hiermee een bepaalde verantwoordelijkheid. Hierna volgt een uiteenzetting van de betrokken partijen en hun rol in het project. Rol Organisatie Personen en functies Subsidieverstrekker Agentschap SZW 1 vast contact voor SSC, per hoofdaanvrager een vaste contactpersoon. Toelichting Verstrekt de subsidie aan de hoofdaanvrager. Controleert de einddeclaratie op de voorwaarden en stelt de subsidie vast. Samenwerkings -verband Vakbond(en) en Regionale werkgeversorgani satie, gemeenten, opleidingsinstitut en, zorgverzekeraars e.d. Vaste vertegenwoor digers namens contractpartijen Eindverantwoordelijk voor het sectorplan en garantstelling, iedere partij staat afzonderlijk garant voor het volledige project. Hoofdaanvrager Regionale werkgeversorganisatie Directeur/man ager Regionaal Projectleider (RPL) Directeur/manager is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de aanvraag. Projectleider is verantwoordelijk voor: - Voorbereiden van uitvoeringsovereenkomsten en maatregelenplannen; - Managen en monitoren van de uitvoering van maatregelenplannen; - Bewaken realisatie project en communiceren met de landelijke werkgroep, het SSC, de accountant, AGSZW; - Managen toets op arbeidsmarktrelevantie; AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 12 van 68

13 - Dossiervorming; - Rapportages en einddeclaratie; - Financiële projectadministratie; - Communicatie met werkgevers Commissie arbeidsmarktrelevantie n.v.t. Vertegenwoor diger van werkgeversorg anisatie, vertegenwoor diger van werknemersor ganisatie De commissie is verantwoordelijk voor de toets op de arbeidsmarktrelevantie en koppelt de resultaten terug aan de projectleider van de hoofaanvrager. Werkgevers Zorginstelling die deelneemt aan het sectorplan Directie Projectleider (ZPL) Administratief medewerker Directie is verantwoordelijk voor de realisatie van de uitvoeringsovereenkomst en het maatregelenplan. Projectleider is aangesteld door de directie als vertegenwoordiger/ manager van het project en als communicatiekanaal voor de hoofdaanvrager en het SSC. Projectleider richt de AO in bij de werkgever en geeft hier leiding aan. Administratief medewerker is verantwoordelijk voor de registratie en verantwoording van de subsidiabele activiteiten conform de procedures en richtlijnen opgenomen in deze AO/IC. Shared Service Centrum Ondersteunend bureau onder leiding van het coöperatiebestuur van de samenwerkende hoofdaanvragers Projectleider (LPL) Administratief medewerkers Projectleider van het SSC is belast met: - Leiding geven aan het SSC; - Implementeren van de AO/IC; - Beheren en bewaken van de AO/IC; - Coördinatie en afstemming met alle regionale projectleiders; - Leveren van managementinformatie en rapportages aan/met alle regionale projectleiders; - Afstemmen en plannen van accountantsactiviteiten. - Contact met Gilde BT over inrichting/bijstelling webportal Administratief medewerkers van het SSC zijn verantwoordelijk voor de 100% tweedelijns controle op de registratie en verantwoording van werkgevers conform de procedures en richtlijnen opgenomen in deze AO/IC. Ook zijn ze belast met het informeren, adviseren en bijsturen van werkgevers om tot een deugdelijke AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 13 van 68

14 administratie te komen. Coöperatie Samenwerkende hoofdaanvragers Bestuurders: Gerard Nederpelt Piet Verrijt De coöperatie is opgesteld door de samenwerkende hoofdaanvragers en is eigenaar van het SSC. De bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het SSC Accountant Accountantsbureau RA RA en medewerkers Is betrokken bij de inrichting en verantwoording van alle aanvragen en levert het volgende: Rapport van bevindingen AO; Controleverklaring tussentijdse rapportages; Controleverklaring einddeclaratie. De accountant stemt de uitvoering van zijn opdracht af met de projectleider van het SSC, die hiervoor overlegt met de projectleiders van de hoofdaanvragers. 4.2 Rol werkgevers Een werkgever is gedefinieerd als een organisatie die werkzaamheden uitvoert in de zorgsector en valt onder een van de geldende cao s uit de zorgsector. Zowel leden van een werkgeversorganisatie als niet leden vallen onder deze definitie, alhoewel er verschillende overhead kosten in rekening zullen worden gebracht (zie hiervoor de uitvoeringsovereenkomst in bijlage 1). Een werkgever kan op basis van een voorgeschreven format, het maatregelenplan (zie bijlage 2), subsidie aanvragen bij de hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager beoordeelt de aanvraag en wijst deze al dan niet volledig toe. De werkgever voert vervolgens het maatregelenplan uit, conform de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst en de procedures, eisen en richtlijnen in deze AO/IC. Voor de verantwoording en administratie gebruikt de werkgever het door de hoofdaanvrager beschikbaar gestelde webportal. 4.3 Rol hoofdaanvrager Ieder samenwerkingsverband heeft een hoofdaanvrager aangesteld. Dit zijn de regionale werkgeversorganisaties. De hoofdaanvrager is namens het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de sectorplannen en voor het correct uitvoeren van deze AO/IC. Uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing hebben de hoofdaanvragers gezamenlijk het SSC opgericht, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten zoals het inrichten en exploiteren van het portal en het opstellen van regels die dwingend zijn voor de werkgevers. Echter, ondanks dat er via het SSC veel taken uit handen worden genomen is en blijft de hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de uitvoering en AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 14 van 68

15 administratie van haar eigen plan. Het SSC kan zal op veel terreinen faciliteren, maar indien er specifiek voor een bepaalde regio zaken geregeld moeten worden met AGSZW, dan moet de hoofdaanvrager dit zelf doen. 4.4 Rol Shared Service Centrum en webportal Het SSC is belast met het beheer van de AO/IC en de uitvoering van de 100% tweedelijnscontrole. Ook verzorgt het SSC in samenspraak met de projectleiders van de hoofdaanvragers alle werkzaamheden van de controlerende accountant. Het SSC is de faciliteit voor de verantwoording en vastlegging van de 18 regionale sectorplannen en alle deelnemende werkgevers. Het SSC valt onder een coöperatie van alle samenwerkende hoofdaanvragers en legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan alle deelnemers, zijnde de hoofdaanvragers, van de coöperatie. 4.5 Organisatiemodel Onderstaand model toont de wijze waarop betrokken partijen zijn georganiseerd en hoe de hoofdprocessen lopen. AG SZW Gecoordineerd overleg Verlening Aanvraag Vaststelling Declaratie Uitvoeringsovereenkomst Hoofdaanvrager (namens samenwerkingsverband) info Cooperatie hoofdaanvragers Shared Service Centrum Beheer AO/IC 100% tweedelijns controle Aansturing acc controle Opleveren rapportages Werkgever docs Iedere hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor zijn eigen beschikking, de verantwoording hierover en de financiele afhandeling van de subsidie. Het SSC is facilitair aan de hoofdaanvrager en hiermee aan de werkgevers. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 15 van 68

16 4.6 Overlegstructuur De onderstaande overlegstructuur is vastgesteld. Strategisch overleg De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het project. Op strategischniveau zijn er twee vormen van overleg, namelijk: 1. Overleg met het samenwerkingsverband: formeel is het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk. Dit samenwerkingsverband staat echter op afstand van de uitvoering en zal een of enkele keren bij elkaar komen om op hoofdlijnen geinformeerd te worden door de hoofaanvrager. Iedere hoofdaanvrager is verantwoordlijk om hierover afspraken te maken met het samenwerkingsverband. In deze AO/IC is geen frequentie opgenomen voor dit overleg. 2. Overleg tussen hoofdaanvragers: Hoofdaanvragers overleggen periodiek op directieniveau met elkaar in het zogenoemde deelnemersoverleg RegioPlus. Hier kunnen zaken aangaande de projecten geagendeerd worden. Onderwerpen die op dit niveua besproken worden zijn: Algehele voortgang van de projecten; Ontwikkelingen die de voortgang beinvloeden; Werking van het SSC; Functioneren van de AO/IC. Tactisch overleg Overleg op tactische niveau is gedefineerd als het niveau van de projectleiders (LPL en RPL s), als verantwoordelijke functionarissen voor de uitvoering en verantwoording van de projecten. De projectleiders hebben tot eind 2014 maandelijks een projectleidersoverleg waarin alle vragen vanuit het regionale niveau onderling en met de landelijke werkgroep kunnen worden besproken. Vanaf 2015 kan de frequentie van het overleg mogelijk omlaag naar 1x per 3 maanden. Daarover wordt later een besluit genomen. Op het niveau van de projectleiders (RPL) worden ook alle eventuele knelpunten besproken rondom het webportal, de werking van de AO/IC, management rapportages en de effecten? daarvan richting AGSZW. Een tweede overleg op tactisch niveau betreft de aansturing van het SSC. Voor bespreking van de dagelijkse gang van zaken en voor het nemen van besluiten hiervoor is het bestuur van de cooperatie verantwoordlijk. Operationeel overleg Op operationeel niveau zijn er overleggen op het niveau van de hoofdaanvrager en op het niveau van het SSC. Daarover het volgende: 1. Hoofdaanvrager: de hoofdaanvrager moet borgen dat de projectleider (RPL) optreedt namens de hoofdaanvrager en moet borgen dat er een projectorganisatie is die de toebedeelde taken kan uitvoeren met het daarbij behorende reguliere werkoverleg. Vanuit de AO/IC wordt niet voorgeschreven wat de frequentie en inhoud is van dit overleg. Het moet zodanig zijn ingericht dat redelijkerwijze verondersteld mag worden dat de projectleider zijn/haar taken naar behoren kan uitvoeren. 2. SSC: binnen het SSC vindt wekelijks een werkoverleg plaats tussen de projectleider (LPL) en het uitvoerende personeel (back-office medewerkers) om de voortgang te bespreken. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 16 van 68

17 4.7 Rapportagestructuur De rapportagestructuur is als volgt: SSC De projectleider (LPL) van het SSC rapporteert maandelijks aan het bestuur van de cooperatie over de algehele voortgang van alle projecten en kwaliteit van de administratie. Een en ander is gebasseerd op managementrapportages uit het portal. Daarnaast wordt per aanvraag aangegeven wat de voortgang is en waar knelpunten geconstateerd worden. Het bestuur van de cooperatie rapporteert op hoofdlijnen aan het deelnemersoverleg RegioPlus, waar alle hoofdaanvragers vertegenwoordigt zijn. De projectleider (LPL) van het SSC rapporteert maandelijks aan de projectleider (RPL) van iedere hoofdaanvrager over de voortgang van het projecten en kwaliteit van de administratie. Een en ander is gebasseerd op managementrapportages uit het portal. Daarbij wordt aangegeven waar knelpunten geconstateerd worden. 3 maandelijks wordt er een rapportage gemaakt waaruit blijkt of de liquiditeitsprognoses gehaald worden, waarbij, bij een afwijking van > 25% gerapporteerd wordt dat de hoofdaanvrager daarvan melding moet doen aan AGSZW, met het verzoek tot acceptatie van de afwijking. Zie ook paragraaf 5.1. Projectleider (RPL) van hoofdaanvragers (zie ook paragraaf 3.2) De projectleiders rapporteren maandelijks aan hun directie/management wat de voortgang is op hoofdlijnen (p*q per maatregel); De projectleiders rapporteren na iedere 6 maanden aan hun directie/management over de realisatie in relatie tot de prognose in de beschiking. Zo nodig stuurt de projectleider een rapportage aan AGSZW wanneer de realisatie over de betreffende periode minder dan 75% is. Het SSC wordt hiervan op de hoogte gesteld; De projectleider dient over de eerste 12 maanden een tussenrapportage in en stemt dit af met het SSC; De projectleider dient 13 weken na het einde van de projectperiode een einddeclaratie in bij het AGSZW. De projectleider houdt zich hierbij aan de planning zoals opgenomen in Hoofdstuk 8. Hoofdaanvrager: De hoofdaanvrager rapporteert (half) jaarlijks aan het samenwerkingsverband over de algehele voortgang. 4.8 Escalatieprocedure Er zijn 4 niveaus waarop geëscaleerd kan worden: 1. Projectleider (RPL) - hoofdaanvrager Projectleiders (RPL) moeten bij geconstateerde problemen direct escaleren naar hun directie/ manager, omdat zij uitvoerend verantwoordelijk zijn voor hun eigen plan. Als de problemen ook spelen of kunnen spelen of van invloed zijn op andere hoofdaanvragers informeert de projectleider (RPL) de projectleider van het SSC. Tevens informeert de eindverantwoordelijke van de hoofdaanvrager de andere hoofdaanvragers via bijvoorbeeld via het deelnemers overleg Regio+. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 17 van 68

18 2. Hoofdaanvrager De hoofdaanvrager escaleert zo nodig aan het samenwerkingsverband via het deelnemers overleg Regio. 3. SSC SSC escaleert bij geconstateerde problemen direct richting de samenwerkende hoofdaanvragers (het bestuur van de coöperatie), altijd gelijktijdig aan een melding daarvan aan de projectleider van de betreffende regio( s) die het betreft. 4. Werkgever De werkgever escaleert bij geconstateerde of voorzien problemen direct naar de hoofdaanvrager. 4.9 Communicatie met AGSZW De communicatie met AGSZW vindt plaats op 2 niveaus: 1. Hoofdaanvrager naar AGSZW De hoofdaanvrager moet bij cruciale punten altijd zelfstandig communiceren met AGSZW, omdat zij eindverantwoordelijk is. 2. Gecoördineerd overleg met AGSZW De samenwerkende hoofdaanvragers hebben onderling en met AGSZW afgesproken dat een landelijke afvaardiging kan communiceren namens alle hoofdaanvragers. Deze afvaardiging wordt gecoördineerd door het coöperatiebestuur en Regio+. Echter, omdat juridisch gezien de hoofdaanvrager altijd verantwoordelijk is voor haar eigen aanvraag, moet iedere communicatie met AGSZW tevens in cc sturen naar de projectleiders, zodat zij dit kunnen toevoegen aan hun eigen dossier. Uitkomsten van deze communicatie worden gedeeld met de projectleider van het SSC en de andere aanvragers via de projectleidersbijeenkomsten en/of het deelnemersoverleg. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 18 van 68

19 5 Voorbereiding en inrichting Voordat de werkgevers kunnen overgaan tot het registeren en verantwoorden van activiteiten vindt er nog een proces plaats waarin de hoofdaanvrager en de werkgevers als uitvoerder afspraken maken over het budget, de te subsidiëren maatregelen en activiteiten en de rechten en plichten waaronder dit plaatsvindt. Dit wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst (bijlage 1) en het maatregelenplan (bijlage 2). De wijze waarop dit deelproces wordt uitgevoerd is in dit hoofdstuk belegd. Tevens is in dit hoofdstuk opgenomen wat de uitgangspunten zijn voor de uitvoering en hoe de hoofdaanvragers de thema s marktconformiteit en toets op de arbeidsmarktrelevantie hebben ingericht. 5.1 Beheer van beschikkingen De beschikking subsidieverlening is voor iedere hoofdaanvrager de grondslag voor de uitvoering van het project. Voor alle hoofdaanvragers geldt dat in de beschikking een totaal budget en per maatregel een deelbudget en een deelnemersaantal is opgenomen (P*Q). Dit zijn maximale waarden die niet overschreden mogen worden. Voor een goed beheer is een bewaking op deze maatregelen essentieel. De beschikking subsidieverlening is het uitgangspunt voor de verlening en verantwoording van het sectorplan. In het webportal wordt per beschikking een account aangemaakt voor de projectleiders (RPL) van de hoofdaanvragers. De volgende parameters worden hierin vooraf door de projectleider (RPL) ingevuld: Startdatum project Einddatum project Totaal budget P*Q per maatregel Zowel de toegekende maatregelenplannen (zie volgende paragraaf) aan de werkgevers en de werkelijke realisatie (verantwoorde kosten) worden afgezet tegen deze parameters, zodat de projectleiders altijd goed inzicht hebben in de realisatie van het project ten opzichte van de beschikking. Tevens kan op basis hiervan de nodige managementinformatie worden gegenereerd, zodat partijen en belanghebbenden tijdig kunnen worden geïnformeerd. Zie ook paragraaf 4.7. Er zit een spanning tussen de beschikking en de af te sluiten maatregelenplannen per werkgever. De cumulatie van afzonderlijke maatregelenplannen levert waarschijnlijk een ander resultaat op (in P*Q per maatregel) dan is opgenomen in de beschikking. Op het moment dat de in de beschikking opgenomen waarden op P*Q per maatregel worden overschreden is er feitelijk geen juridische grondslag voor subsidie op deze overschrijding. De hoofdaanvrager kan dit risico beheersen door tijdig het AGSZW te verzoeken om een herbeschikking af te geven op basis van de nieuwe inzichten. In de volgende procedure is opgenomen op welke wijze hoofdaanvrager dit proces kunnen uitvoeren en beheren. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 19 van 68

20 Procedure hoe om te gaan met managen beschikking P*Q De meeste sectorplannen werken met tijdsvakken voor maatregelenplannen van werkgevers. Zodra een tijdvak is gesloten kan de projectleider van de hoofdaanvrager de balans opmaken en constateren waar de (onvoorziene) verschuiving tussen maatregelen optreedt. Conform de onderstaande, met AGSZW afgestemde, procedure en de voorbeeldmail in bijlage 12 dient de projectleider de wijzigingen in P*Q per maatregel voor te leggen aan zijn of haar contactpersoon van SZW. De opgenomen tabellen in bijlage 12 en de regio specifieke onderbouwing en motivering van de afwijkingen zijn hierbij van groot belang. De procedure is als volgt: 1. Beschikking op aanvraag 2. Openstellen tranche voor werkgevers 3. Indienen maatregelenplannen door werkgevers 4. Cumulatieve afzetten tegen de beschikking 5. Afwijking absoluut en procentueel uitrekenen(tussenmaatregelen en in P*Q ) 6. Onderbouwen afwijkingen en afstemmen met Regio Plus (zie bijlage 12) 7. Afwijkingen melden voor akkoord AGZSW (zie bijlage 12) 8. Afschrift naar Regio Plus (bij nee nadere afstemming met werkgroep) 9. Afsluiten uitvoeringsovereenkomsten met werkgevers 10. Herbeschikking periodiek in overleg met contactpersoon SZW en de landelijke projectleider SSC 5.2 Proces van subsidieverwerving De werkgevers kunnen aanspraak maken op subsidie door met de hoofdaanvrager een maatregelenplan overeen te komen en de uitvoeringsovereenkomst af te sluiten. Na het afsluiten van de uitvoeringsovereenkomst reserveert de hoofdaanvrager het overeengekomen budget, gespecificeerd per maatregel in kosten en deelnemersaantal (P*Q), voor de betreffende werkgevers. De projectleider (RPL) van de hoofdaanvrager is eigenaar van dit proces en zal bij het tot stand komen van het maatregelenplan sturen op een aantal zaken, namelijk: Sturen op juiste verhoudingen tussen maatregel en in P*Q; Sturen op een realistische begroting die aansluit op de beschikking; Sturen op een snelle realisatie en verantwoording; Wijzen op en adviseren over procedure marktconformiteit en arbeidsmarktrelevantie. Het hierna afgebeelde proces geeft inzicht in de afzonderlijke stappen die leiden tot de uitvoeringsovereenkomst en toegang tot het webportal voor de verantwoording en registratie van de uitgevoerde activiteiten. AO/IC Cofinanciering Sectorplannen Pagina 20 van 68

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Handboek KP7 Projectbeheer

Handboek KP7 Projectbeheer Handboek KP7 Projectbeheer Universiteit van Tilburg Het 'Handboek KP7 projectbeheer is specifiek bedoeld voor projectbeheerders. Het biedt een praktische handleiding voor de financieel-administratieve

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie