15 MEI 2013 Q. Jaardocument ~ KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 MEI 2013 Q. Jaardocument 2012. ~ KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d."

Transcriptie

1 Stichting Arkin Jaardocument 2012 ~ Document waarop ons rapport d.d. 15 MEI 2013 Q (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: 1

2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord van de Raad van Bestuur Bericht van de Raad van Toezicht Strategisch beleid 'Sterk in de Stad' en bezuinigingen Sterk in de Stad Landelijke bezuinigingen en Arkin Kerngegevens Juridische structuur, besturingsmodel en Zorgbrede Governancecode 2010 Juridische structuur Besturingsmodel Zorgbrede Governancecode 2010 Het jaar 2012 op hoofdlijnen: Arkinbreed Externe ontwikkelingen Fusies en samenwerkingsverbanden De vier strategische thema's Portfolio Merkenbeleid Programma Leiderschap Expertiseontwi kkeling Wetenschappelijk onderzoek Academische werkplaatsen Kennismanagement Beroepsopleidingen en scholing De vier Arkinbrede prioriteiten Kwaliteitsbeleid E-health Informatiemanagement Arbeidsmarkt Bijdragen aan de maatschappij Sociale aspecten Vastgoed ICT Milieu aspecten Vergoeding Raad van Toezicht en bezoldiging Raad van Bestuur Kwaliteit en veiligheid HKZ EFQM/INK Normenkader kwaliteit Veiligheid Document waarop ons rapport d.d. 15 t~ei 2013 heeh((_ (medelb'''ewng Paraaf voor identificatiedoeleinden: 2

3 4.5 Kwaliteitscommissies Geneesmiddelencommissie Suïcidecommissie Bezoeken IGZ Dwang bedwingen ROM Het jaar 2012: per organisatieonderdeel van het primair proces Curatieve zorg Jellinek Jellinek Jeugd en PuntP Jeugd PuntP Volwassenen NPI en PHS Novarum Psydon Zorgprogrammering Wijkgerichte transmurale zorg Ambulatiseringsplan FACT Forensische en hoogintensieve specialistische zorg Spoedeisende Psychiatrie Mentrum BUHI Inforsa Financiën Financieel beleid Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Toelichting ontwikkelingen die in het vorig jaarverslag zijn 30 aangekondigd 6.4 Financiële instrumenten Risicomanagement Actuele ontwikkelingen en het zorgproces HKZ EFQMIINK Veiligheid Klachten van cliënten Incidenten en calamiteiten Geneesmiddelencommissie Suïcidecommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg Dwang bedwingen Kwaliteitsindicatoren Effectiviteit van zorg ROM Drop-out Somatische screening Continuïteit van zorg: tijdig contact na ontslag uit de kliniek 39 f~ Document w aarop ons rapport d.d. 3 I 5 MEl 2013 Q_ (mede) betrekking heeft. ~~~~v~r identificatiedoeleinden: CCOuntants N. V.

4 Veiligheid Beschikbaarheid medicatieoverzicht Dwang bedwingen Cliëntgerichtheid Satisfactiemeting Wachttijden Beschikbaarheid recente behandelplannen Toekomst 41 Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2012 Stichting Arkin 43 Bijlagen I II III IV V Raad van Toezicht Raad van Bestuur Organisatiestructuur Medezeggenschap Publicaties Jaarrekening 2012 De jaarrekening heeft een eigen inhoudsopgave en paginanummering. Document waarop ons rapport d.d. 1:':'1 Paraaf voor identificatiedoeleinden: ~,~r~k~~g~eeh~ 4

5 Voorwoord van de Raad van Bestuur In 2012 was de externe omgeving volop in beweging als gevolg van onder andere het Regeerakkoord en het bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ Die ontwikkelingen hebben ook in 2013 hun gevolgen en in de jaren daarna. Langs de lijnen van het strategisch document 'Sterk in de stad' heeft Arkin antwoorden gegeven op die ontwikkelingen, met als focus een samenhangend zorgaanbod. In lijn met het Zorgakkoord heeft Arkin ingezet op afbouw van klinische bedden en is geïnvesteerd in waar Arkin goed in is: het leveren van zorg aan cliënten met complexe zorgvragen. Daarbij is een nader accent gelegd op en geïnvesteerd in ambulante wijkteams, sturing op zorgpaden in de curatieve zorg, verdere versterking van de forensische zorg in de stad en het aanbod van e-health. Het portfoliobeleid is verder toegepast, waarbij is uitgegaan van de zorg en behandeling van de primaire doelgroepen van Arkin. Dat heeft geleid tot het beëindigen en/of overdragen van zorgaanbod dat niet tot de corebusiness van Arkin behoort. Daarbij is nadrukkelijk samenwerking gezocht met de partners in de stad. De afbouw van de niet-corebusiness heeft helaas ook betekend dat we afscheid hebben moeten nemen van medewerkers. En in 2012 heeft Arkin ingezet op monitoring van de kwaliteit van zorg. In dat kader wordt fors ingezet op de uitvoering van Routinematige uitkomstmonitoring (ROM). In het verslagjaar zijn daarbij tevreden stemmende resultaten behaald. In 2013 wordt een verdere stap gezet met de invulling van het doel van de ROM: het leren van de ervaringen van de cliënten en het mede op basis daarvan verbeteren van de behandelingen voor de kwetsbare doelgroep. Ook de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek is verstevigd door de instelling van drie academische werkplaatsen: verslavingsgedrag (een voortzetting van de academische traditie binnen de Jellinek), psychosen (van vroege interventie van psychoses tot en met de psychoses met een recidiverend, therapieresistent karakter) en de effectiviteit van psychologische interventies. Ook in 2013 zal de omgeving van Arkin niet stil staan. Daarbij kan worden gedacht aan de voorbereiding op de invoering van de Basis GGZ per 2014, de brede herziening van de jeugdzorg per 2015, de invoering van de nieuwe DBC-systematiek en de lagere tarieven per Ook hier zal Arkin langs de weg van 'Sterk in de Stad' de antwoorden geven. De komende jaren zullen op vele terreinen veel vragen van alle betrokkenen. Wij zien de komende jaren, gezien de ingezette acties om de ontwikkelingen het hoofd te bieden, met vertrouwen tegemoet. Graag bedanken wij alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om de zorg voor onze cliënten mogelijk te maken in een periode waarin de druk op de GGZ toeneemt. Raad van Bestuur Arkin Jeroen Muller en Petra van Dam Mei 2013 ~ Document w. aarop ons rapper! d.i. f 5 MEI 2013 (m'd,) b''''kkiog heehe ~~~~voor identificatiedoeleinden: ACcountants N.V.

6 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht functioneert conform de modelregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Deze is mede gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode 2010, met daarin richtlijnen op het gebied van transparantie en verantwoording. De statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur van Arkin worden in 2013 integraal in overeenstemming gebracht met die code. In bijlage I wordt nader ingegaan op de samenstelling van de Raad van Toezicht, de nevenfuncties, zittingstermijnen en het aantal bijgewoonde vergaderingen. De vergoeding Raad van Toezicht wordt toegelicht onder Werkwijze In het reglement Raad van Toezicht Arkin zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening en informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht. Aan die afspraken wordt gaande het jaar invulling gegeven door de agendering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervulde haar toezichthoudende rol door bespreking van de periodieke managementrapportages vanuit de Raad van Bestuur (met daarin financiële gegevens, beschrijving van de risico's voor de organisatie en informatie over strategische en zorginhoudelijke ontwikkelingen), themapresentaties en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur bezoeken aan locaties, waarbij aan die locatie gerelateerde thema's zijn besproken. De Raad van Toezicht kende in 2012 twee commissies: de Auditcommissie (bestaande uit de heren Knottnerus en Muurmans en vanaf december 2012 bestaande uit de heren Van Leeuwen en Muurmans) en de Commissie Kwaliteit (bestaande uit mevrouw De Ruiter en de heren Klazinga en Van Minnen). De Commissie Kwaliteit is in 2012 twee keer bijeen geweest en de Auditcommissie drie keer. Bij elk van die vergaderingen waren alle leden aanwezig en werd vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bij de vergadering van de Auditcommissie was tevens de directeur Financiën & Informatiemanagement aanwezig en bij de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit de Geneesheer Directeur. De verslagen van de vergadering van beide commissies worden geagendeerd voor de daarop volgende vergadering van de Raad van Toezicht. De leden van de commissies geven in die vergadering een nadere toelichting op het besprokene en de bevindingen. Onafhankelijkheid/belangenverstrengeling De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voor alle leden van de Raad van Toezicht, ook de leden die op voordracht van Cliëntenraad of Centrale Ondernemingsraad zijn benoemd, is in de statuten geregeld dat zij zonder last en ruggespraak functioneren. De leden van de Raad van Toezicht toetsen tijdens de eigen evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht over en weer of er sprake is van samenloop van functies zoals opgenomen onder 4.4 in de Zorgbrede Governancecode Daarvan bleek geen sprake. Er is ook geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en de organisatie, zoals bedoeld in 4.5 van de Zorgbrede Governancecode Evaluatie eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft in 2012 niet in een gestructureerde bijeenkomst stil gestaan bij het eigen functioneren. Wel is in het kader van het rooster van aftreden aandacht besteed aan de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht en is vastgesteld dat die naar wens is, ook in relatie tot de personele invulling van de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit. De gestructureerde evaluatie van het eigen functioneren k~e in mei DOcument waarop ons rappert d.d. f 5 MEI 2013 ()6 (mede) betrekking heeh. L Paraaf VOor identificatiedoeleinden' KPMG Accountants N. V..

7 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur De voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied HR, tevens vice voorzitter, hebben in maart 2013 met de leden van de Raad van Bestuur jaargesprekken gevoerd over De Raad van Toezicht heeft met tevredenheid kennis genomen van de uitkomsten van de gesprekken. Vergaderingen Raad van Toezicht: hoofdpunten De Raad van Toezicht heeft in 2012 zes keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Conform eerder besluit is in 2012 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema kwaliteit van zorg. Bijzondere aandacht is in 2012 uitgegaan naar de landelijke bezuinigingen en hoe Arkin daar aan de hand van het strategiedocument 'Sterk in de Stad' op reageert. In de vergaderingen zijn de volgende hoofdpunten aan de orde geweest (waar van toepassing is aangegeven of sprake was van goedkeuring door de Raad van Toezicht): Zorginhoud Ambulante zorg: hoe in lijn met 'Sterk in de Stad' komen tot uitwerking van verdere afbouw van dwang en drang, het centraal stellen van ambulant werken en de ontwikkeling van ultra high care Curatieve zorg: hoe in lijn met 'Sterk in de Stad' uitwerking van portfolio, merken, doelmatigheid en kwaliteit E-health Zorg op afstand Verslagen van de Commissie Kwaliteit Samenwerking Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking Beleidscyclus en organisatie Verslag externe accountant 2011 In aanwezigheid van externe accountant: Jaardocument Stichting Arkin 2011, Jaarrekeningen BV's en NV 2011 (goedkeuring) Concernbegroting 2012, incl. resultaten zorgverkoop 2012 (goedkeuring) Concernjaarplan 2012 (goedkeuring) Kwartaalrapportages Rapportage liquiditeitsontwikkeling Kaderbrief 2013: vertaling van de externe ontwikkelingen naar de kaders voor beleid, risico's en begroting 2013 (bezuinigingen, prestatiebekostiging, normatieve financiering van huisvesting) Procesoptimalisatie Verslagen van de Auditcommissie HR Programma Leiderschap Sociaal Plan Klokkenluidersregel ing ~ Document wa arop ons rapport d.i. 1 5 MEI 2013 e_ Imedel b""";"g hoe" 7 Paraaf voor'd '.. KPMG A I entlflcatiedoeleinden: CcOuntants N. V.

8 Governance Bespreking van de actualisatie van statuten en reglementen in overeenstemming met Zorgbrede Governancecode 2010 (hetgeen in 2013 leidde tot besluitvorming) Procedure voor werving en benoeming voorzitter Raad van Toezicht Besluit tot benoeming van het lid Raad van Toezicht met het financiële profiel Overig Toekomst van de verslavingskliniek op Curaçao Vergaderingen Commissie Kwaliteit: hoofdpunten In de Commissie Kwaliteit is daar waar het aspecten van kwaliteit betreft gesproken over het jaardocument 2011 en over de Concernbegroting Verder is gesproken over de in 2012 in relatie tot de strategie 'Sterk in de Stad' en de landelijke bezuinigingen ingezette zorginhoudelijke bewegingen. Ook zijn besproken de behaalde resultaten voor het thema kwaliteit van zorg, de aanpak en resultaten van de Routinematige uitkomstmonitoring (ROM), het onderzoeksbeleid, de resultaten en het vervolg op bezoeken van de IGZ en de Arkinbrede invulling van de opleidingen voor zorginhoudelijke professionals. De sturing van kwaliteit is aan de orde geweest: in elke vergadering presenteert één van de directies van organisatieonderdelen de relevante externe ontwikkelingen en hoe daarop is ingespeeld. En in elke vergadering is gesproken over het veiligheidsbeleid en over de afhandeling van ernstige incidenten in de cliëntenzorg. De vergaderingen van de Auditcommissie: hoofdpunten De Auditcommissie is in 2012 drie keer bijeen geweest. In de Auditcommissie is gesproken over de Concernbegroting 2012, incl. resultaat zorgverkoop 2012 en in aanwezigheid van de externe accountant is gesproken over de jaarstukken 2011 van Stichting Arkin, de BV's en de NV alsmede de managementletter en het verslag van de externe accountant. Verder is gesproken over de verslavingskliniek op Curaçao en over de Concernbegroting Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de risico's voor Arkin die samenhangen met de externe ontwikkelingen en hoe die worden opgevangen. Overleg met externe accountant De jaarstukken 2011, de managementletter en het verslag van de externe accountant zijn in de Auditcommissie, in aanwezigheid van de externe accountant, besproken. In de daarop volgende vergadering van de Raad van Toezicht zijn de jaarstukken 2011 goedgekeurd. Overleg met medezeggenschap De Raad van Bestuur van Arkin heeft in maart en in september overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad, in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht van Arkin. Daarbij is gesproken over de externe ontwikkelingen en de reactie daarop van Arkin, respectievelijk over de Kaderbrief Voorafgaand aan de januari-vergadering van de Raad van Toezicht is in de jaarlijkse overlegvergadering met de Cliëntenraad in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de externe ontwikkelingen en in relatie daarmee het strategiedocument 'Sterk in de Stad'. ~ Document waarop ons rapport d.d. l:e~'1:~:kk:ogl~ft ~ P f ee aran VOor ide If. KPMG A n I Icatiedoeleinden: CCQUntants N.V.

9 1. Strategisch beleid 'Sterk in de Stad' en bezuinigingen 1.1 Sterk in de Stad In het strategisch document 'Sterk in de Stad' is vastgelegd dat de kracht van Arkin met name ligt in het bieden van complexe zorg in een (groot)stedelijke omgeving. Arkin biedt zoveel mogelijk evidence based interventies aan. Als er geen evidence is, kiest Arkin zoveel mogelijk voor de best practice based zorg. Daarbij is het cliëntperspectief de belangrijkste strategische pijler. In de visie van Arkin omvat klantgericht werken eveneens het geven van een duidelijke plek aan de positie en rol van naastbetrokkenen van cliënten. Vanuit het cliëntperspectief kiest Arkin nadrukkelijk voor doelgroepdifferentiatie. Op basis daarvan onderscheidt Arkin drie hoofdgroepen, waarvoor een specifiek zorgaanbod voorhanden is, dat wordt aangeboden onder merknamen: curatieve zorg, gericht op genezing, voor cliënten met een complexe zorgvraag. Leidend voor de zorgverlening zijn stoornisgerichte behandeling en disease-management; merken: PuntP, Jellinek, NPI en Novarum wijkgerichte transmurale zorg, gericht op herstel, voor cliënten met een complexe, intensieve en veelal langerdurende (veelal chronische) zorgvraag. Leidend principe voor de zorgverlening is supported living, als uitwerking van de herstelvisie voor deze doelgroep; merken: Mentrum en Roads forensische en hoogintensieve specialistische zorg, gericht op stabiliseren en veiligheid, voor cliënten met een dermate intensieve of specifieke zorgvraag dat deze niet in een wijkgerichte of curatieve setting geboden kan worden. merken: Inforsa, Mentrum en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam De focus is gericht op een sterke positie in stedelijke ketens en het kiezen van samenwerkingspartners om de zorg voor specifieke cliëntgroepen en de positie van Arkin te verbeteren. Arkin is als zorgaanbieder met het grootstedelijk profiel een belangrijke partner in de stad voor gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor en justitie. Missie De missie is als volgt geformuleerd: 'wij verbinden cliëntperspectief met vakmanschap'. Dit betekent dat alles wat we doen, in het teken moet staan van cliëntperspectief. En dat al het werk en inzet is gebaseerd op vakmanschap. Met de strategie is een belangrijke stap gezet om nu en in de toekomst klaar te staan om passende zorg te verlenen aan de cliënten, voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen ten opzichte van stakeholders en de samenleving. Kernwaarden De kernwaarden spelen een centrale rol bij het volbrengen van de missie. Zij vormen de basis voor de organisatiecultuur en geven richting aan het handelen. De twee centrale kernwaarden voor Arkin zijn: verbinding; lef. De kernwaarden zijn per merk verbijzonderd. ~ Document waarop ons rapport d.d. 1 5 ~~iei (mede) betrekking heeft. 't_ Paraaf voor identificatiedoeleinden:

10 Strategische keuzes De strategische keuzes: oriëntatie op cliënten is het belangrijkste leidende principe; gericht investeren in medewerkers ten behoeve van verdere kennis- en expertiseontwikkeling; profiel van zorgaanbieder voor GGZ, verslavingszorg en forensische psychiatrie in een (groot)stedelijke context; primair gericht op de doelgroepen met complexe intensieve zorgvragen. Dit wordt per merk uitgewerkt; versterking van zorgproducten die behoren tot de corebusiness; actieve samenwerking met als doel het versterken van de corebusiness. Kernactiviteiten De grootste uitdaging om verbinding tot stand te brengen is zorg dragen voor hoog gekwalificeerde, betrokken medewerkers die in staat zijn om hun vakmanschap zo in te zetten dat dit voor individuele cliënten resulteert in de best mogelijke zorg en ondersteuning. Hiervan afgeleid zijn de drie kernactiviteiten van Arkin: het bieden van zorg, het bieden van beroepsopleidingen en het verrichten van onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Arkin heeft haar zorgaanbod gedefinieerd in corebusiness, ondersteunend aan de corebusiness en niet-corebusiness. Op basis daarvan wordt het portfoliomanagement ingevuld en worden antwoorden gevonden op de vraag hoe de externe bezuinigingen die door de financiers worden vastgesteld, worden ingevuld. Eind 2011 omvatte de corebusiness 80 % van het budget. Het doel is dit in 2014 te brengen naar 90 %, zodat meer middelen beschikbaar zijn voor die corebusiness. In 2012 zijn daarin stappen gezet. Tot die corebusiness behoren de wijkgerichte zorg, forensische zorg en de curatieve zorg voor cliënten met complexe zorgvragen. Geografisch werkgebied Arkin biedt geestelijke gezondheidszorg in de zorgkantoorregio's Amsterdam en Kennemerland en Arkin biedt verslavingszorg in de zorgkantoorregio's Amsterdam en 't Gooi en binnen Utrecht, het gebied de Vechtstreek. Ook cliënten die elders woonachtig zijn kunnen zich (laten) aanmelden voor een behandeling in het kader van de Zorgverzekeringswet binnen Arkin. De forensisch psychiatrische taken (Kliniek voor Intensieve Behandeling en de Kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg), het Centrum bijzondere tandheelkunde en Novarum kennen een landelijke functie. 1.2 Landelijke bezuinigingen en Arkin De externe omgeving was in 2012 volop in beweging en dat zet zich voort in de jaren 2013 en verder. In 2011 zijn ingrijpende landelijke bezuinigingen aangekondigd voor Als gevolg daarvan namen het budget ZVW en subsidies in 2012 aanzienlijk af. Dat zalleiden tot verdere bezuinigingen in de jaren na Toepassing van de 'kaasschaaf' zou risico's inhouden voor de kwaliteit van zorg. Daarom is gekozen voor gerichte actie die leidt tot investering in de corebusiness. Daarin kan Arkin vanuit het aanwezige vakmanschap zich onderscheiden in verbinding met het perspectief van onze cliënten. Arkin bezuinigt met visie. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen het aanbrengen van focus in het zorgaanbod en de verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de externe ontwikkelingen en op de vraag hoe hieraan in 2012 concreet vorm is gegeven, onder andere door de vier uit Sterk in de Stad voortvloeiende strategische thema's: portfoliomanagement, merkenbeleid, het programma Leiderschap en expertiseontwikkeling. Verder is in 2012 binnen de beschikbare investeringsruimte nadere invulling gegeven aan: e-health, kwaliteitsbeleid, informatiemanagement en arbeidsmarkt. Document waarop ons rapport dro Q_ 15 ~lei 2613 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden:

11 1.3 Kerngegevens Enkele kerngegevens van Stichting Arkin voor het jaar 2012: Totaal bedrijfsopbrengsten: 232 min.; Gemiddeld aantal fte 2012: 2.346; Aantal cliënten in zorg in 2012: ~ Document waarop ons rapport d.d, 15 ~iei 2013 n..~11 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: KPMG Accountants N. V.

12 2. Juridische structuur, besturingsmodel en Zorgbrede Governancecode Juridische structuur De juridische structuur van Arkin is een stichting. Stichting Arkin is volledig aandeelhouder van de Arkin Holding BV. Deze BV is volledig aandeelhouder van Roads BV, meerderheidsaandeelhouder van Jellinek Curaçao NV en houder van alle gewone aandelen van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) BV. Arkin Holding BV is verder volledig aandeelhouder van Jellinek Privé BV en van Kenter Centrum Arbeid en Psyche BV (waarin geen activiteiten meer worden gevoerd). Arkin vormt voor een deel van de werkzaamheden tezamen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een Vennootschap Onder Firma (VOF). Het in 2012 genomen besluit tot ontbinding van de VOF heeft begin 2013 zijn beslag gekregen. De samenwerking wordt voortgezet vanuit het perspectief van academisering van de zorg. De personen die de Raad van Bestuur van de stichting Arkin vormen zijn dezelfde personen die deel uitmaken van het bestuur van Arkin Holding BV. Het toezicht op het gehele concern Arkin (de stichting tezamen met de werkmaatschappijen) is ondergebracht bij de Raad van Toezicht van de stichting Arkin. Hiermee is gewaarborgd dat er sprake is van één centrale sturing van en toezicht op het concern. Om de functionele samenhang tussen de stichting en de werkmaatschappijen binnen het concern te kunnen realiseren, is binnen een deel van de organisatie gestart met een zogenaamde volmachtconstructie. Daarbij is aan de directie van de business unit Curatieve Zorg een volmacht verleend voor het uitbrengen van een stem in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NPI BV. De ervaringen worden gebruikt bij het verder uitbreiden van deze volmachtconstructie voor de overige werkmaatschappijen. 2.2 Besturingsmodel Het model is ingericht conform het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het formuleren en realiseren van de strategische doelen. Om dit te bereiken worden kaders opgesteld ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening en de bedrijfsvoering. Het behartigen van de organisatiebelangen in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van (externe) stakeholders behoort primair tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich op de hoofdlijnen en stuurt de organisatie op afstand aan. De besturingsprincipes laten zich kenschetsen als: centrale sturing op hoofdlijnen door de Raad van Bestuur; decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; resultaatgericht en integraal management; duaal management en een platte organisatie; centrale en decentrale ondersteunende functies; bij de inrichting van de organisatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het cliëntperspectief. K-PMGJ Document waarop ons rapport d.d, 1 5 ~"iei2013 '{7 12 (rnedel betrekking heeh. ~ Paraaf voor identificatiedoeleinden:

13 De Raad van Bestuur legt conform de principes van de Zorgbrede Governancecode verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur functioneren conform het gestelde in de statuten en het gestelde in het reglement Raad van Toezicht, respectievelijk het reglement Raad van Bestuur. In het reglement Raad van Toezicht is opgenomen dat de Raad van Toezicht ook de toezichtfunctie vervult voor de werkmaatschappijen die onderdeel van het concern uitmaken. 2.3 Zorgbrede Governancecode 2010 Arkin onderschrijft de Zorgbrede Governancecode De code is in 2012 in de praktijk toegepast en is begin 2013 ter formalisering daarvan ook vertaald naar aanpassingen van statuten en reglementen. KPMGJ Document waarop ons rapport d.d, 15 r~iei 2013vJ.. \i.!_3 (mede) betrekking heeft. Paraaf Voor identificatiedoeleinden:

14 3. Het jaar 2012 op hoofdlijnen: Arkinbreed 3.1 Externe ontwikkelingen De omgeving waarin Arkin functioneert kenmerkt zich door marktwerking, bezuinigingen en gemaximeerde groei. Het kabinet Rutte heeft in het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 de beleidsvoornemens kenbaar gemaakt: toepassing van instrumenten van macrobeheersing, invoering eigen bijdrage, overheveling van jeugd-ggz naar de gemeente. Het Regeerakkoord is voor de sector GGZ verder uitgewerkt in het 'Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ ', dat is gesloten tussen het ministerie van VWS en de partijen in de sector GGZ. Enkele maatregelen die worden geïntroduceerd met dit akkoord of worden bevestigd: de invoering van de Basis GGZ per 2014; de ambitie om de huidige totale bedcapaciteit tot 2020 met een derde ten opzichte van de omvang 2008 af te bouwen door middel van ambulante zorg; de gestructureerde toepassing van het ROM-instrument; opzetten van een kwaliteitsprogramma: behandelrichtlijnen, zorgpaden, toepassing ROM en toepassing van kwaliteitsindicatoren; verdere terugdringing van dwangtoepassingen; invoering per 2013 van prestatiebekostiging op basis van bestaande DBC's; leidend zijn van de macrobudgettaire ruimte bij de zorginkoop van de curatieve GGZ; aankondiging van een advies van het College voor Zorgverzekeringen over de scherpere afbakening van de Geneeskundige GGZ in de Zorgverzekeringswet; afspraak om in 2013 en 2014 uit te komen op een structurele jaarlijkse uitgavengroei van 2,5 %, exclusief de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. Bezuinigingen De afname van het budget als gevolg van de bezuinigingen maakt ook verlaging van de overhead noodzakelijk. Daarom is in 2012 onderzocht of binnen de bestaande werkwijze de overhead kan worden verlaagd en naar mogelijkheden om de efficiency te verhogen door middel van procesoptimalisatie. In 2013 krijgt dit een concreet vervolg. 3.2 Fusies en samenwerkingsverbanden In Sterk in de Stad is geformuleerd dat Arkin kiest voor gerichte samenwerking met als doel de corebusiness te versterken. In 2012 zijn gesprekken aangegaan met Sinai Centrum over de toegevoegde waarde van en mogelijkheden tot het incorporeren van Sinai in het Arkin concern. Onderdeel van het te doorlopen proces is het in januari 2013 indienen van een melding bij de NMa. Medio maart 2013 concludeerde de NMa dat op basis van mededinging geen beletsel wordt gezien. In 2013 zal tot besluitvorming door Sinai Centrum en Arkin worden overgegaan. 3.3 De vier strategische thema's Arkin heeft met het strategisch beleid 'Sterk in de Stad' voorgesorteerd op bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij zijn vier strategische thema's gehanteerd Portfolio Op basis van vier criteria bepaalt Arkin of zorgaanbod behoort tot de corebusiness: het levert een bijdrage aan de strategie en de versterking van het Arkin-profiel als grotestadsspeler; onderscheidendheid ten opzichte van huidige en eventuele toekomstige concurrenten; het levert een wezenlijke bijdrage aan de expertisefunctie; er is nu en in de nabije toekomst voldoende vraag naar dit zorgproduct bij cliënten en verwijzers. Document waarop ons rapport d.d. 15 NEl 2013e4 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden:

15 Op grond hiervan zijn portfoliokeuzes gemaakt voor de curatieve zorg, wijkgerichte en transmurale zorg en forensische en hoogintensieve specialistische zorg. Onder 5. wordt daar nader op ingegaan Merkenbeleid De merken leveren een bijdrage aan het grootstedelijk profiel van Arkin, omdat daarmee de doelgroepen kunnen worden onderscheiden en een gericht aanbod kan worden gedaan. De merkbelofte per merk (datgene waar het merk voor staat) sluit daarbij aan. De merken worden voor klanten en externe samenwerkingspartners steeds beter zichtbaar en krijgen betekenis. Intern zijn de merken steeds meer leidend voor keuzes over zorgprocessen en de inrichting van de organisatie. De merkbelofte wordt intern vertaald naar gedrag, expertise etc. zodat de merkbelofte daadwerkelijk kan worden waargemaakt. In 2012 is gewerkt aan 'Merken maken met mensen'. Per merk zijn in 2012 heldere doelstellingen geformuleerd. Daarbij is de aandacht vooral gegaan naar het onderscheidend vermogen en de daadwerkelijke realisatie van de merkbelofte Programma Leiderschap Arkin heeft leidinggevenden nodig die faciliterend, innovatief, inspirerend en ondernemend zijn en die de ambities van de organisatie gezien de externe ontwikkelingen weten te realiseren. Daarom is in relatie tot 'Sterk in de Stad' een omvangrijk leiderschapsprogramma gestart voor aile leidinggevenden. Daarbij krijgen in relatie tot Sterk in de Stad de kernwaarden lef en verbinding gerichte invulling door te focussen op: het nemen van verantwoordelijkheid, durf, gerichtheid op resultaten en het zoeken van verbinding met anderen. Zij worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van de strategische keuzes. Binnen het programma zijn drie leerlijnen ontwikkeld: leiderschapsbijeenkomsten, persoonlijke ontwikkeling en intervisie/individuele coaching. In 2012 zijn drie leiderschapsbijeenkomsten georganiseerd over: 'Merkenbeleid', 'Persoonlijk leiderschap' en 'Verandermanagement'. In de tweede leerlijn worden ervaringsieren, persoonlijke ontwikkeling en kennis ingezet als leervormen. In 2012 zijn vier trainingen ingezet. En interne trainingen zijn georganiseerd rond 'Projectmatig werken en projectmanagement voor leidinggevenden' en een training 'Financieel Management'. Door Bureau Zuidema zijn de trainingen 'Zicht op invloed' en 'Succesvol onderhandelen' verzorgd. Daarnaast is een masterclass 'Rollen bij verandermanagement' georganiseerd. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van leidinggevenden zijn hr-instrumenten ingezet: 360- graden feedback en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Iedere leidinggevende heeft de mogelijkheid deze methodieken in te zetten met het doel zicht te krijgen op de wenselijke en benodigde ontwikkeling. In de derde leerlijn is een coachpoule opgericht met ervaren coaches die werkzaam zijn binnen Arkin. De individuele coaching aan leidinggevenden wordt gegeven volgens het oplossingsgerichte coachingsmodel. Daarnaast is het mogelijk een intervisor aan te vragen ten behoeven van teamintervisie of leefgroepenintervisies. De leidinggevenden maken deel uit van een leergroep van gemiddeld 7 personen, die gemiddeld vijf keer per jaar samen komen en werken volgens een door henzelf vastgestelde leeragenda op basis van de persoonlijke leerdoelen. Op basis van een evaluatie is besloten deze opzet van het leiderschapsprogramma in 2013 voort te zetten. Document waarop ons rapport d.~. 1 5 t"iei 20î3 '() 15 (mede) betrekking heeh. \ Paraat voor identificatiedoeleinden:

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant Link publieksversie: http://jaarverslag2012.ggzwnb.nl Halsteren, 29 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteit door specialisatie

Kwaliteit door specialisatie Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Auteur EN ISO 9001 directiesecretaris Vastgesteld RvB 22-04-2013 Goedgekeurd RvT 22-04-2013 foto voorkant Naam verslagleggende rechtspersoon Bezoekadres Postadres Kees

Nadere informatie

Groei door samenwerking

Groei door samenwerking Groei door samenwerking academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2007 Groei door samenwerking In het jaarverslag geven wij een beeld van de wijze waarop het azm in 2007 is gegroeid en ook de komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie