15 MEI 2013 Q. Jaardocument ~ KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 MEI 2013 Q. Jaardocument 2012. ~ KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d."

Transcriptie

1 Stichting Arkin Jaardocument 2012 ~ Document waarop ons rapport d.d. 15 MEI 2013 Q (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: 1

2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord van de Raad van Bestuur Bericht van de Raad van Toezicht Strategisch beleid 'Sterk in de Stad' en bezuinigingen Sterk in de Stad Landelijke bezuinigingen en Arkin Kerngegevens Juridische structuur, besturingsmodel en Zorgbrede Governancecode 2010 Juridische structuur Besturingsmodel Zorgbrede Governancecode 2010 Het jaar 2012 op hoofdlijnen: Arkinbreed Externe ontwikkelingen Fusies en samenwerkingsverbanden De vier strategische thema's Portfolio Merkenbeleid Programma Leiderschap Expertiseontwi kkeling Wetenschappelijk onderzoek Academische werkplaatsen Kennismanagement Beroepsopleidingen en scholing De vier Arkinbrede prioriteiten Kwaliteitsbeleid E-health Informatiemanagement Arbeidsmarkt Bijdragen aan de maatschappij Sociale aspecten Vastgoed ICT Milieu aspecten Vergoeding Raad van Toezicht en bezoldiging Raad van Bestuur Kwaliteit en veiligheid HKZ EFQM/INK Normenkader kwaliteit Veiligheid Document waarop ons rapport d.d. 15 t~ei 2013 heeh((_ (medelb'''ewng Paraaf voor identificatiedoeleinden: 2

3 4.5 Kwaliteitscommissies Geneesmiddelencommissie Suïcidecommissie Bezoeken IGZ Dwang bedwingen ROM Het jaar 2012: per organisatieonderdeel van het primair proces Curatieve zorg Jellinek Jellinek Jeugd en PuntP Jeugd PuntP Volwassenen NPI en PHS Novarum Psydon Zorgprogrammering Wijkgerichte transmurale zorg Ambulatiseringsplan FACT Forensische en hoogintensieve specialistische zorg Spoedeisende Psychiatrie Mentrum BUHI Inforsa Financiën Financieel beleid Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Toelichting ontwikkelingen die in het vorig jaarverslag zijn 30 aangekondigd 6.4 Financiële instrumenten Risicomanagement Actuele ontwikkelingen en het zorgproces HKZ EFQMIINK Veiligheid Klachten van cliënten Incidenten en calamiteiten Geneesmiddelencommissie Suïcidecommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg Dwang bedwingen Kwaliteitsindicatoren Effectiviteit van zorg ROM Drop-out Somatische screening Continuïteit van zorg: tijdig contact na ontslag uit de kliniek 39 f~ Document w aarop ons rapport d.d. 3 I 5 MEl 2013 Q_ (mede) betrekking heeft. ~~~~v~r identificatiedoeleinden: CCOuntants N. V.

4 Veiligheid Beschikbaarheid medicatieoverzicht Dwang bedwingen Cliëntgerichtheid Satisfactiemeting Wachttijden Beschikbaarheid recente behandelplannen Toekomst 41 Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2012 Stichting Arkin 43 Bijlagen I II III IV V Raad van Toezicht Raad van Bestuur Organisatiestructuur Medezeggenschap Publicaties Jaarrekening 2012 De jaarrekening heeft een eigen inhoudsopgave en paginanummering. Document waarop ons rapport d.d. 1:':'1 Paraaf voor identificatiedoeleinden: ~,~r~k~~g~eeh~ 4

5 Voorwoord van de Raad van Bestuur In 2012 was de externe omgeving volop in beweging als gevolg van onder andere het Regeerakkoord en het bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ Die ontwikkelingen hebben ook in 2013 hun gevolgen en in de jaren daarna. Langs de lijnen van het strategisch document 'Sterk in de stad' heeft Arkin antwoorden gegeven op die ontwikkelingen, met als focus een samenhangend zorgaanbod. In lijn met het Zorgakkoord heeft Arkin ingezet op afbouw van klinische bedden en is geïnvesteerd in waar Arkin goed in is: het leveren van zorg aan cliënten met complexe zorgvragen. Daarbij is een nader accent gelegd op en geïnvesteerd in ambulante wijkteams, sturing op zorgpaden in de curatieve zorg, verdere versterking van de forensische zorg in de stad en het aanbod van e-health. Het portfoliobeleid is verder toegepast, waarbij is uitgegaan van de zorg en behandeling van de primaire doelgroepen van Arkin. Dat heeft geleid tot het beëindigen en/of overdragen van zorgaanbod dat niet tot de corebusiness van Arkin behoort. Daarbij is nadrukkelijk samenwerking gezocht met de partners in de stad. De afbouw van de niet-corebusiness heeft helaas ook betekend dat we afscheid hebben moeten nemen van medewerkers. En in 2012 heeft Arkin ingezet op monitoring van de kwaliteit van zorg. In dat kader wordt fors ingezet op de uitvoering van Routinematige uitkomstmonitoring (ROM). In het verslagjaar zijn daarbij tevreden stemmende resultaten behaald. In 2013 wordt een verdere stap gezet met de invulling van het doel van de ROM: het leren van de ervaringen van de cliënten en het mede op basis daarvan verbeteren van de behandelingen voor de kwetsbare doelgroep. Ook de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek is verstevigd door de instelling van drie academische werkplaatsen: verslavingsgedrag (een voortzetting van de academische traditie binnen de Jellinek), psychosen (van vroege interventie van psychoses tot en met de psychoses met een recidiverend, therapieresistent karakter) en de effectiviteit van psychologische interventies. Ook in 2013 zal de omgeving van Arkin niet stil staan. Daarbij kan worden gedacht aan de voorbereiding op de invoering van de Basis GGZ per 2014, de brede herziening van de jeugdzorg per 2015, de invoering van de nieuwe DBC-systematiek en de lagere tarieven per Ook hier zal Arkin langs de weg van 'Sterk in de Stad' de antwoorden geven. De komende jaren zullen op vele terreinen veel vragen van alle betrokkenen. Wij zien de komende jaren, gezien de ingezette acties om de ontwikkelingen het hoofd te bieden, met vertrouwen tegemoet. Graag bedanken wij alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet om de zorg voor onze cliënten mogelijk te maken in een periode waarin de druk op de GGZ toeneemt. Raad van Bestuur Arkin Jeroen Muller en Petra van Dam Mei 2013 ~ Document w. aarop ons rapper! d.i. f 5 MEI 2013 (m'd,) b''''kkiog heehe ~~~~voor identificatiedoeleinden: ACcountants N.V.

6 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht functioneert conform de modelregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Deze is mede gebaseerd op de Zorgbrede Governancecode 2010, met daarin richtlijnen op het gebied van transparantie en verantwoording. De statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur van Arkin worden in 2013 integraal in overeenstemming gebracht met die code. In bijlage I wordt nader ingegaan op de samenstelling van de Raad van Toezicht, de nevenfuncties, zittingstermijnen en het aantal bijgewoonde vergaderingen. De vergoeding Raad van Toezicht wordt toegelicht onder Werkwijze In het reglement Raad van Toezicht Arkin zijn de afspraken vastgelegd over de informatievoorziening en informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht. Aan die afspraken wordt gaande het jaar invulling gegeven door de agendering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervulde haar toezichthoudende rol door bespreking van de periodieke managementrapportages vanuit de Raad van Bestuur (met daarin financiële gegevens, beschrijving van de risico's voor de organisatie en informatie over strategische en zorginhoudelijke ontwikkelingen), themapresentaties en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur bezoeken aan locaties, waarbij aan die locatie gerelateerde thema's zijn besproken. De Raad van Toezicht kende in 2012 twee commissies: de Auditcommissie (bestaande uit de heren Knottnerus en Muurmans en vanaf december 2012 bestaande uit de heren Van Leeuwen en Muurmans) en de Commissie Kwaliteit (bestaande uit mevrouw De Ruiter en de heren Klazinga en Van Minnen). De Commissie Kwaliteit is in 2012 twee keer bijeen geweest en de Auditcommissie drie keer. Bij elk van die vergaderingen waren alle leden aanwezig en werd vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bij de vergadering van de Auditcommissie was tevens de directeur Financiën & Informatiemanagement aanwezig en bij de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit de Geneesheer Directeur. De verslagen van de vergadering van beide commissies worden geagendeerd voor de daarop volgende vergadering van de Raad van Toezicht. De leden van de commissies geven in die vergadering een nadere toelichting op het besprokene en de bevindingen. Onafhankelijkheid/belangenverstrengeling De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voor alle leden van de Raad van Toezicht, ook de leden die op voordracht van Cliëntenraad of Centrale Ondernemingsraad zijn benoemd, is in de statuten geregeld dat zij zonder last en ruggespraak functioneren. De leden van de Raad van Toezicht toetsen tijdens de eigen evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht over en weer of er sprake is van samenloop van functies zoals opgenomen onder 4.4 in de Zorgbrede Governancecode Daarvan bleek geen sprake. Er is ook geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht en de organisatie, zoals bedoeld in 4.5 van de Zorgbrede Governancecode Evaluatie eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft in 2012 niet in een gestructureerde bijeenkomst stil gestaan bij het eigen functioneren. Wel is in het kader van het rooster van aftreden aandacht besteed aan de verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht en is vastgesteld dat die naar wens is, ook in relatie tot de personele invulling van de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit. De gestructureerde evaluatie van het eigen functioneren k~e in mei DOcument waarop ons rappert d.d. f 5 MEI 2013 ()6 (mede) betrekking heeh. L Paraaf VOor identificatiedoeleinden' KPMG Accountants N. V..

7 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur De voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied HR, tevens vice voorzitter, hebben in maart 2013 met de leden van de Raad van Bestuur jaargesprekken gevoerd over De Raad van Toezicht heeft met tevredenheid kennis genomen van de uitkomsten van de gesprekken. Vergaderingen Raad van Toezicht: hoofdpunten De Raad van Toezicht heeft in 2012 zes keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Conform eerder besluit is in 2012 een themabijeenkomst georganiseerd met als thema kwaliteit van zorg. Bijzondere aandacht is in 2012 uitgegaan naar de landelijke bezuinigingen en hoe Arkin daar aan de hand van het strategiedocument 'Sterk in de Stad' op reageert. In de vergaderingen zijn de volgende hoofdpunten aan de orde geweest (waar van toepassing is aangegeven of sprake was van goedkeuring door de Raad van Toezicht): Zorginhoud Ambulante zorg: hoe in lijn met 'Sterk in de Stad' komen tot uitwerking van verdere afbouw van dwang en drang, het centraal stellen van ambulant werken en de ontwikkeling van ultra high care Curatieve zorg: hoe in lijn met 'Sterk in de Stad' uitwerking van portfolio, merken, doelmatigheid en kwaliteit E-health Zorg op afstand Verslagen van de Commissie Kwaliteit Samenwerking Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking Beleidscyclus en organisatie Verslag externe accountant 2011 In aanwezigheid van externe accountant: Jaardocument Stichting Arkin 2011, Jaarrekeningen BV's en NV 2011 (goedkeuring) Concernbegroting 2012, incl. resultaten zorgverkoop 2012 (goedkeuring) Concernjaarplan 2012 (goedkeuring) Kwartaalrapportages Rapportage liquiditeitsontwikkeling Kaderbrief 2013: vertaling van de externe ontwikkelingen naar de kaders voor beleid, risico's en begroting 2013 (bezuinigingen, prestatiebekostiging, normatieve financiering van huisvesting) Procesoptimalisatie Verslagen van de Auditcommissie HR Programma Leiderschap Sociaal Plan Klokkenluidersregel ing ~ Document wa arop ons rapport d.i. 1 5 MEI 2013 e_ Imedel b""";"g hoe" 7 Paraaf voor'd '.. KPMG A I entlflcatiedoeleinden: CcOuntants N. V.

8 Governance Bespreking van de actualisatie van statuten en reglementen in overeenstemming met Zorgbrede Governancecode 2010 (hetgeen in 2013 leidde tot besluitvorming) Procedure voor werving en benoeming voorzitter Raad van Toezicht Besluit tot benoeming van het lid Raad van Toezicht met het financiële profiel Overig Toekomst van de verslavingskliniek op Curaçao Vergaderingen Commissie Kwaliteit: hoofdpunten In de Commissie Kwaliteit is daar waar het aspecten van kwaliteit betreft gesproken over het jaardocument 2011 en over de Concernbegroting Verder is gesproken over de in 2012 in relatie tot de strategie 'Sterk in de Stad' en de landelijke bezuinigingen ingezette zorginhoudelijke bewegingen. Ook zijn besproken de behaalde resultaten voor het thema kwaliteit van zorg, de aanpak en resultaten van de Routinematige uitkomstmonitoring (ROM), het onderzoeksbeleid, de resultaten en het vervolg op bezoeken van de IGZ en de Arkinbrede invulling van de opleidingen voor zorginhoudelijke professionals. De sturing van kwaliteit is aan de orde geweest: in elke vergadering presenteert één van de directies van organisatieonderdelen de relevante externe ontwikkelingen en hoe daarop is ingespeeld. En in elke vergadering is gesproken over het veiligheidsbeleid en over de afhandeling van ernstige incidenten in de cliëntenzorg. De vergaderingen van de Auditcommissie: hoofdpunten De Auditcommissie is in 2012 drie keer bijeen geweest. In de Auditcommissie is gesproken over de Concernbegroting 2012, incl. resultaat zorgverkoop 2012 en in aanwezigheid van de externe accountant is gesproken over de jaarstukken 2011 van Stichting Arkin, de BV's en de NV alsmede de managementletter en het verslag van de externe accountant. Verder is gesproken over de verslavingskliniek op Curaçao en over de Concernbegroting Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de risico's voor Arkin die samenhangen met de externe ontwikkelingen en hoe die worden opgevangen. Overleg met externe accountant De jaarstukken 2011, de managementletter en het verslag van de externe accountant zijn in de Auditcommissie, in aanwezigheid van de externe accountant, besproken. In de daarop volgende vergadering van de Raad van Toezicht zijn de jaarstukken 2011 goedgekeurd. Overleg met medezeggenschap De Raad van Bestuur van Arkin heeft in maart en in september overleg gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad, in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht van Arkin. Daarbij is gesproken over de externe ontwikkelingen en de reactie daarop van Arkin, respectievelijk over de Kaderbrief Voorafgaand aan de januari-vergadering van de Raad van Toezicht is in de jaarlijkse overlegvergadering met de Cliëntenraad in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over de externe ontwikkelingen en in relatie daarmee het strategiedocument 'Sterk in de Stad'. ~ Document waarop ons rapport d.d. l:e~'1:~:kk:ogl~ft ~ P f ee aran VOor ide If. KPMG A n I Icatiedoeleinden: CCQUntants N.V.

9 1. Strategisch beleid 'Sterk in de Stad' en bezuinigingen 1.1 Sterk in de Stad In het strategisch document 'Sterk in de Stad' is vastgelegd dat de kracht van Arkin met name ligt in het bieden van complexe zorg in een (groot)stedelijke omgeving. Arkin biedt zoveel mogelijk evidence based interventies aan. Als er geen evidence is, kiest Arkin zoveel mogelijk voor de best practice based zorg. Daarbij is het cliëntperspectief de belangrijkste strategische pijler. In de visie van Arkin omvat klantgericht werken eveneens het geven van een duidelijke plek aan de positie en rol van naastbetrokkenen van cliënten. Vanuit het cliëntperspectief kiest Arkin nadrukkelijk voor doelgroepdifferentiatie. Op basis daarvan onderscheidt Arkin drie hoofdgroepen, waarvoor een specifiek zorgaanbod voorhanden is, dat wordt aangeboden onder merknamen: curatieve zorg, gericht op genezing, voor cliënten met een complexe zorgvraag. Leidend voor de zorgverlening zijn stoornisgerichte behandeling en disease-management; merken: PuntP, Jellinek, NPI en Novarum wijkgerichte transmurale zorg, gericht op herstel, voor cliënten met een complexe, intensieve en veelal langerdurende (veelal chronische) zorgvraag. Leidend principe voor de zorgverlening is supported living, als uitwerking van de herstelvisie voor deze doelgroep; merken: Mentrum en Roads forensische en hoogintensieve specialistische zorg, gericht op stabiliseren en veiligheid, voor cliënten met een dermate intensieve of specifieke zorgvraag dat deze niet in een wijkgerichte of curatieve setting geboden kan worden. merken: Inforsa, Mentrum en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam De focus is gericht op een sterke positie in stedelijke ketens en het kiezen van samenwerkingspartners om de zorg voor specifieke cliëntgroepen en de positie van Arkin te verbeteren. Arkin is als zorgaanbieder met het grootstedelijk profiel een belangrijke partner in de stad voor gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor en justitie. Missie De missie is als volgt geformuleerd: 'wij verbinden cliëntperspectief met vakmanschap'. Dit betekent dat alles wat we doen, in het teken moet staan van cliëntperspectief. En dat al het werk en inzet is gebaseerd op vakmanschap. Met de strategie is een belangrijke stap gezet om nu en in de toekomst klaar te staan om passende zorg te verlenen aan de cliënten, voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen ten opzichte van stakeholders en de samenleving. Kernwaarden De kernwaarden spelen een centrale rol bij het volbrengen van de missie. Zij vormen de basis voor de organisatiecultuur en geven richting aan het handelen. De twee centrale kernwaarden voor Arkin zijn: verbinding; lef. De kernwaarden zijn per merk verbijzonderd. ~ Document waarop ons rapport d.d. 1 5 ~~iei (mede) betrekking heeft. 't_ Paraaf voor identificatiedoeleinden:

10 Strategische keuzes De strategische keuzes: oriëntatie op cliënten is het belangrijkste leidende principe; gericht investeren in medewerkers ten behoeve van verdere kennis- en expertiseontwikkeling; profiel van zorgaanbieder voor GGZ, verslavingszorg en forensische psychiatrie in een (groot)stedelijke context; primair gericht op de doelgroepen met complexe intensieve zorgvragen. Dit wordt per merk uitgewerkt; versterking van zorgproducten die behoren tot de corebusiness; actieve samenwerking met als doel het versterken van de corebusiness. Kernactiviteiten De grootste uitdaging om verbinding tot stand te brengen is zorg dragen voor hoog gekwalificeerde, betrokken medewerkers die in staat zijn om hun vakmanschap zo in te zetten dat dit voor individuele cliënten resulteert in de best mogelijke zorg en ondersteuning. Hiervan afgeleid zijn de drie kernactiviteiten van Arkin: het bieden van zorg, het bieden van beroepsopleidingen en het verrichten van onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Arkin heeft haar zorgaanbod gedefinieerd in corebusiness, ondersteunend aan de corebusiness en niet-corebusiness. Op basis daarvan wordt het portfoliomanagement ingevuld en worden antwoorden gevonden op de vraag hoe de externe bezuinigingen die door de financiers worden vastgesteld, worden ingevuld. Eind 2011 omvatte de corebusiness 80 % van het budget. Het doel is dit in 2014 te brengen naar 90 %, zodat meer middelen beschikbaar zijn voor die corebusiness. In 2012 zijn daarin stappen gezet. Tot die corebusiness behoren de wijkgerichte zorg, forensische zorg en de curatieve zorg voor cliënten met complexe zorgvragen. Geografisch werkgebied Arkin biedt geestelijke gezondheidszorg in de zorgkantoorregio's Amsterdam en Kennemerland en Arkin biedt verslavingszorg in de zorgkantoorregio's Amsterdam en 't Gooi en binnen Utrecht, het gebied de Vechtstreek. Ook cliënten die elders woonachtig zijn kunnen zich (laten) aanmelden voor een behandeling in het kader van de Zorgverzekeringswet binnen Arkin. De forensisch psychiatrische taken (Kliniek voor Intensieve Behandeling en de Kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg), het Centrum bijzondere tandheelkunde en Novarum kennen een landelijke functie. 1.2 Landelijke bezuinigingen en Arkin De externe omgeving was in 2012 volop in beweging en dat zet zich voort in de jaren 2013 en verder. In 2011 zijn ingrijpende landelijke bezuinigingen aangekondigd voor Als gevolg daarvan namen het budget ZVW en subsidies in 2012 aanzienlijk af. Dat zalleiden tot verdere bezuinigingen in de jaren na Toepassing van de 'kaasschaaf' zou risico's inhouden voor de kwaliteit van zorg. Daarom is gekozen voor gerichte actie die leidt tot investering in de corebusiness. Daarin kan Arkin vanuit het aanwezige vakmanschap zich onderscheiden in verbinding met het perspectief van onze cliënten. Arkin bezuinigt met visie. Daarbij wordt de verbinding gelegd tussen het aanbrengen van focus in het zorgaanbod en de verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de externe ontwikkelingen en op de vraag hoe hieraan in 2012 concreet vorm is gegeven, onder andere door de vier uit Sterk in de Stad voortvloeiende strategische thema's: portfoliomanagement, merkenbeleid, het programma Leiderschap en expertiseontwikkeling. Verder is in 2012 binnen de beschikbare investeringsruimte nadere invulling gegeven aan: e-health, kwaliteitsbeleid, informatiemanagement en arbeidsmarkt. Document waarop ons rapport dro Q_ 15 ~lei 2613 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden:

11 1.3 Kerngegevens Enkele kerngegevens van Stichting Arkin voor het jaar 2012: Totaal bedrijfsopbrengsten: 232 min.; Gemiddeld aantal fte 2012: 2.346; Aantal cliënten in zorg in 2012: ~ Document waarop ons rapport d.d, 15 ~iei 2013 n..~11 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: KPMG Accountants N. V.

12 2. Juridische structuur, besturingsmodel en Zorgbrede Governancecode Juridische structuur De juridische structuur van Arkin is een stichting. Stichting Arkin is volledig aandeelhouder van de Arkin Holding BV. Deze BV is volledig aandeelhouder van Roads BV, meerderheidsaandeelhouder van Jellinek Curaçao NV en houder van alle gewone aandelen van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) BV. Arkin Holding BV is verder volledig aandeelhouder van Jellinek Privé BV en van Kenter Centrum Arbeid en Psyche BV (waarin geen activiteiten meer worden gevoerd). Arkin vormt voor een deel van de werkzaamheden tezamen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een Vennootschap Onder Firma (VOF). Het in 2012 genomen besluit tot ontbinding van de VOF heeft begin 2013 zijn beslag gekregen. De samenwerking wordt voortgezet vanuit het perspectief van academisering van de zorg. De personen die de Raad van Bestuur van de stichting Arkin vormen zijn dezelfde personen die deel uitmaken van het bestuur van Arkin Holding BV. Het toezicht op het gehele concern Arkin (de stichting tezamen met de werkmaatschappijen) is ondergebracht bij de Raad van Toezicht van de stichting Arkin. Hiermee is gewaarborgd dat er sprake is van één centrale sturing van en toezicht op het concern. Om de functionele samenhang tussen de stichting en de werkmaatschappijen binnen het concern te kunnen realiseren, is binnen een deel van de organisatie gestart met een zogenaamde volmachtconstructie. Daarbij is aan de directie van de business unit Curatieve Zorg een volmacht verleend voor het uitbrengen van een stem in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NPI BV. De ervaringen worden gebruikt bij het verder uitbreiden van deze volmachtconstructie voor de overige werkmaatschappijen. 2.2 Besturingsmodel Het model is ingericht conform het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het formuleren en realiseren van de strategische doelen. Om dit te bereiken worden kaders opgesteld ten aanzien van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg- en dienstverlening en de bedrijfsvoering. Het behartigen van de organisatiebelangen in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van (externe) stakeholders behoort primair tot de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich op de hoofdlijnen en stuurt de organisatie op afstand aan. De besturingsprincipes laten zich kenschetsen als: centrale sturing op hoofdlijnen door de Raad van Bestuur; decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; resultaatgericht en integraal management; duaal management en een platte organisatie; centrale en decentrale ondersteunende functies; bij de inrichting van de organisatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het cliëntperspectief. K-PMGJ Document waarop ons rapport d.d, 1 5 ~"iei2013 '{7 12 (rnedel betrekking heeh. ~ Paraaf voor identificatiedoeleinden:

13 De Raad van Bestuur legt conform de principes van de Zorgbrede Governancecode verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur functioneren conform het gestelde in de statuten en het gestelde in het reglement Raad van Toezicht, respectievelijk het reglement Raad van Bestuur. In het reglement Raad van Toezicht is opgenomen dat de Raad van Toezicht ook de toezichtfunctie vervult voor de werkmaatschappijen die onderdeel van het concern uitmaken. 2.3 Zorgbrede Governancecode 2010 Arkin onderschrijft de Zorgbrede Governancecode De code is in 2012 in de praktijk toegepast en is begin 2013 ter formalisering daarvan ook vertaald naar aanpassingen van statuten en reglementen. KPMGJ Document waarop ons rapport d.d, 15 r~iei 2013vJ.. \i.!_3 (mede) betrekking heeft. Paraaf Voor identificatiedoeleinden:

14 3. Het jaar 2012 op hoofdlijnen: Arkinbreed 3.1 Externe ontwikkelingen De omgeving waarin Arkin functioneert kenmerkt zich door marktwerking, bezuinigingen en gemaximeerde groei. Het kabinet Rutte heeft in het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 de beleidsvoornemens kenbaar gemaakt: toepassing van instrumenten van macrobeheersing, invoering eigen bijdrage, overheveling van jeugd-ggz naar de gemeente. Het Regeerakkoord is voor de sector GGZ verder uitgewerkt in het 'Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ ', dat is gesloten tussen het ministerie van VWS en de partijen in de sector GGZ. Enkele maatregelen die worden geïntroduceerd met dit akkoord of worden bevestigd: de invoering van de Basis GGZ per 2014; de ambitie om de huidige totale bedcapaciteit tot 2020 met een derde ten opzichte van de omvang 2008 af te bouwen door middel van ambulante zorg; de gestructureerde toepassing van het ROM-instrument; opzetten van een kwaliteitsprogramma: behandelrichtlijnen, zorgpaden, toepassing ROM en toepassing van kwaliteitsindicatoren; verdere terugdringing van dwangtoepassingen; invoering per 2013 van prestatiebekostiging op basis van bestaande DBC's; leidend zijn van de macrobudgettaire ruimte bij de zorginkoop van de curatieve GGZ; aankondiging van een advies van het College voor Zorgverzekeringen over de scherpere afbakening van de Geneeskundige GGZ in de Zorgverzekeringswet; afspraak om in 2013 en 2014 uit te komen op een structurele jaarlijkse uitgavengroei van 2,5 %, exclusief de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. Bezuinigingen De afname van het budget als gevolg van de bezuinigingen maakt ook verlaging van de overhead noodzakelijk. Daarom is in 2012 onderzocht of binnen de bestaande werkwijze de overhead kan worden verlaagd en naar mogelijkheden om de efficiency te verhogen door middel van procesoptimalisatie. In 2013 krijgt dit een concreet vervolg. 3.2 Fusies en samenwerkingsverbanden In Sterk in de Stad is geformuleerd dat Arkin kiest voor gerichte samenwerking met als doel de corebusiness te versterken. In 2012 zijn gesprekken aangegaan met Sinai Centrum over de toegevoegde waarde van en mogelijkheden tot het incorporeren van Sinai in het Arkin concern. Onderdeel van het te doorlopen proces is het in januari 2013 indienen van een melding bij de NMa. Medio maart 2013 concludeerde de NMa dat op basis van mededinging geen beletsel wordt gezien. In 2013 zal tot besluitvorming door Sinai Centrum en Arkin worden overgegaan. 3.3 De vier strategische thema's Arkin heeft met het strategisch beleid 'Sterk in de Stad' voorgesorteerd op bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij zijn vier strategische thema's gehanteerd Portfolio Op basis van vier criteria bepaalt Arkin of zorgaanbod behoort tot de corebusiness: het levert een bijdrage aan de strategie en de versterking van het Arkin-profiel als grotestadsspeler; onderscheidendheid ten opzichte van huidige en eventuele toekomstige concurrenten; het levert een wezenlijke bijdrage aan de expertisefunctie; er is nu en in de nabije toekomst voldoende vraag naar dit zorgproduct bij cliënten en verwijzers. Document waarop ons rapport d.d. 15 NEl 2013e4 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden:

15 Op grond hiervan zijn portfoliokeuzes gemaakt voor de curatieve zorg, wijkgerichte en transmurale zorg en forensische en hoogintensieve specialistische zorg. Onder 5. wordt daar nader op ingegaan Merkenbeleid De merken leveren een bijdrage aan het grootstedelijk profiel van Arkin, omdat daarmee de doelgroepen kunnen worden onderscheiden en een gericht aanbod kan worden gedaan. De merkbelofte per merk (datgene waar het merk voor staat) sluit daarbij aan. De merken worden voor klanten en externe samenwerkingspartners steeds beter zichtbaar en krijgen betekenis. Intern zijn de merken steeds meer leidend voor keuzes over zorgprocessen en de inrichting van de organisatie. De merkbelofte wordt intern vertaald naar gedrag, expertise etc. zodat de merkbelofte daadwerkelijk kan worden waargemaakt. In 2012 is gewerkt aan 'Merken maken met mensen'. Per merk zijn in 2012 heldere doelstellingen geformuleerd. Daarbij is de aandacht vooral gegaan naar het onderscheidend vermogen en de daadwerkelijke realisatie van de merkbelofte Programma Leiderschap Arkin heeft leidinggevenden nodig die faciliterend, innovatief, inspirerend en ondernemend zijn en die de ambities van de organisatie gezien de externe ontwikkelingen weten te realiseren. Daarom is in relatie tot 'Sterk in de Stad' een omvangrijk leiderschapsprogramma gestart voor aile leidinggevenden. Daarbij krijgen in relatie tot Sterk in de Stad de kernwaarden lef en verbinding gerichte invulling door te focussen op: het nemen van verantwoordelijkheid, durf, gerichtheid op resultaten en het zoeken van verbinding met anderen. Zij worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van de strategische keuzes. Binnen het programma zijn drie leerlijnen ontwikkeld: leiderschapsbijeenkomsten, persoonlijke ontwikkeling en intervisie/individuele coaching. In 2012 zijn drie leiderschapsbijeenkomsten georganiseerd over: 'Merkenbeleid', 'Persoonlijk leiderschap' en 'Verandermanagement'. In de tweede leerlijn worden ervaringsieren, persoonlijke ontwikkeling en kennis ingezet als leervormen. In 2012 zijn vier trainingen ingezet. En interne trainingen zijn georganiseerd rond 'Projectmatig werken en projectmanagement voor leidinggevenden' en een training 'Financieel Management'. Door Bureau Zuidema zijn de trainingen 'Zicht op invloed' en 'Succesvol onderhandelen' verzorgd. Daarnaast is een masterclass 'Rollen bij verandermanagement' georganiseerd. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van leidinggevenden zijn hr-instrumenten ingezet: 360- graden feedback en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Iedere leidinggevende heeft de mogelijkheid deze methodieken in te zetten met het doel zicht te krijgen op de wenselijke en benodigde ontwikkeling. In de derde leerlijn is een coachpoule opgericht met ervaren coaches die werkzaam zijn binnen Arkin. De individuele coaching aan leidinggevenden wordt gegeven volgens het oplossingsgerichte coachingsmodel. Daarnaast is het mogelijk een intervisor aan te vragen ten behoeven van teamintervisie of leefgroepenintervisies. De leidinggevenden maken deel uit van een leergroep van gemiddeld 7 personen, die gemiddeld vijf keer per jaar samen komen en werken volgens een door henzelf vastgestelde leeragenda op basis van de persoonlijke leerdoelen. Op basis van een evaluatie is besloten deze opzet van het leiderschapsprogramma in 2013 voort te zetten. Document waarop ons rapport d.~. 1 5 t"iei 20î3 '() 15 (mede) betrekking heeh. \ Paraat voor identificatiedoeleinden:

16 3.3.4 Expertiseontwikkeling De ontwikkeling naar geprotocolleerd werken en de toepassing van de ROM leidt ertoe dat kennis en expertise over behandeling steeds belangrijker worden. Dat betekent dat Arkin inzet op vier gebieden Wetenschappelijk onderzoek Het faciliteren van en het participeren in (inter)nationaal toonaangevend onderzoek samen met de beide Amsterdamse universiteiten vormt voor Arkin een belangrijke bijdrage aan de koploperspositie in de GGZ. Tevens verhoogt het doen van onderzoek de kwaliteit van het primaire proces en verhoogt het de aantrekkelijkheid als werkgever. Onderzoek heeft een lange adem nodig, de ambitie om tot structurele samenwerking te komen, dient zich dan ook uit te spreiden over een periode van tenminste 5 jaar. Op grond van eerdere verkenningen en op grond van bestaande samenwerking voor onderzoek heeft Arkin anno 2012 drie onderzoekslijnen gekozen: Oorzaken en Behandeling van Verslavingsgedrag (Verslaving); Ernstige Psychotische Aandoeningen (EPA); Evidence Based Psychologische Interventies (Effectiviteit Psychologische Interventies). Het onderwerp Verslaving is gekozen vanwege de allanger bestaande succesvolle samenwerking tussen AMC en Arkin (Jellinek) in de vorm van het AlAR. Het onderwerp EPA vloeit voort uit de Arkin keuze voor grootstedelijke problematiek en past binnen de bestaande samenwerking op het vlak van hulpverlening en de behoefte aan uitbreiding en explicitering van al lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten van AMC en Arkin op het gebied van schizofrenie en psychose. Als derde speerpunt is gekozen voor het onderwerp Effectiviteit Psychologische Interventies bij complexe 'common mental health disorders'. Arkin heeft op dit gebied reeds een lang lopende samenwerking met de Vrije Universiteit. Het is de bedoeling dat iedere onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI). Voor de eerste onderzoekslijn is er een beoogde kandidaat, voor de tweede wordt een kandidaat gezocht, voor de derde lijn is er al een hoogleraar. In 2012 zijn de fundamenten gelegd voor een meerjarenonderzoeksbeleid. Een overzicht van de publicaties 2012 is bijgevoegd (bijlage V) Academische werkplaatsen In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van drie academische werkplaatsen; een (kennis)infrastructuur waarin wetenschap, praktijk, beleid en opleidingen samenwerken. Het handelen van de professional kan zo wetenschappelijk worden onderbouwd en wetenschappelijke kennis worden vertaald naar voor de praktijk bruikbare producten en diensten. In samenhang met elk van de drie onderzoekslijnen worden drie academische werkplaatsen ingericht Kennismanagement In het kader van kennismanagement is in 2012 een project uitgevoerd voor de inbedding van effectiviteitmetingen in zorgprogramma's (Ieren van metingen). In 2013 wordt een bredere aanpak gekozen: het bundelen van kennis in domeinen, waarbij expertise gedeeld en gevonden kan worden, zodat de meerwaarde van kennis optimaal kan worden benut. Het eerste project vindt in 2013 plaats bij het cluster Verslaving & Psychiatrie, waar het bundelen van kennis hoge prioriteit heeft. Daarnaast wordt via het Intranet kennis beter zichtbaar gemaakt. f~ Document waarop ons rapport d.d. 1 5 MEI 2Of3 () (mede) betrekking heeft. 't. Paraaf voor identificatiedoeleinden' KPMG Accountants N.V,. 16

17 Beroepsopleidingen en scholing Arkin beschikt over beroepsopleidingen voor psychiaters, psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundigen. Het strategisch beleid Sterk in de Stad leidt tot veranderingen die van invloed zijn op die beroepsopleidingen: toekomstgerichte taken en competenties, een nieuwe visie op beroepsprofielen en op de beroepsopleidingen. Begin 2012 is daarom een werkconferentie georganiseerd ter gelegenheid van de start van de Centrale Opleidingscommissie Arkin. Primaire taak van deze commissie is het bepalen van het strategisch opleidingsbeleid, het in stand houden en realiseren van het opleidingsklimaat en het zorgdragen voor meer samenhang en sturing op kwaliteit en resultaat. Opleiding psychiatrie In 2012 zijn acht instroomplaatsen toegekend en er is ook grote belangstelling voor keuzestages voor circa 20 aio-plaatsen. In het kader van de docentprofessionalisering is een geaccrediteerde supervisiecursus gegeven. De stagemogelijkheden in de transmurale verslavingspsychiatrie en forensische verslavingspsychiatrie konden worden uitgebreid en inhoudelijk verstevigd. De publicaties zijn opgenomen in bijlage V. Voor het artikel van Voermans et al in het Tijdschrift voor Psychiatrie is de Aio publicatieprijs 2012 ontvangen. Verpleegkundige/agogische opleidingen Het aantal agogische opleidelingen varieert in 2012 van 10 tot 15, inclusief enkele duale agogische opleidingsplaatsen. Door reductie van klinische bedden is het aantal in de praktijk werkzame leerling-verpleegkundigen in 2012 met zes gedaald naar 81. Centralisering van vier duale MBO- en HBO Agogische opleidelingen vult deze vermindering voor een deel aan. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen zal in 2013 onderzocht worden of nieuwe verpleegkundige opleidingsplaatsen ontwikkeld kunnen worden. In het voorjaar van 2013 zal een breed samengestelde commissie kandidaten gaan selecteren die per september 2013 kunnen gaan starten met de opleiding voor verpleegkundig specialist (MANP GGZ). Opleidingen psychologie In 2012 is het besluit genomen om als gevolg van de integratie van het zorgaanbod Persoonlijkheidsstoornissen met het NPI één opleidingsorganisatie te behouden voor heel Arkin. Dit onder aansturing van de P-opleider van Arkin. In 2012 hebben zes GZ-psychologen en vier Klinisch psychologen hun opleiding afgerond en zijn acht GZ-psychologen gestart. Vanaf 2013 wordt gestart met een pilot van drie opleidingspiekken binnen de Hoogintensieve zorg. Opleiding Master in Addiction Medicine (MiAM) In 2012 hebben vijf opleidelingen deelgenomen aan de MiAM: twee kandidaten hebben de opleiding afgerond en drie nieuwe masterkandidaten zijn in januari 2012 gestart. De Masteropleiding heeft inmiddels een duidelijke plek verworven en er is veel belangstelling voor de opleidingsplaatsen. Eind 2012 nam de KNMG het besluit de verslavingsgeneeskunde als profiel te erkennen en daar de titel verslavingsarts aan te verbinden. Dit besluit treedt op 1 juli 2013 in werking. Algemene scholing Voor algemene scholing van medewerkers is in de begroting 2 % van de bruto loonsom gereserveerd voor scholingskosten (exclusief de kosten van de beroepsopleidingen van Arkin). Document waarop ons rapport ~.:1. 15 ~le' 2013 Q_ (mede) betrekking heeft, Paraaf voor identificatiedoeleinden'.

18 3.4 De vier Arkinbrede prioriteiten Voor 2012 zijn vier Arkinbrede prioriteiten benoemd Kwaliteitsbeleid Voor de uitwerking zie hoofdstuk 4 en E-health Blended behandelen De in 2011 gestarte pilot blended behandelen (face-to-face gesprekken afgewisseld met online interventies via een beveiligd platform) binnen Jellinek is begin 2012 geëvalueerd en succesvol gebleken. Deze behandelvorm is daarom op grotere schaal binnen Jellinek ingezet. Binnen Novarum is een pilot gestart met blended behandelen (electronisch eetdagboek en een aantalonline interventies) die loopt tot het voorjaar Bij een positieve evaluatie wordt het programma breed ingevoerd. In het voorjaar van 2013 zijn van start gegaan een blended zorgprogramma depressie binnen PuntP en een blended programma voor naastbetrokkenen van verslaafden binnen Jellinek. Zorg-op-afstand Medio 2012 is in het wijkteam IJburg voor 30 cliënten binnen de langerdurende psychiatrische, wijkgerichte zorg een pilot zorg-op-afstand gestart (beeldbellen, gecombineerd met andere toepassingen en content). De pilot moet cliënten helpen bij het opbouwen van een zelfstandig leven in de maatschappij en is in volle co-creatie met de doelgroep ontwikkeld. De pilot loopt tot medio Na voorbereidingen in 2012 is in het voorjaar van 2013 een pilot zorg-op-afstand gestart bij het Intensief Behandelteam Thuis van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. In deze pilot wordt zorg-op-afstand ingezet bij de behandeling van cliënten met een opname-indicatie Informatiemanagement Een groot project binnen dit domein was in 2012 de implementatie van een doorontwikkeld productieregistratiesysteem: Psygis Quarant. Dit nieuwe systeem biedt meer mogelijkheden voor gerichte ondersteuning van het zorgproces en meer gebruiksgemak. Dat leidt tot betere sturing van het zorgproces Arbeidsmarkt Eerste stappen zijn gezet naar arbeidsmarktcommunicatie en recruitment, vooral voor functies die schaars zijn op de arbeidsmarkt. Verder is in 2012, gezien de personele gevolgen van de bezuinigingen, nadrukkelijk ingezet op interne en externe mobiliteit. 3.5 Bijdragen aan de maatschappij Naast de resultaten van de zorgverlening heeft Arkin in 2012 ook op andere wijze een bijdrage geleverd aan de maatschappij. Onderstaand een aantal belangrijke elementen daarvan. Naastbetrokkenenbeleid Arkin heeft in het strategisch beleid geformuleerd grote waarde te hechten aan de positie en inbreng van naastbetrokkenen. Daar is in 2012 dan ook op ingezet. Dat heeft geleid tot de invoering van een klachtenregeling voor naastbetrokkenen, met inzet van een onafhankelijke klachtencommissie. Vanaf het jaar 2013 kan worden gerapporteerd over de aard en aantal van de klachten. De LPGGz toetst instellingen op de kwaliteit van het naastbetrokkenenbeleid en de uitvoering daarvan. Bij voldoende beoordeling wordt de Ster ~Familiebeleiduitgereikt. Arkin heeft deze ster in 2012 ontvangen., \~, Document w aarop ons rapport t 5 MEI 2013 (medel beu'kk;og heeft.e_ Paraaf VOor id tt. KPMG A en I Icat1edoeleinden: ccountants N. V. d.d. 18

19 Geestelijke verzorging De geestelijk verzorgers binnen Arkin zijn beschikbaar voor de cliënten, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Zij representeren de religieuze en levensbeschouwelijke tradities: protestants, rooms-katholiek, humanistisch of islamitisch. Zij bieden op een professionele wijze aandacht aan levensvragen. Die aandacht voor existentiële en levenbeschouwelijke vragen draagt bij aan de kwaliteit en effectiviiteit van de zorg. De inzet omvat: individuele gesprekken, groepsaanbod rond zingeving en levensvragen, gespreksgroepen, liturgische vieringen, opvang en rituele begeleiding bij overlijden van cliënten en de verbindende schakel voor cliënten tussen Arkin en kerken, moskeeën en levensbeschouwelijke organisaties in Amsterdam. Top 600 aanpak Het regionaal plan van aanpak Top 600 omvat de gezamenlijke aanpak van gewelddadige veelplegers: pijler 1: door de aanpak van de criminele doelgroep, de daders van de straat; pijler 2: niet loslaten door tijdens en na detentie daders in zorgtrajecten te leiden; pijler 3: tegen gaan dat jonge kinderen (broertjes en zusjes) afglijden naar criminaliteit. Daar waar nodig wordt door het indicatieoverleg zorg, waarin Arkin participeert, zorg toegewezen. Inforsa werkt hard aan het verstevigen van de forensische keten. Inforsa en Penitentiaire Inrichting (PI) Overamstel hebben het initiatief genomen om gedetineerden met een grote zorgvraag zo spoedig mogelijk over te plaatsen naar de behandellocatie Duivendrechtsekade van Arkin. Ook wordt gewerkt aan het leveren van zorg in de (reguliere) PI. Daarnaast verbeteren Mentrum en Inforsa de samenwerking met en dienstverlening aan de drie reclasseringsorganisaties. Vrijwilligers Binnen Arkin waren in vrijwilligers actief (exclusief de vrijwilligers die actief zijn in de Cliëntenraad en in de Naastbetrokkenenraad). De inzet van vrijwilligers is een vast onderdeel van de jaarplannen van de BU's. Het is de bedoeling dat alle werkeenheden waar cliëntenzorg wordt geboden, zich buigen over de vraag welke rol vrijwilligers binnen de eenheid zouden moeten en kunnen vervullen. In verband met de overgang van een aantalorganisatieonderdelen, zijn 50 vrijwilligers overgegaan naar Roads. Het streven voor Arkin is zo snel mogelijk weer op het oude aantal te komen en daarna uit te breiden naar ongeveer 200 vrijwilligers. De kosten van de vrijwilligers en van de coördinatie worden intern op basis van het verbruik verrekend. Als blijk van waardering voor de inzet is het jaarlijkse vrijwilligersfeest aangeboden, dat dit jaar in het teken stond van het afscheid van de vrijwilligers die naar Roads gingen. Het feest werd ook deze keer zeer gewaardeerd. Samenwerking Arkin - Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) Dankzij een samenwerkingsverband tussen Arkin en het PCS kan de continuïteit van zorg voor cliënten die in zorg zijn bij Arkin en andere GGZ instellingen in Nederland gewaarborgd worden. Aanmeldingen lopen via het Acuut Behandelteam regio Oost/Zuid-Oost. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen het PCS en Arkin wordt substantieel bijgedragen aan het verbeteren van de zorg en behandeling van de psychiatrische cliënt in Suriname en aan continuïteit van zorg voor cliënten die tussen Nederland en Suriname reizen. In 2012 is aandacht besteed aan de kennisuitwisseling en opleidingen. J(PliJ5J KPMG ÜDL:tmIBn1,fI)l,ud'it W1'!.tiTIC't!l (lij!til's Ir.'<J:JI~1iJ'i1)!'t If.j ts MB 2Z:l ~ 19!(:me~)!he,17'!i)J;li:1inw ilirel~,1f;t P.draêl~~'O:C>T,ttl,en\hificaficCb"r"",""." /(1"".11(; Ó,rr;1l1 'f1':'o, <

20 3.6 Sociale aspecten Reorganisatie, Sociaal Plan en Addendum Het jaar 2012 heeft voor Arkin in het teken gestaan van het opvangen van de landelijke bezuinigingen. Dat leidde tot reorganisaties, formatieve inkrimping en boventalligheid. Arkin zag zich daarbij genoodzaakt om te komen tot een Sociaal Plan waarbij het onder omstandigheden mogelijk moet worden om over te gaan tot gedwongen ontslag. Omdat dit een nieuw fenomeen is binnen de GGZ heeft dit veel tijd en uitleg in de gesprekken met de bonden gekost. Eind maart 2012 is overeenstemming bereikt over een nieuw Sociaal Plan met Addendum. Als gevolg van intensieve mobiliteitstrajecten en relatief lange herplaatsingstermijnen heeft de boventalligheid in 2012 (nog) niet geleid tot gedwongen ontslag. Naast interne mobiliteitstrajecten zijn in het Sociaal Plan en Addendum ook mogelijkheden voor externe mobiliteit, zoals outplacement opgenomen. Personele formatie en boventa/ligen Per 31 december 2012 ligt het aantal fte medewerkers in dienst 97,94 lager dan in Per die datum bedraagt het aantal boventalligen waarvoor in 2013 een oplossing gezocht moet worden 20,87 fte. Diverse bezwaren/klachten commissies voor medewerkers Adviescommissie Sociaal Plan Deze adviescommissie heeft tot taak te adviseren over een zorgvuldige en billijke toepassing van het Sociaal Plan. De commissie heeft van 5 medewerkers hetzelfde bezwaar ontvangen. De werknemers zijn in het ongelijk gesteld. Algemene klachtencommissie Deze commissie behandelt algemene klachten van medewerkers, inclusief klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen, waaronder sexuele intimidatie, pesten, agressie en/of geweld. In 2012 heeft de commissie geen klacht ontvangen. Interne Bezwarencommissie(IBC) Deze commissie behandelt bezwaren van medewerkers naar aanleiding van hun functiebeschrijving en/of functie-indeling. In totaal heeft de commissie 7 (collectieve) bezwaren ontvangen, waarbij 58 medewerkers betrokken waren. In alle gevallen is de medewerker in het ongelijk gesteld en zijn de bezwaren niet gehonoreerd. Klokkenluidersregeling Arkin vindt het belangrijk dat problemen en misstanden zo snel mogelijk worden verholpen. Daarvoor is het nodig dat deze zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Medewerkers moeten zich vrij voelen om problemen en misstanden te melden en geen vrees hebben voor negatieve gevolgen daarvan. Daarom heeft Arkin een klokkenluidersregeling opgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is, op welke wijze met klokkenluiders moet worden omgegaan en welke bescherming zij genieten. Ziekteverzuim In 2012 is het voortschrijdend verzuim binnen Arkin gedaald. Arkin houdt daarmee gelijke tred met het branche gemiddelde op het gebied van voortschrijdend verzuim. De meldingsfrequentie van Arkin is ook gedaald ten opzichte van Daarin presteert Arkin nog een fractie minder goed dan de branche. Document waarop ons rapport d.d. 15 MEl 2m3 Imede' ''''''''0' heeh. Q Paraat voor idenrificatiedoe!einden: KPiVlG AccoGntants N. V. 20

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie