jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam"

Transcriptie

1 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1

2 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2011 Uniersiteit an Amsterdam

3 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 3 Inhoudsopae 5 Voorwoord 7 Bericht an de Raad an Toezicht Onderwijs en onderzoek 1.1 Publiek profiel 1.2 Onderzoek 1.3 Onderwijs 1.4 Maatschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie Oranisatie 2.1 Kwaliteit an mensen 2.2 Band met medewerkers, studenten en alumni 2.3 Betrouwre en duurzame diensterlenin 2.4 Doelerichte campusinfrastructuur 2.5 Duurzaamheid 2.6 Financiën Bestuur 3.1 Bestuurlijke structuur 3.2 Bezoldiinseeens Bijlaen Bijlae 1 Opleidinenaanbod en beoordelinen Bijlae 2 Onderzoeksbeoordelinen Bijlae 3 Afkortinen en erklarinen Colofon 59 Kerneeens Uitae Uniersiteit an Amsterdam Mei Feiten en cijfers Jaarrekenin Ontwerp jaarersla (excl. Jaarrekenin) Fotorafie Fred an Diem Bob Bronshoff Wilbert an Woensel Dirk Gillissen Jeroen Oerlens Hanne Nijhuis Bert Zuidereen Peter Valckx ACIL Monique Kooijns NWO Yonne Compier Date an Utteren CSCA ACE Suzanne Blanchard KNAW Hollandse Hoote Infortie Uniersiteit an Amsterdam Bureau Communicatie Postbus Amsterdam Aan de inhoud an dit azine kunnen een rechten worden ontleend. Uniersiteit an Amsterdam

4 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 5 Voorwoord De Uniersiteit an Amsterdam heeft in 2011 een heel ambitieus instellinsplan , etiteld Oo oor Talent, opesteld. Dat dit een richtineend stuk is blijkt wellicht ook uit de opbouw an dit jaarersla waarin de indelin an het instellinsplan wordt eold. Ik nodi u uit of moet ik zeen: ik daa u uit? om door te bladeren naar het einde an het jaarersla 2011 waar u in de jaarrekenin kunt zien dat de UA de zaken financieel oed op orde heeft. Dat is an root belan omdat wij hierdoor de handen rij hebben om ons olop te richten op het realiseren an onze inhoudelijke ambities. Wij sluiten onze oen niet oor de onzekere politieke tijden en de financiële repercussies die dat in eel eallen heeft ar wij willen en kunnen uitaan an onze eien kracht. Een solide financieel beheer ormt daaroor een oede sis en de optimistische eluiden an de accountant inden hun weersla in onze aandacht oor de inhoudelijke aenda. Onlans hebben we die ook ertaald in het UA Profiel met de prestatieafspraken die aan de Staatssecretaris an OCW zijn ooreled. Het Collee an Bestuur onder wiens erantwoordelijkheid Oo oor Talent tot stand is ekomen heeft in de loop an het jaar afscheid enomen an de oorzitter, Karel an der Toorn. Hij is teruekeerd naar zijn oude professie, als hooleraar Godsdienst en Maatschappij bij onze Faculteit der Geesteswetenschappen. Heel blij zijn we met de ersterkin an het Collee an Bestuur door de komst an Jet Busseker in art Met een rector an de HA in het Collee is er een prachti eenwicht tussen de aandacht oor de UA en oor de HA ontstaan. Bij het ter perse aan an dit jaarersla is elukki het Collee an Bestuur an de UA weer compleet. collee an bestuur V.l.n.r. dr. Jet Busseker (rector HA), drs. Paul Doop (iceoorzitter), dr. Louise GunninSchepers (oorzitter), prof. dr. Dymph an den Boom (rector nificus) In dit afelopen jaar heeft de UA ook afscheid enomen an de oorzitter an de Raad an Toezicht, prof. dr. Niek Urnus. We hebben eel aan hem te danken ehad in de afelopen jaren en zijn betrokkenheid bij zowel de Uniersiteit als de Hoeschool was leendarisch. We hebben op passende wijze bij dat afscheid stilestaan. Het succes an de inhoudelijke aenda an de UA, zoals in het Instellinsplan erwoord, wordt natuurlijk niet zozeer door het Collee an Bestuur bepaald. Bij de UA werken duizenden etalenteerde medewerkers die samen met de decanen de belanrijkste bestuurders zijn an de eranderinen die er toe moeten leiden dat de UA ook in de toekomst een internationaal toonaaneende uniersiteit blijft. Ik erheu me er op om in 2012 samen met deze medewerkers, de decanen en het Collee, de aenda an de UA erder orm te een en werkelijkheid te laten worden. Dr. Louise GunninSchepers Voorzitter Collee an Bestuur

5 6 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 7 Bericht an de Raad an Toezicht De Raad an Toezicht is in 2011 zeen al bijeen eweest in aanweziheid an het Collee an Bestuur, en drie al buiten aanweziheid an het Collee. In het erslajaar stonden oor de Raad centraal: het nieuwe Instellinsplan en daaruit oortloeiend het profiel an de instellin, reionale samenwerkin, de oorbereidin op de Instellinstoets, de huisestinsplannen en de inoerin an het nieuwe Studenten Infortiesysteem (SIS), naast de erullin an acatures in de Raad an Toezicht en het Collee an Bestuur. In 2011 deden zich belanrijke wijziinen oor in de samenstellin an de Raad an Toezicht en an het Collee. Per 1 art werd afscheid enomen an prof. dr. N.A.M. Urnus als oorzitter an de Raden an Toezicht an UA en HA. Professor Urnus heeft zich edurende een imposante periode an 40 jaar in uiteenlopende functies inezet oor de Uniersiteit en de Hoeschool an Amsterdam en was belanrijk in het tot stand brenen an de samenwerkin tussen UA en HA. Hij erulde als eerste de personele unie die is aanebracht in het oorzitterschap an de Raden an Toezicht an beide instellinen. Vanwee het feit dat ten tijde an zijn ertrek een opoler beschikar was, heeft de Raad uit zijn midden mr. I. Brakn benoemd tot waarnemend oorzitter an beide Raden an Toezicht. De Raad kon in art tot zijn enoeen merouw dr. M. Busseker erwelkomen als lid an het Collee an Bestuur en Rector an de Hoeschool an Amsterdam. Merouw Busseker is uitstekend bekend in het complexe domein an het Amsterdamse hoer onderwijs: zij promoeerde aan de UA en was als uniersitair docent landuri erbonden aan zowel VU als UA. In juli besloot Colleeoorzitter Van der Toorn teru te treden, anwee een erschil an inzicht oer de koers en het tempo an strateische eranderinen binnen de UA. Van der Toorn heeft zich in 5 jaar oorzitterschap een belanrijk oorechter etoond oor de samenwerkin in het hoer onderwijs. Op nationaal nieau was er bijoorbeeld de samenwerkin met HA en met de VU, waaran het succesolle Amsterdam Uniersity Collee (AUC) een concreet resultaat is. Op internationaal nieau droe hij bij aan nden met uniersiteiten in de BRIClanden, India en China in het bijzonder. Onder zijn leidin zijn rote erbeterinen in de bedrijfsoerin an de instellinen dooreoerd. Zijn teru treden was een inrijpende ebeurtenis oor beide instellinen en ormde oor de Raad dan ook aanleidin om in de werin an een nieuwe oorzitter oor het Collee een rote te an zoruldiheid te betrachten. De Raad heeft de iceoorzitter an het Collee, drs. P.W. Doop, op 4 juli 2011 benoemd tot waarnemend oorzitter oor UA en HA. In aanullin op de oorzittersacatures oor Collee en Raad, zullen in de komende periode no meer acatures binnen de Raad ontstaan door het aflopen an xile zittinstermijnen. Daarom heeft staatssecretaris Zijlstra in oerle met de Raad econstateerd dat het noodzakelijk was een forteur in te zetten om stappen te ondernemen om deze acatures te erullen. De heer Van der Steenhoen, oorli secretaris eneraal an het ministerie an OCW, werd daartoe bereid eonden. De Raad heeft hem teens erzocht een profiel oor de oorzitter an het Collee an Bestuur te formuleren. Van der Steenhoen heeft in de nazomer an 2011 met een 40tal personen binnen en buiten de instellinen esproken oer de koers an UA en HA, en de profielen an de oorzitters an Raad en Collee die daar optial op aansluiten. De medezeenschapsraden adiseerden eind 2011 positief oer beide oorzittersprofielen, waarna de Raad is estart met een werin oor deze acatures. De heer Van der Steenhoen beeleidt in oerle met de huidie Raad de erullin an de acatures in de Raad an Toezicht oor de staatssecretaris an OCW. In het oorjaar an 2011 werd het nieuwe Instellinsplan Oo oor Talent epresenteerd, waarin het Collee een koers uitzet oor de ersteiin an de nationale en internationale positie an de uniersiteit. De lijn die in het plan is erwoord, wordt nu ertaald naar een helder profiel waarmee onderwijs en onderzoek an de UA zich onderscheiden an andere uniersiteiten. Op sis an dit profiel zullen instellinen oor de zomer an 2012 prestatieafspraken ken met het Ministerie an

6 8 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 9 OCW, binnen het kader an het Hoofdlijnenakkoord dat in het najaar tussen VSNU en OCW is esloten. De Raad heeft reelti edachtewisselinen met het Collee oer de keuzes die in dit traject eakt worden en de consequenties die dat heeft oor de strateie an de UA en in samenhan daarmee oor de HA. Een ander belanrijk aspect in de toekomstisie an het Collee ormen reionale samenwerkinsernden, zoals het uit de OECDrapportae oortekomen initiatief an de Amsterdam Economic Board (oorheen Economic Deelopment Board metropoolreio Amsterdam). Deze Board met erteenwoordiers uit oerheid, bedrijfsleen en hoer onderwijs, is in 2011 estart met het identificeren an zoeheten iconische projecten, die in aanmerkin kunnen komen oor een financiële stimulans uit het Amsterdams Inesterinsfonds. Enkele an deze projecten zijn oor de betrokken onderwijsinstellinen zeer releant, zoals de projecten Topopleidinen en The Amsterdam Campus. Ook is in het kader an de Board een subsidieaanraa inediend bij het Ministerie an EL&I oor de ontwikkelin an 1 ezamenlijk Technoloy Transfer Office in Amsterdam, die ehonoreerd is met M 5, t.z.t. uit te breiden met noals M 5. De Raad olt deze samenwerkin met belanstellin, eeen de kansen die het biedt oor het ersterken an de atschappelijke bijdrae an de instellinen aan de reio. De samenwerkin met de Vrije Uniersiteit is in 2011 een belanrijk espreksonderwerp eweest. Collee en decanen hebben in 2011 met hun VUcollea s erkend welke moelijkheden er zijn oor kwaliteitserbeterin an onderzoek en onderwijs door middel an nauwere samenwerkin tussen beide instellinen. In het kader an deze samenwerkin treden UA en VU samen op in de te ken keuzes met betrekkin tot de profilerin an de uniersiteiten, die moeten uitmonden in prestatieafspraken met het ministerie. Twee aanullende eraderinen an Raad en Collee zijn besteed aan deze thetiek. Op 31 art 2011 ernietide de rechter anwee een onolledie onderbouwin de door de emeente erleende monumentenerunnin oor de panden op het Binnenasthuisterrein, die plaats moeten ken oor een nieuwe bibliotheek en studiecentrum. Het Collee heeft opdracht eeen oor aanullende onderzoeken in antwoord op de raen an de rechtnk in oorbereidin op een hoer beroep. Deze deskundienrapporten zijn eind 2011 opeleerd en aaneboden aan het stadsdeel. De Raad is reelti eïnformeerd oer de oortan an de besluitormin oer de herontwikkelin an de panden an de UA in de Amsterdamse binnenstad. De Raad kent, naast boenenoemde commissie Onderwijs en Onderzoek i.o., enkele commissies, die an belan zijn in het kader an de oernance binnen de Raad en binnen de UA. Het betreft de Auditcommittee, die zich in detail met de bedrijfsoerin an de uniersiteit bezi houdt en in 2011 ijf al bijeenkwam; de remuneratiecommissie die zich onder meer heeft eboen oer de adiezen an de commissie Rechtspositie politieke ambtsdraers (commissiedijkstal) en die eenal eraderde; en de benoeminscommissie ad hoc, die in het afelopen jaar 2 al bijeenkwam. Amsterdam, 22 mei 2012 De Raad an Toezicht mr. I. Brakn, waarnemend oorzitter drs. A. Baan ir. J.H.M. Lindenberh De samenwerkin tussen UA en HA ert, zo bleek uit de espreksronde an forteur Van der Steenhoen, no zoruldi de aandacht. Uit het adies an de forteur heeft de Raad econcludeerd dat UA en HA no kansen onbenut laten, reden waarom de inullin an de samenwerkin ook in het komende jaar reelti aan de orde zal komen in het esprek tussen Raad en Collee. Het afelopen jaar heeft de Raad ook met het Collee esproken oer de kwaliteit an onderwijs en onderzoek. De commissie Onderwijs en Onderzoek i.o. an de Raad is enkele len bijeen eweest en heeft met de Rector Manificus diepaander ediscussieerd oer de ontwikkelin in onder meer studiesucces, naar aanleidin an de atreelen die de UA daaroor in 2010 heeft inezet. Het is an belan dat de kwaliteit an onderwijs en onderzoek ehandhaafd, en waar moelijk erbeterd wordt, mede in het kader an de Instellinsaudit die in 2013 zal plaatsinden. De Raad olt met instemmin het ele werk dat onder leidin an de Rector Manificus binnen de uniersiteit erzet wordt om deze audit oed oor te bereiden. Als altijd blijft de bedrijfsoerin an de UA een belanrijk onderwerp an esprek oor Raad en Collee. Zo heeft de Raad in mei 2011 een tussenrapportae ontanen met betrekkin tot de oortan an de inoerin an het nieuwe Studenten Infortiesysteem dat in het cursusjaar 2011/2012 stapsewijs is ineoerd. De jaarrekenin 2010 en de berotin 2012 hebben ruime aandacht ekreen in de eraderinen, eenals de halfjaarcijfers en de beindinen an de accountant. De Raad constateert, met instemmin en ondersteund door de rapportaes an de externe accountant dat de UA op we is het hoere nieau an naement control te bereiken, conform de ambitie uit het Instellinsplan, en dat de uniersiteit er steeds beter in slaat op transparante wijze erantwoordin af te leen. Ook is in 2011 esproken oer de inesterinen die edaan worden in de huisestin an de uniersiteit. De UA kent een MeerjarenHuisestinsplan (hierna te noemen HVP) dat jaarlijks eactualiseerd wordt in het kader an de berotin en als zodani wordt oedekeurd door de Raad an Toezicht. Het HVP wordt faseewijs uiteoerd en oorafaand aan besluitormin per fase wordt door Raad en Collee de wenselijkheid an de inesterin afewoen. In april 2011 is estart met de rote renoatie an de oude laboratoria en de oerie onderwijs en onderzoeksfaciliteiten op de Roeterseiland Campus, op 21 september werd het hooste punt oor de nieuwbouw an het AUC op het Science Park bereikt en eind 2011 is de nieuwe huisestin an CREA in de oorlie Diantslijperij opeleerd.

7 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam Onderwijs en onderzoek 1.1 Publiek profiel Historie De oorloper an de Uniersiteit an Amsterdam is het Athenaeum Illustre, dat het stadsbestuur an Amsterdam in 1632 oprichtte om het aanzien an de stad en haar kooplui te erroten. Het Athenaeum werd op 8 januari an dat jaar eïnauureerd door de erenommeerde wetenschappers Barlaeus en Vossius. Wettelijke erkennin als instellin an hoer onderwijs kree het Athenaeum in 1815 en met de toekennin an het promotierecht bij wet an 1876 werd de naam Uniersiteit an Amsterdam ineoerd. De Uniersiteit was een tak an dienst an de emeente Amsterdam, tot zij in 1961 een zelfstandie instellin werd en het Maadenhuis als bestuurscentrum betrok. Op dat moment had zij al een rote wetenschappelijke faam erworen, met onder meer Nobelprijzen oor Van t Hoff (scheikunde, 1901), Zeen (natuurkunde, 1902) en Van der Waals (natuurkunde, 1910). Het aantal studenten nam toe, an rond de in 1900 tot ruim lak na de Tweede Wereldoorlo en tot meer dan in het bein an de 21ste eeuw. Teenwoordi is de UA een an de leidende onderzoeksuniersiteiten in Europa en lid an de Leaue of European Research Uniersities (LERU). De UA an andaa is een brede, niet alleen bètamedisch ar ook sterk atschappelijk eoriënteerde en eënaeerde ar onebonden uniersiteit; haar alfa en amfaculteiten zijn de rootste in Nederland en behoren tot de Europese top in de internationale ranorde. Missie en waarden In het Instellinsplan , Oo oor Talent, staat de missie an de UA als olt erwoord. De UA wil zich profileren als een brede, onderzoeksintensiee uniersiteit, oortekomen uit de eschiedenis an Amsterdam, een internationaal eoriënteerde academische emeenschap, die zich kan meten met de toonaaneende uniersiteiten in binnen en buitenland. Zij biedt academisch onderwijs op alle wetenschapsebieden en staat open oor alle studenten en medewerkers oneacht afkomst, achterrond of oertuiin die met olle inzet an eien talent werken aan de ontwikkelin en oerdracht an wetenschappelijke kennis als bron an culturele rijkdom en als sis oor duurzame ooruitan. De UA is: een uniersiteit die in binnen en buitenland wordt herkend als anbrekende, astberaden en betrokken broedplaats oor zowel academische ormin en ontwikkelin als oor atschappelijk det; een natuurlijke, rootstedelijke thuishaen en ontmoetinsplaats oor beloen, nieuws en leerierie studenten en medewerkers die de ambitie hebben de top op hun ebied te bereiken; een emeenschap an zelfstandie, zelfredzame en doelerichte mensen die doen wat hoer onderwijs en onderzoek horen te doen: ormeen aan de toekomst. Het Instellinsplan werkt de missie en waarden uit in hoofddoelen en kpi s (key proress indicators) oor onze priire taken onderwijs, onderzoek, en atschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie, en ook oor de dierse factoren die deze doelen moelijk moeten ken: staf, reputatie bij wetenschappelijke en atschappelijke partners, diensterlenin, campusinfrastructuur, duurzaamheid in bedrijfsoerin en onderwijs, en beheer an de ons toeertrouwde middelen. In dit jaarersla staat hoe de UA in 2011 beonnen is deze doelen te realiseren. Student werkt aan onderzoeksopstellin met lasers op het Science Park, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infortica 10 januari 379ste Dies Natalis met eredoctoraten oor Nadia Rosenthal en Ad an Liempt; Sander Bais wordt ekozen tot Docent an het Jaar januari Officieel startschot oor de bouw an een Europese onderzoeksinfrastructuur oor biodiersiteit en ecosysteemonderzoek: LifeWatch

8 12 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 13 Waar de UA staat Het Instellinsplan en de daaraan ekoppelde onderwijsisie, astesteld najaar 2011, zijn een loische stap in de ontwikkelin die de UA heeft inezet en nu doorakt. In deze stukken kiest de UA sterker dan oorheen oor (top)kwaliteit, en ziet, binnen de rotendeels door het rijk edicteerde budettaire randoorwaarden, daadwerkelijk kansen oor kwaliteitserhoin: een ambitieuzere studiecultuur, een sterkere bindin tussen (ster)onderwijs en onderzoek, en een competitief onderzoeksprofiel. De zowel relatief als absoluut snelle roei an het studentenaantal in de afelopen tien jaar zet de erweenheid an onderwijs en onderzoek onder druk, allereerst omdat het onderzoeksbudet niet meeroeit met de on an de uniersiteit (zie rafiek) en ten tweede omdat de toename an studenten niet parallel loopt aan de ontwikkelin an de onderzoeksoranisatie. Teelijk loliseert het onderzoek, waardoor talent trekt naar de plaatsen waar toponderzoek plaatsindt. Het eol is een sterkere concentratie en profilerin an uniersiteiten, in sommie landen actief esteund door ericht beleid ten aanzien an de erdelin (Eneland) en toedelin (Frankrijk, Duitsland) an budet. In de zomer an 2011, met de Strateische Aenda an de minister an OCW, heeft ook Nederland inezet op sterkere profilerin en differentiatie tussen de uniersiteiten (zie kader), oeriens zonder dat het rijk daarin wil sturen tussen instellinen. Nederland behoort door het hoe emiddelde nieau tot de wetenschappelijke wereldtop, terwijl één an de afzonderlijke uniersiteiten tot de echte wereldtop behoort. De onderstaande tabel toont de positie an de UA in enkele eeleciteerde rankins an uniersiteiten. ARWU (Shanhai) QS World Uniersity Rankin THE World Uniersity Rankin Leiden Rankin (MNCS) Strateische Aenda De Strateische Aenda an OCW spoort de uniersiteiten aan zich sterker an elkaar te onderscheiden in hun onderwijsaanbod en onderzoeksprofiel. Teelijk tracht de Aenda een antwoord te formuleren op het atschappelijk det oer de kwaliteit an het (hoer) onderwijs in Nederland. De opdracht in de Aenda oor de instellinen is: hun internationale positie te waarboren en ersterken; op ten minste enkele ebieden tot de wereldtop te behoren; keuzes te ken anuit hun eien kracht: welk onderzoek wordt ersterkt, welk afebouwd; de relatie met rand challenes en het topsectorenbeleid te beschrijen; allianties te ormen met andere uniersiteiten en met instituten an onder meer NWO en KNAW. De UA moet dan ook scherpe profielkeuzes ken. De UAemeenschap is er daarbij in eslaad de productiiteit oer deze periode aanmerkelijk te erroten, zoals de tabel in enkele kerncijfers laat zien. Dat schept ertrouwen dat de UA haar ambitie waar kan ken: haar erenommeerde positie behouden en, in Amsterdams ernd, ersterken. Masterraden Wetenschappelijke publicaties Promoties Studentteredenheid oer opleidin Aantal studenten Medewerkers (fte excl. AMC) Omzet (excl. GS2/3 AMC) *) Na aftrek an 21% inflatie oer deze periode , m , m 634 De omein De laatste jaren is de uniersitaire wereld sterk in bewein op een nier die oed past bij het karakter an de UA en haar ambities. De UA denkt dan ook dat toespitsin op onze beleidskeuzes een oede kans an slaen heeft. Meer dan ooit leeft het besef dat Europa een kenniseconomie is en dat de researchuniersiteiten centraal staan in de productie, benuttin en erspreidin an die kennis. Research wordt te duur of te risicool oor indiiduele bedrijen die hun onderzoeksafdelinen moeten inkrimpen en daarom samenwerkin met de uniersiteiten zoeken. Groei 63% 35% 21% 8% 50% 11% 10% *) Op onderwijsebied is de opdracht: erminderin an uital en erbeterin an het (chelor)rendement, zonder erlain an het eindnieau en an de kwaliteit; errotin an de onderwijsintensiteit en an de toerustin an docenten; consolidatie en uitbouw an excellentieproram s. Intussen heeft de VSNU met OCW in het zoenoemde Hoofdlijnenakkoord afspraken eakt oer de uitoerin an deze opdrachten in de periode Kern daaran is dat in de zomer an 2012 iedere instellin zelf op onderzoeken onderwijsebied prestatieafspraken met OCW akt, die in ieder eal op zeen ooreschreen aspecten betrekkin hebben. Het ken en erolens realiseren an deze afspraken is an inloed op het behoud an 7% an het huidie onderwijsbudet. Amsterdam en de UA Binnen Nederland is de infrastructuur an kennis en wetenschap in Amsterdam uniek. Amsterdam heeft twee rote uniersiteiten, met twee rote Uniersitair Medische Centra. Boendien heeft Amsterdam een root aantal andere, landelijke onderzoeksinstituten: instituten an NWO en KNAW ar ook bijoorbeeld Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Samen hebben deze instellinen een wetenschappelijke staf an circa fte, en bijna fte als men het onderwijzend personeel an het hoer beroeps en kunstonderwijs meetelt. Daardoor neemt Amsterdam een bijzondere plaats in wanneer het aat oer de profilerin an de Nederlandse uniersiteiten. Ook als een onderwerp slechts op enkele plaatsen in Nederland wordt bestudeerd en edoceerd, dan zal Amsterdam daar aak één an zijn. Dat schept eel moelijkheden om profielkeuzes te ken en niettemin het brede scala an disciplines te bestrijken dat nodi is om aan rote internationale projecten deel te nemen, en snel in te spelen op wisselinen in atschappelijke raen. 20 januari Hooleraar Onderwijskunde Fons an Wierinen benoemd tot Officier in de Orde an OranjeNassau 1 februari Vicisubsidie an NWO oor JeanSéstien Caux, uniersitair hoofddocent Theoretische fysica 10 februari Studenten an het AUC slaan de symbolische eerste paal an de nieuwbouw an het AUC op Science Park Amsterdam

9 14 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 15 OECDreiew De OECDreiew Hiher education in reional and city deelopment, CityReion of Amsterdam (2010) oer de beide uniersiteiten in de stad: hiher education institutions deelopers of youn educated minds and transmitters of culture, but more bluntly also jor aents of economic rowth and a driin force for the creation of new products and new companies. a key role in hun capital deelopment, innoation systems, technoloy transfer and business innoation, and in contributin to social, cultural and enironmental deelopment and reional capacity buildin. must continue to aim for focus and to build centres of excellence in their research actiity. Indiidually they are not stron enouh to be world leaders in all fields; collectiely they can hope to ke a sinificant impact in selected areas. relatie failure to amplify their internationalisation stratey in order to resonate with the lol city fortion process. connectin UA and VU and business reins a difficult task in Amsterdam. Prestaties De ebruikelijke indicatoren an onderzoeksprestaties zijn wetenschappelijke publicaties en erealiseerde promoties. Op beide indicatoren heeft de UA in 2011 de stijende lijn astehouden en het aantal promoties was één hoer dan in het recordjaar Onderzoek De OECDreiew uit 2010 af een belanrijke impuls aan de samenwerkin binnen Amsterdam. Onder leidin an het stadsbestuur onden UA en VU elkaar, samen met het bedrijfsleen en andere oerheden in de metropoolreio, in de Amsterdam Economic Board (AEB). Deze neemt initiatieen oor fondsormin, kennistransfer en alorisatie op het ebied an zeen economische clusters: rode life sciences financiële en zakelijke diensterlenin creatiee industrie ICT loistiek en handel food and flowers toerisme en conressen Intussen hebben de met UA en VU erbonden academische medische centra in september 2011 een intentieerklarin etekend oor nauwe samenwerkin in patiëntenzor, onderzoek en onderwijs. UA en VU zijn in esprek oer samenwerkin bij de optile aanwendin an onderzoekseld in Amsterdam, in het ehele bètadomein, en in het raduate onderwijs op een aantal andere terreinen. Deze intensiee samenwerkin wil zowel een kwaliteitsspron moelijk ken als er de aanzet toe een, zodat de meest etalenteerde wetenschappers en (ster)studenten uit binnen en buitenland zich thuis oelen in kennisstad Amsterdam. PROMOTIES PER FACULTEIT (2011) Geesteswetenschappen Geneeskunde Maatschappij en Gedraswetenschappen Natuurwetenschappen, Wiskunde en Infortica Rechtseleerdheid Tandheelkunde Economie en Bedrijfskunde UA totaal Het beschikre budet is niet naenant toeenomen. De rijksbijdrae oor onderzoek is edaald en de roei an de tweede en derde eldstroom compenseert dat niet, behale in het AMC. In de UA moet circa 30% op de derde en 75% op de tweede eldstroom worden toeeled (tchin), zodat de potentie beperkt wordt door de oor tchin beschikre middelen. Bij NWO en de Europese Commissie houdt de UA dan ook een krachti pleidooi oor een beter kostendekkend subsidiesysteem. Met name de Europese onderzoeksbudetten nemen de komende jaren toe, zodat aansluitin an UAonderzoek bij de Europese aenda een belanrijk middel is oor errotin an de derde eldstroom. M V TOTAAL Beleid De belanrijkste punten uit het onderzoeksbeleid an de afelopen jaren zijn ericht op erhoin an de kwaliteit in de breedte an de uniersiteit. Die dient tot uitin te komen in productiiteitserhoin in termen an publicaties en promoties, een erhoin an de tweede en derde eldstroom, en erbeterin an de isitatiescores. daarbij werkt de UA aan ersterkin an haar internationale profiel, onder meer door deelname aan LERU en U21. Vanaf 2009 zijn eerste stappen ezet tot onderzoeksprofilerin door erschuiin an eerste eldstroom naar aanewezen onderzoekszwaartepunten. Het Instellinsplan intensieert die koers en let de focus op onderzoekszwaartepunten. Binnen enkele jaren zal daarin minial de helft an de eerste eldstroom onderzoeksmiddelen oan. Het zwaardere accent op kwaliteit komt tot uitin in het benoemen als kpi an: erdere roei an publicaties (ooral in Ajournals) toename an persoonlijke rants, prijzen en contracten erworen door UAwetenschappers 17 februari Twee samenwerkende onderzoeksteams onder leidin an wetenschappers Hern an de Werfhorst en Peter de Jon ontanen een subsidie an de Proramraad oor het Onderwijsonderzoek (PROO) 1 art Jet Busseker treedt toe tot het Collee an Bestuur an de UA en de HA als rector HA

10 16 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 17 Meer prestaties betekent niet autotisch een erbeterin an kwaliteit. Als teken an kwaliteit beschouwt de UA in ieder eal publicaties in toptijdschriften en de erwerin an persoonlijke rants en prijzen door haar onderzoekers. In 2011 zijn twee an de drie Spinozapremies aan UAonderzoekers toeekend (jeud en mediadeskundie Patti Valkenbur en fysicus Eric Verlinde). Ook hebben twee onderzoekers een prestiieuze adanced rant an de European Research Council ontanen (cultureel antropoloo Niko Besnier en medisch bioloo Hans Aerts). De infortiebijeenkomsten oor jone onderzoekers oer hoe een ERC startin rant kan worden aaneraad, hebben duidelijk rucht afeworpen. Van de 34 aanraen die UA en AMC indienden, werden er twaalf ehonoreerd, terwijl de emiddelde slaakans slechts 12% is. De Koninklijke Nederlandse Akademie an Wetenschappen heeft ier nieuwe leden an de UA benoemd, namelijk: Patti Valkenbur, cardioloo Arthur Wilde, inforticus Jan Berstra en Europees fiscalist Peter Wattel. In noember is bekend dat econometrist Matthijs an Veelen zich in art 2012 bij hen zal oeen. Per 1 april 2011 is Gijs an den Brink an het AMC oor een periode an ijf jaar eïnstalleerd als lid an de Jone Akademie an de KNAW. Zestien onderzoekers an de UA hebben een Venisubsidie en drie een Vicisubsidie ekreen. In 2011 is een ealuatie opesteld an dit beleid. Van elk onderzoekszwaartepunt hebben de decanen in een zelfstudie aaneeen wat de wetenschappelijke doorbraken waren in de afelopen jaren, welke atschappelijke of economische innoaties uit het zwaartepuntonderzoek kunnen worden afeleid, welke belanwekkende raen oor de toekomst open staan, en op welke wijze het proram bijdraat aan de ontwikkelin an talentolle onderzoekers. Deze zelfstudies zijn door externe peer reiewers an commentaar oorzien, ook in het licht an de internationale context waarbinnen het proram opereert. De wetenschappelijke publicaties an elk onderzoekszwaartepunt zijn aan het Leidse Centrum oor Wetenschap en Technoloie Studies (CWTS) ooreled oor een kwantitatiee citatieanalyse (oer de periode ). De eeens zijn per zwaartepunt sameneat in de onderstaande tabel, waaruit blijkt dat de onderzoekers in de meeste zwaartepunten ruim boen het UAemiddelde (mean norlized citation score an 1,24) zitten. ZWAARTEPUNT Astroparticle Physics Behaioural Economics Bioenineerin Brain and Conition Corporate Goernance Cultural Heritae and Identity Cultural Transfortions Glol Health Infortion Law Oral Inflamtion European Law Systems Bioloy International Rule of Law Urn Studies Communication ONDERZOEKSLEIDER(S) Ralph Weijers, Stan Bentelsen, Jan de Boer Theo Offern Jenneke Klein Nulend Gerard Kerkhof Ans Kolk Frans Blom Jeroen de Kloet Anita Hardon, Joep Lane Bernt Huenholtz Bruno Loos Deirdre Curtin, Martijn Hesselink, Dennis Weber Willem Stieke André Nollkaemper Jan Nijn Claes de Vreese, Patti Valkenbur CWTSSCORE (MNCS) 1,79 1,72 1,13 1,60 3,26 1,18 2,07 1,93 1,23 1,39 1,52 1,36 1,76 OMVANG FTEVAST Onderzoekszwaartepunten Eind 2008 heeft de UA ijftien onderzoeksproram s benoemd tot onderzoekszwaartepunt, zonder er oeriens aparte onderzoeksinstituten oor in te richten. Zowel binnen faculteiten als door het Collee zijn daaraan extra middelen toeekend. Sommie zwaartepunten zijn een intensierin an bestaand onderzoek, andere de erkennin an een nieuw, aak interdisciplinair ebied. Daarom erkeren de zwaartepunten niet in een elijke leensfase. Profilerin Voor de erscherpte profilerin an uniersiteiten waartoe de Strateische Aenda an OCW oproept, bouwt de UA oort op de zwaartepunten. Daartoe is een edetailleerde analyse opesteld an de sterkten en zwakten an al het onderzoek in de UA, die in 2012 moet leiden tot de aststellin an een profieldocument. Doelstellin an het profilerinstraject is de huidie stand an zaken in kaart te brenen om het profiel an de UA erder te kunnen ontwikkelen, excellent onderzoek te faciliteren en onderline (transdisciplinaire) ernden tussen consortia an toonaaneende onderzoekers optial te positioneren. In de analyse werden zeen hoofdthe s onderscheiden, die steunen op de bredere onderzoekssis die de erweenheid an fundamenteel onderzoek, wetenschappelijk onderwijs en alorisatie in de UA draat. De zeen hoofdthe s zijn: Transnational Law and Goernance Hun Health Conition, SocioEconomic Behaiour and Neuroscience Glolization, Identity, Inequality and the Urn Enironment Communication and Infortion Fundamentals of Natural Science Sustainable World 1 art Ernst Hirsch Ballin, oudminister an Justitie en Binnenlandse Zaken, beint als hooleraar Rechten an de Mens aan de Faculteit der Rechtseleerdheid 25 art Uniersiteitshooleraar Louise Fresco houdt de Kohnstammlezin: Feiten in Oerloed 10 april Jan Post, kennisamssadeur an de UA en de HA en oorzitter an het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), benoemd tot Ridder in de Orde an Oranje Nassau

11 18 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 19 zo snel moelijk op de oor hem of haar meest eschikte plek te komen. Teens is het traditioneel een belanrijk kenmerk an de UA dat de student, als reisseur an zijn eien studie, een ruim scala aan keuzes heeft bij de samenstellin an de inhoud en het nieau an zijn studie. Deze kenmerken an het UA onderwijs drukken het studietempo en erhoen de uital, zeker waar in Nederland oor de meeste opleidinen een serieuze selectie aan de poort plaatsinden. 1.3 Onderwijs In boenstaande tabel is te zien hoe de zeen hoofdthe s zich erhouden tot de rand challenes die de EU onderscheidt en tot de topebieden en clusters die het ministerie an EL&I respectieelijk de AEB hebben benoemd. De UA is in 2011 coördinator an ier Europese onderzoeksprojecten eworden. Oer het alemeen worden coördinatoren an een FP7 Cooperation project ezien als de leiders in hun onderzoekseld. Daarnaast participeert de UA sinds 2011 in een ijftiental nieuwe FP7projecten. Beleid In de laatste tien jaar heeft de UA eel ontwikkelinen eëntameerd op het ebied an het wetenschappelijk onderwijs, waaronder: de inoerin an de structuur, sinds 2002; de harde knip tussen chelor en ster en de ormin an (underraduate) collees en raduate schools, sinds 2006; de onderbrenin an de promotietrajecten in de raduate schools; de inrichtin an excellentieproram s (Interdisciplinaire Studies, Uniersity Collee, honoursproram s) en an jorminortrajecten; inoerin an een aste curriculumindelin (blokken an 884 weken) oor een betere studeerarheid; betere studieloopanbeeleidin, intake en erwijzin; realisatie an de sectorplannen in de eesteswetenschappen en de natuur en scheikunde, en de ontwikkelin an brede labels in de eesteswetenschappen. Hoewel de UA priir een researchuniersiteit is, heeft zij als hoofdstaduniersiteit altijd een speciale aantrekkinskracht op studenten, ook op studenten die no een aste toekomst oor zich zien ar zich aanetrokken oelen door het rootstedelijke milieu en de arbeidsrkt. Daarom beint het onderwijs met de functie an oriëntatie, erwijzin en selectie, waarbij het doel is de student te helpen Niettemin stuurt de UA sinds het instellinsplan steeds nadrukkelijker op een meer ambitieuze studiecultuur, olens het principe beinnen = meedoen = afken. In de najaar 2011 astestelde onderwijsisie staan (research)intensieer en ooral meer actierend onderwijs centraal, met strakker ormeeen curricula, minder herkansinen en minder uitsteledra. Het stellen an zulke elementaire eisen past bij de kwaliteitsambitie an een leidende researchuniersiteit. De drie kpi s an het Instellinsplan zijn: erhoin an het chelorstudierendement naar 70% in ier jaar; differentiatie an aanbod naar type (brede chelors) en nieau (honours); substantiële toename an sterstudenten uit het buitenland. De staatssecretaris an OCW wil in 2012 prestatieafspraken met de uniersiteiten ken oor de periode , die in eest en richtin nauw bij het beschreen beleid an de UA aansluiten, ar in een aantal eallen zullen leiden tot het aanscherpen en concretiseren an de beleidsdoelen uit het Instellinsplan. De te ken afspraken betreffen studierendement, onderwijskwaliteit, onderwijsintensiteit, uital en switch in de chelorfase, alsmede differentiatie an het opleidinenaanbod. Met name reductie an uital en switch zijn doelen die haaks staan op de belanrijke erwijzende functie an het eerste jaar en die dus slecht passen bij het beleid dat de UA eeen haar karakteristiek oert. Resultaten zullen ooral moeten komen an atreelen die deze functie erschuien naar óór de daadwerkelijke start an het studiejaar, en ereisen dus dat de wettelijke inschrijinstermijn wordt esteld op 1 mei, zoals met inan an 2013 de bedoelin is. Prestaties Belanrijk is dat de studenten de inspanninen tot erbeterin an zowel het onderwijs als de faciliteiten herkennen en dat de waarderin in de Nationale Studenten Enquete oer de jaren toeneemt ar in 2011 licht is edaald. Dat is een extra impuls oor de realisatie an de onderwijsisie. De onderstaande rafiek toont dat het beleid op studiesucces duidelijk resultaten beint af te werpen. 21 april Politicoloe Sarah de Lane benoemd tot lid an de Raad an het Openar Bestuur 29 april Theoretisch natuurkundie Sander Bais benoemd tot Officier in de Orde an Oranje Nassau 13 mei Wiskundie Lex Schrijer ontant eredoctoraat an Eötös Loránd Uniersiteit in Boedapest

12 20 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 21 Uit de International Student Barometer 2011, een (inter)nationale benchrk, blijkt de UA een rote aantrekkinskracht op etalenteerde studenten te hebben. Respondenten (42%) waren ooral positief oer de international classrooms en het nieau an het academisch Enels an de docenten. Ook de internationale erarin en de multiculturele omein beoordeelden de studenten oed. Aandachtspunten zijn career support en employability. Veel buitenlandse studenten zijn ewend aan meer serice an de uniersiteit op dat ebied. Daarnaast heeft de UAstudent ia uitebreide uitwisselinserdraen de kans om buitenlanderarin op te doen als onderdeel an de studie aan de UA. De olende tabel at de on an deze uitwisselin samen. Het afstudeerrendement op chelornieau aan de UA neemt toe en zal oer enkele jaren de eerder tot doel estelde 70% bereiken. De twinti aanbeelinen die de werkroep studiesucces in 2009 heeft eformuleerd, hebben in 2010 en 2011 eleid tot soms inrijpende curriculuanpassinen. Bij de meeste faculteiten la in 2011 het accent op het proramtischinhoudelijke en pedaoischdidactische nieau, zoals aandacht oor werkormen, tussentoetsen en mentoraat. Om de samenhan op oerlappende the s in de oorstellen te beorderen is UAbreed expertise ter beschikkin esteld: deskundien ondersteunen de faculteiten ooral op het ebied an onderwijskunde en toetsins. Het proram Diersiteit en Studiesucces beoot errotin an het studiesucces an nietwesterse allochtone studenten. In het kader daaran zijn acht projecten estart bij erschillende faculteiten. Internationaliserin In 2011 is een strateisch kader oor internationaliserin an onderwijs en onderzoek oorbereid op sis an een UAbrede consultatie, dat in 2012 astesteld zal worden. Dit kader sluit aan bij doelstellinen uit het Instellinsplan: opleiden an studenten oor een positie in een wereldwijde arbeidsrkt, aantrekken an internationaal talent, positionerin als internationale uniersiteit en erroten an de zichtarheid an het UA onderzoeksprofiel. De raa anuit de arbeidsrkt naar afestudeerden met internationale erarin en aantoonre releante competenties neemt toe. De UA inesteert daarom in de ontwikkelin an de internationale leeromein. Wat betreft het aantrekken an buitenlandse studenten zet de UA in op het raduate onderwijs: sters en PhD s. Momenteel is 44% an de promoendi en rond de 30% an de research sters afkomsti uit het buitenland. Daarbij inesteert de UA in oede relaties en samenwerkin met partners uit landen en reio s met relatief eel potentieel, zoals Europa en de VS, en opkomende kenniseconomieën als China en India. De UA heeft deelenomen aan twee rote deleaties: naar China, met een missie an de emeente Amsterdam, en naar India. Studentenuitwisselin studiejaar PROGRAMMA Erasmus Bilaterale oereenkomsten Facultair AMC *) Excl. Summer School INKOMEND *) UITGAAND Differentiatie in aanbod In een omein waarin de student eel keuzes heeft bij de inrichtin an zijn studie naar nieau en inhoud bestaat een dichotoom onderscheid tussen wel en niet excellente proram s. In ieder eal kent de UA een rote hoeeelheid erschillende proram s oor de student die méér kan en wil dan het standaard studieproram. Voor de periode heeft de UA samen met de VU een Siriussubsidie erkreen oor de opzet an het Amsterdam Uniersity Collee (intensief, residentieel liberal arts onderwijs) alsmede een UAVU honoursproram ericht op studenten die nominaal studeren en een 7,5 of hoer hebben. Het honoursproram bestaat uit een aanbod an 30 EC extra, waaran 1218 EC interfacultair onderwijs eoraniseerd onder AUCauspiciën. Een Excellentieplatform (oorzitters UA en VU honourscommissies, dean AUC en studenten) beeleidt dit. Van de Auditcommissie an het Sirius Proram hebben UA en VU een Abeoordelin ontanen. Met UA envu is afesproken dat het reuliere auditbezoek wordt omezet in een bezoek an een International Adisory Board. Oneeer 250 studenten zijn in 2011 inestroomd in honoursproram s, eeneel als in De uital uit de honoursproram s ert no wel aandacht, net als de afstemmin an de administratiesystemen an UA en VU. Op sis an deze ealuatie an de honoursproram s werken UA en VU nu aan honours 2.0, dat niet op méér akken ar op een inhoudelijk erzwaard proram berust (zwaardere akken, researchintensieer, hoere thesisereisten, publicabele scripties). Wat blijft is de honours student community, bij honours aat het niet om de excellente (cum laude) prestaties an het indiidu ar om de combinatie an een excellent aanbod oor de meest ambitieuze studenten. Het aanbod zal zich niet alleen richten op de student met oede eerstejaarsresultaten ar ook op beinnende studenten met een cum laude wo. De faculteiten zullen de honours 2.0 tracks inrichten als proram s binnen opleidinen met erzwaarde eisen, die opleiden tot een hoer nieau; dat akt selectie aan de poort moelijk en creëert ook een interessanter aanbod oor de raduate schools (research sters). Naast het aanbod an AUC en honoursproram s kennen dierse faculteiten no andere, als excellent te kwalificeren cheloropleidinen, zoals de dubbele chelor wis en natuurkunde of het cum laude track bij rechtseleerdheid. Kenmerken an deze proram s zijn, dat zij zwaardere, meer of hoere studieresultaten eren dan de norle opleidin en dat zij openstaan op sis an initatie of selectie aan de poort. 16 mei Optier, handelsondernemin in financiële deriaten, zort ijf jaar lan oor financiële ondersteunin oor onderwijs en onderzoek op het terrein an financiële rkten 16 mei Han an Dissel benoemd tot nieuwe decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde 17 mei Hon Zhan en Maurice Aalders winnen Science Park Nieuwe Ideeën Prijs 2011

13 22 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 23 Opleidinenaanbod De UA kent in cheloropleidinen waaronder: drie interdisciplinaire cheloropleidinen: de Bètaam chelor, Psychobioloie en de Enelstalie chelor Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam Uniersity Collee brede, interdisciplinaire opleidinen als Alemene Sociale wetenschappen disciplinaire opleidinen als Kunsteschiedenis, Natuur en Sterrenkunde en Socioloie op wetenschappelijke beroepen (ciiel effect) eoriënteerde opleidinen als Tandheelkunde en Rechtseleerdheid. Er zijn in 2011 naast 21 research steropleidinen, 2 driejarie, 19 tweejarie en 85 éénjarie initiële steropleidinen, 9 uitsluitend duale opleidinen en 11 postinitiële, alsmede één opleidin die tot een ontwerperscertificaat leidt (in Consererin en restauratie an cultureel erfoed). Het oer de jaren sinificant edaalde bekostiinsnieau an het uniersitaire onderwijs (rijksbijdrae plus wettelijk colleeeld) akt dat dit onderwijs slechts kostendekkend kan worden erzord, met de kwaliteit die het naar de menin an de UA moet hebben, indien het oor een belanrijk deel bestaat uit akken met een deelname an minial 50 studenten (chelor) of 20 studenten (ster). Via sectorplannen en het erbreden an labels in Taal en Cultuur is de afelopen jaren al oortan eboekt op het ebied an de schaal an akken en opleidinen. Voorts wordt ewerkt aan rationaliserin an de huidie 23 erschillende lerarenopleidinen. Deze economische aspecten dienen te worden afewoen teen de behoefte aan nieuw talent an enerzijds de research uniersiteit en onze onderzoekszwaartepunten en anderzijds de arbeidsrkt, in het bijzonder die an de metropoolreio Amsterdam. De UA is in esprek met de VU oer een alliantie juist ook in het licht an die afwein. In 2011 heeft de UA een forse stap ooruit ezet door de schakelproram s zo in te richten dat het wewerken an deficiënties oor zowel studenten als oor de UA zo effectief en efficiënt moelijk ebeurt. Schakelen is immers tijderlies. De moelijkheid oor studenten an de HA om zich tijdens de cheloropleidin olledi te kwalificeren oor de instroom in een steropleidin bij de UA, wordt erder ontwikkeld. In elke sector, met uitzonderin an Geneeskunde en Tandheelkunde, biedt de UA in principe de moelijkheid een schakelproram tot xial 30 ECTS te olen teen een instellinstarief dat elijk is aan het wettelijk colleeeld, al dan niet met inschrijin als chelorstudent. De moelijkheden een derelijk proram binnen één semester af te ronden, zijn toeenomen. Daarnaast zijn alle faculteiten, inclusief Geneeskunde en Tandheelkunde, erin eslaad een proram an xial een jaar te realiseren dat toean biedt tot een steropleidin. De belanstellin an studenten met een aferonde hbochelor oor een schakeltraject dat toean biedt tot steropleidinen Rechtseleerdheid aan de UA, blijft root. Er zijn inhoudelijke en financiële afspraken eakt oor een proram dat onder erantwoordelijkheid an de Open Uniersiteit wordt aaneboden. De herinrichtin an de schakelproram s kree een sterke impuls door een wijziin in het rijksbijdraemodel, die de UA deed besluiten om deze proram s oortaan als contractonderwijs aan te bieden. Daardoor daalde het aantal ineschreen chelorstudenten in september 2011 sterk ten opzichte an 2010 zonder de schakelstudenten bleef de instroom oneeer constant. Kwaliteitszor In februari 2011 heeft de UA oorineschreen oor de Instellinstoets Kwaliteitszor an de NVAO. Het panelbezoek in het kader daaran zal in het oorjaar an 2013 plaatsinden. In mei 2011 is in erol op de interne audit die eind 2010 plaatsond een proramplan oor de oorbereidin Instellinstoets astesteld. Intussen heeft een eerste tussentijdse toets plaatseonden op de oortan an de oorbereidinen op de Instellinstoets. Daaruit bleek dat op de dierse onderdelen an het Proram plan aanzienlijke ooruitan is eboekt ar dat het besef dat de kwaliteitszor zo sterk is als de zwakste schakel oortdurend om aandacht raat. In het kader an de erbeterin kwaliteitszor is het model Huishoudelijk Relement Opleidinscommissies astesteld. De infortiebrochure oor nieuwe leden an opleidinscommissies is ernieuwd en inmiddels biedt elke faculteit introductiecursussen oor leden an de Opleidinscommissies aan. Voor de professionaliserin an de examencommissies en de trainin an de examencommissieleden in de rol an onafhankelijke deskundien is in samenwerkin met het Centrum oor Nascholin Amsterdam de module Toetsen op Kwaliteit ontwikkeld en aaneboden. 1.4 Maatschappelijke erantwoordelijkheid en innoatie Beleid De UA staat in de samenlein en de wereld en wil een kwalitatief hoowaardie bijdrae leeren aan indiidueel welbeinden, het functioneren an de samenlein, en de economische ontwikkelin. Het Instellinsplan benoemt kennisalorisatie daarom naast onderwijs en onderzoek als derde doelstellin, die wordt opeat als onloskelijk erween met onderwijs, onderzoek en atschappelijke diensterlenin. Van oudsher stimuleert de UA haar medewerkers om hun kennis beschikar te ken, actief te participeren in het atschappelijk det, en bij te draen aan beleidsontwikkelin en implementatie. De UA staat bekend als hofleerancier an het publiek det en an onebonden deskundien, en laat de samenlein ook ia bijoorbeeld opinieartikelen, museale collecties, actuele exposities en een trekkersrol in Open Access en Open Educational Resources delen in haar kennis. In het Instellinsplan ambieert de UA oorts, meer dan in het erleden het eal was, om in nauwe samenwerkin met bedrijen en instellinen, de waarde die in kennis besloten lit te benutten. Kennisbenuttin leert als tweesnijdend zwaard een cruciale bijdrae aan enerzijds de kwaliteit an onderwijs en onderzoek en anderzijds de innoatiee capaciteit an het bedrijfsleen, de werkeleenheid, alsook aan het sociaalemotioneel functioneren an de samenlein. Om die reden kiest de UA er expliciet oor om anuit haar kracht edefinieerd in het profiel ericht aan te sluiten bij de topsectoren an EL&I, de Europese rand challenes, en de door de Amsterdam Economic Board eidentificeerde sleutelebieden (zie de tabel in pararaaf 1.2). De UA zet concreet in op: a. Het errkten an toepasre indinen uit onderzoek en/of onderwijs ia patenteren en in licentie een an indinen en het ondersteunen an spinoffs en startup onderneminen om enture capital te erweren. Er zijn lopende ontwikkelinen op het ebied an biomedische toepassinen binnen de ezondheidszor, ICTtoepassinen, psycholoische tests en HRinstrumenten, en medisch dianostisch instrumentarium. b. Toeepast onderzoek, door externe rktpartijen efinancierd. Een oorbeeld is het onderzoek in opdracht an de Gemeente Amsterdam naar arbeidsreinteratie. c. Research codeelopment. Het aat hier om het opzetten an publiekpriate instituten met (edeeltelijke) financiële ondersteunin door externe partners (industrie, subsidiefondsen, atschappelijke roeperinen) met als doel om indinen erder te ontwikkelen in zowel wetenschappelijke als toepasre zin. Voorbeelden zijn UAMind waar met financiële steun an zorerzekeraars psychotherapie eeen wordt aan kinderen en hun ouders en teelijkertijd wetenschappelijk onderzoek edaan wordt bij een moeilijk toeankelijke populatie, of de samenwerkin met NWO en een ijftal industriële partners waarbij een publiekpriaat instituut is opericht om wetenschappelijke ontdekkinen op het ebied an bioloisch afbreekre plastics erder te ontwikkelen. 17 mei Buremeester Eberhard an der Laan akt bekend dat zes bedrijen (Shell, Rabonk, Schiphol Group, KLM, Akzo Nobel en PwC) zich committeren aan het Amsterdam Uniersity Collee Scholarship Fund (ASF) 25 mei André Nollkaemper, hooleraar Internationaal publiekrecht, wordt benoemd tot onafhankelijk (extern) olkenrechtelijk adiseur 25 mei Het Amsterdam Center for Entrepreneurship krijt bij de European Enterprise Awards een prijs in de cateorie Inesteren in talent

14 24 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 25 d. Omzetten an kennis in een subsidieaanraa oor tweede (NWO, ERC, EUkader), derde (industrie) of ierde (collectebusfondsen) eldstroom. De UA ondersteunt haar medewerkers met ambtelijke expertise ebundeld in Bureau Kennistransfer UAAMC. Netwerken binnen de metropool Amsterdam Sinds 2010 bestaat de Amsterdam Economic Board (AEB), een tripartiet oraan om bestuurders an emeente, kennisinstellinen en bedrijfsleen dichter bij elkaar te brenen. De AEB heeft een samenwerkinsrichtin bepaald en oor zeen economische sleutelebieden strateische projecten benoemd. De fase an uitoerin is no niet aanebroken, ar wel belanrijk in Voor de acquisitie an Life Sciencebedrijen is een senior naer Life Sciences aanesteld bij de emeente. Deze aanstellin is een aanullin op de actiiteiten an het Life Sciences Center Amsterdam (LSCA): een samenwerkinsernd met AMC, VU & VUmc, NKI en Sanquin. Het UAoorstel om te komen tot een Proof of Concept Fund, een alorisatiefonds, heeft de AEB ehonoreerd. Het fonds heeft drie miljoen euro beschikar. Projecten AEBsleutelebieden ICT: Open Data Exchane, Seamless Connections, Almere Data Capital Creatiee Industrie: The Amsterdam Campus Financiële en Zakelijke Diensterlenin: World Srt Capital Rode Life Sciences: Life Science Fund Amsterdam II, Green Life Sciences Hub, Iin Center Toerisme & Conressen: etourism Alemeen: Proof of Concept Fund Beorderin ondernemerschap In het kader an het Instellinsplan wordt het HRbeleid zodani inericht dat alorisatie een interaal onderdeel wordt an werin en selectie, professionele ontwikkelin, en eleide uitstroom. Dit ot in ieder eal: het reiseren an de huidie Uitindersreelin en Reelin neenwerk; het inoeren an alorisatie als ast onderdeel an jaaresprekken en beoordelinsesprekken, inclusief het concretiseren an erwachtinen en reenuen; het opzetten en beschikar ken an op alorisatie erichte opleidin en ontwikkeltrajecten, in samenwerkin met het Amsterdam Centre for Enterpreneurship (ACE). Het ACE is in 2011 opezet en tot en met 2016 earandeerd door de UA samen met de VU, de HA en de Hoeschool InHolland. ACE staat onder leidin an UAhooleraar Mirjam an Praa en erzort interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het ebied an ondernemerschap, zowel als curriculumonderdeel oor studenten als oor medewerkers. Science Park en researchinfrastructuur De UA ontwikkelt in samenwerkin met de Gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board het Science Park tot een internationaal aansprekende hub op het ebied an ICT, duurzaamheid en lifesciences.en daar mee erwante bedrijiheid Het Science Park huisest behale de FNWI de NWOinstituten CWI, Nikhef, en Amolf, de Stichtin SARA en heeft een an Europa s rootste internethubs. In januari 2012 heeft SRON, het NWOinstituut oor Ruimteonderzoek, bekend eakt zich er ook te willen estien. Al in een roe stadium probeert de UA joneren enthousiast te ken oor wetenschap. Zo werkt ze in het Wetenschapsknooppunt Amsterdam (WKA) samen met Amsterdamse sisscholen aan een duurzaam samenwerkinsernd waarin wetenschap ertaald wordt naar lessen in het sisonderwijs. Studenten an de Uniersitaire Pabo an Amsterdam ken deze ertaalsla in samenwerkin met docenten an de FNWI, de FMG en de FdG. De lessen, inclusief aanwijzinen en alternatieen, worden beschikar esteld ia de in 2011 eopende website In het kader an het WKA zijn boendien lezinen oor kinderen en hun ouders ehouden, zoals de Wakker Worden Kinderlezinen en lezinen an de Illustere School an de UA. Technoloy Transfer Office Amsterdam In 2011 is een isie ontwikkeld op de technoloy transfer in Amsterdam. Het huidie Bureau Kennistransfer wordt in 2013 substantieel uitebreid tot een olwaardi Technoloy Transfer Office, in samenwerkin met de VU, het AMC, en het VUmc. Dit panamsterdamse TTO wordt het aste loket oor alle ier hierboen enoemde ambities en bundelt de expertise om onderzoekers en samenlein te erbinden, aanraen an rootschalie onderzoeksubsidies te ondersteunen, toeepast onderzoek te entameren en te beeleiden, en publiekpriate samenwerkin rondom research codeelopment te oraniseren en te faciliteren. In relatie hiermee wordt onderzocht, hoe UA Holdin BV (de houdsteratschappij an de meeste deelneminen an de UA) zodani is te herstructuren dat zij dienend wordt aan de ier enoemde doelstellinen. Deze herstructurerin wordt edaan door VUVumc en UAAMC in het kader an de oprichtin an het TTO Amsterdam en ot het opzetten an dierse octrooifondsen, proofofconcept subsidies en preseed funds, alsook bedrijfsadiserin bij het opzetten an startups en spinoff/out bedrijen. 28 mei 10e Uniersiteitsda 16 juni De 10:10 uerrilla s, een team an studenten an de UA en de HA, houden duurzaamheidsactie op Science Park Amsterdam 21 juni Eberhard an der Laan, buremeester an Amsterdam, blikt in Amsterdamlezin teru op zijn eerste jaar en kijkt ooruit naar de kansen oor Amsterdamse roei

15 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam Oranisatie 2.1 Kwaliteit an mensen Beleid Flexibiliteit, diersiteit en employability zijn belanrijke onderwerpen in het personeelsbeleid an de UA. Onder flexibiliteit wordt erstaan de wenselijke on an de flexibele schil als het aat om de inzet an personeel oor de onderwijstaak. Diersiteit betreft onder meer de inspannin meer rouwen in de top an het wetenschapsbedrijf te benoemen. Samenhanend met de oorbereidinen oor de instellinsaudit is employability ooral in de context an de kwaliteit an het onderwijs releant. Inentarisatie an en inesterin in de sis en seniorkwalificaties an medewerkers met onderwijstaken hebben eel aandacht ekreen. De faciliteiten oor loopanoriëntatie oor het Ondersteunend en Beheerspersoneel (obp) zijn uitebreid en zowel op bedrijfstaknieau als intern zijn proram s aaneboden om de professionaliserin an het obp te faciliteren. De beleidsdoelen an het Instellinsplan oor het HRbeleid richten zich op kwaliteit en flexibiliteit. De kwaliteitsdoelen zijn: het inden an een elanceerde flexibele schil per faculteit; eind 2014 heeft 90% an de docenten (in de ran docent 2 en hoer) die een lanere aanstellin dan één jaar hebben, een certificaat Basiskwalificatie Onderwijs; eind 2014 heeft 50% an het obp deelenomen aan een professionaliserinsproram. Flexibiliteit De omein waarbinnen de UA functioneert is dynamisch. Zo kunnen studentenaantallen binnen een opleidin per jaar sterk fluctueren. Bij uitstek in het onderwijs is daarom een zekere te an flexibiliteit an het personeelsbestand nodi. Continuïteit en kwaliteit an het onderwijs kunnen alleen worden earandeerd door een oede lans tussen ast en tijdelijk personeel. In 2011 is de samenstellin an het wetenschappelijk personeel, in het bijzonder an de roep die het onderwijs erzort, eanalyseerd. Deze analyse heeft een ewenste on an de flexibele schil opeleerd an oneeer 25%. Met de erhoudin 75% ast en 25% tijdelijk kan naar erwachtin in oldoende te worden inespeeld worden op fluctuaties. In 2012 en de olende jaren blijft de uniersiteit oo houden oor het belan an een personele samenstellin die optial kan reaeren op eranderinen. Het Employability Fonds biedt eleenheid de inzetarheid an de medewerkers en daarmee hun flexibiliteit te erroten. Medewerkers kunnen ia dit Fonds een opleidin olen. In 2011 hebben 71 mensen hieran ebruik eakt. Sinds de start an het Fonds in 2007 is het aantal aanraen meer dan erdubbeld. Kwaliteit en professionaliserin In 2011 heeft opnieuw een root aantal docenten de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) behaald. In 2011 zijn 134 certificaten uitereikt aan zowel nieuwe docenten, oor wie het behalen an de BKO oorwaarde is om in aanmerkin te komen oor een aste aanstellin, als aan zittende medewerkers; het totaal aantal uitereikte certificaten stee daarmee tot 546 (inclusief docenten an het AMC). Ook docenten met een tijdelijke aanstellin, die een perspectief hebben op een aste aanstellin, kunnen een BKO halen. Uiteraard moet het palet aan onderwijstaken oldoen aan de daaroor estelde eisen: het moet in elk eal breed enoe zijn. Voor docenten die een sleutelrol in het onderwijs erullen, biedt de Uniersiteit Utrecht een leeran op het terrein an curriculumontwikkelin en onderwijsinnoatie aan: Onderwijskundi Leiderschap. Die hebben 21 medewerkers an de UA eold. Verder is in 2011 een bein eakt met de ontwikkelin an een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Gerben Moern, docent Socioloie/Methodoloie en UA Docent an het Jaar 2011, eeft collee op het Binnenasthuisterrein 22 juni De UA is de tweede uniersiteit an Nederland in het erzileren an kennis in de Elseier/ Science Works Valorisatierankin 23 juni Louise Fresco benoemd tot oorzitter an het nieuw operichte Nationaal Platform Rio20 25 juni Duurzaamheidseenement GET: Green Enery Transition in de Oudenhuispoort, met Wubbo Ockels en Louise Fresco

16 28 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 29 Het Sericepunt Loopanontwikkelin biedt ondersteunin bij oriëntatie op een andere werkkrin, binnen of buiten de UA. Oneeer honderd medewerkers, met een aste of tijdelijke aanstellin, hebben ebruikeakt an deze moelijkheid die uit centrale middelen efinancierd wordt. De erdelin wp:obp onder hen is oneeer 50:50, 65% is in aste dienst en 35% heeft een tijdelijk diensternd. Voor het wp met onderwijstaken bestaat sinds 2010 de moelijkheid een sabtical leae op te nemen. In 2011 is ook oor het oerie personeel de moelijkheid ecreëerd zich edurende een bepaalde periode te richten op het erbeteren an de employability. Verder is het professionaliserinsproram oor controllers econtinueerd en is oor de bredere roep an eraren obp een professionaliserinsproram aaneboden: het Proram Sturen en Beïnloeden in een academische context (PSB). In 2011 heeft een eerste roep het proram met succes aferond. Voor het beter sturen op processen hebben 29 projectleiders en medewerkers an het Infortiserinscentrum (IC) een opleidin eold in projectti werken olens de methode Prince2. Belanrijk oor de ontwikkelin en inzet an medewerkers is een prettie werkomein met structurele aandacht oor het welbeinden an mensen. Uit de in 2011 ehouden Medewerkersmonitor, die de UA periodiek afneemt, komt onder meer naar oren dat de werkdruk als te hoo wordt eraren. Verschillende faculteiten experimenteren met nieren om onder meer de eraren werklast an de onderwijstaken beter beheersar te ken oor de docenten. Uit de Medewerkersmonitor blijkt erder dat de jaaresprekken als zinol eraren worden. Toch is er ruimte oor erbeterin: no niet met iedereen wordt een jaaresprek eoerd en er moet nauwkeurier worden naeaan of de eakte afspraken naekomen worden. Goede onsormen zijn ook een oorwaarde oor een prettie werkomein. Mochten die te kort schieten, dan kan men teruallen op de klachtenoorzieninen an de UA. Die zijn sterk in 2011 ereenoudid om de toeankelijkheid te beorderen. Interiteit In 2011 werd de wetenschap opeschrikt door enkele incidenten rond wetenschappelijk interiteit. Een daaran betrof eeen Tilburse hooleraar in de psycholoie die erdacht werd an het fineren an data oor zijn eien onderzoek en dat an een aantal promoendi. De UA stelde een eien commissie onder leidin an Pieter Drenth, oudpresident an de KNAW, in om het UAproefschrift an de betrokken hooleraar uit 1997 te onderzoeken. Hoewel niet is ebleken dat ook het proefschrift efineerd was, beal de Tilburse commissie aan dat de UA zou oerween of hem de doctorsraad kon worden afenomen op rond an uitzonderlijk wetenschappelijk onwaardi edra, in strijd met de aan het doctoraat erbonden plichten. Daarop leerde de hooleraar zelf zijn doctorsraad in. De UA neemt schendinen an de interiteitscodes zeer serieus omdat zij afdoen aan het toch al onder druk staande aanzien an wetenschappelijke beindinen in deze tijd waarin wetenschap soms ook ar als een menin wordt beschouwd. De Alemene Instellinsebonden Ethische Commissie (AIEC), die is inesteld als uitloeisel an artikel 1.7 an de Wet op het Hoer Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, adiseert oer de door het Collee an Bestuur ast te stellen richtlijnen met betrekkin tot de ethische aspecten erbonden aan de werkzaamheden an de instellin, zoals: het sinaleren an ethische aspecten erbonden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs het beorderen an discussie hieroer binnen de instellin het funeren als aanspreekpunt oor medewerkers en studenten (ar ook oor mensen buiten de instellin) omtrent deze ethische aspecten consultatie en bemiddelin het een an oorlichtin het adiseren an het CB en de decanen an de faculteiten oer zaken die samenhanen met ethische aspecten an wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wetenschappelijk wanedra, zoals fraude of plaiaat. De commissie bestaat uit één lid per faculteit, één lid namens de Centrale Onderneminsraad en twee leden namens de Centrale Studentenraad. In 2011 heeft de AIEC drie al eraderd: op 30 art (besprekin Researchcode AMC), 22 juni (met een astlezin oer professioneel edra binnen de opleidin Geneeskunde) en 8 noember (met een astlezin oer professioneel edra binnen de opleidin Rechtseleerdheid). Aan de Raadsn wetenschappelijke interiteit zijn in 2011 acht zaken ooreled. Daaran zijn er no ijf in behandelin. Vier an de acht klachten zijn zeer recent. Van de drie afehandelde klachten heeft er één eleid tot het alsno ermelden an een bijdrae an een auteur aan een wetenschappelijk onderzoek en zijn de andere twee klachten onerond erklaard. Diersiteit Kwaliteit staat in de UA oorop. Daarbinnen werkt de UA aan de realisatie an een diers samenesteld personeelsbestand met een breed palet aan talenten, competenties en aardiheden. Zo is in 2009 het Charter Talent naar de Top etekend, dat zich inzet oor een rotere toestroom, doorstroom en oor behoud an rouwelijk talent in topfuncties. De UA streeft naar een percentae an 25% rouwen in wetenschappelijke topfuncties binnen de komende drie jaar. Op dit moment is dat percentae 18 (in fte), in 2009 was dat krap 17. Op sis an een analyse an de personeelssamenstellin en mobiliteit per faculteit an de afelopen jaren, zijn uitanspunten en aanbeelinen eformuleerd om deze situatie te erbeteren. Met de notitie Vrouwen aan kop hebben de faculteiten handatten om dit percentae effectieer te beïnloeden. Voor de topfuncties binnen het ondersteunend personeel is het streen 40%, in drie jaar te bereiken. In 2009 was dit 33%, in 2011 is dit esteen tot 39,1%. Als rote publieke werkeer heeft de UA oo oor de roepen met minder kansen: In een landelijk project an VSNU en UWV onderzoekt de UA in hoeerre functies binnen uniersiteiten eschikt te ken zijn oor mensen met een WAJONGuitkerin. De UA heeft een proram om academisch eschoolde luchtelinen aan een betere startpositie op de arbeidsrkt te helpen. Ook in 2011 is een plaats beschikar esteld. De UA participeert in Scholars at Risk, een internationaal netwerk met als doel het beorderen an de academische rijheid in de wereld en het ondersteunen an erolde wetenschappers, onder andere door hen tijdelijk onderdak te bieden. Reoranisaties De reoranisatie an de FEB, beonnen in 2010, is aferond. Het eenwicht tussen budet en (personele) lasten is hersteld en er is een bein eakt met het herstel an de reseres. Zoals afesproken met de Onderneminsraad zijn er onder het obp een edwonen ontslaen eallen. De erwachtin dat deze 35 medewerkers snel een nieuwe an zouden inden, is uitekomen: slechts drie personen zoeken no een aste werkkrin. Van 49 wetenschappelijke medewerkers is de functie opeheen; 43 an hen hebben ander werk eonden of zijn met (erroed) pensioen. Met de oerie zes medewerkers is de faculteit no in esprek. De collecties an het Zoöloisch Museum Amsterdam (ZMA) zijn oereaan naar NCB Naturalis in Leiden een samenwerkinsernd an UA, Uniersiteit Leiden, Waeninen Uniersity en het Nationaal Natuurhistorisch Museum. De oorwaarden waaronder de medewerkers oeraan, zijn no onderwerp an onderhandelin tussen alle partijen, met name de oerdracht an pensioenrechten. 4 juli Karel an der Toorn kondit zijn aftreden aan als oorzitter an het Collee an Bestuur UAHA 29 juli Prof. dr. Frans an Eemeren ontant, na de Stapennin an de UA, de Senior Scholar Award an de National Communication Society en de American Forensic Association 30 auustus Elf UAwetenschappers krijen prestiieuze Startin Grant an de European Research Council (ERC)

17 30 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam Band met medewerkers, studenten en alumni Beleid De UA hecht aan een oede nd met haar belanhebbenden, zowel studenten en medewerkers als alumni, en ia hen met de atschappij. Zij indt het belanrijk dat steeds meer medewerkers en studenten zich meer dan emiddeld betrokken oelen bij de UA, en dat externe stakeholders in Nederland de doelstellinen an de UA kennen en onderschrijen en een positiee bijdrae aan de beeldormin an de UA. Vanzelfsprekend dient het beleid beschreen in pararaaf 1.4 daaraan bij te draen. Alumni an de UA nemen (sleutel)posities in bij bedrijen, atschappelijke oranisaties, media en oerheden, en kunnen de UAreputatie ersterken doordat zij een edeeld erhaal (her)kennen en uitdraen. actiee alumnus wordt. Dit is, behale de eïntereerde lifecyclebenaderin die de UA oorstaat, een oerwein actieer in te zetten op zittende studenten als doelroep oor alumnibeleid. Voor de ersterkin an haar profiel in het buitenland wil de UA in 2012 meer ebruikken an haar internationale alumni. Tereden (oud)studenten zijn de beste amssadeurs oor het enthousiasmeren an potentiële nieuwe studenten en onderzoekers oor een studie of onderzoeksernd aan de UA. De UA inesteert oeriens al in relaties met internationale alumni, in 2011 onder meer met bijeenkomsten in Beijin, Shanhai, New York, Boston en Brussel. 2.3 Betrouwre en duurzame diensterlenin Medezeenschap Het oerle met de medewerkers indt priir plaats in de centrale en facultaire onderneminsraad en (wat de arbeidsoorwaarden betreft) de Uniersitaire Commissie Locaal Oerle (UCLO). Het oerle met de studenten indt plaats in de centrale en facultaire studentenraden. De studentenraden worden elk oorjaar opnieuw ekozen, de onderneminsraden elke drie jaar (opnieuw in 2012). In 2011 zijn in de raden onder meer aan de orde ekomen: het Instellinsplan met de daarin openomen Toekomstisie 2020, de bestuursconenanten tussen Collee en faculteiten, de samenwerkin met VU en HA, de Instellinstoets kwaliteitszor, profilerin, Strateisch kader HRM, Onderwijsisie, en anzelfsprekend de jaarlijkse plannin & control cyclus (berotin, huisestinsplan, erantwoordin). Ook heeft tweeal het zoenoemde artikel 24 oerle plaatseonden, het oerle an de COR/CSR met Collee an Bestuur en (een afaardiin an de) Raad an Toezicht. Het oerle in de COR en de CSR eraart het Collee an bestuur als constructief. Band met de UA Het alumnibeleid an de UA en de Amsterdamse Uniersiteitsereniin (AUV), het oerkoepelende alumninetwerk, richt zich op ersterkin an de nd tussen alumni en de wetenschapsbeoefenin aan de UA, en tussen alumni onderlin. Alumni worden eïnformeerd en uitenodid oor actiiteiten en er zijn 19 disciplinaire alumnikrinen, aanesloten bij de AUV, met eien actiiteiten. Bein 2011 zijn de resultaten bekendeakt an een onlineonderzoek met raen oer profiel, betrokkenheid bij de UA en belanstellin oor actiiteiten. De deelnemende alumni staan oerweend (zeer) positief teenoer de UA, anwee de oede sfeer, de locatie en de kwaliteit an de opleidin en docenten. De betrokkenheid bij de eien opleidin is root (70%), roter dan bij de UA of de faculteit als eheel (50%). De enkelin met een neatiee beoordelin noemt een slechte oranisatie als reden. Ruim een kwart an de alumni ziet zichzelf als promotor an de UA, een tiende staat kritisch teenoer de uniersiteit. Circa alumni ontanen het azine SPUI. SPUI wordt oed ontanen: 94% an de alumni kent het azine, ruim de helft heeft de laatste drie edities elezen of inezien. En 70% beoordeelt het azine als (zeer) oed. Er zijn ier edities an de nieuwe diitale pendant erschenen. De jaarlijkse Uniersiteitsda in juni is bezocht door zo n alumni, de ledenda an de AUV in noember door ruim 530 mensen. De jaarlijkse Uniersiteitsda is bij de alumni oed bekend bij 72%. Van deze roep is 97% (zeer) positief oer dit eenement, dat door een op de acht respondenten daadwerkelijk is bezocht. Slechts ruim 10% an de alumni zet niet bekend te zijn met de actiiteiten an de UA oor haar alumni. Verder zijn er wekelijks meerdere bijeenkomsten in academischcultureel centrum SPUI25, in reeksen als Stand an de Wetenschap en Film and Food. Uit het eerder enoemde onderzoek blijkt ook dat een betrokken en ondernemende student later een Beleid De beleidsdoelstellin op het ebied an de ondersteunin in het Instellinsplan heeft betrekkin op erhoin an de teredenheid onder de medewerkers en studenten, zoals blijkt uit de jaarlijkse medewerkersmonitor en de Nationale Studentenenquête (NSE), en teelijkertijd op de de erhoin an de efficiency op de lanere termijn door samenwerkin met de diensten an de Hoeschool an Amsterdam. Diensterlenin aan studenten Doel is dat de teredenheid an studenten oer de onderwijsoranisatie toeneemt tot een emiddelde an 7 uit 10. De rafiek in hoofdstuk 1.2 toont dat de teredenheid oer de onderwijsoorzieninen licht stijt, ar in 2011 iets daalde. In landelijke erelijkinen scoort de UA onderemiddeld. Analyse an de NSEcijfers toont dat dit deels komt door de beperkte en dure studentenhuisestin in Amsterdam. Andere als minder dan het landelijk emidelde beoordeelde kenmerken an de UA zijn de kwaliteit an de terukoppelin an de de onderwijsealuaties, de oranisatie an het onderwijs (roosters en beschikarheid an faciliteiten/zalen ) en de oorbereidin op de arbeidsrkt. De UA zal hier, in het kader an de Instellinstoets Kwaliteitszor, nadrukkelijk de erbeterinen monitoren. Los an deze alemene aspecten alt in de NSE op dat sommie opleidinen slechter scoren dan emiddeld. Dit betreft tandheelkunde en de lerarenopleidinen, ar ook dierse erspreide opleidinen in andere faculteiten. Met de betrokken opleidinen wordt eanalyseerd wat de redenen an de onderemiddelde waarderin door studenten zijn. Voor de komende jaren is te erwachten dat de renoatie an de Roeterseiland Campus en de daarmee samenhanende oerlast, an neatiee inloed kan zijn op de waarderin an de studenten oorde onderwijsoorzieninen. In 2010 was het nieuwe Studenteninfortiesysteem (SIS) in ebruik enomen oor het inschrijinsproces, met het studiejaar is ook de reistratie an studieprestaties oerestapt op SIS. De inschrijfprocedure oor studenten en oor de administratiee oranisatie uit 2010 is intensief eëalueerd en in 2011 erbeterd. De samenwerkin en afstemmin binnen de faculteiten en ondersteunende diensten zijn ersterkt en de infortie oor medewerkers en studenten is eenduidier eworden. Ook eheel 2012 zal de oranisatie de druk oelen die de oeran op dit nieuwe systeem met zich meebrent, alorens de oordelen eran eoost kunnen worden. Voorjaar 2012 wordt een interne ealuatie an de kwaliteit an de inrichtin en implementatie an SIS uiteoerd. De ealuatieopzet wordt in nauw oerle met de CSR en de COR besproken en astesteld. Intussen neemt de toepassin an IT in het onderwijs no steeds toe. Zo heeft de UA de technische infrastructuur oor diitale toetsin erealiseerd (project Proee). In 2012 zal diitaal toetsen in het onderwijs erder estimuleerd worden (ook als middel om de werkdruk in het onderwijs te reduceren zonder de student minder feedck te een). Datzelfde eldt oor ideoebruik in het onderwijs en ooral in webcollees, waaroor de UA een root project is estart. In dat kader is een ideotender 1 september De NMa brent bedrijfsbezoek aan de UA in ernd met de aststellin an colleeeldtarieen 1 september José an Dijck neemt afscheid als decaan an de Faculteit der Geesteswetenschappen

18 32 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 33 uiteschreen oor het uitoeren an middelrote, innoatiee projecten en kleinere rassrootsprojecten waarin het ebruik an ideo in het onderwijs centraal staat. Zeen innoatieprojecten en neen rassroots worden uiteoerd, onder meer ericht op het opschalen an webcollees en het econtroleerd aanbieden an open ideocontent. Diensterlenin aan de oranisatie Jaarlijks meet de UA in de medewerkersmonitor de teredenheid an medewerkers oer de diensterlenin an de emeenschappelijke diensten. Oer de erbeterin daaran tot een emiddelde an 7 uit 10 in 2014 (anaf 6,2 in 2010) zijn afspraken eakt in conenanten tussen Collee en diensten. Voor eel diensten is de waarderin esteen, zo blijkt uit de medewerkersmonitor an april Op de olende ebieden wordt beter epresteerd dan tijdens de eerste medewerkersmonitor uit 2008: onderwijsfaciliteiten, caterin, de administratiee zelfbedienin op het UAweb, de salarisadministratie, de print en kopieermoelijkheden en de aanmeldin en afhandelin an raen, problemen en klachten op facilitair ebied. De UA toont hiermee aan dat het oed moelijk is om te buien en diensten te stroomlijnen terwijl de kosten niet toe ar juist afnemen; ereenoudiin en standaardiserin wordt ewaardeerd. Sinds 2006 heeft de UA 23 miljoen euro s (20%) omeboen op de interne diensterlenin. Uit de recente benchrk an bureau Berenschot blijkt dat de UA 1% meer indirecte fortie heeft dan het sectoremiddelde, en qua indirecte kosten in euro op het sectoremiddelde zit of iets daaronder. Geeen de erspreide huisestin an de UA in de stad en de extra erkeers en eiliheidsatreelen die daarom nodi zijn, is dat een alleszins acceptabele situatie. In de huidie meerjarenramin zijn no wel atreelen afesproken die zullen leiden tot enie erdere reductie an de indirecte kosten. De UA indt het echter onwenselijk om de komende paar jaar meer dan emiddeld te bezuinien op de ondersteunin, juist nu onderwerpen als realisatie Huisestinsplan, Instellinstoets Kwaliteitszor, erhoin studiesucces, zwaartepuntormin onderzoek en de Strateische Aenda oor eel dynamiek in de oranisatie en de ITsystemen zullen zoren. Aandachtspunt blijft wel de relatie tussen de facultaire diensterlenin, de emeenschappelijke diensten en het Collee. GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST Administratief Centrum Infortiserinscentrum Facility Serices Uniersiteitsbibliotheek/studiecentra TEVREDENHEID IN MEDEWERKERSMONITOR ,8 6,7 6,7 7,8 alemeen strikte administratiee reelein op dit ebied. In 2011 is o... de Kerneneriewet een wijziinserunnin erleend aan de FNWI, zodat de situatie, zoals ontstaan na de erhuizin an de FNWI naar het Science Park, adequaat wordt weereeen. Bein 2011 zijn stralinsrisicoanalyses uiteoerd en is de sis oor een stralinsrelement eled. Verder is het inrichten an een diitaal administratief beheersysteem ter hand enomen waarin alle releante eeens inzake stralinshyiëne worden asteled. In 2011 heeft de faculteit FNWI ook het Milieujaarersla 2010 uitebracht. In dit in de orm an een plan an aanpak beschreen jaarersla wordt aaneeen welke milieuonderwerpen oldoende zijn beheerst en welke extra aandacht erdienen. Het milieuersla doet ook ersla an de GGOactiiteiten. Uit de audit bleek dat de administratiee procedures zijn asteled, de ereiste erunninen aanwezi zijn en medewerkers op de hoote zijn an GGO wet en reelein en deze reels ook oed toepassen. Wet en reelein erplichten uniersiteiten tot een chemicaliënreistratie. Momenteel ot het bestel en reistratiesysteem aan de UA circa stoffen. De uniersitaire settin wordt ekenmerkt door het werken met eel erschillende stoffen in relatief kleine hoeeelheden conform de ooreschreen arbeidshyiënische strateie. De wetein op het terrein an de eaarlijke stoffen is echter oornamelijk ericht op de procesindustrie waar ewerkt wordt met een beperkt aantal stoffen in rotere hoeeelheden, en niet op research. Voor de onderzoeksinstellinen leidt dit tot een enorme beheerslast; daarom heeft de UA in het kader an de administratiee lastenerminderin aanedronen op rijstellin an administratiee erplichtinen oor kleine hoeeelheden an een belanrijk deel an de eaarlijke stoffenlijst. Een punt an aandacht blijft de nalein door anderen binnen het FNWIebouw, zoals elieerde bedrijfjes en facilitaire onderaannemers. Samenwerkin UAHA De samenwerkin an de UAdiensten met hun teenhaners bij de HA heeft als doel kwaliteitserbeterin, meer effectiiteit en meer efficiëntie in de bedrijfsoerin. Na positief adies an de Onderneminsraden zijn de oranisatieplannen oor de samenoein an de beide Administratiee Centra en dat an de Uniersiteitsbibliotheek en de HAmediatheek eïmplementeerd. Ook is in 2011 samenwerkin op het ebied an huisestin (onderhoud, project en astoednaement) erealiseerd. De meeste emeenschappelijke diensten zijn, of worden binnenkort, onder emeenschappelijke leidin eplaatst. In september 2011 heeft het Collee an Bestuur een projectdirecteur Serices UAHA aanesteld. Sommie diensten houden oor hun eien ontwikkelin meer edetailleerde klantbeleinsscans en alle rapporteren oer de wensen en klachten die ia hun sericedesks binnenkomen. 2.4 Doelerichte campusinfrastructuur Veiliheid en nalein In 2011 is een Interaal eiliheidsbeleid opesteld dat een kader schetst waarbinnen de zor oor eiliheid oor medewerkers, studenten en derden wordt orm eeen oor de komende jaren. Dit beleid let de systetische aanpak ast an de zor oor eiliheid en aat uit an de PlanDoCheckActcyclus en aantoonre risicobeheersin. De decanen an faculteiten en hoofden an eenheden zullen de komende jaren een interaal eiliheidszorsysteem implementeren oor de eien faculteit en eenheid. In het najaar an 2010 kwam de nieuwbouw oor de FNWI ereed. Voor het Collee was dat in 2011 aanleidin om een interne audit te laten uitoeren naar de eiliheid en nalein in de nieuwe situatie an de specifieke wetein die op de bedrijfsoerin an de FNWI an toepassin is. De audit beslaat de Kerneneriewet, de Wet eaarlijke stoffen en de wetein op het ebied an dierproeen en an enetisch emodificeerde oranismen (GGO). Naeaan wordt of wordt oldaan aan de in het Beleid Het campusbeleid wordt eoerd op sis an het Huisestinsplan , waarin successieelijk oor alle faculteiten nieuwe of eheel erenoeerde accommodatie wordt erealiseerd anuit een concept met ier campussen (Binnenstadscampus, Roeterseiland Campus, Science Park en AMC en met ACTA op de VUcampus). Door oltijdelijke uitoerin, te beinnen met de FNWInieuwbouw, werd flexibiliteit en faserin in de uitoerin en financierin naestreefd, alsmede miniliserin an de noodzaak an erhuizinen en tijdelijke oplossinen. De UA kiest daarbij oor hoowaardie ontwerpen, die het ontmoeten faciliteren, en oor duurzame oplossinen qua teriaalkeuze. De ebouwen moeten immers oor eruime tijd toekomstbestendi zijn en niet al kort na inebruiknemin erouderd. Financieel is het plan in 2005 etoetst teen benchrks ontleend aan onder meer de Space Manaement Group an Enelse uniersiteiten; mede op rond daaran zijn in 2006 beprijzin an ruimteebruik en centrale zaalroosterin ineoerd als middel om ruimteefficiency te beorderen, en zijn in september Halbe Zijlstra, staatssecretaris an Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te ast bij Openin Academisch Jaar 7 september Lancerin Folia Maazine, samenwerkin tussen uniersiteitsblad Folia en Haana (HA) 9 september Uitreikin Spinozapremie 2011 (2,5 miljoen euro) aan hooleraren Patti Valkenbur (Jeud en media) en Erik Verlinde (Theoretische fysica)

19 34 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 35 ruimtenormen oor kantoor en onderwijsruimten astesteld. Het totale plan wordt estuurd op een solabiliteit an >20% en een kale jaarlijkse interne huurlast an 1012% op de totale omzet. Roeterseiland Campus Na de oltooiin an de nieuwbouw FNWI in 2010 is in april 2011 beonnen met de sloop en renoatie an de rote ebouwen B/C en A op het Roeterseiland, respectieelijk bestemd oor FMG en FdR, een project met een budet an 157 miljoen euro. Reeds direct na de start an het werk aan B/C bleek de oerlast op de campus zo root, dat in de zomer is oereaan tot ersnelde leeruimin an ebouw A, waaran de ebruikers tijdelijk zijn onderebracht in de daartoe aanehuurde oorlie Diantbeurs. Of dit ook tot erroein an de renoatie an ebouw A leidt, staat no niet ast. De impact an dit project en de daarmee epaard aande oerlast an eluid en erkeer op de omein is buitenewoon root en landuri, en daarmee een belanrijk punt an zor. Met de intensiee inzet an omeinsnaement wordt eel inspannin epleed om de relatie en de communicatie met omwonenden te erbeteren. Daar zijn oede orderinen in eakt, ar een aantal bewonersroepen blijft zeer kritisch en ontereden oer de UA en haar aannemer. De UA zal in onerminderd enerie steken in de communicatie met de bewonersroepen en het stadsdeel. Door deze ontwikkelin is een erine ertrain in het project ontstaan, die echter inebruikname in de zomer 2014 niet in eaar brent. Intussen is erbouwin an de oorlie Diantslijperij tot onderkomen an CREA eind 2011 oltooid, binnen budet. Eeneens is de renoatie an ebouw D, met oed eoutilleerde, eluiddichte laboratoria oor Psycholoie oltooid, zij het weens asbestproblemen met bijna een half jaar ertrain. Afezien an de extra asbestkosten is ook dit project binnen budet uiteoerd. Ten slotte is in 2011 een plan an eisen opesteld oor de erbouwin an ebouw H, waar nu onder meer de mensa zit, tot learnin centre oor het ehele Roeterseilandcomplex. Besluitormin oor dat onderdeel indt in 2012 plaats waarna ook oor dit onderdeel het streen tot opleerin in 2014 lit. Ten behoee an de ebiedsontwikkelin an het Roeterseiland en de aanrenzende Amstelcampus an de HA raen UA en HA bij de emeente oortdurend aandacht oor aspecten als eiliheid en metrocapaciteit en de openre ruimte rond het Weesperplein. Binnenstad Campus De laatst te ontwikkelen campus is die op het oorlie Binnenasthuis (BG) ten behoee an de FGW en UB. Architecten Cruz y Ortiz hebben een iconisch ontwerp eakt oor een nieuw studiecentrum annex bibliotheek eesteswetenschappen. Voor de FGW is intussen een inpassinsplan op het BGterrein plus Oudenhuispoort eakt, waarbij de Poort teens een alemene onderwijsfunctie blijft houden. Teen de plannen oor de nieuwe UB is eel erzet, uit de omein, uit de politiek en ook binnen de UA. In art 2011 heeft de rechtnk de oor sloop benodide monumentenerunnin ernietid an de rijksmonumenten BG13a en BG14 die moeten wijken oor de nieuwe UB. De rechtnk ond dat de emeente (stadsdeel Centrum) een oede onderbouwin had eeen an de afwein tussen het belan an de UA bij sloop en het belan an behoud an de monumenten. In de onderbouwin werd het effect an oortschrijdende diitaliserin emist, alsmede een studie an alternatieen en een analyse an de bruikarheid an de bestaande ebouwen. Daarop heeft de UA de Haarlemse ontwikkelaar Rob Toornend eraad om aan te een of het studiecentrum annex bibliotheek in de panden BG13a en BG14 kan worden erealiseerd anuit een constructief, functioneel en economisch perspectief. Fons Asselbers, oud directeur an de Rijksdienst oor de Monumenten, is eraad om zijn isie te een op de kunsthistorische waarden an het BGcomplex als eheel. Aan Maurits de Hoo an de TUDelft is eraad om een isie op de campusontwikkelin. Deze rapporten zijn bein noember beschikar ekomen en hebben opeleerd dat het campusplan an de UA niet meer ter discussie staat. Toornend concludeert dat de bestaande ebouwen niet als zodani eschikt zijn oor de UBfunctie. Met het bouwen an 2 kelderlaen onder het complex, het bebouwen an het onbebouwde bouwlak naast het zusterhuis en bebouwin an de binnenhof kan het proram wel passend eakt worden, indien an de eerder door de emeente ewenste parkeerarae wordt afezien. Daarbij zullen zeker niet alle monumentale elementen an de ebouwen bewaard kunnen blijen. In 2012 dient de emeente een herstelbesluit te nemen, waarna de UA zal bepalen op welke wijze zij de campusontwikkelin erder zal uitoeren. Science Park De FNWI is sinds 2010 olledi ehuisest op het Science Park. In 2011 zijn inwendi no atreelen tot reductie an eluisoerlast uiteoerd en is ewerkt aan de errotin an de colleezaalcapaciteit nu de nieuwbouw met extra toestroom an studenten epaard blijkt te aan. Bein 2011 is oorts het Instituut Interdisciplinaire Studies bij de FNWI inetrokken. Het sportcentrum Uniersum is een succes, afaande op de aantallen ebruikers. Voorts is in 2011 de nieuwbouw oor het AUC in uitoerin enomen met erwachte inebruikname in de zomer De UA heeft sinds 2006 een samenwerkinsoereenkomst met de emeente oor de ontwikkelin an het Science Park tot een wetenschappelijk bedrijenterrein. Nu de nieuwbouw an de FNWI en het AUC een feit is, ontstaat leendiheid in het ebied ar dient ook de beheeroranisatie te worden inereeld. Daartoe is eind 2011 de Vereniin Parknaement opericht, die het daelijks beheer an het Science Park aat erzoren oor zoer dat niet tot de taken an de emeente als eienaar an de openre we eschiedt. In 2011 is een kael uiteeen aan een datacentre en één oor het zesde pand an Matrix Innoation Centre, de oranisatie an UA, NWO en emeente die bedrijfserzamelebouwen oor kleinere en startende bedrijen op het Science Park ontwikkelt en exploiteert. Studentenhuisestin De emeente Amsterdam wil olens haar proramakkoord extra studentenwoninen realiseren. Voor de UA is het an root belan dat er oldoende huisestin oor haar studenten is, waarbij in toenemende te short stay ruimte nodi is oor één en tweejarie sterstudenten en erruimin an tijdelijke huur door PhD studenten, ook in relatie tot de internationale ambitie an de UA. In de Nationale Studentenenquete is de beperkte beschikarheid en hoe prijs an woonruimte één an de punten waarop de UA (en de VU) sinificant laer scoren in erelijkin tot de andere uniersiteiten. De UA leert waar moelijk actief een bijdrae aan deze emeentelijke doelstellin, onder meer door bij aststellin an bestemminsplannen rondom de UAebieden nadrukkelijk te pleiten oor het inplannen an studentenhuisestin. Ondertussen is in 2011 de eerste paal eslaen an een tweede studentencomplex an 650 woninen op het Science Park, een project an DUWO en Rochdale. Teens heeft de koper an het oorlie ACTAebouw in Sloteraart plannen om daar tijdelijk studenten in te huisesten (wat wel juridische complicaties opleert in ernd met de aanweziheid an kwikresten in het afoerstelsel, die bij de aanankelijk oorenomen sloop niet hadden bestaan). 12 september Uniersiteitshooleraar Patti Valkenbur, hooleraar Jeud en media, ontant de Dr. Hendrik Muller Prijs ( euro) oor de edras en atschappijwetenschappen an de KNAW 21 september Prof. dr. Anne GreensteinKruse ontant Eremedaille oor Kunst en Wetenschap uit handen an H.M. Koninin Beatrix 21 september Openinsaond Amsterdamse Academische Club met det rondom de (adocaten)ron an bestuurslid Christiaan Alberdink Thijm (Het Proces an de Eeuw)

20 36 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam Duurzaamheid Beleid Het concept duurzaamheid, zoals 25 jaar eleden ontwikkeld door de VNcommissie Harlem Brundtland, heeft niet alleen betrekkin op enerieerbruik, kliat en rondstoffen ar ook op sociale en ontwikkelinsraastukken. Veel onderzoek an de UA houdt zich met deze raastukken bezi, zoals blijkt uit de aanwijzin an Sustainable World als één an de zeen intererende onderzoeksthe s (zie pararaaf 1.2). In de bedrijfsoerin an de UA werkt duurzaamheid door in de doelen die het Instellinsplan noemt: reductie an enerieerbruik en CO2uitstoot met 2% resp. 3% per jaar, en duurzame inkoop conform de richtlijnen an het Aentschap.NL. Enerie en CO2 In het Science Park is oor de nieuwbouw FNWI en andere ebruikers aldaar een warmtekoudeopsla (WKO) erealiseerd. De ontntelin an de warmtekrachtkoppelin an het Roeterseilandcomplex heeft er toe eleid dat het aserbruik in 2011 fors is edaald ten opzichte an Door beide ontwikkelinen nam het aserbruik met 50% af en het elektraerbruik met 13%. Deze dalin ertekent echter het feitelijke beeld an het enerieerbruik omdat het edeeltelijk een incidentele dalin is. Ook in de eindsituatie echter zal het erenoeerde Roeterseiland complex eel minder enerie erbruiken dan oorheen, omdat ook daar een centrale WKO zal worden erealiseerd. TOTAAL UVA ENERGIE VERBRUIK (* ) Gaserbruik in m 3 Elektriciteitserbruik in kwh CO 2 uitstoot in k Hoewel er is een olledi beeld te schetsen is welk deel an de enerie efficiency doelstellin inmiddels structureel erealiseerd is, erwacht de UA de oorenomen 30% besparin oer de periode op haar enerieerbruik uiteindelijk te erwezenlijken. Deze realisatie komt niet tot stand in een rechte lijn als eol an een jaarlijkse afname an 2%, ar meer schoksewijs na opleerin an nieuwbouw, erenoeerde complexen en het afstoten an oertollie panden. De UA blijft daarnaast ook inullin een aan de 2% besparin per jaar door middel an technische atreelen in bestaande panden. Een zelfde schoksewijs patroon erwacht de UA bij de realisatie an haar doelstellin om 40% minder CO2 uitstoot te produceren in 2025 in relatie tot de uitstoot in Elektra en as zijn de rootste eroorzakers an CO2uitstoot en de dalin zal derhale parallel aan de dalin in enerieerbruik lopen. Bij de ontwikkelin an het Science Park en de ebouwen daar is duurzaamheid een belanrijk the. Het nieuwe AUCebouw bijoorbeeld krijt enerielabel A en beschikt onder meer oer betonkernactierin, roene daken en een warmtekoude opsla. Deze WKO is een ezamenlijke ontwikkelin an DUWO (studentenhuisestin), Nikhef (NWO) en UA. Samen realiseren ze een besparin an ruim 300 ton CO2. Duurzame inkoop en afalerwerkin In het bein an 2011 heeft de Rijksoerheid de Monitor Duurzaam inkopen 2010 uiteoerd. Met deze monitor meet het Rijk iedere twee jaar de oortan an duurzame inkopen bij de erschillende oerheden. In 2010 kocht de UA reeds oor 85% duurzaam in, bij een landelijk emiddelde an de uniersiteiten op 80%. De cateorieindelin en de duurzaamheidscriteria an Aentschap.NL (oorheen Senter Noem) zijn richtsnoeren oor het bepalen an deze percentaes. In 2011 hebben UA ,5 35,3 39, ,0 37,4 40, ,4 32,5 28,1 2.6 Financiën en HA de caterin, in een oeriens moeizaam erlopen aanbestedin, opnieuw eund. De beide nieuwe cateraars zullen meer duurzame en bioloische producten leeren dan de oude, zonder prijserhoend effect. In 2011 heeft de UA atreelen enomen om het aanbod an recyclear afal te erhoen. Een consequentie an de ele erhuisbeweinen als eol an de renoatie Roeterseiland complex, is het aanbod an oud en oerbodi kantoormeubilair. Dit wordt nu eerst aaneboden aan opkopers alorens het als afal af te oeren. In 2011 heeft de UA in totaal 430,5 ton afal afeoerd. Verrewe het rootste aandeel hierin (65%) is het bedrijfsafal an Bkwaliteit (sorteerar), eold door papier en karton (exclusief archief/confidentieel) met een aandeel an 26%. Oranisatie en bewustwordin De Taskforce Duurzaamheid an UA en HA, onder leidin an de iceoorzitter an het Collee an Bestuur, coördineert de erduurzamin in onderzoek, onderwijs en bedrijfsoerin. Onder de paraplu an de Taskforce is de communicatie oer de erschillende duurzaamheidinitiatieen eïntensieerd en is de website an de UA oer duurzaamheid ernieuwd en eactualiseerd. De doelstellinen oor een duurzame bedrijfsoerin staan in het uitoerinsplan Duurzaamheid. Het behelst zaken als het efficiënt oan met ruimte, eneriebesparin, de leencyclus an producten, afalscheidin en caterin. Daarnaast is er het Platform Duurzaamheid, met wetenschappers an erschillende uniersitaire disciplines, dat zich bezi houdt met duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. In december heeft het Collee an Bestuur het Werkproram Platform Duurzaamheid oedekeurd. Om een sterkere erbindin met het facultaire onderwijs en onderzoek te creëren, zullen de leden oortaan uit de faculteiten worden afeaardid, in plaats an op persoonlijke titel benoemd. Het Platform heeft bij de faculteiten onderzoeksactiiteiten op het ebied an duurzaamheid eïnentariseerd. Deze inentarisatie wordt in 2012 op de UAwebsite eplaatst. Daarmee wordt samenwerkin binnen en buiten de UA estimuleerd en is oor studenten en medewerkers inzichtelijk waar binnen onderwijs en onderzoek aandacht oor duurzaamheid is. Wat betreft onderzoek krijt het onderwerp Duurzame steden extra aandacht: in aspecten an dit the als srt rids en mobiliteit is de UA oed ineoerd. Het Platform oraniseert seminars om studenten, medewerkers en externe stakeholders met elkaar in contact te brenen en zo meer te betrekken bij duurzaamheid. Geleidelijk zal dit onderwerp een anzelfsprekende plaats krijen in het onderwijs. Beleid Financieel ezien is 2011 oor de UA een tussenjaar. Na drie jaar met berotinstekorten beon de UA 2011 weer met een positief beroot exploitatieresultaat (exclusief astoed). Deze situatie zet zich door in 2012 en biedt de UA een oede uitanspositie om de strateische doelstellinen uit het Instellinsplan te behalen en een buffer te hebben om de aanekondide rijksbezuiniinen op te anen. Het meerjari anticiperend financieel beleid dat in 2008 is inezet werpt duidelijk ruchten af, ook in erelijkin tot de sector als eheel. De UA beschikt oor 2012 oer een transparante, sluitende berotin die een betrouwar meerjarenperspectief biedt. Ook uit de in de berotin 2012 oor het eerst openomen kasstroompronose blijkt dat de UA meerjari zal oldoen aan interne en externe financiële kenetallen. Door een aantal oorzaken die in de jaarrekenin (hoofdstuk 4) worden toeelicht, is de uitkomst an het dienstjaar 2011 no beduidend unstier dan was beroot. Het econsolideerde jaarresultaat is uitekomen op M 2,1 en het enkeloudie op M 1,7, en daarmee M 10 hoer dan beroot. Het 21 september Eerste editie an het nieuwe discussieplatform BètaBreak oer kernenerie 22 september Vierin tweede Dies Natalis an het Amsterdam Uniersity Collee (AUC) 5 oktober UAHA Sportsymposium oer de erschillende aspecten an de sportpsycholoie

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam

jaarverslag 2011 universiteit van amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2011 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarersla 2011 uniersiteit an amsterdam

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Advies Universiteit van Amsterdam

Advies Universiteit van Amsterdam Advies Universiteit van Amsterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Amsterdam (hierna UvA) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

Advies Rijksuniversiteit Groningen

Advies Rijksuniversiteit Groningen Advies Rijksuniversiteit Groningen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna RUG) dat het College van Bestuur van de RUG met

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Opening Academisch Jaar UvA Toespraak Paul Doop, waarnemend voorzitter College van Bestuur

Opening Academisch Jaar UvA Toespraak Paul Doop, waarnemend voorzitter College van Bestuur Opening Academisch Jaar 2011-2012 UvA Toespraak Paul Doop, waarnemend voorzitter College van Bestuur Dames en heren, Aan mij de eer de middag af te sluiten en daarmee het academisch jaar 2011-2012 te openen.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam

jaarverslag 2012 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2012 Universiteit van Amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarersla 2012 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam jaarersla 2012 uniersiteit an amsterdam 3 Inhudspae Vrwrd an de rzitter 7 Kerneeens

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

jaarverslag 2013 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2013 Universiteit van Amsterdam

jaarverslag 2013 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2013 Universiteit van Amsterdam Jaarerslag 1 Jaarerslag Uniersiteit an Amsterdam 2 3 Inhoudsopgae 5 7 9 13 18 19 Voorwoord an de oorzitter Kerngegeens Bericht an de Raad an Toezicht Samenstelling College an Bestuur en Raad an Toezicht

Nadere informatie

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam

Advies Erasmus Universiteit Rotterdam Advies Erasmus Universiteit Rotterdam De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna EUR) dat het College van Bestuur met zijn

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Advies Universiteit Twente

Advies Universiteit Twente Advies Universiteit Twente De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Twente (hierna UT) dat het College van Bestuur van de UT met zijn brieven van 26

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Advies Wageningen Universiteit

Advies Wageningen Universiteit Advies Wageningen Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van Wageningen Universiteit (hierna WU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 6 mei

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Advies Universiteit Maastricht

Advies Universiteit Maastricht Advies Universiteit Maastricht De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit Maastricht (hierna UM) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei

Nadere informatie

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION MAAK IDEEËN WAAR. DENK GROOTS! Peter van Hoorn, opleidingsdirecteur Jan Dekker, docent en onderzoeker Cindy Ruiter, student SBI Anne-Christine van der Bijl, studieadviseur

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014

jaarverslag 2014 universiteit van amsterdam Jaarverslag 2014 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014 2 jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam jaarerslag 2014 uniersiteit an amsterdam 1 Jaarerslag 2014 Uniersiteit an Amsterdam 2 jaarerslag 2014

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013

Radboud Honours Academy. Onderwijsdag oktober 2013 Radboud Honours Academy Onderwijsdag oktober 2013 GESCHIEDENIS Vanaf 2002 interdisciplinair honoursprogramma - twee jaar, extra inspanning 600 uur - jaarlijkse instroom 100 studenten 2008: subsidie voor

Nadere informatie

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING STUDIESUCCES: DE VRIJBLIJVENDHEID VOORBIJ Diagnose Doelstellingen Maatregelen Waar staan we? Effectmeting 2 DIAGNOSE - KERNPROBLEEM Lage studierendementen in de bachelor opleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 322 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Advies Technische Universiteit Eindhoven

Advies Technische Universiteit Eindhoven Advies Technische Universiteit Eindhoven De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna TU/e) dat het College van Bestuur met

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten

N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r. Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten N e d e r l a n d s c e n t r u m v o o r biodiversiteitonderzoek NCB Naturalis, Zoölogisch Museum Amsterdam en Nationaal Herbarium Nederland bundelen hun krachten Nederlands Centrum voor Biodiversiteitonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016

Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 Eindadvies Universiteit van Amsterdam 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3 november

Nadere informatie

7 januari Beste Collega s en studenten,

7 januari Beste Collega s en studenten, 7 januari 2014 Beste Collega s en studenten, Voor ons ligt 2014, een heel nieuw jaar om te besteden aan onderzoek en onderwijs aan ontwikkeling van kennis en aan delen van kennis met elkaar en met de ons

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION

SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION SCIENCE, BUSINESS & INNOVATION MAAK IDEEËN WAAR. DENK GROOTS! Prof.dr.ir. Bart Bossink, Hoogleraar SBI Sara Lopes van de Broek BSc., Alumnus Science, Business & Innovation SBI studieprogramma (180 ec)

Nadere informatie

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA

Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Doorstroom HBO- WO: stimuleren of afremmen? Wilfred Diekmann, HvA Saskia Swart, HvA Johan Post, UvA Opbouw inleiding Toenemende populariteit doorstroom Vrees voor kwaliteit HO bij soepele doorstroom vanuit

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur

Profiel. Universiteit Leiden. Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Profiel Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden Vice-Rector Magnificus/lid college van bestuur Universiteit Leiden De Universiteit Leiden is de oudste universiteit

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie