Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen Studenten Onderwijs Onderzoek Medewerkers 52 Verslag van de centrale medezeggenschapsraad Huisvesting Financiën Governance en personalia 72

3 Ten geleide Dit is het jaarverslag van Hogeschool Utrecht (HU). Het geeft een beeld van de stand van zaken gedurende Daarmee is het een foto van een ontwikkelingsfase. Het geeft een beeld van de ontwikkeling die de hogeschool doormaakt als instelling met een missie. Die missie luidt: Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. In de missie verwijst de term hoogwaardig naar de kwaliteitsambitie van de HU. Onderwijs en onderzoek moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die daartoe voor instellingen van hoger onderwijs zoals de HU gelden en zo mogelijk daar bovenuit stijgen. De HU biedt dan ook uitsluitend geaccrediteerd onderwijs aan. Echter, the only way is up. De HU beoogt voortdurend de kwaliteit en het rendement van het onderwijs verder te verhogen en langs deze weg de tevredenheid van studenten over het onderwijs te verbeteren. Bij de beoordeling van het onderzoek kent de HU een door het VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) positief beoordeeld kwaliteitskader. De facultaire kenniscentra worden door onafhankelijke commissies beoordeeld volgens de Sci-Quest methode. Onderwijs en onderzoek hangen in de profilering van de HU nauw samen. Innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk moet worden gerealiseerd in onderwijs waarin een onderzoekende en ondernemende houding wordt overgedragen. Betrokkenheid van docenten bij het praktijkgerichte onderzoek en hun talentontwikkeling moet daartoe de basis bieden. Sleutel in de ontwikkeling van de HU is de positie van het personeel: de ontwikkeling naar honderd procent masteropgeleide docenten en tenminste twintig procent gepromoveerden is voor de ambities van de HU cruciaal. Binding aan de regionale samenleving en de uitwerking van onderwijs en onderzoek op innovatie, professionalisering en ontwikkeling van talent maakt de HU tot de multisectorale, brede hogeschool met duidelijke speerpunten. Op voor de regio belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en Leren in de Wijk wil de HU prestaties leveren die door partners worden erkend en herkend als excellent. Studenten en docenten vormen het hart van onze organisatie. Deze twee groepen vormen samen met leidinggevenden en ondersteuners de HU-gemeenschap. Een gemeenschap met een missie waar hard aan wordt gewerkt, ondanks het feit dat de politieke en maatschappelijke omstandigheden niet altijd even eenvoudig zijn. Het college van bestuur is studenten en medewerkers ook nu weer dank verschuldigd voor de grote betrokkenheid en inzet die zij ook in 2011 bij de instelling hebben getoond. In dit jaarverslag beginnen we na het verslag van de raad van toezicht met een kort overzicht van de belangrijkste kengetallen en de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Vervolgens schetsen we een beeld van het studentenbeleid, onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid. Tot slot gaan we in op de kaders waarbinnen onderwijs en onderzoek plaatsvinden; huisvesting en financiën. college van bestuur Drs. Geri Bonhof (voorzitter) Prof. mr. Huib de Jong Jan Bogerd MBA 2/70

4 Bericht van de raad van toezicht De raad van toezicht heeft het genoegen u het jaarverslag over 2011 aan te bieden. Wij hebben kennis genomen van het verslag dat door het college van bestuur is opgesteld en hebben dit goedgekeurd. Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2011 van Hogeschool Utrecht was voor de hogeschool een bewogen jaar. De onderzoeken naar alternatieve afstudeertrajecten door de Inspectie voor het Onderwijs in het hbo, waaronder ook Hogeschool Utrecht, kregen veel aandacht. Hogeschool Utrecht heeft de kritiekpunten succesvol weggewerkt en voldeed per 1 september 2011 volledig aan de eisen. Het project Van Cijfer tot Diploma heeft geleid tot een verscherpte interne kaderstelling, waardoor de borging van procedures sterk is verbeterd. Intern was er de publicatie van het rapport Focus op Onderwijs van de Commissie Gispen, gericht op een verhoging van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke aanbeveling is om meer verantwoordelijkheid bij de onderwijsteams te laten. Voor de raad zijn dit belangrijke en complementaire ontwikkelingen: binnen heldere en duidelijke kaderstelling kunnen verantwoordelijkheden optimaal op een passend niveau belegd worden. Ook de door de Commissie Gispen aangegane onderwijsdialogen worden uitgebreid en voortgezet. Begrip en betrokkenheid vormen sleutels tot kwaliteitsverbetering. Het financiële resultaat over 2011 is 12,4 miljoen, na verwerking van incidentele baten en lasten inzake onder andere huisvestingsposten. Het resultaat over 2011 is afgezien van deze bijzondere posten 17,7 miljoen, mede als gevolg van lagere lasten. De liquiditeit en solvabiliteit hebben zich positief ontwikkeld. Er is een stevige basis om in de komende jaren de te verwachten terugval in inkomsten het hoofd te bieden, zonder aantasting van de kerntaken van de hogeschool. Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht is er trots op dat op voordracht van de CMR Ingrid Thijssen als lid van de raad is benoemd. Zij is directievoorzitter van NS Reizigers BV en daarmee bekend met de diversiteit aan vraagstukken waarmee een maatschappelijk bedrijf wordt geconfronteerd. De raad heeft er alle vertrouwen in dat haar kennis en ervaring ook voor de hogeschool waardevol is. Jacques van Ek bleek tot genoegen van de raad beschikbaar voor een tweede termijn en is in oktober 2011 herbenoemd. In het college van bestuur is Geri Bonhof per 1 september 2011 herbenoemd als voorzitter. De raad is verheugd dat zij zich nog een derde periode aan de hogeschool wenst te verbinden. Informatie over de functies van de raadsleden en de remuneratie van raad en college is in het hoofdstuk Governance en personalia van dit jaarverslag opgenomen. De raad in 2011 De raad van toezicht is in 2011 vijf keer in een formele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen werden telkens bijgewoond door het college van bestuur. Op de agenda stonden onder andere: de strategie van de hogeschool; kwaliteit van onderwijs en onderzoek; het HRM-beleid; goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2010; goedkeuren van de begroting 2012 en meerjarenraming; financieel beheer en risicomanagement; het huisvestingsbeleid; de regeling kosten en neveninkomsten college van bestuur; de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht. 3/70

5 De raad heeft in 2010 besloten om, naast de reguliere vergaderingen, jaarlijks een extra overleg met het college te agenderen om dieper in te kunnen gaan op strategische thema s. Dit jaar is hieraan uitvoering gegeven door, in aanwezigheid van de Commissie Gispen, uitgebreid van gedachten te wisselen over het rapport Focus op Onderwijs. De raad van toezicht heeft daarbij in het bijzonder aandacht geschonken aan de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de student- en medewerkerstevredenheid. De raad volgt de implementatie van de aanbevelingen. De raad heeft in 2011 weer een uitgebreide evaluatie van het eigen functioneren uitgevoerd. Hieruit volgde een breed gedragen wens tot uitbreiding van de raad, die is gerealiseerd met de benoeming van Ingrid Thijssen. Ook is besloten tot het instellen van een commissie Kwaliteit Onderwijs & Onderzoek, die inmiddels is benoemd. Tot slot is er aandacht geweest voor het onderling afstemmen van de visie en de invulling van de informatiebehoefte van de raad. Daarnaast hebben de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter regelmatig overleg gevoerd met de voorzitter van het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn in hun adviesrol nauw betrokken geweest bij specifieke beleidsonderdelen. Contacten met de CMR Op grond van de Wet Versterking Besturing dient de raad ten minste twee maal per jaar in contact te treden met de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Voor de raad is deze ontmoeting iedere keer een genoegen. Een delegatie van de raad van toezicht woont een vergadering van de CMR over het jaarverslag en de jaarrekening van de hogeschool bij. Daarnaast is er op initiatief van de CMR een round table georganiseerd, waarin raad, CMR en college van bestuur naar aanleiding van het rapport van de Commissie Veerman (Differentiëren in Drievoud) over aspecten van de profilering van de hogeschool hebben gesproken. De CMR is ook betrokken bij de hiervoor vermelde benoemingen. De commissies van de raad Verslag van de auditcommissie De auditcommissie van de raad werd ultimo 2011 gevormd door Arie Brienen (voorzitter), Jacques van Ek en Zakia Guernina. De commissie heeft voorafgaand aan elke raadsvergadering de financiële rapportages voor de raad beoordeeld. Er is in het verslagjaar een extra vergadering ingelast voor het bespreken van het huisvestingsbeleid. De ontwikkelingen rondom de vastgoedportefeuille en de voorgenomen verhuizing naar het Utrecht Science Park vormden een prominent onderdeel van de jaaragenda. De auditcommissie heeft zich gebogen over de notitie Publieke en Private Middelen, de Richtlijn Kostprijzen, de ICT-roadmap en het interne risico- en beheersingssyteem, waaronder de totstandkoming van de HU control manual. Het Treasurystatuut is geactualiseerd. De organisatie van het inkoopbeleid is verbeterd, mede vanwege de kritische noot van de accountant inzake het aanbestedingsbeleid. Na bespreking met de accountant heeft de auditcommissie aan de raad van toezicht geadviseerd de jaarrekening goed te keuren. Dit geldt ook voor de begroting Verslag van de selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie werd ultimo 2011 gevormd door Maarten Rook (voorzitter), en Kete Kervezee. De commissie heeft het functioneren van de leden van het college van bestuur over 2010 beoordeeld en een advies aan de raad van toezicht uitgebracht inzake de beloning van de leden. Dit is opgenomen in het remuneratierapport 2011 dat op 24 mei 2011 door de raad van toezicht is vastgesteld. De selectie- en remuneratiecommissie heeft namens de raad in goed overleg met de CMR de voordacht van een lid van de raad namens de CMR afgestemd. De CMR heeft gekozen voor publieke werving en zich bij de voordracht verzekerd van een goede basis voor samenwerking. De selectie- en remuneratiecommissie heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van Ingrid Thijssen. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de herbenoeming van Jacques van Ek. Aan de herbenoeming van Geri Bonhof ging een uitvoerig proces vooraf waarin de commissie heeft geadviseerd over de vaststelling van het functieprofiel. Tevens heeft ze zich van voldoende draagvlak verzekerd middels gesprekken met de leden van het college, (een delegatie van) faculteits- en stafdirecteuren en CMR. 4/70

6 Samen met de auditcommissie heeft de selectie- en remuneratiecommissie de totstandkoming van de regeling Kosten en Neveninkomsten van het college van bestuur begeleid. Slot De raad bedankt alle medewerkers van de HU voor hun inzet over Er zijn op vele terreinen belangrijke stappen gezet tot kwaliteitsverbetering, waarbij onderwijs en onderzoek centraal staan. De hogeschool profileert zich als lerende organisatie die velen inspireert. De raad wenst u een succesvol 2012 toe. De raad van toezicht: Maarten Rook MBA (voorzitter) Mr. drs. Kete Kervezee (plv. voorzitter) Drs. Zakia Guernina Drs. Arie Brienen RA Drs. Jacques van Ek Prof. dr. Hans van Ginkel Mr. Ingrid Thijssen 5/70

7 1 Kengetallen Missie Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De hoofdstructuur van de HU: Aantal studenten Hogeschool Utrecht hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van het onderwijs, maar streeft op bachelorniveau geen groei in studentenaantallen na. Op masterniveau wordt groei wel (selectief) bevorderd. In 2011 studeerden er studenten aan de HU. Daarvan volgden studenten één van de 68 bacheloropleidingen, inclusief 509 studenten die het programma van een van de Associate Degree opleidingen volgden. De dertig masteropleidingen zijn gevolgd door 3857 studenten. Ongeveer cursisten volgden een van de korte post-initiële cursussen. Het aantal ingeschreven studenten aan de HU daalde voor het eerst in lange tijd in 2011, met 1387 studenten. Ook het marktaandeel van de voltijdbacheloropleidingen daalde licht, van 7,92 naar 7,65 procent. Bij de deeltijdbacheloropleidingen was een daling te zien van 7,62 naar 7,25 procent. 6/70

8 Bron: HU administratie Bron: HBO-raad Uitstroom Het aantal afgestudeerden aan de HU nam in 2011 toe met 465, tot een totaal van 6789 gediplomeerden. Er werden 83 AD-diploma s, 5367 bachelordiploma s en 1339 masterdiploma s uitgereikt. Wat betreft de tevredenheid over de opleiding scoren HU-alumni ongeveer gelijk aan die van andere hogescholen. 66 procent van de ondervraagde alumni zou opnieuw voor een studie bij de HU kiezen. Gediplomeerden gaan voor het eerst aan het werk of zetten hun bestaande functie voort, passen opgedane kennis toe en verspreiden die. De arbeidsmarktpositie en het arbeidsmarktperspectief van HU-afgestudeerden is heel goed, zo blijkt uit de HBO-monitor. De 6789 gediplomeerde studenten stromen vooral uit in de regio Utrecht. Studenttevredenheid Hogeschool Utrecht streeft naar hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd. De tevredenheid van de studenten over hun opleiding meet de HU door de Nationale Studenten Enquête (NSE). De respons was 38 procent, zijnde studenten. Wat betreft de tevredenheid van deeltijdstudenten en masterstudenten scoort de HU boven het landelijke gemiddelde (resp. 3,4 en 3,5). De tevredenheid van de voltijdse bachelorstudenten blijft echter achter bij dat landelijke gemiddelde (3,6). Op inhoud van de opleiding en toetsing en beoordeling is een 7/70

9 lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. In het bijzonder de informatievoorziening blijft een belangrijk knelpunt. Bron: NSE De NSE laat zien dat de tevredenheid over de diensten van de HU in het voorbije jaar is toegenomen. Deze score blijft nog steeds achter op die van de opleidingen. Bron: NSE Studiesucces bacheloropleidingen De hogeschool streeft er naar om per opleiding een studiesuccespercentage te behalen dat past bij de ontwikkelingen van de betreffende sector. Op het niveau van de hogeschool als geheel naderen we het landelijke gemiddelde, mede omdat dit landelijke gemiddelde terugloopt en de inspanningen van de HU ertoe leiden dat deze trend minder snel verloopt. 8/70

10 Bron: HBO-raad Studiesucces masteropleidingen Hogeschool Utrecht streeft naar stabilisatie van het rendement voor de bekostigde masteropleidingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een duidelijke verbetering van het rendement. Bron: 1cijferHO Praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht beoogt door praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis tot stand te brengen, het onderwijs daarmee te verrijken en zo direct of indirect de innovatie van de beroepspraktijk te bevorderen. Het praktijkgerichte onderzoek van de HU is binnen ieder van de faculteiten georganiseerd in een kenniscentrum. Binnen de kenniscentra waren in 2011 in totaal 35 lectoraten gevestigd. Aan de lectoraten zijn 48 lectoren verbonden, 219 docenten en 2328 studenten. Dit leverde 710 publicaties op. In 2011 ging zo n 17,9 miljoen om in onderzoek, hetgeen bijdraagt aan een rijke leeromgeving van het onderwijs en innovatie van de beroepspraktijk. Publicaties van lectoraten Lezingen door lectoren Projecten van lectoren /70

11 Medewerkers In 2011 waren 2189 docenten (OP) aan de Hogeschool Utrecht verbonden en 1384 medewerkers in ondersteunde functies (OBP). Om haar ambities op het punt van onderwijs en onderzoek te realiseren stijgt sinds 2009 het aandeel van middelen die aan OP toekomen systematisch. Er wordt minder besteed aan instellingslasten en er gaat meer geld naar onderwijzend personeel. Eind 2011 bedraagt het percentage OP-lasten 47,5 procent tegen 42,5 procent in Het percentage OBP-lasten is in dezelfde periode gedaald van 29,2 procent naar 26,1 procent. Bron: HU administratie Het opleidingsniveau van de docenten is mede bepalend voor het kwaliteitsniveau van het onderwijs. Hogeschool Utrecht streeft er naar dat in 2017 alle docenten een mastergraad hebben of een masteropleiding volgen en dat twintig procent van de docenten gepromoveerd is, of bezig is met een promotietraject. In 2011 bezat 72,5 procent van de docenten een mastergraad en 7,3 procent was gepromoveerd. 10/70

12 Financiën De HU heeft over het jaar 2011 een resultaat gerealiseerd van 12,4 miljoen. In dit resultaat is een incidentele bate verwerkt van 7,7 miljoen als gevolg van een boekwinst bij de verkoop van het pand aan de FC Dondersstraat en een incidentele last van 11 miljoen in verband met afwaardering van de panden aan de Nijenoord 1 en Oudenoord 700. Het resultaat over 2011 bedraagt, afgezien van de bijzondere baten & lasten, 15,7 miljoen. Dit is 15,3 miljoen hoger dan begroot en 10,1 miljoen lager dan over Het hogere dan begrote resultaat is met name het gevolg van lagere lasten (personeelslasten en overige beheerslasten). In 2011 is een voorziening opgenomen van 1,6 miljoen ten behoeve van de verplichtingen die voortkomen uit de afspraken die met de staatsecretaris Onderwijs gemaakt zijn met betrekking tot Omgangskunde en een extra reservering van 0,4 miljoen ten behoeve van de afwikkeling van het dossier O&O Breda. Rekening houdend met het incidentele karakter van deze posten bedraagt het genormaliseerde resultaat over ,7 miljoen. 11/70

13 2 Belangrijke ontwikkelingen 2.1 Inleiding In 2011 stond de kwaliteit van het hbo centraal. Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten in het hbo mocht zich verheugen in veel aandacht vanuit politiek en media. Onze medewerkers en studenten zijn er door geraakt, juist omdat zij ook de andere kant van die werkelijkheid kennen. Die andere kant gaat over wat in de missie van de HU staat: door hoogwaardig onderwijs en onderzoek de professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk bevorderen en talent laten ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. In dit jaarverslag zijn vele voorbeelden terug te vinden van de resultaten die wij als instelling boeken. Resultaten boeken we in de regionale en landelijke context waarin we werken. In december 2011 heeft de HBO-raad met de regering een hoofdlijnenakkoord afgesproken. Dit akkoord gaat over kwaliteit en profilering. In het voorjaar van 2012 sluit de minister van OCW met de instellingen een prestatieakkoord. Voor Hogeschool Utrecht staat dit prestatieakkoord in het teken van de waarde die de instelling binnen de Utrechtse regio heeft, zowel alleen alsook in samenwerking met de andere kennisorganisaties in de regio (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en ROC Midden Nederland en andere partners in het voorbereidend onderwijs). Dit betekent dat de strategische koers niet verandert. 2.2 Kwaliteit en Rendement In de koers van Hogeschool Utrecht staat kwaliteitsontwikkeling centraal. Het jaar 2011 heeft voor de HU in het teken gestaan van Kwaliteit en Rendement, het programma waar de hogeschool eind 2010 mee is gestart. Dit programma ziet toe op versterking van de band tussen studenten en docenten, de verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening aan studenten en de aanscherping van de onderwijslogistieke processen. Achtergrond van het programma is de al langere tijd relatief lage tevredenheid van onze voltijdse bachelorstudenten en de op dit punt achterblijvende positie van de hogeschool in verhouding tot andere hbo-instellingen. Binding In het project Kwaliteit en Rendement is aan de opleidingen die relatief minder goed scoorden gevraagd een plan van aanpak te maken om knelpunten in de tevredenheid aan te pakken. Om de ontwikkeling van deze aanpak te begeleiden is een commissie in het leven geroepen die onder leiding stond van de oud-rector magnificus en universiteitshoogleraar van de UU, prof. dr. Willem Hendrik Gispen. Ook adviseerde de commissie op verzoek over een bredere vervolgaanpak. De commissie publiceerde in juni 2011 haar rapport, Focus op Onderwijs. Dit rapport heeft binnen de instelling diepe indruk gemaakt. Vooral omdat het op een zeer concrete wijze iedereen in de organisatie aanspreekt. Centraal thema van het rapport is het begrip onderwijsdialoog': het gesprek tussen studenten en docenten staat centraal en alle andere activiteiten binnen de instelling moeten die dialoog bevorderen en ondersteunen. Het rapport is soms confronterend, maar altijd vanuit het perspectief dat het erkennen van een probleem de start van een oplossing inhoudt. Het rapport is breed binnen de instelling besproken, onder andere tijdens het jaarcongres en de jaaropening in augustus 2011 en tijdens bijeenkomsten in het najaar van Het college van bestuur heeft het rapport vervolgens volledig onderschreven en het programma Focus op Onderwijs in de professionele Ruimte gelanceerd. Dit programma is in januari 2012 van start gegaan. Het beoogt opleidingsteams te faciliteren bij het vormgeven van de eigen professionele ruimte en zo de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. 12/70

14 Informatievoorziening De onderwijsdialoog gaat niet alleen over kennisontwikkeling en kennisoverdracht, maar ook om informatievoorziening die het de student mogelijk maakt het eigen studieproces te besturen. Naast concrete informatie over het rooster en onderwijs gaat het ook over de beschikbaarheid van alle relevante informatie over het onderwijsprogramma en de daarbij aan de student verbonden rechten en plichten. Zo zijn uitvoerige cursusbeschrijvingen voor het studiejaar, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar gekomen. Onderwijslogistiek: Van Cijfer tot Diploma Omdat de dialoog tussen studenten en docenten resultaatgericht moet zijn vormt toetsing, de toekenning van cijfers en het bepalen van het gerealiseerde eindniveau van een studie, een bepalende rol. Het Inspectieonderzoek naar alternatieve afstudeerrichtingen dat op dit punt is uitgevoerd, is ook niet voorbij gegaan aan de HU. Voor onze hogeschool luidde de conclusie dat het niveau van de opleidingen is geborgd en dat de kwaliteit van onze diploma s niet ter discussie staat. Wel gaf de inspectie aan dat er kwetsbaarheden waren in de onderwijsorganisatie. De conclusie van de Inspectie onderstreepte de uitkomst van een intern onderzoek naar toetsing. Een hiertoe in het leven geroepen taskforce Van Cijfer tot Diploma stelde een advies op met aanbevelingen voor verbetering. Op basis van dit advies zijn heldere en eenduidige afspraken gemaakt, die vervolgens zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement van de HU. Dit nieuwe reglement is sinds 1 september 2011 van kracht. De dienst Corporate Control is gevraagd de implementatie te monitoren en de evaluatie in mei 2012 te ondersteunen. 2.3 Studentparticipatie De HU streeft naar een optimale participatie van studenten in de medezeggenschap en onderwijscommissies. Zij ondersteunt bestuurlijk actieve studenten via inzet van een coach en door voorjaars- en zomercursussen voor geïnteresseerden te organiseren. Een belangrijke partner voor het college van bestuur hierin is MUST, de bloeiende vereniging Medezeggenschap Utrechtse Studenten, waarin veel studenten en alumni actief zijn. Ook telt de HU twintig actieve studieverenigingen waarin studenten voor elkaar activiteiten organiseren die verband houden met hun studie. De HU ondersteunt deze door hogeschoolbrede en facultaire voorzieningen. De betrokkenheid van onze studenten is zichtbaar in de activiteiten die georganiseerd worden. Zo heeft MUST het initiatief dat in 2010 is begonnen als De ideale HU in 2011 voortgezet. In samenwerking met Studium Generale is per faculteit een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de dialoog tussen studenten, docenten en de leden van het college centraal stond. In 2011 hebben de studenten tevens gezorgd voor een bijzondere opening van het studiejaar: de organisatie en de inhoud van het programma is door de studenten verzorgd. Onder begeleiding van Marco Oude Moolman, dramadocent bij de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, hebben Nicky van Vliet (FMR), Jantine van der Hoeven (FCJ), Tari Maat (FCJ) en Jan Hoos (FCJ) verrast met een professioneel en bijzonder inspirerend programma. De volwassen medezeggenschapscultuur op de HU leidde in 2011 tot twee invloedrijke benoemingen in landelijke studentenorganisaties. De voormalig voorzitter van MUST en medezeggenschapsstudent Sebastiaan Hamelaars werd voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). HU-studente Creatieve Therapie Ike Haasjes werd secretaris van de LSVb. Ook in het komende jaar zien we (oud) HU studenten terug in een nieuw gekozen bestuur van zowel ISO als LSVb. 13/70

15 2.4 Leven Lang Leren Het onderwijsconcept van Hogeschool Utrecht gaat uit van het idee dat in de moderne tijd iedereen geacht wordt een leven lang te leren en vakmanschap te onderhouden. Alleen het opleiden van de instromers op de arbeidsmarkt is onvoldoende. Er hoort ook bij dat we professionals de mogelijkheid bieden de vakkennis continu en op hoogwaardig niveau te onderhouden. De HU speelt in op deze behoefte en maakt met het programma Leven Lang Leren de keuze zich te richten op de gehele leerloopbaan van de professional. Zoals eerder in dit jaarverslag is aangegeven is de HU één van de grotere opleidingsorganisaties op het terrein van postinitiële opleidingen in Nederland. De HU wil haar rol in het opleiden van professionals in de beroepspraktijk verder uitbreiden door zich uitdrukkelijk te profileren als aanbieder van hoogwaardige en erkende opleidingen voor werkende professionals. Om die reden is in 2011 het programma Leven Lang Leren (met een looptijd tot 2015) binnen de hogeschool van start gegaan. In het voorjaar van 2012 is de businesscase afgerond. Om dit daadwerkelijk te realiseren moet binnen het onderwijsbeleid een aantal randvoorwaarden worden vervuld: flexibilisering dienstverlening die aansluit bij het proces (kleine kwaliteit). Bovendien vraagt dit type onderwijs bijzondere competenties van de deelnemende docenten. 2.5 Flexibilisering De studentenpopulatie van Hogeschool Utrecht is divers. De doorstromende voltijdstudenten en in deeltijd studerende professionals moeten van goed en op de doelgroep afgestemd onderwijs worden voorzien. Binnen deze categorieën heeft de instelling tevens te maken met instroom vanuit verschillende vooropleidingen (mbo, havo en vwo), verschillende culturele achtergronden en verschillende ambities (topsporters, bestuurlijk actieve studenten) en verschillende mogelijkheden (studenten met een beperking). Om aan al de verschillende achtergronden, wensen en mogelijkheden te voldoen is flexibilisering van het onderwijs een belangrijke strategische keuze van de HU. Alle studenten krijgen de mogelijkheid om te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. Hiertoe is in 2008 een meerjarig programma van start gegaan (Naar een flexibele Hogeschool) dat in 2014 afgerond wordt. Tussentijdse evaluatie leert dat het programma op schema ligt, waarbij in het bijzonder de overgang van curricula naar modules van 5 EC vrijwel is afgerond. Deze omzetting is een belangrijke voorwaarde om flexibele leerroutes voor onderscheiden groepen studenten verder tot ontwikkeling te kunnen brengen. Hiertoe wordt in 2012 naast de huidige initiatieven - gestart met een pilot in de vestiging Amersfoort. In het kader van excellentie neemt Hogeschool Utrecht sinds 2010 deel aan het landelijke Siriusprogramma. Wij richten ons hierbij niet alleen op de studenten met de hoogste cijfers, maar dagen alle studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij maakt de hogeschool gebruik van een integraal concept, dat instellingsbreed gebruikt wordt: het Sterrensysteem. De conceptuele uitwerking van dit excellentiebegrip naar eisen aan excellente prestaties en het verder ontwikkelen van excellentieprogramma s waren belangrijke thema s in Kort na de zomervakantie vond een audit plaats van het excellentieprogramma. In haar eindrapport uit de auditcommissie veel waardering voor het sterrensysteem van Hogeschool Utrecht. De commissie 14/70

16 constateert dat dit systeem enthousiasme genereert bij studenten, docenten en het werkveld. Het aantal studenten dat deelneemt aan Sirius-trajecten is gegroeid van 259 in 2010 naar 440 in Dit aantal is conform het landelijke gemiddelde, maar nog ver verwijderd van het geambieerde niveau dat we eind 2015 behaald moeten hebben (volgens de prestatieafspraak: 6 procent excellente studenten in de voltijdse bachelor populatie). 2.6 Onderzoek Praktijkgericht onderzoek heeft binnen Hogeschool Utrecht een volwaardige plaats verworven. De hogeschool heeft in een vroegtijdig stadium een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een landelijk stelsel voor de borging van de kwaliteit van het onderzoek, de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Deze commissie heeft een positief oordeel afgegeven over de wijze waarop de HU de kwaliteit van het onderzoek toetst, namelijk door een onafhankelijke commissie te vragen eens in de vijf jaar de prestaties van onze kenniscentra tegen het licht te houden aan de hand van duidelijke kwaliteitscriteria. In 2011 heeft een visitatiecommissie onder leiding van voorzitter mr. Anton Westerlaken (lid raad van bestuur Erasmus MC) zich een oordeel gevormd over de kwaliteit van het onderzoek binnen het kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij & Recht. De visitatiecommissie was onder de indruk van de ambities, het enthousiasme, de lectorale kwaliteit en de bereikte resultaten van het KSI, zo blijkt uit het evaluatierapport. Ze vormen een goede basis voor de verdere uitbouw van het kenniscentrum, waarbij onderstaande adviezen een zinvolle bijdrage kunnen leveren. In 2011 is verder gewerkt aan de totstandkoming van een beperkt aantal speerpunten; thema s die aansluiten bij de belangrijkste vraagstukken in de regio Utrecht. Na het eerder vastgestelde programma Duurzaamheid (De Omslag) en het programma Creatieve Industrie, is in 2011 ook het programma Zorg en Technologie van start gegaan. De focus van dit speerpunt ligt op technologische toepassingen voor cliënten, professionals en hun fysieke omgeving. Het doel is om mensen met een langdurige zorgvraag in staat te stellen zo lang mogelijk te functioneren en sociaal te participeren. 2.7 Utrecht Science Park Voor Hogeschool Utrecht is goede en intensieve samenwerking met andere kennisorganisaties in de regio een belangrijk uitgangspunt. Hierbij is samenwerking - in Utrecht op het Utrecht Science Park (De Uithof) - de kern. In juli 2011 heeft het college van bestuur dan ook op basis van een scenario-onderzoek de principekeuze gemaakt voor renovatie van de bestaande panden op Utrecht Science Park in combinatie met nieuwbouw, zodat al onze Utrechtse activiteiten in 2015 op De Uithof geconcentreerd worden. Een voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen de Utrechtse kennisinstellingen is de oprichting van het Utrecht Valorisation Center. In 2011 hebben de kennisorganisaties op het USP en de Rabobank het Utrecht Valorisation Center opgericht. Dit centrum heeft eind 2010 een subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiermee kunnen de randvoorwaarden worden ingevuld om de samenwerking tussen kennisorganisaties en bedrijven en de transfer van kennis te verbeteren. 2.8 Opening HU Amersfoort De concentratie op De Uithof doet niet af aan het feit dat de regio Utrecht verder reikt dan alleen de stad. Ook Amersfoort vormt in de regio een stedelijk knooppunt waarmee de HU zich verbonden weet. In de ontwikkeling van de Amersfoortse City Campus zijn in 2011 belangrijke stappen gezet. In maart 2011 hebben we de prachtige nieuwe locatie HU Amersfoort geopend. De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius verrichte samen met collegevoorzitter Geri Bonhof de openingshandeling In Amersfoort is gekozen voor een samenhangend, thematisch onderwijsaanbod: Zorg & Welzijn, Ondernemerschap en Onderwijs & Opvoeding. Met de gemeente Amersfoort zijn afspraken gemaakt over de opzet van een Amersfoorts Ondernemersloket: AmersfoortInc. 2.9 Oprichting CARPE Hogeschool Utrecht wil zich in onderwijs en onderzoek meten met vergelijkbare instellingen in Europa. Op 3 november 2011 is na een lange voorbereidingstijd het eerste Europese strategische consortium van 15/70

17 Universities of Applied Sciences opgericht: Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE). De eerste vier partners zijn Hamburg University of Applied Sciences, Polytechnic University Valencia, Turku University of Applied Sciences en Hogeschool Utrecht. Kandidaat-partner Manchester Metropolitan University is in mei 2012 toegetreden. De thema s waarop de netwerkpartners samenwerken sluiten grotendeels aan bij de onderzoeksspeerpunten van de HU: sustainability, health, creative engineering, applied arts, social innovation, entrepreneurship Medewerkers Een kennisorganisatie als Hogeschool Utrecht draait om mensen. Het personeelsbeleid past bij de ambitie die draait om kwaliteit. Loopbaan en ontwikkeling staan centraal. We streven niet voor niets naar honderd procent masterniveau voor onze docenten en twintig procent gepromoveerden in Hiervoor krijgen medewerkers ook ruime faciliteiten en een loopbaanperspectief dat bij hun persoonlijke ontwikkeling past. Ruim driekwart van de docenten heeft inmiddels een mastergraad behaald en het aantal groeit. In 2011 zijn vijftien medewerkers gestart met een promotieonderzoek dat door de instelling wordt gefinancierd (voucher). Vijf medewerkers, aan wie eerder een voucher is toegekend, promoveerden in /70

18 3 Studenten 3.1 Inleiding Hogeschool Utrecht is een van de grote instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Ons streven is er op gericht om door duidelijke voorlichting de juiste student zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen. Dit impliceert dat begeleiding van de studenten meer en meer maatwerk wordt, zowel in de voorlichtingsfase als bij de bevordering van het studiesucces. Wat dit laatste betreft concentreert Hogeschool Utrecht zich op het eerste studiejaar. De propedeuse heeft nadrukkelijk een selecterende, oriënterende en verwijzende functie. 3.2 Werving Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen zich bij de HU het hele jaar door oriënteren op een vervolgopleiding. Drie keer per jaar (november, maart, mei) organiseren we een open dag voor scholieren en hun ouders. In totaal bezochten bijna achttienduizend studenten en hun ouders in 2011 een open dag. Aspirant-studenten kunnen in de onderwijsweken deelnemen aan meeloopdagen en sneak previews. Tijdens een sneak preview leiden studenten hen in kleine groepjes rond over de campus. De aspirantstudenten kunnen lesmaterialen inkijken en vragen stellen. Bij een meeloopdag volgen ze één of meerdere lessen of practica. Daarmee bieden we aankomend studenten een realistisch beeld van wat ze tijdens een studie aan onze hogeschool kunnen verwachten. In 2011 bezochten 797 aspirant-studenten een meeloopdag. Van hen schreven 389 zich in voor een opleiding aan de HU; dat is 49 procent. De sneak previews werden 130 keer bezocht; 66 studenten schreven als gevolg daarvan in; dat is 51 procent. In samenwerking met het voortgezet onderwijs organiseert de HU het gehele jaar door activiteiten op de middelbare scholen en roc s, zoals voorlichtingsmarkten, studentenpanels en klassikale voorlichting door studenten van de HU. Ook aan de ouders wordt gedacht: op de site van de HU is een speciale ouderpagina waar zij met vragen terecht kunnen. De HU informeert de decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs, zodat die hun scholieren adequaat kunnen voorlichten. Decanen en mentoren ontvangen een digitale nieuwsbrief en krijgen bezoek van accountmanagers van de HU, waarbij naast nieuwe ontwikkelingen ook studieresultaten van de oud-leerlingen worden gedeeld. In samenwerking met de decanen organiseren we het jaarlijkse STUVO (STUdenten VOorlichting). Tijdens de STUVO volgen havo- en vwo-scholieren opleidingspresentaties die door diverse instellingen voor hoger onderwijs worden aangeboden. De HU levert al een aantal jaren de gastlocatie daarvoor. Studenten die voor en na de start van hun opleiding twijfelen aan de juistheid van hun keuze, kunnen voor advies terecht bij Centrum Studiekeuze. Dit bureau, een gezamenlijk initiatief van de HU en UU, begeleidde in 2011 ruim 800 studenten. Studenten hebben vooral vragen over beroeps- en studiekeuze, hun eigen capaciteiten en over al of niet doorstuderen. De HU maakt overigens sinds een aantal jaar eveneens gebruik van de Kies Actief module. Dit is een assessmenttool op internet waarmee (aankomende) studenten een goed beeld krijgen van hun competenties. Tijdens het oriëntatieproces zoekt de aspirant-student een vervolgopleiding die past bij zijn of haar mogelijkheden, ambities en verwachtingen. Voor zo n dertig procent van de aspirant-studenten volgt hierna een intakegesprek. Hiermee versterken we de binding van de aspirant-student met de hogeschool en de gekozen opleiding. Eén onderwijsafdeling (het Institute for Life Sciences van de Faculteit Natuur & Techniek) zocht expliciet contact met aanmelders. Dit betrof aspirant-studenten die niet eerder belangstelling voor de opleiding hadden getoond (als aanvrager van informatiemateriaal of bezoeker van een open dag) waarvoor zij zich hadden ingeschreven. Na een informerend gesprek zag ongeveer een derde van deze groep ervan af om met de opleiding te starten. Hier en op andere faculteiten vormen de resultaten van het intakegesprek voor de instromers de start van een begeleidingstraject op maat. 17/70

19 3.3 Instroom en marktaandeel Instroom Het aantal ingeschreven studenten aan de HU nam in 2011 voor het eerst in lange tijd af. De daling wordt in belangrijke mate bepaald door drie factoren. Ten eerste een sterke daling van het aantal herinschrijvers in de categorie langstudeerders (meer dan vijf jaar ingeschreven in het HO), een toename van gediplomeerde uitstroom en een lichte daling van het aantal nieuwe inschrijvers. De daling is niet zonder meer een probleem, omdat de instelling geen algemene groeidoelstelling meer heeft. Het is wel problematisch indien hier sprake is van ongediplomeerde uitval, onbedoelde (niet op kwaliteit berustende) drempels voor instroom in het hoger onderwijs of als hierdoor niet kan worden bijgedragen aan de gewenste omvang van de arbeidsmarkt voor beroepen die onder druk komen te staan. Concreet is dit laatste bijvoorbeeld het geval met de instroom in de technische vakken. In 2012 zal daarom aan het bevorderen van groei in deze sector wederom extra aandacht worden besteed. Een andere sector waar zich een ingrijpende wijziging van de instroom voordoet is bij de masteropleiding Special Educational Needs (SEN), hoewel naar de deskundigheid van deze professionals in toenemende mate behoefte bestaat in het onderwijs. Deze daling levert een belangrijke bijdrage aan de afnemende instroom in het masteronderwijs, waar het marktaandeel van de HU in dit segment desalniettemin enigszins is gestegen. Bron: HU-administratie Bron: HBO-raad 18/70

20 De redenen voor de dalende instroom zijn divers. De negatieve macro-economische ontwikkeling (vooral merkbaar in het segment van de deeltijdopleidingen) en het regeringsbeleid (langstudeerdersmaatregel, veranderde inzichten in passend onderwijs) zijn ongetwijfeld belangrijke factoren. Hogeschool Utrecht verwacht dat de daling zich in 2012 voortzet. Daarbij versterkt mede het eigen beleid de tendens, omdat voor een aantal grote opleidingen een numerus fixus wordt ingesteld. De absolute instroom in de voltijdbacheloropleidingen is in overigens nog stabiel, het marktaandeel daalt licht. Bron: HBO-Raad 3.4 Studiesucces Bindend studieadvies In 2011 is de afspraak doorgevoerd om een uniform bindend studieadvies van 45 studiepunten te hanteren in alle opleidingen. De maatregel legt, conform HU-beleid, het accent op de selecterende en oriënterende functie van de propedeuse. Wie na de propedeuse de studie vervolgt, maakt deze zo is het streven - ook af, bij voorkeur binnen de tijd die daarvoor nominaal is berekend. Om ervoor te zorgen dat de juiste student aan de vervolgstudie begint, krijgt iedere student na het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Een positief BSA betekent dat de student in staat wordt geacht om de studie af te ronden. Wanneer een student in het eerste jaar uitvalt, kijken student en begeleider samen naar een andere opleiding binnen de HU die wel past. Sinds 2008 is het aantal negatieve bindende studieadviezen gedaald van dertig naar ongeveer twintig procent, waarna het zich op dat niveau lijkt te stabiliseren. Dit zou op termijn een structurele verbetering van het langjarig rendement moeten opleveren. Bron: HU administratie 19/70

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Instellingstoets: vloek of zegen?

Instellingstoets: vloek of zegen? Instellingstoets: vloek of zegen? VLOHRA-congres Hogescholen in beweging 10 februari 2014 De Hanzehogeschool Groningen Achtergrond De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden:

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 Hogeschool Utrecht in 2020 4 maart 2014 INHOUD 1 Introductie 3 2 Een ambitieuze hogeschool 4 in een dynamische regio 3 Onze roots liggen 6 in de beroepspraktijk 4 Studenten: 9 gewild op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging

Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Fontys Kwaliteitsagenda Groei door aandacht en uitdaging Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld

Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bladnummer 1 Raamconvenant landelijk overleg aansluiting sector kunstonderwijs werkveld Bijlage 4 Preambule 1. Het hbo-kunstvakonderwijs streeft naar een goede afstemming van de opleidingen op de beroepspraktijk

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Oordeel over de opleiding

Oordeel over de opleiding Steeds meer studenten raden hun opleiding aan... 2 Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan... 3 Minder ulo-studenten raden opleiding aan... 5 Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2009

Samenvatting Jaarverslag 2009 Samenvatting Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Onderweg naar een nieuwe organisatie NHL Hogeschool legde in 2009 op verschillende manieren een goede basis voor een nieuwe organisatie. Zo is er de nieuwe

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Welke hoofdlijnen? ISO inventariseert instemmingsrecht hoofdlijnen begroting Mei 206 Inhoud Inhoud... Aanleiding... Duidelijkheid over hoofdlijnen?... Medezeggenschapsreglement... 5 Investeringen... 6

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Regiobijeenkomst: Instroom en privacy. Studeren met een functiebeperking

Regiobijeenkomst: Instroom en privacy. Studeren met een functiebeperking Regiobijeenkomst: Instroom en privacy Studeren met een functiebeperking Doelstellingen + Instroom voor studenten met een functiebeperking versterken + Kennis delen over cijfers en ontwikkelingen op het

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie