Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen Studenten Onderwijs Onderzoek Medewerkers 52 Verslag van de centrale medezeggenschapsraad Huisvesting Financiën Governance en personalia 72

3 Ten geleide Dit is het jaarverslag van Hogeschool Utrecht (HU). Het geeft een beeld van de stand van zaken gedurende Daarmee is het een foto van een ontwikkelingsfase. Het geeft een beeld van de ontwikkeling die de hogeschool doormaakt als instelling met een missie. Die missie luidt: Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. In de missie verwijst de term hoogwaardig naar de kwaliteitsambitie van de HU. Onderwijs en onderzoek moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die daartoe voor instellingen van hoger onderwijs zoals de HU gelden en zo mogelijk daar bovenuit stijgen. De HU biedt dan ook uitsluitend geaccrediteerd onderwijs aan. Echter, the only way is up. De HU beoogt voortdurend de kwaliteit en het rendement van het onderwijs verder te verhogen en langs deze weg de tevredenheid van studenten over het onderwijs te verbeteren. Bij de beoordeling van het onderzoek kent de HU een door het VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) positief beoordeeld kwaliteitskader. De facultaire kenniscentra worden door onafhankelijke commissies beoordeeld volgens de Sci-Quest methode. Onderwijs en onderzoek hangen in de profilering van de HU nauw samen. Innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk moet worden gerealiseerd in onderwijs waarin een onderzoekende en ondernemende houding wordt overgedragen. Betrokkenheid van docenten bij het praktijkgerichte onderzoek en hun talentontwikkeling moet daartoe de basis bieden. Sleutel in de ontwikkeling van de HU is de positie van het personeel: de ontwikkeling naar honderd procent masteropgeleide docenten en tenminste twintig procent gepromoveerden is voor de ambities van de HU cruciaal. Binding aan de regionale samenleving en de uitwerking van onderwijs en onderzoek op innovatie, professionalisering en ontwikkeling van talent maakt de HU tot de multisectorale, brede hogeschool met duidelijke speerpunten. Op voor de regio belangrijke terreinen als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken en Leren in de Wijk wil de HU prestaties leveren die door partners worden erkend en herkend als excellent. Studenten en docenten vormen het hart van onze organisatie. Deze twee groepen vormen samen met leidinggevenden en ondersteuners de HU-gemeenschap. Een gemeenschap met een missie waar hard aan wordt gewerkt, ondanks het feit dat de politieke en maatschappelijke omstandigheden niet altijd even eenvoudig zijn. Het college van bestuur is studenten en medewerkers ook nu weer dank verschuldigd voor de grote betrokkenheid en inzet die zij ook in 2011 bij de instelling hebben getoond. In dit jaarverslag beginnen we na het verslag van de raad van toezicht met een kort overzicht van de belangrijkste kengetallen en de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Vervolgens schetsen we een beeld van het studentenbeleid, onderwijs, onderzoek en personeelsbeleid. Tot slot gaan we in op de kaders waarbinnen onderwijs en onderzoek plaatsvinden; huisvesting en financiën. college van bestuur Drs. Geri Bonhof (voorzitter) Prof. mr. Huib de Jong Jan Bogerd MBA 2/70

4 Bericht van de raad van toezicht De raad van toezicht heeft het genoegen u het jaarverslag over 2011 aan te bieden. Wij hebben kennis genomen van het verslag dat door het college van bestuur is opgesteld en hebben dit goedgekeurd. Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2011 van Hogeschool Utrecht was voor de hogeschool een bewogen jaar. De onderzoeken naar alternatieve afstudeertrajecten door de Inspectie voor het Onderwijs in het hbo, waaronder ook Hogeschool Utrecht, kregen veel aandacht. Hogeschool Utrecht heeft de kritiekpunten succesvol weggewerkt en voldeed per 1 september 2011 volledig aan de eisen. Het project Van Cijfer tot Diploma heeft geleid tot een verscherpte interne kaderstelling, waardoor de borging van procedures sterk is verbeterd. Intern was er de publicatie van het rapport Focus op Onderwijs van de Commissie Gispen, gericht op een verhoging van de onderwijskwaliteit. Een belangrijke aanbeveling is om meer verantwoordelijkheid bij de onderwijsteams te laten. Voor de raad zijn dit belangrijke en complementaire ontwikkelingen: binnen heldere en duidelijke kaderstelling kunnen verantwoordelijkheden optimaal op een passend niveau belegd worden. Ook de door de Commissie Gispen aangegane onderwijsdialogen worden uitgebreid en voortgezet. Begrip en betrokkenheid vormen sleutels tot kwaliteitsverbetering. Het financiële resultaat over 2011 is 12,4 miljoen, na verwerking van incidentele baten en lasten inzake onder andere huisvestingsposten. Het resultaat over 2011 is afgezien van deze bijzondere posten 17,7 miljoen, mede als gevolg van lagere lasten. De liquiditeit en solvabiliteit hebben zich positief ontwikkeld. Er is een stevige basis om in de komende jaren de te verwachten terugval in inkomsten het hoofd te bieden, zonder aantasting van de kerntaken van de hogeschool. Samenstelling raad van toezicht De raad van toezicht is er trots op dat op voordracht van de CMR Ingrid Thijssen als lid van de raad is benoemd. Zij is directievoorzitter van NS Reizigers BV en daarmee bekend met de diversiteit aan vraagstukken waarmee een maatschappelijk bedrijf wordt geconfronteerd. De raad heeft er alle vertrouwen in dat haar kennis en ervaring ook voor de hogeschool waardevol is. Jacques van Ek bleek tot genoegen van de raad beschikbaar voor een tweede termijn en is in oktober 2011 herbenoemd. In het college van bestuur is Geri Bonhof per 1 september 2011 herbenoemd als voorzitter. De raad is verheugd dat zij zich nog een derde periode aan de hogeschool wenst te verbinden. Informatie over de functies van de raadsleden en de remuneratie van raad en college is in het hoofdstuk Governance en personalia van dit jaarverslag opgenomen. De raad in 2011 De raad van toezicht is in 2011 vijf keer in een formele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen werden telkens bijgewoond door het college van bestuur. Op de agenda stonden onder andere: de strategie van de hogeschool; kwaliteit van onderwijs en onderzoek; het HRM-beleid; goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2010; goedkeuren van de begroting 2012 en meerjarenraming; financieel beheer en risicomanagement; het huisvestingsbeleid; de regeling kosten en neveninkomsten college van bestuur; de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht. 3/70

5 De raad heeft in 2010 besloten om, naast de reguliere vergaderingen, jaarlijks een extra overleg met het college te agenderen om dieper in te kunnen gaan op strategische thema s. Dit jaar is hieraan uitvoering gegeven door, in aanwezigheid van de Commissie Gispen, uitgebreid van gedachten te wisselen over het rapport Focus op Onderwijs. De raad van toezicht heeft daarbij in het bijzonder aandacht geschonken aan de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de student- en medewerkerstevredenheid. De raad volgt de implementatie van de aanbevelingen. De raad heeft in 2011 weer een uitgebreide evaluatie van het eigen functioneren uitgevoerd. Hieruit volgde een breed gedragen wens tot uitbreiding van de raad, die is gerealiseerd met de benoeming van Ingrid Thijssen. Ook is besloten tot het instellen van een commissie Kwaliteit Onderwijs & Onderzoek, die inmiddels is benoemd. Tot slot is er aandacht geweest voor het onderling afstemmen van de visie en de invulling van de informatiebehoefte van de raad. Daarnaast hebben de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter regelmatig overleg gevoerd met de voorzitter van het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn in hun adviesrol nauw betrokken geweest bij specifieke beleidsonderdelen. Contacten met de CMR Op grond van de Wet Versterking Besturing dient de raad ten minste twee maal per jaar in contact te treden met de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Voor de raad is deze ontmoeting iedere keer een genoegen. Een delegatie van de raad van toezicht woont een vergadering van de CMR over het jaarverslag en de jaarrekening van de hogeschool bij. Daarnaast is er op initiatief van de CMR een round table georganiseerd, waarin raad, CMR en college van bestuur naar aanleiding van het rapport van de Commissie Veerman (Differentiëren in Drievoud) over aspecten van de profilering van de hogeschool hebben gesproken. De CMR is ook betrokken bij de hiervoor vermelde benoemingen. De commissies van de raad Verslag van de auditcommissie De auditcommissie van de raad werd ultimo 2011 gevormd door Arie Brienen (voorzitter), Jacques van Ek en Zakia Guernina. De commissie heeft voorafgaand aan elke raadsvergadering de financiële rapportages voor de raad beoordeeld. Er is in het verslagjaar een extra vergadering ingelast voor het bespreken van het huisvestingsbeleid. De ontwikkelingen rondom de vastgoedportefeuille en de voorgenomen verhuizing naar het Utrecht Science Park vormden een prominent onderdeel van de jaaragenda. De auditcommissie heeft zich gebogen over de notitie Publieke en Private Middelen, de Richtlijn Kostprijzen, de ICT-roadmap en het interne risico- en beheersingssyteem, waaronder de totstandkoming van de HU control manual. Het Treasurystatuut is geactualiseerd. De organisatie van het inkoopbeleid is verbeterd, mede vanwege de kritische noot van de accountant inzake het aanbestedingsbeleid. Na bespreking met de accountant heeft de auditcommissie aan de raad van toezicht geadviseerd de jaarrekening goed te keuren. Dit geldt ook voor de begroting Verslag van de selectie- en remuneratiecommissie De selectie- en remuneratiecommissie werd ultimo 2011 gevormd door Maarten Rook (voorzitter), en Kete Kervezee. De commissie heeft het functioneren van de leden van het college van bestuur over 2010 beoordeeld en een advies aan de raad van toezicht uitgebracht inzake de beloning van de leden. Dit is opgenomen in het remuneratierapport 2011 dat op 24 mei 2011 door de raad van toezicht is vastgesteld. De selectie- en remuneratiecommissie heeft namens de raad in goed overleg met de CMR de voordacht van een lid van de raad namens de CMR afgestemd. De CMR heeft gekozen voor publieke werving en zich bij de voordracht verzekerd van een goede basis voor samenwerking. De selectie- en remuneratiecommissie heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van Ingrid Thijssen. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de herbenoeming van Jacques van Ek. Aan de herbenoeming van Geri Bonhof ging een uitvoerig proces vooraf waarin de commissie heeft geadviseerd over de vaststelling van het functieprofiel. Tevens heeft ze zich van voldoende draagvlak verzekerd middels gesprekken met de leden van het college, (een delegatie van) faculteits- en stafdirecteuren en CMR. 4/70

6 Samen met de auditcommissie heeft de selectie- en remuneratiecommissie de totstandkoming van de regeling Kosten en Neveninkomsten van het college van bestuur begeleid. Slot De raad bedankt alle medewerkers van de HU voor hun inzet over Er zijn op vele terreinen belangrijke stappen gezet tot kwaliteitsverbetering, waarbij onderwijs en onderzoek centraal staan. De hogeschool profileert zich als lerende organisatie die velen inspireert. De raad wenst u een succesvol 2012 toe. De raad van toezicht: Maarten Rook MBA (voorzitter) Mr. drs. Kete Kervezee (plv. voorzitter) Drs. Zakia Guernina Drs. Arie Brienen RA Drs. Jacques van Ek Prof. dr. Hans van Ginkel Mr. Ingrid Thijssen 5/70

7 1 Kengetallen Missie Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De hoofdstructuur van de HU: Aantal studenten Hogeschool Utrecht hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van het onderwijs, maar streeft op bachelorniveau geen groei in studentenaantallen na. Op masterniveau wordt groei wel (selectief) bevorderd. In 2011 studeerden er studenten aan de HU. Daarvan volgden studenten één van de 68 bacheloropleidingen, inclusief 509 studenten die het programma van een van de Associate Degree opleidingen volgden. De dertig masteropleidingen zijn gevolgd door 3857 studenten. Ongeveer cursisten volgden een van de korte post-initiële cursussen. Het aantal ingeschreven studenten aan de HU daalde voor het eerst in lange tijd in 2011, met 1387 studenten. Ook het marktaandeel van de voltijdbacheloropleidingen daalde licht, van 7,92 naar 7,65 procent. Bij de deeltijdbacheloropleidingen was een daling te zien van 7,62 naar 7,25 procent. 6/70

8 Bron: HU administratie Bron: HBO-raad Uitstroom Het aantal afgestudeerden aan de HU nam in 2011 toe met 465, tot een totaal van 6789 gediplomeerden. Er werden 83 AD-diploma s, 5367 bachelordiploma s en 1339 masterdiploma s uitgereikt. Wat betreft de tevredenheid over de opleiding scoren HU-alumni ongeveer gelijk aan die van andere hogescholen. 66 procent van de ondervraagde alumni zou opnieuw voor een studie bij de HU kiezen. Gediplomeerden gaan voor het eerst aan het werk of zetten hun bestaande functie voort, passen opgedane kennis toe en verspreiden die. De arbeidsmarktpositie en het arbeidsmarktperspectief van HU-afgestudeerden is heel goed, zo blijkt uit de HBO-monitor. De 6789 gediplomeerde studenten stromen vooral uit in de regio Utrecht. Studenttevredenheid Hogeschool Utrecht streeft naar hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs. Alle opleidingen zijn geaccrediteerd. De tevredenheid van de studenten over hun opleiding meet de HU door de Nationale Studenten Enquête (NSE). De respons was 38 procent, zijnde studenten. Wat betreft de tevredenheid van deeltijdstudenten en masterstudenten scoort de HU boven het landelijke gemiddelde (resp. 3,4 en 3,5). De tevredenheid van de voltijdse bachelorstudenten blijft echter achter bij dat landelijke gemiddelde (3,6). Op inhoud van de opleiding en toetsing en beoordeling is een 7/70

9 lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van het voorgaande jaar. In het bijzonder de informatievoorziening blijft een belangrijk knelpunt. Bron: NSE De NSE laat zien dat de tevredenheid over de diensten van de HU in het voorbije jaar is toegenomen. Deze score blijft nog steeds achter op die van de opleidingen. Bron: NSE Studiesucces bacheloropleidingen De hogeschool streeft er naar om per opleiding een studiesuccespercentage te behalen dat past bij de ontwikkelingen van de betreffende sector. Op het niveau van de hogeschool als geheel naderen we het landelijke gemiddelde, mede omdat dit landelijke gemiddelde terugloopt en de inspanningen van de HU ertoe leiden dat deze trend minder snel verloopt. 8/70

10 Bron: HBO-raad Studiesucces masteropleidingen Hogeschool Utrecht streeft naar stabilisatie van het rendement voor de bekostigde masteropleidingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een duidelijke verbetering van het rendement. Bron: 1cijferHO Praktijkgericht onderzoek Hogeschool Utrecht beoogt door praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis tot stand te brengen, het onderwijs daarmee te verrijken en zo direct of indirect de innovatie van de beroepspraktijk te bevorderen. Het praktijkgerichte onderzoek van de HU is binnen ieder van de faculteiten georganiseerd in een kenniscentrum. Binnen de kenniscentra waren in 2011 in totaal 35 lectoraten gevestigd. Aan de lectoraten zijn 48 lectoren verbonden, 219 docenten en 2328 studenten. Dit leverde 710 publicaties op. In 2011 ging zo n 17,9 miljoen om in onderzoek, hetgeen bijdraagt aan een rijke leeromgeving van het onderwijs en innovatie van de beroepspraktijk. Publicaties van lectoraten Lezingen door lectoren Projecten van lectoren /70

11 Medewerkers In 2011 waren 2189 docenten (OP) aan de Hogeschool Utrecht verbonden en 1384 medewerkers in ondersteunde functies (OBP). Om haar ambities op het punt van onderwijs en onderzoek te realiseren stijgt sinds 2009 het aandeel van middelen die aan OP toekomen systematisch. Er wordt minder besteed aan instellingslasten en er gaat meer geld naar onderwijzend personeel. Eind 2011 bedraagt het percentage OP-lasten 47,5 procent tegen 42,5 procent in Het percentage OBP-lasten is in dezelfde periode gedaald van 29,2 procent naar 26,1 procent. Bron: HU administratie Het opleidingsniveau van de docenten is mede bepalend voor het kwaliteitsniveau van het onderwijs. Hogeschool Utrecht streeft er naar dat in 2017 alle docenten een mastergraad hebben of een masteropleiding volgen en dat twintig procent van de docenten gepromoveerd is, of bezig is met een promotietraject. In 2011 bezat 72,5 procent van de docenten een mastergraad en 7,3 procent was gepromoveerd. 10/70

12 Financiën De HU heeft over het jaar 2011 een resultaat gerealiseerd van 12,4 miljoen. In dit resultaat is een incidentele bate verwerkt van 7,7 miljoen als gevolg van een boekwinst bij de verkoop van het pand aan de FC Dondersstraat en een incidentele last van 11 miljoen in verband met afwaardering van de panden aan de Nijenoord 1 en Oudenoord 700. Het resultaat over 2011 bedraagt, afgezien van de bijzondere baten & lasten, 15,7 miljoen. Dit is 15,3 miljoen hoger dan begroot en 10,1 miljoen lager dan over Het hogere dan begrote resultaat is met name het gevolg van lagere lasten (personeelslasten en overige beheerslasten). In 2011 is een voorziening opgenomen van 1,6 miljoen ten behoeve van de verplichtingen die voortkomen uit de afspraken die met de staatsecretaris Onderwijs gemaakt zijn met betrekking tot Omgangskunde en een extra reservering van 0,4 miljoen ten behoeve van de afwikkeling van het dossier O&O Breda. Rekening houdend met het incidentele karakter van deze posten bedraagt het genormaliseerde resultaat over ,7 miljoen. 11/70

13 2 Belangrijke ontwikkelingen 2.1 Inleiding In 2011 stond de kwaliteit van het hbo centraal. Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten in het hbo mocht zich verheugen in veel aandacht vanuit politiek en media. Onze medewerkers en studenten zijn er door geraakt, juist omdat zij ook de andere kant van die werkelijkheid kennen. Die andere kant gaat over wat in de missie van de HU staat: door hoogwaardig onderwijs en onderzoek de professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk bevorderen en talent laten ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. In dit jaarverslag zijn vele voorbeelden terug te vinden van de resultaten die wij als instelling boeken. Resultaten boeken we in de regionale en landelijke context waarin we werken. In december 2011 heeft de HBO-raad met de regering een hoofdlijnenakkoord afgesproken. Dit akkoord gaat over kwaliteit en profilering. In het voorjaar van 2012 sluit de minister van OCW met de instellingen een prestatieakkoord. Voor Hogeschool Utrecht staat dit prestatieakkoord in het teken van de waarde die de instelling binnen de Utrechtse regio heeft, zowel alleen alsook in samenwerking met de andere kennisorganisaties in de regio (Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum en ROC Midden Nederland en andere partners in het voorbereidend onderwijs). Dit betekent dat de strategische koers niet verandert. 2.2 Kwaliteit en Rendement In de koers van Hogeschool Utrecht staat kwaliteitsontwikkeling centraal. Het jaar 2011 heeft voor de HU in het teken gestaan van Kwaliteit en Rendement, het programma waar de hogeschool eind 2010 mee is gestart. Dit programma ziet toe op versterking van de band tussen studenten en docenten, de verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening aan studenten en de aanscherping van de onderwijslogistieke processen. Achtergrond van het programma is de al langere tijd relatief lage tevredenheid van onze voltijdse bachelorstudenten en de op dit punt achterblijvende positie van de hogeschool in verhouding tot andere hbo-instellingen. Binding In het project Kwaliteit en Rendement is aan de opleidingen die relatief minder goed scoorden gevraagd een plan van aanpak te maken om knelpunten in de tevredenheid aan te pakken. Om de ontwikkeling van deze aanpak te begeleiden is een commissie in het leven geroepen die onder leiding stond van de oud-rector magnificus en universiteitshoogleraar van de UU, prof. dr. Willem Hendrik Gispen. Ook adviseerde de commissie op verzoek over een bredere vervolgaanpak. De commissie publiceerde in juni 2011 haar rapport, Focus op Onderwijs. Dit rapport heeft binnen de instelling diepe indruk gemaakt. Vooral omdat het op een zeer concrete wijze iedereen in de organisatie aanspreekt. Centraal thema van het rapport is het begrip onderwijsdialoog': het gesprek tussen studenten en docenten staat centraal en alle andere activiteiten binnen de instelling moeten die dialoog bevorderen en ondersteunen. Het rapport is soms confronterend, maar altijd vanuit het perspectief dat het erkennen van een probleem de start van een oplossing inhoudt. Het rapport is breed binnen de instelling besproken, onder andere tijdens het jaarcongres en de jaaropening in augustus 2011 en tijdens bijeenkomsten in het najaar van Het college van bestuur heeft het rapport vervolgens volledig onderschreven en het programma Focus op Onderwijs in de professionele Ruimte gelanceerd. Dit programma is in januari 2012 van start gegaan. Het beoogt opleidingsteams te faciliteren bij het vormgeven van de eigen professionele ruimte en zo de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. 12/70

14 Informatievoorziening De onderwijsdialoog gaat niet alleen over kennisontwikkeling en kennisoverdracht, maar ook om informatievoorziening die het de student mogelijk maakt het eigen studieproces te besturen. Naast concrete informatie over het rooster en onderwijs gaat het ook over de beschikbaarheid van alle relevante informatie over het onderwijsprogramma en de daarbij aan de student verbonden rechten en plichten. Zo zijn uitvoerige cursusbeschrijvingen voor het studiejaar, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar gekomen. Onderwijslogistiek: Van Cijfer tot Diploma Omdat de dialoog tussen studenten en docenten resultaatgericht moet zijn vormt toetsing, de toekenning van cijfers en het bepalen van het gerealiseerde eindniveau van een studie, een bepalende rol. Het Inspectieonderzoek naar alternatieve afstudeerrichtingen dat op dit punt is uitgevoerd, is ook niet voorbij gegaan aan de HU. Voor onze hogeschool luidde de conclusie dat het niveau van de opleidingen is geborgd en dat de kwaliteit van onze diploma s niet ter discussie staat. Wel gaf de inspectie aan dat er kwetsbaarheden waren in de onderwijsorganisatie. De conclusie van de Inspectie onderstreepte de uitkomst van een intern onderzoek naar toetsing. Een hiertoe in het leven geroepen taskforce Van Cijfer tot Diploma stelde een advies op met aanbevelingen voor verbetering. Op basis van dit advies zijn heldere en eenduidige afspraken gemaakt, die vervolgens zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement van de HU. Dit nieuwe reglement is sinds 1 september 2011 van kracht. De dienst Corporate Control is gevraagd de implementatie te monitoren en de evaluatie in mei 2012 te ondersteunen. 2.3 Studentparticipatie De HU streeft naar een optimale participatie van studenten in de medezeggenschap en onderwijscommissies. Zij ondersteunt bestuurlijk actieve studenten via inzet van een coach en door voorjaars- en zomercursussen voor geïnteresseerden te organiseren. Een belangrijke partner voor het college van bestuur hierin is MUST, de bloeiende vereniging Medezeggenschap Utrechtse Studenten, waarin veel studenten en alumni actief zijn. Ook telt de HU twintig actieve studieverenigingen waarin studenten voor elkaar activiteiten organiseren die verband houden met hun studie. De HU ondersteunt deze door hogeschoolbrede en facultaire voorzieningen. De betrokkenheid van onze studenten is zichtbaar in de activiteiten die georganiseerd worden. Zo heeft MUST het initiatief dat in 2010 is begonnen als De ideale HU in 2011 voortgezet. In samenwerking met Studium Generale is per faculteit een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de dialoog tussen studenten, docenten en de leden van het college centraal stond. In 2011 hebben de studenten tevens gezorgd voor een bijzondere opening van het studiejaar: de organisatie en de inhoud van het programma is door de studenten verzorgd. Onder begeleiding van Marco Oude Moolman, dramadocent bij de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, hebben Nicky van Vliet (FMR), Jantine van der Hoeven (FCJ), Tari Maat (FCJ) en Jan Hoos (FCJ) verrast met een professioneel en bijzonder inspirerend programma. De volwassen medezeggenschapscultuur op de HU leidde in 2011 tot twee invloedrijke benoemingen in landelijke studentenorganisaties. De voormalig voorzitter van MUST en medezeggenschapsstudent Sebastiaan Hamelaars werd voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). HU-studente Creatieve Therapie Ike Haasjes werd secretaris van de LSVb. Ook in het komende jaar zien we (oud) HU studenten terug in een nieuw gekozen bestuur van zowel ISO als LSVb. 13/70

15 2.4 Leven Lang Leren Het onderwijsconcept van Hogeschool Utrecht gaat uit van het idee dat in de moderne tijd iedereen geacht wordt een leven lang te leren en vakmanschap te onderhouden. Alleen het opleiden van de instromers op de arbeidsmarkt is onvoldoende. Er hoort ook bij dat we professionals de mogelijkheid bieden de vakkennis continu en op hoogwaardig niveau te onderhouden. De HU speelt in op deze behoefte en maakt met het programma Leven Lang Leren de keuze zich te richten op de gehele leerloopbaan van de professional. Zoals eerder in dit jaarverslag is aangegeven is de HU één van de grotere opleidingsorganisaties op het terrein van postinitiële opleidingen in Nederland. De HU wil haar rol in het opleiden van professionals in de beroepspraktijk verder uitbreiden door zich uitdrukkelijk te profileren als aanbieder van hoogwaardige en erkende opleidingen voor werkende professionals. Om die reden is in 2011 het programma Leven Lang Leren (met een looptijd tot 2015) binnen de hogeschool van start gegaan. In het voorjaar van 2012 is de businesscase afgerond. Om dit daadwerkelijk te realiseren moet binnen het onderwijsbeleid een aantal randvoorwaarden worden vervuld: flexibilisering dienstverlening die aansluit bij het proces (kleine kwaliteit). Bovendien vraagt dit type onderwijs bijzondere competenties van de deelnemende docenten. 2.5 Flexibilisering De studentenpopulatie van Hogeschool Utrecht is divers. De doorstromende voltijdstudenten en in deeltijd studerende professionals moeten van goed en op de doelgroep afgestemd onderwijs worden voorzien. Binnen deze categorieën heeft de instelling tevens te maken met instroom vanuit verschillende vooropleidingen (mbo, havo en vwo), verschillende culturele achtergronden en verschillende ambities (topsporters, bestuurlijk actieve studenten) en verschillende mogelijkheden (studenten met een beperking). Om aan al de verschillende achtergronden, wensen en mogelijkheden te voldoen is flexibilisering van het onderwijs een belangrijke strategische keuze van de HU. Alle studenten krijgen de mogelijkheid om te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. Hiertoe is in 2008 een meerjarig programma van start gegaan (Naar een flexibele Hogeschool) dat in 2014 afgerond wordt. Tussentijdse evaluatie leert dat het programma op schema ligt, waarbij in het bijzonder de overgang van curricula naar modules van 5 EC vrijwel is afgerond. Deze omzetting is een belangrijke voorwaarde om flexibele leerroutes voor onderscheiden groepen studenten verder tot ontwikkeling te kunnen brengen. Hiertoe wordt in 2012 naast de huidige initiatieven - gestart met een pilot in de vestiging Amersfoort. In het kader van excellentie neemt Hogeschool Utrecht sinds 2010 deel aan het landelijke Siriusprogramma. Wij richten ons hierbij niet alleen op de studenten met de hoogste cijfers, maar dagen alle studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij maakt de hogeschool gebruik van een integraal concept, dat instellingsbreed gebruikt wordt: het Sterrensysteem. De conceptuele uitwerking van dit excellentiebegrip naar eisen aan excellente prestaties en het verder ontwikkelen van excellentieprogramma s waren belangrijke thema s in Kort na de zomervakantie vond een audit plaats van het excellentieprogramma. In haar eindrapport uit de auditcommissie veel waardering voor het sterrensysteem van Hogeschool Utrecht. De commissie 14/70

16 constateert dat dit systeem enthousiasme genereert bij studenten, docenten en het werkveld. Het aantal studenten dat deelneemt aan Sirius-trajecten is gegroeid van 259 in 2010 naar 440 in Dit aantal is conform het landelijke gemiddelde, maar nog ver verwijderd van het geambieerde niveau dat we eind 2015 behaald moeten hebben (volgens de prestatieafspraak: 6 procent excellente studenten in de voltijdse bachelor populatie). 2.6 Onderzoek Praktijkgericht onderzoek heeft binnen Hogeschool Utrecht een volwaardige plaats verworven. De hogeschool heeft in een vroegtijdig stadium een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een landelijk stelsel voor de borging van de kwaliteit van het onderzoek, de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Deze commissie heeft een positief oordeel afgegeven over de wijze waarop de HU de kwaliteit van het onderzoek toetst, namelijk door een onafhankelijke commissie te vragen eens in de vijf jaar de prestaties van onze kenniscentra tegen het licht te houden aan de hand van duidelijke kwaliteitscriteria. In 2011 heeft een visitatiecommissie onder leiding van voorzitter mr. Anton Westerlaken (lid raad van bestuur Erasmus MC) zich een oordeel gevormd over de kwaliteit van het onderzoek binnen het kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij & Recht. De visitatiecommissie was onder de indruk van de ambities, het enthousiasme, de lectorale kwaliteit en de bereikte resultaten van het KSI, zo blijkt uit het evaluatierapport. Ze vormen een goede basis voor de verdere uitbouw van het kenniscentrum, waarbij onderstaande adviezen een zinvolle bijdrage kunnen leveren. In 2011 is verder gewerkt aan de totstandkoming van een beperkt aantal speerpunten; thema s die aansluiten bij de belangrijkste vraagstukken in de regio Utrecht. Na het eerder vastgestelde programma Duurzaamheid (De Omslag) en het programma Creatieve Industrie, is in 2011 ook het programma Zorg en Technologie van start gegaan. De focus van dit speerpunt ligt op technologische toepassingen voor cliënten, professionals en hun fysieke omgeving. Het doel is om mensen met een langdurige zorgvraag in staat te stellen zo lang mogelijk te functioneren en sociaal te participeren. 2.7 Utrecht Science Park Voor Hogeschool Utrecht is goede en intensieve samenwerking met andere kennisorganisaties in de regio een belangrijk uitgangspunt. Hierbij is samenwerking - in Utrecht op het Utrecht Science Park (De Uithof) - de kern. In juli 2011 heeft het college van bestuur dan ook op basis van een scenario-onderzoek de principekeuze gemaakt voor renovatie van de bestaande panden op Utrecht Science Park in combinatie met nieuwbouw, zodat al onze Utrechtse activiteiten in 2015 op De Uithof geconcentreerd worden. Een voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen de Utrechtse kennisinstellingen is de oprichting van het Utrecht Valorisation Center. In 2011 hebben de kennisorganisaties op het USP en de Rabobank het Utrecht Valorisation Center opgericht. Dit centrum heeft eind 2010 een subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiermee kunnen de randvoorwaarden worden ingevuld om de samenwerking tussen kennisorganisaties en bedrijven en de transfer van kennis te verbeteren. 2.8 Opening HU Amersfoort De concentratie op De Uithof doet niet af aan het feit dat de regio Utrecht verder reikt dan alleen de stad. Ook Amersfoort vormt in de regio een stedelijk knooppunt waarmee de HU zich verbonden weet. In de ontwikkeling van de Amersfoortse City Campus zijn in 2011 belangrijke stappen gezet. In maart 2011 hebben we de prachtige nieuwe locatie HU Amersfoort geopend. De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius verrichte samen met collegevoorzitter Geri Bonhof de openingshandeling In Amersfoort is gekozen voor een samenhangend, thematisch onderwijsaanbod: Zorg & Welzijn, Ondernemerschap en Onderwijs & Opvoeding. Met de gemeente Amersfoort zijn afspraken gemaakt over de opzet van een Amersfoorts Ondernemersloket: AmersfoortInc. 2.9 Oprichting CARPE Hogeschool Utrecht wil zich in onderwijs en onderzoek meten met vergelijkbare instellingen in Europa. Op 3 november 2011 is na een lange voorbereidingstijd het eerste Europese strategische consortium van 15/70

17 Universities of Applied Sciences opgericht: Consortium on Applied Research and Professional Education (CARPE). De eerste vier partners zijn Hamburg University of Applied Sciences, Polytechnic University Valencia, Turku University of Applied Sciences en Hogeschool Utrecht. Kandidaat-partner Manchester Metropolitan University is in mei 2012 toegetreden. De thema s waarop de netwerkpartners samenwerken sluiten grotendeels aan bij de onderzoeksspeerpunten van de HU: sustainability, health, creative engineering, applied arts, social innovation, entrepreneurship Medewerkers Een kennisorganisatie als Hogeschool Utrecht draait om mensen. Het personeelsbeleid past bij de ambitie die draait om kwaliteit. Loopbaan en ontwikkeling staan centraal. We streven niet voor niets naar honderd procent masterniveau voor onze docenten en twintig procent gepromoveerden in Hiervoor krijgen medewerkers ook ruime faciliteiten en een loopbaanperspectief dat bij hun persoonlijke ontwikkeling past. Ruim driekwart van de docenten heeft inmiddels een mastergraad behaald en het aantal groeit. In 2011 zijn vijftien medewerkers gestart met een promotieonderzoek dat door de instelling wordt gefinancierd (voucher). Vijf medewerkers, aan wie eerder een voucher is toegekend, promoveerden in /70

18 3 Studenten 3.1 Inleiding Hogeschool Utrecht is een van de grote instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Ons streven is er op gericht om door duidelijke voorlichting de juiste student zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen. Dit impliceert dat begeleiding van de studenten meer en meer maatwerk wordt, zowel in de voorlichtingsfase als bij de bevordering van het studiesucces. Wat dit laatste betreft concentreert Hogeschool Utrecht zich op het eerste studiejaar. De propedeuse heeft nadrukkelijk een selecterende, oriënterende en verwijzende functie. 3.2 Werving Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen zich bij de HU het hele jaar door oriënteren op een vervolgopleiding. Drie keer per jaar (november, maart, mei) organiseren we een open dag voor scholieren en hun ouders. In totaal bezochten bijna achttienduizend studenten en hun ouders in 2011 een open dag. Aspirant-studenten kunnen in de onderwijsweken deelnemen aan meeloopdagen en sneak previews. Tijdens een sneak preview leiden studenten hen in kleine groepjes rond over de campus. De aspirantstudenten kunnen lesmaterialen inkijken en vragen stellen. Bij een meeloopdag volgen ze één of meerdere lessen of practica. Daarmee bieden we aankomend studenten een realistisch beeld van wat ze tijdens een studie aan onze hogeschool kunnen verwachten. In 2011 bezochten 797 aspirant-studenten een meeloopdag. Van hen schreven 389 zich in voor een opleiding aan de HU; dat is 49 procent. De sneak previews werden 130 keer bezocht; 66 studenten schreven als gevolg daarvan in; dat is 51 procent. In samenwerking met het voortgezet onderwijs organiseert de HU het gehele jaar door activiteiten op de middelbare scholen en roc s, zoals voorlichtingsmarkten, studentenpanels en klassikale voorlichting door studenten van de HU. Ook aan de ouders wordt gedacht: op de site van de HU is een speciale ouderpagina waar zij met vragen terecht kunnen. De HU informeert de decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs, zodat die hun scholieren adequaat kunnen voorlichten. Decanen en mentoren ontvangen een digitale nieuwsbrief en krijgen bezoek van accountmanagers van de HU, waarbij naast nieuwe ontwikkelingen ook studieresultaten van de oud-leerlingen worden gedeeld. In samenwerking met de decanen organiseren we het jaarlijkse STUVO (STUdenten VOorlichting). Tijdens de STUVO volgen havo- en vwo-scholieren opleidingspresentaties die door diverse instellingen voor hoger onderwijs worden aangeboden. De HU levert al een aantal jaren de gastlocatie daarvoor. Studenten die voor en na de start van hun opleiding twijfelen aan de juistheid van hun keuze, kunnen voor advies terecht bij Centrum Studiekeuze. Dit bureau, een gezamenlijk initiatief van de HU en UU, begeleidde in 2011 ruim 800 studenten. Studenten hebben vooral vragen over beroeps- en studiekeuze, hun eigen capaciteiten en over al of niet doorstuderen. De HU maakt overigens sinds een aantal jaar eveneens gebruik van de Kies Actief module. Dit is een assessmenttool op internet waarmee (aankomende) studenten een goed beeld krijgen van hun competenties. Tijdens het oriëntatieproces zoekt de aspirant-student een vervolgopleiding die past bij zijn of haar mogelijkheden, ambities en verwachtingen. Voor zo n dertig procent van de aspirant-studenten volgt hierna een intakegesprek. Hiermee versterken we de binding van de aspirant-student met de hogeschool en de gekozen opleiding. Eén onderwijsafdeling (het Institute for Life Sciences van de Faculteit Natuur & Techniek) zocht expliciet contact met aanmelders. Dit betrof aspirant-studenten die niet eerder belangstelling voor de opleiding hadden getoond (als aanvrager van informatiemateriaal of bezoeker van een open dag) waarvoor zij zich hadden ingeschreven. Na een informerend gesprek zag ongeveer een derde van deze groep ervan af om met de opleiding te starten. Hier en op andere faculteiten vormen de resultaten van het intakegesprek voor de instromers de start van een begeleidingstraject op maat. 17/70

19 3.3 Instroom en marktaandeel Instroom Het aantal ingeschreven studenten aan de HU nam in 2011 voor het eerst in lange tijd af. De daling wordt in belangrijke mate bepaald door drie factoren. Ten eerste een sterke daling van het aantal herinschrijvers in de categorie langstudeerders (meer dan vijf jaar ingeschreven in het HO), een toename van gediplomeerde uitstroom en een lichte daling van het aantal nieuwe inschrijvers. De daling is niet zonder meer een probleem, omdat de instelling geen algemene groeidoelstelling meer heeft. Het is wel problematisch indien hier sprake is van ongediplomeerde uitval, onbedoelde (niet op kwaliteit berustende) drempels voor instroom in het hoger onderwijs of als hierdoor niet kan worden bijgedragen aan de gewenste omvang van de arbeidsmarkt voor beroepen die onder druk komen te staan. Concreet is dit laatste bijvoorbeeld het geval met de instroom in de technische vakken. In 2012 zal daarom aan het bevorderen van groei in deze sector wederom extra aandacht worden besteed. Een andere sector waar zich een ingrijpende wijziging van de instroom voordoet is bij de masteropleiding Special Educational Needs (SEN), hoewel naar de deskundigheid van deze professionals in toenemende mate behoefte bestaat in het onderwijs. Deze daling levert een belangrijke bijdrage aan de afnemende instroom in het masteronderwijs, waar het marktaandeel van de HU in dit segment desalniettemin enigszins is gestegen. Bron: HU-administratie Bron: HBO-raad 18/70

20 De redenen voor de dalende instroom zijn divers. De negatieve macro-economische ontwikkeling (vooral merkbaar in het segment van de deeltijdopleidingen) en het regeringsbeleid (langstudeerdersmaatregel, veranderde inzichten in passend onderwijs) zijn ongetwijfeld belangrijke factoren. Hogeschool Utrecht verwacht dat de daling zich in 2012 voortzet. Daarbij versterkt mede het eigen beleid de tendens, omdat voor een aantal grote opleidingen een numerus fixus wordt ingesteld. De absolute instroom in de voltijdbacheloropleidingen is in overigens nog stabiel, het marktaandeel daalt licht. Bron: HBO-Raad 3.4 Studiesucces Bindend studieadvies In 2011 is de afspraak doorgevoerd om een uniform bindend studieadvies van 45 studiepunten te hanteren in alle opleidingen. De maatregel legt, conform HU-beleid, het accent op de selecterende en oriënterende functie van de propedeuse. Wie na de propedeuse de studie vervolgt, maakt deze zo is het streven - ook af, bij voorkeur binnen de tijd die daarvoor nominaal is berekend. Om ervoor te zorgen dat de juiste student aan de vervolgstudie begint, krijgt iedere student na het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Een positief BSA betekent dat de student in staat wordt geacht om de studie af te ronden. Wanneer een student in het eerste jaar uitvalt, kijken student en begeleider samen naar een andere opleiding binnen de HU die wel past. Sinds 2008 is het aantal negatieve bindende studieadviezen gedaald van dertig naar ongeveer twintig procent, waarna het zich op dat niveau lijkt te stabiliseren. Dit zou op termijn een structurele verbetering van het langjarig rendement moeten opleveren. Bron: HU administratie 19/70

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1

JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS. Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 JAARVERSLAG 2013 GROEI DOOR AANDACHT EN UITDAGING: OP KOERS Hoofdstuk - Fontys JAARVERSLAG 2013 1 2 Fontys JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Groei door aandacht en uitdaging: op koers Fontys JAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver

Jaarverslag 2013. Inholland 2013-2010 Jaarverslag Inholland 2013-2010aarverslag Inholland 2010 Jaarver Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaar verslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarverslag Inholland 2013 Jaarvers Inholland 2013 Jaarverslag Inholland

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging Jaarverslag 2010 Groei door aandacht en uitdaging Inhoudsopgave jaarverslag 2010 Fontys Hogescholen Onderwijskwaliteit als prioriteit 4 Bericht van de Raad van Toezicht 5 1. Fontys en omgeving 6 1.1 Profiel

Nadere informatie

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25

INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8. 2.3.2. Klachten en geschillen...25 2.4. Horizontale dialoog...25 JAARSTUKKEN 20 JAAR 20 STUKKEN INHOUDS OPGAVE VOORWOORD CVB...6 THEMA INTERNATIONALISERING...8 1. RAAD VAN TOEZICHT...11 1.1. Taak...12 1.2. Schema van aftreden...12 1.3. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht...12

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2011 HOGESCHOOL ROTTERDAM Bestaande uit: Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht De jaarrekening 2011 Overige gegevens en Bijlagen

Nadere informatie