Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU."

Transcriptie

1 Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

2 Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1

3 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige context 3 2. Onderzoek Hoge wetenschappelijke kwaliteit Scherp onderzoekprofiel Onderwijs Onderwijskwaliteit en rendement Scherp onderwijsprofiel Excellentie en differentiatie Versterken internationalisering Verbeteren aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Valorisatie Investeren in individuen Investeren in netwerken Knowledge based professionalisering en ontwikkeling Bijdragen aan concrete vragen op de korte termijn Aanpak : verankeren valorisatie in beleid en organisatie Indirecte kosten 36 2

4 1. TILBURG UNIVERSITY: HISTORISCH PERSPECTIEF EN HUIDIGE CONTEXT Tilburg University werd opgericht in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. In 1938 ging zij Katholieke Economische Hogeschool heten, in 1963 Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT). In 1986 wijzigde de KHT haar naam in Katholieke Universiteit Brabant (KUB), in 2001 aangepast in Universiteit van Tilburg (UvT); het adjectief 'katholieke' is terug te vinden in de ondertitel geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. In 2010 werd de internationale naam Tilburg University (TiU) de officiële naam. De universiteit is nog steeds een zogenoemde 'bijzondere universiteit'. Tilburg University (TiU) is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen en de humaniora. Tilburg University is gehuisvest op een compacte en moderne campus waar thans ruim studenten onderwijs volgen aan vijf schools: Economics and Management (TiSEM), Law (TLS), Social and Behavioral Sciences (TSB), Humanities (TSH) en Catholic Theology (TST). De zesde School, TiasNimbas Business School, verzorgt het post-experience onderwijs. Naast de schools omvat Tilburg University Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) en het Instituut voor Arbeidsmarktvraagstukken (IVA). Daarnaast is Tilburg University financieel en/of personeel nauw verbonden met het op de campus gevestigde Nexus-instituut en met CentERdata. Dit complex laat de focus op de mens- en maatschappijwetenschappen zien en stelt Tilburg University in staat vrijwel steeds alle benodigde disciplines aan tafel te brengen om integrale visies te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken. Tilburg University is een research universiteit met een eigen profiel. Ze doet zowel aan vermeerdering en vernieuwing van kennis via (het doen, het publiceren en valoriseren van) onderzoek, als aan overdracht van kennis via het onderwijs. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek is sterk aanwezig, ook in het bacheloronderwijs. Tilburg University hanteert als motto: Understanding Society. Met dit motto als basis wil zij meer inzicht bieden in maatschappelijke vraagstukken en daarmee bijdragen aan een betere samenleving. Tilburg University houdt daarbij de wetenschappelijke standaarden van onafhankelijkheid en objectiviteit hoog. 3

5 Ingeschreven studenten Totaal aantal studenten Bachelorstudenten Masterstudenten Premasterstudenten Nationalititeiten Opleidingen Bacheloropleidingen Masteropleidingen * waarvan Engelstalige opleidingen Diploma's BA/MA MA PHD Promovendi 1) 300 fte 296 fte Internationale promovendi 35% 35% Promoties Personeel Totaal fte fte Wetenschappelijk personeel 908 fte 986 fte Professoren 196 fte 188 fte Financieel Totale budget 193 mln volgt Opdrachten 58 mln volgt 1) exclusief buitenpromovendi Tabel 1: Tilburg University in cijfers Onderzoek Tilburg University staat een multidisciplinaire benadering in het onderzoek voor: hedendaagse problemen laten zich niet vanuit één enkel perspectief bestuderen. Daarbij gaat zij echter wel uit van een gedegen disciplinaire basis. Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, laat Tilburg University de beste multidisciplinaire centra zich doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. Maar ook een fors aantal van de Tilburgse disciplinaire wetenschapsprogramma s mag worden gerekend tot de internationale top en ook zij zijn daarmee leidend in Nederland. Onderwijs Tilburg University biedt academische opleidingen aan waarin een duidelijke verbinding wordt gelegd van het onderwijs met het onderzoek. Studenten krijgen daardoor inzicht in de meest recente kennis. Hen wordt tevens een onderzoekende en kritische, reflecterende houding bijgebracht. 4

6 Tilburg University bereidt haar studenten voor op een verantwoordelijke positie in de samenleving. Studenten leren de verkregen kennis op een adequate en zorgvuldige wijze in te zetten voor de samenleving. Studenten worden opgeleid tot goed burgerschap dat wil zeggen tot het dragen van verantwoordelijkheid als hoger opgeleiden/ leidinggevenden in de samenleving. In haar onderwijs heeft Tilburg University als doel studenten te leren om op verschillende manieren eigen en andermans opvattingen kritisch te bevragen, de samenleving te begrijpen en deze van dienst te zijn. Ze gaat daarbij uit van sociale waarden, die geworteld zijn in de christelijke en humanistische tradities van de Europese cultuur. Tilburg University hecht er steeds belang aan de onderwijskwaliteit te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten hoog zijn en het percentage studie-uitval zo laag mogelijk. Tegelijkertijd wil Tilburg University geen concessies doen aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom investeert Tilburg University in instroomselectie, onderwijsverbetering en -intensivering. Tilburg University heeft haar inzet neergelegd in een Onderwijsvisie die zich kenmerkt door de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, een interactieve benadering, aanspreekbare studenten en gekwalificeerde docenten in een internationale omgeving. Verhoging van de onderwijskwaliteit kan alleen als de studentenaantallen worden beheerst. Zeker bij afnemende financiële mogelijkheden is het niet mogelijk om sterk groeiende/wisselende studentenaantallen van goed onderwijs te voorzien. De infrastructuur en de onderwijsmethode laten dit niet toe en kwalitatief goede docentuur kan niet voortdurend voor andere kwantitatieve opgaven worden ingericht. Daarbij moet worden opgemerkt dat het verhogen van de onderwijskwaliteit, het onderwijsniveau èn tegelijkertijd van de rendementen eisen stelt aan de studentenpopulatie. Het zonder meer toelaten van studenten zal daarom meer en meer worden afgebouwd. Van studenten die wel zijn toegelaten, wordt vanaf de start een stevige inzet verwacht; de norm voor het Bindend Studieadvies zal verder worden opgetrokken van 42 ECTS in 2011 tot 48 ECTS in Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. In het afgelopen decennium heeft de universiteit geïnvesteerd in verschillende initiatieven ter ondersteuning van excellentiebij studenten. Tilburg University erkent daarbij verschillende invalshoeken voor excellentie (academisch, bestuurlijk, ondernemerschapgericht en maatschappelijk). Het aandeel internationale studenten aan Tilburg University stijgt al jaren gestaag. Tilburg University is zeer verheugd over de groeiende internationale belangstelling. De groeiende groep buitenlandse studenten draagt bij aan een kwalitatief betere studentenpopulatie. Bovendien bereidt het onderwijs in een internationale omgeving goed voor op de globaliserende arbeidsmarkt. Valorisatie Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat betekent, dat Tilburg University de resultaten van het 5

7 onderzoek waar mogelijk ook praktisch bruikbaar wil maken voor de samenleving. Die verbinding ontstaat niet vanzelf, maar dient actief te worden aangebracht door het opereren in (kennis)netwerken. Dat er evidence based te leren valt van onze wetenschappelijke resultaten is niet overal bekend. Maatschappelijke ogen zijn op dit gebied meer gericht op β-medisch dan op α en γ. Om die reden participeert Tilburg University in een veelheid van regionale initiatieven, waar die verbinding gestalte krijgt (o.a. Brainport, Midpoint Brabant, BCE en Starterslift). Onder de noemer van Social Innovation wordt zo in triple-helix-verband gewerkt aan de economische en menselijke kant van innovaties. Daarnaast kent Tilburg University ook een aantal eigen initiatieven, die aan deze ontwikkeling bijdragen (bv. TiasNimbas, Tranzo, Netspar, het starterscentrum, het Loket MKB, de wetenschapswinkel, de studentenorganisaties Unipartners en Integrand, het Loket Ondernemer en Recht, CentERdata en IVA). Samenwerking binnen het hoger onderwijs Tilburg University werkt op allerlei wetenschaps- en onderwijsgebieden samen met andere instellingen. Per project/onderwerp wordt hierbij de meest passende partner gezocht. Voor een aantal projecten ligt samenwerking in regio-/brainport-verband voor de hand, en voor andere initiatieven liggen de partners elders. Ook internationaal participeert Tilburg University in diverse verbanden, soms op universitair niveau en vaak ook op de schaal van de schools. Tilburg University wil haar schaal behouden als één van haar sterke bouwstenen voor een echte academische gemeenschap. Benchmarks laten zien, dat alle internationaal gerenommeerde universiteiten een vergelijkbare of kleinere schaal hebben in de vergelijkbare disciplines. Ook dat laat zien dat selectie nodig is. Verbeteropgave De permanente aandacht binnen Tilburg University voor kwaliteit van onderzoek en onderwijs in de afgelopen jaren betekent niet dat er de komend periode niets hoeft te gebeuren. Als lerende organisatie rekent Tilburg University het tot haar verantwoordelijkheid om te blijven werken aan verbetering. In het komende decennium zet Tilburg University in op intensivering van onderwijs en vergroten van studierendement, op versterking en focussing van het disciplinaire en multidisciplinaire onderzoek, en op verankering van valorisatie in organisatie en beleid. Deze verbeteropgaven en de aanpak om deze te realiseren, worden beschreven in de volgende hoofdstukken. Tilburg University acht realisatie van de genoemde doelstellingen voor 2016 uitvoerbaar wanneer zij daarvoor de middelen krijgt die in het kader van de prestatieafspraken beschikbaar zijn. Voor verdere doorgroei en ontwikkeling zijn echter meer (overheids)investeringen in onderwijs en onderzoek een voorwaarde. 6

8 2. ONDERZOEK Tilburg University is actief op het terrein van de α- en γ-wetenschappen met als motto Understanding Society. Binnen dit brede domein heeft Tilburg University een eigen onderzoeksportfolio opgebouwd. De ontwikkeling van het portfolio is een permanent en dynamisch proces. Tilburg University staat voor een aanpak waarin de inhoud van het portfolio en de kwaliteit ervan, primair de verantwoordelijkheid zijn van onderzoekers; zij zijn als professionals op hun terrein leidend in dat proces. Wel stelt Tilburg University kaders waarbinnen de ontwikkeling van het onderzoek plaatsvindt en formuleert de (kwaliteits)eisen waaraan het onderzoek moet voldoen. Wetenschappelijke kwaliteit Centraal in de aanpak staat een scherp kwaliteitsbeleid als kader voor het wetenschappelijke onderzoek. Alleen onderzoek dat wetenschappelijk aan de maat is, krijgt binnen Tilburg University de ruimte zich verder te ontwikkelen. Logischerwijs doorloopt een onderzoekslijn een aantal fasen: een aanloopfase waarin onderzoekers de kans krijgen een onderzoekslijn op te zetten en een onderzoeksgroep en - structuur op te bouwen, een moment waarop de kwaliteit van het onderzoek zich moet bewijzen, en daarna afhankelijk van de resultaten een fase waarin onderzoekers hun lijn verder kunnen ontwikkelen/consolideren, dan wel de opdracht krijgen om aanpassingen aan te brengen, of om het onderzoek af te bouwen. Tilburg University legt daarbij de lat hoog. Alleen onderzoek dat in evaluaties een score van ten minste 4 uit 5 scoort, mag doorgaan. Voor de zogenoemde Centres of Excellence geldt dat deze binnen hun veld tot de top 3 van Europa moeten behoren, of een aanzienlijke kans hebben om hier binnen afzienbare tijd toe te behoren. Maatschappelijke inbedding Het tweede element in deze aanpak is de rol die de maatschappelijke inbedding van het onderzoek speelt. Het motto Understanding Society geeft aan dat Tilburg University belang hecht aan de maatschappelijke invalshoek van het onderzoek. Deze invalshoek krijgt in theorie op drie manieren vorm. Tilburg University werkt permanent aan vernieuwende concepten waarin deze drie, hieronder beschreven, manieren op een vruchtbare wijze met elkaar worden verbonden. Maatschappij als onderwerp van onderzoek: Dit thema is intrinsiek verbonden met het domein waarin het Tilburgse onderzoek zich afspeelt: α- en γ- wetenschappen. De maatschappij, de culturele, sociale, juridische en economische structuren daarin, en de mensen die de maatschappij maken, zijn in deze disciplines direct onderwerp van onderzoek. 7

9 Evenwicht tussen fundamenteel onderzoek en onderzoek met een maatschappelijke toepassingshorizon: Ondanks de intrinsieke link is het niet geheel vanzelfsprekend dat de resultaten van het onderzoek hun weg vinden naar diezelfde maatschappij, die daarmee haar voordeel zou kunnen doen. Tilburg University staat voor een onderzoeksportfolio waarin een evenwicht is tussen fundamenteel onderzoek, waarin de grenzen van de wetenschappelijke kennis worden opgezocht en verlegd, en onderzoek waarin directer aansluiting wordt gezocht met concrete maatschappelijke vragen die op de korte of middellange termijn om antwoorden vragen (zie ook hoofdstuk 4). Kennisoverdracht Tevens hecht Tilburg University er belang aan dat onderzoekers inspanningen plegen om hun resultaten, of die nu van fundamentele aard zijn of een duidelijker toepassingsmogelijkheid hebben, te vertalen naar de maatschappij. Daarbij kan het enerzijds gaan om een vertaling naar een professionele, zakelijke context, waarin de resultaten benut kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Anderzijds gaat het ook om benutting van wetenschappelijke kennis en inzichten in het maatschappelijk debat. 2.1 Hoge wetenschappelijke kwaliteit Basis voor alles wat aan Tilburg University gebeurt is de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, voert Tilburg University een kwaliteitsbevorderend beleid langs een aantal lijnen: promotiebeleid, tenure track-systeem, hoogleraarsbenoemingen, onderzoeksvisitaties en vier-uit-vif-beleid, actieve deelname aan nationale en Europese competitieve subsidie-instrumenten en ontwikkeling van Centers of Excellence Aanpak Promotiebeleid Excellent onderzoek begint bij excellente onderzoekers. Tilburg University hecht daarom veel waarde aan de kwaliteit van de promotieopleiding; deze is in Tilburg dan ook hoog. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige Graduate Schools. Dit heeft er onder meer toe geleid dat twee van de vier Graduate Schools een toekenning hebben gekregen binnen het NWO- Graduate Programme: CenTER Graduate School (TiSEM) en de Tilburg Graduate Law School (TLS). De kwaliteit van de promotieopleiding is uiteraard mede afhankelijk van de kwaliteit van de promovendi die daarin instromen. Gelukkig is Tilburg University doorgaans in de gelukkige omstandigheid dat zij daarvoor streng kan selecteren: gemiddeld zijn er voor een beschikbare promotieplaats 10 à 15 belangstellende kandidaten, vaak afkomstig uit alle delen van de wereld. 8

10 Tenure Track systeem Tilburg University staat op het standpunt dat talentvolle onderzoekers de ruimte moeten krijgen om hun onderzoek te ontwikkelen. Daartoe heeft Tilburg University in 1996 als eerste in Nederland het tenure track-systeem ingevoerd; aanvankelijk binnen Tilburg School of Economics and Management, maar inmiddels is dit systeem TiU-breed uitgerold. Startende wetenschappers komen via een tenure track binnen. Via duidelijke criteria, transparante prestatieafspraken op onderzoek en onderwijs, en duidelijke begeleiding, wordt binnen zes jaar helder welke wetenschappers een vaste plek verdienen. Ervaring leert dat 60 procent van de tenure trackers bevorderd wordt tot minimaal assistant professor (UD). De overige 40 procent wordt met ondersteuning naar een andere baan begeleid. Ook deze laatste groep vindt bij andere instellingen gretig aftrek. Dit beleid heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen en zijn bestaansrecht bewezen. Beleid hoogleraarsbenoemingen Tilburg University kent geen leerstoelenplan; bevordering tot hoogleraar vindt plaats op basis van een strenge beoordeling van onderzoeksprestaties (en onderwijs- en bestuurlijke kwaliteiten) van individuele onderzoekers. De beoordelingscommissie laat zich daarbij adviseren door drie internationale referenten. Op deze manier weet Tilburg University goede wetenschappers aan zich te binden. Vrouwen aan de top Tilburg University wil ook door diversiteit kwaliteit bevorderen, en stimuleert daarom de toename van het aantal vrouwen in hogere functies. Tilburg University heeft zich aan deze diversiteitsdoelstelling gecommitteerd door het charter Talent naar de Top te ondertekenen. Actieve deelname aan nationale en Europese competitieve subsidie-instrumenten Tilburg University stimuleert actieve deelname van haar onderzoekers in alle belangrijke nationale en internationale subsidieregelingen, met name NWO-Vernieuwingsimpuls, ERC-Grants en KP7. Ter ondersteuning en stimulering van onderzoekers die een aanvraag willen indienen, werkt Tilburg University met een interne (advies)commissie die conceptaanvragen beoordeelt. Ook biedt Tilburg University onderzoekers die uiteindelijk na indiening hoog scoren maar hun aanvraag vanwege beperkte middelen niet gehonoreerd zien, een tegemoetkoming voor de inspanning die met de voorbereiding van de aanvraag was gemoeid. Onderzoeksvisitaties en vier-uit-vijf-beleid Net als alle onderzoek in Nederland worden de onderzoeksprogramma s van Tilburg University elke zes jaar door een internationale commissie van wetenschappers beoordeeld. Tilburg University geeft er daarbij de voorkeur aan dat deze visitaties in landelijk verband plaatsvinden, zodat vergelijking tussen de 9

11 verschillende onderzoeksprogramma s mogelijk is. Voor een retrospectief en prospectief beeld van deze onderzoeksvisitaties vindt drie jaar na een beoordeling ook een mid term review plaats. Tilburg University hanteert het vier-uit-vijf-kwaliteitsbeleid. Van onderzoeksprogramma s die lager dan een vier scoren, wordt verwacht dat er op zeer korte termijn een actieplan komt om de kwaliteit op het vereiste niveau te brengen, dan wel dat het programma niet wordt gecontinueerd. Alle onderzoeksprogramma s die een score lager dan vier hebben behaald worden dus grondig gereorganiseerd of afgebouwd. Centers of Excellence Tot slot zet Tilburg University in op de ontwikkeling van Centers of Excellence. Sinds 2003 heeft Tilburg University de ontwikkeling van multidisciplinaire onderzoeksinstituten gefaciliteerd. In het Strategisch Plan heeft Tilburg University zich voorgenomen een aantal multidisciplinaire onderzoekscentra te laten doorontwikkelen tot een universitair Center of Excellence, met bijbehorende vervolgfinanciering. Alleen multidisciplinaire onderzoeksinstituten die op hun onderzoeksterrein tot top 3 van Europa behoren, komen in aanmerking voor de status van Center of Excellence. De uiteindelijke keuze hiervan ligt in handen van een externe beoordelingscommissie die speciaal voor deze beoordelingen wordt samengesteld. Op dit moment hebben twee onderzoeksinstituten de status van Center of Excellence verkregen: Netspar en Intervict Resultaten en ambities Dat dit scherpe kwaliteitsbeleid zijn vruchten afwerpt, blijkt uit diverse indicatoren. Promoties Sinds 2007 is het aantal promoties aan Tilburg University toegenomen van 83 tot 131 per jaar; een stijging van bijna 60 procent Figuur 1: Ontwikkeling promoties Tilburg University 2007 t/m

12 De verwachting is dat deze stijgende lijn in de toekomst, bij ongewijzigd (financieel) beleid, door blijft zetten. Een groei naar 140 promoties in 2015 is daarbij haalbaar. Indicator Aantal promoties per jaar Tabel 2: Aantal promoties per jaar Internationale onderzoeksrankings De kwaliteit van het Tilburgse onderzoek blijkt ook uit een aantal onderzoeksrankings, waarvoor universiteiten wereldwijd met elkaar worden vergeleken, zoals Times Higher Education, QS, Sjanghai en Taiwan, in het bijzonder de discipline rankings voor Business Research, Economic Research, Economics & Business, Social Sciences en Arts & Humanities geven hierbij relevante informatie. In de afgelopen drie jaar is de positie van Tilburg University gestegen op deze specifieke rankings al neemt de concurrentie sterk toe. Ranking Wereld 2011 Europees 2011 THE World University Ranking QS World University Ranking QS World University Ranking Economics & Econometrics QS World University Ranking Statistics & Operational Research QS World University Ranking Accounting & Finance QS World University Ranking Sociology Sjanghai (ARWU) Economics & Business top Sjanghai (ARWU) Social Sciences top Taiwan Social Sciences top Social Sciences Research Network (SSRN) Economic departments 1 1 Social Sciences Research Network (SSRN) Law Schools 6 1 Dallas World Ranking Business Research 38 3 Tilburg World Ranking Economic Research 24 4 Tabel 3: Tilburg University - wereldpositie en Europese positie op een aantal onderzoeksrankings 2011 Daarnaast blijkt de kwaliteit uit een aantal kwaliteitgerelateerde prestatie-indicatoren dichter bij huis. Tilburg University stimuleert haar onderzoekers actief deel te namen in de Vernieuwingsimpuls en de ERC-Grants. Ook zijn Tilburgse onderzoekers zeer actief binnen Europese/KP7-onderzoeksconsortia, m.n. binnen de thema s ICT, Social Sciences and Humanities, Energy en Security. In tabel 4 zijn de prestaties opgenomen voor de periode , en de streefwaarden voor de totale periode

13 Indicator Aantal talentsubsidies nationaal (NWO-Vernieuwingsimpuls) 5 Vici 8 Vidi 19 Veni 9 Vici 15 Vidi 30 Veni Aantal ERC-Grants (Starting Grants, Advanced Grants) 1 Starting Grant 1 Advanced Grant 5 Starting Grants 3 Advanced Grants Aantal contracten Kaderprogramma s (KP6 en KP7) 31 KP7-contracten 40 KP7-contracten + H2020- contracten Tabel 4: Prestaties Tilburg University in competitieve subsidieprogramma s en Tilburg University is ook actief in verscheidene nationale en internationale onderzoeksconsortia. Meest prestigieus is het SHARE-project waarin het Maatschappelijk Topinstituut Netspar en CentERdata participeren. Met het SHARE-project hebben zij in het zevende kaderprogramma reeds 2,4 miljoen euro verkregen. In 2011 heeft het SHARE-consortium bovendien als eerste in Europa de status van European Research Infrastructure Consortium (ERIC) verkregen Aanpak Om de voorgenomen 140 promoties te realiseren zet Tilburg University de komende jaren in op verbetering van de begeleiding van promovendi. Dat krijgt onder andere vorm door de afspraak om altijd te werken met twee begeleiders. Ook zullen buitenpromovendi, waarvan Tilburg University er traditioneel relatief veel heeft, ondanks hun externe status nauwer betrokken worden bij de activiteiten in de Graduate Schools. Om de genoemde streefwaarden te behalen zet Tilburg University zijn huidige kwaliteitsbeleid voort. Het vier-uit-vijf-kwaliteitsbeleid blijft ook de komende jaren leidend bij de bestuurlijke afhandeling van onderzoeksvisitaties. Het uitgangspunt is dat Tilburg University inzet op excellente resultaten in bij voorkeur landelijke onderzoeksvisitaties. Tilburg University streeft ernaar met de Centres of Excellence tot de top 3 van Europa te behoren. Het beleid rondom Centers of Excellence wordt in de komende periode gecontinueerd. Het is niet de verwachting dat alle huidige multidisciplinaire onderzoekscentra kunnen doorgroeien tot een Center of Excellence. Tilburg University verwacht dat nog maximaal drie instituten deze status kunnen verwerven, wat het totaal op vijf zal brengen. 12

14 2.2 Scherp onderzoeksprofiel Tilburg University heeft een scherp onderzoeksprofiel in de α- en γ-wetenschappen, dat zowel wetenschappelijke kwaliteit en actualiteit weerspiegelt, als een link heeft met maatschappelijke vragen. Het portfolio ontwikkelt zich binnen een matrix van disciplinaire onderzoeksprogramma s, geschraagd door het strikte kwaliteitsbeleid zoals geschetst in 2.1, en multidisciplinaire instituten waarin de verbinding met de maatschappelijke omgeving tot uitdrukking komt Aanpak Tilburg University is in tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse universiteiten al een gespecialiseerde universiteit. De focus van het onderzoek ligt op de maatschappij- en gedragswetenschappen en de humaniora. Het onderzoeksprofiel wordt gevormd door een matrix van disciplinaire onderzoeksprogramma s en multidisciplinaire instituten. Deze matrix is ontstaan via het eerder beschreven beleid gebaseerd op de combinatie van wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke inbedding. Tilburg University heeft in de periode in totaal 15,5 miljoen euro geïnvesteerd in de multidisciplinaire instituten. Voorwaarde was dat deze instituten een derde van hun middelen buiten de instelling verwierven. De matrixaanpak heeft het grote voordeel dat onderzoekers een stevige verankering hebben in de funderende monodisciplines, maar tegelijkertijd in multidisciplinair verband (kunnen) werken, om zo recht te doen aan de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken Resultaten en ambities Disciplinaire onderzoeksprogramma s De afgelopen zes jaar hebben de volgende onderzoeksprogramma s van Tilburg University een score van 4,5 of hoger (uit 5) gescoord bij hun onderzoeksbeoordelingen: TiSEM Finance TiSEM Econometrics TiSEM Organization TiSEM Marketing TiSEM Microeconomics TLS Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil law and Conflict Resolution TSB Latent Variable Models TSB Developmental Psychology (Conscious & Unconscious Processing)

15 TSB Social & Cultural Dynamics TSH Making Sense (Linguistic Architecture/Language, Knowledge & Interaction) TLS Tilburg Institute for Law, Technology and Society ,75 TLS Tilburg Law and Economics Center ,75 TSH Communication & Cognition (Discourse Studies/Multimodality & Cognition) ,75 TiSEM Accounting ,5 TiSEM Computerized Information Systems ,5 TiSEM Operations Research ,5 TiSEM Macroeconomics ,5 TLS Center for Company Law ,5 TSB Relational Perspectives on Adaptive organizations ,5 Tabel 5: Onderzoeksprogramma s met een score van 4,5 of hoger (uit 5) bij onderzoeksbeoordelingen Multidisciplinaire onderzoeksinstituten Naast deze disciplinaire programma s heeft Tilburg University op dit moment twaalf multidisciplinaire instituten. Netspar Network of Pensions, Aging and Retirement Intervict International Victimology Institute Tilburg Tilec Tilburg Law and Economics Center Tiber Tilburg Institute for Behavioral Economics Research Babylon Center for Studies of the Multicultural Society CoRPS Center of Research on Psychology in Somatic Diseases TiLPS Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science CIR Center for Innovation Research EBC European Banking Center Reflect Research Institute for Flexicurity, Labor Market Dynamics and Social Cohesion TICC Tilburg center for Cognition and Communication TSC Tilburg Sustainability Center Tabel 6: Multidisciplinaire onderzoeksinstituten Al deze multidisciplinaire instituten worden eveneens ieder drie jaar extern geëvalueerd. Hun voortbestaan is ook slechts mogelijk als zij voldoen aan het vier-uit-vijf-beleid. 14

16 2.2.3 Aanpak Het vernieuwen en afbouwen van onderzoeksprogramma s is een dynamisch proces waarbij Tilburg University voortdurend inspeelt op in- en externe ontwikkelingen in Nederland, Europa en daarbuiten. Dat is ook onze reputatie. De werkwijze zoals in dit hoofdstuk beschreven zal ook in de komende jaren worden voortgezet. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de context voor groei beperkt is. De middelen bij NWO waarvoor Tilburg University zich redelijkerwijs kan kwalificeren, nemen af. De mogelijkheden in Europa worden bemoeilijkt door de grote matchingsverplichtingen die daaraan gekoppeld zijn. Op dit moment wordt van universiteiten gevraagd bij te dragen aan het nationale beleid op het gebied van de topsectoren. Ook worden universiteiten gevraagd aansluiting te zoeken bij de Grand Challenges die de EU heeft geformuleerd. Graag zet Tilburg University haar unieke expertise hiervoor in. Aansluiting topsectorenbeleid Het topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I is sterk gericht op de β- en medische wetenschappen, waarbij Tilburg University vanuit haar onderzoeksprofiel beperkt aansluiting heeft. Wel onderzoekt Tilburg University mogelijkheden om, met name via de aanpak van NWO, te participeren in de topsectoren. Ook steunt Tilburg University in dat kader de Nationale Sociale Infrastructuur Agenda. Door social innovation kunnen de α- en γ-wetenschappen een onmisbare bijdrage leveren aan alle sectoren van het topsectorenbeleid. Deze bijdrage vanuit de α- en γ-wetenschappen acht Tilburg University essentieel voor het welslagen van veel van de technische innovaties. Tilburg University heeft daarom op dat punt een concreet aanbod gedaan aan de minister van EL&I om deze visie in te brengen in de topsectoren-aanpak. Aansluiting Grand Challenges In 2014 gaat het nieuwe Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 van start. Tot die tijd zal Tilburg University actief blijven participeren in KP7. Tilburg University wil met zijn onderzoekszwaartepunten, Centers of Excellence en multidisciplinaire onderzoekscentra aansluiten bij de grand challenges. Voor Tilburg University zijn twee grand challenges in het bijzonder relevant: The health, demographic change and well-being challenge en Inclusive, innovative and secure societies. Tilburg University zet actief in op verwerving van subsidies binnen deze grand challenges. Doelstelling is dat alle multidisciplinaire onderzoekscentra en Centers of Excellence in 2015 actief zijn in minstens een van deze challenges of serieuze pogingen hebben gedaan hieraan een bijdrage te leveren. Om de aansluiting zo groot mogelijk te maken, wil Tilburg University actief participeren in de groepen die de Calls for Proposals voorbereiden. 15

17 3. ONDERWIJS Het onderwijs aan Tilburg University heeft een hoog academisch gehalte. Er is er een sterke verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Dit betekent dat aan Tilburg University het onderwijs wordt verzorgd door docenten die ook zelf wetenschappelijk onderzoek verrichten. Dit geeft de studenten kennis van en inzicht in de meest recente stand van zaken op hun gebied(en). Daarbij wordt aan de studenten vanaf het begin van de opleiding een onderzoekende, kritische en reflecterende houding bijgebracht. Dit gebeurt door studenten niet alleen de actuele stand van zaken van de wetenschap binnen het gekozen vakgebied aan te leren, maar ook door hen expliciet de methoden, vaardigheden en attituden aan te leren om kritisch te reflecteren over dit vakgebied. Verder is in de opleidingen een multidisciplinair perspectief ingebouwd. Bovendien bereidt Tilburg University haar studenten voor op een verantwoordelijke positie in de samenleving. Studenten leren de verkregen kennis op een adequate, zorgvuldige en kritische wijze in te zetten voor de samenleving. Studenten worden opgeleid tot goed burgerschap, dat wil zeggen tot het dragen van verantwoordelijkheid als hoger opgeleiden/leidinggevenden in de samenleving. In haar onderwijs heeft Tilburg University als doel studenten te leren om op verschillende manieren eigen en andermans opvattingen kritisch te bevragen, de samenleving te begrijpen en deze van dienst te zijn. Ze gaat daarbij uit van sociale waarden, die geworteld zijn in de christelijke en humanistische tradities van de Europese cultuur. Tilburg University heeft de ambitie de studierendementen te verhogen en het percentage studie-uitval zoveel mogelijk te verlagen. Tilburg University wil dit realiseren door de kwaliteit en het niveau van het onderwijs te verhogen. Door het onderwijs uitdagender en intensiever te maken wil Tilburg University de studenten tot een meer actieve studiehouding aanzetten en hen stimuleren het beste uit hun mogelijkheden te halen. Dit gebeurt langs drie wegen. Ten eerste wil Tilburg University het academisch gehalte van het onderwijs verder verhogen. Dit gebeurt door de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, zowel via de docentuur als via de inhoudelijke opbouw van het onderwijs, verder te versterken. Ten tweede zal het onderwijs intensiever worden. Ten derde worden maatregelen genomen om de studentenaantallen en de kwaliteit van de instroom te beheersen. Tilburg University wil op langere termijn nog sterker investeren in kleinschalig en interactief onderwijs. Dit past bij een research universiteit, omdat de verbinding met onderzoek essentieel is voor inhoud en vorm van het gegeven onderwijs. Dat betekent niet alleen, dat het onderwijsaanbod intrinsiek een verbinding legt met actuele onderzoeksresultaten, maar ook, dat de student gedurende de studie zelf deel neemt aan en ervaring opdoet met onderzoek. Het model geeft daarnaast invulling aan het begrip 16

18 academische gemeenschap, omdat de student niet als consument, maar als participant in het proces van leren en onderzoeken wordt beschouwd. 3.1 Onderwijskwaliteit en rendement Kwaliteit van het onderwijs is bij Tilburg University een van de belangrijkste issues. Goed onderwijs is de resultante van een optimale combinatie van studenten, docenten, onderwijsprogramma s en faciliteiten. Tilburg University vindt het belangrijk dat studenten gedurende hun studie ruimte krijgen zich breed te ontwikkelen, maar bevordert daarnaast ook het studierendement. Tilburg University streeft naar maximaal c+1, waarbij de uitloop bij voorkeur wordt benut voor academische vorming on top of of voor andere activiteiten waarmee studenten zich kunnen onderscheiden Aanpak Tilburg University werkt op verschillende manieren aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Dat begint met het werven van gekwalificeerde en gemotiveerde studenten die bereid zijn zelf flink te investeren in hun opleiding. Tilburg University verwacht veel van deze studenten, maar zij krijgen daar ook wat voor terug. Het onderwijs aan Tilburg University wordt verzorgd door docenten die vakinhoudelijk en didactisch sterk zijn. Zij verzorgen onderwijs waarin studenten worden uitgedaagd zich intensief te verdiepen in de inhoud van hun vakgebied. Ook wordt studenten vanaf het begin van de opleiding een onderzoekende, kritische en reflecterende houding bijgebracht. Het onderwijs worden ondersteund door goede faciliteiten. Studenten kunnen rekenen op een goede begeleiding en (niet-vrijblijvende) monitoring van hun studieprestaties. Concreet zet Tilburg University een aantal instrumenten in om de onderwijskwaliteit te versterken. Numerus fixus en decentrale selectie Voor een aantal grote opleidingen (Psychologie, Economics en International Business Administration) geldt een numerus fixus. Voor deze opleidingen wordt ook decentraal geselecteerd. Bindend studieadvies Tilburg University hanteert al sinds 2004 het bindend studieadvies (BSA). Aanvankelijk gold daarvoor een norm van 36 ECTS; met ingang van 1 september 2011 geldt daarvoor universiteitsbreed een norm van 42 ECTS. Uitgangspunt is dat studenten die de norm hebben gehaald, geschikt zijn voor de studie en deze ook zullen afronden. Studie-uitval in het 2 e en 3 e jaar is op Tilburg University dan ook gering. Het BSA wordt op dit moment geëvalueerd. Een monitoringgroep onder leiding van de Rector Magnificus volgt de effecten van de verhoging van de BSA-norm en de intensivering van het onderwijs, en gebruikt 17

19 deze bij de besluitvorming over de verdere verhoging van de BSA-norm met ingang van het komende of daarop volgende studiejaar. Onderwijskwalificaties Met ingang van 1 januari 2010 zijn alle nieuw aangestelde (universitair) docenten met een aanstelling van > 0,6 fte verplicht een basiskwalificatie onderwijs te behalen. Ook zittende docenten met een minder goede beoordeling zijn verplicht een onderwijskwalificatietraject te volgen. Tilburg University kiest er niet voor alle docenten tot een BKO-toets te dwingen; voor goede docenten heeft dit onvoldoende toegevoegde waarde. Uitwisseling en peer review in het onderwijs Faculteiten organiseren onderwijslunches/middagen voor hun docenten waar ervaringen en best practices worden uitgewisseld. Een in december 2011 georganiseerde TiU-brede onderwijsmiddag, voor en door docenten, was een groot succes en wordt jaarlijks gecontinueerd. Ook wordt binnen Tilburg University geëxperimenteerd met peer review in het onderwijs: docenten zijn aanwezig bij elkaars onderwijs en voorzien elkaar van feedback. Onderwijsintensivering Ter ondersteuning van de ambities op het punt van onderwijsintensivering zijn de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar gesteld via het Fonds Beleidsinitiatieven. Met behulp van deze extra middelen is een groot aantal projecten gerealiseerd met name in (het eerste jaar van) de bachelorprogramma s Resultaten en ambities De situatie met betrekking tot onderwijskwaliteit en rendement laat zich beschrijven aan de hand van een aantal indicatoren, die tevens de ambitie van Tilburg University voor de komende jaren weergeven. NVAO-accreditatie Alle onderwijsprogramma s van Tilburg University zijn van goede kwaliteit en positief beoordeeld door de NVAO en in geval van TiSEM en TiasNimbas ook door de AACSB. Tilburg University verwacht in het najaar van 2012 de instellingsaccreditatie te verkrijgen. Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de Tilburg University een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg heeft, waarmee zij de kwaliteit van haar opleidingen kan garanderen. 18

20 Docentkwaliteit In tabel 7 is weergegeven het aandeel docenten met een basiskwalificatie onderwijs: Indicator - docenten Aandeel docenten (WP) met een basiskwalificatie onderwijs op 4,5% 15% het totaal aantal docenten (WP) Tabel 7: Kwaliteit docenten Onderwijsintensiteit Een indicator voor de intensiteit van het onderwijs is het aantal contacturen/gestructureerde uren, zoals gedefinieerd door OCW/ReviewCommissie. Deze indicator laat het volgende beeld zien: Indicator Gemiddeld aantal contacturen per week in het eerste jaar van de bacheloropleidingen bij 30 onderwijsweken Gemiddeld aantal contacturen per week in het eerste jaar van de bacheloropleidingen bij 40 onderwijsweken Tabel 8: Contacturen 12,8 13,3 9,8 10,0 Tilburg University is van mening dat het aantal contacturen maar ten dele iets zegt over de kwaliteit en intensiteit van het onderwijs. In haar onderwijsvisie (2012) beschrijft Tilburg University haar ideale onderwijs, dat door onderzoek wordt gedreven, interactief is en de studenten voorbereidt op een globaliserende arbeidsmarkt. Deze visie dient als vertrekpunt voor de aanpak in de komende jaren gericht op verdere intensivering van het onderwijs (zie 3.1.3). Daarbij spelen andere elementen een rol dan eenvoudigweg het verhogen van het aantal contacturen. Uitval, studieswitch en diplomarendement De vraag of Tilburg University erin slaagt een optimaal samenspel te realiseren tussen de verschillende variabelen die gezamenlijk de onderwijskwaliteit bepalen, kan worden beantwoord aan de hand van een drietal output indicatoren (zie tabel 9): uitval na het eerste jaar, switch na het eerste jaar, en diplomarendement na vier jaar. Tilburg University vindt diplomarendement de belangrijkste; daar wordt dan ook in het bijzonder op gestuurd. 19

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity.

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity. Jaarverslag 2012 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Notitie Prestatieafspraken OCW

Notitie Prestatieafspraken OCW Notitie Prestatieafspraken OCW van HZ University of Applied Sciences Vlissingen, 18 juni 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Deze notitie bevat het voorstel van de HZ op grond van het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Stelselrapportage 2013 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 2 Inhoud Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Voorwoord... 7 1. Universiteit in de samenleving...

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

4 mei 2012. Reiken naar de top. Prestatieafspraken tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Windesheim

4 mei 2012. Reiken naar de top. Prestatieafspraken tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Windesheim 4 mei 2012 Reiken naar de top Prestatieafspraken tussen de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Windesheim Vooraf Bijgaand treft u ons voorstel op grond van het Hoofdlijnenakkoord aan,

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012

Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012 Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012 Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012 Onderwijs...3 1.1 Rendement en uitval...3 1.1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie