Visiedocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument 2012-2017"

Transcriptie

1 Universiteit van de Nederlandse Antillen Visiedocument Consolideren en Verbeteren FBD 30 december, 2011

2 Introductie Voor u ligt het visiedocument dat als basis gebruik zal worden voor het maken van de strategisch plan van de Universiteit van de Nederlandse Antillen voor de jaren Dit visiedocument is tot stand gekomen na grondige evaluatie van de positie van de universiteit per december 2011 en inventarisatie van de mogelijkheden, de beperkingen en de uitdagingen. Tevens is er aandacht besteed aan de nieuwe visie, missie en rol van de UNA. Bij het ontstaan van het nieuwe land Curaçao op was er meteen een nieuwe rol voor de universiteit weggelegd. Een nieuw land houdt immers in dat er hoog geschoolden moet zijn om hogere functies te bekleden en dat het land ook over de nodige resources moet kunnen beschikken om landsvraagstukken te bestuderen, analyseren, en met antwoorden c.q. aanbevelingen te komen. Kortom de rol van de universiteit is door de verandering in het staatkundig structuur ook gewijzigd. De uitgangspunten: De UNA is een publiekrechtelijk rechtspersoon wiens rol en taken geregeld zijn in Landsverorderning Universiteit Nederlandse Antillen (LUNA). In dit kader valt de UNA onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (MOWCS). De beleidskaders van het MOWCS staan vermeld in haar business plan. Met de bedoeling coherentie en consistentie tussen dit visie document en genoemde beleidsplan te kunnen bewerkstelligen, zijn als uitgangspunten voor het samenstellen van dit visiedocument relevante passages van de volgende documenten genomen : 1. Programa di Gobernashon : Pa un Korsou Soberano, Solidario i Sostenibel 2. Businessplan van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 3. De LUNA 4. Strategisch plan De millennium development goals UN (MDG) Daarnaast is er rekening gehouden met de ontwikkelingen en tendensen op wereldniveau op het gebied van onderwijs, wetenschapsbeoefening en onderzoek alsmede de door UNA geïdentificeerde behoeften op de Curaçaose markt. De UNA De universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is de nationale universiteit van Curaçao. De UNA was gevestigd in 1979 en zoals omschreven in haar statuten is het een instituut voor hoger onderwijs. De UNA biedt zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs programma s op zowel Bachelors and Master s. Conform de LUNA heeft de UNA de volgende taken waarvoor zij verantwoordelijk is. De UNA dient deze taken dan ook met de nodige zorg en nauwkeurigheid uit te voeren. 1. De Universiteit heeft in elk geval tot taak door het geven van hoger onderwijs: a. voor te bereiden op het bekleden van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een hogere opleiding vereist is of dienstbaar kan zijn; b. te bevorderen het inzicht in de samenhang der wetenschappen alsmede het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

3 2. Zij staat ten dienste van de beoefening der wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek, zulks mede ten behoeve van het hoger onderwijs en de maatschappelijke ontwikkeling. 3. Zij kan tevens al dan niet in samenwerking met derden, cursussen verzorgen ten behoeve van hen, die zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen. Daarnaast dient de UNA zoveel mogelijk een doelmatige samenwerking met andere centra van wetenschapsbeoefening in en buiten de Nederlandse Antillen te bevorderen. Ook kan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan de Universiteit instituten worden verbonden die, al dan niet in samenwerking met in andere landen gevestigde wetenschappelijke instellingen, Conform de LUNA omvat de UNA tenminste de volgende faculteiten: 1) de faculteit der rechtsgeleerdheid; 2) de faculteit der geneeskunde; 3) de faculteit der sociale en economische wetenschappen; 4) de faculteit der technische wetenschappen; 5) de algemene faculteit De huidige situatie van de universiteit is dat zij uit 5 faculteiten bestaan met dien verstande dat de 5 de faculteit niet de faculteit der geneeskunde is maar de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Opmerking: officiële wijziging van de LUNA inhoudende vermelding van deze laatst genoemde faculteit moet alsnog geschieden. Visie De nieuwe visie van de UNA voor jaar is: De UNA profileert zich als een international erkend en gerespecteerde kenniscentrum gericht op verdere ontwikkeling van het land Curaçao en de regio door het aanbieden van hoog gewaardeerde programma voor het hoger onderwijs, wetenschapsbeoefening, onderzoek en maatschappijlikje dienstverlening. De Missie De missie van de UNA is om een substantiële bijdrage te leveren aan de financiële, economische, sociale, politieke, technologische, juridische, culturele en intellectuele ontwikkeling van Curaçao en haar bevolking door het aanbieden van hoger onderwijs, het verrichten van onderzoek, innovatie, adviezen, maatschappelijke dienstverlening, en het ontwikkelen van management en leiderschap vaardigheden. De rol dat weggelegd is voor de UNA in deze is dat UNA een proactieve rol moet spelen bij maatschappelijke vraagstukken teneinde het venster te worden van zowel de overheid, de particuliere sector en de bevolking als het gaat om hoger onderwijs, wetenschapsbeoefening, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

4 De UNA inspireert haar staf en studenten over hun taak en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en standaarden van de Curaçaose gemeenschap van nu en voor de toekomst. UNA ontwikkelt studenten, toekomstige professionals, als individuen die capabel zijn om verantwoordelijkheid te dragen en hoge posities te bekleden in zowel de Curaçaose als de internationale gemeenschappen. De UNA streeft ernaar toekomstige professionals een harmonische ontwikkeling aan te bieden dat niet beperkt blijft tot cognitieve ontwikkeling maar ook dynamisch affectieve bewustzijn en actie/beweging stimuleert. De mens moet als deel van een gemeenschap kunnen functioneren. The competitive environment Als de UNA in 1979 de enigste universiteit op Curaçao was, moet in 2011 geconstateerd worden dat de markt nu meerdere concurrenten kent. Deze concurrenten opereren meestal in de private sfeer met volledige mededinging. Van overheidsinterventie en/of beperkingen is er praktisch geen sprake waardoor deze instellingen vrij zijn om hun collegegelden vast te stellen. Omdat de UNA vooralsnog het enigste erkende opleidingsinstituut op Curaçao met de bevoegdheid om een graad te verlenen op bachelor en master niveau is, zal de UNA agressiever in deze markt moeten gaan opereren om haar vooraanstaande positie te behouden. Immers, de toenemende samenwerking van locale instituten met buitenlandse universiteiten kunnen anderzijds een serieuze bedreiging voor de UNA betekenen. De UNA zal zich dan ook in de strategische periode meer moeten gaan richten op samenwerking met regionale universiteiten waardoor de Caribbean / regional flavor als distinctieve competentie voor de UNA gekenmerkt kan worden. In dit kader dient de UNA ook aandacht te besteden aan het operationaliseren van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met andere universiteiten. De SWOT analyse Teneinde tot invulling van de strategische doelstellingen van de UNA te kunnen komen is er een eenvoudige SWOT analyse gedaan waarbij de externe omgeving geanalyseerd werd op de kansen en de bedreigingen terwijl de interne omgeving geanalyseerd werd op de sterktes en zwaktes. De Kansen De kansen die voor UNA geïdentificeerd kan worden zijn: 1. De positie van de UNA t.o.v. andere instituten voor hoger onderwijs op Curaçao 2. Het functioneren in een meertalige omgeving (gemiddeld praat iedereen 4 talen) 3. De kleinschaligheid van de universiteit waardoor dit de nodige flexibiliteit met zich meebrengt. 4. De behoefte van volwassen aan hoger onderwijs 5. Noodzaak voor her, om en bijscholen van ambtenaren, medewerkers van overheids NV s, localen bedrijven 6. Continue veranderingen /verbeteringen in onderwijs waardoor UNA als opleiding instituut voor LOFO docenten in kan spelen

5 7. Samenwerking met internationale en regionale universiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en fondsverwerving. De bedreigingen De bedreigingen die voor strategische periode geïdentificeerd zijn: 1. Het imago van de UNA en constante aantijgingen van de media waarmee UNA heeft te verduren. 2. Het goedkeuren van het concept landsverordening voor hoger onderwijs door de overheid betekent dat de UNA haar monopolistische positie als nationale universiteit zal kwijtraken. Dit zal inhouden dat de overige instituten ook in aanmerking komen voor overheidssubsidie en dus met UNA gaan concurreren. 3. Infiltratie van buitenlandse instituten op Curaçao. Deze instituten gebruiken hun naam en kapitaal van het moederinstituut als trekpleister voor studenten. 4. De studiemogelijkheden op de BES eilanden met name Bonaire. Dit kan inhouden dat studenten van Bonaire en de Bovenwinden kunnen verkiezen om aldaar hun studie te doen i.p.v. op de UNA. Daarnaast kan het zo zijn dat ook Curaçaose studenten vanwege aantrekkelijke studievoorwaarden, brand, en studiefaciliteiten naar deze BES universiteiten trekken. 5. Verlaging instroomniveau HAVO-SBO scholen De sterktes 1. Studenten kunnen na hun bachelor doorstuderen voor hun masters hetzij op de UNA zelf of elders. Door de kwaliteit van het programma worden studenten tot buitenlandse universiteiten toegelaten. 2. Ondanks de problemen die de UNA over de jaren heen achtervolgden wordt het product dat door de UNA wordt afgeleverd als kwalitatief hoogwaardig door zowel bedrijven als universiteiten betiteld. 3. UNA is kleinschalig waardoor de student persoonlijke aandacht kan krijgen 4. UNA werkt met een grote hoeveelheid gastdocenten waardoor de link tussen theorie en praktijk makkelijk te waarborgen is. Bovendien krijgen de studenten verse kennis en leidt de band met de gastdocent makkelijker tot een stageplaats. 5. Door de subsidie van de overheid zijn de collegegelden per student relatief laag. De Zwaktes 1. Door het ontbreken van effectief leiderschap en vriendjespolitiek van het verleden zijn er een aantal scheve verhoudingen ontstaan waardoor rechttrekking de nodige pijn zal veroorzaken 2. De financiële beperkingen. De overheidssubsidie is niet toereikend waardoor de UNA haar faciliteiten niet kan onderhouden en moderne onderwijs en onderzoek apparatuur aanschaffen. 3. De mogelijkheid van politieke inmenging zoals in het verleden het geval was waardoor het toepassen van good governance binnen UNA wordt bemoeilijkt. 4. Een hoog aantal gastdocenten waardoor de afhankelijkheid van gastdocenten toeneemt en deze de continuïteit van het lesgeven en de bedongen kwaliteit minder beheersbaar maakt.

6 5. Overbelasting van de vaste staf met onderwijs en bestuurstaken waardoor het onderzoekstaak van de UNA en het aantal publicaties aan de lage kant liggen. 6. Voor het wetenschappelijk staf is het niet vereist dat zij een teaching certificate hebben. Hierdoor klagen de studenten vaak dat de docent het vak beheerst maar niet goed kan overdragen. 7. Het ontbreken van bijscholingstrajecten voor het wetenschappelijk personeel Strategische doelstellingen Op basis van de gedefinieerde visie, missie en de rol van de UNA met inachtneming van de resultaten van de SWOT analyse zijn de volgende strategische doelstellingen voor de periode geformuleerd. A. Imago verbetering van de UNA door toepassing van strong leadership en management door hiervoor benoemde bevoegde en bekwame professionals. In dit kader dient de geloofwaardigheid en referenties van deze personen van dien aard te zijn dat het inderdaad bijdragen tot stabilisatie binnen de UNA. B. Een heldere governance structuur binnen de UNA met invulling van de cruciale functies zoals vereist door de LUNA, duidelijke omschreven procedures en reglementen, een transparant Human Resources beleid. Het maken van de overstap van faculteits denken naar instituuts denken. C. Duurzame ontwikkeling van de universiteit met inachtneming van de drie bouwstenen: de mens, winstoogmerk en het milieu. De mens: het voeren van een adequaat HR beleid. Winstoogmerk: een gezond financieel beleid. Het milieu: energie beheersende maatregelen en introductie schone energie. D. Positieve beoordeling door de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie van álle opleidingen van álle faculteiten. Deze positieve beoordeling dor NVAO zal per moeten zijn afgerond. E. Re-certificering van de UNA door Commissie Eindtermen Accounting (CEA) voor de postinitiële opleiding tot Register Accountant (RA) door het verkrijgen van de aanwijzigingsbevoegdheid voor de periode na F. Kwaliteitswaarborging door betrouwbare informatiesysteem w.o. studenten en cijferadministratie en introductie van de teaching certificate vereiste. Opzetten en bemannen van de afdeling Quality & Control. Hierbij dient als uitgangspunt de Deming cycle PDCA te worden gehanteerd. G. Verschuiving van de huidige status als onderwijsinstituut naar een instituut voor hoger en academisch onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij is het aantal publicaties dat de UNA per jaar produceert bepalend voor het behalen van deze doelstelling.

7 H. Internationalisering / regionalisering door hechtere samenwerking met de universiteiten in de regio m.n. UWI, Colombia, Costa Rica, South Florida, Aruba, St. Martin en Suriname. De samenwerkingsovereenkomsten moeten geoperationaliseerd worden en leiden tot concrete acties op het gebied van onderwijsprogramma s en opleidingen, het uitwisseling van studenten en docenten en gezamenlijke onderzoek. UNA moet een gelijkwaardige onderzoekspartner worden in de regio. I. Samenwerking met universiteiten in Nederland blijft behouden onder voorwaarde dat de UNA als gelijke partner wordt beschouwd. In dit kader zullen alle programma s die in samenwerking met Nederlandse universiteiten worden gedraaid een locaal, Caribische flavour dienen te hebben ter behartiging van de belangen van Curaçao. J. Aangaan van overeenkomsten met de Curaçaose overheid waarbij de UNA hét instituut wordt voor de bijscholing van ambtenaren, leerkrachten en medewerkers bij de overheids N.V. UNA moet de katalyserende rol hebben in het bij-, om-, en herscholingsprogramma van de overheid. K. De UNA fungeert als portaal voor analyse en bestudering van vraagstukken die relevant zijn voor de overheid, gemeenschap en de regio. UNA dient zorg te dragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek met verifieerbare data en analyses. L. Het hebben van een sluitende begroting waarbij de UNA minder afhankelijk wordt van overheidssubsidie. Door het leveren van diensten aan derden w.o. de overheid dient de UNA haar inkomsten via derde geldstroom zodanig te verhogen dat de UNA in staat zal zijn zichzelf voor een groot gedeelte te bekostigen. Het op middellang termijn opzetten van een businessschool model dat op pure commerciële wijze hierin voorziet voor de UNA is aan te bevelen. M. UNA dient de ICT-faciliteiten zodanig ontwikkeld te hebben dat de verschuiving van on-site naar online learning geleidelijk, voor vakken en programma s waarvoor die zich hiervoor ontlenen, kan plaatsvinden. N. Verhoging van het aantal fulltime studenten naar 2500 met differentiatie in prijzen op basis van de te behalen graad en afkomst van de studenten en het aantal deeltijd studenten naar 500 (maatprogramma s / cursussen). O. Duurzaamheid. De UNA zal onderhandelen met lokale instanties voor verbeteren van de faciliteiten en voorzieningen en prijzen. Hierbij te noemen: FKP voor onderhoud en uitbreiding van de campus, Aqualectra voor speciale tarieven voor water en elektriciteit en UTS voor telecommunicatie, UTS/FLOW/TRES voor internetverbindingen. De Faculteiten De faculteiten dienen zo kostendekkend mogelijk te functioneren. Hierbij wordt gedacht richting business units die voor eigen middelen moeten zorgen. Dit houdt in dat de faculteiten activiteiten

8 moeten ontplooien dat tot inkomsten voor de faculteit leidt en dat zij hun kosten zoveel mogelijk moeten beheersen. De inkomsten generende activiteiten kunnen zijn het houden van workshops, lezingen, het doen van onderzoek en opleidingen, advieswerkzaamheden en trainingen aan een bepaalde doelgroep met een commercieel oogmerk. Met de faculteiten is afgesproken dat alle nieuw op te starten programma een procedure moet doorlopen waarbij toetsbaarheid van het programma op basis van de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld door het NVAO en de financiële onderbouwing een belangrijke rol spelen. Bij de financiële onderbouwing dient tevens te worden aangegeven wat de kritische massa (aantal studenten dat noodzakelijk is voor break-even) is. Nieuwe programma s worden getoetst door de afdeling Quality and Control waar zij na goedkeuring het traject conform de LUNA en de procedure nieuwe opleidingen continueren. Tuition / Collegegelden Reguliere opleidingen UNA ontvangt studenten van zowel de regio als Europa en Amerika. Met de nieuwe staatkundige structuur betekent dat nu de overheid van het land Curaçao de UNA subsidieert. Uitgaande van de gedachte dat financiering van een overheid van een bepaald land ten gunste moet komen voor haar eigen bevolking, wordt hierbij voorgesteld om met ingang van collegejaar differentiatie aan te brengen in collegegelden. De differentiatie gaat uit van de huidige collegegeld van NAf. 3,150,-- per collegejaar voor reguliere opleidingen. Een mogelijke alternatief zou het onderstaande kunnen zijn. Opleiding Lokaal student Internationaal student Bachelor NAf ,-- US$. 3,150 Master NAf ,-- US$. 6,300 Certificaat per credit hour NAf. 105,-- US$. 105 ** In principe wordt onder een lokaal student verstaan een student die op Curaçao geboren is en de laatste 10 jaar op Curaçao woont. Niet reguliere opleidingen Voor wat betreft executive opleidingen (niet-regulier) geldt dat de prijs in principe na incalculeren van alle kosten per student in US$ wordt omgerekend waarna tot vast stelling van het collegegeld wordt overgegaan.

9 Het financieel plan Uitgaande van de begrotingen 2009, 2010 en 2011 kan worden geconcludeerd dat de UNA een jaarlijkse operationeel budget tekort heeft van ruim NAF. 18 miljoen, welke na ontvangst van de overheidssubsidie daalt tot ± NAf. 4.5 miljoen. Voor jaar 2011 heeft de overheid arbitrair een subsidie toegekend van NAF miljoen. Dit houdt in dat de UNA in feite NAF. 4.5 miljoen tekort schiet en dus een hieraan gelijke verlies realiseert. Gelet op de volgende feiten zal er met de overheid gesprekken gevoerd moeten worden teneinde te doen leiden dat zij het tekort van NAF. 4.5 miljoen financieren. Het niet financieren van dit tekort houdt in dat de UNA jaar 2011 zal afsluiten met een negatief eigenvermogen wat voor geen enkele organisatie wenselijk is. Voor de UNA zal dit betekenen dat de NVAO bij toekomstige visitaties haar twijfels zal hebben over de waarborging van de voorzetting van de diverse programma s wat kan inhouden dat zij geen positief oordeel geven. Er zijn een aantal factoren buiten de invloedssfeer van de UNA die ertoe hebben bijgedragen tot dit negatief resultaat van de UNA. In het hiernavolgende wordt dit in het kort nader uiteengezet. a. Het besluit van de overheid dat de UNA ook SBO studenten moet aannemen heeft het aantal studenten doen toenemen waardoor de operationele kosten ook exponentieel zijn toegenomen. b. UNA kan momenteel geen studenten afwijzen waardoor zij het aantal studenten dan ook niet kan beheersen door het stellen van bijvoorbeeld een absoluut maximum per collegejaar. c. De overheid heeft eenzijdig besloten om de voormalige Pedagogische Academie (PA) te fuseren binnen de UNA. De UNA dient middels haar Algemene Faculteit zorg te dragen voor het opleiden van leraren Funderend Onderwijs. Dit is een kostbare opleiding die in feite door de overheid hoog bekostigd zou moeten worden. d. De UNA beschikt over een Technische Faculteit, welke een belangrijke rol speelt in een land in ontwikkeling zoals Curaçao. Echter zijn de kosten voor het hebben en houden van een Technische faculteit hoog waardoor ook deze door de overheid hoog bekostigd zou moeten worden. e. De UNA heeft indertijd besloten om met een nieuwe faculteit de Faculteit der Gedrag en Maatschappij Wetenschappen te komen en goedkeuring van de toenmalige minister van Onderwijs ontvangen zonder dat deze faculteit door de overheid in het bekostigingsmodel was opgenomen. De explosieve groei van deze faculteit brengt ook de nodige spanningen op het budget. f. Als laatste punt buiten invloedsfeer van de UNA kan worden vermeld dat de hoogte van de collegegelden door de wet wordt bepaald en alhoewel er alle indicaties zijn dat de kosten voor het geven onderwijs en het doen van onderzoek zijn gestegen, de overheid vanwege hun sociale rol vooralsnog niet bereid schijnt te zijn enige verhoging van de collegegelden voor reguliere bacheloropleidingen te willen invoeren.

10 Het alternatief De overheid geeft jaarlijks behoorlijke bedragen uit aan om,her, en bijscholing van haar ambtenaren en onderwijzend personeel. Daarnaast heeft de overheid diverse NV s die hun medewerkers regelmatig naar trainingen sturen. Door UNA als het trainingsinstituut voor de overheid en de aan haar gelieerde bedrijven te beschouwen wordt de UNA in gelegenheid gesteld om d.m.v. derde geldstromen inkomsten te genereren. De samenwerking die de UNA heeft met diverse regionale en internationale universiteiten bieden in deze een uitstekende alternatief voor capacity building binnen het overheidsapparaat. Als voorbeeld hier kan worden aangehaald dat de overheden van Trinidad, Barbados, Jamaica en diverse eilanden in het Caribisch gebied, the UWI gebruiken voor capacity building. De UWI is formeel adviseur van de overheid in diverse zaken en maatschappelijke vraagstukken. Naast opleidingen kan de UNA ook onderzoeken voor en namens de overheid en derden verrichten die ook tot inkomsten kunnen leiden. Naarmate deze activiteiten toenemen kan de UNA zich beter in haar financiële behoeften voorzien waardoor de financiële tekorten ook kunnen worden weggewerkt. De meer inkomsten kunnen door UNA worden aangewend voor productieve doeleinden waaronder te verstaan het verbeteren van de faciliteiten. Afhankelijk van de bereidwilligheid van de overheid om voor dit traject te kiezen kan de UNA een financieel model ontwerpen dat per jaar zal moeten aangegeven het effect van hoe de kosten ontwikkeling vanwege toepassing van duurzaamheid en een efficiënte costmanagement strategie en aan de andere kant de ontwikkeling van de derde geldstroom (overheid en privé bedrijven) tezamen met differentiatie in collegegelden tot een bepaald financieel resultaat zullen leiden. Een kritieke randvoorwaarde blijft echter dat de overheid vanwege de huidige begrotingstekort en de opgebouwde schulden aan de APNA, SVB, BZV en de landsontvanger aan de UNA een financiële injectie moet geven of de schulden overnemen, zodat de UNA een fair kans krijgt om haar financiële huishouden op order te stellen. Vervolgstappen Dit visiedocument heeft in het kort getracht de realiteit van de UNA aan de orde te stellen waarbij op basis analyse van de competitive environment een SWOT analyse is gemaakt. Uit deze analyse zijn diverse mogelijkheden en trajecten geïdentificeerd die geformuleerd zijn in strategische doelstellingen. Het is de bedoeling dat dit document na bestudering en becommentariëring door het College van Decanen en de Raad van Toezicht verder wordt uitgewerkt in een strategisch plan voor de jaren Echter moet gezien de financiële uitdagingen en de huidige omstandigheden van de UNA een duaal traject worden gevolgd aangezien naast deze strategische exercitie, dringend gesprekken met de overheid gevoerd moeten worden dat moet leiden tot de nodige commitments van overheidszijde. Deze zijn namelijk kritisch voor een structurele oplossing van de organisatorische en financiële problemen van de UNA.

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het beoordelingskader: Het beoordelingskader is een werkdocument voor opleidingscommissies om zo op

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Statuten Ouderraad SBO De Evenaar

Statuten Ouderraad SBO De Evenaar Statuten Ouderraad SBO De Evenaar Reglement ouderraad De Evenaar Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: School: SBO De Evenaar, samenwerkingsschool voor speciaal onderwijs,gevestigd

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 7 Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 21 ste januari 2013 tot wijziging van de Legesverordening 1994 en enige

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer:

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014 Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname Presentatie IUS 25 Februari 2014 Suriname anno 2014 Ontwikkelingsplan 2012-2016: Suriname in Transformatie Regeringsverklaring 2010-2015: Kruispunt Samen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015. Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Beleidsplan 2014-2015. Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen Beleidsplan 2014-2015 Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen Voorwoord De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) 2014 2015 bestaat uit twaalf betrokken

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons nummer: 25042014.01 Willemstad, 25 april 2014 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Builiding, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 april 2014 Ons

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky 29 oktober 2015 versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Doel In het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Sticky legt de Algemene Ledenvergadering toevoegingen

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht

Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Profielschets Rector Magnificus Universiteit Maastricht Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is a stimulating environment. Where research and teaching are complementary. Where innovation

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Uit verschillende onderzoeken in Europa en Amerika blijkt dat meer dan 80% van de organisaties geen gestructureerd en gestandaardiseerd verkoopproces

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie