Visiedocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument 2012-2017"

Transcriptie

1 Universiteit van de Nederlandse Antillen Visiedocument Consolideren en Verbeteren FBD 30 december, 2011

2 Introductie Voor u ligt het visiedocument dat als basis gebruik zal worden voor het maken van de strategisch plan van de Universiteit van de Nederlandse Antillen voor de jaren Dit visiedocument is tot stand gekomen na grondige evaluatie van de positie van de universiteit per december 2011 en inventarisatie van de mogelijkheden, de beperkingen en de uitdagingen. Tevens is er aandacht besteed aan de nieuwe visie, missie en rol van de UNA. Bij het ontstaan van het nieuwe land Curaçao op was er meteen een nieuwe rol voor de universiteit weggelegd. Een nieuw land houdt immers in dat er hoog geschoolden moet zijn om hogere functies te bekleden en dat het land ook over de nodige resources moet kunnen beschikken om landsvraagstukken te bestuderen, analyseren, en met antwoorden c.q. aanbevelingen te komen. Kortom de rol van de universiteit is door de verandering in het staatkundig structuur ook gewijzigd. De uitgangspunten: De UNA is een publiekrechtelijk rechtspersoon wiens rol en taken geregeld zijn in Landsverorderning Universiteit Nederlandse Antillen (LUNA). In dit kader valt de UNA onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (MOWCS). De beleidskaders van het MOWCS staan vermeld in haar business plan. Met de bedoeling coherentie en consistentie tussen dit visie document en genoemde beleidsplan te kunnen bewerkstelligen, zijn als uitgangspunten voor het samenstellen van dit visiedocument relevante passages van de volgende documenten genomen : 1. Programa di Gobernashon : Pa un Korsou Soberano, Solidario i Sostenibel 2. Businessplan van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 3. De LUNA 4. Strategisch plan De millennium development goals UN (MDG) Daarnaast is er rekening gehouden met de ontwikkelingen en tendensen op wereldniveau op het gebied van onderwijs, wetenschapsbeoefening en onderzoek alsmede de door UNA geïdentificeerde behoeften op de Curaçaose markt. De UNA De universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) is de nationale universiteit van Curaçao. De UNA was gevestigd in 1979 en zoals omschreven in haar statuten is het een instituut voor hoger onderwijs. De UNA biedt zowel wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs programma s op zowel Bachelors and Master s. Conform de LUNA heeft de UNA de volgende taken waarvoor zij verantwoordelijk is. De UNA dient deze taken dan ook met de nodige zorg en nauwkeurigheid uit te voeren. 1. De Universiteit heeft in elk geval tot taak door het geven van hoger onderwijs: a. voor te bereiden op het bekleden van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een hogere opleiding vereist is of dienstbaar kan zijn; b. te bevorderen het inzicht in de samenhang der wetenschappen alsmede het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

3 2. Zij staat ten dienste van de beoefening der wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek, zulks mede ten behoeve van het hoger onderwijs en de maatschappelijke ontwikkeling. 3. Zij kan tevens al dan niet in samenwerking met derden, cursussen verzorgen ten behoeve van hen, die zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen. Daarnaast dient de UNA zoveel mogelijk een doelmatige samenwerking met andere centra van wetenschapsbeoefening in en buiten de Nederlandse Antillen te bevorderen. Ook kan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan de Universiteit instituten worden verbonden die, al dan niet in samenwerking met in andere landen gevestigde wetenschappelijke instellingen, Conform de LUNA omvat de UNA tenminste de volgende faculteiten: 1) de faculteit der rechtsgeleerdheid; 2) de faculteit der geneeskunde; 3) de faculteit der sociale en economische wetenschappen; 4) de faculteit der technische wetenschappen; 5) de algemene faculteit De huidige situatie van de universiteit is dat zij uit 5 faculteiten bestaan met dien verstande dat de 5 de faculteit niet de faculteit der geneeskunde is maar de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen. Opmerking: officiële wijziging van de LUNA inhoudende vermelding van deze laatst genoemde faculteit moet alsnog geschieden. Visie De nieuwe visie van de UNA voor jaar is: De UNA profileert zich als een international erkend en gerespecteerde kenniscentrum gericht op verdere ontwikkeling van het land Curaçao en de regio door het aanbieden van hoog gewaardeerde programma voor het hoger onderwijs, wetenschapsbeoefening, onderzoek en maatschappijlikje dienstverlening. De Missie De missie van de UNA is om een substantiële bijdrage te leveren aan de financiële, economische, sociale, politieke, technologische, juridische, culturele en intellectuele ontwikkeling van Curaçao en haar bevolking door het aanbieden van hoger onderwijs, het verrichten van onderzoek, innovatie, adviezen, maatschappelijke dienstverlening, en het ontwikkelen van management en leiderschap vaardigheden. De rol dat weggelegd is voor de UNA in deze is dat UNA een proactieve rol moet spelen bij maatschappelijke vraagstukken teneinde het venster te worden van zowel de overheid, de particuliere sector en de bevolking als het gaat om hoger onderwijs, wetenschapsbeoefening, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

4 De UNA inspireert haar staf en studenten over hun taak en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en standaarden van de Curaçaose gemeenschap van nu en voor de toekomst. UNA ontwikkelt studenten, toekomstige professionals, als individuen die capabel zijn om verantwoordelijkheid te dragen en hoge posities te bekleden in zowel de Curaçaose als de internationale gemeenschappen. De UNA streeft ernaar toekomstige professionals een harmonische ontwikkeling aan te bieden dat niet beperkt blijft tot cognitieve ontwikkeling maar ook dynamisch affectieve bewustzijn en actie/beweging stimuleert. De mens moet als deel van een gemeenschap kunnen functioneren. The competitive environment Als de UNA in 1979 de enigste universiteit op Curaçao was, moet in 2011 geconstateerd worden dat de markt nu meerdere concurrenten kent. Deze concurrenten opereren meestal in de private sfeer met volledige mededinging. Van overheidsinterventie en/of beperkingen is er praktisch geen sprake waardoor deze instellingen vrij zijn om hun collegegelden vast te stellen. Omdat de UNA vooralsnog het enigste erkende opleidingsinstituut op Curaçao met de bevoegdheid om een graad te verlenen op bachelor en master niveau is, zal de UNA agressiever in deze markt moeten gaan opereren om haar vooraanstaande positie te behouden. Immers, de toenemende samenwerking van locale instituten met buitenlandse universiteiten kunnen anderzijds een serieuze bedreiging voor de UNA betekenen. De UNA zal zich dan ook in de strategische periode meer moeten gaan richten op samenwerking met regionale universiteiten waardoor de Caribbean / regional flavor als distinctieve competentie voor de UNA gekenmerkt kan worden. In dit kader dient de UNA ook aandacht te besteden aan het operationaliseren van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met andere universiteiten. De SWOT analyse Teneinde tot invulling van de strategische doelstellingen van de UNA te kunnen komen is er een eenvoudige SWOT analyse gedaan waarbij de externe omgeving geanalyseerd werd op de kansen en de bedreigingen terwijl de interne omgeving geanalyseerd werd op de sterktes en zwaktes. De Kansen De kansen die voor UNA geïdentificeerd kan worden zijn: 1. De positie van de UNA t.o.v. andere instituten voor hoger onderwijs op Curaçao 2. Het functioneren in een meertalige omgeving (gemiddeld praat iedereen 4 talen) 3. De kleinschaligheid van de universiteit waardoor dit de nodige flexibiliteit met zich meebrengt. 4. De behoefte van volwassen aan hoger onderwijs 5. Noodzaak voor her, om en bijscholen van ambtenaren, medewerkers van overheids NV s, localen bedrijven 6. Continue veranderingen /verbeteringen in onderwijs waardoor UNA als opleiding instituut voor LOFO docenten in kan spelen

5 7. Samenwerking met internationale en regionale universiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en fondsverwerving. De bedreigingen De bedreigingen die voor strategische periode geïdentificeerd zijn: 1. Het imago van de UNA en constante aantijgingen van de media waarmee UNA heeft te verduren. 2. Het goedkeuren van het concept landsverordening voor hoger onderwijs door de overheid betekent dat de UNA haar monopolistische positie als nationale universiteit zal kwijtraken. Dit zal inhouden dat de overige instituten ook in aanmerking komen voor overheidssubsidie en dus met UNA gaan concurreren. 3. Infiltratie van buitenlandse instituten op Curaçao. Deze instituten gebruiken hun naam en kapitaal van het moederinstituut als trekpleister voor studenten. 4. De studiemogelijkheden op de BES eilanden met name Bonaire. Dit kan inhouden dat studenten van Bonaire en de Bovenwinden kunnen verkiezen om aldaar hun studie te doen i.p.v. op de UNA. Daarnaast kan het zo zijn dat ook Curaçaose studenten vanwege aantrekkelijke studievoorwaarden, brand, en studiefaciliteiten naar deze BES universiteiten trekken. 5. Verlaging instroomniveau HAVO-SBO scholen De sterktes 1. Studenten kunnen na hun bachelor doorstuderen voor hun masters hetzij op de UNA zelf of elders. Door de kwaliteit van het programma worden studenten tot buitenlandse universiteiten toegelaten. 2. Ondanks de problemen die de UNA over de jaren heen achtervolgden wordt het product dat door de UNA wordt afgeleverd als kwalitatief hoogwaardig door zowel bedrijven als universiteiten betiteld. 3. UNA is kleinschalig waardoor de student persoonlijke aandacht kan krijgen 4. UNA werkt met een grote hoeveelheid gastdocenten waardoor de link tussen theorie en praktijk makkelijk te waarborgen is. Bovendien krijgen de studenten verse kennis en leidt de band met de gastdocent makkelijker tot een stageplaats. 5. Door de subsidie van de overheid zijn de collegegelden per student relatief laag. De Zwaktes 1. Door het ontbreken van effectief leiderschap en vriendjespolitiek van het verleden zijn er een aantal scheve verhoudingen ontstaan waardoor rechttrekking de nodige pijn zal veroorzaken 2. De financiële beperkingen. De overheidssubsidie is niet toereikend waardoor de UNA haar faciliteiten niet kan onderhouden en moderne onderwijs en onderzoek apparatuur aanschaffen. 3. De mogelijkheid van politieke inmenging zoals in het verleden het geval was waardoor het toepassen van good governance binnen UNA wordt bemoeilijkt. 4. Een hoog aantal gastdocenten waardoor de afhankelijkheid van gastdocenten toeneemt en deze de continuïteit van het lesgeven en de bedongen kwaliteit minder beheersbaar maakt.

6 5. Overbelasting van de vaste staf met onderwijs en bestuurstaken waardoor het onderzoekstaak van de UNA en het aantal publicaties aan de lage kant liggen. 6. Voor het wetenschappelijk staf is het niet vereist dat zij een teaching certificate hebben. Hierdoor klagen de studenten vaak dat de docent het vak beheerst maar niet goed kan overdragen. 7. Het ontbreken van bijscholingstrajecten voor het wetenschappelijk personeel Strategische doelstellingen Op basis van de gedefinieerde visie, missie en de rol van de UNA met inachtneming van de resultaten van de SWOT analyse zijn de volgende strategische doelstellingen voor de periode geformuleerd. A. Imago verbetering van de UNA door toepassing van strong leadership en management door hiervoor benoemde bevoegde en bekwame professionals. In dit kader dient de geloofwaardigheid en referenties van deze personen van dien aard te zijn dat het inderdaad bijdragen tot stabilisatie binnen de UNA. B. Een heldere governance structuur binnen de UNA met invulling van de cruciale functies zoals vereist door de LUNA, duidelijke omschreven procedures en reglementen, een transparant Human Resources beleid. Het maken van de overstap van faculteits denken naar instituuts denken. C. Duurzame ontwikkeling van de universiteit met inachtneming van de drie bouwstenen: de mens, winstoogmerk en het milieu. De mens: het voeren van een adequaat HR beleid. Winstoogmerk: een gezond financieel beleid. Het milieu: energie beheersende maatregelen en introductie schone energie. D. Positieve beoordeling door de Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie van álle opleidingen van álle faculteiten. Deze positieve beoordeling dor NVAO zal per moeten zijn afgerond. E. Re-certificering van de UNA door Commissie Eindtermen Accounting (CEA) voor de postinitiële opleiding tot Register Accountant (RA) door het verkrijgen van de aanwijzigingsbevoegdheid voor de periode na F. Kwaliteitswaarborging door betrouwbare informatiesysteem w.o. studenten en cijferadministratie en introductie van de teaching certificate vereiste. Opzetten en bemannen van de afdeling Quality & Control. Hierbij dient als uitgangspunt de Deming cycle PDCA te worden gehanteerd. G. Verschuiving van de huidige status als onderwijsinstituut naar een instituut voor hoger en academisch onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij is het aantal publicaties dat de UNA per jaar produceert bepalend voor het behalen van deze doelstelling.

7 H. Internationalisering / regionalisering door hechtere samenwerking met de universiteiten in de regio m.n. UWI, Colombia, Costa Rica, South Florida, Aruba, St. Martin en Suriname. De samenwerkingsovereenkomsten moeten geoperationaliseerd worden en leiden tot concrete acties op het gebied van onderwijsprogramma s en opleidingen, het uitwisseling van studenten en docenten en gezamenlijke onderzoek. UNA moet een gelijkwaardige onderzoekspartner worden in de regio. I. Samenwerking met universiteiten in Nederland blijft behouden onder voorwaarde dat de UNA als gelijke partner wordt beschouwd. In dit kader zullen alle programma s die in samenwerking met Nederlandse universiteiten worden gedraaid een locaal, Caribische flavour dienen te hebben ter behartiging van de belangen van Curaçao. J. Aangaan van overeenkomsten met de Curaçaose overheid waarbij de UNA hét instituut wordt voor de bijscholing van ambtenaren, leerkrachten en medewerkers bij de overheids N.V. UNA moet de katalyserende rol hebben in het bij-, om-, en herscholingsprogramma van de overheid. K. De UNA fungeert als portaal voor analyse en bestudering van vraagstukken die relevant zijn voor de overheid, gemeenschap en de regio. UNA dient zorg te dragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek met verifieerbare data en analyses. L. Het hebben van een sluitende begroting waarbij de UNA minder afhankelijk wordt van overheidssubsidie. Door het leveren van diensten aan derden w.o. de overheid dient de UNA haar inkomsten via derde geldstroom zodanig te verhogen dat de UNA in staat zal zijn zichzelf voor een groot gedeelte te bekostigen. Het op middellang termijn opzetten van een businessschool model dat op pure commerciële wijze hierin voorziet voor de UNA is aan te bevelen. M. UNA dient de ICT-faciliteiten zodanig ontwikkeld te hebben dat de verschuiving van on-site naar online learning geleidelijk, voor vakken en programma s waarvoor die zich hiervoor ontlenen, kan plaatsvinden. N. Verhoging van het aantal fulltime studenten naar 2500 met differentiatie in prijzen op basis van de te behalen graad en afkomst van de studenten en het aantal deeltijd studenten naar 500 (maatprogramma s / cursussen). O. Duurzaamheid. De UNA zal onderhandelen met lokale instanties voor verbeteren van de faciliteiten en voorzieningen en prijzen. Hierbij te noemen: FKP voor onderhoud en uitbreiding van de campus, Aqualectra voor speciale tarieven voor water en elektriciteit en UTS voor telecommunicatie, UTS/FLOW/TRES voor internetverbindingen. De Faculteiten De faculteiten dienen zo kostendekkend mogelijk te functioneren. Hierbij wordt gedacht richting business units die voor eigen middelen moeten zorgen. Dit houdt in dat de faculteiten activiteiten

8 moeten ontplooien dat tot inkomsten voor de faculteit leidt en dat zij hun kosten zoveel mogelijk moeten beheersen. De inkomsten generende activiteiten kunnen zijn het houden van workshops, lezingen, het doen van onderzoek en opleidingen, advieswerkzaamheden en trainingen aan een bepaalde doelgroep met een commercieel oogmerk. Met de faculteiten is afgesproken dat alle nieuw op te starten programma een procedure moet doorlopen waarbij toetsbaarheid van het programma op basis van de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld door het NVAO en de financiële onderbouwing een belangrijke rol spelen. Bij de financiële onderbouwing dient tevens te worden aangegeven wat de kritische massa (aantal studenten dat noodzakelijk is voor break-even) is. Nieuwe programma s worden getoetst door de afdeling Quality and Control waar zij na goedkeuring het traject conform de LUNA en de procedure nieuwe opleidingen continueren. Tuition / Collegegelden Reguliere opleidingen UNA ontvangt studenten van zowel de regio als Europa en Amerika. Met de nieuwe staatkundige structuur betekent dat nu de overheid van het land Curaçao de UNA subsidieert. Uitgaande van de gedachte dat financiering van een overheid van een bepaald land ten gunste moet komen voor haar eigen bevolking, wordt hierbij voorgesteld om met ingang van collegejaar differentiatie aan te brengen in collegegelden. De differentiatie gaat uit van de huidige collegegeld van NAf. 3,150,-- per collegejaar voor reguliere opleidingen. Een mogelijke alternatief zou het onderstaande kunnen zijn. Opleiding Lokaal student Internationaal student Bachelor NAf ,-- US$. 3,150 Master NAf ,-- US$. 6,300 Certificaat per credit hour NAf. 105,-- US$. 105 ** In principe wordt onder een lokaal student verstaan een student die op Curaçao geboren is en de laatste 10 jaar op Curaçao woont. Niet reguliere opleidingen Voor wat betreft executive opleidingen (niet-regulier) geldt dat de prijs in principe na incalculeren van alle kosten per student in US$ wordt omgerekend waarna tot vast stelling van het collegegeld wordt overgegaan.

9 Het financieel plan Uitgaande van de begrotingen 2009, 2010 en 2011 kan worden geconcludeerd dat de UNA een jaarlijkse operationeel budget tekort heeft van ruim NAF. 18 miljoen, welke na ontvangst van de overheidssubsidie daalt tot ± NAf. 4.5 miljoen. Voor jaar 2011 heeft de overheid arbitrair een subsidie toegekend van NAF miljoen. Dit houdt in dat de UNA in feite NAF. 4.5 miljoen tekort schiet en dus een hieraan gelijke verlies realiseert. Gelet op de volgende feiten zal er met de overheid gesprekken gevoerd moeten worden teneinde te doen leiden dat zij het tekort van NAF. 4.5 miljoen financieren. Het niet financieren van dit tekort houdt in dat de UNA jaar 2011 zal afsluiten met een negatief eigenvermogen wat voor geen enkele organisatie wenselijk is. Voor de UNA zal dit betekenen dat de NVAO bij toekomstige visitaties haar twijfels zal hebben over de waarborging van de voorzetting van de diverse programma s wat kan inhouden dat zij geen positief oordeel geven. Er zijn een aantal factoren buiten de invloedssfeer van de UNA die ertoe hebben bijgedragen tot dit negatief resultaat van de UNA. In het hiernavolgende wordt dit in het kort nader uiteengezet. a. Het besluit van de overheid dat de UNA ook SBO studenten moet aannemen heeft het aantal studenten doen toenemen waardoor de operationele kosten ook exponentieel zijn toegenomen. b. UNA kan momenteel geen studenten afwijzen waardoor zij het aantal studenten dan ook niet kan beheersen door het stellen van bijvoorbeeld een absoluut maximum per collegejaar. c. De overheid heeft eenzijdig besloten om de voormalige Pedagogische Academie (PA) te fuseren binnen de UNA. De UNA dient middels haar Algemene Faculteit zorg te dragen voor het opleiden van leraren Funderend Onderwijs. Dit is een kostbare opleiding die in feite door de overheid hoog bekostigd zou moeten worden. d. De UNA beschikt over een Technische Faculteit, welke een belangrijke rol speelt in een land in ontwikkeling zoals Curaçao. Echter zijn de kosten voor het hebben en houden van een Technische faculteit hoog waardoor ook deze door de overheid hoog bekostigd zou moeten worden. e. De UNA heeft indertijd besloten om met een nieuwe faculteit de Faculteit der Gedrag en Maatschappij Wetenschappen te komen en goedkeuring van de toenmalige minister van Onderwijs ontvangen zonder dat deze faculteit door de overheid in het bekostigingsmodel was opgenomen. De explosieve groei van deze faculteit brengt ook de nodige spanningen op het budget. f. Als laatste punt buiten invloedsfeer van de UNA kan worden vermeld dat de hoogte van de collegegelden door de wet wordt bepaald en alhoewel er alle indicaties zijn dat de kosten voor het geven onderwijs en het doen van onderzoek zijn gestegen, de overheid vanwege hun sociale rol vooralsnog niet bereid schijnt te zijn enige verhoging van de collegegelden voor reguliere bacheloropleidingen te willen invoeren.

10 Het alternatief De overheid geeft jaarlijks behoorlijke bedragen uit aan om,her, en bijscholing van haar ambtenaren en onderwijzend personeel. Daarnaast heeft de overheid diverse NV s die hun medewerkers regelmatig naar trainingen sturen. Door UNA als het trainingsinstituut voor de overheid en de aan haar gelieerde bedrijven te beschouwen wordt de UNA in gelegenheid gesteld om d.m.v. derde geldstromen inkomsten te genereren. De samenwerking die de UNA heeft met diverse regionale en internationale universiteiten bieden in deze een uitstekende alternatief voor capacity building binnen het overheidsapparaat. Als voorbeeld hier kan worden aangehaald dat de overheden van Trinidad, Barbados, Jamaica en diverse eilanden in het Caribisch gebied, the UWI gebruiken voor capacity building. De UWI is formeel adviseur van de overheid in diverse zaken en maatschappelijke vraagstukken. Naast opleidingen kan de UNA ook onderzoeken voor en namens de overheid en derden verrichten die ook tot inkomsten kunnen leiden. Naarmate deze activiteiten toenemen kan de UNA zich beter in haar financiële behoeften voorzien waardoor de financiële tekorten ook kunnen worden weggewerkt. De meer inkomsten kunnen door UNA worden aangewend voor productieve doeleinden waaronder te verstaan het verbeteren van de faciliteiten. Afhankelijk van de bereidwilligheid van de overheid om voor dit traject te kiezen kan de UNA een financieel model ontwerpen dat per jaar zal moeten aangegeven het effect van hoe de kosten ontwikkeling vanwege toepassing van duurzaamheid en een efficiënte costmanagement strategie en aan de andere kant de ontwikkeling van de derde geldstroom (overheid en privé bedrijven) tezamen met differentiatie in collegegelden tot een bepaald financieel resultaat zullen leiden. Een kritieke randvoorwaarde blijft echter dat de overheid vanwege de huidige begrotingstekort en de opgebouwde schulden aan de APNA, SVB, BZV en de landsontvanger aan de UNA een financiële injectie moet geven of de schulden overnemen, zodat de UNA een fair kans krijgt om haar financiële huishouden op order te stellen. Vervolgstappen Dit visiedocument heeft in het kort getracht de realiteit van de UNA aan de orde te stellen waarbij op basis analyse van de competitive environment een SWOT analyse is gemaakt. Uit deze analyse zijn diverse mogelijkheden en trajecten geïdentificeerd die geformuleerd zijn in strategische doelstellingen. Het is de bedoeling dat dit document na bestudering en becommentariëring door het College van Decanen en de Raad van Toezicht verder wordt uitgewerkt in een strategisch plan voor de jaren Echter moet gezien de financiële uitdagingen en de huidige omstandigheden van de UNA een duaal traject worden gevolgd aangezien naast deze strategische exercitie, dringend gesprekken met de overheid gevoerd moeten worden dat moet leiden tot de nodige commitments van overheidszijde. Deze zijn namelijk kritisch voor een structurele oplossing van de organisatorische en financiële problemen van de UNA.

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 48 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5 de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2.5, eerste lid, onderdeel e, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/07245 Uw brief van:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 28 juni 2017 Ons nummer: Willemstad, 18 juli 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer I.S. Martina AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/021339 Uw brief van:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016

2015/ Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 mei 2016 Aan De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/047432 Uw brieven van: 24 mei 2016 Ons nummer: 27052016.01 Willemstad, 27

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv.

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): 2015/045014 2015/008927 Uw brief van: 3 februari

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016 Aan De Raad van Ministers Dtkv: De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Mevr. R. Larmonie-Cecilia Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/038349 Uw brief

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Financiën Mevr. L.D Alberto Pietermaai # 4-4A Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/009183 Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: 13042017.01

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 43 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 augustus 2016 tot wijziging van het Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Concept. NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten

Concept. NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten Algemeen Zoals blijkt uit de statuten van de Vereniging heeft de Vereniging als doelstellingen ondermeer: De bevordering van een goede

Nadere informatie

Lijst van aanbevelingen

Lijst van aanbevelingen Lijst van aanbevelingen Hoofdstuk 2 De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 1. De beschuldigingen aan het adres van de President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dienen grondig

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2017

2016/ Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2017 Aan De Minister van Financiën De heer K.A. Gijsbertha Pietermaai # 4-4A Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: 2016/058402 Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: 27012017.01 Willemstad, 27 januari 2017

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 25 oktober 2017 Ons nummer: Willemstad, 3 november 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De heer H. Koeiman Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/041142 Uw brief van:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de september 2015 houdende de aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam

De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt waarbij de islam EEN BEKNOPTE BELEIDSPLAN De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUR) opgericht in 1997 is een Nederlandse onderwijsinstelling op islamitische grondslag. Met de twee hbogeoriënteerde opleidingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag

De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao. 1 Grondslag Aan De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. S. Victorina Bellisimaweg 17 Curaçao Uw nummers (letter): Onderwerp: 2015/055120 2015/57183 Uw brief van: 4 november 2015 Ons nummer: 01122015.01 Willemstad,

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Beleidsplan. voor. de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI. Achtergrond

Beleidsplan. voor. de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI. Achtergrond OVEREENKOMSTIG DE BESLUITEN VAN NOVEMBER 2014 VERSIe 19/11/2014 Beleidsplan voor de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI Achtergrond De ter inleiding in het beleidsplan voor SCMI, respectievelijk

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING BEOORDELINGSKADER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het beoordelingskader: Het beoordelingskader is een werkdocument voor opleidingscommissies om zo op

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 14 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 13 januari 2017

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 14 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 13 januari 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport a.i. De heer H.F. Koeiman APNA gebouw Schouwburgweg 24-26 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/057530

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

LANDBESLUIT inrichting en werkwijze Monumentenraad

LANDBESLUIT inrichting en werkwijze Monumentenraad LANDBESLUIT inrichting en werkwijze Monumentenraad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Sint Maarten Officiële naam regeling LANDBESLUIT inrichting en werkwijze Monumentenraad

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014

Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname. Presentatie IUS 25 Februari 2014 Anton de Kom Universiteit Paramaribo, Suriname Presentatie IUS 25 Februari 2014 Suriname anno 2014 Ontwikkelingsplan 2012-2016: Suriname in Transformatie Regeringsverklaring 2010-2015: Kruispunt Samen

Nadere informatie