Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen"

Transcriptie

1 Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

2 2

3 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort leerwinsten examinering innovatiebox regeling stagebox schoolmaatschappelijk werk (smw) leerling gebonden financiering (LGF) laaggeletterdheid voa tevredenheid deelnemers Klachtenprocedure arbeidsmarkt personeel financiën verslag van de centrale medezeggenschapsraad 64 lijst met afkortingen 68 colofon 69 3

4 4

5 Inleiding In de jaarverslaglegging over 2009 kiest Leeuwenborgh Opleidingen voor een splitsing tussen het verhalende verslag over concrete activiteiten, ervaringen en ontwikkelingen in een boekje en de feiten en cijfers in een digitale weergave. Om de digitale weergave recht te doen zal deze openen met het verhalende verslag. Door deze Aan de eerste indicator, de verklaring van het bevoegd gezag, voegen we het verslag over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het verslagjaar 2009 en het verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad. De paragraaf Leeuwenborgh in één oogopslag geven we inzicht in de kerngegevens van ons ROC. manier van weergeven te bereiken doet Leeuwenborgh recht aan de vereisten die aan het geïntegreerd jaardocument worden gesteld. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen als aparte paragrafen toegevoegd. In deze digitale weergave van het geïntegreerd jaarverslag rapporteren we over de indicatoren die samen de zogeheten resultatenbox vormen. 5

6 1. Resultatenbox Verklaring van het bevoegd gezag Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze vereisten definieert Leeuwenborgh Opleidingen als: het voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening, verstrekken van een onderwijsovereenkomst ofwel praktijkovereenkomst, het melden van voortijdige schooluitval, het in werking hebben van klachtenregelingen met betrekking tot examens en Leeuwenborgh Opleidingen heeft als ROC de verplichting om deelnemers op te leiden tot een dusdanig niveau dat zij voldoen aan de kwalificatieplicht. Aan alle potentiële - deelnemers tot 18 jaar wordt een passend aanbod dat kan leiden tot diplomering op niveau 2 aangeboden. De - fysieke - toegankelijkheid van de opleidingen en gebouwen voor potentiële deelnemers uit alle bevolkingsgroepen staat bij Leeuwenborgh Opleidingen hoog in het vaandel. vertrouwenszaken, het voldoen aan de wet BIO, alle opleidingen voldoen aan de minimum urennorm, de vrijwillige bijdrage van deelnemers voldoet aan de normen zoals door JOB gesteld en tenslotte de toegankelijkheid van de opleidingen voor alle potentiële deelnemers en het daarmee bedienen van deelnemers uit een aantal In 2008 heeft het reguliere onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs geleid tot versterkt toezicht bij een aantal opleidingen van de sector Economie. Alle opleidingen van Leeuwenborgh Opleidingen voldoen inmiddels aan de wettelijke vereisten. specifieke doelgroepen. De jaarrekening 2009 is door de Raad van Toezicht De informatieplicht vanuit school naar deelnemers en ouders is verankerd in het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen. in aanwezigheid van de accountant besproken. De jaarrekening vormt volgens de verklaring van de accountant een getrouwe weergave van de in 2009 gerealiseerde processen. Leeuwenborgh hecht aan persoonlijke opvang van deelnemers (en medewerkers) met vertrouwenszaken of klachten over ongewenst gedrag. De jaarrekening en het verslag over 2009 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 8 juni 2010 goedgekeurd en vervolgens in de vergadering van het Leeuwenborgh spant zich in om ten aanzien van alle College van Bestuur van 15 juni 2010 vastgesteld. docenten te voldoen aan het gestelde in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Voor alle medewerkers staat voldoende budget voor na- en bijscholing ter beschikking. 6

7 Ferno Schneiders lid College van Bestuur Werken aan de toekomst betekent investeren in onderwijs. Geld voor overbodige bureaucratie kan dus beter besteed worden aan dit onderwijs. Binnen Leeuwenborgh wordt daar werk van gemaakt, door onze werkprocessen slimmer en eenvoudiger in te richten. Ook de overheid zal een duit in het zakje moeten doen, door zich af te vragen wat al die centraal opgelegde procedures en regels nu daadwerkelijk bijdragen aan goed onderwijs. 7

8 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2009, vijf keer regulier vergaderd en drie themabijeenkomsten bijgewoond. De Raad van Toezicht werkt met twee vaste Auditcommissies: het Audit Committee Bedrijfsvoering en het Audit Committee Personeel, Organisatie en Onderwijs. Ook voor de gelieerde stichtingen Sité, waarin het tijdelijke personeel wordt aangesteld, alsmede van de stichting Scholenbeheer, die een van de panden van de stichting exploiteert, zijn nieuwe statuten opgemaakt en is de bestuursstructuur aangepast aan het Raad van Toezichtmodel. De primaire focus van de Raad van Toezicht ligt bij het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstelling. Hiermee behartigt zij het belang van de deelnemer de instelling, en de relevante In de vergadering van 10 december 2008 heeft de Raad van Toezicht op voordracht van de benoemingscommissie besloten de heer F.L.P.M. Schneiders per 1 februari 2009 als lid van het College van Bestuur te benoemen. belanghebbenden. In het verslagjaar hebben drie leden, waaronder de voorzitter, volgens het rooster van aftreden, hun lidmaatschap beëindigd. Na een wervingsprocedure zijn per 1 januari 2010 twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd. Ten aanzien van de benoeming is overleg geweest met de medezeggenschapsraad van Leeuwenborgh Opleidingen opdat een van de nieuwe leden op basis van bindende voordracht van de CMR kan worden benoemd. De Inspectie van het Onderwijs heeft de Raad van Toezicht in april 2008 een specifieke rol gegeven in het toezicht houden op de invoering van een aantal noodzakelijke verbeteringen binnen de sector Economie. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld, dat de Raad van Toezicht, via de Auditcommissie Personeel, Onderwijs en Opleiding, nadrukkelijk volgt. Dit verbeterplan en de daaruit voorvloeiende acties zijn in het verslagjaar 2009 nadrukkelijk gemonitord door de Raad van Toezicht. Het spreekt voor zich dat de Raad van Toezicht De stichting werkt sinds 2006 volgens een Raad van Toezichtmodel. In 2009 stond het onderwerp Governance prominent op de agenda van het overleg tussen Raad van zich bewust is van haar nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door Leeuwenborgh Opleidingen verzorgde opleidingen. Toezicht en het College van Bestuur. Nadat het concept een aantal keren besproken is, is eind december 2008 het concept van de nieuwe statuten goedgekeurd. De statuten regelen dat Leeuwenborgh Opleidingen voortaan in een Raad van Toezichtmodel, conform de branchecode werkt. Hiermee loopt Leeuwenborgh Het onderwerp strategische huisvesting is een aantal keren aan de orde geweest en vormde nadrukkelijk één van de focuspunten van het toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich over dit onderwerp laten informeren door het College van Bestuur. Opleidingen enigszins vooruit op de te verwachten wetswijziging, die per april 2009 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wijziging van de statuten heeft eind juni 2009 plaatsgevonden. In de vergadering van 20 mei 2009 is de geconsolideerde jaarrekening over 2008, voorzien van het verslag van de accountant, goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 8

9 In het eerste halfjaar van 2008 heeft een herinrichting van de onderwijsorganisatie plaatsgevonden. Meer nadruk is op het onderwijsproces gelegd door docenten te organiseren in kernteams van 15 tot 18 voltijds docenten onder leiding van een opleidingsmanager. Voor de medewerkers die benoemd zijn in de functie van opleidingsmanager, is een uitgebreid management-development traject ontwikkeld. Ook de managers en projectleiders van de diensten namen deel aan dit traject. De opleidingen zijn deels opnieuw geclusterd in een vijftal onderwijssectoren (Zorg & Welzijn, In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht, conform de Governance code éénmaal een gesprek gehad met de Centrale Medezeggenschapsraad. De rollen en taken van beide gremia worden conform de nieuwe Governancestructuur van Leeuwenborgh op elkaar afgestemd. Tevens is op verzoek van de Raad van Toezicht een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand, ofwel klokkenluidersregeling, gereed gekomen. Daarnaast is een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon integriteit benoemd in het kader van deze regeling. Economie, Techniek, Educatie en CIOS/Handel/Toerisme/ Uiterlijke Verzorging/Veiligheid), een Loopbaanportaal dat de begeleiding en examinering van alle deelnemers De begroting voor het jaar 2010 is op 9 december 2009 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. verzorgt en een Marktportaal dat gericht is op het verwerven van contractonderwijs. De ondersteunende diensten zijn getransformeerd tot een drietal strategische adviesdiensten: Human Resources, ICT en Financieel Beleid & Control. De De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar het eigen functioneren, alsmede het functioneren van het College van Bestuur geëvalueerd. onderwijsdienstverlening, facilitaire dienstverlening en alle administratieve processen zijn ondergebracht in een nieuw gevormde Bedrijfsdienst. Aldus getekend, Maastricht, Voor alle organisatie-eenheden zijn directeuren benoemd. De bedrijfseconomische kern van het herinrichtingproces Maastricht, d.d. 8 juni 2010 bestaat uit een business case, waarin een samenhangende set van maatregelen moet leiden tot het vergroten van opbrengsten en tegelijk tot besparingen op secundaire W.M.J. Magermans Voorzitter Raad van Toezicht processen. In het verslagjaar 2009 heeft dit onderwerp diverse keren nadrukkelijk op de agenda gestaan van het overleg. Daarbij is aangedrongen op een snelle evaluatie van de herinrichting en op het ondernemen van maatregelen indien de genomen acties niet de gewenste resultaten opleveren. 9

10 Paspoort Ons ROC ROC Leeuwenborgh Opleidingen is een Regionaal Opleidingencentrum in Maastricht / Sittard voor het reguliere Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en biedt een breed pakket aan opleidingen in voltijd en deeltijd aan. Daarnaast wordt er een breed aanbod aan nascholingscursussen verzorgd en is de instelling actief op het gebied van volwassenen educatie en andere cursussen en opleidingen zowel individueel als op bedrijfsniveau. Juridische structuur De rechtspersoon Leeuwenborgh Opleidingen is de Stichting Beroeps- en volwassenen educatie Westelijk Zuid Limburg (vestigingsplaats Sittard). Daarnaast kent de stichting twee substichtingen: de stichting Sité, waarin het tijdelijke personeel is ondergebracht en de Stichting Scholenbeheer die het beheer en de exploitatie van één van de gebouwen uitvoert. Vanaf 1 januari 2009 is Leeuwenborgh Opleidingen enig aandeelhouder in één besloten vennootschap: Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. te Sittard (LTOC). 10

11 Organisatiestructuur Leeuwenborgh Opleidingen wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. De onderwijsactiviteiten vinden plaats in een vijftal onderwijssectoren. Ten behoeve van de gehele onderwijsorganisatie is een Loopbaanportaal en een Marktportaal ingericht. Ondersteuning vindt plaats vanuit vier diensten en een centrale staf. De sectoren, portalen en diensten worden De Raad van Toezicht voert de toezichthoudende taken uit volgens de Governancecode voor de BVEsector. Leeuwenborgh Opleidingen kent een model van ongedeelde medezeggenschap op twee niveaus in de organisatie: op centraal niveau is er een Centrale Medezeggenschapsraad die overlegt met het College van Bestuur. Op het niveau van sectoren, portalen en diensten bestaan deelraden. geleid door directeuren die samen het directieteam vormen. Het directieteam adviseert het College van Bestuur. 11

12 Organigram Leeuwenborgh Opleidingen Raad van Toezicht College van Bestuur CMR Centrale Staf Project strategische huisvesting Bestuurssecretaris BD ICT Loopbaanportaal Marktportaal Sectoren HRM Financiën Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging, Veiligheid Economie Educatie Techniek Zorg en Welzijn 12

13 Raad van Toezicht de heer H.J. Meijers, voorzitter mevrouw drs. M.J.A.P. Grégoire mevrouw M.J. Keuzenkamp de heer W.M.J. Magermans mevrouw H.J.M. Rieken de heer prof. dr. J.M.J.C. Scheres College van Bestuur mevrouw C.H.W. Langen, voorzitter de heer F.L.P.M. Schneiders MPA, lid (vanaf 1/2/09) mevrouw drs. A. van der Horst, secretaris (april 2008 juni 2009) de heer L.M.J. Wetzels, secretaris ad interim (vanaf juni 2009) Directeuren mevrouw J.P.M. Huynen-Becks, directeur sector Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke Verzorging en Veiligheid de heer P.J.M. Joskin, directeur sector Economie de heer R.W.H.M. Kok, directeur sector Zorg en Welzijn de heer R.J.J. Palmen MME, directeur sector Techniek de heer C.L.J. van Prooijen, directeur sector Educatie de heer ir. E.T. Boskamp, directeur Marktportaal mevrouw H.A.L.M. Wijshoff, directeur Loopbaanportaal de heer L.H.F. Cuijpers MIM, directeur dienst ICT de heer L.T.A. Kleijnen, directeur Bedrijfsdienst de heer T.G.J. Leblanc, directeur Financieel Beleid en Control mevrouw G.M. Meijer MBA, directeur dienst HRM 13

14 Opleidingen en diploma s ROC Leeuwenborgh Opleidingen verzorgde in 2009 ongeveer 150 beroepsopleidingen in drie leerwegen voor beroepen variërend van aankomend verkoopmedewerker tot luchtvaartdienstverlener. In dit kalenderjaar hebben deelnemers een diploma behaald. Zij stroomden door naar het hbo of betraden gekwalificeerd de (regionale) arbeidsmarkt. Aan het traject Basiseducatie telden we in Sittard 350 deelnemers en in Maastricht 815. Zij volgden met succes de deeltrajecten Informatica, Engels, Alfabetisering, Nederlands, Rekenen, Samen leren met je kind en Voorbereiding ondernemersvaardigheden. Verder volgden in Sittard 159 deelnemers en in Maastricht 324 een VAVO-opleiding. Binnen het NT2-traject telden we 172 laag opgeleiden in Sittard en 238 in Maastricht. Het aantal hoog opgeleiden bedroeg in Sittard 52. Internationalisering: deelnemers Binnen het Europese programma voor het beroepsonderwijs Leonardo da Vinci werd in de aanvraag van 2008 voor ca. 40 deelnemers subsidie toegekend. Van het beschikbare budget hebben echter in 2009 in totaal 60 deelnemers van Leeuwenborgh subsidie ontvangen voor een internationale beroepspraktijkvorming binnen de EU, de EER en Turkije. Bij de aanvraag in dit programma in 2009 is voor 91 deelnemers subsidie aangevraagd en werd uiteindelijk voor 60 deelnemers door Leonardo subsidie ter beschikking gesteld. Hiervan hebben in deelnemers een i-bpv gerealiseerd of waren daar op 31 december 2009 nog mee bezig. Doordat de Leeuwenborghaanvragen zeer goed beoordeeld worden, behoort het ROC tot die instituten die het hoogste percentage (ca ,- per aanvraag) krijgen toebedeeld. Daarnaast hebben in 2009 ca. 15 deelnemers een i-bpv binnen de Euregio Maas Rijn en ca. 10 deelnemers buiten Onderwijsrendement Zowel op onze locatie in Maastricht als die in Sittard werken we naar steeds meer competentiegericht onderwijs. Volgens de mbo-benchmark bedraagt het onderwijsrendement ruim 60 %; van de deelnemers onder 23 jaar behaalt ruim 62,3% het ROC-diploma. Europa gerealiseerd. Helaas hebben deze deelnemers geen gebruik kunnen maken van het Leonardo mobiliteitsfonds. Alle deelnemers (ca. 110) die een internationale bpv hebben afgerond hebben het Europese document Europass Mobiliteit ontvangen, een in 31 Europese landen erkende pas waarin is vastgelegd dat een deel van het reguliere curriculum in het buitenland is gerealiseerd. Ca. 25 deelnemers van Leeuwenborgh Opleidingen hebben in een ander taalgebied van de Euregio Maas Rijn een deel van hun beroepspraktijkvorming uitgevoerd en hebben bovendien voldaan aan het behalen van de taal-, informatie- en interculturele competentie en daardoor hebben zij de aanvullende kwalificatie Euregiocompetentie behaald. 14

15 Internationalisering: medewerkers Binnen het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs van het Ministerie van Economische Zaken hebben binnen Leeuwenborgh additioneel aan het curriculum 50 deelnemers van Toerisme deelgenomen aan de cursus Duits op niveau A1 van het Common European Framework voor languages (CEF), 35 deelnemers van Techniek aan de cursus Duits op A2-niveau, 22 deelnemers van aan Frans-A1 en 18 deelnemers aan de cursus Frans-A2. Deze taaltrainingen werden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Limburg. Naast de vele buitenlandse stagebezoeken aan de deelnemers en de intensieve contacten van medewerkers met partners binnen de Euregio Maas Rijn hebben in medewerkers van het Johan Cruyff College een werkbezoek gebracht aan de regio Barcelona vanuit het Leonardo Mobiliteitsfonds van Leeuwenborgh. Daarnaast hebben, binnen de scholingstrajecten van The Dutch Alliance, in medewerkers deelgenomen aan een van de studiereizen naar, Finland, Spanje, Turkije en Letland. Grote indruk heeft de reis van 8 medewerkers van Techniek naar Baskenland gemaakt waar men kennis heeft gemaakt met de integratie van modulen ondernemerschap in alle curricula van technische opleidingen en de unieke relatie met het bedrijfsleven. Spin off - effect van deze studiereis zijn de intensieve contacten met de collegae van Albeda College Rotterdam en Deltion College Zwolle. Binnen de sectoren Techniek en Economie hebben in 2009 meerdere bezoeken plaatsgevonden van medewerkers en deelnemers aan de instituten van hun schoolpartnerschappen. Deze partnerschappen worden mogelijk gemaakt door lumpsum financiering uit het Europese programma Comenius. In 2009 hebben ook nog 5 medewerkers van het ROC gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een voorbereidend bezoek ter voorbereiding van nieuwe projectaanvragen resp. beoordeling van nieuw bpvbedrijven. 15

16 Onderwijskwaliteit Een belangrijk speerpunt is het voorkomen van voortijdige schooluitval. Leeuwenborgh Opleidingen participeert met succes in een aantal lokale en regionale projecten. Medewerkers Leeuwenborgh Opleidingen telt 550 docenten, van wie meer dan de helft kaderdocent is. Ter ondersteuning van het primaire proces werken 337 medewerkers in functies variërend van beleidsmedewerker tot conciërge. De De waardering van de deelnemers stijgt en bevindt zich rondom het landelijk gemiddelde. De deelnemers geven ons het rapportcijfer 6,4; dit ligt iets hoger dan het gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 50,5. De medewerkers komen samen tot een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 6,08. landelijk gemiddelde. De inspectie van het Onderwijs stelde in 2009 een algemene ontwikkeling in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vast in vier van de vijf onderwijssectoren. Inmiddels hebben alle sectoren het basisarrangement van het inspectietoezicht. Budget Het budget waarmee Leeuwenborgh Opleidingen deze resultaten heeft neergezet is , waarvan ongeveer een Rijks- en Overheidsbijdrage is. De grootste post betreft de personele lasten. Deze Samenwerking bedroegen in Leeuwenborgh Opleidingen opereert niet alléén. Dat zou ook niet kunnen. We onderhouden op het niveau van de diverse opleidingen én op strategisch niveau goede contacten met bedrijfsleven, overheid en andere onderwijsinstellingen, zoals ROC s, (Eu)regionale opleidingscentra en zorginstellingen. Het aangaan van duuzame samenwerkingsverbanden is voor ons van groot belang. 16

17 Deelnemers Beroepsopleidende leerwegen (vt + dt) Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsopleidende leerweg Beroepsbegeleidende leerwegen Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsbegeleidende leerweg Educatie Nederlands als tweede taal (NT2) Nieuwkomers 0 0 Vavo Basisaanbod Totaal educatie

18 2. Leerwinsten Bij de berekening van onze leerwinsten baseren wij ons op de berekeningswijze zoals die door de inspectie in overleg met de mbo-raad in het najaar van 2008 is vastgelegd. Deze berekeningswijze wijkt af van die van de jaren daarvoor. Om deze reden en vanwege het gegeven dat in 2008 een herinrichting heeft plaatsgevonden zijn historische cijfers enkel beschikbaar voor zover die door cfi zijn aangeleverd. baart de ROC s ( Regionaal Opleidingen Centrum) grote zorgen. Door meer inzicht te krijgen in de redenen van voortijdige uitval heeft Leeuwenborgh meer grip gekregen op het terugdringen ervan. Voortijdige uitval begint vaak met lesverzuim hetgeen diverse oorzaken heeft bv: privé redenen,een verkeerde opleidingskeuze. Leeuwenborgh Opleidingen biedt aan alle deelnemers de nodige zorg en begeleiding ter voorkoming van voortijdige uitval. Het zorg- en begeleidingsteam van het Loopbaanportaal Uiteraard is het thema leerwinsten een zeer prominent thema binnen het onderwijsbeleid van Leeuwenborgh Opleidingen. Het belang van de leerwinsten en het verhogen van zowel diploma- als jaarresultaat is vastgelegd in de managementcontracten van de sectordirecteuren. werkt nauw samen met de mentoren van de diverse opleidingen. De lijnen zijn kort. Dagelijks wordt actie gezet op deelnemers die zonder duidelijke reden afwezig zijn. Iedere deelnemer telt. Blijkt dat een deelnemer vanwege een verkeerde opleidingskeuze met de opleiding wil stoppen dan wordt alles in het werk gesteld om de betreffende deelnemer zo snel mogelijk naar de juiste Het eigen project aanval op de uitval toont aan dat Leeuwenborgh de leerwinsten als prioriteit heeft aangemerkt. Het project omvat een scala van acties en maatregelen gericht op het voorkomen van voortijdige uitval van deelnemers en het bieden van ondersteuning van onze jongeren bij het behalen van een diploma op een voor hen zo hoog mogelijk niveau. Hiertoe heeft Leeuwenborgh zorgteams samengesteld vanuit het Loopbaanportaal. Voortijdige schooluitval in het mbo opleiding te begeleiden. Mocht een deelnemer alsnog voortijdig de school verlaten, wordt dit kort gesloten met het RMC s (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt van de gemeente). De samenwerking en afstemming tussen het Loopbaanportaal en de opleidingen en de overheid heeft ertoe geleid dat aanzienlijk minder deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen hebben verlaten: een succesvolle aanpak. Percentages voortijdige schoolverlaters (VSV ers) * Nederland 10% 10% 8% Leeuwenborgh 9% 9% 7,2% * Hierbij gaat het om het aantal deelnemers, jonger dan 23 jaar, dat vanuit Leeuwenborgh het onderwijs helemaal heeft verlaten en niet beschikt over een startkwalificatie. M.a.w. deelnemers die door Leeuwenborgh begeleid worden naar een opleiding elders, zijn geen vsv ers. Hierbij is sprake van een aanzienlijke verlaging sinds de start van het VSV-convenant. (- 32%, uitgaande van het basisjaar 2005). 18

19 In het Loopbaanportaal, de Leeuwenborgh brede voorziening waarin alle begeleiding, advies en kwalificerende examinering ten behoeve van de studieloopbaan van de deelnemers is samengebracht, is een expertisecentrum ingericht dat zich specifiek richt op het optimaliseren van de studiekeuze, het tijdig onderkennen van studie(voortgangs)problemen en het sectoroverstijgend oplossen van die problemen. Het Loopbaanportaal heeft zich in 2009 gericht op verdere professionalisering wat betreft intake en allocatie waardoor de kans van de deelnemer om de opleiding succesvol te doorlopen wordt vergroot. De eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van deelnemers in de onderwijssectoren zijn de mentoren. Zij hebben in 2008 een training gekregen om hun rol optimaal in te kunnen vullen. Het afgelopen heeft in Ook het verder uitbouwen van het AKA, de opleiding tot arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, stond in 2009 centraal. Het positioneren van de opleiding binnen bedrijven/instellingen heeft bij een aanzienlijk aantal deelnemers motivatieverhogend gewerkt en hen meer inzicht gegeven in hun eigen capaciteiten waardoor de stap om zich verder te ontwikkelen naar een startkwalificatie niet meer zo moeilijk was. Een passend onderwijsaanbod bieden kan alleen door vroegtijdig en voortdurend met de deelnemer in gesprek te gaan. Voor een aantal deelnemers is een leerwerkplaats de beste keuze op weg naar een kwalificatie. Voor deelnemers die alleen de AKA opleiding afronden is het essentieel dat er bemiddeling naar werk plaatsvindt. Hierin werken wij nauw samen met arbeidsbemiddelende instanties. het teken gestaan van verdere professionalisering en uitdieping van de rol van de mentor. Alle activiteiten van het Loopbaanportaal zijn gericht op één doel: een zo goed mogelijk resultaat voor de deelnemer behalen. Voor vmbo-ers en andere potentiële deelnemers worden er doe-dagen georganiseerd. De mogelijkheid voor vmboers om het sectorwerkstuk bij ons in huis te maken draagt bij aan het keuzeproces dat deze leerlingen doorlopen. Op deze manier oriënteren zij zich op hun studiekeuze en stellen vast of dit is wat zij van hun keuze verwachten. Als dat niet zo is, kunnen zij tijdig een andere, meer passende, opleidingskeuze maken. In 2009 hebben in Maastricht 300 vmbo leerlingen hun sectorwerkstuk bij Leeuwenborgh gemaakt. In 2010 zal dit verder uit worden gebreid met vmbo-ers uit Sittard-Geleen en omgeving. 19

20 Diplomaresultaat Onderstaand worden de cijfers weergegeven, zoals ze door Leeuwenborgh Opleidingen zelf zijn berekend en niet die zoals ze door DUO voor het eerst dit jaar aangeleverd zijn. Omwille van de vergelijkbaarheid met vorig jaar en het detailleringsniveau (weergave per sector) is gekozen voor de zelf berekende cijfers. Diplomaresultaat niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 77,12 69,09 67,87 75,75 72,36 CHTUVV 71,43 65,82 65,59 79,03 70,92 Economie 100,00 56,14 30,22 73,41 61,21 Educatie (mbo-deel) 73, ,19 Techniek 79,59 71,64 82,44 78,76 77,27 Zorg en welzijn 87,50 77,87 86,16 73,17 78,17 Diplomaresultaat niveau 1 Niveau Geen diploma behaald Leeuwenborgh 3,79 57,00 39,21 CHTUVV 3,00 51,21 45,79 Economie 0,76 52,28 46,96 Educatie (mbo-deel) 42,50-57,50 Techniek 6,96 58,42 34,62 Zorg en welzijn 1,39 71,46 27,15 Voetnoot Vanaf schooljaar worden onderwijsopbrengsten verbijzonderd naar niveau van uitstromen. Bij Diplomaresultaat worden de leerwinsten bezien vanuit het perspectief van de onderwijsdeelnemer: Wat is het hoogste diploma waarmee hij Leeuwenborg Opleidingen heeft verlaten? Geteld worden alle deelnemers die het beroepsonderwijs van Leeuwenborgh in het betreffende schooljaar hebben verlaten. Voorzover zij bij Leeuwenborgh minimaal één diploma hebben behaald, in dit jaar of eerder, worden ze geteld als instellingsverlatermet-diploma. De instellingsverlater-zonder-diploma heeft nooit een diploma beroepsonderwijs bij Leeuwenborgh behaald. 20

21 jaarresultaat Trots zijn we op de behaalde resultaten die voor alle sectoren een aanzienlijke stijging laten zien. jaarresultaat * niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 78,05 73,45 70,89 72,46 72,58 CHTUVV 73,33 71,56 71,22 77,75 73,40 Economie - 63,29 58,67 68,85 64,48 Educatie (mbo-deel) 76, ,51 Techniek 79,17 74,23 70,40 77,54 75,04 Zorg en welzijn 88,24 84,77 82,44 68,35 76,64 jaarresultaat * niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 69,07 59,82 53,24 70,36 62,56 CHTUVV 87,10 61,15 41,82 74,51 57,90 Economie - 50,46 48,88 66,50 58,21 Educatie (mbo-deel) 63, ,91 Techniek 72,88 53,68 69,35 73,56 66,72 Zorg en welzijn 54,55 68,81 78,35 68,11 70,97 Voetnoot Bij Jaarresultaat wordt het rendement bezien vanuit het perspectief van ons ROC. Het geeft aan wat Leeuwenborgh in een bepaald schooljaar heeft gepresteerd. Hierbij worden de gediplomeerden in een jaar afgezet tegen de gediplomeerden vermeerderd met de uitstromers uit Leeuwenborgh die dat jaar geen diploma hebben gehaald. 21

22 3. Examinering De kwaliteit van de examinering wordt door de examencommissies van de sectoren jaarlijks getoetst door middel van een zelfevaluatie. Op basis van de bevindingen van de zelfevaluatie stellen de examencommissies hun verbeterplanning bij. Tevens monitort en stuurt de Leeuwenborgh brede examencommissie (LEC) de kwaliteit van de examinering. Citaat E.Dols-Roumans: Kwaliteitszorg krijgt steeds meer een eigen plek binnen de organisatie. Door onze gezamenlijke inspanningen zijn onze deelnemers tevredener en zijn onze resultaten beter. Daarnaast is er jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van examinering door de inspectie van onderwijs middels een steekproef van opleidingen. In oktober 2009 heeft het onderzoek door de inspectie plaats gevonden. Het onderzoek bestond uit een regulier onderzoek d.m.v. een steekproef, een onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de opleidingen die 1 jaar verbetertijd hadden gekregen en een themaonderzoek bij de opleidingen Luchtvaarttechniek. De steekproef omvatte 13 opleidingen. Het merendeel werd als voldoende beoordeeld. Daar waar de examinering verbetering behoefde zijn in overleg met ons ROC afspraken gemaakt om de examinering alsnog op voldoende niveau te brengen. 22

23 4. Innovatiebox De regeling Innovatiebox Beroepsonderwijs is een doorlopende aanvullende vergoeding voor ROC s gericht op een aantal thema s die richtinggevend zijn voor de innovatie van het beroepsonderwijs. Samen met relevante partijen uit de regio willen we deze innovatiedoelstellingen bereiken. In de regeling Innovatiebox zijn de volgende thema s genoemd: De resultaten: A. Competentiegericht onderwijs Het bevorderen van competentiegericht onderwijs wordt voorbereid en uitgevoerd binnen de opleidingsteams van de sectoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het kwalificatiedossier van de opleiding, aan LLB (Leren, Loopbaan en Burgerschap) en rekenen en taal. Er worden binnen de experimenten voorbereidingen getroffen voor a. Het bevorderen van competentiegericht beroepsonderwijs; b. Het verbeteren van de programmatische aansluiting tussen vmbo, mbo en bo en de doorstroom van de leerlingen in de beroepskolom; c. Het optimaliseren van vernieuwing in het beroepsonderwijs met hulp(vernieuwing in) van het bedrijfsleven; d. Het bevorderen van ondernemerschap. CGO. CGO richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinhoudelijke vraagstukken van de experimenten als voorbereiding voor de integrale invoering in De onderwijsinhoudelijke vraagstukken hebben betrekking op de volgende onderdelen van CGO: opleidingstrajecten, leersituaties, begeleidingsrollen, deelnemersbegeleiding en beoordeling. Bij de realisatie van deze vraagstukken spelen ook andere organisatieonderdelen een rol: n HRM: deskundigheidsbevordering van docenten, mentoren en assessoren; n ICT: (invoeren Fronter, gebruik laptop en digitale content; n Marktportaal: Handboek BPV; n Loopbaanportaal: overdracht en intake, doorstroomportfolio, sectorwerkstuk. Uiteraard ondersteunt de Facilitaire Dienst alle geledingen daar waar dit nodig is. 23

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie