Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen"

Transcriptie

1 Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

2 2

3 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort leerwinsten examinering innovatiebox regeling stagebox schoolmaatschappelijk werk (smw) leerling gebonden financiering (LGF) laaggeletterdheid voa tevredenheid deelnemers Klachtenprocedure arbeidsmarkt personeel financiën verslag van de centrale medezeggenschapsraad 64 lijst met afkortingen 68 colofon 69 3

4 4

5 Inleiding In de jaarverslaglegging over 2009 kiest Leeuwenborgh Opleidingen voor een splitsing tussen het verhalende verslag over concrete activiteiten, ervaringen en ontwikkelingen in een boekje en de feiten en cijfers in een digitale weergave. Om de digitale weergave recht te doen zal deze openen met het verhalende verslag. Door deze Aan de eerste indicator, de verklaring van het bevoegd gezag, voegen we het verslag over de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in het verslagjaar 2009 en het verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad. De paragraaf Leeuwenborgh in één oogopslag geven we inzicht in de kerngegevens van ons ROC. manier van weergeven te bereiken doet Leeuwenborgh recht aan de vereisten die aan het geïntegreerd jaardocument worden gesteld. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen als aparte paragrafen toegevoegd. In deze digitale weergave van het geïntegreerd jaarverslag rapporteren we over de indicatoren die samen de zogeheten resultatenbox vormen. 5

6 1. Resultatenbox Verklaring van het bevoegd gezag Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze vereisten definieert Leeuwenborgh Opleidingen als: het voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening, verstrekken van een onderwijsovereenkomst ofwel praktijkovereenkomst, het melden van voortijdige schooluitval, het in werking hebben van klachtenregelingen met betrekking tot examens en Leeuwenborgh Opleidingen heeft als ROC de verplichting om deelnemers op te leiden tot een dusdanig niveau dat zij voldoen aan de kwalificatieplicht. Aan alle potentiële - deelnemers tot 18 jaar wordt een passend aanbod dat kan leiden tot diplomering op niveau 2 aangeboden. De - fysieke - toegankelijkheid van de opleidingen en gebouwen voor potentiële deelnemers uit alle bevolkingsgroepen staat bij Leeuwenborgh Opleidingen hoog in het vaandel. vertrouwenszaken, het voldoen aan de wet BIO, alle opleidingen voldoen aan de minimum urennorm, de vrijwillige bijdrage van deelnemers voldoet aan de normen zoals door JOB gesteld en tenslotte de toegankelijkheid van de opleidingen voor alle potentiële deelnemers en het daarmee bedienen van deelnemers uit een aantal In 2008 heeft het reguliere onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs geleid tot versterkt toezicht bij een aantal opleidingen van de sector Economie. Alle opleidingen van Leeuwenborgh Opleidingen voldoen inmiddels aan de wettelijke vereisten. specifieke doelgroepen. De jaarrekening 2009 is door de Raad van Toezicht De informatieplicht vanuit school naar deelnemers en ouders is verankerd in het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen. in aanwezigheid van de accountant besproken. De jaarrekening vormt volgens de verklaring van de accountant een getrouwe weergave van de in 2009 gerealiseerde processen. Leeuwenborgh hecht aan persoonlijke opvang van deelnemers (en medewerkers) met vertrouwenszaken of klachten over ongewenst gedrag. De jaarrekening en het verslag over 2009 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 8 juni 2010 goedgekeurd en vervolgens in de vergadering van het Leeuwenborgh spant zich in om ten aanzien van alle College van Bestuur van 15 juni 2010 vastgesteld. docenten te voldoen aan het gestelde in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Voor alle medewerkers staat voldoende budget voor na- en bijscholing ter beschikking. 6

7 Ferno Schneiders lid College van Bestuur Werken aan de toekomst betekent investeren in onderwijs. Geld voor overbodige bureaucratie kan dus beter besteed worden aan dit onderwijs. Binnen Leeuwenborgh wordt daar werk van gemaakt, door onze werkprocessen slimmer en eenvoudiger in te richten. Ook de overheid zal een duit in het zakje moeten doen, door zich af te vragen wat al die centraal opgelegde procedures en regels nu daadwerkelijk bijdragen aan goed onderwijs. 7

8 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2009, vijf keer regulier vergaderd en drie themabijeenkomsten bijgewoond. De Raad van Toezicht werkt met twee vaste Auditcommissies: het Audit Committee Bedrijfsvoering en het Audit Committee Personeel, Organisatie en Onderwijs. Ook voor de gelieerde stichtingen Sité, waarin het tijdelijke personeel wordt aangesteld, alsmede van de stichting Scholenbeheer, die een van de panden van de stichting exploiteert, zijn nieuwe statuten opgemaakt en is de bestuursstructuur aangepast aan het Raad van Toezichtmodel. De primaire focus van de Raad van Toezicht ligt bij het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstelling. Hiermee behartigt zij het belang van de deelnemer de instelling, en de relevante In de vergadering van 10 december 2008 heeft de Raad van Toezicht op voordracht van de benoemingscommissie besloten de heer F.L.P.M. Schneiders per 1 februari 2009 als lid van het College van Bestuur te benoemen. belanghebbenden. In het verslagjaar hebben drie leden, waaronder de voorzitter, volgens het rooster van aftreden, hun lidmaatschap beëindigd. Na een wervingsprocedure zijn per 1 januari 2010 twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd. Ten aanzien van de benoeming is overleg geweest met de medezeggenschapsraad van Leeuwenborgh Opleidingen opdat een van de nieuwe leden op basis van bindende voordracht van de CMR kan worden benoemd. De Inspectie van het Onderwijs heeft de Raad van Toezicht in april 2008 een specifieke rol gegeven in het toezicht houden op de invoering van een aantal noodzakelijke verbeteringen binnen de sector Economie. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld, dat de Raad van Toezicht, via de Auditcommissie Personeel, Onderwijs en Opleiding, nadrukkelijk volgt. Dit verbeterplan en de daaruit voorvloeiende acties zijn in het verslagjaar 2009 nadrukkelijk gemonitord door de Raad van Toezicht. Het spreekt voor zich dat de Raad van Toezicht De stichting werkt sinds 2006 volgens een Raad van Toezichtmodel. In 2009 stond het onderwerp Governance prominent op de agenda van het overleg tussen Raad van zich bewust is van haar nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door Leeuwenborgh Opleidingen verzorgde opleidingen. Toezicht en het College van Bestuur. Nadat het concept een aantal keren besproken is, is eind december 2008 het concept van de nieuwe statuten goedgekeurd. De statuten regelen dat Leeuwenborgh Opleidingen voortaan in een Raad van Toezichtmodel, conform de branchecode werkt. Hiermee loopt Leeuwenborgh Het onderwerp strategische huisvesting is een aantal keren aan de orde geweest en vormde nadrukkelijk één van de focuspunten van het toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich over dit onderwerp laten informeren door het College van Bestuur. Opleidingen enigszins vooruit op de te verwachten wetswijziging, die per april 2009 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wijziging van de statuten heeft eind juni 2009 plaatsgevonden. In de vergadering van 20 mei 2009 is de geconsolideerde jaarrekening over 2008, voorzien van het verslag van de accountant, goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 8

9 In het eerste halfjaar van 2008 heeft een herinrichting van de onderwijsorganisatie plaatsgevonden. Meer nadruk is op het onderwijsproces gelegd door docenten te organiseren in kernteams van 15 tot 18 voltijds docenten onder leiding van een opleidingsmanager. Voor de medewerkers die benoemd zijn in de functie van opleidingsmanager, is een uitgebreid management-development traject ontwikkeld. Ook de managers en projectleiders van de diensten namen deel aan dit traject. De opleidingen zijn deels opnieuw geclusterd in een vijftal onderwijssectoren (Zorg & Welzijn, In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht, conform de Governance code éénmaal een gesprek gehad met de Centrale Medezeggenschapsraad. De rollen en taken van beide gremia worden conform de nieuwe Governancestructuur van Leeuwenborgh op elkaar afgestemd. Tevens is op verzoek van de Raad van Toezicht een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand, ofwel klokkenluidersregeling, gereed gekomen. Daarnaast is een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon integriteit benoemd in het kader van deze regeling. Economie, Techniek, Educatie en CIOS/Handel/Toerisme/ Uiterlijke Verzorging/Veiligheid), een Loopbaanportaal dat de begeleiding en examinering van alle deelnemers De begroting voor het jaar 2010 is op 9 december 2009 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. verzorgt en een Marktportaal dat gericht is op het verwerven van contractonderwijs. De ondersteunende diensten zijn getransformeerd tot een drietal strategische adviesdiensten: Human Resources, ICT en Financieel Beleid & Control. De De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar het eigen functioneren, alsmede het functioneren van het College van Bestuur geëvalueerd. onderwijsdienstverlening, facilitaire dienstverlening en alle administratieve processen zijn ondergebracht in een nieuw gevormde Bedrijfsdienst. Aldus getekend, Maastricht, Voor alle organisatie-eenheden zijn directeuren benoemd. De bedrijfseconomische kern van het herinrichtingproces Maastricht, d.d. 8 juni 2010 bestaat uit een business case, waarin een samenhangende set van maatregelen moet leiden tot het vergroten van opbrengsten en tegelijk tot besparingen op secundaire W.M.J. Magermans Voorzitter Raad van Toezicht processen. In het verslagjaar 2009 heeft dit onderwerp diverse keren nadrukkelijk op de agenda gestaan van het overleg. Daarbij is aangedrongen op een snelle evaluatie van de herinrichting en op het ondernemen van maatregelen indien de genomen acties niet de gewenste resultaten opleveren. 9

10 Paspoort Ons ROC ROC Leeuwenborgh Opleidingen is een Regionaal Opleidingencentrum in Maastricht / Sittard voor het reguliere Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en biedt een breed pakket aan opleidingen in voltijd en deeltijd aan. Daarnaast wordt er een breed aanbod aan nascholingscursussen verzorgd en is de instelling actief op het gebied van volwassenen educatie en andere cursussen en opleidingen zowel individueel als op bedrijfsniveau. Juridische structuur De rechtspersoon Leeuwenborgh Opleidingen is de Stichting Beroeps- en volwassenen educatie Westelijk Zuid Limburg (vestigingsplaats Sittard). Daarnaast kent de stichting twee substichtingen: de stichting Sité, waarin het tijdelijke personeel is ondergebracht en de Stichting Scholenbeheer die het beheer en de exploitatie van één van de gebouwen uitvoert. Vanaf 1 januari 2009 is Leeuwenborgh Opleidingen enig aandeelhouder in één besloten vennootschap: Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. te Sittard (LTOC). 10

11 Organisatiestructuur Leeuwenborgh Opleidingen wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. De onderwijsactiviteiten vinden plaats in een vijftal onderwijssectoren. Ten behoeve van de gehele onderwijsorganisatie is een Loopbaanportaal en een Marktportaal ingericht. Ondersteuning vindt plaats vanuit vier diensten en een centrale staf. De sectoren, portalen en diensten worden De Raad van Toezicht voert de toezichthoudende taken uit volgens de Governancecode voor de BVEsector. Leeuwenborgh Opleidingen kent een model van ongedeelde medezeggenschap op twee niveaus in de organisatie: op centraal niveau is er een Centrale Medezeggenschapsraad die overlegt met het College van Bestuur. Op het niveau van sectoren, portalen en diensten bestaan deelraden. geleid door directeuren die samen het directieteam vormen. Het directieteam adviseert het College van Bestuur. 11

12 Organigram Leeuwenborgh Opleidingen Raad van Toezicht College van Bestuur CMR Centrale Staf Project strategische huisvesting Bestuurssecretaris BD ICT Loopbaanportaal Marktportaal Sectoren HRM Financiën Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging, Veiligheid Economie Educatie Techniek Zorg en Welzijn 12

13 Raad van Toezicht de heer H.J. Meijers, voorzitter mevrouw drs. M.J.A.P. Grégoire mevrouw M.J. Keuzenkamp de heer W.M.J. Magermans mevrouw H.J.M. Rieken de heer prof. dr. J.M.J.C. Scheres College van Bestuur mevrouw C.H.W. Langen, voorzitter de heer F.L.P.M. Schneiders MPA, lid (vanaf 1/2/09) mevrouw drs. A. van der Horst, secretaris (april 2008 juni 2009) de heer L.M.J. Wetzels, secretaris ad interim (vanaf juni 2009) Directeuren mevrouw J.P.M. Huynen-Becks, directeur sector Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke Verzorging en Veiligheid de heer P.J.M. Joskin, directeur sector Economie de heer R.W.H.M. Kok, directeur sector Zorg en Welzijn de heer R.J.J. Palmen MME, directeur sector Techniek de heer C.L.J. van Prooijen, directeur sector Educatie de heer ir. E.T. Boskamp, directeur Marktportaal mevrouw H.A.L.M. Wijshoff, directeur Loopbaanportaal de heer L.H.F. Cuijpers MIM, directeur dienst ICT de heer L.T.A. Kleijnen, directeur Bedrijfsdienst de heer T.G.J. Leblanc, directeur Financieel Beleid en Control mevrouw G.M. Meijer MBA, directeur dienst HRM 13

14 Opleidingen en diploma s ROC Leeuwenborgh Opleidingen verzorgde in 2009 ongeveer 150 beroepsopleidingen in drie leerwegen voor beroepen variërend van aankomend verkoopmedewerker tot luchtvaartdienstverlener. In dit kalenderjaar hebben deelnemers een diploma behaald. Zij stroomden door naar het hbo of betraden gekwalificeerd de (regionale) arbeidsmarkt. Aan het traject Basiseducatie telden we in Sittard 350 deelnemers en in Maastricht 815. Zij volgden met succes de deeltrajecten Informatica, Engels, Alfabetisering, Nederlands, Rekenen, Samen leren met je kind en Voorbereiding ondernemersvaardigheden. Verder volgden in Sittard 159 deelnemers en in Maastricht 324 een VAVO-opleiding. Binnen het NT2-traject telden we 172 laag opgeleiden in Sittard en 238 in Maastricht. Het aantal hoog opgeleiden bedroeg in Sittard 52. Internationalisering: deelnemers Binnen het Europese programma voor het beroepsonderwijs Leonardo da Vinci werd in de aanvraag van 2008 voor ca. 40 deelnemers subsidie toegekend. Van het beschikbare budget hebben echter in 2009 in totaal 60 deelnemers van Leeuwenborgh subsidie ontvangen voor een internationale beroepspraktijkvorming binnen de EU, de EER en Turkije. Bij de aanvraag in dit programma in 2009 is voor 91 deelnemers subsidie aangevraagd en werd uiteindelijk voor 60 deelnemers door Leonardo subsidie ter beschikking gesteld. Hiervan hebben in deelnemers een i-bpv gerealiseerd of waren daar op 31 december 2009 nog mee bezig. Doordat de Leeuwenborghaanvragen zeer goed beoordeeld worden, behoort het ROC tot die instituten die het hoogste percentage (ca ,- per aanvraag) krijgen toebedeeld. Daarnaast hebben in 2009 ca. 15 deelnemers een i-bpv binnen de Euregio Maas Rijn en ca. 10 deelnemers buiten Onderwijsrendement Zowel op onze locatie in Maastricht als die in Sittard werken we naar steeds meer competentiegericht onderwijs. Volgens de mbo-benchmark bedraagt het onderwijsrendement ruim 60 %; van de deelnemers onder 23 jaar behaalt ruim 62,3% het ROC-diploma. Europa gerealiseerd. Helaas hebben deze deelnemers geen gebruik kunnen maken van het Leonardo mobiliteitsfonds. Alle deelnemers (ca. 110) die een internationale bpv hebben afgerond hebben het Europese document Europass Mobiliteit ontvangen, een in 31 Europese landen erkende pas waarin is vastgelegd dat een deel van het reguliere curriculum in het buitenland is gerealiseerd. Ca. 25 deelnemers van Leeuwenborgh Opleidingen hebben in een ander taalgebied van de Euregio Maas Rijn een deel van hun beroepspraktijkvorming uitgevoerd en hebben bovendien voldaan aan het behalen van de taal-, informatie- en interculturele competentie en daardoor hebben zij de aanvullende kwalificatie Euregiocompetentie behaald. 14

15 Internationalisering: medewerkers Binnen het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs van het Ministerie van Economische Zaken hebben binnen Leeuwenborgh additioneel aan het curriculum 50 deelnemers van Toerisme deelgenomen aan de cursus Duits op niveau A1 van het Common European Framework voor languages (CEF), 35 deelnemers van Techniek aan de cursus Duits op A2-niveau, 22 deelnemers van aan Frans-A1 en 18 deelnemers aan de cursus Frans-A2. Deze taaltrainingen werden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Limburg. Naast de vele buitenlandse stagebezoeken aan de deelnemers en de intensieve contacten van medewerkers met partners binnen de Euregio Maas Rijn hebben in medewerkers van het Johan Cruyff College een werkbezoek gebracht aan de regio Barcelona vanuit het Leonardo Mobiliteitsfonds van Leeuwenborgh. Daarnaast hebben, binnen de scholingstrajecten van The Dutch Alliance, in medewerkers deelgenomen aan een van de studiereizen naar, Finland, Spanje, Turkije en Letland. Grote indruk heeft de reis van 8 medewerkers van Techniek naar Baskenland gemaakt waar men kennis heeft gemaakt met de integratie van modulen ondernemerschap in alle curricula van technische opleidingen en de unieke relatie met het bedrijfsleven. Spin off - effect van deze studiereis zijn de intensieve contacten met de collegae van Albeda College Rotterdam en Deltion College Zwolle. Binnen de sectoren Techniek en Economie hebben in 2009 meerdere bezoeken plaatsgevonden van medewerkers en deelnemers aan de instituten van hun schoolpartnerschappen. Deze partnerschappen worden mogelijk gemaakt door lumpsum financiering uit het Europese programma Comenius. In 2009 hebben ook nog 5 medewerkers van het ROC gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een voorbereidend bezoek ter voorbereiding van nieuwe projectaanvragen resp. beoordeling van nieuw bpvbedrijven. 15

16 Onderwijskwaliteit Een belangrijk speerpunt is het voorkomen van voortijdige schooluitval. Leeuwenborgh Opleidingen participeert met succes in een aantal lokale en regionale projecten. Medewerkers Leeuwenborgh Opleidingen telt 550 docenten, van wie meer dan de helft kaderdocent is. Ter ondersteuning van het primaire proces werken 337 medewerkers in functies variërend van beleidsmedewerker tot conciërge. De De waardering van de deelnemers stijgt en bevindt zich rondom het landelijk gemiddelde. De deelnemers geven ons het rapportcijfer 6,4; dit ligt iets hoger dan het gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 50,5. De medewerkers komen samen tot een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 6,08. landelijk gemiddelde. De inspectie van het Onderwijs stelde in 2009 een algemene ontwikkeling in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vast in vier van de vijf onderwijssectoren. Inmiddels hebben alle sectoren het basisarrangement van het inspectietoezicht. Budget Het budget waarmee Leeuwenborgh Opleidingen deze resultaten heeft neergezet is , waarvan ongeveer een Rijks- en Overheidsbijdrage is. De grootste post betreft de personele lasten. Deze Samenwerking bedroegen in Leeuwenborgh Opleidingen opereert niet alléén. Dat zou ook niet kunnen. We onderhouden op het niveau van de diverse opleidingen én op strategisch niveau goede contacten met bedrijfsleven, overheid en andere onderwijsinstellingen, zoals ROC s, (Eu)regionale opleidingscentra en zorginstellingen. Het aangaan van duuzame samenwerkingsverbanden is voor ons van groot belang. 16

17 Deelnemers Beroepsopleidende leerwegen (vt + dt) Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsopleidende leerweg Beroepsbegeleidende leerwegen Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsbegeleidende leerweg Educatie Nederlands als tweede taal (NT2) Nieuwkomers 0 0 Vavo Basisaanbod Totaal educatie

18 2. Leerwinsten Bij de berekening van onze leerwinsten baseren wij ons op de berekeningswijze zoals die door de inspectie in overleg met de mbo-raad in het najaar van 2008 is vastgelegd. Deze berekeningswijze wijkt af van die van de jaren daarvoor. Om deze reden en vanwege het gegeven dat in 2008 een herinrichting heeft plaatsgevonden zijn historische cijfers enkel beschikbaar voor zover die door cfi zijn aangeleverd. baart de ROC s ( Regionaal Opleidingen Centrum) grote zorgen. Door meer inzicht te krijgen in de redenen van voortijdige uitval heeft Leeuwenborgh meer grip gekregen op het terugdringen ervan. Voortijdige uitval begint vaak met lesverzuim hetgeen diverse oorzaken heeft bv: privé redenen,een verkeerde opleidingskeuze. Leeuwenborgh Opleidingen biedt aan alle deelnemers de nodige zorg en begeleiding ter voorkoming van voortijdige uitval. Het zorg- en begeleidingsteam van het Loopbaanportaal Uiteraard is het thema leerwinsten een zeer prominent thema binnen het onderwijsbeleid van Leeuwenborgh Opleidingen. Het belang van de leerwinsten en het verhogen van zowel diploma- als jaarresultaat is vastgelegd in de managementcontracten van de sectordirecteuren. werkt nauw samen met de mentoren van de diverse opleidingen. De lijnen zijn kort. Dagelijks wordt actie gezet op deelnemers die zonder duidelijke reden afwezig zijn. Iedere deelnemer telt. Blijkt dat een deelnemer vanwege een verkeerde opleidingskeuze met de opleiding wil stoppen dan wordt alles in het werk gesteld om de betreffende deelnemer zo snel mogelijk naar de juiste Het eigen project aanval op de uitval toont aan dat Leeuwenborgh de leerwinsten als prioriteit heeft aangemerkt. Het project omvat een scala van acties en maatregelen gericht op het voorkomen van voortijdige uitval van deelnemers en het bieden van ondersteuning van onze jongeren bij het behalen van een diploma op een voor hen zo hoog mogelijk niveau. Hiertoe heeft Leeuwenborgh zorgteams samengesteld vanuit het Loopbaanportaal. Voortijdige schooluitval in het mbo opleiding te begeleiden. Mocht een deelnemer alsnog voortijdig de school verlaten, wordt dit kort gesloten met het RMC s (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt van de gemeente). De samenwerking en afstemming tussen het Loopbaanportaal en de opleidingen en de overheid heeft ertoe geleid dat aanzienlijk minder deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen hebben verlaten: een succesvolle aanpak. Percentages voortijdige schoolverlaters (VSV ers) * Nederland 10% 10% 8% Leeuwenborgh 9% 9% 7,2% * Hierbij gaat het om het aantal deelnemers, jonger dan 23 jaar, dat vanuit Leeuwenborgh het onderwijs helemaal heeft verlaten en niet beschikt over een startkwalificatie. M.a.w. deelnemers die door Leeuwenborgh begeleid worden naar een opleiding elders, zijn geen vsv ers. Hierbij is sprake van een aanzienlijke verlaging sinds de start van het VSV-convenant. (- 32%, uitgaande van het basisjaar 2005). 18

19 In het Loopbaanportaal, de Leeuwenborgh brede voorziening waarin alle begeleiding, advies en kwalificerende examinering ten behoeve van de studieloopbaan van de deelnemers is samengebracht, is een expertisecentrum ingericht dat zich specifiek richt op het optimaliseren van de studiekeuze, het tijdig onderkennen van studie(voortgangs)problemen en het sectoroverstijgend oplossen van die problemen. Het Loopbaanportaal heeft zich in 2009 gericht op verdere professionalisering wat betreft intake en allocatie waardoor de kans van de deelnemer om de opleiding succesvol te doorlopen wordt vergroot. De eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van deelnemers in de onderwijssectoren zijn de mentoren. Zij hebben in 2008 een training gekregen om hun rol optimaal in te kunnen vullen. Het afgelopen heeft in Ook het verder uitbouwen van het AKA, de opleiding tot arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, stond in 2009 centraal. Het positioneren van de opleiding binnen bedrijven/instellingen heeft bij een aanzienlijk aantal deelnemers motivatieverhogend gewerkt en hen meer inzicht gegeven in hun eigen capaciteiten waardoor de stap om zich verder te ontwikkelen naar een startkwalificatie niet meer zo moeilijk was. Een passend onderwijsaanbod bieden kan alleen door vroegtijdig en voortdurend met de deelnemer in gesprek te gaan. Voor een aantal deelnemers is een leerwerkplaats de beste keuze op weg naar een kwalificatie. Voor deelnemers die alleen de AKA opleiding afronden is het essentieel dat er bemiddeling naar werk plaatsvindt. Hierin werken wij nauw samen met arbeidsbemiddelende instanties. het teken gestaan van verdere professionalisering en uitdieping van de rol van de mentor. Alle activiteiten van het Loopbaanportaal zijn gericht op één doel: een zo goed mogelijk resultaat voor de deelnemer behalen. Voor vmbo-ers en andere potentiële deelnemers worden er doe-dagen georganiseerd. De mogelijkheid voor vmboers om het sectorwerkstuk bij ons in huis te maken draagt bij aan het keuzeproces dat deze leerlingen doorlopen. Op deze manier oriënteren zij zich op hun studiekeuze en stellen vast of dit is wat zij van hun keuze verwachten. Als dat niet zo is, kunnen zij tijdig een andere, meer passende, opleidingskeuze maken. In 2009 hebben in Maastricht 300 vmbo leerlingen hun sectorwerkstuk bij Leeuwenborgh gemaakt. In 2010 zal dit verder uit worden gebreid met vmbo-ers uit Sittard-Geleen en omgeving. 19

20 Diplomaresultaat Onderstaand worden de cijfers weergegeven, zoals ze door Leeuwenborgh Opleidingen zelf zijn berekend en niet die zoals ze door DUO voor het eerst dit jaar aangeleverd zijn. Omwille van de vergelijkbaarheid met vorig jaar en het detailleringsniveau (weergave per sector) is gekozen voor de zelf berekende cijfers. Diplomaresultaat niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 77,12 69,09 67,87 75,75 72,36 CHTUVV 71,43 65,82 65,59 79,03 70,92 Economie 100,00 56,14 30,22 73,41 61,21 Educatie (mbo-deel) 73, ,19 Techniek 79,59 71,64 82,44 78,76 77,27 Zorg en welzijn 87,50 77,87 86,16 73,17 78,17 Diplomaresultaat niveau 1 Niveau Geen diploma behaald Leeuwenborgh 3,79 57,00 39,21 CHTUVV 3,00 51,21 45,79 Economie 0,76 52,28 46,96 Educatie (mbo-deel) 42,50-57,50 Techniek 6,96 58,42 34,62 Zorg en welzijn 1,39 71,46 27,15 Voetnoot Vanaf schooljaar worden onderwijsopbrengsten verbijzonderd naar niveau van uitstromen. Bij Diplomaresultaat worden de leerwinsten bezien vanuit het perspectief van de onderwijsdeelnemer: Wat is het hoogste diploma waarmee hij Leeuwenborg Opleidingen heeft verlaten? Geteld worden alle deelnemers die het beroepsonderwijs van Leeuwenborgh in het betreffende schooljaar hebben verlaten. Voorzover zij bij Leeuwenborgh minimaal één diploma hebben behaald, in dit jaar of eerder, worden ze geteld als instellingsverlatermet-diploma. De instellingsverlater-zonder-diploma heeft nooit een diploma beroepsonderwijs bij Leeuwenborgh behaald. 20

21 jaarresultaat Trots zijn we op de behaalde resultaten die voor alle sectoren een aanzienlijke stijging laten zien. jaarresultaat * niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 78,05 73,45 70,89 72,46 72,58 CHTUVV 73,33 71,56 71,22 77,75 73,40 Economie - 63,29 58,67 68,85 64,48 Educatie (mbo-deel) 76, ,51 Techniek 79,17 74,23 70,40 77,54 75,04 Zorg en welzijn 88,24 84,77 82,44 68,35 76,64 jaarresultaat * niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal Leeuwenborgh 69,07 59,82 53,24 70,36 62,56 CHTUVV 87,10 61,15 41,82 74,51 57,90 Economie - 50,46 48,88 66,50 58,21 Educatie (mbo-deel) 63, ,91 Techniek 72,88 53,68 69,35 73,56 66,72 Zorg en welzijn 54,55 68,81 78,35 68,11 70,97 Voetnoot Bij Jaarresultaat wordt het rendement bezien vanuit het perspectief van ons ROC. Het geeft aan wat Leeuwenborgh in een bepaald schooljaar heeft gepresteerd. Hierbij worden de gediplomeerden in een jaar afgezet tegen de gediplomeerden vermeerderd met de uitstromers uit Leeuwenborgh die dat jaar geen diploma hebben gehaald. 21

22 3. Examinering De kwaliteit van de examinering wordt door de examencommissies van de sectoren jaarlijks getoetst door middel van een zelfevaluatie. Op basis van de bevindingen van de zelfevaluatie stellen de examencommissies hun verbeterplanning bij. Tevens monitort en stuurt de Leeuwenborgh brede examencommissie (LEC) de kwaliteit van de examinering. Citaat E.Dols-Roumans: Kwaliteitszorg krijgt steeds meer een eigen plek binnen de organisatie. Door onze gezamenlijke inspanningen zijn onze deelnemers tevredener en zijn onze resultaten beter. Daarnaast is er jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van examinering door de inspectie van onderwijs middels een steekproef van opleidingen. In oktober 2009 heeft het onderzoek door de inspectie plaats gevonden. Het onderzoek bestond uit een regulier onderzoek d.m.v. een steekproef, een onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de opleidingen die 1 jaar verbetertijd hadden gekregen en een themaonderzoek bij de opleidingen Luchtvaarttechniek. De steekproef omvatte 13 opleidingen. Het merendeel werd als voldoende beoordeeld. Daar waar de examinering verbetering behoefde zijn in overleg met ons ROC afspraken gemaakt om de examinering alsnog op voldoende niveau te brengen. 22

23 4. Innovatiebox De regeling Innovatiebox Beroepsonderwijs is een doorlopende aanvullende vergoeding voor ROC s gericht op een aantal thema s die richtinggevend zijn voor de innovatie van het beroepsonderwijs. Samen met relevante partijen uit de regio willen we deze innovatiedoelstellingen bereiken. In de regeling Innovatiebox zijn de volgende thema s genoemd: De resultaten: A. Competentiegericht onderwijs Het bevorderen van competentiegericht onderwijs wordt voorbereid en uitgevoerd binnen de opleidingsteams van de sectoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het kwalificatiedossier van de opleiding, aan LLB (Leren, Loopbaan en Burgerschap) en rekenen en taal. Er worden binnen de experimenten voorbereidingen getroffen voor a. Het bevorderen van competentiegericht beroepsonderwijs; b. Het verbeteren van de programmatische aansluiting tussen vmbo, mbo en bo en de doorstroom van de leerlingen in de beroepskolom; c. Het optimaliseren van vernieuwing in het beroepsonderwijs met hulp(vernieuwing in) van het bedrijfsleven; d. Het bevorderen van ondernemerschap. CGO. CGO richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinhoudelijke vraagstukken van de experimenten als voorbereiding voor de integrale invoering in De onderwijsinhoudelijke vraagstukken hebben betrekking op de volgende onderdelen van CGO: opleidingstrajecten, leersituaties, begeleidingsrollen, deelnemersbegeleiding en beoordeling. Bij de realisatie van deze vraagstukken spelen ook andere organisatieonderdelen een rol: n HRM: deskundigheidsbevordering van docenten, mentoren en assessoren; n ICT: (invoeren Fronter, gebruik laptop en digitale content; n Marktportaal: Handboek BPV; n Loopbaanportaal: overdracht en intake, doorstroomportfolio, sectorwerkstuk. Uiteraard ondersteunt de Facilitaire Dienst alle geledingen daar waar dit nodig is. 23

Resultatenbox Leeuwenborgh Opleidingen Jaarverslag 2008

Resultatenbox Leeuwenborgh Opleidingen Jaarverslag 2008 Resultatenbox Leeuwenborgh Opleidingen Jaarverslag 2008 2 Jaarverslag 2008 Leeuwenborgh Opleidingen Inhoudsopgave 05 Inleiding 06 Resultatenbox 06 1. Verklaring van het bevoegd gezag 09 Verslag Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag. Leeuwenborgh Opleidingen. 2010 - bijlagen

Jaarverslag. Leeuwenborgh Opleidingen. 2010 - bijlagen Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 2010 - bijlagen Inhoudsopgave Deelnemers 4 - Aantal deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen op 1 oktober 2010 (bekostigbaar) 4 - Beroepsopleidende leerwegen (vt) - (dt)

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio inhoud pagina Visie 3 Aanbod 3 Competentie Gericht Onderwijs 4 Leerwegen & Trajecten 5 Euregionalisering 6 The Dutch Alliance 7 2 Leeuwenborgh Opleidingen

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276637 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal Op koers Het Regio College in 2011 3 2011 1 De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het verhogen van het studiesucces van de deelnemers en het versterken van de aantrekkingskracht

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leeuwenborgh te Sittard Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 95280 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Programma 15.00 uur Welkom en introductie 15.15 uur Deel 1: introductie, kernbegrippen 16.30

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie