Verkort financieel verslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2011"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2011 Introductie Dit verkort financieel verslag 2011 maakt onderdeel uit van het jaarbeeld 2011 dat door het College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een samenvatting van de statutaire jaarrekening van Stichting Hogeschool Zuyd over boekjaar Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van samengevatte financiële overzichten. Daarom heeft het College van Bestuur deze criteria zelf ontwikkeld. De samenvatting is als volgt tot stand gekomen: - Van een aantal financiële overzichten zijn uitsluitend de hoofdcategorieën weergegeven (bv. balans en kasstroomoverzicht) en andere financiële overzichten zijn integraal overgenomen (bv. resultatenrekening en mutatieoverzicht eigen vermogen). - De statutaire jaarrekening is opgesteld volgens Titel 9 boek 2 BW. Daarnaast is rekening gehouden met de Regeling Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen (RJ 660). In deze samenvatting zijn de grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening beperkt opgenomen. - De toelichtingen die zijn vereist op basis van Boek 2 - Titel 9 Burgerlijk Wetboek zijn vereenvoudigd weergegeven. In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. De verkorte jaarrekening wordt op een later moment uitgebracht dan de statutaire jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 2011 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Om een volledig inzicht te krijgen in de financiële resultaten van Zuyd en de grootte en samenstelling van het vermogen wordt verwezen naar de volledige jaarrekening die, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, ter inzage ligt ten kantore van Zuyd. Verkort financieel verslag 2011 / 1

2 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Wettelijke richtlijnen De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanaf verslagjaar 2008 zijn dit de vereisten volgens Boek 2 - Titel 9 - Burgerlijk Wetboek. Bij het opstellen van de jaarrekening is verder de Regeling Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen (RJ 660) gevolgd. Consolidatie Met toepassing van de regelgeving zijn de cijfers van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, BV Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen in de consolidatie opgenomen. Voor alle drie de BV s is sprake van een 100% deelneming door Stichting Hogeschool Zuyd. Waardering De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben. Zuyd neemt risico s op zodra ze worden geconstateerd. Ontwikkelingen Rijksbijdrage De rijksbijdragen laten in 2011 een toename zien van M 5,8 ten opzichte van De belangrijkste factoren van de stijging zijn: Factoren stijging rijksbijdragen bedragen x M compensatie gestegen werkgeverslasten 0,4 stijging rijksbijdrage a.g.v nieuwe verdeelmodel 2,5 compensatie studentenstijging 2,8 diversen 0,1 totaal 5,8 Studentenaantallen worden voor de bepaling van de rijksbijdrage c.q. bekostiging, uitgedrukt in termen van bekostigde studenten en bekostigde inschrijvingen. De toekomstige ontwikkeling van deze parameters wordt weergegeven in onderstaande populatieprognose. Verkort financieel verslag 2011 / 2

3 Populatieprognose Bekostigde studenten zijn studenten die op grond van nationaliteit, woonplaats of studieverleden in aanmerking komen voor bekostiging. Niet Europese Economische Ruimte (EER) studenten en studenten die al een hoger onderwijsdiploma behaald hebben zijn bijvoorbeeld niet bekostigd. Van een bekostigde inschrijving is sprake zolang de bekostigde student zijn nominale studieduur (vier jaar) niet verbruikt heeft. De neerwaartse trend betekent een daling van de rijksbijdrage. De Nieuwste Pabo In 2011 is een verdere samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Zuyd vormgegeven. Per 1 september 2012 gaat de samenwerkingsovereenkomst in welke overeengekomen is tussen Fontys Hogescholen en Zuyd. Voor die tijd zullen er nog de nodige beslissingen genomen moeten worden. Samenwerkingsverband publiek-privaat In 2011 is door Zuyd verder gebouwd aan de unieke samenwerking tussen partners uit de private en publieke sector in het Centrum voor Chemie. Het centrum brengt mensen en kennis van ondernemers, onderwijs en onderzoek bij elkaar op basis van programmatische innovatielijnen. Daarbij stimuleert en faciliteert het centrum onderlinge samenwerking tussen deze partijen door een laagdrempelige fysieke en online werkomgeving te creëren volgens het concept van open innovatie. Het op deze wijze beschikbaar krijgen van voldoende adequaat opgeleid personeel is voor de chemische sector van groot belang. Verkort financieel verslag 2011 / 3

4 Resultaat Geconsolideerde resultatenrekening bedragen x K realisatie 2011 begroting 2011 realisatie 2010 baten rijksbijdragen collegegelden subsidies contractomzet overige baten totaal baten lasten personeel afschrijvingen huisvesting overige lasten totaal lasten saldo baten en lasten financiële baten en lasten rentebaten rentelasten saldo financiële baten en lasten resultaat Verkort financieel verslag 2011 / 4

5 Resultaatanalyse Ten opzichte van de begroting 2011 is de gunstige resultaatafwijking van M 2,4 per rubriek als volgt: Resultaatafwijking bedragen x M resultaateffect positief negatief rijksbijdragen 4,2 collegegelden 0,4 contractopbrengsten en projectsubsidies 0,3 overige baten 0,6 financiële baten 0,3 Personeelslasten 0,1 afschrijvingen 0,7 overige lasten 0,8 financiële lasten 1,2 totaal 5,5 3,1 De oorzaken van de hogere rijksbijdrage ten opzichte van de begroting zijn de groei van het aantal studenten met 3% en extra middelen als gevolg van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. Om te voorzien in de financieringsbehoefte voor de investering in De Dobbelsteen en ter herfinanciering van de bestaande bancaire leningen, maakt Zuyd gebruik van de mogelijkheid tot geïntegreerd middelenbeheer via het ministerie van Financiën. Dit heeft in 2011 geresulteerd in enerzijds het vervroegd aflossen van de bestaande leningen, hetgeen een boeterente tot gevolg had van M 2,1, en anderzijds lagere renteopbrengsten. Dit verklaart de hogere financiële lasten. Samenstelling inkomsten Bedragen x K Verkort financieel verslag 2011 / 5

6 Samenstelling lasten Opmerking: de financiële lasten betreffen het saldo van de financiële baten en lasten. Bedragen x K Resultaatontwikkeling In de grafiek hieronder is de resultaatontwikkeling van de laatste vier jaren grafisch weergegeven. Ontwikkeling resultaat Bedragen x K Verkort financieel verslag 2011 / 6

7 Het resultaat 2011 is als volgt tot stand gekomen: Herkomst financieel resultaat bedragen x M centraal en ondersteunende diensten 4,7 faculteiten 1,0 lectoraten 0,0 gelieerde rechtspersonen (privaat) -0,6 totaal 5,1 Het meest opvallend is het positieve resultaat van de groep centraal en ondersteunende diensten. Verklaring hiervoor is de reservering van de extra rijksbijdrage ten gunste van centrale middelen (buffervorming) met als doel het opvangen van toekomstige negatieve resultaten. Financiële positie Geconsolideerde balans bedragen x K 31 dec dec 2010 activa vaste activa vlottende activa totaal activa passiva eigen vermogen voorzieningen langlopende schulden vlottende passiva totaal passiva Verkort financieel verslag 2011 / 7

8 Samenstelling eigen vermogen bedragen x K publiek deel saldo 31 dec 2010 resultaatbestemming overige mutaties saldo 31 dec 2011 algemene reserve bestemmingsreserve privaat deel bestemmingsreserve totaal Het privaat deel van het eigen vermogen is het vermogen van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, de BV Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen. De bestemmingsreserve publiek bestaat uit de componenten functiemix (M 0,3), SOP-regeling (M 3,1) en reservering voor nieuwbouw (M 25). Omvang eigen vermogen Bedragen x M De financiële positie wordt weergegeven door middel van het eigen vermogen, solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit. Verkort financieel verslag 2011 / 8

9 Kengetallen solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit in % Solvabiliteit wordt uitgedrukt als % eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. De stijging vanaf 2009 is het gevolg van toevoeging van het resultaat, waarbij de resultaten 2009 en 2010 gunstig beïnvloed zijn door het verplicht vervallen van de SOP-voorziening (Seniorenregeling Onderwijs Personeel). De kengetallen voldoen allen in ruime mate aan zowel de externe als intern gestelde normen. Het weerstandsvermogen geeft uitdrukking aan het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt en wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de baten. De liquiditeitsgraad is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven en blijft zich daarmee stabiel bewegen tussen een bandbreedte van 85% tot 90%. Overzicht voorzieningen Overzicht voorzieningen bedragen x K saldo 31 dec 2010 dotaties 2011 onttrekkingen 2011 vrijval 2011 rentemutatie saldo 31 dec 2011 personeel onderhoud gebouwen totaal Verkort financieel verslag 2011 / 9

10 Kasstroomoverzicht bedragen x K kasstroom uit operationele activiteiten investeringsactiviteiten financieringsactiviteiten mutatie liquide middelen beginstand liquide middelen eindstand liquide middelen Baten: de belangrijkste ontwikkelingen Rijksbijdragen De rijksbijdragen zijn met M 5,8 toegenomen ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt door een groei van het aantal studenten met 3%. Hiermee is een bedrag gemoeid van M 2,8. De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek heeft eveneens een positieve uitwerking op de omvang van de rijksbijdragen gehad van M 2,5. In 2011 heeft er nagenoeg geen prijsindexatie plaatsgevonden. Er is alleen een compensatie verstrekt voor de gestegen werkgeverslasten M 0,4. Collegegelden De opbrengst collegegelden 2011 is M 24,0 en hiermee M 1,3 hoger dan in Deze toename is een gevolg van de groei van het aantal studenten en de verhoging van het collegegeld in schooljaar Contractopbrengsten en projectsubsidies De opbrengst uit contractactiviteiten is met M 4,3 op hetzelfde niveau gebleven als in De subsidieopbrengsten zijn M 0,6 hoger dan in Deze toename is zowel terug te zien in het aantal projecten als in de (financiële) omvang ervan. Overige baten De overige baten zijn met M 0,8 gestegen. Deze toename is onder andere een gevolg van toegenomen opbrengsten uit detacheringen, verkopen derden en huuropbrengsten (M 1,0). De studentbijdragen zijn daarentegen gedaald met M 0,2. Verkort financieel verslag 2011 / 10

11 Lasten: de belangrijkste ontwikkelingen Personeelslasten De personeelslasten 2011 liggen in lijn met de begroting 2011 maar liggen M 3,3 hoger dan de realisatie De samenstelling van de afwijking ten opzichte van de realisatie 2010 is als volgt: Samenstelling afwijking personeelslasten bedragen x M hoger formatieverbruik (17 fte) -1,2 algemene CAO-salarismaatregelen (1,99%) -1,8 eenmalige uitkering -0,6 lagere inhuur extern personeel 0,2 overige personeelslasten -0,2 daling dotatie personele voorzieningen 0,2 stijging premies sociale voorzieningen en pensioenen -0,4 daling niet opgenomen verlofdagen 0,5 totaal -3,3 Afschrijvingslasten In vergelijking met 2010 zijn de afschrijvingslasten gestegen met ruim M 1,1. Eind 2011 is de activaadministratie opgeschoond. Daarbij zijn onder meer inventaris die vóór 2003 zijn aangeschaft, volledig afgeschreven. Hiermee is een incidentele last van M 0,7 gemoeid. De afschrijvingslasten op huisvesting zijn met M 0,3 gestegen. Deze stijging is een gevolg van het voor het eerst in 2011 een volledig jaar afschrijven van de investeringen in het Teaching Hotel Chateau Bethlehem. Exploitatie huisvesting De totale huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2010 met M 0,4 gestegen. Voornamelijk veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud en een toename van de kosten voor klein onderhoud. Financiële baten en lasten: de belangrijkste ontwikkelingen Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten zijn in 2011 M 2,0 lager dan in Het vervroegd aflossen van de bestaande leningen heeft enerzijds een boeterente van M 2,1 tot gevolg gehad en anderzijds M 0,7 lagere rentelasten. Het ministerie van Financiën geeft een relatief lage rentevergoeding op de bij haar uitstaande gelden. Hierdoor zijn de renteopbrengsten in 2011 met M 0,4 afgenomen. Verkort financieel verslag 2011 / 11

12 Materiële vaste activa en investeringen Materiële vaste activa bedragen x K aanschafwaarde 31 dec 2010 afschrijving 31 dec 2010 boekwaarde 31 dec 2010 investeringen 2011 desinvesteringen 2011 afschrijving 2011 cummulatief aanschafwaarde cummulatief afschrijving 31 dec 2011 boekwaarde 31 dec 2011 gebouwen dec 2011 in uitvoering terreinen totaal inventarissen totaal Verkort financieel verslag 2011 / 12

13 Investeringen huisvesting De huisvestingsinvesteringen tot en met 2011 vonden plaats als uitvoering van het huisvestingsplan Momenteel wordt er een nieuw huisvestingsplan opgesteld voor de periode Investeringen gebouwen en terreinen bedragen x M Hotelschool Chateau Bethlehem 0,2 Brusselseweg 0,2 Nieuw Eyckholt 0,2 Toneelacademie 0,2 Nieuwbouw Sittard 0,8 Havikstraat 0,1 kleine verbouwingen en aanpassingen 0,1 totaal 1,8 Investeringen inventaris en inrichting In 2011 werd M 2,8 geïnvesteerd in inventarissen. Treasury Beleggingen De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2011 is als volgt: Samenstelling effectenportefeuille bedragen x M nominale waarde beurswaarde ultimo 2011 balanswaarde ultimo ,50% Ned. Waterschapsbank 05/ totaal De perpetuele obligatielening ING is op 20 december 2011 verkocht voor K 1.331, zijnde 55% van de oorspronkelijke waarde (K 2.420). Hierbij is een koersverlies gerealiseerd van M 0,1. Zuyd Hogeschool heeft thans alleen nog obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank B.V. in bezit zoals blijkt uit bovenstaande tabel. De koerswaarde Waterschapsbank is ten opzichte van nagenoeg gelijk gebleven. Het verwachte aflossingstijdstip is augustus Verkort financieel verslag 2011 / 13

14 Overige geldmiddelen De geldmiddelen zijn in het kader van schatkist bankieren grotendeels ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Liquide middelen bedragen x K 31 dec dec 2010 banken kasmiddelen eindstand liquide middelen Langlopende leningen Langlopende leningen bedragen x K stand 31 dec 2010 afgesloten aflossing stand 31 dec 2011 looptijd < 1 jaar looptijd > 5 jaar rentevoet kredietinstellingen ,3% lening ministerie van Financiën ,1% gemeente Heerlen liquiditeitsbijdrage collegegelden totaal In april 2011 heeft herfinanciering plaatsgevonden van de langlopende leningen. Zuyd heeft hiertoe een overeenkomst met het ministerie van Financiën gesloten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer. De langlopende leningen zijn overgezet naar het ministerie van Financiën. Verkort financieel verslag 2011 / 14

15 Beloning bestuurders en honorering toezichthouders Beloningsbeleid bestuurders en verantwoording De Raad van Toezicht en meer in het bijzonder de remuneratiecommissie vervult de rol van werkgever van de leden van het College van Bestuur. Het beloningsbeleid is conform de Haysystematiek [categorie E] zoals vastgesteld door de toezichthouders in het hbo. Bestuurders worden benoemd voor de duur van vier jaar. In de publieke sector in Nederland gelden voor de opgave en verantwoording van bestuurdersbeloningen een aantal overigens niet gelijkluidende regimes. In 2010 is binnen de HBO-raad de afspraak gemaakt om binnen de sector de bestuurdersbeloningen op eenduidige wijze te presenteren en deze is geënt op de komende WNT. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt als coördinerend ministerie om opgave op basis van de WOPT. Tot slot het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap wenst verantwoording van bestuurdersbeloningen langs de lijn van RJ271. In het volgende overzicht zijn de bestuurdersbeloningen langs deze drie dimensies gepresenteerd. Verkort financieel verslag 2011 / 15

16 Overzicht beloning College van Bestuur bron: dienst Human Resources BJS BOV Auto WB-p WNT WB-z WOPT OSL NOV JG OCW C.M.A. van Rosmalen R.B. Vetkamp C.H.E. Kwakman (per aangetreden) totaal Legenda BJS Bruto JaarSalaris BOV Belastbare OnkostenVergoedingen Auto Auto van de zaak WB-p Werkgeversbijdrage Pensioen WNT Bruto arbeidskosten HBO-raad WB-z WerkgeversBijdrage ZVW plus bruteringstoelage SVW OCW Bezoldiging bestuurders richtlijn OCW (RJ271) JG Jubileum Gratificatie NOV Netto Onkosten Vergoedingen OSL Overige Sociale werkgeverslasten WOPT totalen voor melding WOPT In 2011 zijn onderstaande bedragen door de leden van het College van Bestuur gedeclareerd. Overzicht declaraties College van Bestuur representatiekosten reis- en overige kosten totaal verblijfkosten C.M.A. van Rosmalen R.B. Vetkamp C.H.E. Kwakman totaal Verkort financieel verslag 2011 / 16

17 Toetsing beloning College van Bestuur aan WOPT Met ingang van 1 maart 2006 is bij wet (WOPT) vastgelegd, dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd beloningen openbaar dienen te maken. De grens voor 2011 is evenals voor 2010 vastgesteld op zijnde de som van het belastbaar inkomen en het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. Vastgesteld is dat buiten de voorzitter van het College van Bestuur er in 2011 geen medewerkers in dienst (geweest) zijn met een salaris dat boven deze grens lag. Er is tijdig een melding gedaan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Toezichthouders In het verslagjaar beliep de honorering van de toezichthouders totaal De honorering van de voorzitter bedroeg en voor de leden De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is geheel in overeenstemming met de in het hbo gebruikelijke Haybeloningssystematiek voor toezichthouders. Rechtmatigheid Helderheid bekostiging Op basis van een daartoe gehouden inventarisatie bij de faculteiten en review door de externe accountant is vastgesteld dat geen activiteiten hebben plaatsgevonden die strijdig zijn met de regels omtrent helderheid in bekostiging. Zie hoofdstuk Helderheid in bekostiging. Europees aanbesteden Het inkoopbeleid van Zuyd Hogeschool is er op gericht te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nog niet alle lopende contracten voldoen aan de aanbestedingsregels. De contracten worden derhalve bij expiratie herzien, zodat ze wel passen binnen de regelgeving. De rechtmatigheidsfout blijft binnen de goedkeuringstolerantie. Bekostigingscontrole De controle rondom de primaire registraties van de bekostigingsrelevante studentgegevens biedt voldoende aanknopingspunten om een betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen. Regels beleggen en belenen De door Zuyd Hogeschool gehouden obligatielening van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. voldoet aan de bepalingen van de Regeling Beleggen en Belenen Verkort financieel verslag 2011 / 17

18 Helderheid in bekostiging Inleiding Binnen Zuyd is sinds 2003 een interne Commissie Helderheid in de Bekostiging belast met het toetsen van bestaande praktijken en initiatieven, voor zover bekend, die te maken hebben met onderwijs in relatie tot bekostiging in de meeste brede zin. De commissie heeft een tweeledige functie. In de eerste plaats toetst zij of bepaalde initiatieven van kenniscentra in lijn zijn met de notities helderheid en daarmee samenhangende regelgeving. Daar waar initiatieven als risicovol worden beoordeeld, heeft zij formeel een adviserende taak naar het College van Bestuur, zodat de voorstellen de rechtmatigheidstoets kunnen doorstaan en geen afbreuk doen aan de intenties van de opleiding of kenniscentrum. Momenteel werkt de commissie aan de afwerking van een interne notitie die als leidraad dient voor kenniscentra bij het opstellen van initiatieven. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de thema s helderheid, voortvloeiend uit de notities helderheid uit 2003 en 2004 en de na die jaren verschenen documenten zoals de Handreiking voor de inrichting van publiek-private arrangementen en de Beleidsregel doelmatigheid. Daarbij heeft de instelling ervoor gekozen om jaarlijks een aantal vragen aan de kenniscentra voor te leggen. Met het oog op het voorkomen van rode en oranje cases, heeft Zuyd in 2003 een commissie in het leven geroepen, de interne Commissie Helderheid in de Bekostiging, die initiatieven van kenniscentra en opleidingen toetst aan de notities helderheid. De commissie bestaat uit de bestuurssecretaris, de adjunct-directeur Finance and Control, een vertegenwoordiger van het team Concerncontrol van de dienst Finance and Control, de voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving en een juridisch medewerker van de bestuursdienst Juridische Zaken. In dit hoofdstuk komen de volgende thema s achtereenvolgens aan de orde: a. bekostiging buitenlandse studenten; b. uitbesteding; c. investeren publieke middelen in private activiteiten; d. maatwerktrajecten; e. verlenen van vrijstellingen; f. de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven; g. collegegeld niet betaald door student zelf; h. studenten volgen modules van opleidingen. Verkort financieel verslag 2011 / 18

19 De thema s en de bevindingen a. bekostiging buitenlandse studenten In het kader van een bi-diplomeringsprogramma van het kenniscentrum International Business and Communication studeren Engelse studenten bij Zuyd en studenten van Zuyd bij een partnerinstelling in Engeland (Oxford). Toegekende EC s tellen worden door instellingen wederzijds erkend. Het betreft een uitwisselingsprogramma met gesloten beurzen (Erasmusprogramma). De Engelse studenten worden wel ingeschreven, maar niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. Studenten ontvangen van beide instellingen een getuigschrift. De Engelse studenten volgen bij Zuyd het afsluitend gedeelte. De kwaliteit van het programma is gewaarborgd via overeenkomsten, curriculumvergelijking en accreditatiestelsel. b. uitbesteding Bij het kenniscentrum International Business and Communications hebben studenten de mogelijkheid een doorstroomminor in een omvang van 30 EC s te volgen bij de Universiteit Maastricht, die ook verzorgd wordt door de universiteit. Zuyd blijft verantwoordelijk voor toekenning van de EC s. De afspraken, waaronder kwaliteit als ook over kostenvergoeding zijn contractueel vastgelegd. T.a.v. de gemelde feiten bij het kenniscentum Verloskunde (Academie voor Verloskunde Maastricht) is geconstateerd dat voor stages in ziekenhuizen en eerstelijns praktijken wordt betaald voor de begeleiding van studenten. De gehanteerde gedragswijze is begrijpelijk vanwege usance binnen het gezondheidszorgonderwijs en landelijke afspraken daarover. Aangezien vanuit de bekostigingssystematiek door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierin voorzien werd en het budget is overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat de commissie er van uit dat deze handelwijze oorbaar is, hoewel deze niet geheel in overeenstemming is met praktijkarrangementen en stagecode HBO. Voorts verzorgt datzelfde kenniscentrum bijscholingsdagen aan verloskundepraktijken en ziekenhuizen. Dat geschiedt in het kader van contractactiviteiten, waarbij kostendekkende bedragen in rekening worden gebracht. c. investeren publieke middelen in private activiteiten Het kenniscentrum Hogere Hotelschool Facility Management maakt melding van een tweetal leerbedrijven, waarbij studenten worden ingezet en waarvoor publieke middelen worden ingezet, namelijk het Teaching Hotel Bethlehem en De Hoeve. Het kenniscentrum Beta is inhoudelijk betrokken bij De Wijk van Morgen, een leerbedrijf in de vorm van een aparte rechtspersoon, voor leerlingen en studenten van vmbo, mbo en hbo. Er is/wordt een real life lab gerealiseerd. Verkort financieel verslag 2011 / 19

20 d. Maatwerktrajecten Een maatwerktraject komt voor binnen het kenniscentrum Gezondheidszorg. In samenwerking met een Duitse partnerinstelling, worden Duitse studenten via een verkort traject opgeleid tot ergotherapeut. Hiervoor wordt een maatwerkprogramma aangeboden. Kosten daarvoor worden in rekening gebracht bij de partnerinstelling, die het collegegeld verrekent met de individuele studenten. De afspraken zijn neergelegd in een contract. Voorts kent genoemd kenniscentrum een zogenaamde HBO-V T-stroom in de vorm van een duale opleiding waarbij medewerkers van Limburgse ziekenhuizen aanvullend op het reguliere onderwijs binnen de duale opleiding, onderwijs genieten met betrekking tot de opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker. Het aanvullend onderwijs wordt in samenwerking met de ziekenhuizen aangeboden in de vorm van contractonderwijs. Inschrijving als reguliere student voor dit gedeelte is daarom niet aan de orde. Desbetreffend onderwijs staat onder toezicht van het College Ziekenhuisopleidingen. Studenten ontvangen hiervoor een separaat certificaat (niet zijnde een getuigschrift in de zin van de WHW). Het aanvullend programma wordt eveneens aangeboden aan Spaanse studenten met een verpleegkundige achtergrond; eveneens in de vorm van contractonderwijs. Aangezien er een scheiding is tussen regulier onderwijs en contractonderwijs en studenten niet ten onrechte voor bekostiging in aanmerking worden gebracht, voldoet het programma aan de eisen die de notities helderheid daaraan stelt. Het kenniscentrum Verloskunde biedt trainingen aan op het gebied van life saving skills of vaardigheidstrainingen. Dit zijn vaak groepen van tien tot twaalf deelnemers uit zelfstandige maatschappen. Het betreft hier eveneens contractactiviteiten sec, waarvan minimaal de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. e. het verlenen van vrijstellingen Deze taak is bij uitstek wettelijk toebedeeld aan de examencommissies. Binnen de opleidingen ligt in de onderwijs- en examenregeling vast op welke gronden vrijstellingen verleend kunnen worden. De onderwijs- en examenregeling van de opleidingen zijn gebaseerd op de basisregeling van de hogeschool, te weten de Standaard Onderwijs- en Examenregeling (StOER). Uiteraard vindt eerst de toets plaats of een aankomend student op wettelijke gronden toelaatbaar is. Voor het studiejaar is de interne afspraak gemaakt dat examencommissies in hun eigen jaarverslag rapporteren aan de directie die op basis daarvan zijn bevindingen naar aanleiding van het werk van de examencommissie in het jaarverslag opneemt. In april 2011 is het EVC-centrum van Zuyd onder de naam Direct Advies gevisiteerd in verband met de aangevraagde accreditatie. Kandidaten kunnen bij dit centrum een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een ervaringscertificaat, waarmee zij vervolgens, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie, vrijstellingen kunnen verkrijgen. Strategisch gedrag in die zin dat opleidingen veel vrijstellingen vertrekken met het uiteindelijke oog op hogere bekostiging is hierbij uitdrukkelijk niet aan de orde. Verkort financieel verslag 2011 / 20

21 Alle kenniscentra maken er melding van dat vrijstellingen door de examencommissie worden verleend in overeenstemming met de OER. Uitzondering hierop vormt de Toneelacademie Maastricht; deze vermeldt dat überhaupt geen vrijstellingen worden verleend. f. collegegeld niet betaald door studenten zelf De student vermeldt in Studielink of gebruik wordt gemaakt van de digitale machtiging. Student en betaler moeten de betaling activeren. Wanneer wordt vastgesteld dat een ander betaalt dan de student zelf, ontvangt de student een formulier waarin bevestigd dient te worden dat een ander betaalt. Bij een afgegeven papieren machtiging volgt eenzelfde soort controle, waarbij met name wordt gelet of de student de passage betaling door derden correct heeft ingevuld. g. studenten volgen modules van opleidingen Zuyd gaat er van uit dat studenten die zich via Studielink voor een initiële opleiding inschrijven, ook de intentie hebben om een getuigschrift te behalen. Waarborgen van Zuyd om studenten die slechts modulen van opleidingen volgen, op rechtmatige wijze buiten de bekostiging te houden zijn de volgende: 1. Studenten die aangeven losse modules te willen volgen, worden bij Zuyd ingeschreven als cursist. Daarbij worden tarieven gehanteerd conform vastgestelde tarieven. 2. Uitwisselingsstudenten worden binnen Zuyd als gaststudent geregistreerd. 3. Studenten van andere instellingen die bij Zuyd een onderwijseenheid willen volgen, melden zich aan via Studielink. Deze studenten leveren een bewijs betaling collegegeld in van de instelling waar de studenten hun eerste inschrijving hebben. 4. Studenten die niet bij Zuyd zijn ingeschreven en een onderwijseenheid willen volgen en ook geen eerste inschrijving hebben aan een andere instelling, worden als cursist ingeschreven. 5. Zuyd participeert in het minornetwerk Kies Op Maat. Dit netwerk geeft aangesloten hogescholen en universiteiten de gelegenheid om minoren op eenvoudige wijze aan te bieden aan studenten van andere instellingen onder een strikte regie van heldere afspraken rondom administratie en onderlinge verrekening. h. de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Studenten worden bij Zuyd niet ingeschreven voor een andere opleiding dan waarvoor ingeschreven om op die wijze meer bekostiging te verkrijgen. Inschrijving voor een opleiding is verbonden aan de inschrijving in Studielink evenals het studentvolgsysteem OSIRIS. Verstrekking van het getuigschrift geschiedt conform CROHO-registratie van de opleiding aan de hand van de resultaatoverzichten zoals opgenomen in OSIRIS. Conclusie Op basis van de intern uitgevoerde inventarisatie met betrekking tot de naleving van de thema s Helderheid door Zuyd is er geen sprake van een verhoogd risico op strijdigheid met één van de thema s. Verkort financieel verslag 2011 / 21

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2011 HOGESCHOOL ROTTERDAM Bestaande uit: Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht De jaarrekening 2011 Overige gegevens en Bijlagen

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 3800 AP Amersfoort 1 juni 2015 JAARVERSLAG 214 Centraal Bureau/Centrale Administratie Postbus 637 38 AP Amersfoort 1 juni 215 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis

Jaarrekening 2013. Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Jaarrekening 2013 Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfriesgasthuis Hoorn, 22 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2013 Enkelvoudig 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012

VU medisch centrum. Jaarrekening 2012 Jaarrekening 212 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep

Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep Financieel Jaarverslag Stichting Koraal Groep 213 Colofon: Samenstelling en redactie: drs. S.J.A.M. Ackermans RA RC Vormgeving en lay-out: Eveline Timmer Drukwerk: Drukkerij Hub. Tonnaer B.V. Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie