Verkort financieel verslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort financieel verslag 2011"

Transcriptie

1 Verkort financieel verslag 2011 Introductie Dit verkort financieel verslag 2011 maakt onderdeel uit van het jaarbeeld 2011 dat door het College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een samenvatting van de statutaire jaarrekening van Stichting Hogeschool Zuyd over boekjaar Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van samengevatte financiële overzichten. Daarom heeft het College van Bestuur deze criteria zelf ontwikkeld. De samenvatting is als volgt tot stand gekomen: - Van een aantal financiële overzichten zijn uitsluitend de hoofdcategorieën weergegeven (bv. balans en kasstroomoverzicht) en andere financiële overzichten zijn integraal overgenomen (bv. resultatenrekening en mutatieoverzicht eigen vermogen). - De statutaire jaarrekening is opgesteld volgens Titel 9 boek 2 BW. Daarnaast is rekening gehouden met de Regeling Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen (RJ 660). In deze samenvatting zijn de grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening beperkt opgenomen. - De toelichtingen die zijn vereist op basis van Boek 2 - Titel 9 Burgerlijk Wetboek zijn vereenvoudigd weergegeven. In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. De verkorte jaarrekening wordt op een later moment uitgebracht dan de statutaire jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 2011 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Om een volledig inzicht te krijgen in de financiële resultaten van Zuyd en de grootte en samenstelling van het vermogen wordt verwezen naar de volledige jaarrekening die, voorzien van een goedkeurende controleverklaring, ter inzage ligt ten kantore van Zuyd. Verkort financieel verslag 2011 / 1

2 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Wettelijke richtlijnen De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanaf verslagjaar 2008 zijn dit de vereisten volgens Boek 2 - Titel 9 - Burgerlijk Wetboek. Bij het opstellen van de jaarrekening is verder de Regeling Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen (RJ 660) gevolgd. Consolidatie Met toepassing van de regelgeving zijn de cijfers van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, BV Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen in de consolidatie opgenomen. Voor alle drie de BV s is sprake van een 100% deelneming door Stichting Hogeschool Zuyd. Waardering De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben. Zuyd neemt risico s op zodra ze worden geconstateerd. Ontwikkelingen Rijksbijdrage De rijksbijdragen laten in 2011 een toename zien van M 5,8 ten opzichte van De belangrijkste factoren van de stijging zijn: Factoren stijging rijksbijdragen bedragen x M compensatie gestegen werkgeverslasten 0,4 stijging rijksbijdrage a.g.v nieuwe verdeelmodel 2,5 compensatie studentenstijging 2,8 diversen 0,1 totaal 5,8 Studentenaantallen worden voor de bepaling van de rijksbijdrage c.q. bekostiging, uitgedrukt in termen van bekostigde studenten en bekostigde inschrijvingen. De toekomstige ontwikkeling van deze parameters wordt weergegeven in onderstaande populatieprognose. Verkort financieel verslag 2011 / 2

3 Populatieprognose Bekostigde studenten zijn studenten die op grond van nationaliteit, woonplaats of studieverleden in aanmerking komen voor bekostiging. Niet Europese Economische Ruimte (EER) studenten en studenten die al een hoger onderwijsdiploma behaald hebben zijn bijvoorbeeld niet bekostigd. Van een bekostigde inschrijving is sprake zolang de bekostigde student zijn nominale studieduur (vier jaar) niet verbruikt heeft. De neerwaartse trend betekent een daling van de rijksbijdrage. De Nieuwste Pabo In 2011 is een verdere samenwerking tussen Fontys Hogescholen en Zuyd vormgegeven. Per 1 september 2012 gaat de samenwerkingsovereenkomst in welke overeengekomen is tussen Fontys Hogescholen en Zuyd. Voor die tijd zullen er nog de nodige beslissingen genomen moeten worden. Samenwerkingsverband publiek-privaat In 2011 is door Zuyd verder gebouwd aan de unieke samenwerking tussen partners uit de private en publieke sector in het Centrum voor Chemie. Het centrum brengt mensen en kennis van ondernemers, onderwijs en onderzoek bij elkaar op basis van programmatische innovatielijnen. Daarbij stimuleert en faciliteert het centrum onderlinge samenwerking tussen deze partijen door een laagdrempelige fysieke en online werkomgeving te creëren volgens het concept van open innovatie. Het op deze wijze beschikbaar krijgen van voldoende adequaat opgeleid personeel is voor de chemische sector van groot belang. Verkort financieel verslag 2011 / 3

4 Resultaat Geconsolideerde resultatenrekening bedragen x K realisatie 2011 begroting 2011 realisatie 2010 baten rijksbijdragen collegegelden subsidies contractomzet overige baten totaal baten lasten personeel afschrijvingen huisvesting overige lasten totaal lasten saldo baten en lasten financiële baten en lasten rentebaten rentelasten saldo financiële baten en lasten resultaat Verkort financieel verslag 2011 / 4

5 Resultaatanalyse Ten opzichte van de begroting 2011 is de gunstige resultaatafwijking van M 2,4 per rubriek als volgt: Resultaatafwijking bedragen x M resultaateffect positief negatief rijksbijdragen 4,2 collegegelden 0,4 contractopbrengsten en projectsubsidies 0,3 overige baten 0,6 financiële baten 0,3 Personeelslasten 0,1 afschrijvingen 0,7 overige lasten 0,8 financiële lasten 1,2 totaal 5,5 3,1 De oorzaken van de hogere rijksbijdrage ten opzichte van de begroting zijn de groei van het aantal studenten met 3% en extra middelen als gevolg van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. Om te voorzien in de financieringsbehoefte voor de investering in De Dobbelsteen en ter herfinanciering van de bestaande bancaire leningen, maakt Zuyd gebruik van de mogelijkheid tot geïntegreerd middelenbeheer via het ministerie van Financiën. Dit heeft in 2011 geresulteerd in enerzijds het vervroegd aflossen van de bestaande leningen, hetgeen een boeterente tot gevolg had van M 2,1, en anderzijds lagere renteopbrengsten. Dit verklaart de hogere financiële lasten. Samenstelling inkomsten Bedragen x K Verkort financieel verslag 2011 / 5

6 Samenstelling lasten Opmerking: de financiële lasten betreffen het saldo van de financiële baten en lasten. Bedragen x K Resultaatontwikkeling In de grafiek hieronder is de resultaatontwikkeling van de laatste vier jaren grafisch weergegeven. Ontwikkeling resultaat Bedragen x K Verkort financieel verslag 2011 / 6

7 Het resultaat 2011 is als volgt tot stand gekomen: Herkomst financieel resultaat bedragen x M centraal en ondersteunende diensten 4,7 faculteiten 1,0 lectoraten 0,0 gelieerde rechtspersonen (privaat) -0,6 totaal 5,1 Het meest opvallend is het positieve resultaat van de groep centraal en ondersteunende diensten. Verklaring hiervoor is de reservering van de extra rijksbijdrage ten gunste van centrale middelen (buffervorming) met als doel het opvangen van toekomstige negatieve resultaten. Financiële positie Geconsolideerde balans bedragen x K 31 dec dec 2010 activa vaste activa vlottende activa totaal activa passiva eigen vermogen voorzieningen langlopende schulden vlottende passiva totaal passiva Verkort financieel verslag 2011 / 7

8 Samenstelling eigen vermogen bedragen x K publiek deel saldo 31 dec 2010 resultaatbestemming overige mutaties saldo 31 dec 2011 algemene reserve bestemmingsreserve privaat deel bestemmingsreserve totaal Het privaat deel van het eigen vermogen is het vermogen van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, de BV Hogeschool Zuyd Detachering en de BV De Wijk van Morgen. De bestemmingsreserve publiek bestaat uit de componenten functiemix (M 0,3), SOP-regeling (M 3,1) en reservering voor nieuwbouw (M 25). Omvang eigen vermogen Bedragen x M De financiële positie wordt weergegeven door middel van het eigen vermogen, solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit. Verkort financieel verslag 2011 / 8

9 Kengetallen solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit in % Solvabiliteit wordt uitgedrukt als % eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. De stijging vanaf 2009 is het gevolg van toevoeging van het resultaat, waarbij de resultaten 2009 en 2010 gunstig beïnvloed zijn door het verplicht vervallen van de SOP-voorziening (Seniorenregeling Onderwijs Personeel). De kengetallen voldoen allen in ruime mate aan zowel de externe als intern gestelde normen. Het weerstandsvermogen geeft uitdrukking aan het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt en wordt bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van de baten. De liquiditeitsgraad is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven en blijft zich daarmee stabiel bewegen tussen een bandbreedte van 85% tot 90%. Overzicht voorzieningen Overzicht voorzieningen bedragen x K saldo 31 dec 2010 dotaties 2011 onttrekkingen 2011 vrijval 2011 rentemutatie saldo 31 dec 2011 personeel onderhoud gebouwen totaal Verkort financieel verslag 2011 / 9

10 Kasstroomoverzicht bedragen x K kasstroom uit operationele activiteiten investeringsactiviteiten financieringsactiviteiten mutatie liquide middelen beginstand liquide middelen eindstand liquide middelen Baten: de belangrijkste ontwikkelingen Rijksbijdragen De rijksbijdragen zijn met M 5,8 toegenomen ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt door een groei van het aantal studenten met 3%. Hiermee is een bedrag gemoeid van M 2,8. De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek heeft eveneens een positieve uitwerking op de omvang van de rijksbijdragen gehad van M 2,5. In 2011 heeft er nagenoeg geen prijsindexatie plaatsgevonden. Er is alleen een compensatie verstrekt voor de gestegen werkgeverslasten M 0,4. Collegegelden De opbrengst collegegelden 2011 is M 24,0 en hiermee M 1,3 hoger dan in Deze toename is een gevolg van de groei van het aantal studenten en de verhoging van het collegegeld in schooljaar Contractopbrengsten en projectsubsidies De opbrengst uit contractactiviteiten is met M 4,3 op hetzelfde niveau gebleven als in De subsidieopbrengsten zijn M 0,6 hoger dan in Deze toename is zowel terug te zien in het aantal projecten als in de (financiële) omvang ervan. Overige baten De overige baten zijn met M 0,8 gestegen. Deze toename is onder andere een gevolg van toegenomen opbrengsten uit detacheringen, verkopen derden en huuropbrengsten (M 1,0). De studentbijdragen zijn daarentegen gedaald met M 0,2. Verkort financieel verslag 2011 / 10

11 Lasten: de belangrijkste ontwikkelingen Personeelslasten De personeelslasten 2011 liggen in lijn met de begroting 2011 maar liggen M 3,3 hoger dan de realisatie De samenstelling van de afwijking ten opzichte van de realisatie 2010 is als volgt: Samenstelling afwijking personeelslasten bedragen x M hoger formatieverbruik (17 fte) -1,2 algemene CAO-salarismaatregelen (1,99%) -1,8 eenmalige uitkering -0,6 lagere inhuur extern personeel 0,2 overige personeelslasten -0,2 daling dotatie personele voorzieningen 0,2 stijging premies sociale voorzieningen en pensioenen -0,4 daling niet opgenomen verlofdagen 0,5 totaal -3,3 Afschrijvingslasten In vergelijking met 2010 zijn de afschrijvingslasten gestegen met ruim M 1,1. Eind 2011 is de activaadministratie opgeschoond. Daarbij zijn onder meer inventaris die vóór 2003 zijn aangeschaft, volledig afgeschreven. Hiermee is een incidentele last van M 0,7 gemoeid. De afschrijvingslasten op huisvesting zijn met M 0,3 gestegen. Deze stijging is een gevolg van het voor het eerst in 2011 een volledig jaar afschrijven van de investeringen in het Teaching Hotel Chateau Bethlehem. Exploitatie huisvesting De totale huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2010 met M 0,4 gestegen. Voornamelijk veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud en een toename van de kosten voor klein onderhoud. Financiële baten en lasten: de belangrijkste ontwikkelingen Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten zijn in 2011 M 2,0 lager dan in Het vervroegd aflossen van de bestaande leningen heeft enerzijds een boeterente van M 2,1 tot gevolg gehad en anderzijds M 0,7 lagere rentelasten. Het ministerie van Financiën geeft een relatief lage rentevergoeding op de bij haar uitstaande gelden. Hierdoor zijn de renteopbrengsten in 2011 met M 0,4 afgenomen. Verkort financieel verslag 2011 / 11

12 Materiële vaste activa en investeringen Materiële vaste activa bedragen x K aanschafwaarde 31 dec 2010 afschrijving 31 dec 2010 boekwaarde 31 dec 2010 investeringen 2011 desinvesteringen 2011 afschrijving 2011 cummulatief aanschafwaarde cummulatief afschrijving 31 dec 2011 boekwaarde 31 dec 2011 gebouwen dec 2011 in uitvoering terreinen totaal inventarissen totaal Verkort financieel verslag 2011 / 12

13 Investeringen huisvesting De huisvestingsinvesteringen tot en met 2011 vonden plaats als uitvoering van het huisvestingsplan Momenteel wordt er een nieuw huisvestingsplan opgesteld voor de periode Investeringen gebouwen en terreinen bedragen x M Hotelschool Chateau Bethlehem 0,2 Brusselseweg 0,2 Nieuw Eyckholt 0,2 Toneelacademie 0,2 Nieuwbouw Sittard 0,8 Havikstraat 0,1 kleine verbouwingen en aanpassingen 0,1 totaal 1,8 Investeringen inventaris en inrichting In 2011 werd M 2,8 geïnvesteerd in inventarissen. Treasury Beleggingen De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2011 is als volgt: Samenstelling effectenportefeuille bedragen x M nominale waarde beurswaarde ultimo 2011 balanswaarde ultimo ,50% Ned. Waterschapsbank 05/ totaal De perpetuele obligatielening ING is op 20 december 2011 verkocht voor K 1.331, zijnde 55% van de oorspronkelijke waarde (K 2.420). Hierbij is een koersverlies gerealiseerd van M 0,1. Zuyd Hogeschool heeft thans alleen nog obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank B.V. in bezit zoals blijkt uit bovenstaande tabel. De koerswaarde Waterschapsbank is ten opzichte van nagenoeg gelijk gebleven. Het verwachte aflossingstijdstip is augustus Verkort financieel verslag 2011 / 13

14 Overige geldmiddelen De geldmiddelen zijn in het kader van schatkist bankieren grotendeels ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Liquide middelen bedragen x K 31 dec dec 2010 banken kasmiddelen eindstand liquide middelen Langlopende leningen Langlopende leningen bedragen x K stand 31 dec 2010 afgesloten aflossing stand 31 dec 2011 looptijd < 1 jaar looptijd > 5 jaar rentevoet kredietinstellingen ,3% lening ministerie van Financiën ,1% gemeente Heerlen liquiditeitsbijdrage collegegelden totaal In april 2011 heeft herfinanciering plaatsgevonden van de langlopende leningen. Zuyd heeft hiertoe een overeenkomst met het ministerie van Financiën gesloten in het kader van geïntegreerd middelenbeheer. De langlopende leningen zijn overgezet naar het ministerie van Financiën. Verkort financieel verslag 2011 / 14

15 Beloning bestuurders en honorering toezichthouders Beloningsbeleid bestuurders en verantwoording De Raad van Toezicht en meer in het bijzonder de remuneratiecommissie vervult de rol van werkgever van de leden van het College van Bestuur. Het beloningsbeleid is conform de Haysystematiek [categorie E] zoals vastgesteld door de toezichthouders in het hbo. Bestuurders worden benoemd voor de duur van vier jaar. In de publieke sector in Nederland gelden voor de opgave en verantwoording van bestuurdersbeloningen een aantal overigens niet gelijkluidende regimes. In 2010 is binnen de HBO-raad de afspraak gemaakt om binnen de sector de bestuurdersbeloningen op eenduidige wijze te presenteren en deze is geënt op de komende WNT. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt als coördinerend ministerie om opgave op basis van de WOPT. Tot slot het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap wenst verantwoording van bestuurdersbeloningen langs de lijn van RJ271. In het volgende overzicht zijn de bestuurdersbeloningen langs deze drie dimensies gepresenteerd. Verkort financieel verslag 2011 / 15

16 Overzicht beloning College van Bestuur bron: dienst Human Resources BJS BOV Auto WB-p WNT WB-z WOPT OSL NOV JG OCW C.M.A. van Rosmalen R.B. Vetkamp C.H.E. Kwakman (per aangetreden) totaal Legenda BJS Bruto JaarSalaris BOV Belastbare OnkostenVergoedingen Auto Auto van de zaak WB-p Werkgeversbijdrage Pensioen WNT Bruto arbeidskosten HBO-raad WB-z WerkgeversBijdrage ZVW plus bruteringstoelage SVW OCW Bezoldiging bestuurders richtlijn OCW (RJ271) JG Jubileum Gratificatie NOV Netto Onkosten Vergoedingen OSL Overige Sociale werkgeverslasten WOPT totalen voor melding WOPT In 2011 zijn onderstaande bedragen door de leden van het College van Bestuur gedeclareerd. Overzicht declaraties College van Bestuur representatiekosten reis- en overige kosten totaal verblijfkosten C.M.A. van Rosmalen R.B. Vetkamp C.H.E. Kwakman totaal Verkort financieel verslag 2011 / 16

17 Toetsing beloning College van Bestuur aan WOPT Met ingang van 1 maart 2006 is bij wet (WOPT) vastgelegd, dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd beloningen openbaar dienen te maken. De grens voor 2011 is evenals voor 2010 vastgesteld op zijnde de som van het belastbaar inkomen en het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie. Vastgesteld is dat buiten de voorzitter van het College van Bestuur er in 2011 geen medewerkers in dienst (geweest) zijn met een salaris dat boven deze grens lag. Er is tijdig een melding gedaan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Toezichthouders In het verslagjaar beliep de honorering van de toezichthouders totaal De honorering van de voorzitter bedroeg en voor de leden De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is geheel in overeenstemming met de in het hbo gebruikelijke Haybeloningssystematiek voor toezichthouders. Rechtmatigheid Helderheid bekostiging Op basis van een daartoe gehouden inventarisatie bij de faculteiten en review door de externe accountant is vastgesteld dat geen activiteiten hebben plaatsgevonden die strijdig zijn met de regels omtrent helderheid in bekostiging. Zie hoofdstuk Helderheid in bekostiging. Europees aanbesteden Het inkoopbeleid van Zuyd Hogeschool is er op gericht te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nog niet alle lopende contracten voldoen aan de aanbestedingsregels. De contracten worden derhalve bij expiratie herzien, zodat ze wel passen binnen de regelgeving. De rechtmatigheidsfout blijft binnen de goedkeuringstolerantie. Bekostigingscontrole De controle rondom de primaire registraties van de bekostigingsrelevante studentgegevens biedt voldoende aanknopingspunten om een betrouwbare gegevensverwerking te waarborgen. Regels beleggen en belenen De door Zuyd Hogeschool gehouden obligatielening van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. voldoet aan de bepalingen van de Regeling Beleggen en Belenen Verkort financieel verslag 2011 / 17

18 Helderheid in bekostiging Inleiding Binnen Zuyd is sinds 2003 een interne Commissie Helderheid in de Bekostiging belast met het toetsen van bestaande praktijken en initiatieven, voor zover bekend, die te maken hebben met onderwijs in relatie tot bekostiging in de meeste brede zin. De commissie heeft een tweeledige functie. In de eerste plaats toetst zij of bepaalde initiatieven van kenniscentra in lijn zijn met de notities helderheid en daarmee samenhangende regelgeving. Daar waar initiatieven als risicovol worden beoordeeld, heeft zij formeel een adviserende taak naar het College van Bestuur, zodat de voorstellen de rechtmatigheidstoets kunnen doorstaan en geen afbreuk doen aan de intenties van de opleiding of kenniscentrum. Momenteel werkt de commissie aan de afwerking van een interne notitie die als leidraad dient voor kenniscentra bij het opstellen van initiatieven. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de thema s helderheid, voortvloeiend uit de notities helderheid uit 2003 en 2004 en de na die jaren verschenen documenten zoals de Handreiking voor de inrichting van publiek-private arrangementen en de Beleidsregel doelmatigheid. Daarbij heeft de instelling ervoor gekozen om jaarlijks een aantal vragen aan de kenniscentra voor te leggen. Met het oog op het voorkomen van rode en oranje cases, heeft Zuyd in 2003 een commissie in het leven geroepen, de interne Commissie Helderheid in de Bekostiging, die initiatieven van kenniscentra en opleidingen toetst aan de notities helderheid. De commissie bestaat uit de bestuurssecretaris, de adjunct-directeur Finance and Control, een vertegenwoordiger van het team Concerncontrol van de dienst Finance and Control, de voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving en een juridisch medewerker van de bestuursdienst Juridische Zaken. In dit hoofdstuk komen de volgende thema s achtereenvolgens aan de orde: a. bekostiging buitenlandse studenten; b. uitbesteding; c. investeren publieke middelen in private activiteiten; d. maatwerktrajecten; e. verlenen van vrijstellingen; f. de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven; g. collegegeld niet betaald door student zelf; h. studenten volgen modules van opleidingen. Verkort financieel verslag 2011 / 18

19 De thema s en de bevindingen a. bekostiging buitenlandse studenten In het kader van een bi-diplomeringsprogramma van het kenniscentrum International Business and Communication studeren Engelse studenten bij Zuyd en studenten van Zuyd bij een partnerinstelling in Engeland (Oxford). Toegekende EC s tellen worden door instellingen wederzijds erkend. Het betreft een uitwisselingsprogramma met gesloten beurzen (Erasmusprogramma). De Engelse studenten worden wel ingeschreven, maar niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. Studenten ontvangen van beide instellingen een getuigschrift. De Engelse studenten volgen bij Zuyd het afsluitend gedeelte. De kwaliteit van het programma is gewaarborgd via overeenkomsten, curriculumvergelijking en accreditatiestelsel. b. uitbesteding Bij het kenniscentrum International Business and Communications hebben studenten de mogelijkheid een doorstroomminor in een omvang van 30 EC s te volgen bij de Universiteit Maastricht, die ook verzorgd wordt door de universiteit. Zuyd blijft verantwoordelijk voor toekenning van de EC s. De afspraken, waaronder kwaliteit als ook over kostenvergoeding zijn contractueel vastgelegd. T.a.v. de gemelde feiten bij het kenniscentum Verloskunde (Academie voor Verloskunde Maastricht) is geconstateerd dat voor stages in ziekenhuizen en eerstelijns praktijken wordt betaald voor de begeleiding van studenten. De gehanteerde gedragswijze is begrijpelijk vanwege usance binnen het gezondheidszorgonderwijs en landelijke afspraken daarover. Aangezien vanuit de bekostigingssystematiek door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierin voorzien werd en het budget is overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat de commissie er van uit dat deze handelwijze oorbaar is, hoewel deze niet geheel in overeenstemming is met praktijkarrangementen en stagecode HBO. Voorts verzorgt datzelfde kenniscentrum bijscholingsdagen aan verloskundepraktijken en ziekenhuizen. Dat geschiedt in het kader van contractactiviteiten, waarbij kostendekkende bedragen in rekening worden gebracht. c. investeren publieke middelen in private activiteiten Het kenniscentrum Hogere Hotelschool Facility Management maakt melding van een tweetal leerbedrijven, waarbij studenten worden ingezet en waarvoor publieke middelen worden ingezet, namelijk het Teaching Hotel Bethlehem en De Hoeve. Het kenniscentrum Beta is inhoudelijk betrokken bij De Wijk van Morgen, een leerbedrijf in de vorm van een aparte rechtspersoon, voor leerlingen en studenten van vmbo, mbo en hbo. Er is/wordt een real life lab gerealiseerd. Verkort financieel verslag 2011 / 19

20 d. Maatwerktrajecten Een maatwerktraject komt voor binnen het kenniscentrum Gezondheidszorg. In samenwerking met een Duitse partnerinstelling, worden Duitse studenten via een verkort traject opgeleid tot ergotherapeut. Hiervoor wordt een maatwerkprogramma aangeboden. Kosten daarvoor worden in rekening gebracht bij de partnerinstelling, die het collegegeld verrekent met de individuele studenten. De afspraken zijn neergelegd in een contract. Voorts kent genoemd kenniscentrum een zogenaamde HBO-V T-stroom in de vorm van een duale opleiding waarbij medewerkers van Limburgse ziekenhuizen aanvullend op het reguliere onderwijs binnen de duale opleiding, onderwijs genieten met betrekking tot de opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker. Het aanvullend onderwijs wordt in samenwerking met de ziekenhuizen aangeboden in de vorm van contractonderwijs. Inschrijving als reguliere student voor dit gedeelte is daarom niet aan de orde. Desbetreffend onderwijs staat onder toezicht van het College Ziekenhuisopleidingen. Studenten ontvangen hiervoor een separaat certificaat (niet zijnde een getuigschrift in de zin van de WHW). Het aanvullend programma wordt eveneens aangeboden aan Spaanse studenten met een verpleegkundige achtergrond; eveneens in de vorm van contractonderwijs. Aangezien er een scheiding is tussen regulier onderwijs en contractonderwijs en studenten niet ten onrechte voor bekostiging in aanmerking worden gebracht, voldoet het programma aan de eisen die de notities helderheid daaraan stelt. Het kenniscentrum Verloskunde biedt trainingen aan op het gebied van life saving skills of vaardigheidstrainingen. Dit zijn vaak groepen van tien tot twaalf deelnemers uit zelfstandige maatschappen. Het betreft hier eveneens contractactiviteiten sec, waarvan minimaal de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. e. het verlenen van vrijstellingen Deze taak is bij uitstek wettelijk toebedeeld aan de examencommissies. Binnen de opleidingen ligt in de onderwijs- en examenregeling vast op welke gronden vrijstellingen verleend kunnen worden. De onderwijs- en examenregeling van de opleidingen zijn gebaseerd op de basisregeling van de hogeschool, te weten de Standaard Onderwijs- en Examenregeling (StOER). Uiteraard vindt eerst de toets plaats of een aankomend student op wettelijke gronden toelaatbaar is. Voor het studiejaar is de interne afspraak gemaakt dat examencommissies in hun eigen jaarverslag rapporteren aan de directie die op basis daarvan zijn bevindingen naar aanleiding van het werk van de examencommissie in het jaarverslag opneemt. In april 2011 is het EVC-centrum van Zuyd onder de naam Direct Advies gevisiteerd in verband met de aangevraagde accreditatie. Kandidaten kunnen bij dit centrum een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een ervaringscertificaat, waarmee zij vervolgens, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie, vrijstellingen kunnen verkrijgen. Strategisch gedrag in die zin dat opleidingen veel vrijstellingen vertrekken met het uiteindelijke oog op hogere bekostiging is hierbij uitdrukkelijk niet aan de orde. Verkort financieel verslag 2011 / 20

21 Alle kenniscentra maken er melding van dat vrijstellingen door de examencommissie worden verleend in overeenstemming met de OER. Uitzondering hierop vormt de Toneelacademie Maastricht; deze vermeldt dat überhaupt geen vrijstellingen worden verleend. f. collegegeld niet betaald door studenten zelf De student vermeldt in Studielink of gebruik wordt gemaakt van de digitale machtiging. Student en betaler moeten de betaling activeren. Wanneer wordt vastgesteld dat een ander betaalt dan de student zelf, ontvangt de student een formulier waarin bevestigd dient te worden dat een ander betaalt. Bij een afgegeven papieren machtiging volgt eenzelfde soort controle, waarbij met name wordt gelet of de student de passage betaling door derden correct heeft ingevuld. g. studenten volgen modules van opleidingen Zuyd gaat er van uit dat studenten die zich via Studielink voor een initiële opleiding inschrijven, ook de intentie hebben om een getuigschrift te behalen. Waarborgen van Zuyd om studenten die slechts modulen van opleidingen volgen, op rechtmatige wijze buiten de bekostiging te houden zijn de volgende: 1. Studenten die aangeven losse modules te willen volgen, worden bij Zuyd ingeschreven als cursist. Daarbij worden tarieven gehanteerd conform vastgestelde tarieven. 2. Uitwisselingsstudenten worden binnen Zuyd als gaststudent geregistreerd. 3. Studenten van andere instellingen die bij Zuyd een onderwijseenheid willen volgen, melden zich aan via Studielink. Deze studenten leveren een bewijs betaling collegegeld in van de instelling waar de studenten hun eerste inschrijving hebben. 4. Studenten die niet bij Zuyd zijn ingeschreven en een onderwijseenheid willen volgen en ook geen eerste inschrijving hebben aan een andere instelling, worden als cursist ingeschreven. 5. Zuyd participeert in het minornetwerk Kies Op Maat. Dit netwerk geeft aangesloten hogescholen en universiteiten de gelegenheid om minoren op eenvoudige wijze aan te bieden aan studenten van andere instellingen onder een strikte regie van heldere afspraken rondom administratie en onderlinge verrekening. h. de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Studenten worden bij Zuyd niet ingeschreven voor een andere opleiding dan waarvoor ingeschreven om op die wijze meer bekostiging te verkrijgen. Inschrijving voor een opleiding is verbonden aan de inschrijving in Studielink evenals het studentvolgsysteem OSIRIS. Verstrekking van het getuigschrift geschiedt conform CROHO-registratie van de opleiding aan de hand van de resultaatoverzichten zoals opgenomen in OSIRIS. Conclusie Op basis van de intern uitgevoerde inventarisatie met betrekking tot de naleving van de thema s Helderheid door Zuyd is er geen sprake van een verhoogd risico op strijdigheid met één van de thema s. Verkort financieel verslag 2011 / 21

9 Verkort financieel verslag 2011-2012

9 Verkort financieel verslag 2011-2012 9 Verkort financieel verslag 2011-2012 Introductie Dit verkort financieel verslag 2011-2012 maakt onderdeel uit van het jaarbeeld 2011-2012 dat door het College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2010

Verkorte jaarrekening 2010 Verkorte jaarrekening 2010 Financiën: grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Wettelijke richtlijnen De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en richtlijnen van het ministerie

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend nieuwe studenten zich bij de RUG hadden ingeschreven (5034). In totaal werden er 25.068 studenten geteld. Dat zijn beide recordaantallen. J a a r r e ke

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

RAPPORT. Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft. inzake de jaarrekening 2011/2012

RAPPORT. Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft. inzake de jaarrekening 2011/2012 RAPPORT Uitgebracht aan: het bestuur van Stichting Theatherfestival Delft te Delft inzake de jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultaatanalyse 2 3 Financiële positie 3 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren

Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg CN Lunteren RAPPORT Uitgebracht aan: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming Wuitekampweg 5 6741 CN Betreft: Jaarrapport 2015 T.a.v. de heer Looise Wuitekampweg 5 6741 CN Scherpenzeel, 05 maart

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen Bestuur Bouwerij XX AMSTELVEEN. Jaarverslag 2016

Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen Bestuur Bouwerij XX AMSTELVEEN. Jaarverslag 2016 Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen Bestuur Bouwerij 52 1185 XX AMSTELVEEN Jaarverslag Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen Bestuur Bouwerij 52 1185 XX AMSTELVEEN Jaarverslag INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie