STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND"

Transcriptie

1 gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0

2

3 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van Toezicht 8 Bericht van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1 Visie, missie en doelstellingen 12 2 Good Governance 12 3 Profiel van de instelling 15 4 Onderwijs en bedrijfsvoering 16 5 Kengetallen 32 6 Juridische structuur 32 7 Organogram 33 8 Overige gegevens 34 Geconsolideerde jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Algemene grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 43 Toelichting op de geconsolideerde balans Materiële vaste activa 46 OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 46 Financiële vaste activa 47 Voorraden 48 Vorderingen 48 Liquide middelen 48 Eigen Vermogen 49 Voorzieningen 50 Langlopende schulden 51 Kortlopende schulden 52 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 53 Overzicht verbonden partijen 54 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009 Rijksbijdragen OCW 55 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 55 College-, cursus-, les- en examengelden 55 Baten werk in opdracht van derden 55 Overige baten 55 Personele lasten 56 Afschrijvingen 56 Huisvestingslasten 56 Overige instellingslasten 56 Financiële baten en lasten 57 Enkelvoudige jaarrekening 2009 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening Financiele vaste activa 64 Eigen Vermogen 65 Voorzieningen 65 Baten 66 Overige gegevens Resultaatbestemming 67 Gebeurtenissen na balansdatum 67 Gegevens over de rechtspersoon 67 Accountantsverklaring 68 Overzicht indicatoren Geïntegreerd Jaardocument BVE 69 Bijlagen bestaan uit: Toelichting op de exploitatierekening: realisatie versus begroting bijlage 1 Toelichting op de exploitatierekening: realisatie 2009 versus realisatie 2008 bijlage 2 Toelichting op de balans: realisatie versus realisatie bijlage 3 Specificatie vordering en schulden OCW bijlage 4 Specificatie subsidies OCW bijlage 5 Rapportage IBO-BVE 2009 bijlage 6 Rapportage OCW-regelingen Innovatie- en stagebox bijlage 7 Commissie "Schutte"(Helderheid) bijlage 8 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) bijlage 9a Bezoldiging Bestuurders bijlage 9b Overzicht van partijen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten bijlage 10 Woordenlijst bijlage 11 Pagina

4

5 STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Bestuursverslag

6

7 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 7 Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur Gang van zaken is te karakteriseren als een overgangsjaar voor ROC Midden Nederland. De eerste beleidsperiode na de fusie tussen ROC de Amerlanden en ROC Utrecht werd afgesloten. In de afgelopen jaren is gebouwd aan een nieuwe organisatie, is enorm geïnvesteerd in het onderwijs, ondermeer om dit praktijkgerichter en eigentijdser te maken en is ook op het punt van de bedrijfsvoering achterstallig onderhoud aangepakt. In 2008 is, zoals in het verslag van vorig jaar vermeld, als onderdeel van een noodzakelijke efficiencyslag, een reductie van onderwijzend en ondersteunend personeel afgekondigd. Deze operatie had in 2009 consequenties voor ongeveer 170 fte in onze organisatie. Tegelijkertijd is de inhuur van tijdelijk extern personeel substantieel teruggebracht. Het streven was om ondanks deze ingrepen de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en op onderdelen verder te verbeteren. Uit dit jaarverslag blijkt aan de hand van de scores op een een aantal indicatoren waaronder rendement en studenttevredenheid dat dit moeite heeft gekost, maar dat ons personeel een enorme betrokkenheid en veerkracht heeft getoond en in staat is gebleken om het verlies van vele gewaardeerde collega s op een goede manier op te vangen. Daar zijn we zeer trots op! De inspanningen van zeer velen hebben er ook toe geleid dat 2009 met een bescheiden positief exploitatieresultaat is afgesloten. Daarmee wordt het eigen vermogen weer versterkt. In combinatie met een meer solide liquiditeitspositie, draagt dit bij aan verbetering van de mogelijkheden om in de toekomst te kunnen blijven investeren. De belangrijkste investeringen in 2009 werden gedaan in het onderwijs, verbetering van de ICTinfrastructuur en huisvesting (samenwerkingsverband met Innovam te Nieuwegein). Toekomstparagraaf De balans die is opgemaakt aan het einde van de eerste beleidsperiode van ROC Midden Nederland kende vele positieve punten, maar vroeg ook voor verbeteringen in de toekomst. Het College van Bestuur heeft in 2009, weer op volle sterkte door de komst van twee nieuwe bestuurders, de basis gelegd voor een nieuw strategisch plan voor Op basis van een contourennota voor het reguliere MBO-onderwijs, de activiteiten op de Participatiemarkt en het Contractonderwijs, hebben de leden van het College van Bestuur met ongeveer de helft van alle medewerkers en vele stakeholders, een dialoog gevoerd over de positionering van ROC Midden Nederland in de nabije toekomst. Belangrijke uitdagingen blijven het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, met name de loopbaanbegeleiding, het vergroten van het marktaandeel en het efficiënter en moderner maken van de ondersteuning van het onderwijs. In dit licht zullen in de periode van 2010 tot en met 2012 nog ruim 200 fte afvloeien. Hiervoor zijn in 2009 eveneens plannen gemaakt, besluiten genomen en adequate voorzieningen getroffen. Slot Wij realiseren ons dat we van ons personeel heel veel hebben gevraagd in En ook in de komende jaren nog een stevig beroep zullen gaan doen op onze medewerkers om de hierboven omschreven uitdagingen tot een goed einde te brengen. Mede namens de leden van het management willen wij daar vanaf deze plaats onze waardering en dank voor uitspreken. Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Utrecht, mei 2010 Dhr. mr. L.K. Geluk Voorzitter College van Bestuur

8 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 8 Bestuursverslag Bericht van de Raad van Toezicht In 2009 is veel aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van ROC Midden Nederland en de financiële ombuigingen die in 2008 waren voorbereid. Deze ombuigingen hebben in 2009 bijgedragen tot een formatiereductie van 170 fte. Daar de verwachting was dat ook 2009 met een negatief resultaat zou worden afgesloten, is halverwege 2009 besloten tot een tweede reorganisatie om het ROC kwalitatief te verbeteren. Er is in 2009 ook uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe strategische (onderwijs)koers. Andere onderwerpen waren: Wisseling van het voorzitterschap van het College van Bestuur: debat over profiel, werving en selectie, resulterend in de komst van de nieuwe voorzitter per 1 september 2009 De ROC Midden Nederland jaarrekening 2008 en de ROC Midden Nederland begroting 2010 Het accountantsverslag over de uitkomsten van de controle 2008 De contourennota Focus Financiële rapportages en voortgangsrapportages op diverse inhoudelijke onderwerpen Voortgangrapportages op de reorganisatie Wetswijziging Raad van Toezicht en College van Bestuur Huisvesting Zorgstructuur van ROC Midden Nederland Samenwerking Paars Partnerschap Werving nieuwe leden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de Medezeggenschapsraad in aanwezigheid van het College van Bestuur. Het afgelopen jaar stond dit overleg in het teken van de werkwijze van de Medezeggenschapsraad en de algemene gang van zaken binnen ROC Midden Nederland met het accent op de financiële situatie. De Raad van Toezicht heeft met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur jaargesprekken gevoerd. De Financiële Commissie ROC Midden Nederland heeft een Financiële Commissie die is samengesteld vanuit de Raad van Toezicht, de heren H. J.M. Beekers en F.E.H. van Eijkern en vanuit het College van Bestuur, de heer P.A.M. Thijssen. Het hoofd Planning & Control is hierbij aanwezig. De Financiële Commissie heeft voor elke raadsvergadering de financiële rapportages voor de Raad beoordeeld, diverse malen in bijzijn van de accountant. De Selectie Commissie: Voor de selectie van de voorzitter van het College van Bestuur is een Selectiecommissie aan het werk geweest bestaande uit: de heer P.A.H. van Lieshout (RvT), mevrouw E. Karsten (RvT), de heer P.A.M. Thijssen (CvB), mevrouw W.J.M. Hendrikx (CvB), mevrouw S. Blenk (HRM) en de heer J. Schmieman (Medezeggenschapsraad). Ontwikkeling van het toezicht en beloning Buiten aanwezigheid van het College van Bestuur sprak de raad over professionalisering van zichzelf en zijn werkwijze. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling Honorering van leden van de Raad van Toezicht van mbo-instellingen van oktober Leden ontvangen 6.300, leden met werkzaamheden in de financiële commissie ontvangen en de voorzitter ontvangt bruto per jaar. De totale kosten van de bezoldiging toezichthouders ROC Midden Nederland bedroeg in 2009: In de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland hadden in 2009 zitting:

9 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 9 Bestuursverslag prof. dr. P.A.H. van Lieshout mr. H.J.M. Beekers dr. F.E.H. van Eijkern mw. E. Karsten (tot ) prof. dr J.F.M.J. van Hout (vanaf ) mw. drs. D.M.J.J. Monissen (vanaf ) voorzitter, lid Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid voormalig voorzitter ING Bank district Midden Nederland organisatieadviseur en interim-manager New Canal BV en Boer&Croon Executive Managers algemeen directeur bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland emeritus hoogleraar onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland.

10 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 10 Bestuursverslag Bericht van de Centrale Medezeggenschapsraad De werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad in 2009 werden gedomineerd door de financiële ombuigingen in het ROCMN, die eind 2008 waren voorbereid. Daarnaast heeft de MR voortgang geboekt in het effectueren van de nieuwe participatieve werkwijze binnen de medezeggenschap, die sinds 2007 in gang is gezet. De hoofdlijnen van de nieuwe manier van werken komen in het kort op het volgende neer. Al in een vroeg stadium -in samenspraak tussen MR en management- vindt er overleg plaats over de behandeling van een onderwerp en over de participatie van de medezeggenschapsraad in het voortraject. Het doel is de besluitvorming te versnellen en te komen tot meer draagvlak in de organisatie. Immers, als het onderwerp in besluitvormende zin aan de MR wordt voorgelegd, zijn de opmerkingen van de MR hierbij al verwerkt en is er al gekeken naar de gevolgen van het besluit voor het personeel en de organisatie. Dat maakt de formele besluitvorming en de implementatie van het besluit binnen de organisatie in principe een stuk makkelijker. In 2008 is er door de deelraden uitdrukkelijk voor gekozen om meer onderling samen te werken en informatie uit te wisselen. Dit heeft geresulteerd in een vast vergadermoment voor alle DMR-leden, namelijk de maandagmiddag, en in zeswekelijkse centrale bijeenkomsten van alle DMR-leden. Daarnaast zijn er in oktober 2009, tijdens de jaarlijkse studiedagen van alle MR en DMR-leden, afspraken gemaakt over het werken in MR-brede commissies op het gebied van inhoudelijke onderwerpen. De medezeggenschap binnen ROC MN is hierdoor versterkt. De nieuwe werkwijze heeft veel winst opgeleverd bij de behandeling van de bovengenoemde financiële ombuigingen. Eind 2008 zijn verschillende plenaire bijeenkomsten gehouden waarin alle DMR-leden door het College van Bestuur op de hoogte zijn gebracht van de financiële problemen van het ROC en de positie van de verschillende sectoren en GDC s daarin. De DMR-leden hebben de reorganisatieplannen van de sectoren bekeken en onderling vergeleken en elkaar ondersteuning verleend in de bespreking ervan met de directies/hoofden GDC s. Binnen de medezeggenschap zijn criteria geformuleerd op basis waarvan de deelraden de sectorreorganisatievoorstellen zouden gaan toetsen. Na het accorderen van deze deelplannen, heeft de MR zich gebogen over het ROC-reorganisatieplan, zijnde een optelsom van de verschillende deelplannen. Ook de MR heeft gebruik gemaakt van een lijst van toetsingscriteria die vooraf was opgesteld en besproken met het College van Bestuur. De MR heeft de voorgestelde plannen en gepresenteerde cijfers laten toetsen door een extern financieel adviseur. Naar aanleiding van deze rapportage heeft de MR de analyse van het CvB met betrekking tot de omvang van de financiële problemen onderschreven. Er is vastgesteld dat, omgerekend in FTE s, er een ombuiging moest plaatsvinden van tussen de 200 en 230 FTE s t/m Wat betreft de oorzaken van de problemen was de MR van mening dat het CvB te weinig duidelijkheid bood over het ontstaan ervan. Met het CvB is afgesproken dat een meer diepgaande analyse van de begrotingsdiscipline zal worden gemaakt, met als doel om er van te leren voor de toekomst. Deze analyse is begin 2010 gereed gekomen, met de MR besproken en breed gedeeld in de organisatie. Bij bestudering van het ROC-reorganisatieplan, is de MR tot de conclusie gekomen dat de inzichten m.b.t. de reorganisatie sinds december 2008 waren veranderd, en dat de reorganisatie in eerste instantie alleen kwantitatief werd ingezet. Een strategische visie op de kwalitatieve inzet van personeel ontbrak vooralsnog. Gelet op de urgentie om de financiële situatie van het ROC te verbeteren, kon de MR deze keuze begrijpen. Omdat de reorganisatie van 170 fte in eerste instantie beleidsarm werd ingestoken, concludeerde de MR dat een aantal belangrijke inhoudelijke toetsingscriteria van de MR nog niet van toepassing waren. De MR heeft besloten om deze punten aan te houden en over te hevelen naar de tweede reorganisatie voor nog eens 60 fte binnen de ondersteuning, die zou volgen vanaf juli 2009.

11 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 11 Bestuursverslag Het ging om o.a. de volgende punten: 1) Er komen vaste kengetallen voor de verhouding direct/indirect 70/30 op ROC-niveau, voor de verhouding management/overig indirect en voor de verhouding personeelsleden/aantal studenten; 2) De vier personeelscategorieën die genoemd worden in de benchmark van PriceWaterhouseCoopers, worden door het ROC MN eerst gedefinieerd en besproken met de MR. 3) Er wordt inzichtelijk gemaakt welke functies er zijn en welke werkelijke werkzaamheden er worden uitgevoerd. Er worden keuzes gemaakt in uit te voeren werkzaamheden. 4) Er wordt beschreven welke maatregelen er worden genomen om de gewenste cultuuromslag te bereiken en er wordt gemonitord wat de resultaten zijn. Eind 2009 was deze aangekondigde tweede reorganisatie nog in voorbereiding. De financiële situatie van ROC Midden Nederland heeft gedurende heel 2009 een groot beslag gelegd op de beschikbare vergadertijd van de MR. Een andere belangrijk onderwerp waarmee de medezeggenschap zich in 2009 heeft bezig gehouden, en dat naar mening van de Raad op deze plaats genoemd moet worden, is een enquête van de MR over de uitvoering van de regeling Organisatie van het werk onder het onderwijzend personeel. In 2008 heeft de MR de invoering van deze nieuwe CAO-regeling van de verdeling van taken binnen de teams nauwgezet gevolgd. Doel van de MR-enquête was te onderzoeken hoeveel teams op basis van de nieuwe regeling zijn gaan werken en of de invoering goed is verlopen. Op de oproep hebben ongeveer 125 onderwijscollega s gereageerd. Belangrijkste conclusie van de evaluatie was dat er nog veel te verbeteren valt. Onder het personeel bestaat veel onduidelijkheid, de begeleiding bij de invoering schoot tekort en er was veel kritiek op het inzicht in en de beschikbaarheid van middelen. Op basis van de opbrengsten gaat de MR begin 2010 in gesprek met het CvB over de verbetering van de uitvoering van de regeling in het schooljaar 2010/2011. In het kader van dit jaarverslag voert het te ver om de andere onderwerpen waarmee de MR zich in 2009 heeft bezig gehouden te benoemen. De MR volstaat daarom met een korte opsomming: inrichtingsplannen voor de nog op te richten ondersteunende diensten, huisvestingszaken en het nieuwe strategische beleid van het ROC Midden Nederland (Focus 2012). Samenstelling van de Centrale Medezeggenschapsraad in 2009: Johan Schmieman - Sector THFUS, voorzitter Jenno Westra - Sector M&S, vice-voorzitter Bertine Klinkenberg - GDC s, t/m februari Henk Heinhuis - GDC s, vanaf maart Hans Olij - GDC s Riek Benthem - Sector Educatie Bertrik Gotink - Sector Techniek Wouter de Fockert - Sector Zorg & Welzijn t/m juli Gerben Kolbrink - Sector Zorg & Welzijn vanaf augustus Rick Gerritsen - Sector Zorg & Welzijn vanaf oktober Peter Sturkenboom - Sector Economie

12 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 12 Bestuursverslag 1. ROC Midden Nederland Visie, missie en doelstellingen Het proces van strategische beleidsvorming is gestart in het voorjaar van 2009 en zal in maart 2010 worden afgerond. Verkenningen hebben een eerste schets van de contouren opgeleverd. Deze contouren zijn voorgelegd aan de medewerkers. Zij hebben een waardevolle bijdrage geleverd door met het College van Bestuur in gesprek te gaan tijdens managementdagen en bijeenkomsten van onze zogeheten Focustoer. Kritische aanvullingen hebben geleid tot een aanscherping van de keuzes. Externe belanghebbenden zijn op eenzelfde wijze betrokken. Er zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met partners en deskundigen uit de regio en de beroepskolom. Dit alles zal leiden tot een visie die herkenbaar is, breed wordt gedragen door onze organisatie en getoetst is bij belanghebbenden. ROC Midden Nederland wil kwalitatief goed beroepsonderwijs aanbieden en wil excelleren in educatie aan volwassenen. ROC Midden Nederland wil zijn studenten een concreet toekomstperspectief bieden en hen kwalificeren en voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Het ontwikkelen van eigen talenten staat daarbij centraal. Daarnaast streeft ROC Midden Nederland ernaar om bedrijven en instellingen actueel, specifiek en toekomstbestendig opgeleid personeel te bieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de uitdagingen waarvoor ROC Midden Nederland-partners zich in de toekomst geplaatst zien. 2 Good Governance ROC Midden Nederland heeft zich gecommitteerd aan de principes van Good Governance. In dit licht is een samenhangend pakket van maatregelen vervaardigd dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor checks and balances. Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de elementen zoveel mogelijk meegenomen. Het jaarverslag is conform de eisen van de code ingericht. Belangrijke principes van good governance zijn de inbreng van stakeholders, brede prestatiemeting en verantwoording en de rol van het toezicht Inbreng van stakeholders wordt onder andere vormgegeven in samenwerkingsverbanden en netwerken. Ook in 2009 zijn weer nieuwe verbindingen gecreëerd. Met de volgende partijen zijn overeenkomsten afgesloten: Partij(en) 2009 Centraal College Amerpoort Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN) Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN) Deltion College, ROC Eindhoven, ROC Friese Poort, ROC Kop van Noord-Holland, ROC Midden Nederland, ROC West-Brabant en ROC Onderwerpen Aanvraag leerweg VM2 Samenwerking in 2009 en 2010 ten behoeve van de inrichting van het onderwijs, de uitvoering van de beoordeling en examinering, het gezamenlijk initiëren van begeleidings- en onderwijsactiviteiten. UTSN levert een bijdrage van maximaal 85% van de door de penvoerder daadwerkelijk gemaakte kosten t.b.v. de realisatie van het project Opstart ICT opleiding. Financiering van samenwerkingsprojecten Samen op weg voor Horeca-onderwijs in Suriname. Oprichting van Paars Partnerschap Coöperatief U.A. en samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Defensie in het kader van opleiden van

13 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 13 Bestuursverslag Zadkine defensiepersoneel Paauw bedrijven Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent. Hogeschool Leiden Intentieverklaring om de doorstroming te versterken van afgestudeerden uit MBO en versterking van de positie van het beroep en de beroepsbeoefenaar. Openbare nijverheidsschool en adviescollege Indienen van een twinningproject om te komen tot een van Surinaamse Horecabedrijven vakopleiding Horeca. Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel EVC- en opleidingstrajecten t.b.v. SSWM. SPBU Samenwerkingsovereenkomst in het kader van opleidingen bouw en schilderen, zoals omschreven in het businessplan. De Wissel (project 23U.007) Uitvoeringsovereenkomst in het kader van Efro doelstelling 2 programma kansen voor West, programmadeel Utrecht. KNVB Opleiden van voetbal trainer/coaches. Nibe-SVV BV Partners opleidingen aanbieden voor werknemers in de bank- en verzekeringsbranche. JOB JOB-monitor 2010 Moroccan Dutch Leadership Institute Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het creëren van een leerafdeling voor studenten van diverse opleidingen binnen ROC Midden Nederland OSG Schoonoord Samenwerking intensiveren met het doel betere onderwijskansen te creëren. Gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Mitros, Technocampus Utrecht Samen Beter SSH Utrecht en ROC Midden Nederland Mitros Intentieovereenkomst Kanaleneiland en Grebbeberglaan. Vereniging Sport Samenwerkingsovereenkomst verlengd. Inbreng van stakeholders is onder meer ook vormgegeven in sectoradviescommissies. Stakeholders worden zo in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk en regionaal mee te denken. Doel van de sectoradviescommissies is de visie en de ontwikkelingen binnen de sectoren op strategisch niveau te verrijken en de opleidingen te adviseren. De sectoradviescommissie komt in principe twee keer per jaar bij elkaar waarbij de sectordirectie als gastheer en facilitator optreedt. De sectoradviescommissie van Educatie en Marketing & Sales is in 2009 niet bij elkaar geweest. Met de beoogde veranderingen bij Educatie en Marketing & Sales zal worden bekeken welke samenstelling het beste past bij de nieuwe situatie. Bij Toerisme, Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Uiterlijke Verzorging en Sport & Bewegen en bij de sector Zorg & Welzijn zijn de sectoradviescommissies als volgt samengesteld: 1. Toerisme, Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Uiterlijke Verzorging en Sport & Bewegen: ANVR Sportservice MN Grand Hotel Karel V Conferentiecentrum Woudschoten KOC Dhr. H. E.E.J van Wijck, manager Arbeidszaken en Onderwijs Dhr. H. van der Harst, directeur Dhr. T. Naber, general manager Dhr. H. van Pelt, directeur Dhr. N.T.M. Persoon

14 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 14 Bestuursverslag 2. Zorg & Welzijn: Doenja Dienstverlening Meander Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht Hogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg Stichting Kinderopvang Amersfoort Cumulus Welzijn Dhr. H. Schiller, lid Raad van Bestuur Mevrouw L.G. Jansen-de Ruiter, manager meander Academie Mevrouw J. Meijers, manager Zorg Divisie Kinderen Mevrouw A. Menger, lector Werken in een Justiteel Kader Dhr. P. Westmeijer, manager Altrecht Academie Mevrouw C. Boonstra, manager HR Dhr. W. van de Giessen, voorzitter Raad van Bestuur 3. Techniek & Innovatie Techniek & Innovatie is bezig beroepenveldcommissies in te stellen. Techniek & Innovatie heeft binnen de bedrijven / branches de hieronder opgenomen gesprekspartners om het onderwijs mede vorm te geven: Dakdekkerbranche Installatiebranche Bouw Centrum Natuursteen AVEX Audio Visuele Sector Betonbranche Metaalbranche Mobiliteitsbranche Dhr. K.J. Batenburg, directeur Tectum Dhr. B. Smit, directeur ROI Dhr. J. Visser, directeur SPBU Dhr. T. van Rooij, directeur Centrum Natuursteen Mevrouw C. van Riet, hoofd P&O Dhr. P. Steenbrink, directeur LSVB Dhr. R. den Butter, directeur OBM Dhr. L. Fransen, directeur Innovam 4. Economie & Dienstverlening Economie & Dienstverlening heeft in 2009 beroepenveldcommissies ingesteld voor Juridisch, Detailhandel en ICT. Naast bovenvermelde commissies en gesprekspartners binnen de branche heeft ROC Midden Nederland een rocbrede adviescommissie voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ingesteld. Deze commissie is in 2009 tweemaal bij elkaar geweest met als doel de samenwerking te bevorderen tussen ROC Midden Nederland, private bedrijven en instellingen in de publieke sector uit de regio, onder meer door het inbrengen van praktijkkennis en inzichten, ten behoeve van het optimaliseren van opleidingen in het MBO en meer in het bijzonder het BBL onderwijs. In het najaar van 2009 hebben de leden van deze BBL-commissie er de voorkeur aan gegeven zich aan te sluiten bij een bestaande sectoradviescommissie of beroepenveldcommissie. Samenstelling BBL-adviescommissie en aansluiting bij: Mevr. A. Balistreri-de Ruiter, tijdelijk gestopt na de Sara Lee Nederland laatste bijeenkomst Dhr. H. Raamsdonk, gaat op termijn naar de Pro-rail-HRM sectoradviescommissie Economie & Dienstverlening AntonMesosGroep Dhr. M. Rook MBA, gestopt na de laatste bijeenkomst Mevr. C. Boonstra, gaat naar de Stichting Kinderopvang Amersfoort sectoradviescommissie Zorg & Welzijn Mevr. M. Stigter, gaat naar een beroepenveld Stigho Electro commissie van Techniek Dhr. P. Verbree, gaat naar een beroepenveld Vertegenwoordiger St. Vaartsche Rijn commissie van Techniek

15 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 15 Bestuursverslag Dhr. W. van der Giessen, gaat naar de Cumulus Welzijn sectoradviescommissie Zorg & Welzijn Inbreng van studenten wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Diverse sectoren hebben studentenraden ingesteld of werken met een andere vorm van studentenparticipatie: Toerisme, Horeca, Facilitaire Dienstverlening, Uiterlijke Verzorging en Sport & Bewegen heeft bij elke afdeling een studentenraad ingesteld. Economie & Dienstverlening heeft sinds 2005 een actieve studentenraad bij de opleiding ICT, bij de andere afdelingen zijn ze in voorbereiding. Bij de meeste afdelingen wordt al wel met panelgesprekken met cursisten gewerkt. Bij Zorg & Welzijn zijn verschillende oplossingen gevonden in de diverse opleidingen: maatwerk wordt geprefereerd boven een centrale studentenraad. Techniek & Innovatie experimenteert met een vorm van studenten-/ouderraad. Op meerdere plaatsen worden forums, klankbordgroepen etc. ingericht. ROC Midden Nederland heeft daarnaast alumnibeleid voor oud-studenten ontwikkeld en uitgevoerd. Ook voor ex-medewerkers is beleid ontwikkeld en zijn activiteiten georganiseerd. In het project Leren van resultaten wordt feedback van leerlingen en alumni gebruikt om de onderwijsprestaties te verbeteren. In bijlage 10 is een overzicht opgenomen van alle samenwerkingsverbanden 3. Profiel van de instelling ROC MN is de grootste onderwijsinstelling in midden Nederland. Op het gebied van beroepsonderwijs en educatie speelt ROC MN een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Ongeveer jongeren en volwassenen volgen onderwijs bij ROC MN. Het opleidingenaanbod bestrijkt een breed palet : economie & dienstverlening informatie- en communicatietechnologie zorg & welzijn sport & bewegen kunst, cultuur & media techniek, design & creativiteit toerisme, recreatie, horeca & facilitaire dienstverlening uiterlijke verzorging veiligheid educatie contractonderwijs. Er zijn MBO-onderwijslocaties in de volgende steden/gemeenten: Utrecht Amersfoort Zeist Nieuwegein Woerden Veenendaal

16 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 16 Bestuursverslag 4. Onderwijs en bedrijfsvoering 4.1 Deelnemers Aantal deelnemers Het aantal deelnemers in het beroepsonderwijs is bij ROC Midden Nederland de laatste jaren min of meer constant (zie onderstaande tabel) Totaal aantal deelnemers (absoluut) (Bron: t/m definitieve bekostigingstelling; voorlopige telling) Wel verandert de samenstelling van de deelnemerpopulatie. De trend is dat het aantal BBLdeelnemers toeneemt ten koste van het aantal voltijd-deelnemers (zie onderstaand staafdiagram). Ontwikkeling aantal deelnemers ROC Midden Nederland naar leerweg bbl bol dt bol vt De positie van ROC Midden Nederland als marktleider voor BBL opleidingen is in 2009 verder versterkt. Dit is terug te voeren op de praktijkgerichtheid van de opleidingen en succesvolle acquisitie van bedrijfsopleidingen bij grote en middelgrote landelijke en regionale werkgevers. De daling van de BOL opleidingen is te verklaren door een gebrekkig meld- en inschrijfproces. Komend schooljaar zal dat anders worden aangepakt. Tevens wreekt zicht het dat het aanbod van de BOL-opleidingen, in vergelijking tot de concurrenten, beperkt vernieuwd is de afgelopen jaren.

17 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 17 Bestuursverslag 4.2 Opbrengsten Opbrengsten van het beroepsonderwijs constant Door de Inspectie voor het Onderwijs zijn voor het bepalen van de opbrengst (het rendement) voor het beroepsonderwijs indicatoren geïntroduceerd, nl. het jaarresultaat en het diplomaresultaat. Deze indicatoren zijn in afstemming met de MBO-sector door de Inspectie voor het Onderwijs opgesteld. De opbrengsten worden jaarlijks door het CFI berekend. In de onderstaande tabellen zijn voor de jaren t/m de resultaten voor ROC Midden Nederland voor beide indicatoren weergegeven. Jaarresultaat ROC Midden Nederland Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen niv. 1 66,0 67,6 67,1 niv. 2 62,9 64,8 66,7 niv. 3 62,6 61,9 58,9 niv. 4 65,3 62,5 66,5 Totaal 63,8 63,7 64,7 Landelijk 62,6 62,5 64,8 Bron: Diplomaresultaat ROC Midden Nederland Het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten niv. 1 52,5% 51,1 52,6 niv. 2 57,1% 59,9 61,2 niv. 3 69,2 70,7 65,6 niv. 4 68,2 67,2 70,4 Totaal 63,3 64,5 65,3 Landelijk 61,2 62,5 64,7 Bron: Het totale jaarresultaat en diplomaresultaat zijn in licht gestegen t.o.v. de voorgaande jaren en liggen boven het landelijke gemiddelde. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) Tevens kijkt de Inspectie voor het Onderwijs in het kader van de opbrengsten naar het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) bij een instelling. Vsv-ers zijn studenten die zonder startkwalificatie en jonger dan 23 jaar gedurende het verslagjaar vanuit de instelling het onderwijs verlaten (zie onderstaande tabel). Aantal vsv-ers ROC Midden Nederland 12,3% 11,6% 11,6% 11,7% Landelijk 10,5% 10,2% 9,6% 9,3% Bron: CFI

18 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 18 Bestuursverslag Alhoewel het jaarresultaat en diplomaresultaat beter zijn dan het landelijke gemiddelde, blijft het percentage vsv-ers achter bij de landelijke gemiddelde. Hiermee blijft het ook achter bij de doelstelling zoals die in de Lissabon-accoorden zijn afgesproken. Het aantal vsv-ers is bij ROC Midden Nederland hoger dan gemiddeld bij de ROC s. Dit kan o.a. verklaard worden door de samenstelling van de deelnemerpopulatie van ROC Midden Nederland. Een van de conclusies in het SCP-rapport Gestruikeld voor de start (augustus 2008) waarin onderzocht is wat belangrijke factoren zijn voor voortijdig schoolverlaten, is dat het risico van voortijdig schoolverlaten voor deelnemers in sterk verstedelijkte gebieden ruim 1,5 keer zo groot is als in nietverstedelijkte gebieden. Uitvalvermindering is een van de speerpunten van ROC Midden Nederland en vormt voor iedere sector een kritische prestatie-indicator. Ook in 2009 zijn aan ROC Midden Nederland middelen toegekend ten behoeve van de versterking van begeleiding van zorgleerlingen; de IBO-middelen. In bijlage 6 is de verantwoording van deze middelen opgenomen. 4.3 Onderwijs en Kwaliteit Oordeel deelnemers Jaarlijks meet ROC Midden Nederland de kwaliteit van het geleverde onderwijs af aan de tevredenheid van de deelnemers. Het ene jaar in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het andere jaar in eigen beheer. In onderstaande tabellen worden de rapportcijfers weergegeven, zowel voor het ROC als geheel als voor de opleidingen die door de deelnemers gevolgd worden. Rapportcijfers ROC Midden Nederland (bron : cfi) Rapportcijfer voor opleiding bij ROC Midden Nederland 7,0 6,3 Landelijk gemiddelde opleiding 6,9 geen data Rapportcijfer voor ROC Midden Nederland 6,5 6,1 Landelijk gemiddelde ROC's 6,3 geen data NB: In heeft ROC Midden Nederland het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd. De scores van ROC Midden Nederland zijn beter dan die van de vergelijkingsgroep (roc s/aoc s/vakscholen). Beide rapportcijfers zijn in voor ROC Midden Nederland lager dan in de voorgaande jaren, en liggen onder het ambitieniveau van minimaal 7,0. Vergelijking met landelijke cijfers is voor niet mogelijk. In is er wederom een landelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat de studententevredenheid weer is verbeterd en voor veel opleidingen weer minimaal een 7,0 wordt gescoord. Het deelnemertevredenheidonderzoek is uit verschillende thema s opgebouwd. In onderstaande tabel zijn de tevredenheidscores van ROC Midden Nederland voor enkele thema s vergeleken met de landelijke scores. Ook hier zijn de scores van van ROC Midden Nederland beter dan die van de vergelijkingsgroep (roc s/aoc s/vakscholen).

19 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 19 Bestuursverslag Scores deelnemertevredenheid per thema (bron: cfi) ROC MN Land. gem. Land. gem. ROC MN score score Informatievoorziening 3,5 3,5 3,2 geen data Lessen / programma 3,3 3,2 3,2 geen data Docenten 3,6 3,5 3,4 geen data Studiebegeleiding 3,4 3,3 3,3 geen data Onderwijsfaciliteiten 3,1 3,1 3,0 geen data Stage/BPV (BOL) 3,6 3,6 3,5 geen data Werkplek/BBL 3,7 3,7 3,6 geen data Organisatie 3,2 3,1 3,0 geen data Inspraak 3,1 3,0 2,9 geen data Veiligheid 3,6 3,7 3,4 geen data * gemiddelde score op een 5-puntsschaal De scores zijn voor ROC Midden Nederland op alle thema s licht gedaald. De uitkomsten van het deelnemer tevredenheidonderzoek zijn in 2009 op sector- en afdelingsniveau besproken en geanalyseerd. Vervolgens zijn verbeterpunten opgesteld die opgenomen zijn in de verschillende sector- en afdelingplannen. Bij de volgende meting (voorjaar 2010) zal blijken of de verbeterplannen het gewenste resultaat hebben. Daarnaast zijn er ROC breed werkprogramma s waarin aandacht besteed wordt aan de verschillende aspecten die in het onderzoek aan de orde komen, zoals bijv. loopbaanbegeleiding en cursistenparticipatie Oordeel bedrijven en instellingen Eenmaal in de twee jaar wordt aan bedrijven waar gediplomeerde schoolverlaters werkzaam zijn gevraagd een oordeel te geven over ROC Midden Nederland. In het najaar van 2008 is dit onderzoek uitgevoerd. Begin 2009 waren de resultaten van dit onderzoek bekend. Uit het bedrijvenonderzoek blijkt dat de tevredenheid van de bedrijven over zowel het kennis- als het vaardigheidsniveau van de oud-deelnemers van ROC Midden Nederland licht gedaald is. Tevredenheid bedrijven in % over niveau ouddeelnemers ROC MN vaardigheidsniveau kennisniveau

20 Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland Jaarrekening 2009 Pagina 20 Bestuursverslag Bij de bedrijven staat ROC Midden Nederland als goed bekend. De bedrijven zijn daarentegen niet erg tevreden over de mate van het contact dat ze met ROC Midden Nederland hebben. Slechts de helft van de bedrijven vindt dat er genoeg contact is met ROC Midden Nederland. Oordeel bedrijven over ROC MN ROC MN staat goed bekend Algehele tevredenheid Oordeel van de Inspectie voor het Onderwijs In februari 2009 heeft de Inspectie voor het Onderwijs ROC Midden Nederland in het kader van het Jaarlijks Onderzoek bezocht. In haar rapportage n.a.v. het bezoek oordeelt de Inspectie dat in 2006 door ROC Midden Nederland gestarte systeem van kwaliteitsbewaking en verantwoording geleidelijk wordt uitgewerkt maar nog niet geheel functioneert. Uit het systeem van kwaliteitskaarten ontstaat een overzichtelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs en mogelijke oorzaken van achterblijvende kwaliteit. De kwaliteitskaarten stellen de leidinggevenden van ROC Midden Nederland in staat de vinger aan de pols te houden en waar nodig bij te sturen. Naar aanleiding van het jaarlijks bezoek zijn door de Inspectie vijf opleidingen aangewezen voor een vervolgonderzoek. In mei 2009 zijn deze opleidingen door de Inspectie bezocht. In het najaar heeft de inspectie de Rapporten van Bevindingen vastgesteld. Bij drie van de onderzochte opleidingen bleek de kwaliteit van het onderwijs op orde. Bij de overige twee opleidingen heeft de Inspectie voor het Onderwijs geconstateerd dat het onderwijs belangrijke tekortkomingen vertoont en deze vallen daarom onder intensief toezicht van de Inspectie voor het Onderwijs. Dit betekent dat de Inspectie in 2010 resp opnieuw de opleidingen zal bezoeken om te kijken of de tekortkomingen zijn opgeheven. Oordeel over de examinering De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Voor het onderzoek naar de kwaliteit van examinering trekt de inspectie jaarlijks een steekproef van opleidingen. In december 2009 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering bij ROC Midden Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader BVE 2009 en de hierin opgenomen standaarden en normering voor examinering. Het gaat hierbij om zeven standaarden: het vertrouwen van het beroepenveld in de examenkwaliteit, de borging van de deskundigheid van betrokkenen, de inhoudelijke uitstroomeisen en de toetstechnische eisen van het exameninstrumentarium, de deugdelijkheid van de examenprocessen van afname, de beoordeling en diplomering, de borging van de examinering en de wettelijke vereisten.

Jaarverslag 2008. Stichting ROC Midden Nederland

Jaarverslag 2008. Stichting ROC Midden Nederland Jaarverslag 2008 Stichting ROC Midden Nederland Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 5 Voorwoord van het College van Bestuur 6 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Bericht van de Centrale

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein

BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein BIJLAGE: Overzicht van indicatoren per opleidingsdomein Commissie Macrodoelmatigheid Vermeulen Van de vier onderzochte regio s is een overzicht gemaakt van thema s organiseerbaarheid, arbeidsmarkt en kwaliteit.

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider November, 2013 Plaats: Rotterdam BRIN: 25 LP Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Horizon College. Koc-02 Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Horizon College. Koc-02 Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Horizon College Koc-02 Kapper januari 2013 Plaats: Alkmaar BRIN: 25PT Onderzoeksnummer: 127827 Onderzoek uitgevoerd in: Mei 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie