Algemene voorwaarden LTO Seizoenarbeid B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden LTO Seizoenarbeid B.V."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden LTO Seizoenarbeid B.V. I. Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke worden gehanteerd door LTO Seizoenarbeid (afgekort LTO SA) en die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer Diensten: de diensten die LTO SA op grond van een Overeenkomst voor de Opdrachtgever uitvoert op het gebied van arbeid. De Diensten bestaan onder andere maar niet uitsluitend uit: o ondersteunen en bemiddelen bij het verkrijgen van zorgverzekeringen voor medewerkers; o ondersteuning geven in verband met de aanvraag van zorgtoeslag voor seizoenarbeiders; o ondersteuning bij het tot stand brengen van een payrollovereenkomst ten behoeve van (tijdelijk)personeel. o ondersteuning geven bij werving en selectie van personeel; o ondersteuning geven bij het controleren van ID bewijzen; LTO SA: LTO Seizoenarbeid B.V.; Opdrachtgever: elke natuurlijke - of rechtspersoon met wie LTO SA een Overeenkomst aan gaat, inclusief alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen zowel voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst als die na beëindiging van de Overeenkomst; Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht (in de zin van artikel 7:400 BW en verder) tot het verlenen van Diensten tussen LTO SA en de Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst; Seizoenarbeid: kortdurende arbeidsverbanden in de agrarische sector voor een periode van maximaal 1 jaar. Leden en niet-leden; onder leden wordt verstaan die ondernemingen of personen die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB of aan één van deze partijen gelieerde organisaties. Alle andere partijen worden beschouwd als niet-leden. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van LTO SA en de Opdrachtgever. 2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij door LTO SA uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3 Afwijkingen en wijzigingen De Algemene Voorwaarden kunnen door LTO SA worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na toezending aan de Opdrachtgever. II. Totstandkoming Overeenkomst en Kosten Artikel 4 Aanmelding 4.1 De Opdrachtgever meldt zich aan bij LTO SA door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier, dat al dan niet digitaal ter beschikking wordt gesteld door LTO SA. Artikel 5 Totstandkoming Overeenkomst 5.1 LTO SA is geheel vrij om te bepalen of de aanmelding wordt geaccepteerd. 5.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een Opdrachtgever overgaat tot het afnemen van dienst en voor zover LTO SA dit per of schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever bevestigt.

2 Artikel 6 Kosten 6.1 De Opdrachtgever is om gebruik te kunnen maken van één van de diensten (muv van payrolling) van LTO SA, een basisbijdrage per kalenderjaar verschuldigd. 6.2 Voor het verlenen van de Diensten kan eveneens een bijdrage verschuldigd zijn. 6.3 De basisbijdrage en bijdrage per dienst kan verschillend zijn voor leden van aan LTO SA gelieerde organisaties ten opzichte van niet-leden. 6.4 De Opdrachtgever verstrekt bij en door de aanmelding een machtiging aan LTO SA om de bijdragen middels automatische incasso af te schrijven. 6.5 Aan de Opdrachtgever wordt door LTO SA een specificatie verstrekt van de afgeschreven bijdragen. 6.6 LTO SA is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling van de bijdragen ontvangen is. 6.7 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien afschrijving van de bijdragen door middel van éénmalige of doorlopende machtiging niet slaagt. 6.8 De Opdrachtgever heeft ten aanzien van de betaling geen recht op korting, compensatie, inhouding, verrekening of opschorting. 6.9 De Opdrachtgever is gehouden alle kosten die aan de zijde van LTO SA ontstaan als gevolg van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso te voldoen Indien LTO SA werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk. III. Verplichtingen Opdrachtgever Artikel 7 Door Opdrachtgever te verstrekken gegevens 7.1 Opdrachtgever verstrekt op eerste verzoek alle gegevens en bescheiden die naar het oordeel van LTO SA noodzakelijk zijn om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren. 7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden. 7.3 Opdrachtgever machtigt LTO SA mutaties aan te brengen in alle gegevens en bescheiden die naar het oordeel van LTO SA noodzakelijk zijn om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren. Alle mutaties worden door LTO SA schriftelijk of per bevestigd naar de Opdrachtgever. Artikel 8 Vrijwaring Opdrachtgever De Opdrachtgever vrijwaart LTO SA tegen elke aanspraak van een tewerkgestelde werknemer of enige derde, die direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangt. IV. Verplichtingen LTO SA Artikel 9 Uitvoering Overeenkomst / Diensten 9.1 LTO SA heeft uitsluitend een inspanningsverplichting: LTO SA is op geen enkele wijze gehouden een bepaald resultaat voor de Opdrachtgever te bewerkstelligen. 9.2 LTO SA is in afwijking van het bepaalde in artikel 7:402 BW niet gehouden gevolg te geven aan aanwijzingen van de Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Diensten; LTO SA bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. 9.3 LTO SA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder kennisgeving daarvan aan de Opdrachtgever, indien en voor zover LTO SA dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht.

3 V. Overige Bepalingen Artikel 10 Gegevensverwerking 10.1 LTO SA verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens voor het uitvoeren van de krachtens de Overeenkomst verleende Diensten. In dat kader verstrekt zij gegevens aan derden LTO SA is gerechtigd de in de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en bescheiden aan te wenden voor voorlichtingsdoeleinden, voor zover deze niet zijn te herleiden tot Opdrachtgever LTO SA is verder gerechtigd de in de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en bescheiden aan te wenden, ofwel aan derden te verstrekken voor doeleinden, passend bij het beter faciliteren van Opdrachtgever inzake haar wettelijke taken als werkgever Bij de aanwending dan wel het verstrekken van de gegevens worden de normen en bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. Artikel 11 Opschorting en ontbinding 11.1 LTO SA heeft, indien Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens LTO SA, of indien LTO SA redelijkerwijs mag verwachten dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens LTO SA, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en het recht om de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat LTO SA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten Onder de op te schorten verplichtingen worden tevens begrepen de afgifte van gegevens en bescheiden aan Opdrachtgever of aan derden LTO SA is in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat LTO SA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten, in het geval waarin de Opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surséance van betaling of toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen (of delen daarvan) verliest dan wel dat beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd; overgaat tot staking, ontbinding of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; komt te overlijden; 11.4 In geval van beëindiging om wat voor reden en op welke termijn dan ook, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugvordering van de basisbijdrage en / of aanvullende bijdragen Bij beëindiging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in dit artikel, is Opdrachtgever gehouden aan LTO SA ineens en met onmiddellijke ingang te vergoeden; de kosten die LTO SA ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt; de kosten die LTO SA ter beëindiging van de Overeenkomst heeft gemaakt; de eventuele schade die LTO SA lijdt ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst. Artikel 12 Overmacht LTO SA 12.1 Indien LTO SA haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan LTO SA toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat LTO SA alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, tenzij voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever verlangd kan worden Als een niet aan LTO SA toerekenbare oorzaak wordt onder andere, maar niet uitsluitend, aangemerkt de situatie waarin de Overeenkomst (mede) is gebaseerd op

4 beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de Overeenkomst nog niet (volledig) tot stand is gekomen, danwel op weten regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de Overeenkomst nog niet (volledig) voor LTO SA kenbaar was. Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 LTO SA is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan LTO SA toe te rekenen tekortkoming Behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van LTO SA is de aansprakelijkheid van LTO SA beperkt tot maximaal de gefactureerde bijdragen LTO SA is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bescheiden en/of gegevens tijdens of in verband met vervoer of verzending daarvan, ongeacht of dit vervoer of deze verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, LTO SA of derden. Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten 14.1 LTO SA behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten van de geest en/of de resultaten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, die LTO SA in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever gebruikt Het is Opdrachtgever verboden de in het eerste lid bedoelde producten van de geest en/of de resultaten te vermenigvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren. Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 15.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen LTO SA en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen LTO SA en Opdrachtgever ontstaan, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechtbank Arnhem Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat LTO SA en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation of bindend advies LTO Seizoenarbeid is aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Indien klachten mbt de dienstverlening zorgverzekering naar ontevredenheid worden afgehandeld, kunnen deze voorgelegd worden aan KIFID Artikel 16 Garanties Opdrachtgever 16.1 De Opdrachtgever garandeert dat hij zich in overeenstemming met de toepasselijke weten regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden als goed werkgever ten opzichte van zijn of haar werknemers zal gedragen De Opdrachtgever sluit met zijn of haar werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Voor het sluiten van die arbeidsovereenkomst is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. VI. Bijzondere bepalingen ten aanzien van het verlenen van ondersteuning bij het verkrijgen van zorgverzekeringen voor seizoenarbeiders Artikel 17 - Bijzondere bepalingen ten aanzien van het verkrijgen van zorgverzekeringen 17.1 LTO SA verleent uitsluitend ondersteuning in het verkrijgen van een zorgverzekering voor seizoenarbeiders Opdrachtgever vult samen met de seizoenarbeider het door LTO SA digitaal ter beschikking gestelde formulier in en stuurt dat ondertekend door hem en de seizoensarbeider en met alle bijlagen aan LTO SA LTO SA meldt vervolgens de seizoenarbeider voorlopig aan bij de gewenste zorgverzekeraar LTO SA staat op geen enkele wijze in voor definitieve acceptatie door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan acceptatie weigeren Voor acceptatie is in ieder geval een geldig Burgerservicenummer noodzakelijk. Opdrachtgever en de seizoenarbeider zijn zelf voor (tijdige) verkrijging van dit Burger Service Nummer verantwoordelijk.

5 17.6 Bij voorlopige aanmelding wordt de premie voor de zorgverzekering wekelijks door LTO SA bij Opdrachtgever automatisch geïncasseerd. Hiervoor geeft Opdrachtgever een machtiging op het door LTO SA verstrekte formulier In geval van niet-acceptatie door de zorgverzekeraar zal LTO SA onverwijld de reeds geïncasseerde premies restitueren aan Opdrachtgever LTO SA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het geval de seizoenarbeider niet geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar. VII. Bijzondere bepalingen ten aanzien van het verlenen van ondersteuning bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Goodmorning B.V. in verband met payrolling Artikel 18 - Bijzondere bepalingen ten aanzien van payrolling 18.1 LTO Seizoenarbeid Payrolling is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goodmorning B.V. Op geen enkele wijze komt een overeenkomst tot stand tussen de LTO SA en Opdrachtgever of de seizoenarbeider terzake de payrolling LTO SA is niet aansprakelijk voor enige vordering uit hoofde van de overeenkomst die tussen Goodmorning B.V. (LTO Seizoenarbeid Payrolling) en Opdrachtgever of de seizoenarbeider Opdrachtgever vrijwaart LTO SA voor enige vordering uit hoofde van de overeenkomst die tussen Goodmorning B.V. (LTO Seizoenarbeid Payrolling) en Opdrachtgever of de seizoenarbeider. VIII Bijzondere bepalingen ten aanzien van werving en selectie Artikel 19 Bijzondere bepaling ten aanzien van werving en selectie 19.1 LTO SA draagt géén zorg voor het invullen van de vacature(s), maar verleent ondersteuning bij de werving en selectie LTO SA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade als een vacature niet of niet adequaat wordt ingevuld LTO SA is gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever als een wervingsopdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken LTO SA is gerechtigd reis en verblijfskosten van een bemiddelde werknemer in rekening te brengen als een tewerkstelling van een door LTO bemiddelde werknemer binnen de proeftijd wordt beëindigd door toedoen van omstandigheden of ongewenst gedrag bij of door de Opdrachtgever. IX Bijzonder bepaling ten aanzien van Identiteitsbewijs controle Artikel 20 Bijzondere bepaling ten aanzien van Identiteitsbewijs controle 20.1 LTO SA biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ID bewijs controle via een internet portal van Keesing reference systems. Deze controle biedt handvaten om een ID bewijs op echtheid te controleren maar biedt op geen enkele wijze de garantie dat een ID bewijs rechtsgeldig is of garant staat voor een legale tewerkstelling LTO SA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een onjuist getrokken conclusies naar aanleiding van een via deze portal uitgevoerde controle.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Opdracht 4. Werkwijze

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Opdracht 4. Werkwijze 1. Definities 1.1 Onder Rotec wordt verstaan: de rechtspersoon die, handelend onder de naam Rotec Detachering (Kamer van Koophandel Amsterdam, nummer 34304683), in het kader van de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRO ASSISTANCE B.V. 1. Definities 1.1 Onder Pro Assistance en PS Project Support wordt verstaan: de rechtspersoon die, handelend onder de naam Pro Assistance B.V. (Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1.

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM. Artikel 1. Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PHIELIX VERZEKERINGEN B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM Artikel 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing waarbij door Phielix

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V.

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V. 1 Solve Marketing B.V. Artikel 1 Definities Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Opdrachtnemer voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

4. Uitvoering van de dienstverlening

4. Uitvoering van de dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van MKB Servicedesk voor het

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 Schinkel Financieel Advies, opdrachtnemer, gevestigd Nieuwendaal 34, 3985 AD, Werkhoven, hierna te noemen SFA. 1.2 Cliënt of opdrachtgever.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hemel Accountancy per 1 januari 2010

Algemene voorwaarden Hemel Accountancy per 1 januari 2010 I ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie