Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Beschikking van de Minister van Justitie van 10 januari 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals deze luidt na wijziging door de wet van 8 juli 1999, Stb. 329 De Minister van Justitie, Gelet op artikel XI van de wet van 27 februari 1997, Stb. 117; Besluit: de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals deze luidt na wijziging door de wet van 8 juli 1999, Stb. 329, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. s-gravenhage, 10 januari 2000 De Minister van Justitie, A. H. Korthals Uitgegeven de achttiende januari 2000 De Minister van Justitie, A. H. Korthals STB5331 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Staatsblad

2 TEKST VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETEN- SCHAPPELIJK ONDERZOEK, ZOALS DEZE LUIDT NA WIJZIGING DOOR DE WET VAN 8 JULI 1999, STB. 329 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. Titel 1. Artikel 1.1. Artikel 1.2. Artikel 1.3 Artikel 1.4. Artikel 1.5. Artikel 1.6. Artikel 1.7. Titel 2. ALGEMENE BEPALINGEN Definities en taakomschrijving Begripsbepalingen Reikwijdte Universiteiten, hogescholen en Open Universiteit Academische ziekenhuizen Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek Academische vrijheid Richtlijnen ethiek De instellingen Artikel 2.9. Artikel 2.10 Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Titel 4. Verslaglegging Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant Bijzondere bepalingen universitaire eerstegraads lerarenopleidingen Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen Richtlijn Richtlijn Bijzondere bepalingen in verband met investeringen en leningen Paragraaf 1. Artikel 1.8. Artikel 1.9. Artikel Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Bekostiging en getuigschriften Aard bepalingen Artikel Artikel Artikel Titel 5. Waarborgfonds hogescholen Opheffing instellingen Beheer van de middelen Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening Paragraaf 2. Artikel Artikel Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Titulatuur en getuigschriften aangewezen instellingen Artikel 2.18 Artikel 2.19 Artikel 2.20 HOOFDSTUK 3. Subsidie educatieve voorziening Begroting en verslaglegging Controle en terugvordering OVERLEG Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Paragraaf 4. Artikel Artikel Titel 3. Artikel HOOFDSTUK 2. Artikel 2.1. Titel 1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Artikel 2.4. Titel 2. Artikel 2.5. Artikel 2.6. Artikel 2.7. Artikel 2.7a. Artikel 2.8. Academische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid Bekostiging academische ziekenhuizen Aard bepalingen Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB Bekostiging Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg PLANNING EN BEKOSTIGING Reikwijdte Planning Instellingsplan Hoger onderwijs- en onderzoekplan Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan Bekostiging Rijksbijdrage Algemene berekeningswijze Mededeling geraamde en vastgestelde rijksbijdrage Aanvullende rijksbijdrage i.v.m. kwaliteit en studeerbaarheid Begroting Artikel 3.1. Artikel 3.2. Artikel 3.3. HOOFDSTUK 4. Artikel 4.1. Artikel 4.2. Artikel 4.3. Artikel 4.4. Artikel 4.5. Artikel 4.6. Artikel 4.7. HOOFDSTUK 5. Artikel 5.1. Artikel 5.2. Artikel 5.3. Artikel 5.4. Artikel 5.5. HOOFDSTUK 6. Artikel 6.1. Titel 1. Artikel 6.2. Algemeen overleg Overleg met afzonderlijke instellingen Overleg met studentenorganisaties HET PERSONEEL Reikwijdte Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Geschillencommissie georganiseerd overleg bij instellingen Regeling van de rechtspositie Arbeidsovereenkomst personeel bijzondere instellingen Commissies van beroep personeel bijzondere instellingen HET TOEZICHT Opdracht tot toezicht, inspectie Uitoefening toezicht door inspectie Commissies van onafhankelijke deskundigen Toegang en inlichtingen inspectie en leden commissies Uitoefening toezicht in overleg met andere ministers ONDERWIJSAANBOD Reikwijdte Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Onderwijsaanbod Staatsblad

3 Artikel 6.3. Artikel 6.4. Artikel 6.5. Artikel 6.6. Artikel 6.7. Artikel 6.8. Titel 2. Adviescommissie onderwijsaanbod Onthouding rechten ten aanzien van nieuwe opleidingen Ontneming rechten ten aanzien van bestaande opleidingen Procedure ontneming rechten aan bestaande opleidingen [vervallen] Onthouding rechten aan nieuwe opleidingen Aanwijzing en intrekking aanwijzing van niet bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Artikel 7.9f. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Aanleveren gegevens duale opleiding Examens en tentamens Getuigschriften en verklaringen Examencommissie en examinatoren Onderwijs- en examenregeling Beoordeling onderwijs- en examenregeling Openbaarheid onderwijsaanbod Bijzondere voorschriften lerarenopleidingen Gemeente van vestiging Gemeente van vestiging Artikel 6.9. Artikel Artikel Artikel Aanwijzing van instellingen Ontneming rechten verbonden aan de aanwijzing van bestaande opleidingen Onthouding rechten verbonden aan de aanwijzing van nieuwe opleidingen Intrekking aanwijzing instelling Paragraaf 3. Artikel Artikel Paragraaf 4. De promoties Doctoraten, toegang en inrichting promotie Promotiereglement Titulatuur Titel 3. Artikel Artikel Artikel Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs De registratieprocedure Beëindiging registratie Artikel Artikel 7.20a. Artikel Artikel Artikel Titel 2. Titels ir., ing., mr., drs. en bc. De titel kand. Titels Master en Bachelor Titel dr. Buiten Nederland verkregen titels Vooropleidingseisen Titel 4. Artikel HOOFDSTUK 7. Artikel 7.1. Titel 1. Paragraaf 1. Artikel 7.2. Artikel 7.3. Artikel 7.4. Artikel 7.5. Artikel 7.6. Artikel 7.7. Artikel 7.7a. Artikel 7.8. Artikel 7.8a. Artikel 7.8b. Artikel 7.9. Artikel 7.9a. Artikel 7.9b. Artikel 7.9ba. Artikel 7.9bb. Artikel 7.9c. Artikel 7.9d. Artikel 7.9e. Bijzondere bepalingen voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst Bijzondere bepalingen voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst ONDERWIJS Reikwijdte Het onderwijs, de examens en de promoties Het onderwijs en de examens Taal Opleidingen en onderwijseenheden Studielast en studiepunten Bijzondere voorwaarden verzorging universitaire eerstegraads lerarenopleidingen Beroepsvereisten Voltijdse en deeltijdse inrichting van opleidingen; duale inrichting van opleidingen aan hogescholen Duale inrichting van opleidingen aan universiteiten Propedeutische fase en propedeutisch examen Kandidaatsfase en kandidaatsexamen in het wetenschappelijk onderwijs Studieadvies propedeutische fase Verwijzing in postpropedeutische fase Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17b van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17f van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17fa van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17fb van de Wet op de studiefinanciering Aanleveren van gegevens in afwijking van de artikelen 7.9a, 7.9b, 7.9ba en 7.9bb Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen Aanleveren gegevens vrijstelling op grond van artikel 7.31a Artikel Artikel Artikel Artikel 7.26a. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 2a. Artikel 7.31a. Artikel 7.31b. Titel 3. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Vooropleidingseisen Nadere vooropleidingseisen Aanvullende eisen Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst Eisen werkkring Vrijstelling op grond van andere diploma s Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek Postpropedeutische fase Lerarenopleidingen speciaal onderwijs, universitaire lerarenopleidingen, opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken, hogere kaderopleiding pedagogiek, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst Vrijstelling van het afleggen van tentamens op grond van het bezit van een diploma beroepsonderwijs Vrijstelling op grond van verwante opleidingen in het beroepsonderwijs Toegang tot onderdelen van het afsluitend examen Studenten en extraneï Inschrijving Algemene bepaling inschrijving Procedure inschrijving Rechten inschrijving als student [vervallen] Rechten inschrijving als extraneus Voorwaarden inschrijving [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Procedure beëindiging inschrijving Eigen bijdragen Collegegeld voor voltijdse opleidingen Staatsblad

4 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 7.51a. Collegegeld voor deeltijdse en duale opleidingen Examengeld extraneus Overige bijdragen Voldoening collegegeld Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld Terugbetaling wettelijk collegegeld Cursusgeld Open Universiteit Financiële ondersteuning studenten (afstudeerfonds) Financiële ondersteuning studenten (studiefonds) Artikel HOOFDSTUK 8. Artikel 8.1. HOOFDSTUK 9. Titel 1. Colleges van beroep bijzonder onderwijs SAMENWERKING BEKOSTIGDE INSTELLIN- GEN VOOR HOGER ONDERWIJS Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE UNIVERSITEITEN Het bestuur en de inrichting van de openbare universiteiten Paragraaf 3. Centraal register inschrijving hoger onderwijs Artikel 9.1. Reikwijdte Artikel Centraal register inschrijving hoger onderwijs Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 7.56a. Artikel Paragraaf 4a. Artikel 7.57a. Artikel 7.57b. Artikel 7.57c. Artikel 7.57d. Artikel 7.57e. Artikel 7.57f. Artikel 7.57g. Paragraaf 5. Artikel 7.57h. Artikel Artikel Titel 4. Bijzondere bepalingen inschrijving Beperking eerste inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt Beperking inschrijving opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt Identificatie opleidingen Regels voor de selectie voor opleidingen met een toelatingsbeperking Algemeen Voorbereiding afgifte bewijzen van toelating Afgifte bewijzen van toelating Afgifte bewijzen van toelating voor dezelfde opleiding aan meer dan een universiteit Selectie door instellingen Beperkingen van deelname aan de selectieprocedure Afwijkende bezwaar- en reactietermijnen Overige bepalingen Huisregels en ordemaatregelen Afgifte getuigschrift Studentenstatuut Rechtsbescherming van studenten en extraneï Artikel 9.2. Artikel 9.3. Artikel 9.4. Artikel 9.5. Artikel 9.6. Artikel 9.7. Artikel 9.8. Artikel 9.9. Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Algemene bevoegdheden college van bestuur Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden Bestuurs- en beheersreglement Richtlijnen aan decanen Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur Samenstelling raad van toezicht Taken en bevoegdheden raad van toezicht Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht College voor promoties Onderwijs en wetenschapsbeoefening Faculteiten en opleidingen Faculteit; decaan Benoeming en ontslag decaan Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement Overige taken en bevoegdheden decaan Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan Bestuur opleidingen Opleidingscommissies Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren Onderzoekinstituten en onderzoekscholen Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. College van beroep voor de examens College van beroep voor de examens Bevoegdheid college van beroep voor de examens Reglement van orde Inlichtingenplicht College van beroep voor het hoger onderwijs College van beroep voor het hoger onderwijs Benoeming en ontslag leden en plaatsvervangende leden Bevoegdheid college van beroep voor het hoger onderwijs Griffierechten Colleges van beroep bijzonder onderwijs Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 5. Artikel Titel 2. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies Gevolgen schorsing en vernietiging Voorziening na schorsing of vernietiging; termijn Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan Klachtrecht studenten Collectief recht van beklag voor studenten Medezeggenschap binnen de openbare universiteiten Staatsblad

5 Artikel Artikel Artikel 9.30a. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel 9.38a. Artikel 9.38b. Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 4. Reikwijdte Keuze uit medezeggenschapsstelsels Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten Medezeggenschap binnen de universiteit Universiteitsraad Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad Reglement universiteitsraad Advies Bijzondere bevoegdheden Medezeggenschap binnen de faculteit Faculteitsraad Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden Faculteitsreglement Geschillen inzake medezeggenschap Commissie voor geschillen Competentie commissie voor geschillen Geschil instemmingsbevoegdheid Geschil inhoud reglement voor de universiteitsraad Geschil adviesbevoegdheid Geschil interpretatie Nadere geschillen Overige bepalingen Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 10. Artikel Titel 1. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel 10.3a Artikel 10.3b Artikel 10.3c Paragraaf 2. Artikel Artikel Paragraaf 3. Vereisten bijzonder hoogleraarschap Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel Bijzondere leerstoel bij faculteit die het onderwijs in opleidingen in de godgeleerdheid verzorgt HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE HOGESCHOLEN Reikwijdte Het bestuur en de inrichting van hogescholen zonder rechtspersoonlijkheid Het bestuur en de inrichting van de hogeschool Centrale directie of college van bestuur Delegatie taken en bevoegdheden Faculteiten en andere organisatorische eenheden Bestuursreglement Opleidingscommissies Geschillenregeling [vervallen] Geschillenregeling Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een openbare hogeschool Artikel Artikel Artikel Procesbevoegdheid universiteitsraad Commissies Voorzieningen en scholing Artikel Artikel Inlichtingenplicht Schorsing en ontslag personeelslid tevens gemeenteraadslid Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool Artikel Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen Artikel Artikel 10.8a Bestuur bijzondere hogeschool Afwijking bestuursreglement Paragraaf 6. Artikel Medezeggenschap binnen de centrale diensten Dienstraad t.b.v. centrale diensten Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2 Artikel 9.50a. Titel 3. Artikel Titel 4. Paragraaf 1. Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2 Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht Bijzonder onderwijs aan openbare universiteiten De kerkelijke hoogleraren Kerkelijke hoogleraren De bijzondere leerstoelen Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel Indiening verzoek bevoegdverklaring Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Het bestuur en de inrichting van hogescholen met rechtspersoonlijkheid Bestuursorganen College van bestuur Bestuursraad Bestuursreglement Van overeenkomstige toepassingverklaring afwijkende bevoegdheidsverdeling en geschillenregeling Schorsing en vernietiging besluiten van bestuursorganen Voorzieningen na schorsing en vernietiging Voorziening bij verwaarlozing van het bestuur Medezeggenschap Medezeggenschapsraad Voorzitter medezeggenschapsraad Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad Medezeggenschapsreglement Inhoud medezeggenschapsreglement Advies Bijzondere bevoegdheden Deelraden Staatsblad

6 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 11. Paragraaf 1. Commissie voor geschillen Competentie commissie voor geschillen Geschil instemmingsbevoegdheid Geschil inhoud medezeggenschapsreglement Geschil adviesbevoegdheid Geschil interpretatie Nadere geschillen Procesbevoegdheid medezeggenschapsraad Commissies Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke commissies Afwijking bij bijzondere omstandigheden Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging Voorzieningen en scholing HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPEN UNIVERSITEIT Het bestuur van de Open Universiteit Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Rechtspositie leden raad van bestuur Taken raad van bestuur Bestuursreglement Verantwoordingsplicht raad van bestuur Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht Taken raad van toezicht Verantwoordingsplicht raad van toezicht [vervallen] Afdelingen en andere onderdelen Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel Stafconvent, taak en samenstelling De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Algemene bevoegdheden van het college van bestuur Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis Het gemeenschappelijk beleidsorgaan Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan Gemeenschappelijke regeling Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 12. Artikel Titel 1. Onderwijs Opleidingen Open Universiteit Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren College voor promoties Opleidingscommissies Schorsing en vernietiging van besluiten Schorsing en vernietiging van besluiten examencommissies Medezeggenschap studenten Studentenraad Reglement voor de studentenraad Adviesbevoegdheid Geschil instemmingsbevoegdheid HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Reikwijdte Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen Titel 4. Artikel HOOFDSTUK 13. Titel 1. Artikel Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 3. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Het algemeen bestuur en de algemene vergadering Het reglement Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek Het algemeen bestuur Verantwoordingsplicht algemeen bestuur Bibliothecaris Reglement Overige bepalingen Paragraaf 1. Artikel Paragraaf 2. Algemene bepalingen Algemene bepalingen De openbare academische ziekenhuizen Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel [vervallen] Openbaarheid Schorsing en vernietiging van besluiten Gevolgen schorsing en vernietiging Voorziening na schorsing en vernietiging Artikel Artikel Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden HOOFDSTUK 14. Artikel BEROEP OP DE ADMINISTRATIEVE RECHTER Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Staatsblad

7 Artikel HOOFDSTUK 15. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 16. Titel 1. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep INHOUDING BEKOSTIGING, SCHADEVERGOE- DING EN STRAFBEPALINGEN Inhouding bekostiging Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs Geldboete niet-nakoming identificatieplicht Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften Geldboete niet-gerechtigde verlening titels Karakter strafbare feiten OVERGANGS-, INVOERINGS- EN SLOTBEPA- LINGEN Intrekking wetten en besluiten Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Tijdelijke handhaving regeling overleg en rechtspositieregelingen Opleidingen godgeleerdheid, opleidingen gericht op een godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt Start HOOP-cyclus Eerste toepassing bekostigingsbepalingen; afwijkende bekostiging Opheffing PAO-organen Overgangssamenstelling college van beroep voor het hoger onderwijs Tijdelijke voorziening reglement van orde Tijdelijke handhaving procesrecht colleges van beroep Verhoging college- en examengeld Extraneusinschrijving bij lerarenopleidingen Tijdelijke handhaving Reglement CRIHO [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.6a. Artikel Artikel Titel 3. Artikel Artikel 16.9a. Artikel Artikel 16.10a Titel 4. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.15a. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Intrekking wetten en besluiten Voorzieningen voor onbepaalde tijd Getuigschriften, titulatuur Handhaving voorschriften oude stijl Aanspraken gewezen personeel instellingen hoger onderwijs [vervallen] Overgangsbepaling Abp-wet Overgangsrecht studieadvies en verwijzing in postpropedeutische fase Voorbereidende perioden kuo Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën Tijdelijke handhaving voorschriften oude stijl Afwijkende vooropleidingseisen Overgangsrecht selectieprocedure bij opleidingen met een toelatingsbeperking Tijdelijke regeling lerarenopleidingen en bevoegdheden van docenten Tijdelijke garanties voor door academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening over te nemen personeel Voorschriften i.v.m. invoering wet Voorschriften betreffende de instellingen voor hoger onderwijs Overgangsrecht hogescholen Overgangsrecht met betrekking tot gemeente van vestiging universiteiten Tijdelijke handhaving erkenningen WEO Overgangsrecht aangewezen onderwijs Indeling bestaand onderwijs in Centraal register opleidingen hoger onderwijs; handhaving vooropleidingseisen Tijdelijke handhaving titel drs. bij opleidingen op het gebied van het recht Overgangsvoorziening opleidingen tweede fase Eerste onderwijs- en examenregeling Staatsexamens Omzetting eerder afgelegde examenonderdelen in studiepunten Overgangsrecht aanvang studiejaar hoger beroepsonderwijs Eerste toepassing capaciteitsbeperking Tijdelijke regeling arbeidsmarktfixus Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.42a. Artikel 16.42b. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Titel 5. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Voorschriften betreffende de onderzoekinstellingen Voortbestaan rechtspersoon KNAW Tijdelijke handhaving reglement KNAW Voorziening in reglement KNAW door minister Overgangssamenstelling bestuur KNAW Overgangsvoorziening besluiten KNAW Overgangsregeling registergoederen KNAW Vrijstelling overdrachtsbelasting KNAW Omzetting dienstcommissies KNAW en KB Tijdelijke voorziening in reglement KB Voorziening in reglement KB door minister Overgangssamenstelling bestuur KB Overgangsvoorziening besluiten KB Overgangsregeling zittend personeel KB Overgangsregeling lasten, plichten, rechten, goederen KB Vrijstelling overdrachtsbelasting KB Aanhangige beroepen Aanhangige beroepen [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Staatsblad

8 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Artikel Artikel Artikel Bijlage Evaluatie Inwerkingtreding Citeertitel De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid Titel 6. Evaluatie, inwerkingtreding, citeertitel Staatsblad

9 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1. DEFINITIES EN TAAKOMSCHRIJVING Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voorzover het betreft het onderwijs en het onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; b. hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs; c. wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert; d. hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk; e. initieel onderwijs: hoger onderwijs dat aansluit op de tweede fase van het voortgezet onderwijs; f. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.2; g. instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder a of b; h. openbare instelling: een instelling die uitgaat van de overheid; i. bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; j. instellingsbestuur: voorzover het een bijzondere instelling betreft: het bestuur van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan die instelling uitgaat; voorzover het een openbare instelling, uitgaande van een gemeente, betreft: het college van burgemeester en wethouders voorzover de raad niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk acht, met inachtneming van door hem te stellen regelen; voorzover het een openbare instelling betreft, uitgaande van een openbaar lichaam ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling: het krachtens de desbetreffende regeling bevoegde orgaan; voorzover het een openbare instelling, uitgaande van het Rijk, betreft: Onze minister; voorzover het een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid betreft: het ingevolge deze wet terzake bevoegde orgaan; k. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; l. inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 5.1; m. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3; n. duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, of artikel 7.7a; o. faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleiding voor het beroep van arts is ingesteld; p. waarborgfonds: het fonds bedoeld in artikel 2.15; q. Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank. Artikel 1.2. Reikwijdte Deze wet heeft betrekking op: a. de in artikel 1.8 bedoelde universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit, Staatsblad

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie ! " #$% &! " #$% ' $!$!!!!$!( )!!!!! * $!!!!! +!,! -./01!! /, 2!! 34 5-./0 0 ' $-%!-% * ) 6 6 & -% )!!! 7!!

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences

Het medezeggenschapsreglement HZ. Stichting HZ University of Applied Sciences Het medezeggenschapsreglement HZ Stichting HZ University of Applied Sciences Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie