Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Evaluatie Wmo: uitwerking van discussiepunten"

Transcriptie

1 1. Willen we voor de hoogte van het persoonsgebonden budget overstappen naar één uurtarief welke geldt voor iedere klasse? Zo ja, wat moet de hoogte van het uurtarief zijn? Het uurtarief is nu voor iedere klasse verschillend. Hoe meer uren er geïndiceerd zijn, hoe hoger het uurtarief is. Het uurtarief voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden voor iedereen vaststellen op 15,00 per uur, vanaf 1 januari Argumenten Kanttekeningen 1. De Wmo heeft voor bestaande budgethouders geleid tot een achteruitgang wat voor 2007 is gecompenseerd via de aanvullende gemeentelijke overgangsregeling. Dat kan hiermee opgelost worden 2. De staatssecretaris stelt geen eisen aan de hoogte van het uurtarief voor het persoonsgebonden budget. 3. Ongeacht het geïndiceerd aantal uren, ontvangt iedereen hetzelfde uurtarief 4. Voor zorg in natura wordt er ook geen onderscheid gemaakt in uurtarief voor HH1 en HH2 5. Het persoonsgebonden budget moet voldoende zijn om een zorgverlener te betalen 6. Het persoonsgebonden budget wordt dan een gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura 1. Het kost de gemeente meer geld, het rijk compenseert dit niet 2. Per Saldo (de landelijke belangenorganisatie voor budgethouders) stelt dat het minimale uurtarief 15,50 (2007) moet zijn 3. Vaak wordt gesteld dat het uurtarief voor een persoonsgebonden budget vastgesteld moet worden op 75% van het tarief voor zorg in natura (dat zou in Boxtel neerkomen op 16,90, 75% van 22,50) Financiële consequenties: Bij een uurtarief van 15,90 (dat is nu het hoogste tarief) voor álle cliënten (dus ongeacht de klasse) bedragen de extra kosten ; Bij een uurtarief van 15,00 én een overgangsregeling voor de 3 klanten die nu een hoger tarief ontvangen, bedragen de extra kosten

2 2. Moet er voor de budgethouders die er vanaf 1 januari 2008 op achteruit gaan, alsnog een overgangsregeling getroffen worden? Ook als het uurtarief hoger wordt, zullen er enkele budgethouders nog steeds een lager persoonsgebonden budget ontvangen. Dit komt omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om niet in klassen te indiceren, maar op basis van een X-aantal uren. Zie onderstaand voorbeeld: Voorbeeld: Mevrouw Jansen heeft een indicatie van 4 uur voor huishoudelijke verzorging en valt in klasse 3: 4-6,9 uren per week. De indicatie is afgelopen op 30 juni Zij heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget. Op 1 januari 2007 is de Wmo van kracht gegaan. Tot 1 juli valt mevrouw onder het landelijke Overgangsprotocol en behoudt zij de oude AWBZ rechten en ontvangt zij het persoonsgebonden budget van het Zorgkantoor. Per maand ontvangt zij een bedrag van 414,75 (omgerekend is dat 23,93 per uur). (N.B.: iemand met 6,9 uren per week ontvangt hetzelfde maandbedrag en omgerekend is dat 13,87). In juni heeft er een herindicatie plaatsgevonden. Mevrouw Jansen wordt nog steeds voor 4 uur per week geïndiceerd voor hulp bij het huishouden. Deze voorziening valt vanaf 1 juli onder de Wmo. Het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op 240,93 per maand (op basis van een uurtarief van 13,90). Het college heeft de aanvullende gemeentelijke overgangsregeling vastgesteld waardoor mevrouw tot 1 januari 2008 het oude AWBZ bedrag ontvangt en er dit jaar niet op achteruit gaat. Indien gekozen wordt voor een uurtarief van 15,00 ontvangt mevrouw Jansen vanaf 1 januari 2008 nog steeds een lager uurtarief als toen zij onder de AWBZ viel. De vraag is of hiervoor wederom een overgangsregeling getroffen moet worden. Gerealiseerd moet worden dat er met ingang van 1 januari 2008 nog een aantal redenen is dat mensen erop achteruit kunnen gaan: Mensen uit Boxtel die een kilometervergoeding ontvangen. In het Wmo-besluit is aangesloten bij de Belastingdienst en is dit bedrag vastgesteld op 0,19 per kilometer. Het hele jaar 2007 is op basis van het Landelijke Overgangsprotocol aan hen de oude vergoeding van 0,29 per kilometer verstrekt. Met ingang van 1 januari 2008 gaan zij het lagere bedrag ontvangen; Uit de operatie herindicatie blijkt dat er nogal wat mensen zijn die thuiszorg hebben ontvangen en die nu geen recht blijken te hebben, omdat het protocol Gebruikelijke Zorg in het verleden niet (goed) is toegepast. Er is dan een inwonende partner of de cliënt woont in bij zijn/haar kind, waarvan verwacht wordt dat die de hulp bij het huishouden verrichten. Met ingang van 1 januari 2008 komt de hulp bij het huishouden te vervallen. Dit is geen gewijzigd beleid, ook onder de AWBZ werd vanaf 2004 rekening gehouden met het protocol gebruikelijke zorg. Deze mensen hebben feitelijk dus geluk gehad dat zij tot nu toe huishoudelijke verzorging hebben ontvangen; 2

3 Onder de AWBZ was voor budgethouders huishoudelijke verzorging de eigen bijdrage maximaal 60% van hun persoonsgebonden budget. Volgens de eigen bijdrage systematiek van het CAK kan de eigen bijdrage nu oplopen tot het volledige budget. Stel het pgb bedraagt 120 per periode, op grond van het inkomen wordt de eigen bijdrage vastgesteld op 100 per periode. Onder de AWBZ zou deze cliënt maximaal 72 aan eigen bijdrage moeten betalen. Hieraan kan de gemeente niets doen. Het is de wettelijke regelgeving, iedere budgethouder in Nederland heeft hiermee te maken. De gemeente zou wel eigen beleid (compensatieregeling) kunnen maken, om de cliënt alsnog tegemoet te komen. De cliënt zou dan met de nota van het CAK naar de gemeente kunnen komen als de eigen bijdrage meer bedraagt dan 60% van het pgb. Het verschil wordt dan aan de budgethouder verstrekt. Vanaf 1 januari 2008 geen extra overgangsregeling treffen voor al die mensen die erop achteruit gaan door het Wmo-beleid van de gemeente. 1. Landelijk is de overgang naar de Wmo geregeld middels het Overgangsprotocol. Hierdoor heeft iedereen tot datum herindicatie en uiterlijk tot 1 januari 2008 zijn/haar oude rechten kunnen behouden; 2. Via de aanvullende gemeentelijke overgangsregeling heeft in Boxtel iedereen bij een gelijkblijvende situatie tot 1 januari 2008 dezelfde voorziening kunnen behouden; 3. Derhalve is er geen noodzaak om alsnog een overgang te treffen. Een overgang van een volledig jaar voor iedereen is meer dan redelijk geweest; 4. Verwacht wordt dat het om een klein percentage budgethouders gaat die erop achteruit gaat, omdat indicaties in klassen niet meer toegepast worden. Het levert echter wel een extra druk op voor de uitvoering; 5. Een extra overgangsregeling kost extra geld. Hiervan is op dit moment geen inschatting te geven vanwege de operatie herindicatie die nu volop in gang is gezet 1. Cliënten en hun zorgverleners zijn gedupeerd door de komst van de Wmo. 3

4 3. Dient de huidige wijze en frequentie van verantwoorden van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden gewijzigd te worden? Een budgethouder moet zijn/haar persoonsgebonden budget per kwartaal te verantwoorden op basis van ontvangen uren zorg. (Om aan te sluiten bij de eigen bijdrage systematiek van het CAK wordt vanaf 1 januari 2008 gewerkt met periodes van vier weken i.p.v. een maand en verantwoording per 4 of vijf periodes i.p.v. per kwartaal). Indien er minder uren worden verantwoord dan dat er zijn geïndiceerd, wordt het teveel verstrekte persoongebonden budget verrekend met de volgende betaling. Alleen de daadwerkelijk opgegeven zorguren worden door de gemeente vergoed. Onder de AWBZ hadden budgethouders een verantwoordingsvrij bedrag van per jaar. Met ingang van 1 januari 2008 de verantwoordingssystematiek voor budgethouders hulp bij het huishouden als volgt te wijzigen: budgethouders met een indicatie tot 3,9 uur per week (klasse 1 en 2) vrij te stellen van de verantwoording van het pgb voor hulp bij het huishouden. Budgethouders vanaf klasse 3 vier maal per jaar een verantwoording in te laten dienen. Indien het aantal verantwoorde uren lager is dan het geïndiceerd aantal uren, wordt het teveel verstrekte bedrag verrekend. Hier een grens inbouwen van 10%. Indien het verschil tussen de verantwoorde en geïndiceerde uren minder bedraagt dan 10% van het geïndiceerd aantal uren wordt het teveel verstrekte budget niet verrekend. (Bijvoorbeeld iemand heeft indicatie van 11 uur per week, dat is 176 uren per vier periodes van vier weken. Hij verantwoordt 160 uren, dat valt binnen de 10%, dus er vindt geen verrekening plaats.) 1. Het vermindert de bureaucratie voor cliënten 2. De indicatiestelling heeft op een juiste wijze en onafhankelijk plaatsgevonden, waardoor mensen geen pgb krijgen die het niet nodig hebben, dus waarom zou je 100% controle uitoefenen 3. In de AWBZ hebben (en hadden) cliënten ook een verantwoordingsvrij bedrag 4. De kosten van 100% controle en verrekening van budgetten, staan niet in verhouding tot wat het oplevert 5. De Wmo-uitgaven worden niet hoger en de uitvoeringskosten worden hiermee wel lager. Hoeveel lager is op dit moment niet aan te geven. 1. Vooraf heeft er een goede indicatiestelling plaatsgevonden, de cliënt krijgt alleen die hulp die hij/zij echt nodig heeft, controle achteraf is overbodig 2. Door budgethouders (al niet gedeeltelijk) vrij te stellen van verantwoording, controleert de gemeente niet of de middelen zijn besteed aan het doel waarvoor het verstrekt is 4

5 4. Willen we dat het CAK-BZ geen eigen bijdrage oplegt bij minima die hulp bij het huishouden (ZIN) ontvangen? Dan hoeft de cliënt niet eerst de nota te krijgen om deze vervolgens bij de gemeente in te dienen voor bijzondere bijstand. Een alleenstaande met een bijstandsuitkering die hulp bij het huishouden ontvangt, krijgt van het CAK een eigen bijdrage opgelegd van 16,60 per periode van vier weken. Voor deze kosten kan hij/zij vervolgens een aanvraag indienen bij de gemeente voor bijzondere bijstand. Hij/zij moet dan 2 verschillende trajecten volgen via de gemeente. De Wmo en de WWB kennen verschillende inkomensbegrippen. In de Wmo gaat het bij een alleenstaande om het verzamelinkomen wat lager moet zijn dan 120% van het sociaal minimum om de laagste eigen bijdrage opgelegd te krijgen. In de WWB gaat het om een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (=netto). Een belangrijk verschil is ook dat bij de WWB rekening wordt gehouden met vermogen. Het is niet mogelijk om bij het CAK aan te geven welke cliënten geen nota zouden moeten ontvangen. Indien dat wel mogelijk zou zijn, zou de gemeente alle bekende minima die ook hulp bij het huishouden ontvangen door kunnen geven, zodat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Wat wel mogelijk is, is dat je voor cliënten onder een bepaalde inkomensgrens, geen eigen bijdrage gaat vaststellen. Echter, hierdoor worden ook mensen met vermogen vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. De gemeente loopt dan bovendien de eigen bijdrage inkomsten mis en als de klant ook een AWBZ functie geïndiceerd heeft gekregen, moet hij/zij alsnog de eigen bijdrage betalen. De Wmo is preferent aan de AWBZ. Stel een cliënt moet maximaal een eigen bijdrage betalen van 16,60. Hij/zij ontvangt persoonlijke verzorging (AWBZ) en hulp bij het huishouden (Wmo), dan gaat de eigen bijdrage opbrengst naar de gemeente. Als de gemeente het niet oplegt en int, moet de cliënt alsnog de eigen bijdrage aan het Zorgkantoor (AWBZ) betalen. Het CAK is voornemens om minimabeleid te ontwikkelen, zodat cliënten wel een eigen bijdrage van de gemeente krijgen opgelegd, maar dat deze niet geïnd wordt. Deze toekomstige ontwikkelingen zullen gevolgd worden. De huidige werkwijze van het opleggen en innen van de eigen bijdrage door het CAK bij minima handhaven. Voor deze kosten kan de cliënt bij de gemeente en aanvraag indienen voor bijzondere bijstand, waar naast inkomen ook rekening wordt gehouden met vermogen. 5

6 1. De filosofie van Loket WegWijs is vraagverheldering, -verdieping en - verbreding. Komt iemand voor een aanvraag voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage hulp bij het huishouden, dan kunnen eventuele andere bijzondere noodzakelijke kosten of voorzieningen in het kader van de Wmo ook worden meegenomen (uiteraard is goede voorlichting van groot belang) 2. De Wmo kent een ander inkomensbegrip dan in de WWB. In de WWB wordt rekening gehouden met vermogen. Wmo en WWB zijn verschillende budgetten in de gemeentebegroting. Dus het is wenselijk als dit twee gescheiden trajecten blijven 3. Ogenschijnlijk lijkt het klantvriendelijker om geen eigen bijdrage te laten opleggen bij minima, maar als hij/zij ook nog voor een AWBZ functie is geïndiceerd, moet er toch een eigen bijdrage te worden betaald 4. De gemeente loopt dan bovendien eigen bijdrage inkomsten mis. Hoeveel is niet te zeggen 1. Als de cliënt met een bijstandsuitkering alleen hulp bij het huishouden ontvangt, is het voor hem/haar makkelijker als er geen eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd. 6

7 5. Moeten budgethouders van hulp bij het huishouden (weer) ondersteund worden? Onder de AWBZ ontvingen budgethouders kosteloos ondersteuning van de Sociale Verzekeringsbank. In 2007 hebben alle overgangscliënten tot datum herindicatie, maar uiterlijk tot en met 31 december 2007 gebruik kunnen maken van deze diensten. De belangrijkste taken die wegvallen zijn: loondoorbetaling bij ziekte (geldt voor iedere budgethouder), wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand en tot slot het verzorgen van de salarisadministratie en afdracht van sociale premies en loonheffing. Dit laatste is verplicht als de zorgverlener vier dagen of meer zorg verleend. De SVB doet dit momenteel voor een klein aantal budgethouders. Vanaf 1 januari 2008 vervalt deze dienstverlening, tenzij de gemeente opnieuw een overeenkomst afsluit (dit moet voor 1 december 2007). Budgethouders vanaf 1 januari 2008 ondersteunen bij hun werkgeversschap, door een overeenkomst af te sluiten met de Sociale Verzekeringsbank. 1. Alleen op deze manier worden budgethouders voldoende toegerust om zelf zorg in te kopen. Pas dan is het een volwaardig alternatief van zorg in natura 2. Cliënten worden hiermee voldoende gecompenseerd in hun beperking 3. Op deze manier wordt voorkomen dat budgethouders erop achteruit gaan na 1 januari Het is de keuze van de cliënt om gebruik te maken van het persoonsgebonden budget met alle risico s van dien. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt is juist zo belangrijk in de Wmo 2. Het kost de gemeente extra geld Financiële consequenties: Uitgaande van 84 budgethouders wordt geschat dat de kosten voor de gemeente Boxtel neerkomen op , afgerond 130 per budgethouder per jaar. 7

8 6. Dient de eigen bijdrage voor woningaanpassingen afgeschaft te worden? Zo ja, dient er dan een inkomensgrens gehanteerd te worden om de toegang tot de zorg te bewaken? Een woonvoorziening kan verstrekt worden als voorziening in natura, als persoonsgebonden budget of als financiële tegemoetkoming. Bij een voorziening in natura en een pgb dient er een eigen bijdrage worden opgelegd, conform de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage regeling die het CAK voor de gemeente uitvoert. Bij een financiële tegemoetkoming wordt er een eigen aandeel berekend en door de gemeente opgelegd en geïnd, dat is toegestaan. In Boxtel wordt het eigen aandeel berekend volgens de draagkrachtberekening zoals dat ook onder de Wvg gebeurde. Wettelijk moet er rekening worden gehouden met anticumulatie (er is één maximale eigen bijdrage (en eigen aandeel) voor alle Wmo-voorzieningen én AWBZ functies). Rekening houden met anticumulatie is echter technisch onmogelijk, omdat het CAK geen invloed heeft op de vaststelling van het eigen aandeel en het eigen aandeel bovendien niet verwerkt kan worden in het systeem. Op dit moment kunnen we daar niets aan veranderen en is het een landelijk probleem voor die gemeenten die voor woonvoorzieningen een eigen aandeel opleggen. Voorbeeld: Een cliënt ontvangt naast persoonlijke verzorging, ook hulp bij het huishouden. Hij ontvangt van het CAK een nota met de maximale eigen bijdrage. De eigen bijdrage inkomsten worden aan de gemeente overgemaakt, de Wmo is immers preferent aan de AWBZ. Als hij ook een tegemoetkoming voor een woningaanpassing ontvangt, betaalt hij/zij ook een eigen aandeel (tot maximaal 25% van de kosten). Dat is feitelijk niet toegestaan. Het ministerie van VWS is op de hoogte van dit probleem, maar is niet van plan er iets aan te wijzigen. Het CAK zal samen met de gemeente naar een oplossing moeten zoeken. De ontwikkelingen zullen gevolgd blijven worden. Onderzocht kan worden of het eigen aandeel door het CAK als een eigen bijdrage berekend kan worden, door de financiële tegemoetkoming op te boeken als zijnde een pgb bij het CAK. Juridisch is dit mogelijk niet haalbaar. Consequentie is dan wel dat cliënten een eigen bijdrage kunnen betalen die gelijk staat aan het bedrag van de tegemoetkoming zelf. (bijvoorbeeld: de tegemoetkoming bedraagt 1.000, maximale eigen bijdrage is 30 per periode, over 39 periodes bedraagt de eigen bijdrage meer dan 1.000, namelijk totaal 1.170). Stel het eigen aandeel bij een financiële tegemoetkoming wordt afgeschaft en er worden inkomensgrenzen vastgesteld. Het hanteren van inkomensgrenzen bij woonvoorzieningen kan een oplossing bieden om de toegang tot de zorg te beperken. Stel de grens ligt bij 2,5 maal het norminkomen en aanpassingen tot 800. Is het inkomen hoger en zijn de kosten van de aanpassingen lager, dan wordt de aanvraag afgewezen. Is het inkomen lager dan worden de kosten wel vergoed. Tot slot is het mogelijk om het eigen aandeel bij een woonvoorziening helemaal af te schaffen en geen inkomensgrenzen te hanteren. Dat scheelt de gemeente uitvoeringskosten, maar het zou ook kunnen leiden tot een toename van aanvragen. 8

9 Aan de andere kant mag je ervan uitgaan dat cliënten die een woonvoorziening aanvragen, vaak ook andere voorzieningen hebben, zoals persoonlijke verzorging via de AWBZ of hulp bij het huishouden, waardoor zij al de volledige eigen bijdrage moeten betalen en er geen eigen aandeel meer opgelegd mag worden vanwege de anticumulatie. Het eigen aandeel voor een woonvoorziening ongewijzigd handhaven. De ontwikkelingen ten aanzien van de anticumulatie blijven volgen. 1. Toegang tot de zorg wordt hiermee bewaakt 2. Anticumulatie betreft een landelijk probleem, waarvoor de ontwikkelingen worden gevolgd 3. Wijziging van beleid moet zorgvuldig geïmplementeerd worden en heeft tijd nodig. 1. Mensen met beperkingen hebben al te maken met meerkosten als gevolg van hun beperkingen, nu worden ze extra belast 9

10 7. Dient het beleid ten aanzien van het hanteren van inkomensgrenzen bij vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld deeltaxi) voor iedereen gelijk getrokken te worden? Voor een vervoersvoorziening geldt een inkomensgrens. Deze is 1,5 maal het norminkomen of 2 maal het norminkomen bij een rolstoeltaxi. Is het inkomen hoger, dan komt de persoon met een beperking niet in aanmerking voor een deeltaxipasje of kilometervergoeding. De kosten van het vervoer worden in relatie tot het inkomen wordt dan als algemeen gebruikelijk geacht. Deze inkomensgrenzen gelden niet voor mensen die in een voormalig gezinsvervangend tehuis wonen, omdat die vaak boven de grens zouden uitkomen. In het Verstrekkingenboek worden bewoners van gezinsvervangende tehuizen als aparte doelgroep benoemd, waarvoor geen inkomenstoets hoeft plaats te vinden. Deze inkomensgrenzen gelden bovendien ook niet voor mensen die vanwege hun beperking een garantie nodig hebben om als vrije reiziger voorin te zitten of vervoerd te worden met een personenauto in plaats van een bus. Het huidig beleid heeft dus een zekere mate van rechtsongelijkheid in zich. Door de extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg is er zoveel veranderd in woonsituaties. De term gezinsvervangend tehuis is achterhaald. Men spreekt nu van verblijf zonder behandeling en verblijf met behandeling. Van de buitenkant kan je niet meer zien welke mensen met wat voor een indicatie daar verblijven. In een voormalig gezinsvervangend tehuis wonen mensen met de functie verblijf zonder behandeling. Wil je deze groep vrijstellen van de inkomenstoets, dan zou je dat voor iedereen moeten doen die ergens woont met de functie verblijf zonder behandeling (zoals bijvoorbeeld Cello, woonvormen van Philadelphia en verzorgingshuizen). Dat brengt extra kosten met zich mee. De verwachting is echter dat bewoners van een gezinsvervangend tehuis vaak een Wajong uitkering hebben en helemaal niet snel boven de norm uitkomen. Als de eigen bijdrage eraf gehaald is, houdt men 275 per maand over waar ook nog de ziektekosten vanaf moeten. Met de provincie kan overleg gevoerd worden over speciale garanties voor de vrije reiziger. De provincie is verantwoordelijk voor de vrije reiziger in de deeltaxi en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (en de deeltaxi is een vorm van openbaar vervoer). Daarom moet rekening gehouden worden met de beperkingen van iemand, zoals het voorin zitten omdat iemand een gestrekt been heeft. Dit zou bij een volgende aanbesteding meegenomen kunnen worden. De inkomensgrenzen bij een vervoersvoorziening vanaf 1 januari 2008 voor iedereen van toepassing te laten zijn. Hier geen uitzonderingen meer op maken. 1. Gelijke rechten voor iedereen 10

11 8. Dient de werkwijze zodanig gewijzigd te worden dat de cliënt door de gemeente wordt aangemeld bij de thuiszorgaanbieder? Het stimuleren van de zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de keuzevrijheid zijn belangrijke uitgangspunten in de Wmo. Vanuit die gedachte is ervoor gekozen dat cliënten zichzelf aanmelden bij een zorgaanbieder. Hiervoor dient hij/zij de beschikking en het advies aan de zorgaanbieder te geven. Vanuit de thuiszorgorganisaties is het signaal gekomen dat het vaak gaat om een kwetsbare doelgroep die moeite heeft met het aanmelden en het overleggen van de juiste stukken. De cliënt aan te laten melden door de gemeente bij de thuiszorgaanbieder van zijn/haar keuze. 1. Hiermee kom je de (kwetsbare) burger tegemoet 2. Voor het elektronisch berichtenverkeer is digitale aanmelding een voorwaarde 3. Er kan gemakkelijk een koppeling met de facturering gemaakt worden 4. De gemeente heeft op deze manier een extra instrument om zicht te krijgen op eventuele wachtlijsten 1. Er wordt voorbij gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger 2. De cliënt moet gestimuleerd worden om zichzelf, al dan niet met hulp van zijn/haar omgeving, te redden en keuzes te maken (bijvoorbeeld door goede voorlichting) 3. Het levert extra werk op voor de gemeente, hoeveel precies kan niet aangegeven worden. 11

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Boxtel

Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Boxtel Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Boxtel Pagina 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 2: BELEID... 7 2.1 Vastgesteld beleid... 7 2.2 Evaluatie van het beleid...

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo

Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Algemene vragen over de overgang van AWBZ-Wmo Waar vind ik algemene informatie over de Wmo? Op de landelijke website www.info-wmo.nl en de website van de gemeente (www.boxtel.nl/wmo of www.haaren.nl kies

Nadere informatie

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo

De systematiek van de eigen bijdrage Wmo De systematiek van de eigen bijdrage Wmo Binnen de Wmo is de eigen bijdrage regeling al sinds de invoering van de Wmo (2007) van kracht. De landelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld zijn hetzelfde

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006

Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Besluit maatschappelijke ondersteuning Versie d.d. 16 oktober 2006 Toelichting Inleiding. Naast de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit Wmo (2008)

Toelichting op het Besluit Wmo (2008) Toelichting op het Besluit Wmo (2008) Inleiding Naast een Verordening Wmo is er ook een Besluit Wmo. In dit besluit zijn bij elkaar gebracht alle bedragen, die op basis van de verordening moeten worden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO Aan de gemeenteraad 7 november 2006 Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO 1. Voorstel Bij de toepassing van de eigen bijdrage binnen de WMO wordt uitgegaan van variant 3 handhaven status quo. Het beleid

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2007; Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de Verordening

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen:

Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen: Wijzigingen Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Strijen: Wijziging nr. 1: Artikel 6. Persoonsgebonden budget Lid 5. b. 2. de budgethouder is verplicht om op verzoek van het college schriftelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? De verwachting is dat in 2017 ruim 900 mensen gebruik gaan maken

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo

Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Notitie toekomst Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Het zojuist afgesloten zorgakkoord Deze notitie is gebaseerd op het regeerakkoord en de ontwikkelingen rond de toekomst van de hulp bij

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxtel 2015, versie 2 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud voorstel Alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis zullen met vragen op het gebied van welzijn,

Inhoud voorstel Alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis zullen met vragen op het gebied van welzijn, Onderwerp: Maatregel 2.1 Wmo Plus loket Omschrijving: Er bestaat momenteel niet één loket op het gebied van welzijn, zorg, wonen en mobiliteit waar inwoners van onze gemeente terecht kunnen. -inkomsten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7).

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (aoo7). gemeente Eindhoven Raadsnummer O6. RZ8 5q.. OOZ Inboeknummer o6bstozzzz Dossiernummer 644.4SS sr oktober zoo6 Commissie notitie Betreft startnotitie over Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

De Wmo en inkomensgrenzen (2012)

De Wmo en inkomensgrenzen (2012) De Wmo en inkomensgrenzen (2012) 1. Aanleiding Recent zijn er door de Tweede Kamer en diverse gemeenten vragen gesteld over inkomensgrenzen in de Wmo, mede naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van :

M E M O. Collegebesluit tot wijziging tariefstelling pgb met ingang van : M E M O AAN : Commissie Burgers (ter kennisname) VAN : Marleen Rutten, namens wethouder J. Huijsmans DATUM : 30-7-2009 BETREFT : Wijziging vaststelling pgb tarief voor hulp bij het huishouden middels aanpassing

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het 5 persoonsgebonden budget Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen, eigen aandeel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning s-hertogenbosch 2017 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. kleinschalig wooninitiatief

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie