DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT"

Transcriptie

1 gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 Hoofdstuk I Doel Artikel 1 Doel Het algemeen reglement op het doortrekkersterrein regelt het gebruik van het doortrekkersterrein. Hoofdstuk II Definities Artikel 2 Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. Doortrekkersterrein: het terrein ingericht en bestemd voor het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners in verkeerswaardige woonwagens en gelegen te 9000 Gent Drongensesteenweg 240; 2. Standplaats: een afgebakende ruimte op het woonwagenterrein; 3. Standplaatscluster: een afgebakend geheel van standplaatsen op het doortrekkersterrein; 4. Woonwagenbewoners: personen die zich legaal in België bevinden en die naar traditie in een woonwagen wonen of van wie de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven; 5. Woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-creatieve bewoning, die voldoet aan de technische vereisten en inschrijvingsvoorwaarden om op de openbare weg te rijden; 6. Vergunning: het eenzijdig verlenen van een voorwaardelijke toestemming tot gebruik van een standplaats op het doortrekkersterrein voor een bepaalde periode, voor een bepaald aantal gebruikers en voor een bepaalde standplaats zoals vermeld op het standplaatsbewijs; 7. Standplaatsbewijs: het bewijs van de verleende vergunning tot het plaatsen van een woonwagen op het doortrekkersterrein; 8. Aanvrager: de persoon die om een vergunning verzoekt voor een standplaats voor zichzelf, gezin en/of reisgezellen die dezelfde woonst betrekken; 9. Standplaatshouder: de persoon aan wie een vergunning tot gebruik van een standplaats is afgeleverd, voor zichzelf, gezin en/of reisgezellen die dezelfde woonst betrekken; 10. Gebruiker: de persoon aan wie een vergunning tot gebruik van een standplaats is afgeleverd, zijn inwonende gezinsleden en reisgezellen die dezelfde woonst betrekken en bezoekers; Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 1/6

2 11. Terreinverantwoordelijke: een personeelslid van de Stad Gent dat instaat voor het dagelijkse toezicht op het doortrekkersterrein en het afleveren van de vergunning tot het gebruik van een standplaats; 12. Retributie: de vergoeding voor het gebruik van een standplaats, te betalen door de aanvrager aan de Stad Gent. Hoofdstuk III Toepassingsgebied Artikel 3 Locatie Artikel 4 Geldende reglementen De Stad Gent stelt een doortrekkersterrein gelegen aan de Drongensesteenweg 240 te 9000 Gent ter beschikking voor woonwagenbewoners. Dit terrein telt maximaal 25 standplaatsen. Het terrein is het hele jaar open, uitgezonderd de periodes voor collectieve sluiting en voor periodiek onderhoud en reiniging van het terrein. De sluitingsperiodes worden vooraf kenbaar gemaakt. Het doortrekkersterrein is een privaat domein met openbaar karakter. De gebruiker onderschrijft stilzwijgend de Politieverordening op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 29 november 2012, het algemeen reglement en het retributiereglement voor het doortrekkersterrein, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/06/2013. Een afschrift van het algemeen en het retributiereglement voor het doortrekkersterrein ligt te alle tijde ter inzage aan het onthaal. Hoofdstuk IV Aanvraag Artikel 5 Aanmelding Vooraleer een vergunning te ontvangen voor het innemen van een standplaats op het doortrekkersterrein, richt de aanvrager zich persoonlijk tot de terreinverantwoordelijke. Verdere afspraken betreffende de reservatie en aankomst op het doortrekkersterrein worden voor aankomst op het doortrekkersterrein gemaakt. Aan het onthaal is aangegeven hoe en wanneer de terreinverantwoordelijke bereikbaar is. Artikel 6 Verblijfstermijn Artikel 7 Voorwaarden De aanvrager kan maximaal vijf maal per jaar gedurende een periode van maximum eenentwintig dagen een vergunning aanvragen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen afwijkingen hierop toegestaan worden door de terreinverantwoordelijke en/of de burgemeester. Teneinde een vergunning te bekomen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: Beschikbaarheid 1. Er is een standplaats beschikbaar. Identificatie: 2. De aanvrager is meerderjarig op het moment van de aanvraag; 3. De aanvrager beantwoordt aan de definitie van een woonwagenbewoner; 4. De aanvrager deelt aan de terreinverantwoordelijke de identiteit van zichzelf, de meerderjarige gezinsleden en/of reisgezellen mee; 5. De terreinverantwoordelijke vermeldt de nummerplaten van de voertuigen, de woonwagens of aanhangwagens in de aanvraag, alsook de voorziene en uiterste vertrekdatum, de toegewezen standplaats en aftakpunt elektriciteit. Er is geen vergunning mogelijk indien: 6. De aanvrager heeft een openstaande schuld of boete op basis van een vorig verblijf Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 2/6

3 op het doortrekkersterrein; 7. De aanvrager, diens gezin en/of reisgezellen gedurende een periode van eenentwintig dagen voorafgaand aan de aanvraag verbleven hebben op het doortrekkersterrein; 8. De burgemeester heeft een verbod tot toegang uitgesproken voor de aanvrager, gezinsleden en/of reisgezellen; 9. De aanvrager heeft zich zonder toestemming van de terreinverantwoordelijke op het terrein geplaatst. Retributie 10. De aanvrager heeft de retributie alsook de waarborg betaald, overeenkomstig het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/06/2013. Acceptatie van de verblijfsvoorwaarden 11. De aanvrager ondertekent het standplaatsbewijs en verklaart zich hierdoor akkoord met dit reglement en het retributiereglement van toepassing op het doortrekkersterrein. Hoofdstuk V Inname standplaats Artikel 8 Standgeld Artikel 9 Standplaats In het retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/06/2013 wordt de retributie en de waarborg bepaald. De vergunninghouder schikt zich voor het gebruik van de standplaats en de nutsvoorzieningen en voor de plaatsing van de woonwagens en de bij de woonwagen horende voertuigen, naar de aanwijzingen van de terreinverantwoordelijke en conform met de veiligheidsvoorschriften. Op de standplaats wordt één woonwagen toegelaten. De terreinverantwoordelijke kan het aantal voertuigen per standplaats beperken. De terreinverantwoordelijke vermeldt de gebreken aan de toegewezen voorzieningen op het afschrift van de vergunning. De standplaatshouder meldt de gebreken die niet vermeld staan op het afschrift van de vergunning onmiddellijk aan de terreinverantwoordelijke. Artikel 10 Elektriciteit De standplaatshouder kan gebruik maken van de stroomvoorziening al dan niet met behulp van een elektriciteitsaansluitstuk. Een genummerd aansluitstuk wordt ter beschikking gesteld zoals bepaald in het retributiereglement. De standplaatshouder dient dit aansluitstuk te gebruiken volgens de aanwijzingen van de terreinverantwoordelijke en zal op elk moment de veiligheidsregels in acht nemen. Bij verlies of schade van dit aansluitstuk, zullen de kosten verhaald worden op de standplaatshouder. Hoofdstuk VI - Gebruik en beheer van de standplaats Artikel 11 Tijdelijk verblijf Artikel 12 Verantwoordelijkheid De standplaats zal uitsluitend worden gebruikt als tijdelijk verblijf ten behoeve van woonwagenbewoners. De gebruiker mag deze bestemming niet wijzigen. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor het gebruik van het hele terrein en de dienstgebouwen, en in het bijzonder van de toegewezen standplaats, door zichzelf, gezinsleden, reisgezellen en bezoekers. Ouders of hieraan gelijkgestelde personen oefenen het toezicht uit op hun minderjarige kinderen en zijn te allen tijde voor hen aansprakelijk. Artikel 13 Goed De gebruiker verbindt zich ertoe het verblijf in goed nabuurschap door te brengen. nabuurschap De gebruiker zorgt ervoor dat de rust, de veiligheid en de gezondheid van de andere gebruikers en de omgeving op geen enkel ogenblik wordt gestoord. In het bijzonder mag het gebruik van geluidsbronnen, zoals generatoren, radio s en tv s niet Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 3/6

4 storend zijn. Het is verboden van u s avonds tot 6.00 u s morgens nachtlawaai te veroorzaken, waardoor de rust van de andere bewoners en omgeving kan verstoord worden. Huisdieren mogen geen hinder en overlast veroorzaken, moeten diervriendelijk gehuisvest zijn, mogen niet loslopen op het terrein en het terrein niet bevuilen. Artikel 14 Verboden Artikel 15 Huisvuil Artikel 16 Sanitaire voorzieningen Het is de gebruiker verboden 1. het terrein, de accommodatie, omheining en de beplantingen te bevuilen, beschadigen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn; 2. om het even welke activiteit uit te oefenen die een risico voor gezondheid, brand of ontploffing inhoudt voor zichzelf en de omgeving; 3. activiteiten uit te oefenen anders dan beperkte, niet hinderlijke economische activiteiten; 4. open vuren aan te leggen; 5. brandbare of explosieve stoffen op te slaan, tenzij gas en stookolie voor huishoudelijk gebruik en dit binnen de wettelijk voorgeschreven normen en vergunningen; 6. huisvuil, afvalstoffen, oud ijzer of schroot, autowrakken, autobanden, gasflessen accu s, afgedankte goederen van welke aard ook op het doortrekkersterrein op te slaan of achter te laten op andere plaatsen dan die daartoe bedoeld zijn; 7. vee en kleinvee te houden; 8. materiaal vreemd aan de woonactiviteit te stapelen op de standplaats; 9. via waterslangen, kabels en dergelijke gebruik te maken van de nutsvoorzieningen van een andere standplaats of gemeenschappelijke voorzieningen; 10. stallen, afdaken of constructies van welke aard dan ook, op te richten; 11. te overnachten buiten de woonwagens in tenten, voertuigen of op andere wijze; 12. de woonwagen en voertuigen gedurende meer den 48 uur onbewoond achter te laten; De gebruiker dient alle huishoudelijk afval volgens de geldende regels in de daartoe voorziene afvalcontainers te verzamelen alsook het afvalwater te lozen op de daartoe voorziene plaats. De gebruiker zal de standplaats en de gemene delen van het doortrekkersterrein steeds in reine staat onderhouden. De gebruikers moeten de sanitaire voorzieningen rein houden. Voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen kan de terreintoezichter afspraken maken en beperkingen en voorwaarden opleggen. De standplaatshouder is verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van en de schade aan de sanitaire voorzieningen veroorzaakt door zichzelf, de gezinsleden, reisgezellen en/of bezoekers. Artikel 17 Onderhoud De gebruiker moet de standplaats in goede staat onderhouden en alle mogelijke voorzorgen nemen om schade door vorst, storm of andere natuurelementen te voorkomen. De standplaatshouder brengt de terreinverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte van elke schade aan de infrastructuur van de standplaats en/of de sanitaire en nutsvoorzieningen. Personeel van de Stad Gent mag zich te allen tijde toegang verschaffen tot de standplaatsen om werken uit te voeren. Artikel 18 Wegenis De wegen op het terrein zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers en voor personen die er noodzakelijk toegang moeten hebben. Autovoertuigen mogen enkel stapvoets met een maximum van 15km/u rijden. De wegen mogen niet gebruikt worden voor het bestendig circuleren van autovoertuigen, motors, bromfietsen of andere motoren. Alle wegen op het terrein, met inbegrip van de toegangswegen, dienen te allen tijde een Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 4/6

5 doorgang van 4 meter te behouden. Auto s, aanhangwagens en woonwagens mogen niet op de wegen geparkeerd worden. De toegang tot de gemeenschappelijke verdeelpunten voor water en elektriciteit moeten steeds bereikbaar zijn voor alle vergunninghouders en diensten. Artikel 19 Schade Eenieder die schade berokkent aan gebouwen, wegen, beplantingen, omheiningen of gelijk welke andere voorzieningen behorend tot het doortrekkersterrein is verplicht deze schade volledig te vergoeden of deze, mits akkoord en onder toezicht van de Stad Gent, onmiddellijk te (laten) herstellen. Indien niet duidelijk wie de schade berokkend heeft zullen de kosten doorgerekend worden aan alle standplaatshouders. Schade aan de vergunde standplaats valt ten laste van de standplaatshouder. De kosten ten gevolge van de schade zullen ingehouden worden van de daartoe voorziene waarborg. Indien het bedrag van de schade deze waarborg overstijgt, moet de aanvrager het verschil bijbetalen, hetzij na een minnelijke regeling, hetzij via een gerechtelijke procedure of via burgerrechtelijke weg. Artikel 20 Schadegevallen Artikel 21 Einde termijn De Stad Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schadegevallen veroorzaakt door standplaatshouders, derden of onbekenden. De stad Gent is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen op het terrein. De standplaatshouder kan verhaal uitoefenen bij de Stad Gent indien de Stad Gent verantwoordelijk is voor aangebrachte persoonlijke schade of schade aan goederen tijdens het gebruik van de standplaats. De standplaatshouder, de gezinsleden en/of reisgezellen verlaten het doortrekkersterrein vóór het verstrijken van de toegestane verblijfstermijn en dit in samenspraak met de terreinverantwoordelijke. Op de dag dat de vergunning verloopt, zorgt de standplaatshouder ervoor dat de standplaats en de directe omgeving ervan zich in propere staat bevinden. De terreinverantwoordelijke controleert samen met de gebruiker of alle bepalingen binnen het algemeen reglement nageleefd zijn. De afrekening wordt opgemaakt conform het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24/06/2013. Hoofdstuk VII Toezicht en sancties Artikel 22 Vaststellingen Artikel 23 Identificatie Artikel 24 Zwerfvuil Elke door de stad Gent aangesteld persoon en de terreinverantwoordelijke kunnen te allen tijde vaststellingen van inbreuken op het reglement of van schade doen op het terrein en de standplaatsen. De gebruikers van het doortrekkersterrein zijn verplicht zich te identificeren op eenvoudig verzoek van de terreinverantwoordelijke en/of van de lokale politie. De nummerplaten van de woonwagens, aanhangwagens en autovoertuigen hangen zichtbaar op de respectievelijke voertuigen. Kosten voor het opruimen van zwerfvuil, materialen of uitwerpselen op en rond de standplaats komen ten laste van de standplaatshouder. Kosten voor het opruimen van zwerfvuil, materialen of uitwerpselen op gemene delen van het terrein komen ten laste van alle standplaatshouders. Kosten voor het opruimen voor alle afval, behalve huishoudelijk afval, zoals steenpuin, bouwafval, metaal of andere materialen in de afvalcontainers, op en rond de standplaats of op en rond het terrein, komen ten koste van de gebruikers van het doortrekkersterrein. Artikel 25 De burgemeester kan de standplaats met bijhorende woonwagens, voertuigen en andere Onrechtmatige mobiele constructies laten ontruimen op kosten en risico van de betrokken Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 5/6

6 inname standplaatshouder(s) en/of overtreder, onverminderd burgerlijke of strafrechtelijke vervolging en dit in het geval van gebruik van een standplaats: 1. zonder vergunning; 2. met andere woonwagen en voertuigen dan bepaald in de vergunning; 3. na intrekking van de vergunning; 4. na tijdelijke of definitieve uitsluiting van het doortrekkersterrein. Onverminderd de toepassing van de toepasselijke artikelen van het strafwetboek kunnen inbreuken op de bepalingen van dit reglement gesanctioneerd worden met een intrekking van de vergunning en/of een toegangsverbod. Herhaling van inbreuken kan een definitieve uitsluiting van het doortrekkersterrein tot gevolg hebben. Stad Gent - Departement Bevolking & Welzijn Integratiedienst 6/6

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement op provinciale doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant Het algemeen reglement met betrekking tot het

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN

MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN MODELVERORDENING RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN Januari 2014 Artikel 1 Definities 1.1. Woonwagenbewoner: Een persoon die legaal in België verblijft en die naar traditie woont of woonde in een woonwagen,

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijk residentieel woonwagenterrein te Deurne, Krijgsbaan 150 Dit reglement bevat

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 30 april 2014, 15 december 2015

Nadere informatie

REGLEMENT SPEELSTRAAT

REGLEMENT SPEELSTRAAT REGLEMENT SPEELSTRAAT Artikel 1 : wetgeving Koninklijk Besluit d.d. 9/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Het is aangewezen voormeld politiereglement aan te passen en te actualiseren. Gelet op de desbetreffende artikels van het gemeentedecreet.

Het is aangewezen voormeld politiereglement aan te passen en te actualiseren. Gelet op de desbetreffende artikels van het gemeentedecreet. De gemeenteraad: Gelet op het politiereglement inzake het woonwagenterrein Groenheide, gelegen te 3800 Sint-Truiden, Groenstraat 99, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 augustus 1999. Het is aangewezen

Nadere informatie

0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader:

0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader: Dit reglement bevat de afspraken die de stad Antwerpen, als concessiegever, maakt met de standplaatshouders van het woonwagenterrein gelegen aan de Klaverbladdreef 50, 2610 Wilrijk. De standplaatshouder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen Artikel 1 Het OCMW van Lubbeek kan in toepassing van artikel 1 in van de organieke wet van 8 juli 1976 materiële dienstverlening

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2017/2

Omzendbrief BB 2017/2 Omzendbrief BB 2017/2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende doortrekkersterreinen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2005 11de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 22 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Art. 1 Het OCMW Geraardsbergen met administratieve zetel te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 27, kan overeenkomstig zijn

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijke woonwagenterrein Vosmeers te Gent

Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijke woonwagenterrein Vosmeers te Gent Departement Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Wonen Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijke woonwagenterrein Vosmeers te Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL 1 GEMEENTE STEENOKKERZEEL BIJLAGE AAN GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 23.02.2006 AFDELING I : STANDPLAATS VOOR CIRCUS Artikel 1. Een standplaats voor een circus op het openbaar domein van de gemeente Steenokkerzeel,

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Crisisopvang intern reglement

Crisisopvang intern reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-01-2016 Inleiding De bewoning van de crisisstudio kan veroorzaakt zijn door verscheidene redenen. De redenen van de dakloosheid zijn meestal onder drie

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden. Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011

Bulletin van Vragen en Antwoorden. Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011 Vraag nr. 1 van Maarten Seynaeve van 25 januari 2011 Doortrekkersterrein

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon

Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Reglement betreffende de vergunning voor C3-borden in de wijk Spaanse Kroon Artikel 1: Definities - ANPR-camera: een camera met automatische nummerplaat herkenning. - Bewoner: een persoon die is ingeschreven

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement inzake de doorgangswoningen

Huishoudelijk reglement inzake de doorgangswoningen OCMW Huldenberg Huishoudelijk reglement inzake de doorgangswoningen INLEIDENDE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1 "het Centrum": het Openbaar Centrum voor

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent

Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent Reglement voor het parkeren in de parkeergarages van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016 Bekendgemaakt op 29 juni 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 GEMEENTELIJK REGLEMENT WOONWAGENTERREINEN

GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 GEMEENTELIJK REGLEMENT WOONWAGENTERREINEN GEMEENTERAAD 3 DECEMBER 2013 GEMEENTELIJK REGLEMENT WOONWAGENTERREINEN Reglement voor de woonwagenterreinen 2014-2019 Artikel 1 Definities 1.1. Woonwagenbewoner: persoon met een nomadische cultuur, die

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; Collegebesluit Het college van Heerde; Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; besluit: onder intrekking van het Marktbesluit 1999 en de Instructie Marktmeester

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 Gelet op het dienstreglement van 21 juli 2005 dat het gebruik van de bibliotheek organiseerde;

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

Een standplaats is een afgebakende genummerde ruimte op het residentieel woonwagenterrein.

Een standplaats is een afgebakende genummerde ruimte op het residentieel woonwagenterrein. GECOÔRDINEERDE TEKST VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE HET RESIDENTIEEL WOONWAGENTERREIN VOOR WOONWAGENBEWONERS Vastgesteld Gemeenteraad 21 oktober 2008 Gewijzigd Gemeenteraad 27 januari 2009 Gewijzigd

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein te Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 29 juni 2006 en 23 december 2010 Artikel

Nadere informatie

Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015

Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015 Lint jaarmarktcomité MARKTREGLEMENT Versie 1.1 van 30/04/2015 Artikel 1 Dit reglement is van toepassing op eenieder die als marktkramer/standhouder aan de door het Lints jaarmarktcomité georganiseerde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE

huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE meenteraad Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer huisvestingsverordening kamerbewoning Lith Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Lith; overwegende dat het noodzakelijk is om met het oog op het behoud

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld

Parkreglement. Bungalowpark 't Giethmenseveld Parkreglement Bungalowpark 't Giethmenseveld 14 juli 2009 PARKINFORMATIE EN REGELS. Algemene aanbevelingen, bepalingen en gedragsregels voor het gebruik van het park, de voorzieningen, de percelen en de

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie