Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V."

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2. Opdrachtnemer: Qfund B.V. 3. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van opdrachtnemer werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever. 4. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever op basis waarvan een medewerker op basis van een uitzendovereenkomst, dan wel op basis van een payrollovereenkomst, ten behoeve van opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten. 5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de medewerker. 6. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van de werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. 7. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een medewerker in het kader van de opdracht. 8. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de medewerker door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever om krachtens een door deze met opdrachtnemer gesloten opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van opdrachtgever. 9. Payrollovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de medewerker door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever om krachtens een door deze met opdrachtnemer gesloten opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door opdrachtgever, niet door de opdrachtnemer. 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 2. Afwijkingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Tot stand komen overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door opdrachtnemer voor akkoord ondertekend retour is ontvangen. Dit dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te hebben plaatsgevonden. 2. Indien opdrachtgever geen ondertekend exemplaar van de opdracht aan opdrachtnemer retourneert, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de

2 opdracht, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de inhoud van de opdracht zoals deze door opdrachtnemer is opgesteld en aan Opdrachtgever ter hand is gesteld. 4. Inlenerstarief 1. Het tarief is uitgedrukt in euro s per uur exclusief omzetbelasting. 2. Tevens verstrekt opdrachtgever, voor aanvang van de opdracht, aan Opdrachtnemer de naam van de uit te oefenen functie alsmede de hoogte van de beloning. 3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van de medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, dan zal de opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis stellen, vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebenaming en/of de beloning. 4. Het loon en de vergoedingen van de medewerker worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van opdrachtgever. 5. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten: a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan- zulks ter keuze van opdrachtnemer- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld; c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst; d. initiële loonstijging; e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie; f. periodieken. 6. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 5. Indien opdrachtgever opdrachtnemer onjuiste inlichtingen verstrekt over deze componenten is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en overige vergoedingen van de medewerker alsmede het tarief van opdrachtgever dienovereenkomstig te corrigeren en bij opdrachtgever in rekening te brengen. 7. Als het loon en de vergoedingen van de medewerker niet kunnen worden vastgesteld volgens het bepaalde in lid 4, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen opdrachtnemer, medewerker en opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de medewerker en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen. 8. Als opdrachtgever, nadat de medewerker is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is opdrachtgever verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als: a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de b. werktijden niet zijn vastgelegd; of c. opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.

3 9. Als opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de medewerker verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze -voor zover mogelijk- door opdrachtgever verstrekt. Indien de benodigdheden door opdrachtnemer worden verzorgd, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 10. Het staat opdrachtnemer vrij het inlenerstarief te verhogen, indien en voor zover de beloning van de medewerker wordt verhoogd door indexering, leeftijd - en/of dienstjarentoeslag en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor opdrachtnemer leiden. Eveneens staat het opdrachtnemer vrij om het uurtarief te verhogen als de loonkosten stijgen als gevolg van een wijziging in wettelijke bepalingen, ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten, loonheffing, of andere door opdrachtnemer te betalen premies en pensioenpremies wijzigen, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor opdrachtnemer plaatsvindt door wijziging fiscale wetgeving. 11. Indien door enige oorzaak de beloning en/of het bijbehorende tarief te laag is vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en/of het bijbehorende tarief op het juiste niveau te brengen. Opdrachtnemer kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Opdrachtnemer zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen. 12. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht. 13. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de weten regelgeving, cao en/of beloningsregeling bij de opdrachtgever. 14. Indien de opdrachtgever aan de medewerker netto-onkostenvergoedingen wenst te verstrekken dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor naleving van de maximaal toegestane onbelaste vergoedingen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om opdrachtgever te informeren omtrent de maximaal toelaatbare netto vergoedingen. Mocht een netto vergoeding zijn verstrekt boven het fiscaal toelaatbare dan zullen de kosten en/of schade aan Opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om de verstrekte netto-onkostenvergoeding aan Opdrachtnemer aannemelijk te maken en de betreffende bewijzen te overleggen. 5. Tijdverantwoording 1. De salarisbetaling vindt plaats aan de hand van tijdverantwoording, welke door opdrachtgever wordt aangeleverd. De door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording is bindend zodra deze door opdrachtnemer is ontvangen. Indien een vaste arbeidsduur met de medewerker is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd dit vast aantal uren door te factureren aan opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd de uren van de medewerkers wekelijks, 4-wekelijks, dan wel maandelijks aan opdrachtgever te factureren.

4 2. De opdrachtgever draagt zorg voor het correct en volledig invullen van de tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien, dat de daarin opgenomen gegevens van de medewerker correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het uurtarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. Opdrachtgever is gehouden er op toe te zien dat de tijdverantwoording juist en tijdig bij opdrachtnemer wordt ingediend, waarbij opdrachtgever tevens zorg draagt voor accordering door zowel opdrachtgever als medewerker. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledige dan wel niet tijdige aanlevering van de tijdverantwoording. 3. Indien de medewerker de door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording betwist, is opdrachtnemer gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn dan wel dat de medewerker reeds akkoord heeft gegeven voor de door opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording. 4. Indien een medewerker aanspraak maakt op de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW, dan wel de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, vanwege het tekortschieten in de nakoming van lid 3, dan zal deze schade direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd, om bij een dergelijke tekortkoming in de nakoming schade beperkend op te treden en de gewerkte tijd naar redelijkheid te schatten, dan wel de onvolledige tijdverantwoording te verwerken. 6. Betaling 1. Alle betalingen dienen zonder korting, verrekening, compensatie of schuldvergelijking te geschieden. Indien geen valuta is aangegeven geschiedt de betaling in euro's. Indien de factuur uitsluitend in euro's is gesteld dient opdrachtgever in euro's te voldoen. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen vóór (verdere) uitvoering door haar van de overeenkomst. 3. Indien opdrachtnemer één of meer vorderingen op opdrachtgever heeft die niet voortvloeit uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de klant verrichtte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortkoming van een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die vorderingen. 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 strekken de door de klant gedane betalingen steeds ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen/vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur/vordering. 5. Opdrachtgever betaalt facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen. Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer te zijn kenbaar gemaakt.

5 6. In geval opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan opdrachtnemer een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is opdrachtgever alsdan de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van honderdvijftig euro, of zoveel meer als de werkelijke kosten bedragen. In geval van een procedure zal daarenboven ter zake van gerechtelijke kosten het verschil tussen de werkelijke kosten voor opdrachtnemer, van o.a. haar advocaat, en de door de rechterlijke instantie toegewezen kosten aan haar verschuldigd zijn, indien zij door de gerechtelijke instantie grotendeels in het gelijk wordt gesteld. 7. Uitsluitend indien opdrachtnemer beschikt over een G-rekening of er een vrijwaringsrekening bestaat ten behoeve van zijn depot, kan opdrachtgever opdrachtnemer verzoeken om in overleg treden over de mogelijkheid dat opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt. 8. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan opdrachtnemer werken voor opdrachtgever bevrijdend. 9. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door opdrachtgever aan de medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen opdrachtnemer niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening. 7. Verplichtingen opdrachtgever 1. Opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een medewerker diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie. 2. Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van medewerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 3. Als opdrachtgever voornemens is de medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt opdrachtgever dit onverwijld mede aan opdrachtnemer. Uitsluitend in overleg met opdrachtnemer komt opdrachtgever met de medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat opdrachtnemer hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die opdrachtnemer lijdt. 4. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert opdrachtgever opdrachtnemer hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat opdrachtnemer hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan opdrachtnemer verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de opdracht, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief. 5. Het is opdrachtgever verboden een medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Het verzoek om toestemming dient in ieder geval in te houden de vermelding van de plaats, de aard en de geschatte duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te laten terugkeren, zodra Opdrachtnemer haar toestemming intrekt.

6 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of claims die opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. 7. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk de juiste en volledige gegevens aan te leveren aan opdrachtnemer m.b.t. de inlenersbeloning. Dit geldt zowel vóór aanvang van de opdracht als gedurende de opdracht, wanneer er wijzingen optreden. Indien opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft aangeleverd, is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer te lijden schade als gevolg daarvan. 8. Duur en beëindiging opdracht 1. De opdracht heeft een eindig karakter. De beoogde einddatum van de opdracht zal gespecificeerd worden in de opdracht. 2. Indien een partij in ernstige mate en langdurig in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas kunnen plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 3. Voorts is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning is vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: de andere partij (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, de andere partij zijn onderneming staakt en buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te informeren, indien zich bij opdrachtgever een situatie voordoet zoals omschreven in lid 3 van dit artikel. 5. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 9. Veiligheid 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 2. Opdrachtgever is jegens de medewerker en opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. Opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de opdracht. Opdrachtgever geeft opdrachtuitvoerder actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

7

8 4. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 5. Opdrachtgever zal aan de opdrachtuitvoerder vergoeden - en opdrachtnemer vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de opdrachtuitvoerder in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek. 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. 7. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van opdrachtnemer verstrekt opdrachtgever een bewijs van verzekering. 10. Geheimhouding 1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 2. Opdrachtnemer zal de medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 3. Overtreding van het bepaalde in lid 1 is op straffe van een niet voor mindering vatbare direct opeisbare boete van ,00 (tienduizend euro). 11. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gegevens en resultaten voortvloeiende uit de werkzaamheden van de medewerker komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal opdrachtgever, op eerste verzoek van opdrachtnemer een dergelijke akte ondertekenen.

9 12. Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is opdrachtnemer, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer. 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door opdrachtnemer maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. 3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 5. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele verdergaande aanspraken jegens haar. 6. Voorwaarde voor enige aansprakelijkheid is, dat opdrachtgever strikt toeziet op kwaliteit en voortgang van de door de opdrachtuitvoerder te verrichten werkzaamheden en dat opdrachtgever eventuele klachten hierover onmiddellijk schriftelijk aan opdrachtnemer rapporteert. 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer komen te vervallen wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 13. Wijzigingen Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen en is verplicht deze wijziging dan wel aanvulling aan opdrachtnemer schriftelijk en/of elektronisch kenbaar te maken. 14. Toepasselijk recht en forumkeuze Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de hier aan verbonden overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden ontstaan, dan wel voortvloeien uit overeenkomsten die daarop voortbouwen, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het arrondissement Midden Nederland, dit ter keuze van opdrachtgever.

10 VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN MEDEWERKERS OP BASIS VAN EEN UITZENDOVEREENKOMST 15. Selectie 1. De medewerker wordt door opdrachtnemer gekozen enerzijds aan de hand van de bij opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare medewerkers en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden. 2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door opdrachtnemer niet worden gehonoreerd. 3. Opdrachtgever heeft het recht om, als een medewerker niet voldoet aan de door opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar te maken. In dat geval is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer minimaal te betalen de aan de medewerker verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de cao voortvloeiende verplichtingen. 4. Gedurende de looptijd van de opdracht is opdrachtnemer gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de medewerker, bijvoorbeeld indien de medewerker niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld. 16. Inlenen van medewerkers 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de medewerker en opdrachtnemer. Op de uitzendovereenkomst is de ABU-CAO voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen opdrachtgever en de medewerker bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 2. Bij het terbeschikkingstellen van de medewerker door opdrachtnemer aan opdrachtgever, werkt de medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Opdrachtnemer heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden. 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdracht. Als opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de opdracht, geschiedt dit uitsluitend in overleg met opdrachtnemer. 17. Einde opdracht en ter beschikkingstelling 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: óf voor een vaste periode; óf voor een bepaalbare periode; óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. 3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

11 Einde opdracht 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. 5. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Einde terbeschikkingstelling 6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 7. Indien tussen de uitzendkracht en de opdrachtnemer het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen. 8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. 18. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding opdrachtgever en medewerker 1. Als opdrachtgever met een hem door opdrachtnemer ter beschikking gestelde of te stellen medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van opdrachtgever te bespreken. 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: a. het aanstellen als ambtenaar; b. de overeenkomst van opdracht; c. de aanneming van werk; d. het ter beschikking laten stellen van de medewerker aan opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk. 3. Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de medewerker aan, als de medewerker de uitzendovereenkomst met opdrachtnemer niet rechtsgeldig heeft beëindigd.

12 VOORWAARDEN VOOR PAYROLLING 19. Selectie 1. De opdrachtgever wijst de te werk te stellen medewerkers aan. Bij de selectie van kandidaten neemt opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht. 2. Opdrachtnemer is niet verplicht om met een door de opdrachtgever aangewezen medewerker een arbeidsovereenkomst aan te gaan. 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet. 4. Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden noch bij het tewerkstellen van een medewerker maakt opdrachtnemer onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever garandeert dat hij deze verboden niet overtreedt. 5. Voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer te informeren omtrent de gebondenheid van opdrachtgever aan een CAO, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen medewerkers gehouden zou zijn deze na te leven. 20. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 1. Uiterlijk zes weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd informeert opdrachtnemer opdrachtgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen medewerker en opdrachtnemer en vraagt de opdrachtgever of deze mag worden verlengd. Opdrachtgever geeft uiterlijk vijf weken voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst uitsluitsel over de verlenging van de arbeidsovereenkomst. Indien opdrachtgever niet uiterlijk vijf weken voor het einde van de arbeidsovereenkomst reageert, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met een verlenging van de arbeidsovereenkomst, waardoor opdrachtnemer is gerechtigd de arbeidsovereenkomst met de medewerker te verlengen. 2. Mocht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vordering op de medewerker zijn ontstaan in verband met een door de opdrachtgever onjuist en/of niet tijdig verstrekte tijdregistratie, een in opdracht van de opdrachtgever teveel genoten aantal vakantiedagen, dan wel het in opdracht van opdrachtgever verstrekken van voorschotten, dan zal Opdrachtnemer in eerste instantie deze vordering op de medewerker trachten te verhalen. Mocht de medewerker weigerachtig blijven te betalen, de vordering betwisten, dan wel stelt onvoldoende financiële draagkracht te hebben dan zal Opdrachtnemer deze vordering aan de opdrachtgever factureren. 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle kosten en schade, zowel directe als indirecte, die voortvloeien uit het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en medewerker, waaronder begrepen eventuele vergoedingen ex artikel 7:677, 7:681 en 7:685 BW, overlijdensuitkering alsmede eventuele proceskostenveroordelingen. Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer alle noodzakelijke ondersteuning en informatie te verstrekken die opdrachtnemer aangeeft nodig te hebben in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure. Eventuele procedurevoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

13 21. Ziekte werknemer 1. Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er ook over de niet gewerkte uren gefactureerd, als de opdrachtnemer jegens de werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. 2. Indien het ziekteverzuim van het totaal aantal medewerkers dat door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld in totaal 10% of meer bedraagt, gerekend over een periode van 6 maanden telkens vanaf de 1e dag dat een medewerker voor het eerst door Opdrachtnemer is uitbetaald, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten van het verzuim met terugwerkende kracht op de opdrachtgever te verhalen, waaronder de loonkosten die buiten het overeengekomen eigen risico vallen. 22. Aangaan en beëindiging van de opdracht 1. Alvorens de opdrachtnemer een payrollovereenkomst met de werknemer aangaat, verstrekt opdrachtgever juiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer bij opdrachtgever. Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, vergoed opdrachtgever de hieruit voortvloeiende schade van de opdrachtnemer. 2. De opdracht kan pas worden opgezegd of, in afwijking van artikel 8 pas worden ontbonden, als de payrollovereenkomst tussen opdrachtnemer en werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent opdrachtgever zijn medewerking bij het payrollen van de werknemer via een derde werkgever of bij het (terug) in dienst nemen van de werknemer. 3. Indien naar de normen van de redelijkheid en billijkheid, niet van een partij verwacht kan worden de opdracht voort te zetten, kan er eerder worden opgezegd dan als bedoeld in lid 2. Als de opdrachtnemer een loondoorbetalingsverplichting heeft jegens de werknemer, neemt opdrachtgever een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Qfund B.V. 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst afsluit, dan wel met wie opdrachtnemer overweegt een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1. Payroller: Payroller B.V. statutair gevestigd te Oss, kantoorhoudend te (5344 CG ) Oss aan de Beethovengaarde 171;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV. voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden HM Holland Contracting BV voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ARTIKEL/OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V.

Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van All Hands Services B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF

Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Algemene voorwaarden NL-Techniek VOF Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. NL-Techniek VOF: de uitzendonderneming die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Versie: Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Versie: 16-12-2016 Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau

Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau Algemene Voorwaarden Porta Uitzendbureau INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 3 4. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden...

Nadere informatie

1 [ Algemene Voorwaarden] Index

1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1 [ Algemene Voorwaarden] Index 1. Definities 2 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3 3. Wijze van facturering 4 4. Betalingsvoorwaarden 5 5. Ontbinding 5 6. Aansprakelijkheid 7 7. Overmacht 8 8.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden. Index. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Index Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding 6. Aansprakelijkheid 7.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen Artikel 1, definities... 1 Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen... 1 Artikel 1, definities... 1 Artikel 2, toepasselijkheid van deze voorwaarden... 1 Artikel 3, wijze van facturering... 1 Artikel 4,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 2 Artikel 3. Wijze van facturering... 3 Artikel 4 Betalingsvoorwaarden... 3 Artikel 5. Ontbinding...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Avanti Uitzendbureau gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. JDRT Detachering B.V. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel en arbeidsbemiddeling aan klanten van JDRT Detachering. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau. Inhoud: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Algemene voorwaarden van Eemland Werkt Uitzendbureau Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Wijze van facturering 4. Betalingsvoorwaarden 5. Ontbinding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Yellow Works BV te Sittard 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen.

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en payrollen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Geldig vanaf 1 oktober 2014 Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2014 1 Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV geldig vanaf 1 oktober 2014 2 Leeswijzer Dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland

Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Algemene Voorwaarden Dutch Contractors B.V. te Mijnsheerenland Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: de in Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EXTRA TALENT DETACHERING B.V. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Voor u liggen de algemene voorwaarden van Extra Talent Detachering B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de NBBU. Extra Talent Detachering B.V. is aangesloten bij de NBBU.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst

Algemene voorwaarden. Lidmaatschap NBBU. Registratie SNA/NEN-4400-1. Verklaring Betalingsgedrag. G-rekening overeenkomst Algemene voorwaarden Lidmaatschap NBBU Registratie SNA/NEN-4400-1 Verklaring Betalingsgedrag G-rekening overeenkomst Uittreksel Handelsregister KvK De Personeelsafdeling BV Pesserstraat 56-58 7901 LE HOOGEVEEN

Nadere informatie

Specialist in technisch personeel

Specialist in technisch personeel Algemene voorwaarden SOMA Works BV. 1 ALGEME BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de oefening van beroep of bedrijf aan een inlener

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) INDEX ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling Uitzenden XL BV Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

ALGEMENE VOORWAARDEN >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1e druk: januari 2010 2e druk: maart 2011 3e druk: juli 2013 2 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN 1 NBBU ALGEMENE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Processionals B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Processionals B.V.: de uitzendonderneming die in het kader van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA INDEX Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ARTIKEL OMSCHRIJVING PAGINA

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) opgesteld in samenwerking met en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

INDEX. Artikel Omschrijving

INDEX. Artikel Omschrijving Algemene Voorwaarden 1e druk: januari 2013 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept Polarrolled verbonden

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, detacheringskrachten en arbeidsbemiddeling van Kroonstad Techniek INDEX Artikel Omschrijving Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.

Nadere informatie

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren.

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 NOVA Engineering: - de besloten vennootschap NOVA Engineering B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 160 70 254,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BouwGenius BV

Algemene voorwaarden BouwGenius BV Algemene voorwaarden BouwGenius BV Versie 4/2016 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van FB Partners BV. 1e druk: Maart, 2011 Index Artikel Omschrijving Pagina Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco 0. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten russen opdrachtgever en Freelance 4 Woco met betrekking tot detachering

Nadere informatie