INHOUDSOPGAVE pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE pagina"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken A Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 JAARVERSLAG Paragrafen Lokale heffingen 9 Onderhoud kapitaalgoederen 16 Bedrijfsvoering 18 Grondbeleid 21 Weerstandsvermogen 22 Financiering 26 Verbonden partijen 28 Programmaverantwoording Programma 1: Leefbaar Schiermonnikoog 37 Programma 2: Sociaal en gezond Schiermonnikoog 55 Programma 3: Schiermonnikoog vooruit 64 Programma 4: Schiermonnikoog tot uw dienst 76 Bijlage 1 Verantwoording ten aanzien van rechtmatigheid 89 B Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 JAARREKENING Balans en toelichting Grondslagen 96 Balans 100 Toelichting activa 102 Toelichting passiva 104 Programmarekening en toelichting Programma 1: Leefbaar Schiermonnikoog 112 Programma 2: Sociaal en gezond Schiermonnikoog 117 Programma 3: Schiermonnikoog vooruit 123 Programma 4: Schiermonnikoog tot uw dienst 127 Algemene dekkingsmiddelen 133 Overzichten Recapitulatiestaat 138 Incidentele baten en lasten en toelichting 140 Onvoorzien en toelichting 142 Bijlage SISA 144 Vaststellingsbesluit 147 Accountantsverklaring PriceWaterhouseCoopers 149

2 Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad Geachte Raad, Met de jaarstukken 2010 leggen we verantwoording af voor de uitvoering van de laatste jaarschijf van het collegeprogramma Deze jaarstukken zijn inclusief het burgerjaarverslag 2010 van de burgemeester, zoals dat in de column Uit de burgemeesterskamer in de Dorpsbode regelmatig is gepubliceerd. Deze column is terug te lezen op de website van de Digitale dorpsbode. Aangezien we al volop bezig zijn met de uitvoering van de nieuwe programmabegroting en we bovendien bij het jaarverslag 2009 en bij de begroting 2010 uitgebreid zijn ingegaan op de vele zaken die in de afgelopen collegeperiode gerealiseerd zijn, houden we deze aanbiedingsbrief kort. In onze verantwoording staan de volgende twee vragen centraal: - wat waren we van plan en wat hebben we gedaan; - wat mocht het kosten en wat heeft het gekost. Zo is deze inleiding ook opgebouwd: eerst gaan we kort in op onze plannen en vervolgens geven we een samenvatting van de financiële stand van zaken. Wat is er van onze plannen terechtgekomen? A. In 2010 is een nieuw concept beheers- en inrichtingsplan (BIP) Nationaal Park ontwikkeld op ambtelijk niveau, door de samenwerkende partners. Dit BIP gaat in 2011 het bestuurlijke traject in, waarbij een uitgebreide inspraakprocedure zal worden toegepast. B. We hebben ons handhavingplan aangescherpt, door aan te geven dat we de komende jaren vooral letten op onrechtmatige bewoning van permanente woningen, recreatiewoningen en bijgebouwen. In 2010 is veel tijd besteed aan één handhavingtraject, dat bovendien uitgebreide media-aandacht heeft gekregen. Het gevolg is wel dat we hierdoor nog niet met de uitvoering van onze handhavingtrajecten rondom het thema bewoning in 2010 konden starten. C. We zijn in overleg met Woon Friesland om het Riich-gebied op termijn te herstructureren. Door de financiële crisis zijn de financiën van de woningcorporaties onder druk komen te staan, waardoor veel plannen in de ijskast zijn gezet. Gelukkig is herstructurering van de Riich niet van het lijstje gevallen. Hier gaan we in 2011 mee verder. D. In samenwerking met de SOV hebben we gekeken naar de realisatie tijdelijke huisvesting voor werknemers horeca. Hiertoe hebben we een aantal scenario s tweemaal met de ondernemers besproken. Gezamenlijke conclusie was dat deze tijdelijke huisvesting voor ondernemers te duur is. Daarom zijn we gestopt met de verdere ontwikkeling van dit plan. E. We streven er naar om in 2020 zelfvoorzienend te zijn, door het nemen van duurzame maatregelen. Hiertoe hadden we een drietal waddenfondsaanvragen ingediend, die helaas alle drie niet zijn gehonoreerd. Wel hebben we subsidie toegekend gekregen voor zonnepanelen op de scholen. Voor 15 woningen hebben we subsidie gekregen voor woningverbetering. We hebben een flinke subsidie uit het provinciaal energie akkoord gekregen. Hiermee financieren we een duurzaamheidcoördinator VAST en gaan we een duurzaamheidstructuurplan opstellen, waarin het spoorboekje naar het realiseren van onze uiteindelijke doelstelling in 2020 wordt

3 uitgezet. Er zijn 60 maatwerkadviezen bestaande uit bouw opgesteld. De huiseigenaren met een dergelijk maatwerkadvies kunnen in de toekomst eenvoudiger in aanmerking komen voor vervolgsubsidies op het terrein van duurzaamheid. F. In 2010 hebben we goede ervaringen opgedaan met onze samenwerkingsschool. Daarnaast hebben we een verkenning uitgevoerd hoe deze school zich verder kan ontwikkelen tot een zogenaamde brede school. G. In september 2010 zijn de 30 nieuwe huurwoningen aan de Ds. Hasperstraat en de Martha Karststraat feestelijk in gebruik genomen. H. In 2010 hebben we onderzocht of er een gezamenlijk concept voor hotel Egbertsduin en zwembad de Dúnatter in het kader van zorgtoerisme kan worden ontwikkeld. Dit plan bleek niet kansrijk. Inmiddels is hotel Egbertsduin verkocht. Met de Conégroup, de huidige exploitant van het zwembad, wordt de komende jaren bekeken hoe op langere termijn het zwembad behouden kan worden voor het eiland. I. In 2010 hebben we aandacht besteed aan de vele nieuwe verplichtingen in het kader van de elektronische overheid. Veel aandacht, tijd en geld is gaan zitten in de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In deze Basisregistratie wordt de levensloop van een gebouw vastgelegd en bijgehouden. Jaarrekening Toelichting op het rekeningresultaat Het jaar 2010 is afgesloten met een positief rekeningsaldo van Enkele in het oog springende zaken die van invloed zijn op het rekeningsaldo: - overschrijding op het materieel van de brandweer van Deels door extra kapitaallasten van de Unimog, deels extra kosten aan aanhangers, zodat die kunnen worden getrokken door de Unimog. Daarnaast is het uurtarief verhoogd van de garage Dantumadiel, waar de brandweervoertuigen in onderhoud zijn. - meerkosten van aan uitvoeringskosten WYS DanDon. Oorzaak is vooral een fraudeonderzoek dat 270 uur vergde. - Op de WMO is er een voordeel van ruim De eigen bijdragen vielen en er was iets minder voor huishoudelijke zorg nodig. - voordeel van op energierekening basisschool. In het verleden te hoge voorschotten betaald. Na controle van de doorgegeven meterstanden is dat gecorrigeerd. - voordeel van op de kapitaallasten van het overslagstation, omdat alle uitgaven nog niet zijn geweest. - voordeel riolering van totaal minder werkzaamheden van derden nodig, want veel minder storingen. Er is geen rioolinspectie geweest in Dit gebeurt eens per 2 jaar. Voordeel Tot slot zijn de kapitaallasten lager, omdat er aanbestedingsvoordeel is en een deel van de werkzaamheden 2010 nog plaats vindt in vrijval voorziening FPU van Een aantal medewerkers maakte in 2010 niet gebruik van de FPUregeling, waar dit recht er wel was. - vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen van Voor een aantal gebouwen zijn de onderhoudskosten lager uitgevallen, of was het geplande onderhoud eerst nog niet nodig. Zie programma 4 G voor een uitgebreide toelichting. Voor een volledige verklaring van het rekeningsresultaat verwijzen wij u naar de jaarrekening.

4 Rechtmatigheid De accountant toets bij de jaarrekeningcontrole op getrouwheid (=kloppen de cijfers) en op rechtmatigheid (zijn de cijfers op een juiste wijze tot stand gekomen). In 2010 hebben we zowel een goedkeurende verklaring gekregen voor de getrouwheid, als ook voor de rechtmatigheid. De resultaten van de interne controles gebruiken wij om in 2011 de werkprocessen waar nodig verder aan te scherpen. Verderop in de jaarrekening treft u de bijlage verantwoording ten aanzien van rechtmatigheid aan, waarin wordt ingegaan op de resultaten van de interne controles. Financiële positie De financiële positie van onze gemeente is op dit moment goed en stabiel te noemen. Het weerstandsvermogen is voldoende. De stand van de algemene reserve is per 31 december Dit is exclusief de toevoeging van het rekeningsresultaat 2010 en exclusief nog op de algemene reserve rustende verplichtingen van gesaldeerd ongeveer (per eind 2010). In de nabije toekomst komen er nog een aantal zaken op ons af, waarvan vooral de bezuinigingen op de algemene uitkering onze financiële positie verder zal bepalen. In de meicirculaire 2011 verwachten we meer duidelijkheid over de Rijksbezuinigingen. Het blijft voor ons dus noodzakelijk om uiterst kritisch te kijken naar onze budgetten. Resultaatsbestemming Wij adviseren u om het positieve rekeningsresultaat van als volgt te bestemmen: ten gunste van Reserve voorziening gehandicapten ten gunste van Algemene reserve De Reserve voorziening gehandicapten is in 2010 volledig benut voor enkele grote woningaanpassingen. Sinds twee jaar zijn kosten van grote woningaanpassingen niet meer te declareren bij het Rijk. Wij hebben wel stevige jaarbudgetten voor voorzieningen van gehandicapten, maar bij een jaar met meerdere grote woningaanpassingen kan het jaarbudget al onvoldoende zijn. Het budget laat zich om die reden ook moeilijk ramen. Daarom vinden wij het verstandig om deze reserve aan te vullen. In het algemeen hebben we zorg over de financiering van de WMO in relatie tot de vergrijzende bevolking op Schiermonnikoog. Geconstateerd wordt dat veel senioren van plan zijn hun koopwoning te verkopen en zich nu plaatsen op de lijst van woningzoekenden. Wij zullen stimuleren dat in het herstructureringsplan de Riich koopwoningen voor senioren worden opgenomen. Daarnaast zijn wij van mening dat bij de WMO invoering van het draagkrachtbeginsel moet worden onderzocht. Dit betekent dat de hoogte van de bijdrage uit het WMO voor woningaanpassingen en hulpmiddelen afhankelijk gesteld wordt van het inkomen / vermogen van de aanvrager. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

5 Jaarverslag 2010 Hoofdstuk 1: Paragrafen

6 Lokale heffingen Deze paragraaf geeft inzicht in de gemeentelijke heffingen in totaliteit. Naast inzicht in de lokale heffingen wordt ook ingegaan op de lokale lastendruk, het kwijtscheldingsbeleid en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Heffingen In onderstaande tabel is weergegeven welke belastingen, heffingen en rechten de gemeente Schiermonnikoog in 2010 heeft geheven. Soort belasting/heffing/recht Onroerende zaakbelastingen Forensenbelasting Toeristenbelasting Afvalstoffenheffing Leges Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Liggelden Beleid Op 27 oktober 2009 heeft de gemeenteraad de Notitie Financieel Kader behandeld. Besloten is dat de belastingen, heffingen en rechten, met uitzondering van de onroerende zaakbelastingen, voor het jaar 2010 dienen te worden verhoogd met 2%. Voor de onroerende zaakbelastingen geldt een tariefsverhoging van 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing, leges bouwvergunningen (excl. kosten bouwcontrole) en lijkbezorgingsrechten wordt met ingang van 2009 een kostendekking aangehouden van respectievelijk 100%, 100% en 50%. Voor de komende 5 jaren is voor de werkzaamheden aan het riool in de raadsvergadering van 15 mei 2007 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Besloten is de tarieven van de rioolheffing in de jaren 2008 tot en met 2014, naast de jaarlijkse indexering, jaarlijks te verhogen met 3,8%. Totaal derhalve 5,8%. De doelstelling om een kostendekkingspercentage van 100% te bereiken is hiermee komen te vervallen. In de raadsvergadering van 22 oktober 2007 is bij de behandeling van het belastingvoorstel voor het jaar 2008 besloten de leges auto ontheffingen jaarlijks met ingang van het jaar 2008 gefaseerd te verhogen totdat in het jaar 2011 een kostendekkingspercentage wordt verkregen van 100%. De volgende fasering is hiertoe vastgesteld. Jaar Leges auto ontheffingen

7 Tarieven In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven voor het jaar 2010 weergegeven. Tarievenoverzicht 2010 Soort belasting/heffing/recht Onroerende zaakbelastingen percentage van de waarde: Woningen: Eigenarenbelasting 0,0775% Niet - woningen: Gebruikersbelasting 0,1020% Eigenarenbelasting 0,1268% Forensenbelasting percentage van de waarde 0,1768% Toeristenbelasting Dagverblijf 1,34 Nachtverblijf 1,18 Afvalstoffenheffing Gebruik perceel door één persoon 217,32 Gebruik perceel door twee op meer personen 309,60 Leges div. Rioolheffing Vastbedrag Per eenheid van 0 tot en met 50 m3 27,12 Per eenheid van 51 tot en met 250 m3 54,12 Per eenheid boven 250 m3 135,60 Variabele heffing per volle kubieke meter afvalwater 0,99 Lijkbezorgingsrechten div. Liggelden: Vaartuig havenkom per m2 0,54 Vaartuig kom dam jachthaven per m2 0,24

8 Opbrengsten Het totaal aan opbrengsten belastingen, heffingen en rechten bedraagt In onderstaande tabel zijn de geraamde opbrengsten en de werkelijke opbrengsten gespecificeerd naar belastingsoort voor 2010 weergegeven. Belastingbronnen 2010 Geraamd Ontvangen Verschil Onroerende zaakbelastingen gebruikers Onroerende zaakbelastingen eigenaren Forensenbelasting Toeristenbelasting Dagverblijf Nachtverblijf Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges burgerzaken Leges bouwvergunningen Leges auto - ontheffingen Leges regionale brandweer Lijkbezorgingsrechten Totaal Voor een toelichting van de belangrijkste verschillen wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen in de programmarekening Procentueel kunnen de opbrengsten als volgt worden verdeeld: Verdeling belastingen en heffingen In % Onroerende zaakbelastingen gebruikers 2,4 Onroerende zaakbelastingen eigenaren 16,1 Forensenbelasting 6,6 Toeristenbelasting 42,4 Afvalstoffenheffing 16,5 Rioolheffing 8,7 Leges burgerzaken 1,5 Leges bouwvergunningen 2,8 Leges auto-ontheffingen 2,1 Leges regionale brandweer 0,1 Lijkbezorgingsrechten 0, Totaal 100,0

9 Lokale woonlasten 2010 Het gemiddeld in Nederland geheven tarief bedraagt in het jaar 2010 voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar) % 0,0943 (percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) % 0,3270 (percentage van de waarde van de niet-woning) reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden) 271,00

10 rioolheffing 165,00 De tarieven in het jaar 2010 bedragen in onze gemeente voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar) % 0,0775 (percentage van de waarde van de woning) onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar en gebruiker) % 0,2288 (percentage van de waarde van de niet-woning) reinigingsheffingen (meerpersoonshuishouden) 309,60 rioolheffing (bij een waterverbruik van 150 m3) 202,62 De gemiddelde woonlasten (onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en reinigingsheffingen) voor meerpersoonshuishoudens bedragen in het jaar ,00. De gemiddelde woonlasten in onze gemeente bedragen 742,40. Ontwikkeling woonlasten in onze gemeente Woonlasten gem.woningwaarde , gem.woningwaarde ,00 rioolheffing gebaseerd op waterverbruik van 150 m3 Onroerende zaakbelastingen gebruiker 0,00 0,00 Onroerende zaakbelastingen eigenaar 230,38 230,18 Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 302,64 309,60 Rioolheffing 192,12 202, Totaal 725,14 742,40 Stijgingspercentage t.o.v. vorig jaar 2,4 Kwijtschelding De aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing komen in principe voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de maximaal toegestane rijksnormen, zijnde 100% van de bijstandsnorm. Voor het jaar 2010 is aan 2 belastingplichtigen volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Kwijtschelding van de aanslag rioolheffing vindt plaats na overlegging van de afrekeningsnota van Vitens. Het totaalbedrag verleend aan kwijtscheldingen bedraagt 806,60. Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten periodiek een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Voorheen gold die WOZ-waarde voor een periode van vier jaren. Vanaf 2005 was dat twee jaar. Met ingang van 1 januari 2007 wordt de WOZ-waarde van de onroerende zaken

11 jaarlijks vastgesteld. De verwachting is, dat door de jaarlijkse waardering de acceptatie van de WOZ-waarde bij de burger zal toenemen aangezien de waarde actueler is en daardoor meer aansluit bij de verwachtingen (zie daartoe ook onderstaand overzicht ingediende bezwaarschriften ). Daarnaast zullen de schokken in de WOZ-waarden gedempt worden, hetgeen eveneens de acceptatie kan vergroten. Door frequenter de WOZwaarde vast te stellen, nemen de mogelijkheden tot een breder maatschappelijk gebruik van de WOZ-waarden toe. Overzicht ingediende bezwaarschriften Schiermonnikoog Jaar Beschikkingen Woningen Niet-woningen Totaal objecten ======= ======= ======= Bezwaren Woningen Niet-woningen 5 Waaronder 1 proforma Totaal bezwaren ======= ======= ======= Bezwaren procentueel 2,7 3,4 7,7 Vergoeding en kosten De waarderingskosten worden gedragen door drie overheden, te weten het Rijk, de gemeenten en de waterschappen. In het bestuurlijk overleg WOZ (d.d. 3 juli 2007) is afgesproken dat de uitvoeringskosten die via de specifieke uitkering kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken worden gefinancierd met ingang van het jaar 2009 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. De hoogte van het overhevelingsbedrag vindt plaats op basis van de maatstaven woonruimten, bedrijfsvestigingen, oppervlakte land en een vast bedrag.

12 Het overhevelingsbedrag dat voor de gemeente Schiermonnikoog voor het jaar 2010 in de algemene uitkering uit het gemeentefonds is opgenomen bedraagt Gespecificeerd naar (sub)functies bedragen in 2010 de gemeentelijke waarderingskosten: (Sub)functies Bedrag in euro's Uitbestede werkzaamheden financiën Dongeradeel Waardevast Waarderen Checkmate 500 Kostenplaatsen Totaal ======== De voor de eigen belastingheffing toe te rekenen kosten bedragen ( / ). De opbrengsten onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting bedragen in 2010 in totaal Procentueel bedragen de toe te rekenen kosten (perceptiekosten) 2% van de totale belastingopbrengst.

13 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Wegen Op 19 februari 2008 heeft uw raad het onderhoudsplan wegen vastgesteld. Op grond van dit wegenplan hebben we in 2010 het Vuurtorenpad aangepakt. Helaas kon het werk in verband met de vroeg invallende winter niet meer in dit jaar worden afgerond. De werkzaamheden zijn in combinatie met de vervanging van de riolering in Martjeland uitgevoerd. Een gezamenlijke aanbesteding van de werken was veruit het voordeligst. De betreffende aannemer hoeft maar één keer zijn materieel en materiaal over te brengen naar Schiermonnikoog. Dus de logistieke kosten blijven daardoor beperkt. Ook is het aanbestedingsbedrag binnen de door ons gestelde budgetten gebleven. Reden hiervoor is de malaise in de wegenbouw, waardoor bedrijven soms inschrijven beneden de kostprijs. Zodoende waarborgen ze de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Omdat het werk vertraging heeft opgelopen door de vorstperiode in november en december, is de definitieve afrekening nog niet bekend. Deze nemen we mee in de eerste of tweede tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar In ieder geval blijven we ruimschoots binnen de budgetten. Lichtmasten De onderhoudstaat van het lichtmastenbestand is goed en behoeft de komende jaren regulier onderhoud. Voor dat onderhoud hebben we, net als de meeste andere Friese gemeenten, een contract afgesloten met Ziut. Riolering Adviesbureau DHV heeft het gemeentelijke rioleringsplan in 2007 opgesteld. Mede op basis van theoretische modellen. Belangrijkste onderdeel van het plan is overigens het uitstippelen van het wettelijke verplichte beleid op het terrein van rioleringen, afwatering etc. voor de komende jaren. Oorspronkelijk was in het plan in totaliteit beschikbaar voor vervanging van riolering en voor vervanging van drukriolering. De vervanging van de drukriolering is niet noodzakelijk. Het totaal bedrag van is, met instemming van uw raad, aangewend voor de vervanging van de riolering in het Martjeland. Daarmee is de aannemer in oktober 2010 begonnen. Voor de kapitaallasten maakt de gewijzigde bestemming geen verschil. Die blijven gelijk. Ook voor de (financiële) planning op langere termijn heeft de aanpassing weinig invloed. De ene ingreep -de vervanging van de drukriolering- wordt uitgesteld, terwijl de andere ingreep vervanging riolering Martjeland- naar voren wordt geschoven. Openbaar groen Uw raad heeft op 20 mei 2008 het groenuitvoeringsplan vastgesteld. Op grond van het groenuitvoeringsplan is een lange termijnvisie vastgelegd voor de groenvoorzieningen in en om het dorp. Het plan vormt de basis voor een structurele opwaardering van het groenonderhoud in het dorp en buitengebied. In 2010 gaan we door met de uitvoering van dit plan. BTL Realisatie ondersteunt de gemeentelijke buitendienst met advies voor het algemene beheer en onderhoud van het groen, praktische werkmethodes, te gebruiken materieel en de afweging voor aanschaf of inhuur van materieel. Dit advies is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het groenuitvoeringsplan. Jachthaven De jachthaven is in maart 2009 weer uitgebaggerd. Circa m³ slib is gestort in het depot ten noorden van de jachthaven. De kosten van het baggeren bedroegen De kosten van het ophogen van de dijk van het

14 baggerdepot bedroegen De baggerkosten zijn gestegen vanwege de hoge logistieke kosten. De aan- en afvoerkosten van het materieel vormen een steeds belangrijkere component van de totale baggerkosten. Verder heeft Oosterhof Holman een aantal noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de jachthaven uitgevoerd. Te weten het plaatsen van 3 zogenaamde Basralocuspalen met een lengte van 11 tot 12 meter, het herstellen van een beschadiging aan de coating van de drijvende steiger en het vastzetten van een koppeling (borging) van een steiger. Een gedeelte van de reparatie kon worden verhaald op de eigenaar van een jacht die een paal had beschadigd. De resterende kosten bedroegen Uw raad heeft in 2010 een krediet van beschikbaar gesteld voor het opstellen van een herinrichtingsplan voor de jachthaven. Dit plan is in januari 2011 gereed en wordt daarna aan uw raad voorgelegd. De opsteller van het plan, de heer Lieuwe van der Meer, heeft in december onderzoek verricht naar het deponeren van slib in het huidige baggerdepot. Op zijn advies gaan we de dijk van het baggerdepot ophogen. Ook hebben we aan twee baggerbedrijven, waaronder de firma Klaar die in 2009 en 2010 de jachthaven heeft uitgebaggerd, een offerte gevraagd voor het baggeren van de jachthaven in Van Rijkswaterstaat hebben we, op grond van het Besluit Bodemkwaliteit, toestemming gevraagd voor het deponeren van het baggerslib. Gebouwen Op 18 december is het MOP vastgesteld in de raad. Op 15 april 2008 is daar nog een aanvulling opgekomen voor de Kittiwake. De volgende mutaties hebben in 2010 plaatsgevonden Voorziening onderhoud gebouwen beginstand werkelijke toevoeging werkelijke onttrekking stand stand volgens MOP op nog uit te voeren van vereiste stand per In 2010 is het nodige onderhoudswerk uitgevoerd aan gemeentelijke gebouwen. Zo is aan de basisschool schilderwerk uitgevoerd en is de kruipruimte geïsoleerd (totaal ). Bij de gymzaal is de glaspui aan de noordkant vervangen en is dakbedekking hersteld (totaal ). Bij Langestreek 130 heeft een interne renovatie plaats gevonden en is schilderwerk uitgevoerd (totaal ). In 2011 moeten nog enkele zaken worden uitgevoerd die waren gepland voor Het betreft vooral onderhoud aan het toiletgebouw aan de Prins Bernardweg ( ). In het MOP gebouwen is niet het zwembad meegenomen. Aan het zwembad zijn echter wel diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in 2010 en wel voor een bedrag van De onderhoudskosten aan het zwembad komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie en worden dus niet verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Bij de jaarrekening is een vrijval van meegenomen om de vereiste stand van te halen. De oorzaak van de extra storting is vooral dat geen onderhoud aan de nieuwe brandweergarage nodig is (voordeel ), geen onderhoud nodig aan toiletgebouwen (voordeel ), divers onderhoud aan de kerktoren is niet nodig geweest (voordeel 8.300), schilderwerk Yn e Mande lager uitgevallen (voordeel 5.800).

15 Paragraaf bedrijfsvoering In 2010 is een start gemaakt met de uitvoering van drie plannen die gezamenlijk tot doel hebben om de gemeentelijke organisatie een ontwikkeling van een produkt- en taakgerichte organisatie naar een regie- / netwerk en ketengerichte organisatie te laten doormaken. Dit is de wijze waarop wij denken dat een kleine gemeente bestaansrecht kan hebben in de toekomst. Het gaat om de volgende plannen 1. het projectplan Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling Vast op koers, waardoor de geïntensiveerde samenwerking tussen de vier Friese Waddeneilanden gestalte krijgt. 2. het in februari 2010 vastgestelde realisatieplan De gemeente Schiermonnikoog geeft Antwoord en de daarmee samenhangende wetgeving die in 2010 van kracht wordt op het terrein van diverse basisregistraties, waaraan de gemeente uitvoering moet gaan geven. 3. de in december 2009 vastgestelde notitie Leeftijd- en Arbeidsmarktbewust beleid Schiermonnikoog. Daarnaast is er nog een vierde ontwikkeling van invloed geweest op de bedrijfsvoering: het nieuwe raads- en collegeprogramma voor de periode , met een bijbehorend bezuinigingspakket, dat ook gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering 1. VAST op Koers, de samenwerking van de vier Friese Waddeneilanden In het projectplan VAST op Koers hebben we vastgelegd dat de samenwerking tussen de Friese Waddeneilanden, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling geïntensiveerd wordt. De periode 2009 en 2010 wordt gebruikt om een samenwerkingsmodel te ontwikkelen. In 2010 zijn in diverse projectgroepen voorstellen ontwikkeld hoe de samenwerking te organiseren op diverse thema s. Het gaat om Veiligheid / hulpverleningsdiensten, Natuur / RO, Bereikbaarheid, Ambitiemanifest / Duurzaamheid, Onderwijs, Volkshuisvesting, Milieu, Recreatie / toerisme en diverse thema s op het terrein van bedrijfsvoering, zoals ICT en inkoop. Daarnaast is ook vormgegeven aan het overleg van de portefeuillehouders van de Waddeneilanden. In Harlingen hebben we een gezamenlijk secretariaat Daarmee hebben we een stevige basis gelegd onder de samenwerking. Vanaf nu komt het aan op uitvoering van de ontwikkelde plannen. 2. Realisatieplan Egem-i In het realisatieplan Egem-i: De gemeente Schiermonnikoog geeft antwoord zijn in hoofdstuk 7 de diverse projecten weergegeven. In 2010 is veel energie gestopt in de uitvoering van die projecten. We volstaan hier met het noemen van de projecten waar belangrijke vooruitgang is geboekt: - Uitbesteding ICT: gemeenteraad heeft ingestemd met uitbesteding aan de gemeente Leeuwarden - Inrichting frontofficie / gemeenteloket: onder begeleiding van een externe adviseur zijn we aan het kijken hoe de organisatie van het gemeenteloket er in de toekomst uit moet zien - Basisregistratie Adressen en Personen (BAG): we zijn in de eerste week van januari aangesloten op de landelijke voorziening BAG, waarmee we aan alle wettelijke eisen voldoen - Basisregistratie Personen: We zijn aangesloten op de landelijke terug meldvoorziening - Geografische informatievoorziening: we hebben inmiddels een systeem waarmee we verschillende geografische informatielagen (kadaster, BAG, bestemmingsplankaart, etc) over elkaar heen kunnen leggen.

16 - omgevingsvergunning: per 1 oktober 2010 werken we conform de eisen van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Dit betekent dat burgers nu ook digitaal hun vergunning aan kunnen vragen en bovendien maar één integrale vergunning voor bouwen, slopen, kappen en milieu hoeven aan te vragen. - Invoering van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION): voor onze gemeente betekende dit dat wij ons rioleringsstelsel digitaal moesten opnemen in een landelijk systeem. Dit landelijke systeem is voor alle ondergrondse netten te benaderen door diegenen die graafwerkzaamheden verrichten. - Digitaal loket: in 2010 is de basis gelegd voor de invoering van het digitaal loket. Zo is Digid, het systeem waar burgers zich digitaal mee kunnen legitimeren en internetkassa geïmplementeerd op onze website. In 2011 gaan we hier ook daadwerkelijk produkten aan koppelen. - Decentrale regelgeving op internet: gemeenten zijn verplicht om voor 1 januari 2011 de decentrale regelgeving via een landelijk vastgesteld format op internet te plaatsen. In december 2010 is dit systeem ook op Schiermonnikoog ingevoerd. - documentbeheer en informatievoorziening: in 2010 is veel aandacht geschonken aan zaakgericht / objectgericht werken. Dit betekent dat alle relevante dossiers / informatie die bij een bepaald onderwerp hoort, elektronisch gekoppeld wordt, zodat medewerkers met één druk op de knop alle relevante informatie bij het onderwerp hebben. Hiertoe is ons bestaande postregistratiesysteem omgebouwd tot een digitaal document managementsysteem. Wat we merken is dat de invoering van deze nieuwe systemen tot gevolg hebben dat afscheid genomen moet worden van de vertrouwde werkprocessen, zoals die al jarenlang gelden binnen onze organisatie. Hiervoor in de plaats komt een hele nieuwe manier van werken, waarbij we veel meer in digitaal ondersteunde werkprocessen gaan werken, waarbij meerdere medewerkers een bijdrage leveren aan dat proces. Deze omslag in werken vraagt een flinke gewenningsperiode. 3. Leeftijd- en arbeidsmarktbewust beleid In december 2009 is de notitie Leeftijd- en arbeidsmarktbewust beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid heeft als doel om de organisatie en de medewerkers te ondersteunen bij de vele veranderingen die zich aandienen. Een van die veranderingen is dat een flink aantal medewerkers binnen 5 jaar met pensioen gaat. Wat hebben wij gedaan in 2010: A. het aantrekken van een junior beleidsmedewerker / programmamedewerker voor ruimtelijke ordening, milieu en volkshuisvesting. Deze medewerker wordt ingewerkt door de seniormedewerker, die in 2012 met pensioen gaat. B. de leidinggevenden hebben een opleiding coachend leidinggeven gevolgd. Daarmee samenhangend is een nieuwe wijze van functioneringsgesprekken ingevoerd, waarbij meer de nadruk ligt op het maken van afspraken over de resultaten die worden behaald en het beoordelen van die resultaten. Ook wordt in deze nieuwe systematiek uitdrukkelijk aandacht geschonken aan het gedrag (competenties) van medewerkers, dit omdat het al eerder genoemde zaakgericht werken met zich meebrengt dat medewerkers veel meer dan voorheen intensief met elkaar moeten samenwerken in de gemeentelijke werkprocessen. Hiertoe zijn de medewerkers in 2010 twee keer een dagdeel opgeleid in het maken van afspraken over resultaten en competenties. 4. Nieuw raads- en collegeprogramma en bezuinigingen In 2010 is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw collegeprogramma. Het collegeprogramma is enerzijds gebaseerd op het coalitieprogramma dat de twee coalitiepartijen, CGS en Schiermonnikoogs Belang hebben opgesteld. Anderzijds diende een bezuiniging van ongeveer euro te worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de ombuigingen is een bezuiniging op de bedrijfsvoering. Wat houdt die bezuiniging in?

17 A. We overwegen de kinderboerderij een andere invulling te geven. Een raadscommissie gaat zich hier in 2011 over buigen. Mogelijk kunnen hierdoor 20 uren binnen onze formatie vervallen. B. We ondersteunen de GR brandweer NOF voor 10 uur met een administratieve kracht. Het betreft een besluit uit De brandweer ziet goede mogelijkheden de administratie zodanig aan te passen dat ondersteuning door Schiermonnikoog niet meer noodzakelijk is. Daarom hebben we besloten deze 10 uren te laten vervallen - we bezuinigen 10 uren op de bodetaken, door een aantal taken niet meer uit te voeren: de bode brengt geen post meer rond in het dorp, medewerkers halen zelf hun koffie op en in overleg met de raad zal gekeken worden of de bode ondersteuning voor de raadsvergaderingen terug kan worden gebracht. - de medewerker die het beheer van het afvalstation doet gaat over een aantal jaren met pensioen. Deze 14 uren beheer worden ingebed in het team buitendienst. - we zien goede mogelijkheden om op de contracten van onze externe partners te bezuinigen door soberder / efficiëntere uitvoering van taken. Het gaat dan met name om het contract met Dongeradeel. Al deze maatregelen kunnen we door natuurlijk verloop opvangen (zo gaat onze medewerker kinderboerderij in 2011 met pensioen), waardoor geen frictiekosten ontstaan. Bij al deze maatregelen plaatsen we wel als kanttekening dat de omvang van onze buitendienst hiermee een kritische ondergrens heeft bereikt. Een verdere inkrimping op die plek heeft tot gevolg dat noodzakelijke taken als gladheidsbestrijding niet meer kunnen worden geborgd.

18 Paragraaf grondbeleid Onder gemeentelijk grondbeleid wordt verstaan De door het bevoegd gezag te maken keuzes met betrekking tot de toepassing van het instrumentarium ten aanzien van grondverwerving, kostenverhaal en gronduitgifte. In feite gaat het hierbij om aankoop, bouwrijp maken en verkopen van grond. In het verleden heeft de gemeente deze taken altijd zelf uitgevoerd. Dat lag ook wel voor de hand omdat de gemeente zelf een woningbedrijf exploiteerde. De taken waren doorgaans beperkt tot gronduitgifte voor woningbouw en bedrijventerrein. Dit zal in de toekomst ook zo blijven. In het verleden zijn gronden aangekocht rondom het dorp. Dit zijn potentiële locaties voor woningbouw. Voor het overige voert de gemeente geen actief beleid. De grond voor de bouw van woningen aan de Oosterreeweg is inmiddels overgedragen aan de woningcorporatie met uitzondering van de gronden met een openbare bestemming. De grondexploitatie is echter nog niet volledig afgerond. Dit gebeurt in de loop van Er moeten namelijk nog een paar kleinere zaken worden uitgevoerd wat betreft straatverlichting, groenvoorzieningen en straatmeubilair. In de tweede tussentijdse rapportage 2010 is tussentijds winst genomen voor een bedrag van , omdat we een goed beeld hebben van de nog te maken kosten.

19 Paragraaf weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen bestaat volgens het BBV uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Deze definitie is uitgebreider dan de voorheen vaak gehanteerde definitie dat weerstandsvermogen is de mate waarin iemand in staat is financiële tegenvallers op te vangen. In de definitie van het BBV wordt een directe link gelegd met de risicoparagraaf uit de ComptabiliteitsVoorschriften 95 doordat weerstandscapaciteit wordt gekoppeld aan bepaalde risico s. Het weerstandsvermogen bestaat dus uit de volgende 2 componenten: De weerstandscapaciteit, waaronder wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of provincie) beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken. In artikel 11 van het BBV wordt het begrip weerstandscapaciteit nog meer verbijzonderd. De weerstandscapaciteit heeft een structurele component en een incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en uit de post onvoorzien. Dit zijn middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma s. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en uit eenmalige ruimte op de begroting. De eenmalige ruimte in de begroting zit in middelen waarmee calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers kunnen worden opgevangen, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma s. Alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Uitgangspunt voor het weerstandsvermogen is dat: - De incidentele weerstandscapaciteit voldoende moet zijn om de incidentele financiële risico s te bekostigen en - De structurele weerstandscapaciteit op een zodanig niveau moet zijn dat daarmee structurele financiële tegenvallers worden gedekt. Het weerstandsvermogen bestaat derhalve uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Bij de opstelling van deze paragraaf is ook de notitie reserves en voorzieningen betrokken, zoals die begin 2006 in de gemeenteraad is vastgesteld.

20 Structurele weerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit: Om de onbenutte belastingcapaciteit te berekenen gaan wij uit van de artikel 12 norm uit de Financiële VerhoudingsWet die het Rijk hanteert voor gemeenten die een beroep doen op het Rijk voor een aanvullende uitkering. Lid 2 van artikel 12 FVW zegt hierover: Een aanvullende uitkering wordt slechts verleend indien de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden. Een redelijk peil van de eigen inkomsten betekent in ieder geval: a. een door Onze Ministers bij ministeriële regeling vast te stellen percentage van de waarde van de onroerende zaken wordt geheven; b. de door de gemeente gemaakte lasten inzake huisvuil en bedrijfsvuil volledig worden doorberekend in de reinigingsheffingen; c. de door de gemeente gemaakte lasten inzake de riolering volledig worden doorberekend in de rioolrechten. Artikel 12 norm Opbrengst Opbrengst lagere (-) / hogere artikel 12 -norm werkelijk opbrengst (+) a/ OZB 0,1164% van de WOZ-waarde b/ afvalstoffenheffing 100% kostendekkend reinigingsrechten 100% kostendekkend d/ rioolrechten 100% kostendekkend onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien: Op de post onvoorzien is eind 2010 nog over. De structurele weerstandscapaciteit bedraagt dus in totaal voor Incidentele weerstandcapaciteit Op grond van de reeds genoemde notitie reserves en voorzieningen is een minimumstand van de algemene reserve afgesproken van Een vuistregel die door gemeenten wel wordt gehanteerd is een minimumnorm van 5% van het gemeentelijk budget. Voor onze gemeente zou dit een norm betekenen van Andere gemeenten hanteren als norm 20% van de algemene uitkering. In ons geval circa (basis maartcirculaire 2011). De prognose van de hoogte van de algemene reserve bedraagt eind 2010 rond de 1 miljoen, inclusief verplichtingen en voldoet dus ruimschoots aan beide vuistregels. Daarnaast zijn van de bestemmingsreserves vrij besteedbaar Dit telt ook mee voor de incidentele weerstandscapaciteit. Voor een structureel gezond financieel beleid is het raadzaam een ruime algemene reserve te handhaven. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om in financieel moeilijker perioden op een weloverwogen en doordachte wijze een financiële heroriëntatie uit te voeren. Bij de notitie Financieel kader hebben we daarom ook ingestoken op een algemene reserve die minimaal bedraagt.

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2012

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009

Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009 Raadsvergadering van 27 oktober 2009 Agendapunt 12 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2010 Schiermonnikoog, 15 oktober 2009 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2010

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden.

Inleiding: Om in 2010 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen vastgesteld te worden. RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 11 Onderwerp: Verordeninjg OZB 2010, 2e wijziging legesverordening 2009, Legesverordening 2010. Commissie: 7-12-2009, nr. 14 Raadsvoorstel: 17-11-2009, nr. 196 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan: de leden van de raad van Achtkarspelen Onderwerp: onderzoek kostentoerekening bij de tariefbepaling leges en heffingen L.s. Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân heeft onderzoek laten doen naar de

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 206 Besluit van 15 mei 2015, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met het opnemen

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie