Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72"

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012

2 Pagina 2 van 72

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kredieten Paragrafen Overzicht exploitatie Uiteenzetting van de financiële positie NOTA VAN WIJZIGING Invulling taakstellende bezuiniging Redactionele aanpassingen en onvolkomenheden Totaaloverzicht aangepaste begroting BIJLAGEN Bijlage 1: paragraaf H Subsidies Bijlage 2: productenraming Pagina 3 van 72

4 Pagina 4 van 72

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2 e IBU 2011) en de begroting Mede naar aanleiding van deze vragen heeft college gemeend de 2 e IBU en de begroting op een aantal punten te moeten wijzigen. Het betreft daarbij veelal het herstel van technische en redactionele onvolkomenheden, maar ook een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. In het tweede deel van dit document treft u in de zogenoemde nota van wijziging de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Pagina 5 van 72

6 Pagina 6 van 72

7 BEANTWOORDING VRAGEN Pagina 7 van 72

8 Pagina 8 van 72

9 Algemeen Vragen begroting D66 In de aanbiedingsbrief worden de bezuinigingen nader toegelicht. Hieronder wordt een post overige bezuinigingen opgenomen voor in 2012, oplopend tot in Kunt u dit specificeren voor de verschillende jaren? Hieronder treft u de specificatie aan: 2 e IBU 2011 Omschrijving punt 33 Huisvesting openbaar onderwijs punt 35 Sport punt 37 Kapitaallasten Zorg en Welzijn punt 52 Ruimtelijke ordening punt 85 Kapitaallasten Openbare Werken punt 110 Gemeentelijke basisregistratie punt 118 Kapitaallasten Brandweer punt 129 Loonkosten Financiën punt 139 Systeembeheer punt 171 Raad punt 184 Dividend Totaal overige bezuinigingen Pagina 9 van 72

10 Pagina 10 van 72

11 1. Zorg & welzijn Vragen 2 e IBU CDA: blz. 10, punt g, Kunstgrasvelden. Uit beantwoording op eerder gestelde vragen is bekend dat de begrote middelen bestemd zijn voor kunstgrasvelden voor voetbal. In oktober 2011 ontvangt de raad informatie over de concrete invulling. Graag zouden wij ook geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub (in oprichting). De financiële onderbouwing van de kunstgrasvelden is afhankelijk van de terugvordering van de BTW op de investeringen. Het kabinet heeft aangegeven een nieuw sportbesluit voor te bereiden. Echter, de nieuwe criteria voor terugvordering van BTW zijn onduidelijk. Aanvankelijk zou dit nieuwe besluit in september 2011 gereed zijn, maar nu blijkt dat het nieuwe besluit in oktober gepubliceerd wordt. Om u volledig te kunnen informeren wachten wij dit sportbesluit af. Dit betekent dat u aan het eind van het vierde kwartaal informatie krijgt. Wij informeren u over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub in december VVD: blz. 10 punt h, SPW. Een evenementenkalender op papier is per definitie niet up-to-date en duur. De papieren evenementenkalender is onderdeel van de door uw raad vastgestelde cultuurnota en wordt onder meer verspreid onder hotels die deze aan gasten ter beschikking stellen. 4. VVD: blz. 11 punt j, Evaluatiebeleid. Nu jaarlijks evalueren. Waarom niet eerste jaar korte update en het tweede jaar evaluatie? Dit bespaart ambtelijke tijd en geeft de raad zinvollere informatie. Dat is ook wat wij doen. Bij het vierjarenbeleidsplan WMO geven wij jaarlijks een update en op het moment dat er een nieuwe beleidsnota moet worden opgesteld evalueren wij het beleid. De informatie uit de evaluatie gebruiken wij als input voor het nieuw op te stellen beleid. 5. VVD: blz. 11 punt l, Klanttevredenheid WMO-voorzieningen. Dit soort onderzoeken kun je anders en goedkoper uitvoeren. U gaat ervan uit dat de WMO-tevredenheidsonderzoeken anders en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Wij geven u om die reden in overweging hoe wij op dit moment werken. Per onderzoek vragen wij minimaal twee offertes op bij externe onderzoeksbureaus. Wij beoordelen deze offertes op basis van kwaliteit en prijs. Hiermee beogen wij een onafhankelijk oordeel over onze dienstverlening te verkrijgen. Als u suggesties heeft om het anders of goedkoper te doen, houden wij ons aanbevolen. 6. GroenLinks: blz. 13, punt 3, Loonkosten Zorg & welzijn. De toelichting spreekt van een administratieve overboeking die per saldo op totaalniveau geen effect heeft. Toch is er vanaf 2012 een structureel nadeel van Kunt u dat toelichten? Pagina 11 van 72

12 Het effect van de uitgevoerde functiewaardering is structureel verhogend in de loonkosten bij het programma Zorg & welzijn; de dekking komt echter door verschuiving van kosten vanuit het programma Bestuur en directie. Er is dus sprake van een structurele verschuiving, die op totaalniveau dus over alle programma s heen geen financieel effect heeft. 7. PvdA: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. De GGD-begroting vanaf 2012: wat maakt dat de kosten voor Waterland met structureel stijgen (los van de goedkeuring door het algemeen bestuur, dus inhoudelijk)? Op 14 juli 2011 is de GGD-begroting 2012 (inclusief meerjarenbegroting) in de gemeenteraad behandeld. Voor de toelichting op de stijging van de kosten verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel (nr ). 8. VVD: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. Bij baten schrijft u dat de doeluitkering vervalt en er daardoor voor 2012ev structureel lagere baten zijn. U verwijst daarbij naar de toelichting programmaonderdeel Algemene uitkering (punt 178). Daar wordt echter gesproken over een correctie en hogere baten. Kunt u een nadere toelichting geven hoe dit geïnterpreteerd moet worden? De brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG) komt per 1 januari 2012 te vervallen. Hoewel BDU CJG verdwijnt als doeluitkering, blijven de gelden middels een decentralisatie-uitkering beschikbaar in de algemene uitkering van het gemeentefonds. 9. PvdA: blz. 14, punt 6, WMO 2 e gedachtestreepje. Waardoor stijgt het aantal verwachte aanvragen voor hulp in de huishouding in 2011 met en wordt voor meer begroot? Er is een toename van het aantal aanvragen om hulp bij het huishouden. Wij verwachten dat dit aantal in 2012 verder zal toenemen. 10. VVD: blz. 14, punt 6, WMO. Waar baseert u de volgende dalende lasten 2012ev op: a. minder subsidieaanvragen; b. geen kosten voor uitbestede werkzaamheden voor de hulp bij de huishouding; c. onderhoud vervoersvoorzieningen. a. Het aantal subsidieaanvragen is lager dan vorig jaar. Bovendien was vorig jaar nog rekening gehouden met een bedrag voor nog te bepalen subsidies. b. Deze kosten voorzien wij in 2012 niet. c. Door een nieuw contract na een aanbesteding betalen we lagere onderhoudskosten aan vervoersvoorzieningen waardoor er een bedrag wordt afgeraamd. 11. VVD: blz. 14, punt 7, Inkomensvoorziening. U verwacht minder aanvragen van de bijstand voor zelfstandigen, terwijl de verwachting is dat de zelfstandigen het in 2012 erg moeilijk gaan krijgen. Hoe verklaart u dit verschil? Waarom is er op de website van de gemeente geen informatie te vinden over het zelfstandigenloket? Pagina 12 van 72

13 Bij de raming van de kosten voor zelfstandigen gaan wij uit van de cijfers tot en met het tweede kwartaal Deze cijfers wijken af van de landelijke trend. Op de website kunt u de informatie over het zelfstandigenloket vinden onder Werk en inkomen. 12. GroenLinks: blz. 15, punt 11, Werkvoorzieningschap. Baanstede zou een plan opstellen om het tekort terug te dringen. Vloeien de genoemde bedragen uit dit plan voort? En begrijpen we goed dat het kennelijk niet lukt om de lasten voldoende terug te dringen? En kunt u uitleggen dat de tegenvaller vanaf 2012 hoger is dan in a. Ja, de genoemde bedragen vloeien voort uit het plan. b. Ja, dat begrijpt u goed. Baanstede is ondanks de ingrepen om de lasten te verminderen niet in staat om deze voldoende terug te dringen. c. De rijksoverheid heeft aangegeven het eenheidsbedrag voor de financiering van de WSW af te bouwen van (in 2011) naar per SE (in 2012). Het tekort van Baanstede zal daardoor ondanks deze ingrepen toch verder oplopen. 13. D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Waarom komt de aanschaf van zonnepanelen volledig ten laste van de gemeente. Is er nog subsidie te ontvangen. Dit betreft de uitvoering van de motie die de raad op 30 juni 2011 heeft aangenomen om beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op scholen. De helft wordt beschikbaar gesteld aan een bijzondere school (De Binnendijk), de andere helft aan een openbare school (De Overhaal). Neen, wij kunnen hiervoor geen subsidie ontvangen. 14. D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Wat is de reden om de sloop van de Sebastianschool met twee jaar uit te stellen? Er moet een stedenbouwkundige visie worden opgesteld en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Vergunningverlening wordt verwacht in 2014 of zoveel eerder als mogelijk. Dit is overeenkomstig het Woningbouwprogramma Het is het goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie. 15. PvdA: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Vergelijking Tiede Bijlsmaschool en Jan Ligthartschool. Voor de Tiede Bijlsmaschool worden de lasten voor 2012 begroot op Voor de Jan Ligthartschool, een veel grotere school die we hebben afgestoten, ramen we lagere lasten van in 2012 en 2013 en voor Is de raming voor de Tiede Bijlsmaschool niet veel te hoog? Dit heeft niet te maken met de grootte van het gebouw, maar hoe lang het gebouw er nog staat. De Jan Ligthartschool wordt dit jaar gesloopt (oktober 2011). De lasten worden daarom afgeraamd (we ramen dus geen lagere lasten). De Tiede Bijlsmaschool wordt naar verwachting in 2012 gesloopt. Daarom moeten er lasten worden bijgeraamd. Pagina 13 van 72

14 16. D66: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is de reden om de Tiede Bijlsmaschool met een jaar uit te stellen? Vergunningverlening voor de woningbouw Stiereveld wordt verwacht in Het is goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie. 17. GroenLinks: blz. 16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Kunt u uitleggen waarom vooruitbetaalde huur voor de brede school leidt tot een structureel nadeel (7 e gedachtestreepje)? De huur van de brede school Ilpendam is voor 40 jaar vooruitbetaald aan de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM). Hiervoor hebt u een krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering vormen de huur van de brede school en waren nog niet geraamd. 18. GroenLinks: blz. 16 ev, Brede school Ilpendam. Op een aantal plaatsen worden structurele tegenvallers gemeld die verband houden met de in gebruik name van de brede school Ilpendam. Klopt het dat de lasten hoger zijn dan in de oude situatie? Zo ja, hoeveel? En was dit niet voorzien? De oude en de nieuwe situatie zijn moeilijk te vergelijken. In de oude situatie werden kapitaallasten genomen. In de nieuwe situatie is de gemeente huurder en betaald zij huur. In de oude situatie werden aanvragen voor groot onderhoud (herbestraten schoolplein, vervangen kozijnen, dakbedekking e.d.) door de gemeente betaald. In de nieuwe situatie betalen wij jaarlijks een vast bedrag en wordt het onderhoud verzorgd door de AWM. De nieuwe situatie brengt met zich dat de kosten voor onderhoud langdurig stabiel zijn en naar verwachting lager. 20. VVD: blz. 18, punt 24, Sociaal-cultureel werk. Baten: er zijn minder inkomsten van verhuur. Huurders vertrekken naar elders (onder meer naar de bibliotheek), omdat zij te weinig ruimte kunnen huren bij De Bolder. Vult De Bolder deze ruimtes in met eigen activiteiten of staan deze ruimtes nu leeg? Deze ruimten worden door De Bolder ingevuld met eigen activiteiten. 21. PvdA: blz. 18, punt 26, Sport. De kosten voor tijdelijke huisvesting van de gymzaal in Ilpendam. In 2011 is een ruimte gehuurd tegen hogere lasten. In 2012 betalen we als huur voor de nieuwe gymzaal Hoe komt het dat de kosten voor tijdelijke huisvesting zo hoog zijn? Voor de tijdelijke huisvesting is een gymzaal gebouwd in een loods van firma Dekker. De kosten bestonden uit: a. de huur van de loods van de firma Dekker; b. de inrichtingskosten en huurkosten van de ingebouwde gymzaal (wanden, vloeren, kleedkamers). Pagina 14 van 72

15 22. VVD: blz. 18, punt 26, Sport. Lasten: is de sporthal bij de brede school in Ilpendam een school- of een openbare voorziening? Wanneer het een primaire schoolvoorziening is, horen de kosten dan niet geboekt te worden op het budget huisvesting onderwijs? De gymzaal bij de brede school Ilpendam is een voorziening die tijdens schooltijden door de basisscholen gebruikt wordt en daarbuiten door de sportverenigingen. In het verleden is ervoor gekozen de kosten van sportaccommodaties (die al dan niet door scholen worden gebruikt) te boeken op het sportbudget. 23. D66: blz. 18, punt 26, Sport. De lasten stijgen met de 2 e IBU met Uit de toelichting kom ik op een bedrag van Een verschil van Kunt u het bedrag van specificeren? Naast de hier opgesomde zaken moet er een bedrag van worden bijgeraamd voor de aanschaf van de inventaris van de gymzaal in de brede school Ilpendam. Per abuis is deze omschrijving niet meegenomen. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2 e IBU D66: blz. 19, punt 27, Verzelfstandigde dorpshuizen. De mutatie meerjarenraming geeft een batig saldo van Er wordt voor een bedrag van toegelicht. Waaruit bestaat het verschil? Het batig saldo bestaat uit twee posten: - er zijn geen kosten uitbestede werkzaamheden meer. Het effect voor 2011ev: lagere lasten; - er zijn vanaf 2012 geen kosten voor de opstalverzekering meer. Het effect voor 2012ev: structureel lagere lasten. Beide posten zijn toegelicht in de 2 e IBU op blz. 19, onder punt CDA: blz. 19, punt 30, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Graag nadere info over wat achtergrond is van de actualisering van de kapitaallasten. Alleen verwijzing naar hoofdstuk III geeft geen/niet voldoende inzicht. Dit geldt eigenlijk voor alle programma s, maar deze noem ik specifiek. Met name de fluctuatie roept vragen op: k lagere lasten, 2013 en k lagere lasten? Kapitaallasten worden één à twee keer per jaar geactualiseerd ten opzichte van de begroting omdat de begroting voor jaar X is opgesteld medio jaar X-1 (bijvoorbeeld begroting 2011 in zomer 2010) en nadien wordt in jaar X+1 (2012) de jaarrekening opgemaakt, waardoor er afwijkingen (kunnen) zitten tussen de werkelijke cijfers van de investeringen en de bij begroting aangenomen cijfers. Daarnaast worden investeringen bij oplevering voor meer of minder vastgesteld en verschuiven investeringen soms in de tijd, waardoor er soms later financiering nodig is. De lagere kapitaallasten bij Zorg & welzijn met betrekking tot 2012 en 2013 komen doordat de kosten van het voorbereidingskrediet inzake de brede school Ilpendam lager uitvallen (krediet , uitgaven circa ). 26. PvdA: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is het groot onderhoud voor de Sporthal t Spil in Monnickendam en De Bolder uit te stellen met één jaar om de raad een afweging te laten maken of deze voorzieningen wel of niet meegenomen moeten worden in een nieuwe brede school? Pagina 15 van 72

16 Wij gaan zeer terughoudend om met het daadwerkelijk uitvoeren van het groot onderhoud aan deze twee gebouwen, totdat duidelijk is of deze voorzieningen een plek zullen krijgen in de nieuwe brede school. Los daarvan moeten wij voor de kosten van het onderhoud wel een reële raming doen. 27. VVD: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Voor het reces zijn er tekeningen gepresenteerd waarbij t Spil en de bibliotheek opgenomen zijn in de nog te ontwikkelen nieuwe brede school Monnickendam. Zijn deze plannen inmiddels van de baan? Neen, binnenkort wordt aan u de keuze voorgelegd hoe de nieuwe brede school Monnickendam eruit moet komen te zien (met welke functies). 28. GroenLinks: blz. 19, punt 33, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is er de afgelopen drie jaar aan onderhoud besteed aan de scholen die vervangen worden door de te verwachten nieuwbouw? Graag de scholen vermelden. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt om geen aanvragen meer in behandeling te nemen die groot onderhoud betreffen. In plaats daarvan wordt plaatselijk hersteld en gerepareerd. Jaar School Soort onderhoud Bedrag 2009 OBS De Fuut Reparatie kleuterplein 1.079, Willem de Zwijger/Kennedy Opvullen kruipruimten in verband met weglopen grond ,42 onder de school en grotie vochtproblemen in de school 2010 De Fuut Verzakt riool 2.677, De Havenrakkers Verzakt riool 3.493,56 Repareren betonwerk buitengevel en gedeeltijk ophogen en , De Rietlanden herstraten 2011 De Havenrakkers Verzakt riool 2.178, Willem de Zwijger/Kennedy Vervangen deel hekwerk in verband met vandalismeproblemen Moet nog komen. 29. D66: blz. 19, punt 34, Jeugd- en jongerenwerk. Waaruit bestaat de besparing van ? Uit de toelichting blijkt dat het jeugddebat De besparing betreft het bedrag voor het niet laten doorgaan van de kindergemeenteraad. Zie de beantwoording van vraag PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 wordt geschreven dat het zwembad in november in eigendom van de gemeente komt. Was de gemeenteraad hierover al eerder geïnformeerd? In onze beleving heeft de raad gevraagd om de bestuursvorm van het zwembad in samenhang te bespreken met het bijbehorend financieel kader. Wanneer kan dit plaatsvinden? Door het aflopen van de erfpacht en het opstalrecht komt (de grond van) het zwembad automatisch in eigendom bij de gemeente. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario s uit. Pagina 16 van 72

17 31. D66: blz. 20, punt 35, Sport. Hoe is de overdracht van het zwembad? In 2011 liep de erfpacht af. Zijn de opstallen om niet overgegaan naar de gemeente? De opstallen gaan per 6 november om niet over naar de gemeente. 32. VVD: blz. 20, punt 35 Sport. Sportfondsenbad: per wanneer heeft de gemeente het sportfondsenbad overgenomen, onder welke condities en wat zijn de voordelen voor de gemeente van deze overname? Waarom is de raad hier (nog) niet over geïnformeerd? Met ingang van 6 november 2011 wordt de gemeente eigenaar van het zwembad. Op dit oment verzorgt Sportfondsenbad Monnickendam de exploitatie van het bad en subsidieert de gemeente het exploitatietekort. De gemeente heeft een financieel voordeel, omdat ze nu huur ontvangt of dit in mindering op de exploitatiebijdrage kan brengen. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen op met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario s uit. 33. PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 worden de kapitaallasten van de kunstgrasvoetbalvelden naar beneden bijgesteld. Ligt definitieve besluitvorming hierover niet voor de hand in samenhang met het totale voorstel dat hierover in oktober naar de raad wordt gestuurd? Staat het op voorhand reduceren ook niet op gespannen voet met de recente intentieverklaring tussen wethouder Schalkwijk en de vier voetbalverenigingen? Het oorspronkelijke krediet was gebaseerd op de aanleg van twee kunstgrasvelden. Wij hebben de kapitaallasten naar beneden bijgesteld, omdat de kosten per veld lager zijn dan de oorspronkelijke raming. In de overleggen met de voetbalverenigingen hebben de verenigingen aangegeven om binnen de begroting voor de sportvelden beschikbare middelen vier velden aan te leggen in plaats van twee. De aframing staat daarmee inderdaad op gespannen voet. Wij zagen echter geen andere mogelijkheid gezien het tekort en onze opdracht om een sluitende begroting aan u aan te bieden. 34. D66: blz. 20, punt 35, Sport. De investering van de kunstgrasvelden valt lager uit waardoor de eigen bijdragen van de verenigingen met kan worden verlaagd. Is er dan ook voor de gemeente dan nog een besparing van ? De kapitaallasten voor 2013 en volgende jaren zijn al gebaseerd op investering. De totale besparing aan kapitaallasten is (zie blz. 20, punt 37 2 e IBU 2011). 35. PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Wij missen in de 2 e IBU (en de begroting 2012) de uitwerking van de raadsmotie dat er in 2012 geld wordt vrijgemaakt voor een hockeyveld in Monnickendam. Waarom is dat? En hoeveel geld per jaar moet er alsnog beschikbaar komen wil de motie alsnog uitgevoerd worden? U hebt gelijk. De verantwoording ten aanzien van de uitwerking van de motie over de hockeyvelden is per abuis niet verwerkt in de IBU. Dit had uiteraard wél het geval moeten zijn. De uitwerking van de raadsmotie is nog niet financieel vertaald, omdat er nog grote onzekerheden zijn over de totale bijkomende kosten. Deze zijn afhankelijk van de plek (op sportpark Markgouw) waar het hockeyveld wordt aangelegd. Zonder bijkomende kosten zijn de kosten van de aanleg van een hockeyveld Dit leidt tot een kapitaallast van Pagina 17 van 72

18 per jaar. Daarbij komen nog de onderhoudskosten van per jaar. De huuropbrengsten van het veld (vanaf ) per jaar zijn hierin nog niet verrekend. 36. GroenLinks: blz. 20, punt 36, Welzijnsprogramma. Wanneer krijgen we de specificatie van deze bezuiniging? Met alle organisaties die een gemeentelijke budgetsubsidie ontvangen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden over de vraag welke bezuiniging bij hen maximaal haalbaar is zonder om te vallen. Daaruit is het volgende resultaat behaald: Organisatie Te bezuinigen bedrag Stichting Muziekschool Waterland Stichting Sociaal-cultureel centrum De Bolder Stichting Wonen Plus Noord-Holland Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Stichting Openbare bibliotheek Waterland Totaal Over de gevolgen voor de dienstverlening zijn we nog met de instellingen in gesprek. Het is dus niet mogelijk gebleken om op korte termijn de volledige taakstelling van te behalen. Om het gat in de begroting te dichten, zullen wij de conceptbegroting alsnog de volgende wijzigingen doorvoeren: - aframen van het onderzoeksbudget van uw raad met (10.02 Raad); - aframen van het bovenwettelijke deel van de bijdrage aan het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek- Waterland met (01.07 Maatschappelijke hulpverlening). Vorig jaar heeft uw raad besloten om aan deze organisatie naast de doorgifte van de rijksbijdrage in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, ook een bedrag ter beschikking te stellen in het kader van voorlichting, preventie en (beleids-)advisering. In de praktijk wordt daaraan door het Bureau Discriminatiezaken geen zichtbare invulling gegeven in onze gemeente. - bijramen van de opbrengst van de toeristenbelasting met (11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is). Op basis van cijfers van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting zullen toenemen; - aframen van het budget voor de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) met (03.10 Verkeer). De bezuiniging van was verwerkt in product Welzijnsprogramma. In de nota van wijzigingen zal de uiteindelijke invulling worden gegeven. 37. WN: blz. 20, punt 36, Welzijnsjaarprogramma. Waar wordt exact op bezuinigd? Zie de beantwoording van vraag CDA: blz. 20, punt 37, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is dit de actuele stand van zaken? Is hierin het recente standpunt van het ministerie over de fiscale (on)mogelijkheden meegenomen? Dit standpunt is nog niet verwerkt in de kapitaallasten, omdat het nog niet bekend is. Het Sportbesluit wordt naar verwachting eind 2011 gepubliceerd. Pagina 18 van 72

19 39. PvdA: blz. 20 punt 39, Afschaffen subsidies. Waarom wordt als optie wel het met 100% schrappen van de welzijnssubsidies genoemd, terwijl vele andere theoretisch mogelijke bezuinigingen niet worden genoemd. Heeft het college nagedacht over de (ongewenste) beeldvorming die hieraan verbonden is? Lang niet alle taken die wij uitvoeren zijn autonoom beleid, waarop wij kunnen bezuinigen, zoals de subsidies. Het betreft hier overigens alle subsidies die in het welzijnsprogramma zijn opgenomen. Als u toevoegingen heeft aan deze lijst, houden wij ons aanbevolen. Wij zijn ons uiteraard bewust van de gevolgen van het opnemen op een lijst van bezuinigingen van activiteiten van instellingen maar zien ons daartoe genoodzaakt om u inzicht te geven in onze afwegingen om tot een sluitende begroting te komen. Vragen begroting PvdA: Sport is niet apart zichtbaar in dit programma. Het staat nu onder welzijn, maar wij zouden dit graag apart verantwoord zien. Is dit mogelijk? Het programmaonderdeel Welzijn bestaat uit verscheidene producten. De onderverdeling treft u op blz. 98 van de begroting. Het product Sport is een van de producten die valt onder het programmaonderdeel Welzijn. In de productenraming op blz. 90 vindt u apart verantwoord de bedragen voor het product Sport. 41. D66: U stelt voor om de kindergemeenteraad af te schaffen. De besparing betreft een bedrag van per jaar. Is dit bedrag nader te specificeren? En is het mogelijk om dit met een andere opzet goedkoper uit te voeren? Het bedrag van de kindergemeenteraad valt uiteen in de volgende componenten: voor de uitvoering van het winnende plan; voor de kosten van begeleiding op de scholen, het lespakket en de organisatie van de kindergemeenteraad dag zelf. Wij zullen voor 2012 een concept uitwerken waarbij de jongerenparticipatie voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen wordt ondergebracht bij het activiteitenbudget van de jongerenwerker. Pagina 19 van 72

20 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Vragen 2 e IBU CDA: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Wanneer is het volkhuisvestingsplan gereed? Het streven is er op gericht om het volkshuisvestingsplan eind van dit jaar gereed te hebben. 43. VVD: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Ondanks gewijzigde wetgeving wordt nog steeds gestreefd naar 30% sociale woningbouw. Moet dit niet worden herzien? De doelgroep met een inkomen van komt nu in de knel en de woningcorporaties zeggen zelf dat de doelgroep met een inkomen van minder dat ca. 15% bedraagt. Deze vraag zal worden beantwoord in het kader van het op te stellen volkshuisvestingsplan en de daaraan te ontlenen prestatieafspraken met de corporaties. 44. GroenLinks: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. De legesinkomsten worden voor lager geraamd. Welke plannen zijn wel geraamd bij de inkomsten maar worden niet gerealiseerd? Vanaf 2012 dalen de inkomsten structureel met Waarom dalen de lasten niet met hetzelfde bedrag? Leges zijn immers kostendekkend. Het gedeelte van de bouwleges voor grotere bouwprojecten is gebaseerd op meerjarige gemiddelden en de verwachte opbrengsten op basis van planningen van de woningbouwprojecten. Projecten waarvoor leges in 2011 verwacht werden, maar in 2012 komen, zijn Stiereveld en Camping Jachthaven Uitdam. Leges zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal kosten die de gemeente maakt in relatie tot de gemiddelde kosten van een bouwactiviteit die aangevraagd wordt. De lasten van een gemeente bestaan onder meer uit formatieplaatsen. De behoefte aan formatieplaatsen is berekend op basis van de benodigde inzet voor de taken en niet op basis van de inkomsten. 45. VVD: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Baten: welke prognose (woningbouwprogramma) ligt hieraan ten grondslag? Voor de prognose worden de ervaringsgegevens van voorgaande jaren gebruikt en de planning van de bouwprojecten van het projectteam (woningbouwprogrammaprojecten en andere complexe en grootschalige projecten). 46. D66: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Na verwerking van uit de 2 e IBU komen de inkomsten voor 2011 uit op Voor 2012 raamt u een batig saldo van Kunt u deze sterke stijging nader toelichten? Dat betreft de verwachte opbrengsten uit een groot bouwproject in de gemeente. Pagina 20 van 72

21 47. GroenLinks: blz. 24, punt 44, Volkshuisvesting. Vanaf 2012 stijgen de baten structureel met door extra inzet op woningbouwprojecten. Om welke woningbouwprojecten gaat het en wat voor soort inkomsten zijn het? Het gaat om alle projecten genoemd in het woningbouwprogramma, zoals onder meer de projecten Stiereveld, Eilandweg, Van Disweg en Duopane (Oranjezicht). De inkomsten betreffen vergoedingen van ontwikkelaars voor gemeentelijke kosten, zoals stedenbouwkundige werkzaamheden, opstellen bestemmingsplan en ambtelijke kosten. 48. GroenLinks: blz. 24/25 punten 44 t/m 47. De verschillen op deze punten worden deels verklaard met verschuiving van verantwoording. Kunt u aangeven welke bedragen van de punten 45, 46 en 47 verschoven zijn naar punt 44? Per abuis is in de toelichting bij punt 45 en 46 (2 e IBU) aangegeven, dat de wijziging effect heeft doordat er tijdelijk voor gekozen wordt alle capaciteitsinzet op projecten centraal op het programmaonderdeel Volkshuisvesting te verantwoorden. Dit is onjuist. Er betreft namelijk een effect inzake van het actualiseren van de capaciteitsinzet op de betreffende producten en geen verschuiving. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2 e IBU Tussen punt 47 en punt 44 (2 e IBU) worden wel bedragen geschoven, het gaat hier om totaal VVD: blz. 25 punt 47, Loonkosten VROM. Lasten: dit strookt niet met wat er in programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 wordt gezegd. Binnen de gemeente wordt er naar gestreefd om met zo min mogelijk externen te werken. Projecten zoals de Brede School Monnickendam werden door externe projectleiders gedaan. Er is voor gekozen om die projecten door eigen medewerkers te laten leiden. Financieel wordt dat zichtbaar door extra verhoging van de loonkosten bij VROM, waar minder grote uitgave bij de inhuur van extern personeel per project tegenover staat. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht (punt 43) ziet op de bouwleges. Bij projecten binnen het projectteam beslaan de bouwleges slechts een deel van de projectopbrengsten, de overige opbrengsten komen uit de projectbijdrage. Projecten binnen het projectteam hebben een looptijd die langer is dan een begrotingsjaar. Per project worden de financiën geraamd en een planning gemaakt. Het moment van ontvangst van de projectbijdrage wordt op basis daarvan voorspeld; het voorspellen van de baten van de bouwleges is op basis van de planning ook mogelijk. Die voorspelling is echter voor het ene bouwproject met meer zekerheid te geven, dan voor het andere bouwproject. Voor bijvoorbeeld de Brede School Monnickendam zijn die opbrengsten voor wat betreft hoogte en moment van ontvangst nog te onzeker om nu in een begroting te verwerken. Het een op een vergelijken van programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 (de opbrengsten van de bouwleges) met dit programmaonderdeel (02.70) is dan ook niet mogelijk. Uiteraard wordt per project wel bekeken hoe de projectbijdrage en de leges zich verhouden tot de kosten (waaronder de uren inzet en de daarmee samenhangende loonkosten) die gemaakt worden. 50. GroenLinks: blz. 25 punt 47/51, Loonkosten VROM. Waarom wordt de formatie uitgebreid terwijl de inkomsten teruglopen onder meer als gevolg van minder omgevingsvergunningen? Pagina 21 van 72

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 VOORJAARSNOTA 2011 - 2 - Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie