Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72"

Transcriptie

1 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012

2 Pagina 2 van 72

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Kredieten Paragrafen Overzicht exploitatie Uiteenzetting van de financiële positie NOTA VAN WIJZIGING Invulling taakstellende bezuiniging Redactionele aanpassingen en onvolkomenheden Totaaloverzicht aangepaste begroting BIJLAGEN Bijlage 1: paragraaf H Subsidies Bijlage 2: productenraming Pagina 3 van 72

4 Pagina 4 van 72

5 INLEIDING In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen zoals die door de verschillende fracties zijn gesteld met betrekking tot de tweede integrale begrotingsupdate 2011 (2 e IBU 2011) en de begroting Mede naar aanleiding van deze vragen heeft college gemeend de 2 e IBU en de begroting op een aantal punten te moeten wijzigen. Het betreft daarbij veelal het herstel van technische en redactionele onvolkomenheden, maar ook een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. In het tweede deel van dit document treft u in de zogenoemde nota van wijziging de wijzigingen aan zoals ons college deze concreet voorstelt. Pagina 5 van 72

6 Pagina 6 van 72

7 BEANTWOORDING VRAGEN Pagina 7 van 72

8 Pagina 8 van 72

9 Algemeen Vragen begroting D66 In de aanbiedingsbrief worden de bezuinigingen nader toegelicht. Hieronder wordt een post overige bezuinigingen opgenomen voor in 2012, oplopend tot in Kunt u dit specificeren voor de verschillende jaren? Hieronder treft u de specificatie aan: 2 e IBU 2011 Omschrijving punt 33 Huisvesting openbaar onderwijs punt 35 Sport punt 37 Kapitaallasten Zorg en Welzijn punt 52 Ruimtelijke ordening punt 85 Kapitaallasten Openbare Werken punt 110 Gemeentelijke basisregistratie punt 118 Kapitaallasten Brandweer punt 129 Loonkosten Financiën punt 139 Systeembeheer punt 171 Raad punt 184 Dividend Totaal overige bezuinigingen Pagina 9 van 72

10 Pagina 10 van 72

11 1. Zorg & welzijn Vragen 2 e IBU CDA: blz. 10, punt g, Kunstgrasvelden. Uit beantwoording op eerder gestelde vragen is bekend dat de begrote middelen bestemd zijn voor kunstgrasvelden voor voetbal. In oktober 2011 ontvangt de raad informatie over de concrete invulling. Graag zouden wij ook geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub (in oprichting). De financiële onderbouwing van de kunstgrasvelden is afhankelijk van de terugvordering van de BTW op de investeringen. Het kabinet heeft aangegeven een nieuw sportbesluit voor te bereiden. Echter, de nieuwe criteria voor terugvordering van BTW zijn onduidelijk. Aanvankelijk zou dit nieuwe besluit in september 2011 gereed zijn, maar nu blijkt dat het nieuwe besluit in oktober gepubliceerd wordt. Om u volledig te kunnen informeren wachten wij dit sportbesluit af. Dit betekent dat u aan het eind van het vierde kwartaal informatie krijgt. Wij informeren u over de stand van zaken met betrekking tot de Waterlandse hockeyclub in december VVD: blz. 10 punt h, SPW. Een evenementenkalender op papier is per definitie niet up-to-date en duur. De papieren evenementenkalender is onderdeel van de door uw raad vastgestelde cultuurnota en wordt onder meer verspreid onder hotels die deze aan gasten ter beschikking stellen. 4. VVD: blz. 11 punt j, Evaluatiebeleid. Nu jaarlijks evalueren. Waarom niet eerste jaar korte update en het tweede jaar evaluatie? Dit bespaart ambtelijke tijd en geeft de raad zinvollere informatie. Dat is ook wat wij doen. Bij het vierjarenbeleidsplan WMO geven wij jaarlijks een update en op het moment dat er een nieuwe beleidsnota moet worden opgesteld evalueren wij het beleid. De informatie uit de evaluatie gebruiken wij als input voor het nieuw op te stellen beleid. 5. VVD: blz. 11 punt l, Klanttevredenheid WMO-voorzieningen. Dit soort onderzoeken kun je anders en goedkoper uitvoeren. U gaat ervan uit dat de WMO-tevredenheidsonderzoeken anders en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Wij geven u om die reden in overweging hoe wij op dit moment werken. Per onderzoek vragen wij minimaal twee offertes op bij externe onderzoeksbureaus. Wij beoordelen deze offertes op basis van kwaliteit en prijs. Hiermee beogen wij een onafhankelijk oordeel over onze dienstverlening te verkrijgen. Als u suggesties heeft om het anders of goedkoper te doen, houden wij ons aanbevolen. 6. GroenLinks: blz. 13, punt 3, Loonkosten Zorg & welzijn. De toelichting spreekt van een administratieve overboeking die per saldo op totaalniveau geen effect heeft. Toch is er vanaf 2012 een structureel nadeel van Kunt u dat toelichten? Pagina 11 van 72

12 Het effect van de uitgevoerde functiewaardering is structureel verhogend in de loonkosten bij het programma Zorg & welzijn; de dekking komt echter door verschuiving van kosten vanuit het programma Bestuur en directie. Er is dus sprake van een structurele verschuiving, die op totaalniveau dus over alle programma s heen geen financieel effect heeft. 7. PvdA: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. De GGD-begroting vanaf 2012: wat maakt dat de kosten voor Waterland met structureel stijgen (los van de goedkeuring door het algemeen bestuur, dus inhoudelijk)? Op 14 juli 2011 is de GGD-begroting 2012 (inclusief meerjarenbegroting) in de gemeenteraad behandeld. Voor de toelichting op de stijging van de kosten verwijzen wij u naar dit raadsvoorstel (nr ). 8. VVD: blz. 13, punt 5, Basisgezondheidszorg. Bij baten schrijft u dat de doeluitkering vervalt en er daardoor voor 2012ev structureel lagere baten zijn. U verwijst daarbij naar de toelichting programmaonderdeel Algemene uitkering (punt 178). Daar wordt echter gesproken over een correctie en hogere baten. Kunt u een nadere toelichting geven hoe dit geïnterpreteerd moet worden? De brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG) komt per 1 januari 2012 te vervallen. Hoewel BDU CJG verdwijnt als doeluitkering, blijven de gelden middels een decentralisatie-uitkering beschikbaar in de algemene uitkering van het gemeentefonds. 9. PvdA: blz. 14, punt 6, WMO 2 e gedachtestreepje. Waardoor stijgt het aantal verwachte aanvragen voor hulp in de huishouding in 2011 met en wordt voor meer begroot? Er is een toename van het aantal aanvragen om hulp bij het huishouden. Wij verwachten dat dit aantal in 2012 verder zal toenemen. 10. VVD: blz. 14, punt 6, WMO. Waar baseert u de volgende dalende lasten 2012ev op: a. minder subsidieaanvragen; b. geen kosten voor uitbestede werkzaamheden voor de hulp bij de huishouding; c. onderhoud vervoersvoorzieningen. a. Het aantal subsidieaanvragen is lager dan vorig jaar. Bovendien was vorig jaar nog rekening gehouden met een bedrag voor nog te bepalen subsidies. b. Deze kosten voorzien wij in 2012 niet. c. Door een nieuw contract na een aanbesteding betalen we lagere onderhoudskosten aan vervoersvoorzieningen waardoor er een bedrag wordt afgeraamd. 11. VVD: blz. 14, punt 7, Inkomensvoorziening. U verwacht minder aanvragen van de bijstand voor zelfstandigen, terwijl de verwachting is dat de zelfstandigen het in 2012 erg moeilijk gaan krijgen. Hoe verklaart u dit verschil? Waarom is er op de website van de gemeente geen informatie te vinden over het zelfstandigenloket? Pagina 12 van 72

13 Bij de raming van de kosten voor zelfstandigen gaan wij uit van de cijfers tot en met het tweede kwartaal Deze cijfers wijken af van de landelijke trend. Op de website kunt u de informatie over het zelfstandigenloket vinden onder Werk en inkomen. 12. GroenLinks: blz. 15, punt 11, Werkvoorzieningschap. Baanstede zou een plan opstellen om het tekort terug te dringen. Vloeien de genoemde bedragen uit dit plan voort? En begrijpen we goed dat het kennelijk niet lukt om de lasten voldoende terug te dringen? En kunt u uitleggen dat de tegenvaller vanaf 2012 hoger is dan in a. Ja, de genoemde bedragen vloeien voort uit het plan. b. Ja, dat begrijpt u goed. Baanstede is ondanks de ingrepen om de lasten te verminderen niet in staat om deze voldoende terug te dringen. c. De rijksoverheid heeft aangegeven het eenheidsbedrag voor de financiering van de WSW af te bouwen van (in 2011) naar per SE (in 2012). Het tekort van Baanstede zal daardoor ondanks deze ingrepen toch verder oplopen. 13. D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Waarom komt de aanschaf van zonnepanelen volledig ten laste van de gemeente. Is er nog subsidie te ontvangen. Dit betreft de uitvoering van de motie die de raad op 30 juni 2011 heeft aangenomen om beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op scholen. De helft wordt beschikbaar gesteld aan een bijzondere school (De Binnendijk), de andere helft aan een openbare school (De Overhaal). Neen, wij kunnen hiervoor geen subsidie ontvangen. 14. D66: blz. 15, punt 14, Huisvesting bijzonder onderwijs. Wat is de reden om de sloop van de Sebastianschool met twee jaar uit te stellen? Er moet een stedenbouwkundige visie worden opgesteld en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Vergunningverlening wordt verwacht in 2014 of zoveel eerder als mogelijk. Dit is overeenkomstig het Woningbouwprogramma Het is het goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie. 15. PvdA: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Vergelijking Tiede Bijlsmaschool en Jan Ligthartschool. Voor de Tiede Bijlsmaschool worden de lasten voor 2012 begroot op Voor de Jan Ligthartschool, een veel grotere school die we hebben afgestoten, ramen we lagere lasten van in 2012 en 2013 en voor Is de raming voor de Tiede Bijlsmaschool niet veel te hoog? Dit heeft niet te maken met de grootte van het gebouw, maar hoe lang het gebouw er nog staat. De Jan Ligthartschool wordt dit jaar gesloopt (oktober 2011). De lasten worden daarom afgeraamd (we ramen dus geen lagere lasten). De Tiede Bijlsmaschool wordt naar verwachting in 2012 gesloopt. Daarom moeten er lasten worden bijgeraamd. Pagina 13 van 72

14 16. D66: blz.16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is de reden om de Tiede Bijlsmaschool met een jaar uit te stellen? Vergunningverlening voor de woningbouw Stiereveld wordt verwacht in Het is goedkoper als de sloop plaatsvindt direct voor de start van de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden kunnen pas starten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. In de tussentijd wordt het pand beheerd en beveiligd door een beheersorganisatie. 17. GroenLinks: blz. 16, punt 15, Huisvesting openbaar onderwijs. Kunt u uitleggen waarom vooruitbetaalde huur voor de brede school leidt tot een structureel nadeel (7 e gedachtestreepje)? De huur van de brede school Ilpendam is voor 40 jaar vooruitbetaald aan de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM). Hiervoor hebt u een krediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering vormen de huur van de brede school en waren nog niet geraamd. 18. GroenLinks: blz. 16 ev, Brede school Ilpendam. Op een aantal plaatsen worden structurele tegenvallers gemeld die verband houden met de in gebruik name van de brede school Ilpendam. Klopt het dat de lasten hoger zijn dan in de oude situatie? Zo ja, hoeveel? En was dit niet voorzien? De oude en de nieuwe situatie zijn moeilijk te vergelijken. In de oude situatie werden kapitaallasten genomen. In de nieuwe situatie is de gemeente huurder en betaald zij huur. In de oude situatie werden aanvragen voor groot onderhoud (herbestraten schoolplein, vervangen kozijnen, dakbedekking e.d.) door de gemeente betaald. In de nieuwe situatie betalen wij jaarlijks een vast bedrag en wordt het onderhoud verzorgd door de AWM. De nieuwe situatie brengt met zich dat de kosten voor onderhoud langdurig stabiel zijn en naar verwachting lager. 20. VVD: blz. 18, punt 24, Sociaal-cultureel werk. Baten: er zijn minder inkomsten van verhuur. Huurders vertrekken naar elders (onder meer naar de bibliotheek), omdat zij te weinig ruimte kunnen huren bij De Bolder. Vult De Bolder deze ruimtes in met eigen activiteiten of staan deze ruimtes nu leeg? Deze ruimten worden door De Bolder ingevuld met eigen activiteiten. 21. PvdA: blz. 18, punt 26, Sport. De kosten voor tijdelijke huisvesting van de gymzaal in Ilpendam. In 2011 is een ruimte gehuurd tegen hogere lasten. In 2012 betalen we als huur voor de nieuwe gymzaal Hoe komt het dat de kosten voor tijdelijke huisvesting zo hoog zijn? Voor de tijdelijke huisvesting is een gymzaal gebouwd in een loods van firma Dekker. De kosten bestonden uit: a. de huur van de loods van de firma Dekker; b. de inrichtingskosten en huurkosten van de ingebouwde gymzaal (wanden, vloeren, kleedkamers). Pagina 14 van 72

15 22. VVD: blz. 18, punt 26, Sport. Lasten: is de sporthal bij de brede school in Ilpendam een school- of een openbare voorziening? Wanneer het een primaire schoolvoorziening is, horen de kosten dan niet geboekt te worden op het budget huisvesting onderwijs? De gymzaal bij de brede school Ilpendam is een voorziening die tijdens schooltijden door de basisscholen gebruikt wordt en daarbuiten door de sportverenigingen. In het verleden is ervoor gekozen de kosten van sportaccommodaties (die al dan niet door scholen worden gebruikt) te boeken op het sportbudget. 23. D66: blz. 18, punt 26, Sport. De lasten stijgen met de 2 e IBU met Uit de toelichting kom ik op een bedrag van Een verschil van Kunt u het bedrag van specificeren? Naast de hier opgesomde zaken moet er een bedrag van worden bijgeraamd voor de aanschaf van de inventaris van de gymzaal in de brede school Ilpendam. Per abuis is deze omschrijving niet meegenomen. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2 e IBU D66: blz. 19, punt 27, Verzelfstandigde dorpshuizen. De mutatie meerjarenraming geeft een batig saldo van Er wordt voor een bedrag van toegelicht. Waaruit bestaat het verschil? Het batig saldo bestaat uit twee posten: - er zijn geen kosten uitbestede werkzaamheden meer. Het effect voor 2011ev: lagere lasten; - er zijn vanaf 2012 geen kosten voor de opstalverzekering meer. Het effect voor 2012ev: structureel lagere lasten. Beide posten zijn toegelicht in de 2 e IBU op blz. 19, onder punt CDA: blz. 19, punt 30, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Graag nadere info over wat achtergrond is van de actualisering van de kapitaallasten. Alleen verwijzing naar hoofdstuk III geeft geen/niet voldoende inzicht. Dit geldt eigenlijk voor alle programma s, maar deze noem ik specifiek. Met name de fluctuatie roept vragen op: k lagere lasten, 2013 en k lagere lasten? Kapitaallasten worden één à twee keer per jaar geactualiseerd ten opzichte van de begroting omdat de begroting voor jaar X is opgesteld medio jaar X-1 (bijvoorbeeld begroting 2011 in zomer 2010) en nadien wordt in jaar X+1 (2012) de jaarrekening opgemaakt, waardoor er afwijkingen (kunnen) zitten tussen de werkelijke cijfers van de investeringen en de bij begroting aangenomen cijfers. Daarnaast worden investeringen bij oplevering voor meer of minder vastgesteld en verschuiven investeringen soms in de tijd, waardoor er soms later financiering nodig is. De lagere kapitaallasten bij Zorg & welzijn met betrekking tot 2012 en 2013 komen doordat de kosten van het voorbereidingskrediet inzake de brede school Ilpendam lager uitvallen (krediet , uitgaven circa ). 26. PvdA: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is het groot onderhoud voor de Sporthal t Spil in Monnickendam en De Bolder uit te stellen met één jaar om de raad een afweging te laten maken of deze voorzieningen wel of niet meegenomen moeten worden in een nieuwe brede school? Pagina 15 van 72

16 Wij gaan zeer terughoudend om met het daadwerkelijk uitvoeren van het groot onderhoud aan deze twee gebouwen, totdat duidelijk is of deze voorzieningen een plek zullen krijgen in de nieuwe brede school. Los daarvan moeten wij voor de kosten van het onderhoud wel een reële raming doen. 27. VVD: blz. 19, punt 32, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Voor het reces zijn er tekeningen gepresenteerd waarbij t Spil en de bibliotheek opgenomen zijn in de nog te ontwikkelen nieuwe brede school Monnickendam. Zijn deze plannen inmiddels van de baan? Neen, binnenkort wordt aan u de keuze voorgelegd hoe de nieuwe brede school Monnickendam eruit moet komen te zien (met welke functies). 28. GroenLinks: blz. 19, punt 33, Huisvesting openbaar onderwijs. Wat is er de afgelopen drie jaar aan onderhoud besteed aan de scholen die vervangen worden door de te verwachten nieuwbouw? Graag de scholen vermelden. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt om geen aanvragen meer in behandeling te nemen die groot onderhoud betreffen. In plaats daarvan wordt plaatselijk hersteld en gerepareerd. Jaar School Soort onderhoud Bedrag 2009 OBS De Fuut Reparatie kleuterplein 1.079, Willem de Zwijger/Kennedy Opvullen kruipruimten in verband met weglopen grond ,42 onder de school en grotie vochtproblemen in de school 2010 De Fuut Verzakt riool 2.677, De Havenrakkers Verzakt riool 3.493,56 Repareren betonwerk buitengevel en gedeeltijk ophogen en , De Rietlanden herstraten 2011 De Havenrakkers Verzakt riool 2.178, Willem de Zwijger/Kennedy Vervangen deel hekwerk in verband met vandalismeproblemen Moet nog komen. 29. D66: blz. 19, punt 34, Jeugd- en jongerenwerk. Waaruit bestaat de besparing van ? Uit de toelichting blijkt dat het jeugddebat De besparing betreft het bedrag voor het niet laten doorgaan van de kindergemeenteraad. Zie de beantwoording van vraag PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 wordt geschreven dat het zwembad in november in eigendom van de gemeente komt. Was de gemeenteraad hierover al eerder geïnformeerd? In onze beleving heeft de raad gevraagd om de bestuursvorm van het zwembad in samenhang te bespreken met het bijbehorend financieel kader. Wanneer kan dit plaatsvinden? Door het aflopen van de erfpacht en het opstalrecht komt (de grond van) het zwembad automatisch in eigendom bij de gemeente. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario s uit. Pagina 16 van 72

17 31. D66: blz. 20, punt 35, Sport. Hoe is de overdracht van het zwembad? In 2011 liep de erfpacht af. Zijn de opstallen om niet overgegaan naar de gemeente? De opstallen gaan per 6 november om niet over naar de gemeente. 32. VVD: blz. 20, punt 35 Sport. Sportfondsenbad: per wanneer heeft de gemeente het sportfondsenbad overgenomen, onder welke condities en wat zijn de voordelen voor de gemeente van deze overname? Waarom is de raad hier (nog) niet over geïnformeerd? Met ingang van 6 november 2011 wordt de gemeente eigenaar van het zwembad. Op dit oment verzorgt Sportfondsenbad Monnickendam de exploitatie van het bad en subsidieert de gemeente het exploitatietekort. De gemeente heeft een financieel voordeel, omdat ze nu huur ontvangt of dit in mindering op de exploitatiebijdrage kan brengen. Wij willen u vóór januari 2012 een voorstel doen op met betrekking tot de toekomstige exploitatie. Om tot een goede afweging te komen werken wij op dit moment diverse scenario s uit. 33. PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Op pagina 20 worden de kapitaallasten van de kunstgrasvoetbalvelden naar beneden bijgesteld. Ligt definitieve besluitvorming hierover niet voor de hand in samenhang met het totale voorstel dat hierover in oktober naar de raad wordt gestuurd? Staat het op voorhand reduceren ook niet op gespannen voet met de recente intentieverklaring tussen wethouder Schalkwijk en de vier voetbalverenigingen? Het oorspronkelijke krediet was gebaseerd op de aanleg van twee kunstgrasvelden. Wij hebben de kapitaallasten naar beneden bijgesteld, omdat de kosten per veld lager zijn dan de oorspronkelijke raming. In de overleggen met de voetbalverenigingen hebben de verenigingen aangegeven om binnen de begroting voor de sportvelden beschikbare middelen vier velden aan te leggen in plaats van twee. De aframing staat daarmee inderdaad op gespannen voet. Wij zagen echter geen andere mogelijkheid gezien het tekort en onze opdracht om een sluitende begroting aan u aan te bieden. 34. D66: blz. 20, punt 35, Sport. De investering van de kunstgrasvelden valt lager uit waardoor de eigen bijdragen van de verenigingen met kan worden verlaagd. Is er dan ook voor de gemeente dan nog een besparing van ? De kapitaallasten voor 2013 en volgende jaren zijn al gebaseerd op investering. De totale besparing aan kapitaallasten is (zie blz. 20, punt 37 2 e IBU 2011). 35. PvdA: blz. 20, punt 35, Sport. Wij missen in de 2 e IBU (en de begroting 2012) de uitwerking van de raadsmotie dat er in 2012 geld wordt vrijgemaakt voor een hockeyveld in Monnickendam. Waarom is dat? En hoeveel geld per jaar moet er alsnog beschikbaar komen wil de motie alsnog uitgevoerd worden? U hebt gelijk. De verantwoording ten aanzien van de uitwerking van de motie over de hockeyvelden is per abuis niet verwerkt in de IBU. Dit had uiteraard wél het geval moeten zijn. De uitwerking van de raadsmotie is nog niet financieel vertaald, omdat er nog grote onzekerheden zijn over de totale bijkomende kosten. Deze zijn afhankelijk van de plek (op sportpark Markgouw) waar het hockeyveld wordt aangelegd. Zonder bijkomende kosten zijn de kosten van de aanleg van een hockeyveld Dit leidt tot een kapitaallast van Pagina 17 van 72

18 per jaar. Daarbij komen nog de onderhoudskosten van per jaar. De huuropbrengsten van het veld (vanaf ) per jaar zijn hierin nog niet verrekend. 36. GroenLinks: blz. 20, punt 36, Welzijnsprogramma. Wanneer krijgen we de specificatie van deze bezuiniging? Met alle organisaties die een gemeentelijke budgetsubsidie ontvangen hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden over de vraag welke bezuiniging bij hen maximaal haalbaar is zonder om te vallen. Daaruit is het volgende resultaat behaald: Organisatie Te bezuinigen bedrag Stichting Muziekschool Waterland Stichting Sociaal-cultureel centrum De Bolder Stichting Wonen Plus Noord-Holland Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Stichting Openbare bibliotheek Waterland Totaal Over de gevolgen voor de dienstverlening zijn we nog met de instellingen in gesprek. Het is dus niet mogelijk gebleken om op korte termijn de volledige taakstelling van te behalen. Om het gat in de begroting te dichten, zullen wij de conceptbegroting alsnog de volgende wijzigingen doorvoeren: - aframen van het onderzoeksbudget van uw raad met (10.02 Raad); - aframen van het bovenwettelijke deel van de bijdrage aan het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek- Waterland met (01.07 Maatschappelijke hulpverlening). Vorig jaar heeft uw raad besloten om aan deze organisatie naast de doorgifte van de rijksbijdrage in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, ook een bedrag ter beschikking te stellen in het kader van voorlichting, preventie en (beleids-)advisering. In de praktijk wordt daaraan door het Bureau Discriminatiezaken geen zichtbare invulling gegeven in onze gemeente. - bijramen van de opbrengst van de toeristenbelasting met (11.01 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is). Op basis van cijfers van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting zullen toenemen; - aframen van het budget voor de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) met (03.10 Verkeer). De bezuiniging van was verwerkt in product Welzijnsprogramma. In de nota van wijzigingen zal de uiteindelijke invulling worden gegeven. 37. WN: blz. 20, punt 36, Welzijnsjaarprogramma. Waar wordt exact op bezuinigd? Zie de beantwoording van vraag CDA: blz. 20, punt 37, Kapitaallasten Zorg & welzijn. Is dit de actuele stand van zaken? Is hierin het recente standpunt van het ministerie over de fiscale (on)mogelijkheden meegenomen? Dit standpunt is nog niet verwerkt in de kapitaallasten, omdat het nog niet bekend is. Het Sportbesluit wordt naar verwachting eind 2011 gepubliceerd. Pagina 18 van 72

19 39. PvdA: blz. 20 punt 39, Afschaffen subsidies. Waarom wordt als optie wel het met 100% schrappen van de welzijnssubsidies genoemd, terwijl vele andere theoretisch mogelijke bezuinigingen niet worden genoemd. Heeft het college nagedacht over de (ongewenste) beeldvorming die hieraan verbonden is? Lang niet alle taken die wij uitvoeren zijn autonoom beleid, waarop wij kunnen bezuinigen, zoals de subsidies. Het betreft hier overigens alle subsidies die in het welzijnsprogramma zijn opgenomen. Als u toevoegingen heeft aan deze lijst, houden wij ons aanbevolen. Wij zijn ons uiteraard bewust van de gevolgen van het opnemen op een lijst van bezuinigingen van activiteiten van instellingen maar zien ons daartoe genoodzaakt om u inzicht te geven in onze afwegingen om tot een sluitende begroting te komen. Vragen begroting PvdA: Sport is niet apart zichtbaar in dit programma. Het staat nu onder welzijn, maar wij zouden dit graag apart verantwoord zien. Is dit mogelijk? Het programmaonderdeel Welzijn bestaat uit verscheidene producten. De onderverdeling treft u op blz. 98 van de begroting. Het product Sport is een van de producten die valt onder het programmaonderdeel Welzijn. In de productenraming op blz. 90 vindt u apart verantwoord de bedragen voor het product Sport. 41. D66: U stelt voor om de kindergemeenteraad af te schaffen. De besparing betreft een bedrag van per jaar. Is dit bedrag nader te specificeren? En is het mogelijk om dit met een andere opzet goedkoper uit te voeren? Het bedrag van de kindergemeenteraad valt uiteen in de volgende componenten: voor de uitvoering van het winnende plan; voor de kosten van begeleiding op de scholen, het lespakket en de organisatie van de kindergemeenteraad dag zelf. Wij zullen voor 2012 een concept uitwerken waarbij de jongerenparticipatie voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen wordt ondergebracht bij het activiteitenbudget van de jongerenwerker. Pagina 19 van 72

20 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Vragen 2 e IBU CDA: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Wanneer is het volkhuisvestingsplan gereed? Het streven is er op gericht om het volkshuisvestingsplan eind van dit jaar gereed te hebben. 43. VVD: blz. 21, punt c, Sociale woningbouw. Ondanks gewijzigde wetgeving wordt nog steeds gestreefd naar 30% sociale woningbouw. Moet dit niet worden herzien? De doelgroep met een inkomen van komt nu in de knel en de woningcorporaties zeggen zelf dat de doelgroep met een inkomen van minder dat ca. 15% bedraagt. Deze vraag zal worden beantwoord in het kader van het op te stellen volkshuisvestingsplan en de daaraan te ontlenen prestatieafspraken met de corporaties. 44. GroenLinks: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. De legesinkomsten worden voor lager geraamd. Welke plannen zijn wel geraamd bij de inkomsten maar worden niet gerealiseerd? Vanaf 2012 dalen de inkomsten structureel met Waarom dalen de lasten niet met hetzelfde bedrag? Leges zijn immers kostendekkend. Het gedeelte van de bouwleges voor grotere bouwprojecten is gebaseerd op meerjarige gemiddelden en de verwachte opbrengsten op basis van planningen van de woningbouwprojecten. Projecten waarvoor leges in 2011 verwacht werden, maar in 2012 komen, zijn Stiereveld en Camping Jachthaven Uitdam. Leges zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal kosten die de gemeente maakt in relatie tot de gemiddelde kosten van een bouwactiviteit die aangevraagd wordt. De lasten van een gemeente bestaan onder meer uit formatieplaatsen. De behoefte aan formatieplaatsen is berekend op basis van de benodigde inzet voor de taken en niet op basis van de inkomsten. 45. VVD: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Baten: welke prognose (woningbouwprogramma) ligt hieraan ten grondslag? Voor de prognose worden de ervaringsgegevens van voorgaande jaren gebruikt en de planning van de bouwprojecten van het projectteam (woningbouwprogrammaprojecten en andere complexe en grootschalige projecten). 46. D66: blz. 24, punt 43, Bouw- en woningtoezicht. Na verwerking van uit de 2 e IBU komen de inkomsten voor 2011 uit op Voor 2012 raamt u een batig saldo van Kunt u deze sterke stijging nader toelichten? Dat betreft de verwachte opbrengsten uit een groot bouwproject in de gemeente. Pagina 20 van 72

21 47. GroenLinks: blz. 24, punt 44, Volkshuisvesting. Vanaf 2012 stijgen de baten structureel met door extra inzet op woningbouwprojecten. Om welke woningbouwprojecten gaat het en wat voor soort inkomsten zijn het? Het gaat om alle projecten genoemd in het woningbouwprogramma, zoals onder meer de projecten Stiereveld, Eilandweg, Van Disweg en Duopane (Oranjezicht). De inkomsten betreffen vergoedingen van ontwikkelaars voor gemeentelijke kosten, zoals stedenbouwkundige werkzaamheden, opstellen bestemmingsplan en ambtelijke kosten. 48. GroenLinks: blz. 24/25 punten 44 t/m 47. De verschillen op deze punten worden deels verklaard met verschuiving van verantwoording. Kunt u aangeven welke bedragen van de punten 45, 46 en 47 verschoven zijn naar punt 44? Per abuis is in de toelichting bij punt 45 en 46 (2 e IBU) aangegeven, dat de wijziging effect heeft doordat er tijdelijk voor gekozen wordt alle capaciteitsinzet op projecten centraal op het programmaonderdeel Volkshuisvesting te verantwoorden. Dit is onjuist. Er betreft namelijk een effect inzake van het actualiseren van de capaciteitsinzet op de betreffende producten en geen verschuiving. Dit zal gecorrigeerd worden in de vastgestelde 2 e IBU Tussen punt 47 en punt 44 (2 e IBU) worden wel bedragen geschoven, het gaat hier om totaal VVD: blz. 25 punt 47, Loonkosten VROM. Lasten: dit strookt niet met wat er in programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 wordt gezegd. Binnen de gemeente wordt er naar gestreefd om met zo min mogelijk externen te werken. Projecten zoals de Brede School Monnickendam werden door externe projectleiders gedaan. Er is voor gekozen om die projecten door eigen medewerkers te laten leiden. Financieel wordt dat zichtbaar door extra verhoging van de loonkosten bij VROM, waar minder grote uitgave bij de inhuur van extern personeel per project tegenover staat. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht (punt 43) ziet op de bouwleges. Bij projecten binnen het projectteam beslaan de bouwleges slechts een deel van de projectopbrengsten, de overige opbrengsten komen uit de projectbijdrage. Projecten binnen het projectteam hebben een looptijd die langer is dan een begrotingsjaar. Per project worden de financiën geraamd en een planning gemaakt. Het moment van ontvangst van de projectbijdrage wordt op basis daarvan voorspeld; het voorspellen van de baten van de bouwleges is op basis van de planning ook mogelijk. Die voorspelling is echter voor het ene bouwproject met meer zekerheid te geven, dan voor het andere bouwproject. Voor bijvoorbeeld de Brede School Monnickendam zijn die opbrengsten voor wat betreft hoogte en moment van ontvangst nog te onzeker om nu in een begroting te verwerken. Het een op een vergelijken van programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 43 (de opbrengsten van de bouwleges) met dit programmaonderdeel (02.70) is dan ook niet mogelijk. Uiteraard wordt per project wel bekeken hoe de projectbijdrage en de leges zich verhouden tot de kosten (waaronder de uren inzet en de daarmee samenhangende loonkosten) die gemaakt worden. 50. GroenLinks: blz. 25 punt 47/51, Loonkosten VROM. Waarom wordt de formatie uitgebreid terwijl de inkomsten teruglopen onder meer als gevolg van minder omgevingsvergunningen? Pagina 21 van 72

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 7 november 2013 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 7 november 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). Pagina

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). -

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 22 november 2012 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). -

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over

Nadere informatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (voorstel) 116 119 110 110 112,75 114,35 115,5 120,25 121,20 Bijlage 2 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 2014 Tarieven 2014 Wij stellen voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Wij stellen voor het vastrecht op 121,20 per jaar (+ 0,8%), het

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD VVD 2 e Tussenrapportage 2011 1. (p.2) Ik mis in de 2e tussenrapportage de uitgaven inzake Rijsdijk, afvalbeleidsplan en OV plan, die na het vaststellen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING

GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 Muntendam: 17 februari 2016 1 Inleiding De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80

Beantwoording vragen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 Beantwoording vragen Nota van wijzigingen jaarstukken 2012 en 1 e IBU 2013 Pagina 2 van 80 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende die schade heeft geleden onder bepaalde

Nadere informatie

Besluitenlijst Raadsvergadering

Besluitenlijst Raadsvergadering enlijst Raadsvergadering Datum 13-04-2017 Tijd 21:30-23:00 Locatie Grote Zaal vergadercentrum Schepenmakersdijk 16 Edam Voorzitter mevrouw L.J. Sievers Omschrijving de raadsvergadering begint om ca 22.00

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie