Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre"

Transcriptie

1 Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanpak van het onderzoek Leeswijzer Het meetlatprincipe en de dynamiek in de I&A functie Inleiding Positie van de gemeente Waalre van 2003 tot heden I&A-functie van de gemeente Waalre Externe ontwikkelingen Inleiding De routeplanner EGEM-i Welke acties heeft Waalre ondernomen? Visie op Informatisering Inleiding Visie op informatie Informatievoorziening en de maatschappij Informatievoorziening en bestuur Informatievoorziening en gemeentelijke dienstverlening Informatievoorziening en bedrijfsvoering I-beleidsthema s en doelstellingen Inleiding Een eerste overzicht Raakvlakken met het collegeprogramma Conclusies en aanbevelingen Antwoord op de onderzoeksvragen Algemene aanbevelingen Aanbevelingen voor de Informatievoorziening en Automatisering Reactie van College van B&W in het kader van Hoor en Wederhoor Nawoord van de Rekenkamer Bijlage: Externe Ontwikkelingen

3 1. Inleiding De gemeente Waalre, bij monde van het presidium, heeft de rekenkamer verzocht een onderzoek in te stellen naar de rol en de betekenis die ICT voor de gemeente Waalre kan en moet hebben voor met name de kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers. Aan de rekenkamer is derhalve de volgende vraag gesteld: Dragen de ontwikkelingen op ICT en automatiseringsgebied bij aan een betere dienstverlening aan de burgers, aan het vergroten van het draagvlak van de politiek en aan het beter functioneren van de gemeentelijke organisatie. 2. Aanpak van het onderzoek In onze aanpak hebben wij gekozen voor interviews met de MT-leden en het presidium. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar diverse relevante beleidsnotities. De resultaten hiervan hebben wij eveneens getoetst aan de ervaring die wij hebben met soortgelijke gemeenten. De volgens stappen zijn door ons hiervoor genomen: Inventarisatie In deze stap is duidelijk gemaakt waar de gemeente Waalre staat in haar ontwikkeling van de informatievoorziening en welke aandachtspunten er leven. Dit is weergegeven op een door ons ontwikkelde meetlat en afgezet tegen de ontwikkelingen van soortgelijke gemeenten. Ontwikkeling raamwerk Op basis van de resultaten uit de vorige stap, de landelijke ontwikkelingen en de in gang gezette lokale ontwikkelingen binnen de gemeente Waalre, is op hoofdlijnen aangegeven welke stappen de gemeente Waalre moet nemen om haar doelstellingen te realiseren. Van belang is dat deze passen binnen de gewenste strategie van de gemeente. Als resultaat is er een aantal belangrijke ICT-thema s beschreven, waaraan over een periode van 3 tot 4 jaar meetbare doelstellingen zijn gekoppeld (SMART). Toetsing De resultaten uit de vorige stap zijn door het MT getoetst aan de reeds ingezette veranderingen en bestaande ICT infrastructuur. 3. Leeswijzer Het rapport start met achtergrondinformatie over het meetlatprincipe, de ontwikkelingen van de I&A-functie en relevante externe ontwikkelingen. Vervolgens worden de ICT- ontwikkelingen die de gemeente Waalre de afgelopen jaren heeft doorlopen toegelicht en op de meetlat gepositioneerd. 3

4 Een korte visie op het I-beleid geeft aan waar de aandacht voor de gemeente de komende jaren moet liggen en welke doelstellingen zij voor ogen moet hebben. Hierin wordt ook aansluiting gezocht met het collegeprogramma Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 4. Het meetlatprincipe en de dynamiek in de I&A functie 4.1 Inleiding Het meetlatprincipe gaat er van uit, dat de bedrijfsvoering continu in ontwikkeling is. De belangrijkste taak van informatievoorziening is er voor te zorgen dat de ontwikkeling van de bedrijfsvoering te allen tijde optimaal wordt ondersteund. Dit betekent dat ook de informatievoorziening continu aan het ontwikkelen is. In deze ontwikkeling is een bepaald groeipatroon te herkennen, dat bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen. Deze fasen kunnen op een soort van meetlat worden uitgezet. Elke organisatie en zelfs elk organisatieonderdeel, doorloopt deze fasen op de meetlat. Iedere fase wordt gekenmerkt door de manier waarop binnen de gemeente invulling is gegeven aan bepaalde aspecten van de informatievoorziening. Door per aspect indicatoren te benoemen en daaraan een waarde toe te kennen, kan de positie op de meetlat worden bepaald en ontstaat een beeld van de fase waarin de gemeente zich bevindt. In de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening binnen organisaties worden drie fase onderkend. Dit zijn de automatiseringsfase, de informatiseringsfase en de bedrijfsfase (zie figuur). In de automatiseringsfase (A-fase) is de aandacht sterk gericht op de techniek. Management en bestuur voelen zich nauwelijks betrokken bij bedrijfs voering bedrijfs voering bedrijfs voering vraagstukken op dit gebied. I&A wordt ingezet om activiteiten te ondersteunen, waardoor er veelal sprake is van eilandautomatisering. De aandacht is vooral gericht op aanschaf van nieuwe informatie voorziening informatie voorziening informatie voorziening applicaties en systemen die vaak gericht op een activiteit worden ingezet. Koppelingen en integratie bestaat nog niet. In de informatiseringsfase (I-fase) verschuift de automatiseringsfase informatiseringsfase aandacht naar het belang van informatievoorziening voor de bedrijfsvoering. Bestuur en management gaan zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor I&A. Het belang van goede gegevens voor de bedrijfsvoering wordt onderkend, wat te zien is in de aandacht voor gegevensbeheer en basisadministraties. Informatiesystemen worden meer en meer met elkaar gekoppeld, ten einde een betere gegevensuitwisseling tussen organisatieonderdelen te bewerkstelligen. bedrijfsfase 4

5 In de bedrijfsfase (B-fase) maakt I&A integraal deel uit van de bedrijfsvoering. De aandacht voor I&A van het bestuur en management is gelijk aan die van de andere middelen als financiën en personeel. I&A wordt ingericht vanuit de visie dat de bedrijfsvoering leidend is voor de ontwikkelingen op het gebied van I&A. I&A is flexibel, zodat bij veranderingen van de bedrijfsvoering, I&A deze moeiteloos kan volgen en waar dit past in de doelstelling ook initiator van die verandering kan zijn. Juist het onderkennen van de relatie tussen I&A en de bedrijfsvoering, waarbij I&A wordt gebruikt om in toenemende mate de bedrijfsvoering effectief te ondersteunen, is van essentieel belang. Door deze relatie bij het opstellen van het Informatiebeleid mee te nemen, kan met de uitvoering van het Informatiebeleidsplan aansluiting worden gevonden bij de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering. Dynamiek in de I&A functie De hiervoor geschetste ontwikkeling en het doorlopen van de 3 fases (A-fase, I-fase en B-fase) heeft ook gevolgen voor de in te vullen taakgebieden op I&A- en andere aspecten. (Zie figuur hieronder). Taakgebieden Aspecten bedrijfsvoering Exploitatie & Beheer Ontwikkeling & Onderhoud Planning & Control Beleid & Strategie Opslag & Verwerking Aspecten I&A Communicatie Toepassingen Automatiseringsfase Gegevens Organisatie & Regelgeving Informatiseringsfase Andere aspecten Processen Producten Bedrijfsfase Overige aspecten In de Automatiseringsfase is de taak vooral gericht op beheer en minder op beleid. Eventueel beleid is vooral gericht op de techniek. Het accent ligt vooral op de technische componenten van de infrastructuur. In de Informatiseringsfase vindt een verschuiving plaats van beheer naar beleid. Het beleid is meer en meer afgeleid van de gemeentelijke doelstellingen. En er vindt uitbreiding plaats naar de niet technische componenten van de infrastructuur, zoals gegevens en regelgeving. In de Bedrijfsfase is er aandacht voor alle taakgebieden op een professionele manier. Dat geldt ook voor alle I&A aspecten. Het I&A-beleid is geïntegreerd met het organisatiebeleid. In deze fase vinden uitstapjes plaats van uit de I&A functie naar andere aspecten van de bedrijfsvoering. 5

6 4.2 Positie van de gemeente Waalre van 2003 tot heden In de periode heeft de gemeente Waalre met name aandacht besteed aan het op orde brengen van de technische infrastructuur. Dit is kenmerkend voor een gemeente die nog in de automatiseringsfase zit. Deze fase moet wel goed worden afgerond, opdat er een gezonde basis wordt neergelegd om door te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling is nodig om te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving (zie ook Programma Andere Overheid) op het gebied van de elektronische dienstverlening. Projecten die in deze periode zijn uitgevoerd, zijn o.a.: o Migratie van Oracle 7 naar Oracle 8 o Het inrichten van een internetsite met een volledige productencatalogus en 50 formulieren o De verdere ontwikkeling van extranet o Het verder uitnutten en koppelen van de kernapplicaties en het inrichten van een documentmanagementsysteem o Het vervangen van de serveromgeving en windows Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de verdere professionalisering van het applicatiebeheer. Zonder aanpassingen of vernieuwing op het gebied van de automatisering zou de ontwikkeling van de ICT alleen maar stil zijn komen te staan. Op basis van deze gegevens kan de positie van de gemeente Waalre in 2004/2005 op de meetlat kan worden weergeven zoals afgebeeld in de figuur. In 2006 is de gemeente Waalre gestart met de ontwikkelingen van de Informatisering. Dit alles om de doelstellingen van de gemeente, verwoord in o.a. het coalitieakkoord te kunnen realiseren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: - werken aan een klantgerichte organisatie; - Het ontwikkelen van 1 loket; - Het ontwikkelen van digitale mogelijkheden. Automatiseringsfase Informatiseringsfase Bedrijfsfase 2004/ 2005 Om deze uitgangspunten optimaal te kunnen faciliteren heeft de gemeente een Bedrijfsvoeringconcept opgesteld, zodat iedere medewerker duidelijkheid krijgt in de nieuwe rol en het nieuwe gezicht van de gemeente. Het Bedrijfsvoeringconcept streeft naar een open en transparante organisatie, welke: - interactief beleid kan uitvoeren - efficiënte en flexibel kan werken - ambitie heeft en prettig is om in te werken - er is voor raad, college en de burger. 6

7 Dit betekent o.a. dat: - de organisatiecultuur hierop aangepast moet worden; Inmiddels is de organisatie aangepast om beter aan te kunnen sluiten aan de uitgangspunten van het Bedrijfsvoeringconcept. - de dienstverlening van aanbodgericht zal moeten gaan omschakelen naar vraaggericht en dat meer diensten integraal zullen moeten worden aangeboden binnen een FrontOffice filosofie. Begin 2007 is hiertoe een eerste aanzet geleverd door het inrichten van een Gemeentewinkel; - ICT acties moet gaan ondernemen om de uitgangspunten optimaal te kunnen faciliteren. In het informatiseringsplan van 2006 zijn hiervoor de volgende doelstellingen geformuleerd: Politiek en beleid - het vergroten van de toegankelijkheid van bestuurlijke informatie. - het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plan- en beleidsvorming. In 2005 zijn concrete stappen gemaakt, de gemeente beschikt over een RaadsInformatieSysteem dat verder wordt uitontwikkeld. Ook zullen de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar komen voor de burger. De nieuwe internetsite zal de verdere ontwikkeling mogelijk maken. Externe dienstverlening Dienstverlening aan en communicatie met burger en onderneming. - het verbeteren van de toegankelijkheid van informatie, producten en diensten. - het verbeteren van de kwaliteit van de afhandeling van informatieverzoeken en klachten. Interne Bedrijfsvoering - verbetering van de bedrijfsvoering door informatie zo veel, breed en eenvoudig mogelijk toegankelijk te maken voor zover dat kan (beveiliging, privacy etc.). - de inrichting van een gegevenshuishouding met gebruik van uniforme basisgegevens. - een verdere professionalisering van de functies die een directe relatie hebben met de uitvoering van het informatiebeleid. (applicatie- en gegevensbeheer, IT-beheer en management). - het gebruik van de beschreven bedrijfsprocessen als basis om te komen tot nieuwe, betere informatiestromen. De eerste onderdelen van het DataDistributieSysteem zijn in gebruik; (er ligt een koppeling tussen de bevolkingsadministratie (PIV4All) en vergunningen/woz (Gisvg). Het reeds eerder vastgestelde centraal adressenbestand is in het eerste kwartaal van 2006 aan dit systeem gekoppeld en er zijn stappen genomen voor de inrichting van een basisregistratie gebouwen en een bedrijvenregistratie. De basisregistraties personen, adressen en gebouwen moeten een directe relatie krijgen met alle back-office systemen. De eenmaal vastgelegde gegevens moeten in alle gebruikte applicaties terug te vinden zijn. Op het gebied van gegevensbeheer (benoemen van gegevensbeheerder) en IT-beheer (standaardisatie van de totale technische omgeving en vervolgens constante upgrading naar nieuwste versies) zijn de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. De I en A functie is gesplitst 7

8 waardoor de informatisering de centrale rol meer gaat invullen. Een aandachtspunt is nog steeds het applicatiebeheer. Uitvoering van het Informatiseringsplan heeft ertoe geleid dat de gemeente Waalre een ontwikkeling op de meetlat heeft doorgemaakt. Er is veel aandacht besteed aan het integreren van bestaande systemen en de verdere ontwikkelingen van de digitale dienstverlening. Daarnaast heeft Waalre ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de informatiefunctie (zie ook 4.3). Op basis van het bovenstaande kan de positie op het gebied van de informatievoorziening van de gemeente Waalre als volgt worden weergeven (zie Automatiseringsfase Informatiseringsfase Bedrijfsfase figuur). De gemeente Waalre heeft de afgelopen 2007 jaren (in tegenstelling tot veel gemeenten van gelijke omvang) een goede stap gezet op weg naar een integrale informatievoorziening die optimaal de uitgangspunten van het bedrijfsvoeringconcept en de dienstverlening aan de burger en het bedrijfsleven kan ondersteunen. Daarnaast is een goede basis gelegd voor de diverse wettelijke ontwikkelingen die gemeenten de komende jaren zullen moeten gaan doorvoeren. Deze zijn kort beschreven in hoofdstuk 5. De verdeling van de gemeenten in Nederland over de meetlat laat zien dat 80% van de gemeente aan het begin van de informatiseringsfase staat, 20% aan het eind van automatiseringsfase en 20% midden in de informatiseringsfase staat. Op landelijk niveau kan worden geconstateerd dat de gemeente Waalre niet bij de koplopers hoort, maar een goede positie inneemt bij de gemeenten die tot de 80% behoren. Met name de gemeenten die al een langere tijd veel energie steken in de verdere digitalisering van de dienstverlening lopen voorop, dit zijn vooral de grotere gemeenten. De bedrijfsfase is echter door nog geen gemeente in Nederland bereikt. Verder kan worden geconcludeerd dat van de informatievoorziening van de gemeente Waalre verder ontwikkeld is dan die in de regiogemeenten en Waalre neemt daarom ten opzichte van deze gemeenten een koppositie in. 4.3 I&A-functie van de gemeente Waalre Teneinde de beoogde ontwikkelingen van de Informatievoorziening te kunnen faciliteren is ook de I&A functie verder ontwikkeld. Men kan concluderen dat deze ontwikkeling van de I&A functie past bij de fase (het begin van de Informatiseringsfase) waarin Waalre zich bevindt. Dit is o.a. herkenbaar aan een sterke concentratie van I&A functies en een uitbreiding met gegevensbeheer. De I&A functies zijn zo veel mogelijk geconcentreerd in het team DIVA en bestaat uit de volgende functies: - Senior medewerker, - Systeembeheerder ICT, - Systeembeheerder/helpdeskmedewerker, 8

9 - Gegevensbeheerder, - 2 Vastgoedbeheerders, - 2 DIV-medewerkers - 3 Postkamermedewerkers Op basis van het landelijke gemiddelde kan worden geconcludeerd dat de gemeente Waalre goed is ingericht om de beoogde ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Wel moet er extra aandacht worden besteed aan het applicatiebeheer. Deze functie zal de komende jaren cruciaal gaan worden voor het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. 5. Externe ontwikkelingen 5.1 Inleiding Diverse in- en externe ontwikkelingen zullen moeten worden gevolgd zodat de gemeente met haar Informatievoorziening en Automatisering tijdig kan inspelen op veranderende behoeftes. Immers I&A en bedrijfsvoering gaan te allen tijde hand in hand. Belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de ontwikkeling van de informatievoorziening zijn de technologische, maatschappelijke en de gemeentelijke ontwikkelingen. De technologie geeft ons heden ten dage voldoende mogelijkheden om de gewenste ontwikkelingen te kunnen realiseren. Leveranciers spelen hier voldoende op in en het is aan de gemeente te bepalen wanneer zij er gebruik van gaat maken. De maatschappij gaat steeds meer eisen stellen aan de gemeente om in haar informatiebehoefte te kunnen voorzien. De burger en bedrijfsleven stelt steeds hogere eisen aan de bereikbaarheid en de dienstverlening. De ontwikkeling waar de gemeente mee te maken krijgen, komen voor een groot deel voort uit het actie- Programma Andere Overheid en worden met de routeplanner in kaart gebracht en deels ondersteund door het programma Egem-i. Daarnaast hebben deze ontwikkeling ook invloed op de organisatie van de I&A-functie. In de bijlage worden de geschetste ontwikkelingen voor de gemeente nader uitgewerkt. 5.2 De routeplanner De belangrijkste gemeentelijke ontwikkelingen vloeien voort uit het actie-programma Andere Overheid (PAO), dat overigens formeel is afgesloten per november De uitwerking ervan zal overigens nog een aantal jaren in beslag nemen. Het doel van Programma Andere Overheid is de overheid transparanter, toegankelijker en beter bereikbaar te maken.. De Routeplanner e-gemeente en de vervolgfasen op het Programma Andere Overheid zijn dynamisch. Voor meer informatie en de actuele stand van zaken zie resp. 9

10 Het plaatje ( de metrokaart ) hieronder geeft een overzicht van de huidige en geplande projecten i.h.k.v. het Programma 'Andere Overheid'. Metrokaart / routeplanner (Bron: / Beknopte toelichting metrokaart : Verticale routes (lijnen) Dit zijn generieke voorzieningen en maatregelen die voorwaardenscheppend zijn voor de reis over de horizontale routes en deze moeten bespoedigen; De architecturen die de richting in algemene zin bepalen: o Nederlandse Overheid Referentie Architectuur o Diverse richtlijnen en afsprakenstelsels De generieke voorzieningen: o De technische infrastructuur: de Dienstenbus o Elektronische formulieren Identificatie en authenticatie De basisregistraties Digitale publicatie & ontsluiting 10

11 Horizontale routes (lijnen) Van links naar rechts ziet u de routes die worden afgelegd om de overheid als het ware te digitaliseren: Digitale (ketens van) processen Digitale loketten (via welke de digitale processen aangeboden worden) Digitale dossiers (die in alle werkprocessen, ook de niet-digitale, worden gebruikt) 5.2 EGEM-i Door te investeren in de elektronische overheid en de vermindering van vergunningen en regelgeving, moet het voor burgers en bedrijven toegankelijker en makkelijker worden om zaken te doen met de overheid. De noodzaak hiertoe is er. Gemeenten zijn wettelijk verplicht diverse basisvoorzieningen te realiseren en aan te sluiten. Daarnaast kunnen gemeenten dit moment ook aangrijpen om de unieke informatiepositie van gemeenten te behouden en te verbeteren ten behoeve van hun maatschappelijke taken. De wijze waarop dit wordt vormgegeven, bepaalt de toekomstige positie van de gemeente inzake diverse lokale thema s van de maatschappelijke (informatie)keten. Denk aan thema s als veiligheid, leefbaarheid, terrorismebestrijding en rampenbestrijding en de nadere invulling van deze thema s in wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning).. Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 18 april 2006 kwamen centrale en decentrale overheden overeen samen te investeren in de elektronische overheid voor betere dienstverlening, minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, meer transparantie en grotere doelmatigheid, zodat de overheid niet meer kost dan strikt nodig. Het programma EGEM-i ondersteunt op verzoek van gemeenten bij de invoering van de basisvoorzieningen en het elektronisch maken van hun dienstverlening. De ondersteuning vanuit EGEM-i omvat het beschikbaar stellen van relevante documenten via een Kenniscentrum, een uitgebreide intake en een voorstel voor invoeringsaanpak door een zogenaamde regie-adviseur en de mogelijkheid om gecertificeerde externe adviseurs in te zetten die helpen bij het opstellen van realisatie- of bouwplannen om de invoering gestalte te geven. 5.3 Welke acties heeft Waalre ondernomen? De gemeente Waalre heeft in het kader van de wettelijke ontwikkelingen al diverse projecten hiervoor opgestart. Op het gebied van de inrichting van de basisregistraties Adressen en Gebouwen doet zij mee in een landelijke pilot, waardoor de gemeente Waalre medio dit jaar als een van de eerste gemeenten aansluit op de landelijke voorzieningen. Daarnaast heeft zij ook al diverse projecten opgestart of ingepland die er toe moeten leiden dat onderdelen van het programma Andere Overheid successievelijk worden ingevuld. De projecten hiervoor zijn vastgelegd en goedgekeurd in het Informatiebeleidsplan De gemeente Waalre heeft nog niet besloten zich aan te melden voor het EGEM-i programma. 11

12 6. Visie op Informatisering 6.1 Inleiding Om een goed beeld te kunnen geven hoe de gemeente Waalre op dit moment kijkt naar de ontwikkeling van de infomatievoorziening is in dit rapport op basis van de verschillende bedrijfsvoeringsdocumenten die in 2006 zijn opgesteld een I-visie geformuleerd. Deze I-visie is ook met het managementteam, afgestemd. In deze I-visie wordt aangegeven welke doelstellingen de gemeente Waalre de komende jaren wil gaan bereiken en daar kan vervolgens van worden afgeleid welke acties er door de gemeente nog ondernomen moeten worden. 6.2 Visie op informatie Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het goed functioneren van de gemeente Waalre. Informatie is voor iedereen inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het beter functioneren en het interactief, samen met de maatschappelijke partners, besturen van de gemeente. De gemeente Waalre staat midden in een omvangrijk veranderingstraject dat gevolgen heeft voor het functioneren van het gehele gemeentelijke apparaat. In de uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling, zoals deze zijn vastgesteld in het bedrijfsvoeringsconcept wordt een hoge ambitie weergegeven. Informatievoorziening wordt geacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om aan de uitgangspunten van een geïntegreerde en centrale dienstverlening uit de gemeentelijke visie en de landelijke ontwikkelingen te kunnen voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig een duidelijke visie te hebben op informatisering. Zonder deze duidelijke visie is het gevaar aanwezig dat menskracht, financiële middelen en kennis te versnipperd worden ingezet. Op basis van de gemeentelijke ambities en landelijke ontwikkelingen, is de visie uitgewerkt naar de vier volgende aandachtsgebieden (in de figuur hiernaast schematisch weergegeven): Informatievoorziening en de maatschappij Informatievoorziening en bestuur (incl. politiek) Informatievoorziening en gemeentelijke dienstverlening Informatievoorziening en bedrijfsvoering 6.3 Informatievoorziening en de maatschappij De gemeente zal moeten inspelen op de ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden. 12

13 De dynamiek van de maatschappij neemt toe. Door de opkomst van internet en kan kennis en informatie eenvoudig en breed worden verspreid. Enerzijds wordt de samenleving hierdoor beter geïnformeerd, anderzijds wordt door deze informatielawine het houden van overzicht over al deze informatie steeds lastiger. De maatschappij wil graag de informatie gestructureerd aangeboden krijgen en spreekt de overheid aan op basis van door haar verstrekte informatie. De ontwikkelingen op economisch, technisch en sociaal gebied volgen elkaar steeds sneller op. De economische structuur van de gemeente verandert mee. Indien Waalre hiervoor ruime ontwikkelingsmogelijkheden wil bieden en bevorderen dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) gemeentelijke informatie, dan moet deze wel gestructureerd worden aangeboden. 6.4 Informatievoorziening en bestuur Door de opkomst van ICT, met name Internet, is het steeds gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen en een mening te vormen. Burgers worden daardoor steeds mondiger. Ze willen meer controle en invloed op het democratische proces. Indien Waalre hier op wil inspelen dan zal zij: transparant moeten zijn; processen snel laten verlopen en beleidsvorming interactief laten plaatsvinden. 6.5 Informatievoorziening en gemeentelijke dienstverlening De gemeente Waalre wil zich klantgericht opstellen voor burgers, bedrijven en instellingen en streeft naar een optimale dienstverlening. De gemeente sluit zich aan bij de uitgangspunten van het actie-programma Andere Overheid. De informatievoorziening wordt als strategisch middel ingezet bij de vraaggerichte en centrale dienstverlening. In de toekomst zullen klanten aanvragen 24 uur per dag interactief in kunnen dienen, de status er van volgen en diensten digitaal kunnen ontvangen. 6.6 Informatievoorziening en bedrijfsvoering Het gebruik van ICT hulpmiddelen was tot nu toe voornamelijk gericht op interne processen en producten. Deze hulpmiddelen zijn gericht op het ondersteunen van de werkprocessen van één afdeling of één product en sterk aanbodgericht. De ICT revolutie die nu bij de Nederlandse overheid plaatsvindt, is vooral klant- en vraaggeoriënteerd, met een belangrijke rol voor communicatie. Het digitale loket moet aansluiten op de bestaande interne processen. Dit betekent meer dan alleen het koppelen van systemen. Het betreft vooral ook veranderingen in werkprocessen en organisatiecultuur. De gebruikte techniek is hierbij ondergeschikt aan de gevraagde en geproduceerde informatie. Bij het op orde brengen van de informatiehuishouding gaat het enerzijds dus om het stroomlijnen van de werkprocessen en optimaliseren van (het gebruik van) de applicaties. Anderzijds gaat het om het opslaan en archiveren van digitale bestanden, zodanig dat deze weer gemakkelijk, uniek en onveranderd teruggevonden kunnen worden. Speciale aandacht moet er daarom zijn en blijven voor een integrale en uniforme workflowtoepassing, gekoppeld met digitale documentopslag, waarbij toegang en ontsluiting voor de klant via het Internet kan plaatsvinden. Een andere reden om speciale aandacht voor de digitale documentaire systemen te hebben, heeft te maken met de duurzame archivering van overheidsdocumenten. Productgerichte informatiesystemen zijn onvoldoende in staat om digitale documenten op een uniforme en organisatiebrede wijze 13

14 te ontsluiten of in hun oorspronkelijke vorm voor een langere periode te bewaren. Bovendien sluit het papieren archief niet meer aan op nieuw te ontwikkelen digitale processen. Dit betekent dat technologische mogelijkheden ten volle moeten worden benut om de algehele bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren. 7. I-beleidsthema s en doelstellingen 7.1 Inleiding Om een helder beeld te kunnen krijgen over wat er de komende jaren door de gemeente Waalre moet worden bereikt, kan er, op basis van de I-visie en de verschillende geplande activiteiten uit het Informatiebeleidsplan 2006 in combinatie met de diverse wettelijke ontwikkelingen, een overzicht worden gemaakt. In de eerste plaats kunnen er een aantal I-beleidsthema s worden bepaald. Deze zijn: - elektronische dienstverlening - fysieke dienstverlening - transparante gemeente - kwaliteit van gegevens - kennis en kunde Deze thema s zijn afgeleid uit de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan Om voor bestuur en raad een helder beeld te verschaffen kan er per thema worden aangegeven wat er per jaarschijf zal worden bereikt. Als deze I-thema s en doelstellingen eenmaal zijn vastgesteld, kan er vervolgens een projecten- en actiebundel worden opgesteld. Op uitvoeringsniveau kunnen deze projecten en acties via een projectenstructuur worden aangestuurd. 7.2 Een eerste overzicht Op basis van de interviews en de beschikbare documenten is er door ons het volgende overzicht opgesteld, welke als aanzet kan worden gezien voor de gemeente Waalre om de diverse I-ontwikkelingen te sturen en te beheersen. Thema e.v. Elektronische 20% diensten digitaal 65% diensten digitaal Persoonlijke Internet Pagina dienstverlening Traject EGEM-i Opvragen van eenvoudige zaak (PIP) Ontwikkelen website (status) informatie Bedrijvenloket Inrichten eenvoudig midoffice Volledige zaakinformatie Fysieke dienstverlening Ondersteuning ICT receptie+ Integratie loketten Integratie loketten Transparante Procesbeschrijvingen Procesbeschrijvingen Procesbeschrijvingen gemeente Omgevingsvergunning Interactieve Interactieve 14

15 beleidsontwikkeling beleidsontwikkeling Digitale Ruimtelijke Plannen Digitale werkvoorraad WMO-digitaal Kwaliteit van Pilot BAG BAG/mGBA Gegevensbeheer op orde gegevens WKPB Aansluiting basisregistraties (afnemer) Kennis en kunde Verzorgen div. opleidingen Verzorgen div. opleidingen Beheer midoffice o.a. applicatiebeheer o.a. gegevensbeheer I&A functie breed verankerd Uitbouw gegevensbeheer Een dergelijk overzicht ontbreekt en is voor dit onderzoek alleen maar te verkrijgen door de vele stukken die er zijn geschreven op het gebied van de informatievoorziening te lezen en de relevante informatie daar uit te halen. Indien de gemeente hier meer aandacht voor heeft, kan er beter op diverse onderdelen worden gestuurd. Indien deze ontwikkelingen in samenhang worden gebracht, kan men beter aangegeven welke consequenties het vertragen of niet door laten gaan van bepaalde projecten tot gevolg kan hebben. Op deze wijze krijgen bestuur en politiek meer inzicht in de gevolgen van haar genomen besluit. 7.3 Raakvlakken met het collegeprogramma De ontwikkeling van de Informatievoorziening en de daarbij behorende I-thema s, doelstellingen, projecten en acties staan niet op zich. I&A heeft zich duidelijk gemanifesteerd als een faciliterende functie die slechts ontwikkelingen in gang zet als raad en college hier om vragen. Dit verband is duidelijk te zien als de thema s die genoemd zijn in het collegeprogramma aan de doelstellingen van de I-thema s (zie 7.2) worden gekoppeld. In sommige gevallen zijn voorzieningen die in dit overzicht staan vermeld al voorhanden, zoals een klachtenafhandeling en de communicatie via de website. In onderstaand schema is de relatie tussen collegeprogramma en I&A ontwikkelingen opgenomen. Collegeprogramma I&A ontwikkelingen Thema Woonklimaat Omgevingsvergunning Ondersteuning Omgevingsvergunning door integratie van adressen, BIN etc. Basisregistratie Adressen Thema Leefklimaat Invoering WMO 24-uurs bereikbaarheid Leefbaarheidsmonitor WMO-digitaal Ontwikkelingen website en digitale balie Ondersteuning door kaartmateriaal, achtergrondinfo en inzichtelijk door website Thema Bestuursklimaat Klantgerichte gemeente - processen Procesbeschrijvingen 15

16 - klachten - gemeentewinkel Klachtenafhandeling (ook digitaal) Ondersteuning gemeentewinkel door integratie van systemen en inzicht in zaakafhandeling 1-loket - klantinformatie - digitaal loket PIP Uitbouw digitaal loket Bestuurscultuur - beperking lastendruk - interactieve beleidsontwikkeling - communicatie Elektronische overheid Inzicht in ruimtelijke plannen Website Thema Bedrijfsklimaat Bedrijvenloket Integraal (digitaal) bedrijvenloket Basisregistratie Gebouwen Aansluiting Nieuw Handelsregister Aansluiting Kadaster 8. Conclusies en aanbevelingen 8.1 Antwoord op de onderzoeksvragen Dit onderzoek zal antwoord moeten geven op de volgende vragen: 1. Dragen de ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebied bij aan een betere dienstverlening aan de burgers? 2. Dragen de ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebied aan het vergroten van het draagvlak van de politiek? 3. Dragen de ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebied bij aan het beter functioneren van de gemeentelijke organisatie? Ad 1. De ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebied hebben zich in de periode 2004 tot 2006 voornamelijk gericht op de verbetering en modernisering van de automatisering. Hierdoor heeft de gemeente Waalre een basis gelegd om vanaf 2006 een start te kunnen maken op het gebied van de informatisering, welke sterk gericht is op de verbetering van de dienstverlening. Op dit moment kunnen burgers en bedrijfsleven hiervan al profiteren, door de diverse mogelijkheden die via de website van de gemeente worden aangeboden. Daarnaast heeft de gemeente reeds plannen klaar liggen om invulling te kunnen geven op onderdelen van het actie- Programma Andere Overheid, waarbij de ontwikkeling naar een e-dienstverlening centraal staat. 16

17 Ad 2. De ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebied zullen op termijn het draagvlak van de politiek kunnen vergroten, indien: - de politiek meer gebruik gaat maken van e-dienstverlening in de vorm van interactieve beleidsvorming; - er voldoende bestuurlijke informatie voorhanden zal zijn en deze daadwerkelijk wordt gebruikt, - de gemeentelijke organisatie, bij monde van het MT, de politiek meer gaat betrekken bij de geplande ontwikkelingen. Dit is met name van belang voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid, aangezien deze veel veranderingen met zich mee zal gaan brengen. Ad 3. De ontwikkelingen op ICT- en automatiseringsgebeid hebben de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het beter functioneren van de gemeentelijke organisatie. De modernisering van de ICT heeft zich vooral gericht op het meer integreren van de informatiesystemen, waardoor informatie toegankelijker is geworden en iedere medewerker direct over de juiste informatie kan beschikken. Daarnaast heeft de gemeente haar basisregistratie adressen en gebouwen op orde, waardoor de kwaliteit van belangrijke gegevens en daardoor de kwaliteit van de dienstverlening goed en uniform is. De gemeente blijft echter werken aan een verbetering, o.a. door de verdere ontwikkeling van de digitale documenten, het in kaart brengen van haar processen en deze waar nodig aan te passen en het op termijn inzetten van systemen waardoor statusinformatie zowel intern als extern beschikbaar komt. 8.2 Algemene aanbevelingen In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de gemeente Waalre de laatste jaren een grote inhaalslag heeft gemaakt. De ontwikkeling op de meetlat van Automatiseringsfase in 2004 naar begin Informatiseringsfase in 2006 is een grote stap voor elke gemeentelijke organisatie. Waalre heeft zich hierdoor landelijk gezien in een positie gemanoeuvreerd waar men trots op mag zijn en die ook past bij de ambitie van de gemeente. Een positie die veel gemeenten van gelijke omvang ambiëren, maar die nog niet de noodzakelijke ontwikkelingen hebben kunnen doorvoeren, omdat het draagvlak ervoor nog niet voldoende aanwezig is. In de regio kan Waalre als voorloper worden gezien. De kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening is sterk toegenomen en behoeft dan ook een adequate ondersteuning door ICT, anders zal er op termijn een terugval kunnen worden verwacht. Er is een bedrijfsvoeringconcept ontwikkeld, dat voldoende houvast biedt om verder te ontwikkelen en dat heeft geleid tot aanpassingen in de organisatie en in het gebouw zelf (de gemeentewinkel). De medewerkers hebben hierdoor een service gerichte attitude ontwikkeld. De ontwikkelingen zijn duidelijk gebaseerd op het collegeprogramma (zie ook 7.3), waardoor de daarin vermelde doelstellingen kunnen worden behaald. De gemeente beschikt over een enthousiast en gemotiveerd MT, waardoor de beoogde ontwikkelingen de afgelopen jaren snel doorgevoerd konden worden, omdat daar voldoende draagvlak voor werd gecreëerd. 17

18 Aanbevelingen. - Het MT zal aandacht moeten blijven houden voor de diverse I-ontwikkelingen met name op het gebied van de elektronische overheid. Aansturing hierop is dan ook van groot belang - I&A zal permanent op de aandachtslijst moeten komen te staan en een structureel strategisch overleg is dan ook gewenst. - Het MT zal steeds moeten blijven zoeken naar een optimale balans tussen ambitie en mogelijkheden. Dat betekent dat er reële uitvoeringplannen moeten komen en men zich niet gaat verschuilen achter diverse plannen en visies. Het Informatiebeleidsplan 2006 moet voor de planperiode worden geactualiseerd en heeft een haalbaar en inzichtelijk projectenplan nodig dat bestuurlijk en ambtelijk wordt gedragen. Op deze wijze wordt voor MT, politiek en bestuur de te nemen stappen inzichtelijk en meetbaar gemaakt. - De gemeente Waalre moet wel ruimte open laten voor regionale samenwerking, ook als dit de eigen ontwikkelingen iets zou kunnen stagneren. In een aantal gevallen (met name op het gebied van midoffice ontwikkelingen) is Waalre te klein om zelfstandig ontwikkelingen te blijven volgen. - Er zal aandacht moeten worden geschonken aan verandermanagement, zodat de veranderingen sterker in de organisatie worden verankerd. Hier kan het EGEM-i traject een eerste aanzet toe zijn. Daarnaast stimuleert EGEM-i in het opzetten van een bestuurlijke en ambtelijk gedragen realisatieplan voor de e- Overheid. De gemeente Waalre heeft zich nog niet aangemeld voor EGEM-i, dit is geen verplichting, maar kan wel stimulerend werken. Indien de gemeente besluit dit op een andere manier te gaan doen, is het verstandig gebruik te maken van de hulpmiddelen die EGEM-i voor elke gemeente gratis beschikbaar stelt 8.3 Aanbevelingen voor de Informatievoorziening en Automatisering Er is een sterke basis gelegd met name op het gebied van de technische infrastructuur en de modernisering van de applicaties in de periode 2004 tot Voldoende moderne hulpmiddelen zijn aangeschaft waardoor nu o.a. veel post digitaal wordt vastgelegd. De website is vernieuwd en kan in de komende jaren verder worden uitgebouwd. Integratie van de diverse kernapplicaties heeft plaatsgevonden en adresbestanden zijn gekoppeld aan een basisregistratie Adressen. Daarnaast doet Waalre mee aan een landelijk pilot van VROM op het gebied van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) om de landelijke voorziening te testen. De aansluiting op landelijke systemen zal medio 2007 gaan plaatsvinden. 18

19 De I&A-functie is geconcenteerd, waardoor de taken die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren kunnen worden uitgevoerd. Om de ontwikkeling van de Informatievoorziening op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te kunnen sturen, zal er een regelmatig overleg moeten zijn, waarbij de sr. Beleidsmedewerker I&A een linking pin functie heeft. Op deze wijze wordt de samenhang optimaal bewaakt. Strategisch I-overleg Met MT SOI Het Strategisch Overleg informatievoorziening (SOI) heeft als doel de relatie tussen de gemeentebrede strategie en de daarvan afgeleide I-visie, -thema s en -doelstellingen te bewaken en zo nodig bij te stellen. Tactisch overleg met Medewerkers I&A BOI Sr. Beleidsmedewerker I&A Is linking pin In het Beleidsoverleg Informatievoorziening (BOI) wordt de I-visie vertaald naar de uit te voeren Operationeel overleg me Applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers projecten. Op basis hiervan wordt, waar nodig, het Informatiebeleidsplan periodiek bijgesteld. Daarnaast wordt in dit overleg de uitvoering bewaakt. GOI Het Gebruikersoverleg Informatievoorziening (GOI) wordt gevormd door applicatiebeheerders en beleidsmedewerkers. In het GOI komen de dagelijkse praktijkzaken op het gebied van de informatievoorziening en automatisering aan de orde. Er kunnen specifieke zaken aan de orde komen, zoals bijv. gebruik van basisregistraties in de organisatie of opleidingswensen. Indien nodig kan de samenstelling van het GOI aangepast worden. Er is de afgelopen jaren regelmatig overleg geweest om de ontwikkelingen van de informatievoorziening onder de aandacht te brengen. Regelmatig zijn beleidsnotities hiervoor beschreven. De aanwezige technische en functionele infrastructuur is ontwikkeld met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Het niet verder uitnutten van deze basis zou niet alleen een desinvestering zijn, maar ook een stagnatie in de verdere dienstverlening betekenen. De burger kan nu al gebruik maken van de eerste ontwikkelingen die gedaan zijn t.b.v. het digitale loket, een uitbreiding hierop staat in de planning. De investeringen die Waalre heeft gedaan moeten gezien worden als nuttig en noodzakelijk. Als de gemeente in 2004 besloten zou hebben om niet al te veel te investeren in I&A, dan zou dat de gemeente in 2008/2009 zeer veel extra investeringen gaan kosten. De wettelijke ontwikkelingen zullen vragen om de basis die er nu ligt. Het is gebleken dat een snelle inhaalslag, om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen,veel tijd en geld met zich mee brengt met vaak een slecht resultaat als gevolg. 19

20 Aanbevelingen - Zet de ontwikkeling van het Document Management Systeem (DMS) verder voort. Dit is de basis voor de elektronische dienstverlening. Stagnatie hiervan betekent voor een belangrijk deel ook stagnatie van de verdere ontwikkeling op het gebied van de elektronische dienstverlening. In de elektronische dienstverlening worden voornamelijk e-formulieren gebruikt die een route moeten gaan volgen door de organisatie heen. Hiervoor dient het DMS als basis. - Bouw kennis op het gebied van MidOffice concepten op. Het MidOffice moet er voor gaan zorgen dat zowel burgers als medewerkers te allen tijde inzicht krijgen in de status van aanvragen (zaak informatie). Op dit moment zijn diverse gemeenten in pilots bezig om verschillende midofficeconcepten te beproeven. Volg deze ontwikkelingen en zorg ervoor dat er tijdig een heldere visie is ontwikkeld, waardoor met gebruik van bestaande systemen de eerste stappen op het gebied van de elektronische dienstverlening kunnen worden gezet. Veranker deze kennis en kunde in de organisatie en werk zo veel mogelijk samen met regiogemeenten op dit terrein. - Heb aandacht voor eenvoudige oplossingen. Met quick winners is snel een duidelijke verandering te bereiken. Dit heeft als bijkomend effect dat de gemeente kennis maakt met de nieuwe werkwijze en beter kan aangegeven hoe zaken later structureel moeten worden ingevoerd. - Investeer in opleidingen voor I&A medewerkers, FrontOffice medewerkers en applicatiebeheerders. Nieuwe kennis en kunde is straks nodig om de juiste ondersteuning aan de organisatie te kunnen geven. - Start met het beschrijven van processen in combinatie met het digitaliseren van diensten. Er is eerst inzicht nodig hoe bepaalde processen moeten gaan lopen, voordat deze geautomatiseerd kunnen worden. Het herbezien en vastleggen van processen kan er ook toe leiden dat de gemeente op onderdelen efficiënter gaat werken. - Zorg voor een snelle invulling van de vacature van sr. Beleidsmedewerker-I. Zorg ervoor dat de kandidaat voldoende ervaring en kennis heeft om de Informatiseringfase te doorlopen. Op korte termijn moet men het zoeken in een projectmatige oplossing. - Organiseer een overlegstructuur zodat er op strategische, tactisch en operationeel niveau aandacht is en blijft voor de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de Informatisering. 20

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 27 maart 2012 Agendapunt17 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Notitie stand van zaken (e-)dienstverlening inclusief diverse nota's. Strijen, 15maart

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan Gemeenten Haren en Tynaarlo

Informatiebeleidsplan Gemeenten Haren en Tynaarlo Informatiebeleidsplan Gemeenten Haren en Tynaarlo Regie adviseur EGEM-i : Rinko Huisman E-adviseur EGEM-i : Fred Trimp Versie : V4.2 Datum : Maart 2008 VERSIEBEHEER Versie Verspreid aan Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak

Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak Bedrijfsvoering en informatievoorziening; een geïntegreerde aanpak door J.P. van Tongeren, van Tongeren & Trimp organisatie en informatiearchitecten te Den Haag Vóóraf Door de redactie is ons gevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog

Addendum realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Schiermonnikoog Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Schiermonnikoog Opdrachtnemer: Hielco Koeze, informatiemanager samenwerkingsverband VAST E-adviseur EGEM-i: Bert Gerlofs Datum: 23 december 2009 Datum: 23

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X Conclusies en aanbevelingen van de quick scan informatie- en archiefbeheer bij afdeling X Datum quick scan : 10 mei 2011 Medewerker : de heer Y Ingevuld samen met archiefinspecteur : Ja Diagnose en aanbevelingen

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Venray

Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken in Venray Zaakgericht werken doen we altijd al, vroeger analoog nu steeds meer digitaal. Deze overgang brengt een flinke uitdaging met zich mee. Immers om grip te krijgen op de processen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

De slimme digitale gemeente

De slimme digitale gemeente De slimme digitale gemeente Van Tongeren & Trimp Roland Willemsen / Arno de Beer juni 2010 Is de Overheid in het afgelopen decennium nou echt slimmer geworden? Met een alarmerend gateway rapport 1 onder

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied

Verbeterpunten voor het functioneren van de afdeling Grondgebied Bijlage raadsbrief inzake Actieplan, eerste fase, n.a.v. Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Verbeterpunten voor het functioneren van de

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de Raadscommissie Mens & Samenleving Behandeld door Manuela Lageweg Doorkiesnummer 030 2862709

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015

Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept. 12 november 2015 Dienstverlening in Borsele Op weg naar een breed dienstverleningsconcept 12 november 2015 Programma Waarom doen we het ook al weer? Wat is onze ambitie? Tot nu toe behaalde resultaten Communicatie Servicenormen

Nadere informatie