Voortgangsverslag. Afstudeerproject Jan Zwaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsverslag. Afstudeerproject Jan Zwaan 20061368"

Transcriptie

1 Afstudeerproject Jan Zwaan Een voortgangsverslag van de competentiegerelateerde ontwikkelingen gedurende het afstudeertraject dat IDM-student Jan Zwaan heeft uitgevoerd bij Compass Group BV

2 Voortgangsverslag Afstudeerproject Jan Zwaan Documentnaam : Voortgangsverslag_ JZ-0.1.doc Versie : 0.1 Versie datum : 2 mei 2012 Document status : Concept Auteur : Jan Zwaan Ontvanger : Hoesain Ferchani Een voortgangsverslag van de competentiegerelateerde ontwikkelingen gedurende het afstudeertraject dat IDM-student Jan Zwaan heeft uitgevoerd bij Compass Group BV Geschiedenis en distributie Geschiedenis Ver. Datum Auteur Veranderingen J. Zwaan Concept Distributie Ver. Datum Ontvanger Hoesain Ferchani Hoofdstuk: 2

3 Inhoud Voortgangsverslag Inleiding Het onderwerp Probleemstelling Doelstelling Resultaat Te demonstreren competenties Analyseren Adviseren Realiseren Voortgang Week 1 De aftrap Week 2 Organisatie in kaart Week 3 Een eerste opzet Week 4 Security en permissie Week 5 Interviews Week 6 Survey Week 7 Analyse van data Week 8 Pakketselectie Week 9 Instructie Week 10 Pilot Week 11 Rapportage I Week 12 Rapportage II Hoofdstuk: 3

4 Inleiding Dit is een voortgangsverslag van de competentiegerelateerde ontwikkelingen gedurende het afstudeertraject dat IDM-student Jan Zwaan heeft uitgevoerd bij Compass Group BV. Dit is de werkgever van de afstuderende student. Compass Group BV (vanaf hier afgekort tot Compass) is een overkoepelende organisatie waaronder verschillende bedrijfsonderdelen opereren. In Nederland verlenen de ruim medewerkers van Compass Group food- en support services aan meer dan bedrijven, ziekenhuizen, horecagelegenheden, scholen en (overheids)organisaties In 2011 heeft Compass concurrent Avenance Nederland BV overgenomen. Dit bedrijf had een omzet van ongeveer 90 miljoen euro en beschikte over 350 bedrijfsrestaurants. Deze overname is relevant voor de probleemstelling van dit afstudeerproject. Compass beschikt in Nederland over een service kantoor (CSK) waar alle overheadactiviteiten worden uitgevoerd. Hier werken ongeveer 200 mensen. De opdracht wordt gedaan voor de gebruikers en groepen op het CSK. 1. Het onderwerp In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het onderwerp van het afstudeerproject. Dit gebeurt achtereenvolgens d.m.v. het beschrijven van de probleemstelling, de doelstelling en het te verwachten resultaat. 1.1 Probleemstelling Binnen Compass heeft een overgang plaatsgevonden van Novell naar Windows NT. Hierbij zijn documenten 1 op 1 overgezet naar een File Server. Bij de overgang is er een gedeelte van de folderstructuur verloren gegaan. Daarnaast is er een gedeelte van de rechtenstructuur in de file share omgeving zoekgeraakt. Daarnaast heeft Compass, zoals eerder bij paragraaf 1 beschreven, in 2011 concurrent Avenance Nederland BV overgenomen. Door deze overname staan er nu ook documenten (data) van Avenance op de fileservers van Compass waar nooit kritisch naar is gekeken. Samengevat zijn de huidige problemen als volgt: Gebruikers hebben geen toegang tot relevante documenten en informatie die zij wel goed zouden kunnen gebruiken Gebruikers hebben toegang maar moeten lang zoeken naar documenten en informatie Hoofdstuk: Inleiding 4

5 Relevante oude-avenance-data is niet bekend bij afdelingen van Compass Aangezien niemand verantwoordelijkheid heeft over de diverse folders op de fileserver is er een wildgroei aan documenten en mappen ontstaan. Onnodige kosten van het bewaren van inactieve documenten De probleemstelling van de afstudeeropdracht luidt als volgt: Op welke wijze kan de toegang tot documenten voor medewerkers van het CSK van Compass Group BV worden verbeterd? 1.2 Doelstelling Zowel de documenten van Compass als de voormalige Avenance-documenten dienen geconsolideerd te gaan worden in een logische folderstructuur waarin de rechten van de diverse gebruikers duidelijk zijn. Dit zal resulteren in een situatie waarin de volgende zaken van toepassing zijn: Het delen van documenten (data) zal binnen het CSK vereenvoudigd zijn Het inzichtelijk maken van informatie zal zijn versneld Er zal een uniforme oplossing zijn gerealiseerd die voor alle medewerkers van het CSK van toepassing is Door ownership, waarbij per 1 of meerdere folders een eigenaar wordt bepaald, is de continuïteit geborgd De oplossing is kostenbesparend 1.3 Resultaat Hoofdstuk: Het onderwerp 5

6 Nadat de afstudeeropdracht is uitgevoerd zullen medewerkers van het CSK op de meest eenvoudige manier documenten kunnen opslaan en terugvinden. Ook kunnen zij eerder bepalen of zij recht hebben op het inzien van bepaalde documenten. Ook wordt het onnodig zoeken naar informatie zo goed als uitgesloten. Medewerkers van Compass kunnen gebruik maken van de oude-avenance-data. Het product van dit afstudeerproject heeft een besparend effect want het beheer van de fileserver zal een stuk lager zijn. Er is nu geen overzicht op de gedeelde folders. Hiervoor zal na afronding van dit project een eenduidige oplossing zijn. Alle gedeelde informatie is hierbij dan logisch ingedeeld. Door het product van dit project zal de productiviteit van de gebruikers toenemen waarmee geïnvesteerde kosten zullen worden terugverdiend. 2. Te demonstreren competenties De te demonstreren competenties worden in dit hoofdstuk nader toegelicht In het weekoverzicht dat in het derde hoofdstuk volgt, wordt regelmatig naar deze competenties terug verwezen. 2.1 Analyseren Probleemanalyse Op hoofdlijnen analyseren en beschrijven van een vraagstuk of probleem in de informatievoorziening, al dan niet voortkomend uit een bedrijfskundig vraagstuk Nader verkennen van het vraagstuk of probleem om vast te stellen of er een opdracht moet worden gegeven om het ondervonden probleem verder te analyseren en op te lossen. Dit vertaalt zich tijdens het uitvoeren van deze opdracht in het vaststellen van de requirements (fileserver, Active Directory etc.) en het voeren van gesprekken in het bedrijf (welke documenten voor welke afdeling/business unit, bepalen ownership). Daarnaast vertaalt zich dit in het onderzoeken welke oplossing voor de meest eenvoudige wijze van het delen van documenten zorgt en welke het inzichtelijk maken van informatie het meest versnelt. Hoofdstuk: Te demonstreren competenties 6

7 Bedrijfsanalyse Uitvoeren van het onderzoek om een beeld te krijgen van de structuur en het functioneren van de organisatie en van voor de informatievoorziening relevante aspecten, interne en externe ontwikkelingen, mede in het licht van geformuleerde knelpunten, problemen, wijzigingen, e.d. in de (gebruikers)organisatie Beschrijven van de bevindingen. Dit heeft onderdeel uitgemaakt van het onderzoek. Informatiebehoefte Door middel van interviews met medewerkers en analyse van taken van medewerkers en afdelingen de behoefte aan kennis en informatie in kaart brengen met het oog op een advies over de beschikbaarstelling van informatiebronnen en passende instrumenten voor het delen van kennis. Dit vindt plaats tijdens gesprekken die ik in het bedrijf wil gaan voeren om in kaart te brengen welke documenten (data) door welke afdeling wordt gebruikt. Hierbij speelt ook het bepalen van het toekomstige ownership een rol. 2.2 Adviseren Informatieplan Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatiedienstverlening en kennisdeling in een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering en met het gewenste document management Vaststellen van uitgangspunten, condities en randvoorwaarden. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld, alsmede de consequenties voor de bestaande situatie. Hoofdstuk: Te demonstreren competenties 7

8 Beheren en onderhouden van het plan Inventarisatie en analyse vormen onderdeel van het onderzoek. Rechtenstructuur is een belangrijke geldende randvoorwaarde. Beheer en onderhoud is iets dat relevant is bij het ownership. 2.3 Realiseren Systeemimplementatie Plannen van de verschillende stappen om te komen tot overgang naar een nieuw informatiesysteem Creëren van draagvlak in een organisatie voor de overgang naar het gebruik van een nieuw informatiesysteem Toetsen of aan alle randvoorwaarden voor implementatie is voldaan Uitvoering van de planning Evalueren van en reflecteren over het implementatietraject. Plannen van de verschillende stappen zal worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Daarnaast dient er onder de diverse afdelingshoofden nog draagvlak te worden gecreëerd voor de nieuwe oplossing: op het eerste gezicht zullen zij dit mogelijk ervaren als het inleveren van een stuk vrijheid. Uitvoering en evaluatie spreken voor zich. Instructie Bepalen van de opleidingsbehoefte Formuleren van leerdoelen Vaststellen / samenstellen van ondersteunende documentatie Uitvoeren van de instructie / opleiding Toetsing van de bereikte resultaten Evalueren van de instructie / opleiding. Gebruikers zullen geïnstrueerd worden over het gebruik van de nieuwe folderstructuur. Hoofdstuk: Te demonstreren competenties 8

9 Voor alle genoemde punten geldt dat ik ze zelfstandig in een complexe omgeving zal uitvoeren. 3. Voortgang In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen gedurende het project nader per week bekeken. 3.1 Week 1 De aftrap : Week 1 (6 t/m 10 februari) De eerste week van het project was er een van oriëntatie. In deze week ben ik me gaan verdiepen naar wat er reeds bestond aan informatie en initiatieven binnen Compass die op enigerlei wijs betrekking zouden kunnen hebben op het gekozen onderwerp. Dit zou je kunnen verbinden aan de in het in 2.1 Analyseren genoemde nader verkennen van een bepaald onderwerp. Ook maakte deze oriëntatie deel uit van de bedrijfsanalyse. Een lastig punt van deze fase was dat de werkwijze nog betrekkelijk informeel was maar dat hierbij wel de kennis en informatie van collega s moest worden ingewonnen. Tijdens hun verplichtingen op de werkvloer heb ik collega s dus moeten verleiden om tijd vrij te maken om mee te denken over het onderwerp. Dit vormde overigens een goede oefening voor latere fases van het project waarbij ik de noodzaak van het uitvoeren van het plan regelmatig heb moeten verkopen aan afdelingshoofden. Collega s die mij in deze fase goed geholpen hebben zijn enerzijds een collega die reeds in het vorige jaar een aanzet had gedaan tot het uitvoeren van een soortgelijk project. Zijn bevindingen kwamen mij goed van pas bij het plannen van de verdere uitvoer van mijn werkzaamheden. Een andere collega had eerder bij een voormalige werkgever een soortgelijk project meegemaakt en voorzag mij ook van handige tips. Het was goed om te zien dat collega s betrokkenheid toonden bij het project. Valkuilen waarvoor ik in deze fase werd gewaarschuwd waren een mogelijk gebrek aan respons vanuit de afdelingshoofden op verzonden communicatie. Mogelijk zou het project ook als een inbreuk worden ervaren. Verder heb ik deze week besteed aan praktische zaken als het uitwerken van sheets in MS Visio en het zoeken naar relevante software die van toepassing zou kunnen zijn op de uitvoer van dit project. En heb ik op de huidige fileserver (NLAMSFILE01) een projectfolder aan gemaakt waarin alle documenten m.b.t. tot dit project worden opgeslagen. De folder is te vinden in ICT > Projects. De reeds bestaande documentatie over eerdere initiatieven is naar deze folder verplaatst. 9

10 3.2 Week 2 Organisatie in kaart : Week 2 (13 t/m 17 februari) Aangezien de structuur van de organisatie relevant was bij diverse oplossingen voor het probleem, ben ik het bedrijf ingegaan om een weergave van deze structuur te vinden. Dit kan mede worden gezien in het licht van het in 2.2 Adviseren genoemde Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatiedienstverlening en kennisdeling in een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering en met het gewenste document management Daarnaast hielden deze werkzaamheden uiteraard verband met de al eerder genoemde bedrijfsanalyse. Merkwaardig genoeg bleek in de organisatie geen recent organogram voor handen. Mogelijk is dit veroorzaakt door de recente ontwikkelingen, waaronder een overname, in het bedrijf. Het ontbreken van een recent organogram dwong mij om bij diverse afdelingen te informeren naar welke weergave het huidige model het best zou representeren. Vanaf dit moment begon ik dus ook andere afdelingen in het verhaal te betrekken. Lastig, omdat van te voren niet goed kon inschatten of de andere afdelingen hiertoe bereid zouden zijn. Ook vond ik het lastig om de afdeling Human Resources te confronteren met het feit dat er niet zoiets eenvoudigs als een actueel organogram voor handen was uiteindelijk. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de structuur in een recente verschenen Wegwijzer voor nieuwe medewerkers het beste model zou zijn. Op basis van het gekozen model ben ik in MS Visio tekeningen gaan maken van een nieuwe opzet van de informatiedeling. Deze tekeningen zijn verwerkt in memo s die aan de afdelingshoofden gestuurd zouden gaan worden. Deze memo s heb ik gedurende het project regelmatig besproken met mijn afstudeermentor. Hij reageert bijzonder positief op de inhoud van de documenten. Hier ben ik uiteraard blij mee. Om de opzet van het nieuwe model nog wat meer te verduidelijken besluit ik de Visio-tekeningen niet alleen in een memo te verwerken maar ook in een PPT-presentatie. Deze PPT kan worden getoond aan de afdelingshoofden. 3.3 Week 3 Een eerste opzet 10

11 : Week 3 (20 t/m 24 februari) De oriënterende fase in de eerste weken van het project had reeds uitgewezen dat een totale chaos op de fileserver mede, zo niet grotendeels, debet was aan de problemen m.b.t. het delen van informatie. In de derde week van het project heb ik een voorstel gemaakt voor het opnieuw inrichten van de fileserver. Dit voorstel is in deze week voorgelegd aan het hoofd van de afdeling van Human Resources van Compass. Dit onderdeel kan ook worden gezien in het licht van de competentie Adviseren, en in de geval van een informatieplan door: Inventariseren, analyseren, afstemmen en beschrijven van de gewenste informatiedienstverlening en kennisdeling in een organisatie, in relatie met de gewenste bedrijfsvoering en met het gewenste document management Vaststellen van uitgangspunten, condities en randvoorwaarden. Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld, alsmede de consequenties voor de bestaande situatie. Beheren en onderhouden van het plan Feedback van het hoofd van de afdeling van Human Resources van Compass is in het voorstel verwerkt. Daarna zou het worden voorgelegd aan de afdelingshoofden. Ik vermoedde dat hier het risico bestond dat het voorstel niet snel genoeg door een van de genoemde partijen wordt opgepakt. In overleg met de afstudeermentor wordt besloten het voorstel ook aan een directielid te sturen. Naast het voorstel voor de nieuwe inrichting is ook het migratiebestand voor het verplaatsen van de oude data van Avenance ter goedkeuring voorgelegd aan de diverse partijen. In deze week ben ik ook verder gegaan met de pakketselectie. Hierbij zocht ik naar passende software die het terugvinden van documenten op de fileserver kan versnellen en vereenvoudigen. Om de informatiebehoefte van de medewerkers van het CSK van Compass in kaart te brengen heb ik een survey uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen een belangrijke rol spelen bij de keuze van de juiste software. In deze week heb ik de vragen voor de survey opgesteld. De beperking van de vrijheden blijkt een lastig punt voor de afdelingshoofden. Vanuit de organisatie komen berichten dat men ownership wil over meer folders dan nu het geval is. Dit is een mogelijk gevaar voor het project omdat de een deel van de efficiëntie qua beheer hiermee verloren zal gaan. Een probleem waarmee ik hier geconfronteerd wordt is een gebrek aan autoriteit vanwege mijn positie binnen de organisatie. Wanneer er extra druk op bepaalde zaken moet worden gelegd zal dit dus via mijn leidinggevenden moeten worden gespeeld. Wat ik persoonlijk als een mogelijk lastig punt van dit project ervaar is het feit dat een eerdere poging om dit initiatief van de grond te krijgen min of meer stuk is gelopen op een gebrek aan samenwerking 11

12 vanuit de organisatie. De hoofden van de diverse afdelingen lijken dit voorstel als een mogelijke inbreuk op hun vrijheiden te ervaren. De toegevoegde waarde van het initiatief is niet in één oogopslag terug te zien. Het zal van overtuigingskracht moeten getuigen om de voordelen van het project duidelijk te maken aan de diverse betrokken partijen. De voordelen voor de ICT: een beperking van het beheer over de fileserver en besparing op de back up-kosten liggen voor de hand. Het zal de afdelingshoofden echter niet direct duidelijk zijn dat er ook winst ligt op het gebied van de productiviteit van de medewerkers. Bij het uitzetten van de survey onder de medewerkers zal blijken wat de affiniteit is van de gemiddelde medewerker met het onderwerp. Ik hoop dat dit zal leiden tot een redelijke respons. Daar ben ik erg benieuwd naar. Verder heb ik in week 1 geen knelpunten in het project ervaren. Diverse collega s hebben zich enthousiast getoond voor het project en hun medewerking aangeboden. 3.4 Week 4 Security en permissie : Week 4 (27 februari t/m 2 maart) In het kader van de competentie Analyseren ben ik i.v.m. het onderdeel Informatiebehoefte bezig geweest met documentonderzoek op de NLAMSFILE01. Ik ben begonnen met de analyse van taken van medewerkers en afdelingen om de behoefte aan informatie in kaart te brengen. Dit met het oog op een advies over de beschikbaarstelling van een passend instrument voor het delen van informatie. Een eerste stap hiertoe was het onderzoeken welke soorten documenten er op de fileserver NLAMSFILE01 voorkomen. Ten eerste ben ik op zoek gegaan naar goede software om een analyse op de aanwezige soorten documenten te kunnen uitvoeren. Na een onderzoek online en een vergelijk tussen meerdere soorten software, koos ik voor TreeSize Professional. Met deze software kun je schijfruimte efficiënt beheren. Daarnaast krijg je snel een overzicht van het schijfgebruik en kun je gedetailleerde analyses maken. Aan de hand van TreeSize heb ik duidelijke grafieken gemaakt van het type documenten dat gebruikt is. Dit heb ik o.a. verwerkt in een overzicht van diverse extensievormen. Daarnaast heb ik per gebruiker in kaart kunn oen brengen wat het gebruik in grootte van de fileserver nu is. Het nut van het in het volgende onderdeel van deze voortgangsrapportage verder beschreven. De in TreeSize gemaakte grafieken ga ik gebruiken in mijn documentatie tijdens de verdere duur van dit project. Mogelijk gaat TreeSize ook worden gebruikt bij het beheer op de fileserver in de verdere 12

13 toekomst. Lastig van dit punt is dat TreeSize in dat geval voornamelijk gebruikt zou moeten gaan worden door de afdeling Netwerk- en Infrabeheer. Hun kennis op deze terreinen reikt verder dan de mijne en het is een uitdaging om dan toch op het juiste niveau met elkaar te kunnen communiceren. In het kader van de competentie Analyseren ben ik ook bezig geweest met de implementatie van een nieuw security/permissiemodel voor de fileserver. Hiervoor ben ik opnieuw de organisatie ingegaan. Uiteindelijk heb ik van de afdeling PZ een overzicht gekregen van alle bestaande functies binnen de organisatie. Dit overzicht ben ik eerst gaan onderzoeken op redundantie en actualiteit. Dit was een lastig punt omdat ik niet zeker wist of deze afdeling me deze gegevens m.b.t. privacy wilde verstrekken. Daarna ben ik de functies die ik over had gaan plaatsen in het foldermodel dat ik inmiddels gemaakt heb voor de NLAMSFILE01. Daarna heb ik deze opzet besproken met collega van Netwerk- en Infrabeheer. Resultaat van het nieuwe securitymodel is dat wanneer er nu iemand voor een bepaalde functie wordt aangenomen, het direct duidelijk is wat zijn of haar rechten op de fileserver zijn. Verdere toevoegingen m.b.t. het securitymodel worden in de verdere loop van het project behandeld. 3.5 Week 5 Interviews : Week 5 (5 t/m 9 maart) In het kader van de competentie Analyseren en dan m.n. informatiebehoefte en bedrijfsanalyse, ben ik deze week verder gegaan met de ontwikkeling van de Memo_Herstructurering_Fileserver_ JZ-03 ontwikkeld. Dit is min of meer een verkorte versie van het document Folderherstructurering_ JZ-01, maar dan beperkt tot de relevante informatie voor de afdelingshoofden. Het document bevat in het kort de volgende zaken: een verzoek om feedback op de nieuwe voorgestelde structuur een verzoek om informatie over waar de nu gebruikte data zich bevindt een uitleg en vooruitblik op de uit te voeren survey Deze memo is in week 5 verstuurd naar de Direct Reports (afdelingshoofden). Hierna zijn deze uitgenodigd voor gesprekken (interviews) over de memo waarin de gevraagde informatie zou worden verzameld. Dit was een lastig moment omdat ik op dit punt het project moest gaan verkopen aan diverse personen die hoger binnen de rangorde van het bedrijf staan dan ik. Voor hen was dit in veel gevallen ook een eerste inlichting over het feit dat het gebruik van de fileserver in de toekomst, in zekere zin, aan de 13

14 afdelingen zal worden gaan doorbelast. Op dit punt was ik dus als het ware de brenger van slecht nieuws. Gelukkig bleek dit in de praktijk erg mee te vallen. De afdelingshoofden en Direct Reports met wie ik sprak bleken allen bijzonder coöperatief. Al was wel kritiek op de eerder genoemde voorgenomen doorbelasting. Hierbij werd echter het besef aangegeven dat dit door efficiency en kostenbesparing ingegeven beslissingen waren. Uiteindelijk is het gelukt vrijwel alle afdelingshoofden en Direct Reports minimaal 1 keer over het project te spreken. Tijdens de interviews met de Direct Reports werd duidelijk dat het voor hen lastig is te overzien welke data er door hun medewerkers in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt. Veelal werd ik voor deze informatie dus doorverwezen naar één of meer medewerkers van de betreffende afdeling. Het benaderen van deze medewerkers kost extra tijd en betekent dus een kleine vertraging van het project. Ook lastig omdat van nog meer mensen input gevraagd zal moeten gaan worden. Eerder genoemde reden was ook de oorzaak van het feit dat de Direct Reports moeite hadden met het doen van uitspraken over de voorgestelde structuur en het gebruik van de Avenance-data. Ook hier werd ik doorgaans verwezen naar één of meer medewerkers van de betreffende afdeling. Ook dit had extra tijd en een mogelijke vertraging van het project tot gevolg. Op basis van een door de afdeling Human Resources aangeleverd overzicht heb ik alle op het CSK gehanteerde functies in kaart gebracht. Aan die functies hangen namen van personeelsleden. Daarnaast heb ik zogenaamde ACL-groups ontwikkeld. Dit zijn groepen die gehanteerd worden in de Active Directory, de beheeromgeving voor rechten op de fileserver(s). Vervolgens heb ik de functies en namen gekoppeld aan deze ACL-groups. Door dit te verwerken in een script en dit vervolgens te laten draaien in de Active Directory wordt een geheel nieuw security/permissiemodel gecreërd. Dit zal wanneer de nieuwe folderstructuur is gerealiseerd dus met een druk op de knop neergezet zijn. Daarnaast heb ik me deze werk verder bezig gehouden met de uitwerking van het adviesrapport. 3.6 Week 6 Survey : Week 6 (12 t/m 16 maart) In deze week ben ik verder gegaan met het ontwikkelen van de survey m.b.t. het gebruik van de fileserver(s) die ik wilde uitzetten in de organisatie. Aangezien ik dit professioneel wilde aanpakken 14

15 ben ik op zoek gegaan naar passende open source software waarmee ik een goed ogende survey digitaal kon ontwikkelen en aanbieden aan een grote groep potentiële kandidaten. Na enig zoekwerk online kwam ik uit bij de open source software van LimeSurvey. Hiermee heb ik de nodige tests gedaan op mijn privédomein. Het pakket maakt gebruik van PHP en (My)SQL en geeft de mogelijkheid aantrekkelijke surveys te presenteren. Bovendien kon ik eenvoudig alle fileserver gebruikers van het CSK in dit pakket opnemen. In LimeSurvey heb ik een enquête ontwikkeld bestaande uit 26 vragen. In eerste instantie had ik LimeSurvey draaien op mijn privédomein: janzwaan.com Door de gebruikers van het CSK de survey op dit domein te laten uitvoeren, zou ik flinke traffic naar mijn domein hebben gerealiseerd. Helaas besloot mijn leidinggevende dat de survey alleen mocht worden uitgezet als deze intern zou worden gehost. Dit dwong mij het pakket op een lokale server te installeren. Iets dat voor een kleine vertraging zorgde. Na de nodige tests te hebben gedaan heb ik de survey als test zijnde uitgezet op de afdeling ICT. Aangezien de reacties bijzonder positief waren heb ik besloten de survey daarna uit te zetten in de gehele organisatie. Een spannend moment aangezien toen het project in de gehele organisatie bekend zou gaan worden. Hiervoor heb ik in Visual Basic een scriptje ontwikkeld waarmee ik op grote schaal unieke uitnodigingen kon versturen naar een grote groep gebruikers per mail. De response rate op de uitgezette survey bleek uiteindelijk bijzonder hoog. Binnen een week stond de teller op 125, veel meer dan van te voren werd verwacht. Met een lagere respons werd rekening gehouden aangezien er momenteel een reorganisatie plaatsvindt die de animo voor dergelijke zaken had kunnen verlagen. Als reden voor de hoge respons gaven mensen aan de prettige wijze waarop de survey kon worden ingevuld. De software van LimeSurvey bood al enkele mogelijkheden tot het analyseren van de data en het presenteren van de resultaten in grafieken. Om dit nog professioneler te kunnen doen en om verbanden te kunnen leggen tussen de diverse resultaten heb ik besloten SPSS te installeren. Hierin heb ik de resultaten uit LimeSurvey geïmporteerd. 3.7 Week 7 Analyse van data : Week 7 (19 t/m 23 maart) In het kader van de competentie Analyseren: informatiebehoefte, ben ik in deze week verder gegaan met de analyse van de data uit de interviews en de survey. De software van LimeSurvey bood al enkele 15

16 mogelijkheden tot het analyseren van de data en het presenteren van de resultaten in grafieken. Om dit nog professioneler te kunnen doen en om verbanden te kunnen leggen tussen de diverse resultaten heb ik besloten SPSS te installeren. Hierin heb ik de resultaten uit LimeSurvey geïmporteerd. Deze week ben ik begonnen met het daadwerkelijk analyseren van de surveyresultaten in SPSS. De uitgezette survey was voorzien van de volgende introductietekst: Ten eerste een korte toelichting bij een aantal in deze survey gebruikte begrippen. Onder fileserver verstaan we de netwerkstations waarop informatie wordt gedeeld. De vragen over de fileserver van Avenance hebben betrekking op de oude netwerkstations van dit bedrijf (NLAMSFILE02). Wanneer er wordt gesproken over lokaal opslaan, betreft dit het bewaren van data op een station op een lokale vaste schijf (C:). Onder extern wordt het opslaan op o.a. externe harde schijven, USB-sticks en andere eigen devices verstaan. De homedirectory betreft de persoonlijke ruimte op de fileserer die de medewerker heeft en die met de letter H (homedir) bij de netwerkstations wordt weergegeven. Ik ging ervan uit dat deze uitleg voldoende was. Desondanks bleken er nog een aantal medewerkers te zijn die moeite hadden met het beantwoorden van de vragen. Dit bleek ook uit de statistieken. Van de 127 ingevulde surveys bleken er 22 niet geheel ingevuld. Ik heb de feedback op de survey verzameld. In het vervolg moet ik me nog meer verplaatsen in de andere gebruiker. Daarnaast heb ik me deze werk verder bezig gehouden met de uitwerking van het adviesrapport. 3.8 Week 8 Pakketselectie : Week 8 (26 t/m 30 maart) Een uitkomst van de uitkomsten van de uitgevoerde survey bleek dat de zoekservice van Windows nauwelijks wordt gebruikt door de respondenten. Slechts 5% van hen gaf aan hier vaak gebruik van te maken. Van de respondenten gaf 24% aan de zoekservice nooit te gebruiken en maar liefst 26% van hen gaf aan dit nooit te doen. Naast het veranderen van folderstructuren en het migreren van data leek het stimuleren van het gebruik van deze zoekservice dus ook een goed alternatief. Lastig aan dit verhaal is dat je de manier van werken van medewerkers actief probeert te veranderen. Een goede instructie hierbij is essentieel. Naast de zoekservice van Windows zijn ook andere oplossingen voor het zoeken op de file servers gedurende deze week onderzocht. In het uiteindelijke rapport worden deze oplossingen verder beschreven. Tijdens de uitvoering van dit project zijn meerdere relevante softwarepakketten aan het licht gekomen. Zo is voor de uitvoer van de survey gebruik gemaakt van LimeSurvey. De reacties hierop waren 16

17 dusdanig positief dat inmiddels besloten is dat dit in het vervolg vaker gebruikt zal worden om de ervaringen van medewerkers over o.a. ICT-projecten te verzamelen en te meten. Naast LimeSurvey is ook gebruik gemaakt van Treesize, een pakket waarmee het gebruik van de fileserver uitstekend kan worden gevolgd. Een vergelijkend pakket waarmee gedurende deze periode is getest, is SizeExplorerPro. 3.9 Week 9 Instructie : Week 9 (2 t/m 6 april) In deze week ben ik aan de slag gegaan met het maken van instructies voor het gebruik van de diverse oplossingen die tijdens het project zijn ontwikkeld. Lastig omdat de instructies dusdanig moeten worden gemaakt dat ze voor iedereen goed te begrijpen zijn en tegelijkertijd voor niemand dusdanig simpel dat dit irriteert. Eerder bleek tijdens het uitzetten van de survey dat de vragen door een deel van de respondenten, ondanks instructie, toch nog als lastig werden ervaren. Een verkeerde inschatting van mijn kant dus. Bij het schrijven van de instructies ben ik gestart met het bepalen van de opleidingsbehoefte en vervolgens heb ik de leerdoelen geformuleerd. Tijdens het project heb ik een enorme hoeveelheid documentatie ontwikkeld. Tijdens deze week heb ik vastgesteld welke documentatie voor de eindgebruikers relevant was en heb ik deze informatie samengevoegd in enkele heldere en goed leesbare instructies. Het meest lastig hierbij vond ik het opstellen van de instructies voor de medewerkers van de afdeling Netwerk- en Infrabeheer. Dit omdat ik van het lastigst kon inschatten op welk niveau en in welke vorm ik de informatie kon aanbieden. Hierbij heb ik met verschillende vormen geëxperimenteerd. Voor het aanleveren van het securitymodel heb ik bijvoorbeeld gekozen voor een MS Accesdatabase met begeleidende werkinstructie. De diverse instructies zijn getest tijdens een pilot die is uitgevoerd door diverse werknemers van de afdeling ICT. Doel van het uitvoeren van deze instructies was het meten van de doeltreffendheid door het toetsen van de resultaten. De pilot is na afloop van de periode geëvalueerd. De resultaten van de pilot en de evaluatie na afloop, worden verder verwerkt in het adviesrapport. 17

18 3.10 Week 10 Pilot : Week 10 (9 t/m 13 april) In deze week heb ik een pilot uitgevoerd waarbij diverse onderdelen van het project zijn getest door medewerkers van de afdeling ICT. Dit hield mede verband met de competentie Realiseren en dan m.n. systeemimplementatie. De pilot kan namelijk worden gezien als onderdeel van het plannen van de verschillende stappen om te komen tot een overgang naar een nieuw informatiesysteem. De afdeling ICT vormde wat dat betreft een goede, kritische gebruikersgroep. Het schrijven van heldere instructies moest bijdragen aan het creëren van draagvlak voor de overgang naar het gebruik van een nieuw informatiesysteem. Tijdens het uitzetten van de survey had ik veel feedback van mijn directe collega s op de inhoud hiervan ontvangen. Het was soms best lastig om mijn collega s te confronteren met mijn, met dit project samenhangende, initiatieven waarvan ik tevoren niet altijd wist of de kwaliteit op niveau was. Doel van de pilot was mede toetsen of aan alle randvoorwaarden voor implementatie is voldaan. Nadat dit was gebeurd kon aan de verdere uitvoering worden gewerkt. Vanaf dat moment was het project helaas niet meer geheel in mijn handen. Aangezien er een samenhang is met het project Nieuwe Werkplek, dat in het adviesrapport nader wordt toegelicht, moest er vanaf dit moment gewacht worden op externe ontwikkelingen en kon ik me gaan focussen op de rapportage Week 11 Rapportage I : Week 11 (16 t/m 20 april) In deze week heb ik gewerkt aan het Voortgangsverslag en het Afstudeerverslag. Het afstudeerverslag bevat onder meer het volgende: referaat, voorwoord, inhoudsopgave en inleiding op het afstudeerverslag; beschrijving van de organisatie van de opdrachtgever en de plaats van de afstudeerder daarin; beschrijving van de situatie bij aanvang van het afstuderen; bespreking van mogelijke oplossingsmethoden en verdediging van de gekozen aanpak; beschrijving van de werkzaamheden met toelichting op en motivatie van de gemaakte keuzes; bespreking van afwijkingen ten opzichte van het afstudeerplan met motivatie; analyse van de (tussen)resultaten; 18

19 bespreking van de opgeleverde (tussen)producten los van (tussen)producten zelf; evaluatie van de gebruikte aanpak tijdens de afstudeerperiode; evaluatie van de opgeleverde (tussen)producten; geraadpleegde literatuur ; afkortingenlijst, noodzakelijke, niet algemeen toegankelijke achtergrondinformatie, e.d Week 12 Rapportage II : Week 12 (23 t/m 27 april) In deze week heb ik gewerkt aan het Voortgangsverslag en het Afstudeerverslag. Het afstudeerverslag bevat onder meer het volgende: referaat, voorwoord, inhoudsopgave en inleiding op het afstudeerverslag; beschrijving van de organisatie van de opdrachtgever en de plaats van de afstudeerder daarin; beschrijving van de situatie bij aanvang van het afstuderen; bespreking van mogelijke oplossingsmethoden en verdediging van de gekozen aanpak; beschrijving van de werkzaamheden met toelichting op en motivatie van de gemaakte keuzes; bespreking van afwijkingen ten opzichte van het afstudeerplan met motivatie; analyse van de (tussen)resultaten; bespreking van de opgeleverde (tussen)producten los van (tussen)producten zelf; evaluatie van de gebruikte aanpak tijdens de afstudeerperiode; evaluatie van de opgeleverde (tussen)producten; geraadpleegde literatuur ; afkortingenlijst, noodzakelijke, niet algemeen toegankelijke achtergrondinformatie, e.d. 19

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 Procesverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 1 Inleiding In dit procesverslag leg ik uit hoe het project is verlopen en wat ik er van geleerd heb. Ik geef een reflectie op hoe ik dingen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx Kandidaat: Anoniem Invuldatum: 05-07-2016 Organisatie: xxxxxxxx Functie: concierge Werkgeversrapportage DISCLAIMER: Het rapport dat voor u ligt is automatisch gegenereerd uit uw antwoorden op de vragenlijst

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Concrete kennismaking met de mogelijkheden van ICT in de hulpverlening

Concrete kennismaking met de mogelijkheden van ICT in de hulpverlening Concrete kennismaking met de mogelijkheden van ICT in de hulpverlening Naast informatie ook praktijkopdrachten voor alle studiefasen die gericht zijn op ICT-gerelateerde competenties. In de vorige eeuw

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie