Programma van Eisen V1.07. OndernemingsDossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen V1.07. OndernemingsDossier"

Transcriptie

1 Programma van Eisen V1.07 OndernemingsDossier Auteur: Projectbureau ondernemingsdossier Versie: V1.07 Datum: augustus 2011 Dit werk valt onder een CCL licentie 3.0 Nederland. Naamsvermelding: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie NietCommercieel Gelijkdelen.

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding Aanleiding Doel en positionering Doel en doelgroep Korte schets van het ondernemingsdossier-concept Indeling van dit document... 7 HOOFDSTUK 2 Organiseren van de samenwerking Rollen en (keten)partijen Aansluiting bij eherkenning of een andere authenticatiedienst HOOFDSTUK 3 Het afnemen van een ondernemingsdossier dienst Wettelijke vertegenwoordiger onderneming vraagt een ondernemingsdossier aan Onderneming start met ondernemingsdossier Onderneming (hoofdgebruiker/beheerder) voegt gebruikers toe aan ondernemingsdossier Hoofdgebruiker ondernemingsdossier beheert toegangsrechten Toezichthoudend bestuursorgaan vraagt toegang aan tot ondernemingsdossier onderneming Inspecteur verkrijgt toegang tot ondernemingsdossier onderneming X Medewerker onderneming vraagt toegang aan tot ondernemingsdossier Medewerker logt in in ondernemingsdossier...18 HOOFDSTUK 4 Regels afleiden Vastleggen overzicht van regelhulpen in ondernemingsdossier Ondernemer gebruikt regelhulp Ondernemer verwerkt resultaat regelhulp Ondernemer gebruikt regelhulp opnieuw Signaleren van wijzigingen in wetgeving HOOFDSTUK 5 Plannen, bewaken en uitvoeren van taken Ondernemer plant taken Ondernemer bewaakt taken Verantwoordelijke beheert eigen Taken HOOFDSTUK 6 Rapportage en aanvraag Verantwoordelijke doet aanvraag/melding Genereren van de aanvraag/melding Het versturen van de aanvraag/melding Reactie aanvraag verwerken HOOFDSTUK 7 Toezicht ondergaan Hoofdgebruiker autoriseert toezichthouder Ondernemer verstrekt gevraagde informatie aan toezichthouder Toezichthouder ziet ondernemingsdossier van onderneming in Ondernemer verwerkt oordeel toezichthouder in ondernemingsdossier Toezichthouder plaatst opmerking in ondernemingsdossier van onderneming HOOFDSTUK 8 Communicatie Overzicht van notificaties in ondernemingsdossier HOOFDSTUK 9 Functioneel beheer van de ondernemingsdossier-toepassing HOOFDSTUK 10 Algemene eisen ondernemingsdossier-basis HOOFDSTUK 11 Domeinmodel ondernemingsdossier-concept Bedrijfsonderwerp Bestuurlijke uitspraak Document (Wettelijke) Eis Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 2/52

3 11.5. Maatregel Medewerker Nalevingsresultaat (tussenentiteit) Onderneming Opmerking Taak Vestiging Wettelijk onderwerp Aanpassingen t.o.v V Bijlage I: Beheermodel & te beleggen verantwoordelijkheden Tabellen in dit document: Tabel 1: Indeling van het document... 8 Tabel 2: Rollen in het ondernemingsdossier-concept Tabel 3: Rollen binnen eherkenning Tabel 4: Service ID's voor ondernemingsdossier-content en functionaliteit Tabel 5: Overzicht van mogelijke soorten notificaties Afbeeldingen in dit document Afbeelding 1: De werking van het ondernemingsdossier-concept... 7 Afbeelding 2: Het afleiden van regels Afbeelding 3: Domeinmodel ondernemingsdossier-basis Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 3/52

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Ondernemers zijn op basis van wet- en regelgeving verplicht informatie aan te leveren aan de overheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie voor het verkrijgen van vergunningen, meldingen aan een toezichthouder of het CBS maar ook om informatie over naleving van regelgeving op basis waarvan een inspectie toezicht uitoefent. Veel ondernemers ervaren de hoeveelheid tijd en geld die zij moeten besteden aan naleving van regelgeving vanuit de overheid, als een rem op hun ondernemerschap. Voor ondernemers is wet- en regelgeving vaak ingewikkeld en moeilijk te begrijpen, zodat ondernemers niet altijd weten wat zij precies moeten doen om de regels goed na te leven. Vaak sluit de wettekst niet aan bij de belevingswereld van de ondernemer en zijn bedrijf. De ondernemer moet ook nog vaak dezelfde informatie meerdere malen verstrekken omdat deze door de overheid niet bewaard of hergebruikt wordt of kan worden. En inspecties zijn nog onvoldoende afgestemd om de ondernemer te ontlasten. Het gevolg is dubbel werk, ergernis en inefficiëntie. De overheid neemt dit probleem serieus en werkt daarom met ondernemers aan vermindering van de regeldruk en de verbetering van de elektronische dienstverlening aan bedrijven. Ook het kabinet Rutte spreekt in het regeerakkoord de ambitie uit om met een faciliterend en stimulerend beleid de regeldruk voor bedrijven verder te laten dalen. Het ondernemingsdossier draagt bij aan de vermindering van regeldruk doordat het eenmalige gegevensaanlevering mogelijk maakt, vooral voor MKB-bedrijven die te maken hebben met de stapeling van regelgeving vanuit verschillende overheidsorganisaties. Daarnaast sluit het concept aan op de ambitie van het Kabinet om bedrijven die over eigen kwaliteitssystemen beschikken en goed naleefgedrag laten zien minder zwaar met inspectiebezoeken te belasten (inspectievakantie). Door het toegankelijk maken van bedrijfseigen informatie vanuit het ondernemingsdossier kan een fysieke inspectie op locatie verschuiven naar een minder belastend regiem, zoals systeemtoezicht of inspectie op afstand. Voor meer achtergronden wordt verwezen naar de referentiearchitectuur ondernemingsdossier Doel en positionering Dit document bevat het gedetailleerde programma van eisen voor een ondernemingsdossiertoepassing als invulling van het ondernemingsdossier-concept. Het ondernemingsdossier-concept is ontwikkeld binnen het programma 'Slim geregeld, goed verbonden (Sggv). Een ondernemingsdossier-toepassing ondersteunt bedrijven in hun wettelijke verplichtingen en vergemakkelijkt de handhaving en toezicht voor bedrijven en overheden. Een ondernemingsdossier-toepassing vereenvoudigt de informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden, en verlicht daardoor administratieve- en toezichtlasten. Centraal bij het opstellen van het gedetailleerd programma van eisen staan de referentiearchitectuur ondernemingsdossier en het globale programma van eisen. 1. Referentie-architectuur In de referentie-architectuur zijn het ondernemingsdossier-concept en de te maken afspraken over de samenhang en samenwerking van processen, informatie en techniek op generiek niveau beschreven. De referentie-architectuur bevat de elementaire uitgangspunten en principes voor een ondernemingsdossier en is daarmee richtinggevend en kaderstellend. De referentiearchitectuur verwijst voor enkele standaarden naar de NEN NTA Globaal programma van eisen Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat de meerwaarde in de praktijk bewezen wordt. Om het concept te beproeven is met de brancheverenigingen (NRK, Recron, MO-Groep en KHN) een aantal praktijktesten (EUGO en Horeca Digitaal) ondernomen, om vast te stellen of het concept daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste administratieve lastenverlichting Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 4/52

5 De opgedane ervaringen in de praktijktesten, die voor de ontwikkeling van een ondernemingsdossier van groot belang zijn, zijn meegenomen in het globale programma van eisen 1. Het globale programma van eisen bevat een overzicht van gewenste functionaliteiten op basis waarvan per functie kan worden vastgesteld wat de bijdrage is aan het ondernemingsdossier. Op 12 juli 2010 hebben de brancheorganisaties en het programma Sggv vastgesteld dat het globaal programma van eisen die eisen en wensen bevat die aanwezig zijn bij de koploperbranches, waardoor de te realiseren ondernemingsdossier-toepassing de bij de branches bestaande wensen kan invullen. Op basis van deze documentatie en in samenwerking met de koploperbranches is dit gedetailleerde programma van eisen voor een te ontwikkelen ondernemingsdossier-toepassing met basisfunctionaliteit opgesteld Doel en doelgroep In dit document wordt de basisfunctionaliteit beschreven voor een ondernemingsdossier-toepassing. Het programma SGGV heeft op basis hiervan een voorbeeldapplicatie ontwikkeld; een softwareprogramma dat de basisfunctionaliteiten zoals beschreven in dit document voor een groot deel ondersteunt, maar niet volledig omdat bij de uiteindelijke implementatie pas definitieve keuzes worden gemaakt.. Met de realisatie van een voorbeeldapplicatie, wordt een eenvoudige start beoogd met een ondernemingsdossier-toepassing met basisfunctionaliteit die ter beschikking wordt gesteld door de overheid. Koploperbranches en andere geïnteresseerde branches/ketens kunnen deze gebruiken nadat zij, op basis van afspraken met verwante ketenpartijen, de voorbeeldapplicatie hebben geconfigureerd en aangevuld met branchespecifieke keuzes die in dit PVE open zijn gelaten. Daar waar nodig kan de ondernemingsdossier-toepassing met basisfunctionaliteit worden uitgebreid met branchespecifieke functionele behoeften. In het programma van eisen wordt de toepassing die dan ontstaat aangeduid als ondernemingsdossier-toepassing of ondernemingsdossier ingericht voor een specifieke branche. Onderstaande figuur laat globaal de functionaliteit zien beschreven in het PVE, wat de voorbeeldapplicatie daarvan invult en dat een branche dit kan uitbreiden met eigen functionaliteiten. PVE functionaliteit branchewensen voorbeeldapplicatie Branche specifiek maken voorbeeldapplicatie Toe te voegen branche functies (niet in PVE) Branche specifiek maken ondernemingsdosssier Het gebruik van de ondernemingsdossier-toepassing met basisfunctionaliteit vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid van de branche/keten. De realisatie van de voorbeeldapplicatie heeft een eenmalig karakter. Het beheer, gebruik en doorontwikkeling liggen qua verantwoordelijkheid bij de ondernemer en de branche. De realisatie van de voorbeeldapplicatie met basisfunctionaliteit is vanuit 1 Document: Opzet specificaties EOD-basis Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 5/52

6 de overheid gebaseerd op de principes van open standaarden en open source software en is beschikbaar volgens een EUPL licentie. Het gedetailleerde programma van eisen heeft tot doel: 1. De eisen aan het ondernemingsdossier basis te beschrijven zodat de voorbeeldapplicatie gerealiseerd kan worden. 2. Brancheorganisaties en softwareleveranciers een PvE beschikbaar te stellen, waarin de eisen aan een ondernemingsdossier-toepassing met basisfunctionaliteit zijn vastgelegd. 3. Brancheverenigingen in staat te stellen zich een beeld vormen van de mate waarin in hun behoefte en ambitie voorzien wordt en zich een beeld te vormen of en in hoeverre een eigen voorziening ondernemingsdossier-compliant is. Het staat partijen vrij om gebruik te maken van alle genoemde producten. De software van de voorbeeldapplicatie op basis van open source (EUPL) en de Referentiearchitectuur en dit Programma van Eisen, volgens een creative commonslicentie (CCL) Korte schets van het ondernemingsdossier-concept Het ondernemingsdossier-concept steunt op: - Samenwerking tussen bedrijven en overheden gebaseerd op vertrouwen - Digitale gegevensuitwisseling op basis van overeengekomen standaarden ondersteund door een gebruiksvriendelijke ondernemingsdossier-toepassing - Regelhulp: slimme uitleg van wat ondernemer moet doen om regels na te leven Het ondernemingsdossier-concept vraagt om intensieve samenwerking tussen bedrijven en overheden. Samenwerking gebaseerd op vertrouwen en de bereidheid om over de grenzen van de eigen organisatie en werkprocessen heen te kijken. Het ondernemingsdossier-concept geeft invulling aan de uitgangspunten van vernieuwing toezicht, te weten een omkering van toezicht uit wantrouwen naar vertrouwen (high trust), werken met risicoprofielen, betere afstemming tussen toezichthouders en minder fysieke controles. Daarbij zijn de uitgangspunten : Het integraal ondersteunen van de onderneming in zijn nalevingverplichtingen staat centraal en niet de regelgeving en naleving per bevoegd gezag. Ketenomkering; de overheid sluit bij het maken van wet- en regelgeving en de uitvraag van gegevens meer aan bij bedrijfsgegevens en bedrijfsbegrippen zodat een bedrijf de regels beter begrijpt en de gewenste gegevens gemakkelijker kan leveren vanuit de eigen bedrijfsadministratie. De onderneming kan eenvoudiger de toepasselijke regelgeving achterhalen en vereisten vastleggen door middel van een regelhulp en het voldoen aan de eisen bewaken. Efficiënte gegevensuitwisseling noodzaakt om de gehele keten in samenhang te bezien; vanaf het verkrijgen van informatie over de regelgeving naar het aanvragen van vergunningen/subsidies, het verkrijgen van toestemming tot en met toezicht. Hiertoe wordt een gedeeld dossier ingericht voor door de onderneming geautoriseerde deelnemers. Samenwerking tussen bedrijven en overheden gaat op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. De ondernemer stelt aan door hem geautoriseerde overheden informatie beschikbaar over het bedrijf op basis waarvan toezichthouders zich een beeld vormen van het voldoen aan de wettelijke eisen. De samenwerking tussen bedrijven en overheden moet voor beiden kostenvoordelen opleveren, bijvoorbeeld doordat de onderneming gegevens slechts één keer hoeft te overleggen en toezicht gerichter en meer op afstand gebeurt. Daarnaast spelen overwegingen als gemak, meer transparantie en kwaliteitsverbetering een belangrijke rol. In het ondernemingsdossier-concept gaat de digitale gegevensuitwisseling tussen ondernemers en overheden om te voldoen aan de wettelijke eisen als volgt verlopen met gebruik van de ondernemingsdossier-toepassing: Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 6/52

7 1- Op basis van de kennis over het bedrijf (het bedrijfsprofiel) kan de onderneming uit een externe bron een op haar toegesneden overzicht van wettelijke onderwerpen en eisen afleiden en de bijbehorende maatregelen en deze vastleggen in het ondernemingsdossier, idealiter door een aantal vragen te beantwoorden en het resultaat te bewaren, we noemen dit regelhulp gebruiken. 2- De onderneming plant vervolgens het voldoen aan deze maatregelen, bewaakt de uitvoering door middel van signaleringen en legt het bewijs vast in de ondernemingsdossier-toepassing. Zo verzamelt de onderneming nalevings-informatie, die mede uit de eigen administratiesystemen komt. 3- Door middel van actief aanbieden van die informatie (bijvoorbeeld bij een aanvraag) of toegang verlenen tot die informatie aan door de onderneming geautoriseerde toezichthouder(s) (dossier inzien) maakt de onderneming zijn nalevingsresultaat eenvoudig beschikbaar aan de betrokken instanties. 4- Deze controleren de informatie, nemen hierop actie (een besluit) en melden de uitkomst aan de onderneming. Deze uitkomst kan bijvoorbeeld bestaan uit een onderzoeksrapport of een vergunning die wordt bewaard in de ondernemingsdossier-toepassing. Schematisch is dit proces als volgt weer te geven: Afbeelding 1: De werking van het ondernemingsdossier-concept Om het ondernemingsdossier-concept te laten werken is een ondernemingsdossier-afsprakenstelsel nodig dat het mogelijk maakt de interactie en communicatie tussen ondernemer en overheid voor een grotendeels elektronisch plaats te laten vinden en te ondersteunen met een ondernemingsdossiertoepassing. De referentiearchitectuur is daarvan de invulling Indeling van dit document Dit document beschrijft de eisen aan de hand van onderstaande indeling. Het begint met een korte schets van het ondernemingsdossier-concept en basisafspraken om het strategische proces van samenwerking vorm te geven. In hoofdstuk 2 staan de voorbereidingen die getroffen moeten worden om een ondernemingsdossier-basis te gaan gebruiken. Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven hoe het bedrijfsprofiel en de wettelijke eisen waaraan de onderneming moet voldoen worden geregistreerd. De hoofdstukken 5 tot en met 7 beschrijven de functionaliteit die de onderneming ondersteunt bij zijn streven te voldoen aan wet en regelgeving. Hoofdstuk 8 gaat in op de voorwaarden die gesteld worden aan de communicatie met een ondernemingsdossier. Daarna volgen de hoofdstukken over functioneel beheer, de algemene technische eisen en het domeinmodel van de voorbeeldapplicatie Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 7/52

8 Kernvraag Biedt ondersteuning bij ondernemingsdossier proces Hoofdstuk Hoe begint een Het creëren van een Organiseren van de samenwerking Hoofdstuk 2 branche? nulsituatie Bepalen rollen en partijen Aansluiting op authenticatiedienst Kernvraag Biedt ondersteuning bij Operationele ondernemingsdossier Hoofdstuk Wat moet ik (ondernemer) allereerst doen? Treffen van voorbereidingen processen Het afnemen van een ondernemingsdossier dienst Het aanvragen van een ondernemingsdossier-account Het verlenen van toegang Het opnemen van bedrijfsconfiguratie Hoofdstuk 3 Waar moet ik (ondernemer) me aanhouden? Wat moet ik (ondernemer) doen om te voldoen aan wet- & regelgeving? Hoe moet ik (ondernemer) communiceren met de overheid? Waarmee doen wij (branche) dat? Hoe borgen wij (branche) dat? Wat is de gegevensstructuur? Bepalen van het bedrijfsprofiel Nastreven van compliance Communiceren met een ondernemingsdossier Parametriseren en aanvullen In gebruik nemen/onderhouden Bepalen fit met andere applicaties Tabel 1: Indeling van het document Afleiden regels Hoofdstuk 4 Vinden van regelhulpbronnen Verkrijgen van regelhulp Signaleren van wetswijzigingen Taken Hoofdstuk 5 Plannen, bewaken en uitvoeren Toestemming verkrijgen Hoofdstuk 6 Opmaken, genereren, verzenden aanvraag Ontvangen van reacties Toezicht ondergaan Hoofdstuk 7 Inloggen toezichthouder Versturen van informatie Inkijken op ondernemingsdossier Reageren op adhoc verzoeken Melden uitkomst toezicht Communicatie Hoofdstuk 8 Configureren ondernemingsdossierbasis Functioneel beheer ondernemingsdossier-toepassing Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 8/52

9 HOOFDSTUK 2 Organiseren van de samenwerking Gebruik van een ondernemingsdossier-basis geschiedt op vrijwillige basis. Ketenpartners, ondernemers en overheden, bepalen gezamenlijk of zij een ondernemingsdossier-basis als passende oplossing zien en implementeren die vervolgens. Deze vrijwilligheid betekent niet vrijblijvendheid in tegendeel, zij brengt verplichtingen voor de betrokken partijen met zich mee. Het ondernemingsdossier-concept vraagt om een nieuwe manier van samenwerking. Een ondernemingsdossier werkt alleen als de betrokken partijen met elkaar samenwerken op basis van vertrouwen. Om het concept te laten slagen dienen partijen de onderstaande uitgangspunten uit de referentiearchitectuur te onderkennen en bereid te zijn om de resulterende randvoorwaarden na te komen en in te vullen. Het gaat om de volgende uitgangspunten: 1. het ondernemingsdossier-concept vermindert de administratieve lasten voor de onderneming. 2. Transparantie wordt beloond; een onderneming heeft minder toezichtlast als het ondernemingsdossier-concept wordt toegepast 3. het ondernemingsdossier-concept vraagt om denken en handelen vanuit de processen en administraties van het bedrijf (ketenomkering) 4. het ondernemingsdossier-concept werkt binnen het bestaande bestuursrecht 5. het ondernemingsdossier-concept brengt bestaande toepassingen samen. als knoop in een netwerk van informatiebronnen en andere toepassing De principes die hieruit voortkomen en die leidend zijn voor een ondernemingsdossier-toepassing zijn eveneens opgenomen: 1. Het ondernemingsperspectief (gegevens en processen van de onderneming) is leidend. 2. Een ondernemingsdossier-toepassing is voor en van de onderneming. 3. Een ondernemingsdossier-toepassing kan samenwerken met regelhulp (omvat niet de regelhulp zelf). 4. Een ondernemingsdossier-toepassing vergemakkelijkt het uitwisselen van informatie tussen onderneming en overheden. 5. Eenmaal middels een ondernemingsdossier-toepassing beschikbaar gestelde documenten en gegevens worden niet langs andere weg uitgevraagd door de toezichthouder. 6. Een ondernemingsdossier-toepassing kan statusinformatie geautomatiseerd verwerken. 7. Een ondernemingsdossier-toepassing kan samenwerken met bestaande bedrijfsapplicaties. 8. Een ondernemingsdossier is tenminste zo betrouwbaar als de bestaande toepassingen. 9. Connectie tot de ondernemingsdossier-toepassing geschiedt op basis van open standaarden. Opmerking bij principe 6 & 7: De toepassing ondernemingsdossier-basis is een eerste toepassing om het proces tussen overheid (wetgever, toezichthouder) en onderneming te ondersteunen op basis van de principes van het ondernemingsdossier. De principes 6 & 7 zijn in dat kader minder essentieel en dermate complicerend dat ze niet in het ondernemingsdossier-basis zijn opgenomen. De bereidheid tot samenwerking en de organisatorische en procesmatige spelregels voor deze samenwerking, in termen van uitgangspunten, randvoorwaarden en principes, moeten betrokken partijen formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. Eis 1 (proces 2 ) Partijen die met elkaar willen samenwerken op basis van een ondernemingsdossier bekrachtigen de samenwerking in de vorm van een overeenkomst, waardoor zij invulling geven aan de uitgangspunten, randvoorwaarden en principes uit de Referentie-architectuur. 2 Alle eisen zoals beschreven zijn van toepassing op de realisatie van de ONDERNEMINGSDOSSIER-Basis toepassing, tenzij expliciet staat aangegeven dat het om het proces gaat Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V1.07 9/52

10 2.1. Rollen en (keten)partijen Binnen het ondernemingsdossier-concept bestaan verschillende rollen, die uitgevoerd kunnen worden door diverse partijen. De partijen zijn met elkaar verbonden in de keten die zorg dragen dat ondernemingen wet- en regelgeving naleven. Iedere partij levert daartoe een unieke bijdrage aan het geheel door één of een combinatie van meerdere rollen op zich te nemen. In de samenwerkingsovereenkomst moeten betrokken partijen opgenomen worden alsmede hun rol binnen het ondernemingsdossier-concept en daaruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het ondernemingsdossier-concept onderscheidt de volgende rollen en mogelijke partijen: Rol Omschrijving Mogelijke partij Wordt in het PvE aangeduid als: Rol Omschrijving Mogelijke partij Wordt in het PvE aangeduid als: Rol Omschrijving Mogelijke partij Aanbieder van regelhulp Deze partij verstrekt informatie en advies aan een onderneming over welke voorschriften op de onderneming van toepassing zijn op grond van informatie over de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsobjecten. Overheid, branche of markt. Regelhulp Toestemming verlenend bestuursorgaan Deze partij neemt een besluit over een door de onderneming ingediend verzoek op grond van ingediende informatie Rijk, Provincie of Gemeente Bestuursorgaan Toezichthoudend bestuursorgaan De partij die namens de overheid toeziet op de naleving van wet- en regelgeving door een onderneming. Ook hiervoor is informatie nodig van de onderneming Rijksinspectie, Regionale uitvoeringsdiensten, Gemeente, Waterschappen, Gemandateerde marktpartij Toezichthouder Wordt in het PvE aangeduid als: Rol ondernemingsdossier-eigenaar/dossierbeheerder Omschrijving Deze partij maakt gebruik van de aangeboden dienst van een ondernemingsdossier-dienstverlener. De eigenaar wil hiermee bereiken dat de bedrijfsvoering comform de wettelijke eisen gebeurt. Mogelijke partij Wordt in het PvE aangeduid als: Rol Omschrijving Mogelijke partij Wordt in het PvE aangeduid als: Rol Omschrijving Mogelijke partij Wordt in het PvE aangeduid als: Rol Omschrijving Mogelijke partij Opmerking Onderneming, ondernemer Hoofdgebruiker Gebruiker Een persoon die namens een partij handelingen verricht met een ondernemingsdossier-toepassing om een bepaald doel te bereiken. Medewerker van een onderneming, Inspecteur Rijksinspectie, inspecteur Regionale uitvoeringsdienst, ambtenaar Gemeente, inspecteur Waterschap of gemandateerde marktpartij Gebruiker (uitgesplitst naar medewerker onderneming of inspecteur) ondernemingsdossier-dienstverlener/dienstaanbieder Deze partij biedt een ondernemingsdossier-toepassing als dienst aan voor ondernemingen en beheert deze. Branche, Marktpartij ondernemingsdossier-dienstverlener ondernemingsdossier Conceptueel eigenaar/beheerder De partij die het intellectueel eigendom heeft van het ondernemingsdossierconcept (referentie-architectuur). MINEZ/stuurgroep Het programma SGGV faciliteert geïnteresseerde partijen bij de ontwikkeling Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V /52

11 van het ondernemingsdossier-concept. Het programma zelf is uiteindelijk eindig van aard. Daarna neemt marktwerking het over en bepaalt de verdere ontwikkeling van het ondernemingsdossier-concept. Dat kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten aangaande de referentiearchitectuur. De referentiearchitectuur wordt centraal beheerd om te borgen dat alle ondernemingsdossier-toepassingen uitgaan van dezelfde structuur. Tabel 2: Rollen in het ondernemingsdossier-concept De laatste rol wordt wel voorzien binnen het ondernemingsdossier-concept, maar komt in dit programma van eisen verder niet aan bod. Bij het opstellen van de overeenkomst moeten betrokkenen wel afspraken maken over de invulling van deze rollen. EIS 2a (proces) In de samenwerkingsovereenkomst zijn de rollen van de betrokken partijen benoemd met de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. EIS 2b (proces) Het functioneren van een ondernemingsdossier-toepassing vergt een beheeromgeving die wordt opgezet door de ondernemingsdossier-dienstverlener. Het ondernemingsdossier-basis voorziet noch in de techniek, noch in de processen nodig voor de noodzakelijke dienstverlening van deze beheerprocessen. Bijlage 1 geeft inzicht in de te beleggen verantwoordelijkheden Aansluiting bij eherkenning 3 of een andere authenticatiedienst Eén van de uitgangspunten van het ondernemingsdossier-afsprakenstelsel is dat vanwege doelmatigheid aangesloten wordt op de voorzieningen die al ontwikkeld zijn. Daarom sluit het ondernemingsdossier-concept voor identificatie, authenticatie en autorisatie van toezichthouders en hun inspecteurs aan bij een bestaande authenticatiedienst zoals Open-ID of het stelsel van eherkenning. eherkenning bestaat uit een netwerk van aanbieders die volgens bepaalde rollen met elkaar samenwerken. Naast de rollen die binnen het ondernemingsdossier-concept zijn onderkend, kunnen partijen één of meerdere specifieke eherkenning rollen voor hun rekening nemen: De herkenningsmakelaar de partijen in deze rol leveren eherkenning aan de dienstaanbieder. Dat houdt in dat nagegaan wordt: Is een persoon (van een onderneming, bestuursorgaan) bekend? Mag deze persoon namens die organisatie deze dienst gebruiken? Dit leidt tot een eherkenning AKKOORD/NIET AKKOORD op een van te voren bepaalde dienst (service ID) De middelenuitgever deze levert de eherkenningsmiddelen aan een organisatie voor gebruik door haar werknemers en legt de identiteiten vast. eherkenningsmiddelen worden geleverd in maximaal vier betrouwbaarheidsniveaus, variërend van combinatie gebruikersnaam/wachtwoord tot en met het gebruik van PKIcertificaten. De dienstaanbieder bepaalt welk betrouwbaarheidsniveau van toepassing op de dienst is. De authenticatiedienst deze maakt de eherkenningsmiddelen van gebruikers beschikbaar binnen het netwerk voor eherkenning. Het machtigingenregister hierin leggen organisaties vast welke persoon namens de onderneming of toezichthouder een bepaalde dienst (service ID) mag afnemen Tabel 3: Rollen binnen eherkenning 3 Zie document: eherkenning algemene informatie.doc Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V /52

12 EIS 3 (applicatie en proces) Het gebruik van een externe authenticatiedienst brengt de volgende consequenties met zich mee: 1. Branche en toezichthouders bepalen het betrouwbaarheidsniveau * dat vereist is voor gebruik van de ondernemingsdossier toepassing en daarmee van het benodigde identificatiemiddel; 2. De ondernemingsdossier-dienstverlener selecteert een authenticatiedienst. 3. De ondernemingsdossier toepassing kan voldoen aan het koppelvlak eherkenning en andere open standaarden als Open-ID. 4. De ondernemingsdossier-dienstverlener koppelt de ondernemingsdossier-toepassing aan de authenticatiedienst. 5. De ondernemingsdossier-dienstverlener en leverancier van de dienst maken afspraken in termen van aansluitvoorwaarden en procedures om verzoeken voor autorisatie af te handelen. 6. De ondernemingsdossier-dienstverlener communiceert naar alle gebruikers met welke middelen zij toegang kunnen krijgen tot het ondernemingsdossier. * De keuze voor het betrouwbaarheidsniveau 1 heeft tot gevolg dat autorisatie in de ondernemingsdossier-toepassing zelf moet worden geregistreerd. Dit vergt extra functionaliteit die in dit PVE niet is beschreven Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V /52

13 HOOFDSTUK 3 Het afnemen van een ondernemingsdossier dienst In dit hoofdstuk zijn de processen opgenomen die te maken hebben met de voorbereidingen om te kunnen starten met een ondernemingsdossier nadat partijen besloten hebben om te gaan samenwerken. Een onderneming moet een dossier kunnen aanvragen bij een ondernemingsdossierdienstverlener om vervolgens gebruikers toegang te verlenen tot het dossier. Op basis van de afspraken over rollen en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in voorgaand hoofdstuk moeten de autorisatie (lees- en schrijfrechten) van de gebruikers ingesteld worden. Dit proces is sterk afhankelijk van een aantal keuzes en is daarom geen onderdeel van de voorbeeldapplicatie maar zal per ondernemingsdossier-toepassing moeten worden ingericht Wettelijke vertegenwoordiger onderneming vraagt een ondernemingsdossier aan Beschrijving Een onderneming heeft besloten een ondernemingsdossier aan te leggen (de ondernemingsdossierdienst af te nemen). De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming moet hiervoor een hoofdgebruiker van zijn onderneming kunnen aanwijzen en deze kunnen registreren. Vervolgens moet deze persoon akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van het ondernemingsdossier om vervolgens in de ondernemingsdossier-toepassing het dossier voor de onderneming aan te maken. Actoren: Wettelijke vertegenwoordiger onderneming, Hoofdgebruiker, dienstaanbieder ondernemingsdossier, ondernemingsdossier-toepassing Optie 1, Machtigen en inloggen met gebruik van eherkenning Een onderneming die heeft besloten een ondernemingsdossier aan te leggen (de ondernemingsdossier-dienst-x af te nemen) registreert bij het machtigingenregister dat de hoofdgebruiker bevoegd is om dat namens de onderneming te doen. De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming is hierbij actief betrokken. De vorm van het registratieproces is afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau voor de dienst ondernemingsdossier en of de onderneming al in het stelsel bekend is. Het kan een papieren procedure zijn met getekende verklaringen. Na registratie logt de hoofdgebruiker, met behulp van eherkenning, in op de ondernemingsdossierdienst (webapplicatie). Dit gaat als volgt: 1. De hoofdgebruiker gaat naar de webpagina van de ondernemingsdossier-toepassing en wordt daar doorverwezen naar een inlogscherm van de herkenningsmakelaar waarbij de ondernemingsdossier-toepassing is aangesloten 2. In het inlogscherm moet hij aangeven welk herkenningsmiddel hij gebruikt. 3. De hoofdgebruiker voert de benodigde gegevens in en vervolgens checkt de herkenningsmakelaar via het stelsel de authenticatie en de machtiging en genereert een AKKOORD-bericht aan de ondernemingsdossier-toepassing. 4. Het bericht bevat de volgende informatie: een positieve authenticatie voor de onderneming met KVKnr 1234 en een uniek identificerend kenmerk gekoppeld aan de hoofdgebruiker en een service-id op basis waarvan de ondernemingsdossier toepassing weet dat het de hoofdgebruiker betreft. 5. De ondernemingsdossier-toepassing weet nu dat deze persoon als hoofdgebruiker namens onderneming Y bevoegd is om een ondernemingsdossier aan te maken. 6. De hoofdgebruiker komt in het welkomstscherm voor het aanmaken van een ondernemingsdossier. Hij moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en er wordt een dossier voor hem aangemaakt. Zie verder Onderneming start met ondernemingsdossier. Optie2, Autoriseren en inloggen met een andere authenticatiedienst De ondernemingsdossier-dienstverlener heeft een procedure waarmee een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming een hoofdgebruiker de bevoegdheid geeft dit te doen. Dit Programma van Eisen ondernemingsdossier-basis V /52

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend nummer... 45 Inhoudsopgave 1. Afsprakenstelsel eherkenning.................................................................. 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inhoud Management samenvatting... 2 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Ondernemingsdossier... 9 1.3 Uitvoeringstoets...10 2 Bevindingen Uitvoeringstoets

Nadere informatie

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur

Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur #$% Conceptt:: discussiesttuk Inhoud 1 INLEIDING...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Werkwijze...7 1.3 Doorontwikkeling NORA: beheerst met inbreng betrokken partijen...8 1.4 Doel NORA...9 1.5 Gebruik van dit document...10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46

Inhoudsopgave. 1.1.2.37 Identificerend kenmerk... 46 Inhoudsopgave 1. Startpagina afsprakenstelsel eherkenning......................................................... 6 1.1 Algemeen.............................................................................

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8. (Hoort bij release 2.11.2) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.8 (Hoort bij release 2.11.2) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 DEEL 1: ALGEMENE INFORMATIE OVER OMGEVINGSLOKET

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen

the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen the way we see it Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen Vraagstuk eherkenning Bedrijven en Instellingen Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van elektronische herkenning van bedrijven

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau concept 0.91 1 Colofon Auteur Logius Project Organisatie Logius Titel Classificatie van overheidsdiensten

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. versie 2.10

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. versie 2.10 Functioneel ontwerp Omgevingsloket online versie 2.10 Juli 2014 Versie 2.10 Functioneel Ontwerp OLO versie 2.10 Pagina 1 van 120 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Identificatie 5 1.2 Leeswijzer 5 1.3 Doel

Nadere informatie

Programma van Eisen Digitale voedselketeninformatie Casus toezicht kalversector

Programma van Eisen Digitale voedselketeninformatie Casus toezicht kalversector Programma van Eisen Digitale voedselketeninformatie Casus toezicht kalversector Versie : 1.0 Datum :maart 2012 Auteur : werkgroep kalversector Sggv In licentie gegeven door het ministerie van Economische

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten!"# Opdracht De elektronische overheid is het aandachtsgebied van vele

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening

NORA 3.0. Principes voor samenwerking en dienstverlening NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Colofon Versie : 1.0 Datum : 29 september 2010 Status : Definitief Auteurs : Hans Goutier en Jasper van Lieshout Licentie Dit document is beschikbaar

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2)

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie