Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmarking Publiekszaken 2012 Eindrapport"

Transcriptie

1 Benchmarking Publiekszaken 12 Eindrapport Dit rapport is vertrouwelijk. De inhoud ervan is alleen bedoeld voor de deelnemende gemeenten. Zonder uitdrukkelijke toestemming mogen alleen de eigen cijfers en benchmarkgemiddelden overgenomen worden voor andere doeleinden en in andere interne of externe publicaties. Ondanks grote zorgvuldigheid is het mogelijk dat de cijfers in dit rapport niet corresponderen met de cijfers op de website We wijzen er dan ook op dat de data op de website leidend zijn, omdat deze onder verantwoordelijkheid van en door de deelnemende gemeenten zelf zijn ingevoerd.

2 COLOFON Team Benchmarking Publiekszaken Oktober 12 Benchmarking Publiekszaken wordt uitgevoerd door SGBO in samenwerking met Quint Result Onderzoek en Advies. Niets uit deze publicatie mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Benchmarking Publiekszaken. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Team Benchmarking Publiekszaken kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Deelname aan Benchmarking Publiekszaken Leeswijzer 2 2 Bereikbaarheid van diensten en producten Bereikbaarheid balie Bereikbaarheid telefoon Bereikbaarheid van de website 6 3 Beschikbaarheid van diensten en producten Eén loket (balie) Eén loket (telefoon) Elektronische dienstverlening 1 4 Kwaliteit van de informatievoorziening Informatievoorziening balie Informatievoorziening telefoon Brief- en afhandeling Proactieve dienstverlening 16 5 Wachttijden Wachten aan de balie Wachten aan de telefoon 6 Levertijden Afhandeling binnen de termijn Klantoordeel 24 7 Tarieven Prijs van producten en diensten 25 8 Bejegening van klanten Bejegening balie Bejegening telefoon Klachten over bejegening 3 9 Betrouwbaarheid Bezwaar en beroep 31 1 Totaalscore Benchmarking Publiekszaken Klanttevredenheid Van resultaat naar actie 35

4 1 INLEIDING In dit rapport wordt verslag gedaan van de belangrijkste resultaten van Benchmarking Publiekszaken 12. Benchmarking Publiekszaken is een leer- en verbeterinstrument voor gemeenten om de prestaties van de afdeling publiekszaken in kaart te brengen en deze, na de vergelijking met de prestaties van andere gemeenten, zo nodig te verbeteren. Het vergelijken gebeurt aan de hand van meer dan 1 prestatie-indicatoren. Deze indicatoren geven informatie over de prestaties van gemeenten op 8 resultaatgebieden: 1. Bereikbaarheid. De gemeente is voldoende/ruim bereikbaar. 2. Beschikbaarheid. Zoveel mogelijk klantcontacten worden in één keer (en foutloos) afgehandeld. 3. Informatievoorziening. De informatievoorziening aan klanten is voldoende en begrijpelijk. 4. Wachttijden. Klanten worden binnen aanvaardbare tijden geholpen. 5. Levertijden. Diensten en producten worden binnen redelijke termijn afgehandeld. 6. Tarieven. De prijs voor de producten en diensten is redelijk. 7. Bejegening van klanten. Klanten worden correct en deskundig behandeld. 8. Betrouwbaarheid. De informatie die de gemeente verstrekt is betrouwbaar, volledig en juist. In Benchmarking Publiekszaken blijft het niet alleen bij een cijfermatige vergelijking. In zogenaamde vergelijkingskringen wordt ook gekeken naar de onderliggende processen en omstandigheden en wordt getracht een verklaring te vinden voor de verschillen. Dit noemen wij het verhaal achter de cijfers. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de ene gemeente met dezelfde formatie sneller de aanvraag voor een bouwvergunning afhandelt dan de andere gemeente? En hoe kan het dat in de ene gemeente de klanttevredenheid hoger ligt dan in de andere gemeente? Daarbij stimuleren wij het delen van good practices via de vergelijkingskringen en via de website Op deze manier leren gemeenten waar hun verbeterpunten zitten en bij welke gemeente ze informatie kunnen vinden om dit aan te pakken. 1.1 Deelname aan Benchmarking Publiekszaken In totaal hebben in 12 7 gemeenten deelgenomen aan Benchmarking Publiekszaken. Deze 7 gemeenten vertegenwoordigen bijna een derde van alle inwoners van Nederland. Uit de volgende tabel blijkt dat ook in 12 de gemeenten met minder dan 25. inwoners sterk ondervertegenwoordigd zijn in vergelijking tot alle andere gemeenten in Nederland. De middelgrote en grote gemeenten zijn daarentegen oververtegenwoordigd. De uitkomsten van de benchmark kunnen dus niet zonder meer vertaald worden naar alle publieksdiensten in Nederland. Dit geldt temeer omdat er geen sprake is van een aselecte steekproef, maar van gemeenten die zichzelf hebben aangemeld. Met andere woorden: er is sprake van een zekere mate van selectiviteit in de deelname. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de gegevens. 1 1

5 Tabel 1.1 Deelname aan Benchmarking Publiekszaken 6-12 naar gemeentegrootte Nederland < 25. inw 13% 9% 12% 12% 16% 19% 19% 49% % 38% 41% 42% 37% 4% 39% 33% % 28% 22% 24% 26% % % 11% > 1. inw. 27% 26% 25% 22% 21% 22% 23% 7% TOTAAL 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Aantal gemeenten Leeswijzer In de navolgende hoofdstukken beschrijven we de belangrijkste resultaten van Benchmarking Publiekszaken 12. We doen dit aan de hand van de 8 resultaatgebieden, zoals die in de benchmark worden onderscheiden: Hoofdstuk 2. De bereikbaarheid van diensten en producten Hoofdstuk 3. De beschikbaarheid van diensten en producten Hoofdstuk 4. Kwaliteit van de informatievoorziening Hoofdstuk 5. Wachttijden Hoofdstuk 6. Levertijden Hoofdstuk 7. Tarieven Hoofdstuk 8. Bejegening van klanten Hoofdstuk 9. Betrouwbaarheid Per resultaatgebied wordt eerst bekeken wat de totaalscore 1 is op het betreffende onderdeel. Deze totaalscore geeft in één cijfer weer wat de stand van zaken is in gemeenteland. Vervolgens wordt per resultaatgebied ingegaan op de (belangrijkste) onderliggende indicatoren. Naast een score per resultaatgebied, wordt in de benchmark ook een eindscore berekend. Deze eindscore geeft in één cijfer weer wat de stand van zaken is met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als de klant. De eindscore en conclusies komen aan de orde in het laatste hoofdstuk. 1 De totaalscore wordt verkregen door aan de onderliggende indicatoren punten toe te kennen en deze vervolgens bij elkaar op te tellen. Niet iedere indicator krijgt daarbij evenveel punten. Het oordeel van de klant over de openingstijden bijvoorbeeld wordt belangrijker gevonden en krijgt meer punten dan de aanwezigheid van additionele diensten (voor meer informatie over de berekening en de punten per indicator verwijzen we naar de Handleiding Nieuwe Benchmarkmodel op de website). 2 2

6 2 DE BEREIKBAARHEID VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN De bereikbaarheid van diensten en producten is onderverdeeld in de volgende aspecten: de fysieke bereikbaarheid en geografische ligging van de centrale publieksbalie (c.q. het gemeentehuis), de openingstijden van de balie, de telefonische openingstijden en de bereikbaarheid van de website. Gemiddeld behalen de deelnemende gemeenten 9,1 punten op het onderdeel bereikbaarheid. Dit komt overeen met 6% van het maximaal aantal te behalen punten (15). Koploper is de gemeente Vlaardingen met een totaalscore van 77%. Op de tweede plaats staat de gemeente Krimpen aan den IJssel (7%), gevolgd door s-hertogenbosch (68%), Amersfoort (68%) en Terneuzen (67%) % % % % 2.1 Bereikbaarheid balie De bereikbaarheid van de balie gaat over de fysieke bereikbaarheid en geografische ligging van de centrale publieksbalie (c.q. het gemeentehuis) en de openingstijden van deze balie. De ligging is over het algemeen geen onderscheidend criterium. De meeste publieksbalies zijn binnen redelijke termijn (15 minuten) te bereiken vanaf een doorgangsweg, stadshart, station of aansluiting met het openbaar vervoer. Dit blijkt ook wanneer bezoekers wordt gevraagd een oordeel te geven over de bereikbaarheid van het gemeentehuis. 85% geeft hiervoor een cijfer tussen 7 en 8 (gemiddeld 7,9). Voor zover er al sprake is van onvrede over de bereikbaarheid van het gemeentehuis, wordt dit vooral veroorzaakt door het gebrek aan parkeermogelijkheden. Gemiddeld wordt dit aspect beoordeeld met een 7,3 tegen een 7,8 voor alle dienstverleningsaspecten. De waardering voor de parkeermogelijkheden is het hoogst in de kleinste gemeenten (7,5) en het laagst in de 1.-plus gemeenten (6,9). De invloed van dit aspect op de overall waardering van de gemeentelijke dienstverlening is echter beperkt. Met andere woorden: als burgers negatief oordelen over de parkeermogelijkheden in uw gemeente, dan betekent niet per definitie dat ook de totale dienstverlening lager wordt beoordeeld In Haarlem doet de burger zoveel mogelijk zelf aan de zelfbedieningsbalie In Haarlem kunnen burgers in de publiekshal van het gemeenthuis in eerste instantie terecht bij een zelfbedieningsbalie. De één kan daar alles wat hij of zij wil regelen: iets aanvragen en zelfs afrekenen en uitprinten. De ander wordt efficiënt doorverwezen naar een balie. Wat heeft het opgeleverd? Via de keuzehulp van de zelfbedieningsbalie wordt de burger efficiënt geholpen tijdens het eerste klantcontact. De zelfbedieningsbalie en webwinkel versterken elkaar. De burger kan direct producten afnemen uit de zelfbedieningsbalie. Er is sprake van een kostenbesparing aan de fysieke balies en de backoffice omdat alles er op is gericht de burger zo lang mogelijk te binden aan het zelfbedieningskanaal. Met de nieuwe inrichting van de frontoffice is ook de automatisering van de backoffice aangepakt: Goede en gemakkelijke software voor de klant en de dienstverlener gaan hand in hand. 3 3

7 Uit figuur 2.1 blijkt dat de deelnemende gemeenten in 12 ruimere openingstijden kennen dan in 11. Deze verruiming wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer gemeenten bezoekers de mogelijkheid bieden om vooraf een afspraak te maken. Was het in 11 nog in 84% van de deelnemende gemeenten mogelijk een afspraak te maken, in 12 is dit aandeel gegroeid naar 9%. Ook het aantal afspraakuren is toegenomen. Van gemiddeld 26 uur per week in 11 naar 31 uur per week in 12. Figuur 2.1 Aantal openingsuren balie (N=7) Totaal aantal openingsuren Aantal uren open op vrije inloop Aantal uren open op afspraak De verruiming van de openingstijden vertaalt zich in een hogere waardering voor dit aspect van de dienstverlening. Vorig jaar werd de openingstijd van de publieksbalie gewaardeerd met een 7,3, in 12 is dat een 7,4. Vooral klanten die eerst een afspraak maakten geven hoge cijfers. Zij zijn meer dan gemiddeld tevreden over de openingstijden, geven aan minder lang te hoeven wachten dan degenen die op inloop binnenkwamen en beoordelen ook de totale dienstverlening hoger. Deze resultaten geven aan dat gemeenten om de tevredenheid te verbeteren nog meer zouden kunnen werken op afspraak. Er is met name winst te behalen als het gaat om het vergroten van het bereik: in 12 maakte % van de bezoekers vooraf een afspraak, tegen 16% in 11 en 15% in 1. De meeste klanten bezoeken de balie dus nog steeds tijdens de vrije inloopuren. 2 Bij de interpretatie van de tabel is het van belang te beseffen dat het totaal aantal openingsuren niet gelijk is aan de optelling van het aantal vrije inloop- uren en het aantal afspraakuren. Dit komt omdat in veel gemeenten de vrije inlooptijd (deels) gelijk is aan de afspraaktijd. 4 4

8 Tussen de gemeenten zijn wel verschillen. Het bereik is logischerwijs het grootst bij de gemeenten die volledig op afspraak werken. Maar ook gemeenten die werken met een gescheiden afsprakensysteem (bijvoorbeeld s-ochtends op inloop en s-middags op afspraak) blijken meer afspraken te realiseren dan gemeenten die werken met een systeem waarin de vrije inloopuren gelijk zijn aan de afspraakuren. In een gescheiden systeem wordt de klant min of meer gedwongen om een afspraak te maken. Ook het actief stimuleren van klanten om gebruik te maken van het afsprakensysteem, bijvoorbeeld door publicatie op de website of het uitdelen van een folder met het telefoonnummer voor het maken van afspraken en de boodschap geen lange wachttijden meer, draagt bij aan een groter bereik. Naast het verruimen van de openingstijden, kan de bereikbaarheid van de gemeente ook worden vergroot door producten en diensten aan te bieden via andere organisaties. 86% van de gemeenten biedt specifieke groepen de mogelijkheid producten en diensten thuis te laten bezorgen. Daarnaast is het in 16% van de gemeenten mogelijk om in het ziekenhuis aangifte te doen van de geboorte van een kind. Ouders van in het ziekenhuis geboren kinderen wordt hiermee een gang naar het stadhuis bespaard. Dronten: dienstverlening met de menselijke maat, daar gaat het om Dronten is sinds 1 serieus aan de slag gegaan met een Meerjarenprogramma "Koersen op Dienstverlening 1-15". Het concept Antwoord is daarbij als richtsnoer vastgesteld voor de inrichting van en koers op de dienstverlening. Dienstverlening met de menselijke maat, hostmanship, daar gaat het volgens de gemeente Dronten uiteindelijk om. De gemeente koerst steeds meer op digitalisering van de dienstverlening. Niet om slechts efficiënter te werken, maar zeker ook om ruimte vrij te maken voor mensen die dat nodig hebben. Zo houdt de gemeente voor de asielzoekers in de gemeente (Dronten kent een groot asielzoekerscentrum) aparte spreekuren, zodat aan deze mensen de tijd en aandacht gegeven kan worden die ze nodig hebben. Momenteel wordt onderzocht of de dienstverlening op het asielzoekerscentrum zelf kan gaan plaatsvinden. Daarnaast gaat de gemeente twee keer per jaar naar een groot bejaardentehuis om aldaar de aanvragen voor reisdocumenten ter plekke af te handelen. De gemeente zorgt er dan meteen voor dat er dan een fotograaf is die ter plekke de pasfoto's kan maken. Twee weken later worden de reisdocumenten persoonlijk bezorgd. Tabel 2.1 Aanwezigheid van additionele diensten (N=7) Aangifte van geboorte in het ziekenhuis 18% 21% 15% 15% 16% Automatische inschrijving via universiteit 2% 4% 6% 8% 11% Thuisbezorging voor specifieke groepen 68% 73% 78% 85% 86% 2.2 Bereikbaarheid telefoon De telefonische openingstijden zijn ruimer dan de openingstijden van de balie, hoewel er sinds 9 wel een daling waarneembaar is. Gemiddeld zijn de gemeenten in uur per week telefonisch bereikbaar, tegen 45 uur in 11 en 47 uur in 1. De daling wordt met name veroorzaakt doordat steeds minder gemeenten er voor kiezen om zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Diversiteit aan ingangen Naast het centrale publieksnummer/14+ netnummer blijken in 54% van de gemeenten ook nog tal van andere centrale telefoonnummers te bestaan waar de burger terecht kan. Voorbeelden hiervan zijn het meldpunt openbare ruimte, de milieuklachtenlijn, het ondernemersloket, afvalservice, et cetera. Bij het kanaal is de diversiteit aan ingangen nog groter. In 66% van de gemeenten kunnen burgers naar thematische adressen mailen. Door de verschillende kanalen meer in elkaar te schuiven kan er volumevoordeel behaald worden. De bezetting kan hierdoor efficiënter worden ingezet. 5 5

9 Figuur 2.2 Telefonische bereikbaarheid (aantal uren open per week) De waardering voor de telefonische openingstijden blijkt niet samen te hangen met het aantal uren dat een gemeente telefonisch bereikbaar is. De openingstijden worden wel verschillend beoordeeld, maar dit hangt niet samen met het aantal openingsuren. Ook is er geen samenhang tussen het aantal uren dat de gemeente binnen of buiten kantooruren telefonisch bereikbaar is. 2.3 Bereikbaarheid van de website Voor de bereikbaarheid van de gemeentelijke website zijn openingstijden geen onderscheidend criterium. Iedere website is immers 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. In de benchmark maken we daarom gebruik van de score op de webrichtlijnentoets (zie ook Deze score wordt berekend door de gemeentelijke website te toetsen aan 49 van de 125 (internationale erkende) webrichtlijnen die gelden voor een bereikbare en kwalitatief hoogwaardige website. Als een website hieraan voldoet, kan deze door alle gebruikers goed worden gebruikt en is de site goed vindbaar in Zoetermeer implementeert eherkenning samen met 5 andere gemeenten Bedrijven werken steeds meer digitaal. Daarom heeft Zoetermeer, samen met leverancier SIM en vijf andere gemeenten (Barneveld, Barendrecht, Gulpen-Wittem, Midden- Delfland en Veere), eherkenning geïmplementeerd. Met eherkenning een soort DigiD voor bedrijven kunnen bedrijven zich veilig, digitaal identificeren op het moment dat ze zaken doen met de overheid. Bedrijven kunnen nu voor vier producten en diensten met eherkenning terecht bij de gemeente via de website zoetermeer.nl. Dit zijn melding evenement, aanvraag evenementenvergunning, aanvraag subsidie oud papier en melding terras exploitatie. zoekmachines. In de Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid (i-nup), hebben gemeenten met het Rijk de afspraak gemaakt dat hun websites eind 12 voldoen aan de minimale set van de webrichtlijnen. Vijf gemeentelijke websites behalen een 1%-score en voldoen daarmee volledig aan deze verplichting. 18 gemeenten scoren tussen de 9% en 1%. Gemiddeld halen de deelnemende gemeenten aan Benchmarking Publiekszaken deze norm niet: 82%. 6 6

10 Figuur 2.3 Scores op de webrichtlijnentoets 1% 9% 8% 7% 67% 7% 75% 79% 82% 6% 5% 4% 3% % 1% %

11 3 DE BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN Onder de beschikbaarheid van diensten en producten verstaan we de wijze waarop de gemeente de diensten en producten via de verschillende kanalen aan de burger aanbiedt. Gemiddeld behalen de deelnemende gemeenten 65 punten op het onderdeel beschikbaarheid. Dit komt overeen met 43% van het maximaal aantal te behalen punten (15), wat aangeeft dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De gemeente Zwolle scoort het hoogst met 68%, gevolgd door Hengelo (62%) en Haarlem (57%). De hoge score van Zwolle komt vooral door de wijze waarop binnenkomende telefoontjes worden afgehandeld. Als een Zwolse burger de gemeente belt via het centrale publieksnummer (1438), wordt deze in 95% van de gevallen in één keer geholpen door degene die men aan de lijn krijgt. Lukt dit niet, dan wordt de beller maximaal één keer doorverbonden of uiterlijk binnen één dag teruggebeld door een medewerker % % % % 12 Het inwoneraantal van de gemeente lijkt bepalend voor de beschikbaarheid van diensten en producten. Hoe groter de gemeente, hoe meer klanten direct worden geholpen aan de telefoon en hoe meer diensten en producten via internet worden aangeboden. Ook het niveau van online (gepersonaliseerde) dienstverlening is hoger. Grote gemeenten bieden burgers vaker een persoonlijke internetpagina aan of de mogelijkheid om online de status van een aanvraag te volgen of een afspraak te maken. 3.1 Eén loket (balie) Gemeenten hebben de ambitie om in 15 8% van alle vragen in de frontoffice te kunnen afhandelen. Het liefst zoveel mogelijk via één balie, één telefoonnummer en Digitale aangifte van overlijden in s-hertogenbosch Digitaal aangifte doen van overlijden, een huwelijk, ondertrouw of een geregistreerd partnerschap: in de toekomst moet het allemaal mogelijk zijn. Op dit moment is daarvoor een wetsvoorstel in behandeling, de inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer. Gemeente 's-hertogenbosch besloot echter al wat stappen te zetten op dit gebied: uitvaartorganisaties doen al sinds 1 januari 11 digitaal aangifte van overlijden. één website. Uit onderstaande tabel blijkt dat deze ambitie voor wat betreft de balie nog ver weg is. Gemiddeld kan 43% van de producten en diensten direct klaar of aan de balie van de publieksdienst worden afgehandeld. Voor de overige producten en diensten wordt de klant doorverwezen naar de backoffice. In % van de gevallen gebeurt dit onder regie van de frontoffice. In alle overige gevallen wordt de klant (eventueel na intake) doorverwezen naar een ander loket of de backoffice. De klant verdwijnt dan uit het zicht van de frontoffice. 8 8

12 Tabel 3.1 Wijze van afhandeling van producten en diensten Afhandelen (direct klaar of aan de balie) 45% 44% 37% 44% 43% Intake en regie 21% 21% 21% 15% % Doorverwijzen 33% 35% 41% 41% 37% 3.2 Eén loket (telefoon) Ook aan de telefoon wordt de 8%-norm vooralsnog niet gehaald (zie tabel 3.2). Volgens opgave van de deelnemende gemeenten wordt 47% van de binnenkomende telefoongesprekken in één keer (zonder doorverbinden) afgehandeld, tegen 49% vorig jaar. Klanten hebben een iets andere beleving: 34% van alle bellers zegt direct te zijn geholpen door degene die men in eerste instantie aan de lijn kreeg. Vorig jaar werd 35% van de bellers meteen geholpen en in 1 36%. Vanuit dit perspectief is er dus nog geen voortgang geboekt. Tabel 3.2 Wijze van afhandeling van inkomende telefoongesprekken % in één keer afgehandeld 55% 54% 54% 49% 47% % bellers dat zegt in één keer te zijn geholpen 34% 33% 36% 35% 34% % inhoudelijk correct afgehandeld - 88% 75% 8% 8% % eenmaal doorgeschakeld - 82% 82% 84% 81% Gemiddeld aantal keer doorverbonden 1,5 1,5 1,3 1,2 1,4 % doorverbonden telefoontjes dat terugvalt op algemene nummer - 13% 13% 1% 11% % telefoontjes dat leidt tot terugbelafspraak % 12% 11% % binnen één werkdag teruggebeld % 66% 63% % klanten dat niet is teruggebeld % 6% % dat zelf later moest terugbellen % 7% Ook de Antwoord -normen maximaal eenmaal doorverbinden en binnen één werkdag terugbellen indien een terugbelafspraak wordt gemaakt blijken lastig te realiseren. Doorverbinden blijft in 8% van de gevallen beperkt tot één keer, terwijl % van de bellers meer dan één keer wordt doorgeschakeld. Het gemiddeld aantal doorschakelingen bedraagt 1,4 keer. De terugbelnorm wordt in 63% van de gevallen gerealiseerd. De overige bellers worden in vrijwel alle gevallen binnen een week teruggebeld, maar het komt ook nog steeds voor dat een terugbelafspraak niet wordt nagekomen (6%). De indicator terugvalverkeer geeft aan hoeveel procent van het aantal doorverbonden telefoontjes niet wordt opgenomen en weer terugvalt naar het algemene nummer (terugvaltelefoontjes). In 63% van de gemeenten ligt dit percentage op of onder de Antwoord -norm van 1%. Gemiddeld wordt 11% van de doorverbonden telefoontjes niet opgenomen. 9 9

13 Het zoveel mogelijk in één keer afhandelen is één ding, het zoveel mogelijk foutloos afhandelen een ander. Foutloos wil zeggen dat er geen vormfouten (bijvoorbeeld niet doorvragen, samenvatten) of fouten worden gemaakt die leiden tot extra kosten voor de klant (bijvoorbeeld onjuist of onvolledig antwoord, verkeerd doorverbinden, geen terugbelverzoek of boodschap aannemen). Om hier zicht op te krijgen zal periodiek moeten worden getoetst door middel van meeluisteren, meekijken of meelezen of medewerkers conform processen en andere richtlijnen werken. De Antwoord -norm voor een fout 3 is dat dit slechts in minder dan 5% van de gevallen mag voorkomen. Met andere woorden, het percentage telefoontjes dat inhoudelijk correct wordt afgehandeld (de zogenaamde fatal error accuraatheid ) moet minimaal 95% zijn. In totaal hebben slechts 32 gemeenten hier gegevens over kunnen aanleveren. In deze gemeenten wordt gemiddeld 8% van de binnenkomende telefoontjes inhoudelijk correct afgehandeld. De overige deelnemers hebben geen gegevens kunnen aanleveren. Veelal omdat registratie en kwaliteitsmonitoring ontbreekt. Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen de tevredenheid van de bellende klant en het percentage telefoontjes dat inhoudelijk correct wordt afgehandeld. Ook is geen samenhang aangetroffen tussen het percentage correct afgehandelde Online aanvragen leerlingenvervoer telefoontjes en het aantal telefonische contacten. De via DigiD in Veere veronderstelling dat het zoveel mogelijk foutloos afhandelen Inwoners van de gemeente Veere kunnen via het van klantcontacten resulteert in een hogere klanttevredenheid Digitaal Loket leerlingenvervoer aanvragen. Voor het schooljaar is al meer dan de helft van de en minder herhalingsverkeer kan dus, mede als gevolg van het aanvragen digitaal ingediend. Het achterliggende beperkte aantal waarnemingen, niet worden bevestigd. Wel is proces wordt ondersteund met een een duidelijke relatie aangetroffen tussen het percentage zaakafhandelingssysteem. Door koppeling met document management systeem kunnen ook analoge bellers dat direct kan worden geholpen (zonder doorverbinden) formulieren worden verwerkt. en de tevredenheid. Hoe hoger dit percentage is en dus hoe lager het aantal doorschakelingen, hoe hoger de klanttevredenheid. Vanuit het oogpunt van de bellende klant loont het dus om te investeren in het zoveel mogelijk in één keer afhandelen van klantcontacten. 3.3 Elektronische dienstverlening Voor het bepalen van de mate van elektronische dienstverlening werd in de benchmark tot 11 gebruikgemaakt van de gegevens van de Overheid.nl Monitor. Deze monitor is per 1 juli 11 echter komen te vervallen. In de benchmark is daarom aan de hand van een 18-tal producten vastgesteld in welke mate deze producten interactief via het digitale loket van de gemeente kunnen worden afgehandeld. Dit betekent dat de gegevens niet zonder meer vergelijkbaar zijn met eerdere jaren. Het percentage elektronische dienstverlening wordt berekend door aan onderscheiden producten een score van (geen informatie) tot 4 (transactie) toe te kennen. De totaalscore wordt afgezet tegen het maximaal aantal te behalen punten. Deze maximale score varieert per product. 3 Onder fout wordt in dit geval zowel een fatale als niet-fatale fout verstaan. Een fatale fout is een fout die leidt tot extra kosten, hetzij bij de klant, hetzij bij de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat juiste deze fouten leiden tot een lagere tevredenheid. Bij niet-fatale fouten is het effect op de tevredenheid veel geringer. 1 1

14 Figuur 3.1 Elektronische dienstverlening per product Uittreksel BS Uittreksel GBA Doorgeven verhuizing OZB/WOZ tax atieverlslag Melding OR Hondenbelasting Evenementenv Rioolaansluitvergunning Kwijtschelding Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats 43 7 Aanvragen parkeervergunning Kentekenwijziging parkeervergunning Aanvragen omgevingsvergunning WMO voorziening Bijstandsuitkering Bijzondere Bijstand Indienen klacht Indienen bezwaarschrift % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Niet van toepassing Informatie Uploadbaar formulier Geen informatie Downloadbaar formulier Elektronische transactie Gemiddeld scoren de deelnemende gemeenten 64%. Het aanvragen van een afschrift uit het GBA blijkt het meest ontwikkelt binnen de digitale loketten van gemeenten. In 83% van de deelnemende gemeenten kan een GBA-afschrift volledig interactief worden afgehandeld via het digitaal loket. Op de tweede plaats staat het opvragen van een kopie van het OZB-taxatieverslag of het WOZ-taxatieverslag, gevolgd door het doorgeven van een verhuizing en het aanvragen van een uittreksel Burgerlijke Stand. Slechts enkele gemeenten bieden mogelijkheden om via het digitale loket een aanvraag Bijzondere Bijstand, een gehandicaptenparkeerkaart, een Wmo-voorziening of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in te dienen

15 Zoetermeer: steeds meer producten alleen digitaal verkrijgbaar De gemeente biedt een aantal producten alleen digitaal aan. Het gaat hierbij om: uittreksel GBA, geheimhouding gegevens, wijzigen naamgebruik, binnengemeentelijke verhuizing en eigen verklaring CBR. Deze producten kunnen niet meer worden aangevraagd aan de balies van het stadhuis. Wel is in de publiekshal een digicorner ingericht. Uittreksels en eigen verklaring die vóór 13. uur digitaal zijn aangevraagd worden dezelfde dag nog per post verstuurd. Virtuele balie met persoonlijk contact Wie een product of dienst van de gemeente digitaal wil aanvragen, maar hier hulp bij wil of een vraag wil stellen, kan voortaan terecht bij de virtuele balie van de website. Hier kan een bezoeker chatten met een medewerker van het callcenter. De medewerker is daarbij voor de bezoeker live in beeld te zien. Ook is het mogelijk om samen met de medewerker de website van de gemeente te bekijken en documenten te delen. Er is dus persoonlijk contact, vanachter de computer. Dit kan op werkdagen tussen 9. en 17. uur. Naast het elektronisch aanvragen van producten, bieden steeds meer gemeenten diensten op maat aan om online dienstverlening mogelijk en eenvoudiger te maken. Deze zogenaamde gepersonaliseerde dienstverlening is als geheel toegenomen van 42% in 1, via 49% in 11, naar 51% in 12. Dit komt vooral door een toename van het aantal gemeenten dat aan burgers vooringevulde formulieren aanbiedt. Ook de mogelijkheden voor burgers om online te betalen en zich te authenticeren met behulp van DigiD zijn toegenomen. Nijmegen: digitale parkeervergunning met GBA en BAG Nijmegenaren kunnen vanaf 13 hun parkeervergunning online met de gemeente regelen. Van aanvraag en betaling tot aan verstrekking en verlenging. Makkelijke en snelle dienstverlening voor de burger. Zijn aanvraag wordt direct afgehandeld (de controles gebeuren ook digitaal), hij kan direct betalen via (ideal) en de gang naar het gemeentehuis wordt overbodig. Een vergunning gaat de dag na aanvraag al in. En komt geen papier aan te pas: toezicht scant het kenteken. Tabel 3.3 Aanwezigheid van gepersonaliseerde diensten DigiD 91% 93% 94% 96% 1% Online betalingsmogelijkheden 86% 77% 87% 94% 99% Persoonlijke Internet Pagina (PIP) 28% 42% 44% 47% 4% Online statusinformatie 29% 41% 47% 53% 33% Vooringevulde formulieren - 37% 45% 48% 61% Hoe tevreden zijn klanten over de elektronische mogelijkheden? Uit het digitale tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat klanten die een product hebben besteld via de website hierover gemiddeld tevreden zijn. Zij geven de afhandeling van hun digitale bestelling gemiddeld een 7,1, tegen een 6,9 in 1. Ook de waardering voor de duidelijkheid van de informatie, de vindbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van het digitale loket is toegenomen. Vrijwel alle digitale klanten (94%) geven aan dat als ze opnieuw een dienst of product van de gemeente aanvragen, ze dit waarschijnlijk tot zeker via de website zouden doen, indien dit mogelijk is

16 Tabel 3.4 Oordeel over aspecten van de digitale aanvraag De aanvraag die ik zojuist heb gedaan via het digitale loket verliep eenvoudig 63% 71% De informatie die ik voor mijn aanvraag nodig had was duidelijk 62% 7% Ik kon de informatie die ik nodig had voor mijn aanvraag eenvoudig vinden op de website Het digitaal loket is een gebruiksvriendelijke manier om een aanvraag of melding bij de gemeente te doen 54% 65% 66% 72% Ik kon het digitale loket goed vinden op de website van de gemeente 61% 65% Percentage klanten dat opnieuw digitaal een product wil aanvragen 85% 94% 13 13

17 4 KWALITEIT VAN DE INFORMATIEVOORZIENING De kwaliteit van de informatievoorziening aan klanten wordt in de benchmark beoordeeld aan de hand van: de informatievoorziening aan de balie, de informatievoorziening aan de telefoon, het inzicht dat de gemeente via de website biedt in onder andere de openingstijden, wachttijden en levertijden. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze van afhandeling van brieven, faxen en s. Gemiddeld behalen de deelnemende gemeenten 93,4 punten op het onderdeel informatievoorziening. Dit komt overeen met 62% van het maximaal aantal te behalen punten (15). De gemeente Schiedam scoort het hoogst met 81%. Op de tweede plaats staat de gemeente Rijswijk (78%), gevolgd door Hengelo (77%), Teylingen (76%) en Amersfoort (76%) Informatievoorziening balie Slechts enkele gemeenten informeren klanten real-time over het aantal wachtenden of de verwachte wachttijd aan de balie. Het gebruik van servicenormen voor de gemeentelijke dienstverlening is breder ingevoerd: 75% van de deelnemende gemeenten beschikt over dergelijke normen. In twee derde van de gevallen voldoen deze servicenomen ook (geheel of gedeeltelijk) aan de minimumbranchenormen voor dienstverlening, zoals vastgesteld door de VNG % 4 52% 4 55% 4 62% Kennismanagement met behulp van een kennismanager (Schiedam) In Schiedam zijn specialismen (nagenoeg) afgeschaft: van alle klantmedewerkers wordt verwacht dat ze zowel aan de balie als in de backoffice werken en dat ze alle productgroepen beheersen en leveren. Alleen callcenter medewerkers hebben een specialisme. Klantmedewerkers C beheersen de meest voorkomende gevallen, klantmedewerkers B beheersen ook de iets complexere gevallen en klantmedewerkers A beheersen alle werkzaamheden. Een belangrijke randvoorwaarde voor het allroundschap is het kennismanagement. Sinds begin 11 is de functie van kennismanager in leven geroepen. De belangrijkste taken die tot deze functie behoren: het inventariseren, analyseren en mobiliseren van kennis en informatie ten behoeve van het KCC (die wordt ontsloten met behulp van een kennisbank); accountmanager voor het KCC richting de organisatie en vice versa; het up-to-date houden van informatie rond alle dienstverleningsprocessen van het KCC die wordt aangeboden via diverse communicatiekanalen, zoals de website, drukwerk, het callcenter, social media (Twitter) en de interne kennisbankapplicatie. Het bieden van een compensatie wanneer de normen niet worden gehaald, zoals het aanbieden van een cadeaubon, een korting op leges, of een gift aan een goed doel naar keuze, komt minder voor. 29% (van de gemeenten met servicenormen) hanteert een vorm van compensatie, hetgeen een lichte daling betekent ten opzichte van 11 (33%). Het aandeel gemeenten dat de servicenormen ook daadwerkelijk publiceert en openbaar maakt via de gemeentelijke website is wel toegenomen. Van 65% in 1 en 73% in 11 naar 9% in

18 Evenals in voorgaande jaren blijkt er een relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van servicenormen voor de gemeentelijke dienstverlening en het aantal klachten. Gemeenten met servicenomen ontvangen gemiddeld,35 klacht per 1. inwoners, méér dan gemeenten zonder servicenormen. Dit kan komen doordat burgers makkelijker hun klacht kwijt kunnen. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van servicenormen en de tevredenheid van klanten over de dienstverlening. 4.2 Informatievoorziening telefoon Uit tabel 4.1 blijkt dat de telefonische informatievoorziening in 12 is vergroot. Dit komt onder andere doordat meer gemeenten klanten real-time informeren over de openingstijden, het aantal wachtenden aan de telefoon en de verwachte wachttijd. In 9% van de gemeenten is het voor de klant mogelijk om via de telefoon (zonder dat er persoonlijk contact is) zaken uit te voeren (bijvoorbeeld aanvragen brochures, doorgeven mutaties, et cetera). Tabel 4.1 Informatievoorziening aan de telefoon Real-time info openingstijden van de gemeente - - 9% 11% 18% Real-time info aantal wachtenden % % 27% Real-time info telefonische wachttijd 4% 9% 5% 3% 9% Mogelijkheid achterlaten telefonisch bericht 37% 41% 39% 36% 39% Mogelijkheid telefonisch (zonder persoonlijk contact) zaken uit te voeren % 15% 9% 4.3 Brief- en afhandeling De VNG geeft in de minimumbranchenormen aan dat een ontvangstbevestiging (met daarin de behandelend ambtenaar en de beantwoordingstermijn) binnen 5 werkdagen dient te worden verzonden. Uit figuur 4.1 blijkt dat gemeenten er in vrijwel alle gevallen in slagen om ontvangstbevestigingen binnen de VNG-norm te versturen en in veel gevallen zelfs sneller: 78% van de ontvangstbevestigingen voor een brief/fax en 85% van de ontvangstbevestigingen in het geval van een wordt binnen 3 werkdagen verstuurd. In 1 was dit nog respectievelijk 84% en 86%. Er is op dit punt dus geen vooruitgang geboekt

19 Figuur 4.1 Gerealiseerde tijden voor het verzenden van een ontvangstbevestiging brief/fax en 1% 9% 8% 11% 13% 13% 19% 8% 5% 8% 13% 7% 6% 5% 4% 86% 86% 84% 78% 91% 91% 86% 85% 3% % 1% % Brief < 3 werkdagen 3-5 werkdagen > 5 werkdagen 4.4 Proactieve dienstverlening Steeds meer gemeenten benaderen burgers proactief over mogelijke producten en diensten die voor hen interessant zouden kunnen zijn. Doelstelling van deze zogenaamde proactieve dienstverlening is enerzijds vragen te voorkomen en anderzijds de burger optimaal te faciliteren en te laten profiteren van de diensten van de gemeente. Voorbeelden van mogelijke proactieve s-hertogenbosch actief op facebook dienstverlening zijn: het attenderen van burgers op het verlengen van het paspoort en het attenderen van burgers op het recht op bezwaar nadat een vergunning in de directe omgeving is aangevraagd. Proactieve dienstverlening betekent ook dat de gemeenten streven naar een zo laag mogelijke regellast voor haar inwoners. Dit betekent dat wanneer een inwoner standaard recht heeft op een bepaalde vergoeding, dit zoveel mogelijk op initiatief van en door de gemeente gerealiseerd zal worden. Uit tabel 4.2 blijkt dat vrijwel alle gemeenten burgers attenderen op het verlengen van het paspoort, het recht op bezwaar nadat een vergunning in de directe omgeving is aangevraagd en het recht op bijzondere bijstand. Geautomatiseerde kwijtschelding van gemeentelijke belastingen komt in 46% van de gemeenten voor, hetgeen beduidend lager is dan in

20 Tabel 4.2 Proactieve dienstverlening Attendering verloop persoonlijke documenten 97% 1% 1% Attendering recht op bezwaar 63% 7% 87% Geautomatiseerde kwijtschelding 63% 79% 46% Attendering recht op bijzondere bijstand 87% 87% 86% 17 17

21 5 WACHTTIJDEN Bij het in kaart brengen van de wachttijden hebben we onderscheid gemaakt tussen wachttijden aan de (centrale) balie en wachttijden aan de telefoon. De wachttijd aan de balie is de termijn waarbinnen een burger/klant wordt geholpen. De wachttijd aan de telefoon is de snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen. Gemiddeld behalen de deelnemende gemeenten 1 punten op het onderdeel wachttijden. Dit komt overeen met 67% van het maximaal aantal te behalen punten (15). Koploper is de gemeente Etten-Leur met een totaalscore van 83%, gevolgd door Enschede (82%), Vlaardingen (8%), Venray (8%) en Meppel (78%). Etten-Leur heeft deze hoge score vooral te danken aan de zeer korte wachttijden aan de publieksbalie: 99% van de bezoekers wacht minder dan 15 minuten, terwijl de gemiddelde wachttijd slechts 4,9 minuten bedraagt (benchmarkgemiddelde: 6 minuten). Het feit dat inwoners van Etten-Leur minder lang hoeven te wachten is ook terug te zien in een hogere waardering voor dit aspect van de dienstverlening. In Etten-Leur krijgt de wachttijd aan de balie een 8,5, tegen een 8,1 gemiddeld % % % % Wachten aan de balie 9% van de gemeenten hanteert een norm voor het wachten aan de balie (op inloop). 15 minuten is de meest voorkomende inloopnorm, gevolgd door 1 minuten en minuten. De gemiddelde inloopnorm voor het wachten aan de balie is 13,8 minuten. De gemiddelde norm voor het wachten aan de balie op afspraak is 4,3 ICT-ondersteuning van de frontoffice In de benchmark is aan de gemeenten gevraagd op welke wijze de frontoffice van de publieksdienst wordt ondersteund met ICT-middelen. Uit de antwoorden blijkt dat vrijwel alle gemeenten gebruikmaken van een contentdatabase, documentmanagement of een centraal klachtenregistratiesysteem. Het gebruik van een centraal -responssysteem (32%) en centraal klantinformatiesysteem is beperkt: 4% van de gemeenten beschikt over een klantinformatiesysteem, waarvan circa de helft aangeeft dat het systeem (nog) niet in alle gevallen volledig, juist en actueel is. 1 op de 5 gemeenten beschikt over een centraal klantinformatiesysteem op basis waarvan de frontoffice bij ieder contactmoment de klant kan identificeren en kan beschikken over (alle) relevante klantinformatie. minuten. Opvallend is dat gemeenten die beschikken over servicenormen en/of een kwaliteitshandvest ruimere normen hanteren dan gemeenten die geen handvest hebben. Wellicht hangt dit samen met het feit dat wanneer gemeenten normen extern communiceren, zij dan liever iets ruimere normen nemen. Tabel 5.1 geeft de gerealiseerde wachttijden weer. De gemeenten hebben aangegeven in hoeveel procent van de gevallen de wachttijd in de door ons aangegeven categorieën werd bereikt. Uit de tabel blijkt dat de wachttijd aan de balie iets is opgelopen. Moest in 1 42% van de bezoekers langer dan 5 minuten wachten voordat ze werden geholpen aan de balie, in 11 is dat 45%

22 Tabel 5.1 Gerealiseerde wachttijden aan de (centrale) publieksbalie Minder dan 5 minuten 5% 5% 53% 54% 54% 58% 55% 5 tot 15 minuten 37% 36% 34% 36% 33% 31% 33% 15 tot 3 minuten 1% 1 % 1% 8% 1% 9% 9% 3 tot 45 minuten % Meer dan 45 minuten % TOTAAL 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Aantal gemeenten In het klanttevredenheidsonderzoek is gevraagd naar de geschatte wachttijd ( hoe lang denkt u dat u gewacht heeft? ). Ook hier is een toename van de gemiddelde wachttijd waarneembaar van 5,7 minuten in 11 naar 6 minuten dit jaar. De toename van de geschatte wachttijd vertaalt zich in een iets lagere waardering voor dit aspect van de dienstverlening. Vorig jaar kreeg de wachttijd een 8,2, nu daalt het cijfer met een tiende punt naar een 8,1. Figuur 5.1 Gemiddelde wachttijd aan de (centrale) publieksbalie (bron: KTO) ,7 8,1 minuten ,8 5,7 6, Naast de wachttijd wordt in de benchmark ook gevraagd naar het percentage klanten dat zich meldt aan de receptie, maar niet aan de balie verschijnt (de zogenaamde no shows ). In het programma Antwoord geldt als richtlijn: minder dan 1% op vrije inloop en minder dan 5% op afspraak. Gemiddeld verschijnt 4,3% van de bezoekers niet aan de balie (11: 3,2%). Van het aantal klanten dat een afspraak maakt, verschijnt uiteindelijk 7% niet aan de balie, hetgeen bijna twee keer zoveel is als in 11. Er blijkt een relatie te bestaan tussen het aantal no shows en de gemiddelde wachttijd aan de balie. Hoe langer de wachttijd, hoe meer klanten voortijdig de wachtrij verlaten. 5.2 Wachten aan de telefoon 94% van de deelnemende gemeenten hanteert een norm voor het opnemen van de telefoon. De meest gehanteerde norm is seconden (38%), gevolgd door de Antwoord -norm van 3 seconden (26%). 1 op de 1 gemeenten maakt gebruik van de VNG-minimumnorm van 25 seconden

23 In figuur 5.2 is de gerealiseerde wachttijd aan de telefoon weergegeven. De gemeenten hebben aangegeven in hoeveel procent van de gevallen de telefonische wachttijd in de door ons aangegeven categorieën werd bereikt. Gemiddeld werd in 11 68% van de binnenkomende telefoongesprekken via het centrale publieksnummer binnen seconden opgenomen. Dit is een afname ten opzichte van 1. Toen werd 71% van de gesprekken binnen seconden opgenomen. Figuur 5.2 Gerealiseerde telefonische wachttijd (% binnen seconden) 1% 9% 8% 7% 79% 76% 76% 71% 68% 6% 5% 4% 3% % 1% % Het percentage voortijdig opgehangen telefoontjes bedraagt 7,4%, boven de Antwoord norm (maximaal 5%). Evenals bij de balie blijkt ook hier een relatie te bestaan tussen de wachttijd en het aantal klanten dat voortijdig de wachtrij verlaat. Hoe hoger het percentage dat langer dan seconden heeft moeten wachten, hoe meer bellers voortijdig ophangen. Er blijkt geen samenhang te bestaan tussen de wachttijd en de tevredenheid van de beller over de telefonische bereikbaarheid. De telefonische bereikbaarheid wordt wel verschillend beoordeeld, maar dit hangt niet samen met de snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen.

24 6 LEVERTIJDEN De publieksdienst levert vele diensten en producten, zoals klaar terwijl u wacht -producten. Voor andere producten geldt een bepaalde levertijd. Dat kan te maken hebben met procedures die gevolgd moeten worden, of met het verplicht raadplegen van andere instanties. Gemiddeld behalen de deelnemende gemeenten 97,6 punten op het onderdeel levertijden. Dit komt overeen met 65% van het maximaal aantal te behalen punten (15). De top 5 bestaat uit de gemeenten: s-hertogenbosch (9%), Rijswijk (86%), Nijkerk (82%), Teylingen (81%) en Vlaardingen (81%). In s-hertogenbosch worden vrijwel alle aanvragen binnen de norm/wettelijke termijn afgehandeld en in veel gevallen zelfs sneller. Een evenementenvergunning bijvoorbeeld wordt in 1% van de gevallen binnen 6 weken verstrekt, terwijl de wettelijke termijn 8 weken bedraagt % % % % De grootte van de gemeente hangt niet direct samen met de score op het onderdeel levertijden. Korte levertijden komen zowel voor bij kleine als grote gemeenten. 6.1 Afhandeling binnen de termijn Aanvragen In tabel 6.1 worden de gerealiseerde termijnen getoond voor een aantal verstrekte producten. Weergegeven is het percentage van de verstrekte producten dat: binnen de norm/wettelijke termijn is afgegeven; binnen een kortere termijn is afgegeven. Het laatste getal zegt iets over de snelheid waarmee producten en diensten worden verstrekt. Hoe hoger dit percentage is, hoe sneller de afgifte. Uit de tabel blijkt dat gemeenten er wederom in zijn geslaagd de doorlooptijd van producten en diensten te verkorten. De meest opvallende stijger is een aanvraag voor bijzondere bijstand. Dit product wordt in 11 duidelijk sneller verstrekt dan in 1. Alleen voor een drank- en horecavergunning gelden in 11 langere doorlooptijden dan in het voorgaande jaar, terwijl de doorlooptijd voor een evenementenvergunning en omgevingsvergunning ongeveer gelijk is gebleven

25 Eindhoven werkt SLIM SLIM werken is een programma dat zich richt op de succesvolle en duurzame verbetering van de Eindhovense werkprocessen. De insteek is om met lean management het werk écht anders (beter, sneller) en goedkoper te organiseren. En daardoor vaak ook prettiger en leuker. SLIM staat voor Sparen met Lean door Innovatie en Medewerkers. De resultaten van SLIM Werken leveren een flinke bijdrage aan de bezuinigingsdoelstelling van de gemeente Eindhoven. En aan het verlenen van een betere en snellere service aan de burgers en bedrijven in Eindhoven. Om collega s kennis te laten maken met Lean én concrete hulp te bieden in de praktijk, is een Lean Game ontwikkeld: een spel waarbij je in anderhalf uur ontdekt wat Lean kan opleveren. Nuttig en volgens collega s die het spel al hebben gespeeld nog leuk om te doen ook. De Lean-studio biedt ook hulp bij concrete vragen. Hoe zet ik een verbeterteam op? Hoe maak ik een werkproces transparant? Hoe kom ik tot een situatie van continu verbeteren? Tabel 6.1 Gerealiseerde levertijden producten en diensten Uittreksel Burgerlijke Stand Uittreksel GBA Adreswijziging Binnengemeentelijk Bijzondere bijstand Beschikking kwijtschelding belastingen Drank- en horecavergunning Evenementenvergunning Omgevingsvergunning (gecombineerd besluit) Omgevingsvergunning (met wettelijk andere besluitvorming) Eerste % binnen de kortst mogelijke termijn afgerond Tweede % binnen norm/wettelijk termijn afgehandeld Aantal gemeenten Klaar terwijl u wacht 93% 94% 95% 97% 69 Binnen één werkdag 96% 98% 98% 99% 65 Klaar terwijl u wacht 97% 97% 98% 98% 69 Binnen 1 werkdag 1% 99% 99% 1% 65 Klaar terwijl u wacht 75% 73% 83% 88% 67 Binnen 1 werkdag 92% 89% 95% 97% 67 Binnen 4 weken 6% 58% 59% 65% 55 Binnen 6 weken 77% 72% 73% 83% 58 Binnen 6 weken 63% 66% 65% 67% 51 Binnen 8 weken 81% 78% 79% 8% 54 Binnen 6 weken 48% 52% 66% 62% 57 Binnen 8 weken 79% 74% 86% 81% 62 Binnen 6 weken 72% 69% 74% 72% 59 Binnen 8 weken 9% 82% 9% 89% 61 Binnen 8 weken % 84% 54 Binnen 26 weken %

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede

Tot uw dienst. Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Tot uw dienst Onderzoeksrapport publieke dienstverlening gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Maart 2013 1 BESTUURLIJKE NOTA... 3 1. Inleiding... 3 2. Doel van het onderzoek...

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening

Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening Publieke professionals over succesfactoren goede overheidsdienstverlening 1. Hoe vaak heeft u gemiddeld per dag contact met burgers? Percentage reacties Aantal reacties De gehele dag door, meer dan 10

Nadere informatie

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD?

GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? GEEFT MAASGOUW ANTWOORD? Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw Rekenkamercommissie Maasgouw SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE MAASGOUW Externe voorzitter Dhr. Drs.

Nadere informatie

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever Besparen met Antwoord service kwaliteit tevredenheid kosten Dienstverlening: efficiënter en effectiever Antwoord Besparen met Antwoord Dienstverlening: efficiënter en effectiever Een co-productie van de

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

CONCEPT Gemeente Amsterdam

CONCEPT Gemeente Amsterdam Citaat uit het Burgerjaarverslag 2006 "De relatie tussen bewoners van Amsterdam en de gemeente is in 2006 opnieuw flink verbeterd. Alom leeft het gevoel dat de gemeente er in veel opzichten in geslaagd

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Dienstverlening@Breda

Dienstverlening@Breda Vastgesteld door het College d.d. 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Deregulering: wat kan er gedereguleerd worden?... 3 2.1 Wat is er de afgelopen ren gedereguleerd? 4 2.2 Welke vergunningsverplichtingen

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal

Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Onderzoek naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal Rekenkamercommissie gemeente Stadskanaal 17 oktober 2012 Onderzoek naar de afhandeling van meldingen,

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie