Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen"

Transcriptie

1 { l 8 -o l gemeente WW NOTA VOOR DE RAAD >atum: 29 augustus 2008 Nummer raadsnfrta:" O O S O 5 O Dnderwerp: Treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente oon op Zand voor samenwerking op ICT-gebied i! ortefeuillehouder: )e Boer Bijlagen: 1. Regeling met bijlagen Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Het treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente Loon op Zand voor samenwerking op ICT-gebied = 0 :00 10 :0 50 Samenvatting In de afgelopen jaren is uw raad regelingen aangegaan met de gemeenten Oisterwijk, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek voor samenwerking op ICT-gebied. Deze ontwikkeling heeft een aantal gemeenten in de regio gestimuleerd om zich op ICT-samenwerking te oriënteren. De gemeente Loon op Zand heeft nu te kennen gegeven ook een dergelijke samenwerking met de gemeente Oosterhout aan te willen gaan. De bilaterale lichte gemeenschappelijke regeling zonder meer met twee bijlagen treft u aan als bijlage bij deze nota. Deze regeling is conform de regeling zoals door uw raad is besloten op 11 december 2007 voor de ICTsamenwerking met de gemeenten Oisterwijk, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek. Wat willen we bereiken? Samenwerking op ICT-gebied met de andere gemeenten levert voordelen op in de zin van risicobeheersing, bedrijfszekerheid, efficiency van bedrijfsmiddelen en verbetering van dienstverlening. Uitgangspunt voor deze samenwerking is daarbij om meer te kunnen doen met dezelfde middelen. Het shared service center van de gemeente Oosterhout (Equalit) beheert op dit moment meer dan 950 PC's en levert ICT-dienstverlening voor in totaal meer dan inwoners. Een recent onderzoek van Het Expertise Centrum (HEC) naar het functioneren van Equalit geeft aan dat Equalit op de goede weg is en "value for money" levert, maar dat voor de continuïteit verdere groei tot minimaal 1500 werkplekken noodzakelijk is. Uitbreiding met de gemeente Loon op Zand (ca. 150 werkplekken) wordt daarom gezien als noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Equalit maakt thans onderdeel uit van de gemeentelijke afdeling Regionale Servicediensten. Door middel van deze afdeling kiest de gemeente Oosterhout ervoor om een (bredere) eigen betrouwbare regionale uitvoeringsorganisatie te creëren. Achterliggende doel is om de eigen bedrijfsvoeringsambities (o.a. doelmatig, kwaliteit, efficiëntie, professionalisering, ontwikkelkansen voor medewerkers) te verwezenlijken en voor de toekomst te garanderen. Wat gaan we daarmee doen? Gemeenschappelijke ICT biedt de nodige voordelen. De inkoop op ICT-gebied (voornamelijk software) wordt gezamenlijk gedaan, waarmee al aanzienlijke besparingen, zowel bij aanschaf en onderhoud, maar ook bij inrichting en beheer, zijn behaald. Het beheer van een aantal pakketten is centraal bij Equalit ondergebracht en op dit moment wordt onderzocht of dat ook mogelijk is voor de (nieuwe) basisregistraties adressen, gebouwen en de basiskaart. Op het gebied van elektronische dienstverlening is gekozen voor aanschaf van één systeem. uitdraai van: :15 pagina: 1

2 WW w gemeente Oosterhout i Door te leren van eerdere implementaties zijn ook hierbij aanzienlijke besparingen in tijd en geld behaald. Alle 4 de gemeenten hebben mede daardoor eind 2007 de verplichte normstelling voor elektronische dienstverlening gehaald. Ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is op deze wijze aangepakt. Selecties van nieuwe pakketten vinden zo veel mogelijk gezamenlijk plaats waarbij de gemeente wel haar eigen beleidsvrijheid houdt. De gemeenschappelijke ICT biedt kansen om ook op andere gebieden samen te werken. Zo heeft de gemeente Baarle-Nassau sinds 1 januari 2008 de salarisadministratie bij de gemeente Oosterhout ondergebracht en ook op het gebied van financiën en sociale zekerheid wordt veel samengewerkt. Wat mag het kosten? Alle noodzakelijke kosten worden door de gemeente Loon op Zand betaald op basis van het aantal werkplekken. Oosterhout heeft de bestaande budgetten ingebracht. Mogelijke financiële risico's liggen momenteel volledig bij de gemeente Oosterhout, maar die risico's zijn goed afdekt door de overeenkomsten die met de verschillende gemeenten zijn gesloten. De voorgaande jaren hebben aangetoond dat het totale budget toereikend is en dat er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor toekomstige vervangingen van apparatuur. De verwachting is dat het aantal deelnemende gemeenten in de komende tijd verder toe zal nemen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON, burgemeester. W.P.H. REDERT, secretaris uitdraai van: :15 pagina:2

3 WW w gemeente BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelet op artikel 1, eerste en tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet ï gelezen het voorstel van het college van 29 augustus 2008; BESLUIT: 1. Toestemming te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders tot het treffen van een bilaterale Gemeenschappelijke regeling "Bovengemeentelijke samenwerking ICT" met de gemeente Loon op Zand Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2é september VP VOORNOEMD, -, griffier. uitdraai van: :06 pagina:3

4 PARTIJ VAN DE ARBEID MOTIE Ondergetekende, R.P.L. Louwen, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de PvdA, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot raadsnota de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 23 september 2008 en gehoord hebbende de beraadslaging met betrekking tot agendapunt Treffen van een bilaterale gemeenschappelijke regeling met de gemeente Loon op Zand voor samenwerking op ICT gebied. Overwegende dat: - onze fractie al verschillende malen het college gewezen heeft op mogelijke voordelen van het gebruik van open source en open standaarden voor de gemeente. - op 12 december 2007 een beleidsplan van de ministeries van EZ en BZK in de Kamer aangenomen is dat concrete invulling geeft op de vragen uit de motie-vendrik die was bedoeld om het open source software gebruik te stimuleren bij de overheid - het college Equalite als open source software heeft bestempeld en dit niet het geval blijkt te zijn. - het gebruik van deze software, zoals o.a. in de gemeente Schiedam hier structureel bijna euro mee wordt bespaard en in gemeente Haarlem deze besparing euro bedraagt. - ervaringen bij andere gemeenten die al op deze software zijn overgegaan aantonen dat de gebruiksmogelijkheden minstens gelijk zijn aan de traditionele software. - dat hiermee de te realiseren besparing in de gemeente Oosterhout naast samenwerking tussen gemeenten nog groter zal zijn en effectiever kan worden benut in verband met onderzoek, ontwikkeling en onderhoud. Verzoekt het college: Zo spoedig mogelijk een onderzoek te starten, of en hoe Open Source (openoffice) en open standaarden (software die gemeentelijke dienstverleningsprocessen ondersteunt) zo effectief mogelijk ingezet kan worden in de gemeentekantoren van Oosterhout, plus samenwerkingspartners. Daarnaast de financiële voordelen voor de gemeente Oosterhout in kaart te brengen, die de installatie van deze software zou kunnen opleveren en dit te rapporteren aan de Oosterhoutse raad. En gaat over tot de orde van de dag, 23 september 2008 Handtekening s:'.. WO

5 gemeente loon op zand WW w Gemeente Oosterhout BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT LOON OP ZAND EN OOSTERHOUT Partijen, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna te noemen Oosterhout) en het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand (hierna te noemen Loon op Zand), gelet op artikel 1, eerste en tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet, overwegende: dat Partijen van oordeel zijn dat als gevolg van een aantal bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen steeds hogere eisen worden gesteld aan hun bestuurskracht en de kwaliteit van hun bestuurlijke besluitvorming; dat de burgers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de ambtelijke organisaties; dat het belang van informatisering en automatisering voor de dienstverlening van de gemeente aan burgers, instellingen en bedrijven toeneemt; dat met behoud van de gemeentelijke identiteit en gemeentelijke zelfstandigheid samenwerking wordt gezocht om de ambities van een elektronische gemeente en van digitale dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven versneld te kunnen realiseren; dat op basis van efficiency voordelen en efficiëntere werkmethoden gezamenlijk een hogere kwaliteit van dienstverlening aan de burger en een betere ondersteuning van het bestuur van de gemeenten kan worden gerealiseerd; dat door bundeling van krachten en kennis, door verruiming van de mogelijkheid tot het aantrekken van specialisten en door een bredere bezetting de professionaliteit van de dienstverlening toe- en de kwetsbaarheid van organisaties afneemt en de innovatiekracht wordt vergroot; dat middelen en personeel op het gebied van Informatisering & Automatisering worden geïntegreerd en de uitvoering van ICT-taken wordt ondergebracht bij de gemeente Oosterhout;

6 Bovengemeentelijke samenwerking ICT 2 Loon op Zand - Oosterhout dat Partijen eikaars wederzijdse belangen, taken en verantwoordelijkheden erkennen; dat Partijen elk een rol hebben en verantwoordelijkheid dragen om de wederzijdse verwachtingen van de samenwerking waar te maken, besluiten de volgende gemeenschappelijke regeling samenwerking JCT te treffen: ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder a. Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); b. Regeling: de gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT c. Partijen: (het college van) de gemeente Oosterhout en (het college van) de gemeente Loon op Zand gezamenlijk. d. Uittredingsplan: het plan als omschreven in lid 4 van artikel 7 van deze Regeling. ARTIKEL 2 BELANG Deze Regeling wordt getroffen om het belang te behartigen van samenwerking bij het ondersteunen met informatisering en automatisering van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. ARTIKEL 3 TAKEN 1. De colleges van Oosterhout en van Loon op Zand maken nadere afspraken over de omvang en het niveau van de in stand te houden ICT-omgeving door Oosterhout en de taakuitoefening door Oosterhout op het gebied van informatisering en automatisering alsmede over de daartegenover staande vergoeding te betalen door Loon op Zand aan Oosterhout. 2. De in het eerste lid genoemde afspraken zullen worden opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC). Deze producten- en dienstencatalogus maakt na ondertekening door Partijen onderdeel uit van deze Regeling als appendix 1 waarbij de inhoud wordt geacht hier te zijn ingelast en herhaald. Bij unaniem besluit van de colleges van Oosterhout en van Loon op Zand kan de producten- en dienstencatalogus worden gewijzigd. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, eerste lid van deze Regeling is instemming van de gemeenteraden van de Partijen voor wijziging van de producten- en dienstencatalogus niet vereist. ARTIKEL 4 INTEGRATIE I&A Middelen en personeel op het gebied van informatisering St automatisering worden geïntegreerd. De colleges van Oosterhout en van Loon op Zand maken nadere afspraken om deze integratie te realiseren. Deze nadere afspraken zijn opgenomen in appendix 2 bij deze Regeling. Voornoemde appendix 2 maakt na ondertekening door Partijen onderdeel uit van deze Regeling waarbij de inhoud wordt geacht hier te zijn ingelast en herhaald. Toelichting op artikel 2, 3 en 4 De Regeling is getroffen ter behartiging van het belang van samenwerking bij het ondersteunen met informatisering en automatisering van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

7 Bovengemeentelijke samenwerking ICT Loon op Zand - Oosterhout De Regeling voorziet in het concentreren van taken op het gebied van informatisering en automatisering. Daartoe worden middelen en personeel geïntegreerd. Een flexibele organisatie met slagkracht is noodzakelijk om wendbaar te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering. Daarom is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling zonder openbaar lichaam en zonder gemeenschappelijk orgaan als bedoeld in artikel 8 van de Wet. De artikelen 1, 8, derde lid, 9, eerste lid, 10, eerste lid, 26, derde lid en artikel 27 van de Wet zijn van toepassing op een dergelijke gemeenschappelijke regeling. Bij aanvang van de samenwerking is vastgelegd in de producten- en dienstencatalogus welke taken worden uitgevoerd. Om de beoogde flexibiliteit te bereiken is tevens opgenomen dat de PDC bij unaniem besluit kan worden gewijzigd. ARTIKEL 5 LOOPTIJD Deze Regeling met de bijbehorende appendices treedt in werking op 1 januari 2009 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. ARTIKEL 6 TOETREDING Na het treffen van deze Regeling is toetreden door een andere Partij niet mogelijk. ARTIKEL 7 WIJZIGING, UITTREDING, OPHEFFING 1. De Regeling kan worden gewijzigd of worden opgeheven bij unaniem besluit van Partijen bij deze Regeling, na verkregen toestemming van de gemeenteraden van Partijen. 2. Een Partij kan uittreden uit de Regeling door een daartoe strekkend besluit te nemen, na verkregen toestemming van de gemeenteraad van deze Partij. 3. Effectuering van het besluit tot uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin het college van Loon op Zand zijn besluit tot uittreding uit de Regeling aangetekend aan Oosterhout heeft toegezonden. 4. Partijen stellen uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het besluit tot uittreden is genomen gezamenlijk een Uittredingsplan vast waarin alle aspecten en gevolgen van de uittreding worden geregeld. Met inachtneming van de risicodragende positie die Oosterhout heeft, neemt de uittredende Partij naar redelijkheid en billijkheid de gevolgen van de uittreding voor zijn rekening, waarbij rekening wordt gehouden met de (waarde) inbreng van de uittredende Partij bij de start van de samenwerking. Toelichting bij artikel 6 en 7 Partijen beogen voor langere tijd een samenwerking aan te gaan. Dit maakt het mogelijk om middelen en mensen te integreren en daarbij behoud van werkgelegenheid als uitgangspunt te nemen. Voor de uitvoering van de producten- en dienstencatalogus is in de producten- en dienstencatalogus voorzien in diverse contactmomenten tussen Partijen op operationeel en strategisch niveau. De uitvoering van de taken of de betaling van de daartegenover staande vergoeding dient eerst hierin te worden besproken indien Partijen hieromtrent een meningsverschil hebben. Daarbij dient aan de andere Partij voldoende gelegenheid te worden geboden om, indien er sprake is van een tekortkoming, deze tekortkoming te herstellen. In het geval Partijen van mening blijven verschillen kan overeenkomstig artikel 9 van de Regeling dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie of dit kan een reden zijn om uit de Regeling te treden. Door een termijn op te nemen welke in acht moet worden genomen alvorens uittreden wordt geëffectueerd, is het mogelijk om bij uittreding uit de Regeling verplichtingen jegens derden op een ordentelijke wijze af te bouwen. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om lopende contracten te beëindigen. Het is niet de bedoeling van Partijen dat de termijn een periode is waarin de taakuitoefening zelf wordt afgebouwd. Er is verder bepaald dat Partijen een uittredingsplan opstellen waarin alle aspecten en gevolgen van de uittreding worden geregeld.

8 Bovengemeentelijke samenwerking ICT Loon op Zand - Oosterhout ARTIKEL 8 EVALUATIE De Regeling wordt periodiek geëvalueerd door Partijen. Dit zal voor het eerst plaats vinden twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de Regeling en vervolgens elke vier jaar. ARTIKEL 9 GESCHILLENREGELING 1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, leggen Partijen het geschil voor aan een commissie. 2. Indien er een geschil ontstaat buiten de gevallen waarin artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing is, leggen Partijen dit geschil voor aan een commissie. Het advies van deze commissie is voor Partijen bindend. De commissie beslist met inachtneming van de afspraken in deze Regeling met de bijbehorende appendices en beslist met inachtneming van de regels van het Nederlands recht. 3. De commissie als bedoeld in het eerste of in het tweede lid bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door Loon op Zand en één lid door Oosterhout. Deze twee leden wijzen gezamenlijk een derde lid aan dat tevens als voorzitter van de commissie optreedt, leder der Partijen draagt de helft van de kosten verbonden aan het inschakelen van de commissie. ARTIKEL 10 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN Bij ingrijpende wijziging van de omstandigheden, waaronder mede worden verstaan ingrijpende wijzingen van wet- of regelgeving of ingrijpend gewijzigde rechterlijke oordelen, die naar het oordeel van Partijen of één der Partijen gevolgen hebben voor de rechtsverhouding tussen Partijen, zullen Partijen trachten in onderling overleg tot een voor Partijen aanvaardbare aanpassing van die rechtsverhouding te geraken, daarbij rekening houdend met hun wederzijdse belangen. Indien het overleg niet binnen redelijke termijn plaatsvindt of niet tot overeenstemming leidt heeft de meest gerede Partij het recht om deze omstandigheid aan te merken als een geschil. ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN 1. De in deze Regeling genoemde en door Partijen getekende appendices maken deel uit van deze Regeling en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Desalniettemin kunnen de in deze Regeling genoemde appendices afzonderlijk aan een der bepalingen in deze Regeling worden getoetst, waarbij de Regeling prevaleert boven de appendices, zonder dat daardoor de overige delen van de appendices worden aangetast. 2. Partijen verklaren dat de deze Regeling met bijbehorende appendices de tussen hen gemaakte afspraken volledig weergeeft. Wijzigingen van deze regeling en/of de bijbehorende appendices zijn tussen Partijen alleen verbindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door alle Partijen zijn ondertekend. 3. Oosterhout is geen vergoeding van schade of kosten aan Loon op Zand verschuldigd in het geval van een tekortkoming in de uitoefening van de taken uit deze Regeling (inclusief de bijbehorende appendices) of in het instandhouden van de ICT-omgeving of in het geval van storingen of incidenten betreffende de gemeenschappelijke ICTomgeving of in het geval van gebreken in de apparatuur of software. Loon op Zand vrijwaart Oosterhout voor alle aanspraken van derden voor zover dit aanspraken betreft waarvoor Oosterhout op grond van de eerste volzin geen vergoeding verschuldigd is aan Loon op Zand Het in de eerste volzin bepaalde geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van Oosterhout.

9 Bovengemeentelijke samenwerking ICT 5 Loon op Zand - Oosterhout 4. Het college van Oosterhout wordt aangewezen als het gemeentebestuur zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet. 5. Het college van Oosterhout en het college van Loon op Zand dragen zorg voor bekendmaking van deze regeling op een in de betreffende gemeente gebruikelijke wijze. 6. Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT" Toelichting op artikel 11 De Regeling dient een gemeentebestuur aan te wijzen dat de regeling toezendt aan gedeputeerde staten van de provincie waarin de deelnemende gemeenten zijn gelegen. (Artikel 26 van de Wet). De Regeling wijst daartoe het college van Oosterhout aan. In het vijfde lid van dit artikel wordt omschreven op welke wijze het besluit om de Regeling te treffen wordt bekendgemaakt zodat burgers worden geïnformeerd over de getroffen Regeling. Aldus getekend te Loon op Zand op het college van Loon op Zand het college van Oosterhout,, burgemeester,, burgemeester,, secretaris., secretaris.

10 gemeente loon op zand [XXX] Gemeente OoSterhOUt BOVENGEMEENTELIJKEICT SAMENWERKING LOON OP ZAND EN OOSTERHOUT APPENDIX 2: INTEGRATIE VAN MENSEN EN MIDDELEN ICT Partijen, de colleges van burgemeester en wethouders van Oosterhout en van Loon op Zand gelet op artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling ICT, Verklaren de volgende nadere afspraken te hebben gemaakt: ARTIKEL 1 MIGRATIEKOSTEN 1. De migratiekosten ad ,13 (zegge: tweehonderddrieënzeventigduizendachthonderddertig euro en dertien eurocent) exclusief BTW die nodig zijn voor de toetreding in de ICT-omgeving zijn voor rekening van Loon op Zand. 2. De betaling van de migratiekosten door Loon op Zand dient plaats te vinden 30 dagen na facturering, die plaatsvindt direct na het treffen van de regeling. ARTIKEL 2 GOEDEREN 1. Loon op Zand draagt over, en verklaart daartoe bevoegd te zijn, aan Oosterhout haar apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten en licenties die onder deze gemeenschappelijke regeling en de PDC vallen. Eventueel aan de overdracht verbonden kosten zijn voor rekening van Loon op Zand. Partijen stellen een lijst op van de overgedragen goederen. 2. De aanschaf van apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten of licenties geschiedt door Oosterhout die voornoemde goederen in eigendom verkrijgt ongeacht de locatie waar voornoemde goederen zich bevinden. 3. Voor zover vanwege de intellectuele eigendomsrechten de apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten of licenties die door Loon op Zand worden gebruikt niet in eigendom aan Oosterhout kunnen worden geleverd, mandateert Loon op Zand hierbij de bevoegdheid om voornoemde goederen namens Loon op Zand in eigendom te verkrijgen en namens Loon op Zand te gebruiken. 4. Indien Loon op Zand apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten of licenties wenst aan te schaffen die vallen

11 Integratie mensen en middelen ICT 2 Loon op Zand - Oosterhout buiten de in de producten- en dienstencatalogus en Oosterhout stemt met de aanschaf daarvan in, dan worden de extra kosten die daarmee zijn gemoeid apart aan Loon op Zand in rekening gebracht. 5. Oosterhout verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten en wordt eigenaar van alle gegevens en resultaten voortvloeiend uit de voor Loon op Zand uitgevoerde taken. Alvorens software door Oosterhout wordt ontwikkeld ten behoeve van Loon op Zand kunnen Partijen van de eerste volzin afwijkende afspraak maken zonder dat hiervoor toestemming van de gemeenteraden van Partijen vereist is. ARTIKEL 3 PERSONEEL 1. Gedurende het eerste jaar wordt de medewerker van Loon op Zand gedetacheerd bij de gemeente Oosterhout waartoe een detacheringsovereenkomst wordt gesloten. 2. Er wordt een vergelijking gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals die op dat moment zijn. Eventuele verschillen worden tegen elkaar afgewogen (voordelen versus nadelen) en indien nodig worden afkoopregelingen/-bedragen, afbouw- of overgangsregelingen opgesteld. De kosten hiervan zijn voor Loon op Zand 3. Op basis van deze vergelijking (punt 2) wordt voor de medewerker van Loon op Zand individuele afspraken vastgelegd (afkoopregelingen/-bedragen enz.). De huidige salarisschaal wordt gegarandeerd. De afspraken zullen worden besproken met de betrokken medewerker en de ondernemingsraad. 4. Binnen 1 jaar moet de medewerker van Loon op Zand duidelijkheid hebben over de toekomstige invulling van het dienstverband na 1 jaar. 5. Bij ontslag door Oosterhout van een medewerker die is overgenomen van Loon op Zand op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking anders dan op grond van ziekten of gebreken of bij geheel of gedeeltelijk ontslag of herplaatsing op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor vervulling van zijn betrekking op grond van ziekten of gebreken komen de aanspraken op de wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (of de daarvoor in de plaats getreden regeling/collectieve aanspraken) bij Oosterhout voor rekening van Loon op Zand volgens de formule 60-N N waarbij N = het aantal maanden in dienst van Oosterhout. Aldus getekend te Loon op Zand op het college van Loon op Zand het college van Oosterhout,, burgemeester, burgemeester,, secretaris., secretaris.

12 Aranea Consult Aranea Consult BV Wolput 72a 5251 CH Vlijmen Tel (0) Fax+31 -(0) Internet: 2.0 Integratie in Gemeentenet Plan van aanpak Gemeente Loon op Zand Aranea Consult B.V. S. Kamer 2 juni 2008 ABN Amro , KvK s-hertogenbosch , BTW NL B01

13 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Projectdefinitie Achtergrond project Uitgangspunten Omvang & bereik Binnen scope Buiten scope Aanpak & fasering Resultaten Randvoorwaarden & beperkingen Relaties met andere projecten Kwaliteitscriteria I&A afdeling(en) Gebruikers Project Acceptatiecriteria Projectorganisatie Projectplanning en kosten Inventarisatie / Kengetallen Loon op Zand Kosten Des-investeringen Projectplanning Initiële Projectrisico's Impact voor de organisatie 40 Bijlage A Applicaties 43 Bijlage B Calculatie kosten en uren 45 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

14 Ma nagem entsamen vattin g De gemeente Loon op Zand heeft de wens uitgesproken om voor de ICT dienstverlening samen te werken met Equalit. De doelstelling van het samenwerkingsverband tussen Loon op Zand en Equalit is om een ICTorganisatie te vormen die haar gebruikers van een passende en adequate ICT-voorziening voorziet en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals elektronische dienstverlening, basisregistraties, de andere overheid e.d. Hierbij is voldoende schaalgrootte een van de voorwaarden, vooral omdat ICT steeds complexer wordt en er daardoor behoefte is aan een ICT-organisatie waarbij de nodige specialistische kennis kan worden vergaard en benut. Tevens is een voordeel van de toenemende schaalgrootte dat continuïteit kan worden geboden. Zowel technisch, door gescheiden omgevingen van meerdere gemeenten samen te voegen tot een redundante omgeving, als wel organisatorisch door expertise bij meerdere medewerkers te beleggen, zodat deze expertise ook bij ziekte of verlof beschikbaar is binnen de ICT-organisatie. Het project 'Integratie in Gemeentenet (I2G) Loon op Zand' is onderdeel van het totale project om het samenwerkingsverband in te richten en heeft tot doel om op technisch vlak een gezamenlijke infrastructuur te realiseren die gecentraliseerd is in de locatie van het Shared Service Center Equalit. De volgende resultaten vallen buiten de scope van dit document, en betreffen: Overeenstemming over de prijs per werkplek die door Equalit aan de gemeente Loon op Zand zal worden berekend; Overeenstemming over de integratie van mensen en middelen; Overeenstemming over de Producten- en Dienstencatalogus; Overeenstemming over inhoudelijke en juridische details; Dit Plan van Aanpak voor integratie in Gemeentenet geldt als één van de beslisdocumenten voor de samenwerking. Het document geeft aan welke investeringen en des-investeringen noodzakelijk zijn en welke inzet van de medewerkers. De gemeente Loon op Zand kan hiermee een overwogen beslissing qua kosten maken met betrekking tot de integratie en samenwerking. Voor invulling van de technische samenwerking geld als basis eerdere samenwerkingsverbanden tussen Equalit en andere gemeenten en de ervaringen die hier zijn opgedaan. Het project I2G bestaat uit drie fasen: "vervanging PC", "vervanging netwerk infrastructuur" en "inregelen Backends". Elke fase bestaat uit een aantal projectstappen. De project aanpak is er op gericht om de nieuwe en bestaande omgeving naast elkaar te laten functioneren tijdens het project. Dit waarborgt de continuïteit van de ICT-voorziening, ook wanneer er tegenvallers zijn in het project. Loon op Zand benadrukt dat beschikbaarheid voor gebruikers van ICT-voorzieningen uiterst belangrijk zijn. Het risico van onbeschikbaarheid en verstoringen moet tot een minimum beperkt worden. 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

15 Nadat door middel van dit project een gezamenlijk infrastructuur is gerealiseerd zal door middel van reguliere beheerprojecten de infrastructuur en informatievoorziening verder worden geoptimaliseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gelijktrekken van bestand/rechtenstructuren en het gelijktrekken van applicatieversies en installaties. Uitgangspunt voor het gehele project is dat gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur standaarden van Equalit, het Shared Service Center van de gemeente Oosterhout. Dit betekent dat keuzes met betrekking tot ontwerp en de te gebruiken hard- en software al vaststaan. Hierdoor kan tevens gebruik worden gemaakt van de kennis van Equalit. Voor de levering van hard- en software en diensten maakt Equalit gebruik van vaste leveranciers, het is essentieel voor de doorlooptijd en planning dat voor het!2g-project van deze leveranciers gebruik wordt gemaakt. De kosten voor het project bedragen in totaal en zijn opgebouwd zoals weergegeven in onderstaande tabel. De benodigde investering voor Loon op Zand bedraagt en betreft vrijwel alleen projectkosten (kosten voor uren door projectmedewerkers). De investeringen voor Equalit bedragen en betreffende de investering die benodigd zijn voor de standaard werkplekken en servers (zowel hard- als software). Deze investeringen door Equalit zijn onderdeel van de nader te bepalen werkplekprijs. Totaaloverzicht investeringen (excl. BTW) Budget Investering Loon op Zand Investering Equalit , , , Project kosten 5% risico opslag (over alle kosten exclusief de rechtstreekse kosten voor Loon op Zand) , , , , , , ,01 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op werkzaamheden tijdens kantoortijden. Naast de benodigde investeringen is ook de inzet van medewerkers Loon op Zand en Equalit noodzakelijk. De vermelde benodigde inzet zijn schattingen gebaseerd op ervaringen van eerdere integraties en gebaseerd op de globale inventarisatie die uitgevoerd is bij Loon op Zand. Tijdens en aan de hand van de project-kick-off wordt de benodigde inzet van betrokkenen meer concreet afgestemd. De benodigde inzet van externen maken onderdeel uit van de benodigde investeringen (projectkosten). De benodigde inzet wordt geschat op: Overzicht interne uren Loon op Zand systeembeheer Loon op Zand servicedesk Equalit 2 juni 2008 and applicatiebeheer Budget 4 van 29 Aranea Consult B.V.

16 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

17 Inleiding De gemeente Loon op Zand heeft de wens uitgesproken om op het gebied van ICT een samenwerking aan te gaan met Equalit. Equalit is het Shared Service Center van de gemeente Oosterhout. Equalit faciliteert de ICT voor verschillende omliggende gemeenten. Het project 'Integratie in Gemeentenet (I2G)' heeft tot doel om op technische vlak een gezamenlijke infrastructuur te realiseren die gecentraliseerd is in de locatie van het Shared Service Center Equalit van gemeente Oosterhout. Voor de besluitvorming tot daadwerkelijk samenwerking zijn diverse onderzoeken nodig, zowel op technisch als organisatorisch vlak. Voor het technische samenwerking is dit Plan van Aanpak voor project I2G één van de resultaten. Het Plan van Aanpak voor project I2G bevat een verwoording van de benodigde eenmalige investeringen en des-investeringen en een beschrijving van de aanpak voor de technische migratie. De volgende resultaten vallen buiten de scope van dit document, en betreffen: Overeenstemming over de prijs per werkplek die door Equalit aan de gemeente Loon op Zand zal worden berekend; Overeenstemming over de integratie van mensen en middelen; Overeenstemming over de Producten- en Dienstencatalogus; Overeenstemming over inhoudelijke en juridische details; In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: Projectdefinitie (doelstellingen, scope, aanpak en resultaten) Kwaliteitscriteria Acceptatiecriteria Organisatiestructuur Initiële projectplanning en kosten Initiële projectrisico's (inclusief tegenmaatregelen) Impact van de migratie op de organisatie In Bijlage A is een lijst opgenomen met de applicaties die bij de gemeente Loon op Zand worden gebruikt. 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

18 1. Projectdefinitie 1.1 Achtergrond project De gemeente Loon op Zand heeft de wens uitgesproken om verregaand te gaan samenwerken op het gebied van ICT met Equalit. Het concept dat Equalit voorstaat met haar dienstverlening is er één waarbij de ICTomgevingen van de deelnemende gemeenten gecentraliseerd zijn op één locatie en waarbij alle beheerders ook op deze locatie gecentraliseerd zijn. De werkplekken en eventueel bijbehorende randapparatuur bevinden zich op de decentrale gemeente locaties. Voor onderhoud van deze werkplekken en randapparatuur (vastgelopen printers, printercartridges, vervanging defecte hardware), zal op locatie ondersteuning aanwezig zijn van de facilitaire organisatie van Loon op Zand (niet van de I&A organisatie van Loon op Zand of Equalit). De diensten van Equalit worden over een breedbandverbinding aan Loon op Zand aangeboden. De doelstelling van het samenwerkingsverband tussen Loon op Zand en Equalit is om een ICTorganisatie te vormen die haar gebruikers van een passende en adequate ICT-voorziening voorziet en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is voldoende schaalgrootte één van de voorwaarden, vooral omdat ICT steeds complexer wordt en er daardoor behoefte is aan een ICT-organisatie waarbij de nodige specialistische kennis kan worden vergaard en benut. Ook kan door schaalgrote continuïteit worden geboden. Zowel technisch, door gescheiden omgevingen van meerdere gemeenten samen te voegen tot een redundante omgeving, als wel organisatorisch door expertise bij meerdere medewerkers te beleggen, zodat deze expertise ook bij ziekte of verlof beschikbaar is binnen de ICT-organisatie. Het project 'Integratie in Gemeentenet' (I2G) heeft tot doel om op technisch vlak een gezamenlijke infrastructuur te realiseren op de locatie van het Shared Service Center Equalit. Hier voor zijn de volgende onderdelen noodzakelijk: Realiseren van een Server Based Computing omgeving (SBC-omgeving) voor Loon op Zand; Realisatie van een uniforme kantooromgeving. De belangrijkste kenmerken van ICT-infrastructuur na het project: locatie- en PC onafhankelijk werken voor gebruikers; goede performance; eenvoudig te beheren; eenvoudig uit te breiden (nieuwe gebruikers, nieuwe vestigingen, nieuwe organisatie onderdelen, nieuwe applicaties, nieuwe servers etc.). 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

19 1.2 Uitgangspunten Aan het project en dit Plan van Aanpak liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: De overgang van de huidige ICT-infrastructuur naar de nieuwe ICT-infrastructuur dient zodanig te worden aangepakt dat gedurende de migratievoorbereidingen beide omgevingen naast elkaar werken. Hardware en licenties kunnen worden aangeschaft bij de standaard leveranciers van Equalit. Toetredingskosten, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de computerruimte (airco, elektra, netwerk) bij Equalit, zijn in dit Plan van Aanpak / budget opgenomen. Equalit maakt al gebruik van een SBC-omgeving en beschikt over de nodige ervaring met de specifieke kenmerken van een dergelijke omgeving. Deze kennis en ervaring zullen worden gebruikt om de invoering van SBC voor de gemeente Loon op Zand soepel te laten verlopen. Bestaande software, configuraties en databases worden zoveel mogelijk hergebruikt. Daarbij geldt de voorwaarde dat deze aan de Equalit-standaarden dienen te voldoen. Ten behoeve van de migratie zal de verbinding tussen Loon op Zand en Equalit een breedbandige verbinding zijn (1 Gbit/s). Hierdoor ontstaat de situatie dat het huidige netwerk van Loon op Zand tot in Oosterhout wordt doorgetrokken. Daardoor heeft een aangesloten server bij Equalit dezelfde netwerksnelheid als een server die in Loon op Zand is aangesloten: fysieke locatie van een server is dus niet relevant tijdens de migratie. Na de migratie is de bandbreedte behoefte lager en zal de bandbreedte van 1 Gbit/s teruggeschroefd worden naar de noodzakelijke bandbreedte (deze zal ruim bemeten blijven om de benodigde performance te kunnen leveren). De standaard kantooromgeving die Equalit aan deelnemende Gemeenten aanbiedt is gebaseerd op Thin Clients. 1.3 Omvang 8t bereik Het bereik van het l2g-project omvat het samenvoegen/integreren van de ICT-omgeving van de gemeente Loon op Zand met de Gemeentenet omgeving Binnen scope Tot stand brengen van de breedbandverbinding tussen Equalit en Loon op Zand op basis van EVPN (KPN); Tijdens de migratie zal een verbinding beschikbaar zijn op basis van 1 Gbps. Na het project zal deze teruggezet worden naar de noodzakelijke snelheid De migratie van de huidige netwerkverbindingen van de nevenlocatie naar de standaard aansluitmethode; Hiervoor wordt uitgegaan dat deze verbinding wordt overgezet naar standaard 1024/512 kbps Omzetting van het gehele netwerk naar Gemeentenet standaarden; 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

20 De activiteit valt binnen het project, maar de feitelijke uitvoering ligt bij beheerders van de gemeente Loon op Zand. De IP omnummering is noodzakelijk omdat de IPreeksen moeten passen in het IP nummerplan van Gemeentenet. Beschikbaarstelling van applicaties op Gemeentenet; De in Bijlage A vernoemde applicatieset zal worden overgezet naar Gemeentenet en beschikbaar worden gemaakt. Wijzigingen in de applicatieset kunnen leiden tot hogere kosten. Vermindering van het aantal applicaties leidt tot verlaging van de kosten en daarmee tot een verlaging van de fixed price voor gemeente Loon op Zand. Omzetten van gebruikers naar de Gemeentenet omgeving; Uitbreiding capaciteit Gemeentenet omgeving tbv toetreding Loon op Zand; Inrichting (volgens Gemeentenet standaard) en uitrol van CAD stations en andere stand-alone PC's De coördinatie valt binnen het project. De feitelijke uitvoering ligt bij de ICT afdeling en facilitaire zaken van gemeente Loon op Zand Migratie file server; De huidige gebruikte data op de fileserver zal worden overgezet naar een centrale NAS (netwerk Attached Storage) met een centrale back-up oplossing Migratie Applicatie servers; De applicatie servers van gemeente Loon op Zand zullen gevirtualiseerd worden in het Shared Service Center van Equalit. Daar waar virtualisatie niet mogelijk 1 is zal de server fysiek worden verhuisd. Personele kosten projectmedewerkers Equalit en externe inhuur (buiten werknemers Loon op Zand); Opleiding voor systeembeheerders Loon op Zand; Tijdens het project wordt actuele beheerdocumentatie van de nieuwe omgeving opgeleverd; 1 o.a. RDW-server en Unix server 2 juni van 29 Aranea Consult B.V.

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ICT ZUNDERT EN OOSTERHOUT Partijen, het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna te noemen Oosterhout) en het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking DDFK-gemeenten en Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. I. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 14 januari 2010 Inhoudsopgave Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht/rmc Zuid- en Midden-Kennemerland 5 Artikel 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 2 Doel en reikwijdte van de regeling

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg

Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg BIJLAGE 2 Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg Tekstuitgave, inclusief 1 ste wijziging d.d. XX-XX-2015. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp

Voorstel. Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp Voorstel Afdeling : Middelen Nummer : Portefeuillehouder : Albert de Hoop Datum vergadering : Onderwerp : Uitbesteding ICT van samenwerkingsverband VAST aan gemeente Leeuwarden Inleiding Op 4 februari

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en de gemeente Leeuwarden De ondergetekenden: 1. de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zetelend

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 18 december 2007 Agendanummer : 6 Opiniërende vergadering : 4 december 2007 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Shared Service Center ICT Altena Aan de raad,

Nadere informatie

Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog

Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog WADDENEILANDEN Aan de Secretarissen van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog Datum: 01-09-2015 Onderwerp: centrumregeling gemeente Leeuwarden en de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg

Gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg Gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg regio IJmond De raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen Overwegende dat: A. Door invoering van de Jeugdwet per 2015 elke gemeente gehouden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Artikelsgewijze toelichting bij de 2 e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ODMH Vooraf Op 9 juli 2014 is de Wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld (Stb. 2014, 306).

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878

RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878 RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878 DATUM 16 september 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Intentieverklaring deelname aan het Shared Service Center DESOM INLEIDING De komende jaren zijn er veel uitdagingen

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd: De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie